Преузимање ПДФ-а

ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД, ЦИС лабораторија

Војислава Илића 88, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-047
ПИБ:100164792
Акр. број:01-057
Web:http://www.cisinstitut.rs/
Тел:+381 11 2833 777; +381 11 2833 690
Факс:+381 11 2833 686

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. јул 2003.
Датум последње акр.:15. новембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:14. новембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:др Мирјана Рељић
Функција:Директор
Телефон:+381 11 2833 777
Факс:+381 11 2833 686
Е-маил:cisinst@mts.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - “ЦИС Институт” д.о.о. ЦИС лабораторија

Историја статуса

15. новембар 2020. - 14. новембар 2024.Акредитован
15. новембар 2016. - 30. јануар 2020.Акредитован
15. новембар 2012. - 14. новембар 2016.Акредитован
14. новембар 2008. - 14. новембар 2012.Акредитован
8. јул 2003. - 8. јул 2008.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Козметички производи

Козметика-Микробиологија-Вредновање антимикробне заштите козметичких производа

SRPS EN ISO 11930 : 2019

Л1 

Микробиологија – Одређивање броја и откривање аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

Л1 

Микробиологија – Одређивање броја квасаца и плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

Л1 

Микробиологија — Откривање
Candida albicans

SRPS EN ISO 18416: 2016

Л1 

Микробиологија — Откривање Escherichia coli

SRPS EN SO 21150:2016

Л1 

Микробиологија — Откривање Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л1 

Микробиологија – Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л1 
Предмети опште употребе – Средства за одржавање личне хигијене, осим козметичких производа

Одређивање укупног броја квасаца и спора плесни

Правилник 2)
метода II-1

Л1 

Одређивање укупног броја мезофилних аеробних бактерија

Правилник 2)
метода II-1

Л1 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивног стафилокока

Правилник 2)
метода II-2

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник 2)
метода II-3

Л1 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник 2)
метода II-4

Л1 

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник 2)
метода II-5

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода

Доказивање присуства и броја сулфиторедукујућих клостридија

Приручник1) Део 2.а.1, метода 5.1.1.

Л1 

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa – Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266: 2010

Л1 

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја цревних ентерокока–Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 

Квалитет воде – Откривање и одређивање броја Escherichiae coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 9308-1:2017 +A1:2017

Л1 

Квалитет воде - Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222: 2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за oткривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella —
Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1: 2017/A1:2020
изузимајући Анекс Д

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacterиaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2: 2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß- глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44 оC помоћу 5-бромо-4- хлоро-3-индолил ß-D- глукуронида

SRPS ISО 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама — Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833- 1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Lиsterиa spp –
Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2: 2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp –
Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1: 2017

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Текстил

Текстил — Одређивање антибактеријске активности у текстилним производима

SRPS EN ISO 20743 : 2014

Л1 
Кожа, обућа и делови обуће

Обућа и делови обуће-Квантитативна метода испитивања за оцену антигљивичне активности

SRPS EN ISO 20150: 2019

Л1 
Обућа и делови обуће

Обућа и делови обуће — Метода испитивања којом се оцењује антибактеријска активност

SRPS EN ISO 16187:2014

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Површине у контакту са храном

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама — Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833- 1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 21528- 2:2017

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за чишћење

Oдређивање површински активних материја (гравиметрија)

>0,53%

SRPS ISO 6842:2014

Л1 

Oдређивање pH вредности у воденим растворима (потенциометрија)

1-14 pH јединице

SRPS ISO 4316:2014

Л1 
Козметички производи

Одређивање садржаја тешких метала разарањем узорка поступком микроталасне дигестије (GFAAS)

Pb: 1 do 12,5 mg/kg
Cd: 0,1 do 5 mg/kg
As: 1 do 5 mg/kg
Ni: 1 do 12,5 mg/kg

ВДМ-22

Л1 

Одређивање садржаја метил- изо-тиазолина и хлор-метил- изо-тиазолина у козметичким производима (HPLC/DAD)

0,0003125 % до 0,00625 %

ВДМ-12

Л1 

Испитивање pH вредности у козметичким производима (потенциометријски)

1 pH до 14 pH

Правилник 2)

Л1 

Одређивање садржаја конзерванаса - натријум бензоата, калијум сорбата и салицилне киселине у козметичким производима (HPLC/DAD)

0,005 % до 0,075 %

ВДМ-04

Л1 

Одређивање садржаја парабена и 2-фенокси етанола у козметичким производима (HPLC/DAD)

0,0025 % до 0,125 %

ВДМ-18

Л1 
Средства за чишћење

Одређивање слободних алкалија или слободних киселина (волуметрија)

0,04 mg NaOH/1g uzorka (0,004%)
0,056 mg KOH/1g uzorka (0,0056%)

SRPS ISO 4314:1992

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе (освеживачи просторије, свеће и др.)

Одређивање лако испарљивих органских једињења (Бензен, Толуен, Етил бензен, Ксилен (сви изомери)) (HS/GC/MS)

Бензен: од 1,2 до 80 mg/kg
Толуен: 1,3 до 80 mg/kg
Етил бензен: 1,4 до 80 mg/kg
m+p Ксилен: 1,6 до 80 mg/kg
o Ксилен: 1,5 до 80 mg/kg

ВДМ-26

Л1 
Предмети опште употребе (марамице, тоалет папир, убруси, пелене, улошци, трулекс крпе, сунђери, картон и др.)

Одређивање pH вредности воденог екстракта (потенциометријски)

1 pH до 14 pH

ВДМ-27

Л1 

Одређивање садржаја тешких метала (As и Cd (GFAAS), Pb, Ni и Cr (FAAS)) отпуштених у 0,1 M хлороводоничу киселину

Pb: од 3,4 до 50 mg/kg
Ni: од 3,1 до 50 mg/kg
Cr: од 2,7 до 80 mg/kg
As: од 0,26 до 5 mg/kg
Cd: од 0,18 до 5 mg/kg

ВДМ-10

Л1 
Посуђе и амбалажа од полимерних материјала и дечије играчке од полимера

Одређивање саджаја PAH - ова (GC/MS) (Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenzo(ah)anthracene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(e)pyrene i Benzo(j)fluoranthene,
Indeno (1,2,3-cd)pyrene

0,2 mg/kg
до 20 mg/kg

ВДМ-05

Л1 
Амбалажа, посуђе и прибор од еластомера, папира и алуминијума

Oдређивање садржаја тешких метала у амбалажи, посуђу и прибору од еластомера, папира и алуминијума

Матрикс алуминијум:
Pb : 3-400 mg/kg
Cd: 0,5-100 mg/kg
Zn : 0-4000mg/kg
Cu : 0,850-4000mg/kg
As:0,083-400 mg/kg
Матрикс папир:
As: 0,08 - 6mg/kg
Pb: 3 - 20mg/kg Матрикс гума:
Zn: 2 -40000mg/kg
Pb: 0,34 – 12 mg/kg
As: 0,17 – 8 mg/kg

ВДМ-14

Л1 
Накит, предмети који долазе у директан или продужен контакт са кожом, предмети који су уметнути у пробушене делове тела, метални делови на одећи

Референтна метода испитивања ослобађања никла из свих сасавних делова који се постављају у пробушене делове људског тела и артикала предвиђених да дођу у директан и дужи контакт са кожом (GFAAS)

од 0,010 μg/cm2/7 дaнa до 0,8 μg/cm2/7 дaнa

SRPS EN 1811:2016

Л1 
Посуђе и амбалажа од полимерних материјала

Одређивање садржаја Фталатa (GC/MS)
(Di – Butilftalat, Butibenzilftalat, Bis–(2-etilksilen) ftalat, Di–n–oktilftalat, Di–izo–decilftalat, Di-izo-nonilftalat)

Di – Butilftalat 0,01% до 1%
Butibenzilftalat 0,01% до 1%
Bis–(2-etilksilen) ftalat
0,01% до1%
Di–n–oktilftalat 0,01% до 1%
Di–izo–decilftalat 0,01% до 1%
Di-izo-nonilftalat 0,01%-1%

ВДМ-06

Л1 
Посуђе и амбалажа од полимерних материјала у контакту са храном

Одређивање укупне миграције симулаторе хране на воденој основи помоћу потпуног потапања, на температурама 20ºC и 40ºC
(гравиметријска метода)

> 1 mg/dm^2

SRPS EN 1186-1:2008
SRPS EN 1186-3:2008

Л1 
Посуђе и прибор од нерђајућег хром-никал материјала

Одређивање миграције тешких метала у модел растворе на воденој основи (3% сирћетна киселина, дестилована вода) Ni, Cr и Mn (GFAAS)

Ni: 0,004 mg/l
до 4 mg/l
Cr: 0,002 mg/l
до 2 mg/l
Mn: 0,002 mg/l
до 2 mg/l

ВДМ-17

Л1 
Керамичко, порцуланско, емајлирано и глинено посуђе

Одређивање миграције тешких метала у модел растворе на воденој основи (3% сирћетна киселина, 3% винска киселина)
Pb,Cd и Sb(FAAS),
Se (HGAAS), Ba и Cr (GFAAS)

Pb: 0,1 mg/l
до 6 mg/l
Cd: 0,02 mg/l
до 2 mg/l
Se: 0,004 mg/l
до 3 mg/l
Sb: 0,6 mg/l
до 7 mg/l
Ba: 0,02 mg/l
до 8 mg/l
Cr: 0,003 mg/l
до 6 mg/l

ВДМ-08

Л1 
Стаклено посуђе и амбалажа од стакла

Одређивање миграције тешких метала Pb и Cd у 3% сирћетну киселину (FAAS)

Pb: 0,1 mg/l
до 10 mg/l
Cd: 0,01 mg/l
до 1 mg/l

ВДМ-03

Л1 
Посуде за пијење од пластичних маса

Одређивање миграције бисфенола-А у 3% сирћетну киселину (HPLC/DAD)

0,01 mg/l
до 10 mg/l

ВДМ-13

Л1 
Папир, картон

Одређивање формалдехида у воденом екстракту (UV/VIS)

0,005 mg/dm^2
до 1000 mg/dm^2

SRPS EN 1541:2008

Л1 
Амбалажа од хартије

Одређивање садржаја натријум бензоата у воденом екстракту (HPLC/DAD)

2,5 mg/m^2
до 2000 mg/m^2

ВДМ-07

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Сокови од воћа и поврћа, сенф, сладолед, безалкохолна пића, безалкохолна пива, ароматизована, воћна и Cider и Perry вина

Одређивање садржаја конзерванаса (HPLC/DAD)

Натријум бензоат/Калијум сорбат мин. 50-750 mg/kg (течни)
Натријум бензоат/Калијум сорбат мин. 250-3750 mg/kg (чврсти)
Бензоева кислеина 42,37-635,56 mg/kg (течни)
211,85-3177,79 mg/kg (чврсти)
Сорбинска киселина
37,32-55,98 mg/kg (течни)
186,61-2799,15 mg/kg (чврсти)

ВДМ-32

Л1 
Храна - Вино

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1 pH до 14 pH

OIV MA-AS313-15:2011

Л1 
Храна - Вино

Одређивање укупне киселости (волуметријски)

- 1,0 meq/l
- 0,08 g/l винске киселине
- 0,05 g/l сумпорне киселине

OIV MA-AS313-01:2015

Л1 
Вино

Одређивање пепела (гравиметријски)

мин. 0,275 g/L

OIV MA-AS2-04:2009

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја шећера (гравиметријски)

мин. 2,5 %

ВДМ-39

Л1 
Алкохолна пића

Одређивање садржаја екстракта (гравиметријски)

мин. 0,37 g/l

Правилник 6)
Метода 2

Л1 

Одређивање укупне титрационе киселости (волуметријски)

мин. 12 mg/l сирћетне киселине

Правилник 6)
Метода 3

Л1 
Сенф, Производи од воћа и поврћа

Одређивање натријум-хлорида (волуметријски)

мин. 0,275 %

ВДМ-31

Л1 
Храна - Сенф

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријски)

мин. 0,11 %

ВДМ-30

Л1 
Какао, чоколадни производи, сладолед, воћни нектари, освежавајућа безалкохолна пића, сенф, Cider и Perry вина и безалкохолна пива

Одређивање ацесулфама К, аспартама и сахарина - Метода течне хроматографије високе перформансе

Сахарин
25-250 mg/kg,
Ацесулфама К, Аспартама
125-1250 mg/kg

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна - Вино

Пиво Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1 pH до 14 pH

ВДМ-28

Л1 
Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја теобромина (HPLC/DAD)

15-900 mg/kg

ВДМ-29

Л1 

Одређивање воде у желе производима и ратлуку (рефрактометријски)

0 – 95 %

Правилник 5)
Mетодa br. II/4

Л1 

Одређивање укупне масти по Сокслету (Soxhlet) (гравиметријски)

мин. 0,05 %

Правилник 5)
Mетодa br.II/9

Л1 

Одређивање киселости тврдих бомбона (волуметријски)

мин. 0,11 % (лимунска киселина)
мин. 0,07 % (јабучна киселина)
мин. 0,13 % (винска киселина)

Правилник 5)
Mетодa br.II/18

Л1 

Одређивање растворљивих састојака у гуменим бомбонама (гравиметријски)

0 – 100 %

Правилник 5)
Mетодa br.II/20

Л1 

Одређивање садржаја воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријски)

мин. 0,037 %

Правилник 5)
Mетодa br.II/1

Л1 

Одређивање pH вредности – потенциометарска метода

1 pH до 14 pH

Правилник 5)
Mетодa br.II/16

Л1 

Одређивање пепела (гравиметријски)

мин. 0,11%

Правилник 5)
Mетодa br.II/5 а

Л1 
Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу Производи од воћа и поврћа (смрзнуто воће и поврће, термички обрађено воће и поврће)

Одређивање укупних и редукујућих шећера по Луф-Шарлу (LUFF-SCHOORL) (волуметријски)

Какао производи, производи слични чоколадним, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу:
мин. 1 %

Производи од воћа и поврћа:
мин. 0,5 %

ВДМ-33

Л1 
Млински производи

Жита и производи од жита - Одређивање садржаја влаге - Референтна метода (гравиметријски)

мин. 0,11 %

SRPS EN ISO 712:2012

Л1 

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима (волуметријски)

мин. 0,1 1M(NaOH)/L

Правилник 4)
Mетодa I/16

Л1 

Одређивање садржаја масти по Weibullu и Stoldtu у житу и млинским производима (гравиметријски)

мин. 0,0275 %

Правилник 4)
Mетодa I/15

Л1 

Одређивање пепела у житу и млинским производима (гравиметријски)

мин. 0,11%

Правилник 4)
Meтода I/10

Л1 
Сокови од воћа и поврћа и сродни производи Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу Производи од воћа и поврћа Алкохолна пића и Вино

Одређивање елемената у траговима - Одређивање олова, кадмијума, цинка, бакра и гвожђа атомском апсорпционом спектрометријом (ААС) после микроталасног разарања

Воћни сокови:
Pb од 0,010 до 0,080 mg/kg
Вино:
Pb од 0,019 до 0,40 mg/kg
Воће:
Pb од 0,008 до 0,30 mg/kg
Cd од 0,004 до 0,10 mg/kg
Поврће (Плодовичасто: кукуруз шећерац и остало плодовичасто поврће; Коренасто и крталасто;
Лиснате купусњаче, туровац, лиснато поврће):
Pb од 0,008 до 0,20 mg/kg
Cd од 0,0044 до 0,40 mg/kg
Млечна чоколада са <30% укупне суве материје како делова
Cd од 0,0083 до 0,20 mg/kg
Чоколада са ≥50% укупне суве материје како делова
Cd од 0,033 до 1,6 mg/kg
Какао прах
Cd од 0,033 до 0,80 mg/kg

SRPS EN 14084:2008
SRPS EN 13804:2013

Л1 
Производи од воћа и поврћа (смрзнуто воће и поврће, термички обрађено воће и поврће)

Одређивање растворљиве суве материје (рефрактометријски)

0 – 95 %

SRPS ISO 2173:2007

Л1 

Одређивање материја нерастворљивих у етанолу (гравиметријски)

мин. 0,17%

Правилник 3)
Метода бр. 22

Л1 

Одређивање укупне суве материје (гравиметријски)

мин. 0,11%

Правилник 3)
Метода бр. 2. а)

Л1 

Одређивање pH вредности

1 pH до 14 pH

Правилник 3)
Метода бр. 6.

Л1 
Сокови од воћа и поврћа и сродни производи

Одређивање садржаја натријума, калијума, магнезијума и калцијума техником атомске апсорпционе спектрометрије (AAS)

Na: од 0,45 mg/l
K: од 0,29 mg/l
Mg: од 0,40 mg/l
Ca: од 0,43 mg/l

SRPS EN 1134:2005

Л1 

Процена садржаја растворљиве суве материје (рефрактометријски)

0 – 95 %

SRPS EN 12143:2005

Л1 

Одређивање укупне киселости (волуметријски)

мин. 0,5 mmol H+/l
мин. 0,032 g/l (лимунска киселина)
мин. 0,033 g/l (јабучна киселина)
мин. 0,038 g/l (винска киселина)

SRPS EN 12147:2005

Л1 
Храна (кафа)

Одређивање садржаја кофеина течном хроматографијом високе перформансе (HPLC) — Референтна метода

0,0125-3,75 %

SRPS ISO 20481:2014

Л1 

Пржена млевена кафа – Одређивање садржаја влаге – Метода одређивања губитка масе на 103 ºC (рутинска гравиметријска метода)

мин. 0,11 %

SRPS ISO 11294:2019

Л1 

Одређивање губитка масе у кафи на 70ºC - инстант кафа (гравиметрија)

мин. 0,185 %

ВДМ-23

Л1 

Одређивање садржаја растворљивих материја (екстракта) у кафи (гравиметрија)

мин. 0,055 %

ВДМ-25

Л1 
Сокови од воћа и поврћа и сродни производи

Одређивање садржаја пролина - Спектрометријска метода

мин. 2 mg/l

ВДМ-38

Л1 

Одређивање садржаја фосфора - Спектрометријска метода

мин. 20 mg/l

SRPS EN 1136:2008

Л1 

Одређивање укупне суве материје - Гравиметријска метода са губитком масе сушењем

мин. 0,037 %

SRPS EN 12145:2005

Л1 

Одређивање пепела (гравиметријски)

мин. 0,22 g/L
мин. 0,22 g/kg

SRPS EN 1135:2005

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1 pH до 14 pH

SRPS EN 1132:2005

Л1 
Кафа, сенф, производи од воћа и поврћа

Одређивање укупног пепела методом директног спаљивања (гравиметријски)

мин. 0,275 %

ВДМ-24

Л1 
Храна Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа

Одређивање садржаја аскорбинске киселине (витамина Ц) (HPLC/DAD)

100-2500 mg/kg
10-250 mg/100g

ВДМ-09

Л1 

Одређивање садржаја 5-хидроксиметилфурфурала (5-HMF) (HPLC/DAD)

5 – 125 mg/kg

ВДМ-34

Л1 
Сокови од воћа и поврћа и сродни производи

Одређивање релативне густине (пикнометријска метода)

SRPS EN 1131:2005

Л1 

Одређивање садржаја пулпе центрифугирањем

мин. 10 %

SRPS EN 12134:2005

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Полимерни, дрвени, плутани и алуминијумски материјали у контакту са храном и дечије играчке од полимерних материјала

Одређивање садржаја формалдехида у воденом екстракту (UV/VIS)

1 mg/kg до 600 mg/kg

ВДМ-16

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Одређивање пластификатора
(трифенил фосфат,
три-о-крезил фосфат,
три-м-крезил фосфат,
три-п-крезил фосфат
(GC/MS)

(0,03-0,24)mg/l

SRPS EN 71-11:2009
тачка 5.8

Л1 

Одређивање конзерванаса
(1,2-бензилизотиазолин-3-он,
2-метил-4-изотиазолин-3-он,
5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он)
(HPLC-DAD)

(5-150)mg/kg
(10-300)mg/kg
(10-360)mg/kg

SRPS EN 71-11:2009
тачка 5.7

Л1 

Одређивање садржаја фенола и бисфенола А (HPLC-DAD)

Фенол:
(1-60)mg/l
Бисфенол:
(0,01-0,6)mg/l

ВДМ 01

Л1 

Одређивање акриламида
(HPLC-DAD)

(0,02-0,5)mg/l

SRPS EN 71-11:2009
тачка 5.5.1

Л1 

Oдређивање примарних амина (о-Толуидин,
2-Метоксианилин,
4-Хлоранилин,
2-Нафтиламин,
Бензидин, Анилин,
3,3`-Диметилбензидин,
3,3`-Дихлорбензидин,
3,3`-Диметоксибензидин)
(GC/MS)

1 mg/kg до 50 mg/kg

SRPS EN 71-11:2009
тачка 5.4

Л1 

Одређивање миграције метала (Sb, Zn, Co, Cd, Cu, Cr, Pb, Mn и Ni (FAAS), Se, As, (GFAAS), Hg (HGAAS)) (метода се односи на категорију III играчака дефинисану стандардом)

Sb: од 60 до 800 mg/kg
Zn: од 40 до 50 000 mg/kg
Co: од 40 до 200 mg/kg
Cd: од 0.5 до 25 mg/kg
Cu: од 0.85 до 15000 mg/kg
Cr: од 40 до 600 mg/kg
Pb: од 3 до 75 mg/kg
Mn: од 40 до 20 000 mg/kg
Ni: од 40 до 1000 mg/kg
Se: од 0.175 до 600 mg/kg
As: од 0.08 до 90 mg/kg
Hg: од 0.05 до 100 mg/kg

ВДM-40

Л1 
Дечије играчке од полимера и текстила

Одређивање садржаја Фталатa (GC/MS)
(Di – Butilftalat, Butibenzilftalat, Bis–(2-etilksilen) ftalat, Di–n–oktilftalat, Di–izo–decilftalat, Di-izo-nonilftalat)

Di – Butilftalat 0,01% до 1%
Butibenzilftalat 0,01% до 1%
Bis–(2-etilksilen) ftalat
0,01% до1%
Di–n–oktilftalat 0,01% до 1%
Di–izo–decilftalat 0,01% до 1%
Di-izo-nonilftalat 0,01%-1%

ВДМ-06

Л1 
Дечије играчке од полимера

Одређивање миграције PAH –ова (GC/MS)
(Naphthalene, Aceraphthylene, Aceraphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenzo(ah)anthracene, Benzo(ghi)perylene)

0,01 mg/kg
до 100 mg/kg

ВДМ-05

Л1 

Одређивање лако испарљивих органских једињења (метанол, толуен, етил-бензен, ксилен и циклохексанон) (HS/GC/MS)

0,5 mg/l
до 100 mg/l

SRPS EN 71-11:2009
т. 5.5.5

Л1 
Дечије играчке од текстила

Одређивање боја
(Disperse blue 1, Disperse blue 3, Disperse blue 106, Disperse blue 124, Disperse yellow 3, Disperse orange 3, Disperse orange 37, Disperse red 1, Sudan yellow, Basic red 9, Methyl violet 2B, Basic violet 3, Acid red 26, Acid violet 49) (HPLC/DAD)

2 mg/kg
до 100 mg/kg

SRPS EN 71-11:2009
т. 5.3

Л1 
И-13.3 Физичка, хемијска и димензиона испитивања/П-20 Пластични и гумени производи
Гума, Пластика, Производи од гуме и пластичних маса

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума - Одређивање густине

/

SRPS ISO 2781:2014

Л1 

Гума и термопластични еластомери - Одређивање затезних својстава

/

SRPS ISO 37:2019

Л1 

Пластична маса и ебонит - Одређивање тврдоће утискивањем помоћу дуромета (тврдоћа по Шору)

/

SRPS EN ISO
868:2015

Л1 

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума - Одређивање отпорности на абразију коришћењем ротирајућег цилиндричног уређаја

/

SRPS ISO 4649:2019
метода A

Л1 

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума - Одређивање дејства течности

/

SRPS ISO 1817:2017
т. 8.3

Л1 

Пластичне масе - Метода испитивања за одређивање ефекта потапања у течне хемикалије

/

ISO 175:2010
т. 5.6

Л1 

Пластичне масе - Одређивање затезних својства - Део 2: Услови испитивања за пресоване и екструдиране пластичне масе

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 527-1:2013
SRPS EN ISO 527-2:2013

Л1 

Пластичне масе - Одређивање затезних својства - Део 3: Услови испитивања за филмове и фолије

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 527-1:2013
SRPS EN ISO 527-3: 2011

Л1 

Гума - Општи поступци за припрему и кондиционирање испитних комада за физичке методе испитивања – Мерење дебљине узорка

≤ 30 mm

SRPS ISO 23529:2017
тачка 7.1
метода А

Л1 

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума - Одређивање тврдоће методом утискивања игле - Део 1: Метода са дурометром (тврдоћа по Шору А)

SRPS ISO 7619-1:2014

Л1 
Предмети опште употребе од полимерних материјала у контакту са храном

Одређивање садржаја водоник-пероксида отпуштеног у дестиловану воду, рачунато као активни кисеоник (волуметријска метода)

0,5 % до 20 %

ВДМ-15

Л1 
Полимерни материјали у контакту са храном

Одређивање садржаја формалдехида у воденом екстракту (UV/VIS)

0,005 mg/dm2
до 100 mg/dm2

ВДМ-16

Л1 
И-13.3 Физичка, хемијска и димензиона испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Средства за чишћење

Одређивање слободних алкалија или слободних киселина

> 0,56 mg KOH/g узорка или
> 0,004% NaOH

SRPS ISO 4314:1992

Л1 

Oдређивање pH вредности у воденим растворима

1-14 pH јединице

SRPS ISO 4316:2014

Л1 
Текстилни производи

Одређивање садржаја средстава за заштиту од инсеката

0,001 % до 0,75 %

IWS TM27:2003

Л1 

Одређивање појединих деривата ароматичних амина из азо-боја са или без екстракције из влакана

1 mg/kg до 50 kg/kg

SRPS EN 14362-1:2017

Л1 
Кожа и производи од коже

Хемијско одређивање садржаја хром оксида - Део 1: Квантитативно одређивање титрацијом

мин. 1,6 %

SRPS EN ISO 5398-1:2018

Л1 
Средства за чишћење

Oдређивање површински активних материја

>0,53%

SRPS ISO 6842:2014

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна одећа и обућа

Заштитна одећа – Заштита од пламена – Метода испитивања за ограничено ширење пламена

SRPS EN ISO 15025:2017

Л1 

Обућа — Методе испитивања ђонова —
Отпорност на хабање

SRPS EN 12770:2012

Л1 
Текстилни производи

Одређивање сировинског састава текстила – идентификација влакана

0,1 – 99,9 %

SRPS CEN ISO/TR 11827:2017 (тачке 7.1.1 и 7.2.1 и додатак Д)

Л1 

Текстил - Одређивање формалдехида - Део 1: Слободни и хидролизовани формалдехид (метода екстракције водом)

16 mg/kg до 3500 mg/kg

SRPS EN ISO 14184-1:2013

Л1 
Кожа и производи од коже

Одређивање појединих азо-боја у обојеној кожи – Део 1: Одређивање појединих деривата ароматичних амина у обојеној кожи (GC/MS)

1 mg/kg до 50 mg/kg

SRPS EN ISO 17234-1:2020

Л1 

Одређивање укупног и сулфатног пепела растворљивог у води

SRPS EN ISO
4047:2012

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани текстилни производи

Одређивање пропустљивости ваздуха кроз текстилну површину

0,2 mm/s до 2160 mm/s

ISO 9237:1995

Л1 

Понашање при горењу - Одређивање склоности ка запаљивости вертикално орјентисаних узорака

/

ISO 6940:2004

Л1 

Текстил - Понашање при горењу - Мерење својства ширења пламена код вертикално оријентисаних епрувета

SRPS EN ISO
6941:2009

Л1 

Поступци прања и сушења у домаћинству за потребе испитивања текстила

/

SRPS EN ISO 6330:2015

Л1 

Одређивање промене мера при прању и сушењу

/

ISO 5077:2007
SRPS EN ISO
3759:2012

Л1 

Одређивање димензионалне увијености (спиралности) тканина и плетенина након прања и сушења

ISO 16322-2:2005/Cor 1:2007

Л1 

Одређивање угла гужвања тканина

≤ 180º

SRPS F.S2.018:1958
- повучен

Л1 

Текстилне површине - Одређивање отпорности на квашење (испитивање окишњавањем) - Spray test

Оцена: 1-5

ISO 4920:2012

Л1 

Испитивање пропустљивости водене паре

/

ASTM E96/E96M:2016

Л1 

Одређивање физиолошких својстава - Мерење топлотне отпорности и отпорности према воденој пари у условима термо-динамичке равнотеже (испитивање врућом плочом која се влажи)

Ret (0-60) m2xPa/W и
Rct (0-1,0) m2xK/W

ISO 11092:2014

Л1 

Текстил – Одређивање отпорности на пропустљивост воде – Испитивање хидростатичким притиском

p ≤ 3000 cm H2O
p≤ 3000 mbar
Δp≤500cmH2O/min
Δp ≤ 500 mbar/min

SRPS EN ISO 811:2018

Л1 

Текстил – Одређивање pH вредности воденог екстракта

1 pH до 14 pH

SRPS EN ISO 3071:2020

Л1 

Текстил – Одбојност према уљу - Испитивање отпорности на угљоводонике

Оцена: 0-8

SRPS EN ISO 14419: 2012

Л1 

Текстил – Отпорност и проверавање отпорности према дејству уља (уљоодбојност)

Оцена А: 1-8
Оцена Б: 50-150

SRPS F.А1.019:1981

Л1 

Методе испитивања нетканог текстила - Део 1: Одређивање масе по јединици површине

/

ISO 9073-1:1989

Л1 

Методе испитивања нетканог текстила - Део 3: Одређивање затезне чврстоће и издужења

≤ 10000 N

SRPS EN 29073-3:2009

Л1 

Методе испитивања нетканог текстила - Део 4: Одређивање отпорности према цепању

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 9073-4:2021

Л1 

Означавање величина одеће - Део 2: Примарне и секундарне мере
Означавање величина одеће - Део 3: Мере и интервали

/

SRPS EN
13402-2:2007
SRPS EN
13402-3:2018

Л1 

Означавање величина одеће - Горњи одевни предмети за мушкарце и дечаке

/

SRPS ISO 3636:2007
(повучен)
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Означавање величина одеће - Горњи одевни предмети за жене и девојчице

/

SRPS ISO 3637:2007 (повучен)
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Означавање величина одеће - Рубље и кошуље за мушкарце и дечаке

/

SRPS ISO 4415:2007
(повучен)
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Означавање величина одеће - Рубље и блузе за жене и девојчице

/

SRPS ISO 4416:2007
(повучен)
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Мере прекривача за кревет - Метода испитивања димензија

/

SRPS EN 14:2012 тачка 6

Л1 

Означавање величине - рубље за домаћинство - пешкири, столњаци, салвете и крпе

/

SRPS F.G2.022:1992

Л1 
Обућа

Одређивање дужине и ширине, као и обима зглоба стопала у циљу дефинисања величине обуће у складу са Мондопоинт системом величина и означавања

ISO 9407:2019 тачка 3.3, 3.4 и 3.5

Л1 
Текстилни производи

Одређивање садржаја метала који се екстрахују киселим раствором који симулира знојење (Sb, As, Cd, Cr, Co, Pb, Ni (GFAAS), Cu (FAAS) и Hg (HGAAS))

Sb: од 0,35 до 40 mg/kg
Cr: од 0,22 до 4,0 mg/kg
Co: од 0,10 до 5,0 mg/kg
Cu: од 14 до 75 mg/kg
Ni: од 0,22 до 5,0 mg/kg
As: од 0,21 до 2,0 mg/kg
Cd: од 0,064 до 0,40 mg/kg
Hg: од 0,015 до 0,10 mg/kg
Pb: од 0,15 до 2,0 mg/kg

SRPS EN 16711-2:2016

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани текстилни производи

Одређивање отпорности текстилних површина према хабању помоћу Мартинделове методе - Део 2: Одређивање оштећења епрувете

/

SRPS EN ISO 12947-2:2017

Л1 

Текстил – Одређивање
маљавости и пилинга на
текстилним површинама –
Део 1: Метода у којој се
користи кутија за пилинг

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO 12945-1:2020
SRPS EN ISO 12945-4:2020

Л1 

Одређивање опоравка од гужвања хоризонтално пресавијеног узорка мерењем угла опоравка

≤ 180º

ISO 2313:1972

Л1 
Текстилни производи

Испитивање постојаности обојења - N01: Постојаност обојења према бељењу: хипохлорит

Оцена: 1-5

SRPS ISO 105-N01: 1997

Л1 

Испитивање постојаности обојења - N02: Постојаност обојења према бељењу: пероксид

Оцена: 1-5

SRPS ISO 105-N02: 1997

Л1 
Затварачи у облику чичак траке

Одређивање чврстоће смицања у правцу подужне осе

≤ 10000 N

SRPS EN 13780:2008
SRPS EN 1414:2008

Л1 

Одређивање укупне и ефективне ширине траке и ефективне ширине затварача

/

SRPS EN 12240:2008

Л1 

Одређивање јачине одвајања

≤ 10000 N

SRPS EN 12242:2017
SRPS EN 1414:2008

Л1 

Одређивање промена мера после прања и сушења или хемијског чишћења

/

SRPS EN 12243:2017

Л1 
Текстилни подни застирачи

Тeкстилни пoдни зaстирaчи, прaвoугaoни - Oдрeђивaњe димeнзиja

/

ISO 3018:1974

Л1 
Текстилна ужад

Текстилна ужад - Одређивање издужења, прекидне силе и финоће

/

SRPS EN ISO 2307:2020
тачке 9.6, 9.7 и 10

Л1 
Кожа и производи од коже

Одређивање дебљине коже

/

SRPS EN ISO
2589:2016

Л1 

Одређивање статичке апсорпције воде

/

SRPS EN ISO 2417:2016

Л1 

Одређивање пермеабилности водене паре

/

SRPS EN ISO 14268:2014

Л1 

Одређивање затезне чврстоће и издужења

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 3376:2020

Л1 

Одређивање цепања под оптерећењем - Део 1: Цепање у смеру једне ивице

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 3377-1: 2011

Л1 

Одређивање цепања под оптерећењем - Део 2: Цепање двоструких ивица

≤ 10000 N

SRPS EN ISO
3377-2:2016

Л1 

Мерење отпорности на цепање клином

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 23910:2019

Л1 

Одређивање отпорности на савијање - Део 1: Метода са флексометром

/

SRPS EN ISO 5402-1: 2017

Л1 

Методе испитивања готове коже - Испитивање проштављености и постојаности на кување

/

SRPS G.S2.035:1962

Л1 

Одређивање отпорности на воду савитљиве коже – Део 1: Линеарно савијање са понављањем (пенетрометар)

/

SRPS EN ISO 5403-1: 2017

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Постојаност обојења на циклусе трљања напред - назад

/

SRPS EN ISO 11640:2018

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Постојаности обојења на зној

/

SRPS EN ISO 11641:2011

Л1 

Одређивање pH воденог екстракта и износа разлике рН

1 рН до 14 рН

SRPS EN ISO
4045:2018
SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 6.9

Л1 
Текстилни производи

Испитивање постојаности обојења – Ј01: основни принципи мерења боје на површини

SRPS EN ISO
105-Ј01:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Ј02: инструментално оцењивање релативне белине

SRPS EN ISO
105-Ј02:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења – C06: постојаност обојења при прању у домаћинству и комерцијалном прању

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO
105-C06:2016

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Ј03: израчунавање разлике у обојењу

SRPS EN ISO
105-J03:2010

Л1 

Испитивање постојаности обојења - С08: постојаност обојења при прању у домаћинству и комерцијалном прању

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO 105-C08:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења - B02: постојаност обојења према вештачкој светлости: Употреба
ксенонске лучне лампе

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-B02:2015

Л1 

Испитивање постојаности обојења према води

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-E01:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења према морској води

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-E02:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења према зноју

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-E04:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења - E05: постојаност обојења према капима киселина

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-E05:2012/
Испр. 1:2015

Л1 

Испитивање постојаности обојења - E06: постојаност обојења према капима алкалија

Оцена 1-5

SRPS EN ISO
105-E06:2013

Л1 
Кожа и производи од коже

Идентификација коже микроскопском методом - Метода светлосне микроскопије

SRPS EN ISO 17131:2020

Л1 

Одређивање апсорпције водене паре

SRPS EN ISO
17229:2016

Л1 
Текстилни производи

Испитивање постојаности обојења према трљању

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO
105-X12:2017

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 1: Општи принципи испитивања

0,1 % до 100 %

SRPS EN ISO 1833-1:2020

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 2: Трокомпонентне мешавине влакана

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO 1833-2:2020

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 2: Трокомпонентне мешавине влакана

0,1 % до 99,9 %

Правилник 1), Прилог 8, Глава III

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 3:
Мешавина ацетатних и других влакана (метода са ацетоном)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO 1833-3:2021

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 3:
Мешавина ацетатних и других влакана (метода са ацетоном)

0,1 % до 99,9 %

Правилник 1), Прилог 8, Глава II, метода број 1

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 4:
Мешавина протеинских и других влакана (метода са хипохлоритом)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO 1833-4:2018

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 4:
Мешавина протеинских и других влакана (метода са хипохлоритом)

0,1 % до 99,9 %

Правилник 1), Прилог 8, Глава II, метода број 2

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Део 5:
Мешавина вискозе, купро или модалних и памучних влакана (метода са натријум-цинкатом)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-5:2006

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 6: Мешавина вискозе или неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-6:2018

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 6: Мешавина вискозе или неких типова купро или модалних или лиоцел и памучних влакана (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 3

Л1 

Текстил – Квантитативна хемијска анализа – Део 7: Мешавина полиамидних и других влакана (метода са мрављом киселином)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISО 1833-7:2018

Л1 

Текстил – Квантитативна хемијска анализа – Део 7: Мешавина полиамидних и других влакана (метода са мрављом киселином)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 4

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 8: Мешавина ацетатних и триацетатних влакана (метода са ацетоном)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-8:2006

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 10: Мешавина триацетатних или полилактидних и неких других влакана (метода са дихлорметаном)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-10:2019

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 10: Мешавина триацетатних или полилактидних и неких других влакана (метода са дихлорметаном)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 6

Л1 

Текстил – Квантитативна хемијска анализа – Део 11: Мешавина целулозних и других влакана (метода са сумпорном киселином)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO
1833-11:2018

Л1 

Текстил – Квантитативна хемијска анализа – Део 11: Мешавина целулозних и других влакана (метода са сумпорном киселином)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 7

Л1 
Кожа и производи од коже

Одређивање испарљивих материја

SRPS EN ISO
4684:2011

Л1 

Одређивање растворљивих супстанци у дихлорметану и садржаја слободних масних киселина - Поступак екстракције по Сокслету

SRPS EN ISO
4048:2018

Л1 

Одређивање растезања и јачине површине лица коже (метода пробијања куглом)

ISO 3379:2015

Л1 

Одређивање неорганских и органских материја растворљивих у води

SRPS EN ISO
4098:2018

Л1 
Текстилни производи

Испитивање постојаности обојења - C10: Постојаност обојења према прању сапуном или сапуном са содом

Оцена: 1-5

ISO 105-C10:2006

Л1 

Испитивање постојаности обојења при хемијском чишћењу

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO 105-D01:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења при пеглању

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO 105-X11:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења према воденим капима

Оцена: 1-5

ISO 105-E07:2010

Л1 

Текстил – Квантитативна хемијска анализа- Део20:Мешавина еластана и неких других влакана (метода са диметилацетамидом)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-20:2018

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 24: Мешавина полиестерских влакана и неких других влакана (метода са фенолом и тетрахлоретаном)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-24:2010

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 25: Мешавина полиестарских влакана и неких других влакана (метода са трихлорсирћетном киселином и хлороформом)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO 1833-25:2020

Л1 

Текстил - Квантитативна хемијска анализа - Мешавина хлорних влакна и неких других влакана (Метода са мешавином угљен-дисулфида и ацетона)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 9

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део D02: Постојаност обојења на трљање: органски растварачи

Оцена: 1 до 5

SRPS EN ISO 105-D02:2017

Л1 
Кожа и производи од коже

Одређивање привидне густине и масе по јединици површине

SRPS EN ISO 2420:2017

Л1 

Хемијско одређивање садржаја хрома(VI) у кожи – Део 1: Колориметријска метода

1 mg/kg до 20 mg/kg

SRPS EN ISO 17075-1:2017

Л1 
Текстилна влакна

Одређивање средње дужине текстилних влакана појединачним мерењем влакана

/

ISO 6989:1981 (метода A)

Л1 

Одређивање прекидне силе и прекидног издужења појединачних влакана

/

SRPS EN ISO 5079:2020

Л1 

Одређивање финоће памучних влакана - Метода читања микронер - индекса

2,4 mic до 8,0 mic

ISO 2403:2014

Л1 
Пређа и конци

Одређивање увоја у пређи - Метода директног бројања

(≤ 9999 u/m)
(S i Z)

SRPS EN ISO 2061:2016

Л1 

Одређивање прекидне силе и прекидног издужења појединачних нити пређе употребом уређаја са константном брзином истезања (CRE)

/

SRPS EN ISO 2062:2012

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани текстилни производи

Одређивање масе по јединици дужине и јединици површине

/

ISO 3801:1977

Л1 

Одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине за основну текстилну површину

SRPS EN ISO
2286-2:2017

Л1 

Текстил — Плетенине - Одређивање броја петљи по јединици дужине и површине

/

SRPS EN 14971:2012

Л1 

Затезне карактеристике шава на текстилним површинама и готовим текстилним производима - Део 1: Одређивање максималне силе пуцања шава методом траке

≤ 10000 N

ISO 13935-1:2014

Л1 

Одређивање отпорности текстилних површина према хабању помоћу Мартинделове методе - Део 3: Одређивање губитка масе

/

SRPS EN ISO 12947-3:2008

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса – Одређивање отпорности према хабању Део 2: Хабалица по Мартиндалу

SRPS EN ISO 5470-2:2008

Л1 

Одређивање склоности површинском стварању длачица и пилинга на текстилним површинама - Модификована метода по Мартинделу

Оцена: 1-5

SRPS EN ISO 12945-2:2020
SRPS EN ISO 12945-4:2020

Л1 
Текстилни производи

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 12: Мешавина акрилних, неких модакрилних, неких хлорних влакана, неких еластана и неких других влакана (метода са диметилформамидом)

0,1 % до 99,9 %

ISO 1833-12:2019

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 12: Мешавина акрилних, неких модакрилних, неких хлорних влакана, неких еластана и неких других влакана (метода са диметилформамидом)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 8

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 16: Мешавина полипропиленских и неких других влакана (метода са ксиленом)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO 1833-16:2019

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 16: Мешавина полипропиленских и неких других влакана (метода са ксиленом)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 13

Л1 

Текстил – Квантитативна хемијска анализа – Део 18: Мешавине свиле са вуном или другим животињским длакама (метода са сумпорном киселином)

0,1 % до 99,9 %

SRPS EN ISO 1833-18:2021

Л1 

Текстил — Квантитативна хемијска анализа — Део 18: Мешавина свиле и вуне или длаке (метода са сумпорном киселином)

0,1 % до 99,9 %

Правилник1), прилог 8, Глава II, метода број 11

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Б07: постојаност обојења према светлости текстила поквашеног вештачким знојем

оцена 1 до 8

SRPS EN ISO 105-B07:2012

Л1 

Текстил — Одређивање садржаја фталата — Метода са тетрахидрофураном
Oдређивање флатата
(ди-изо-нонил фталат,
ди-(2-етилхексил) фталат,
ди-н-октил фталат,
ди-изо-децил фталат,
бутил бензил фталат,
ди-бутил фталат,
ди-изо-бутил фталат, ди-пентил фталат, ди-изо-хептил фталат и ди-метоксиетил фталат) (GC/MS)

100 – 9000 mg/kg

SRPS EN ISO 14389:2015

Л1 
Текстилна влакна

Одређивање садржаја страних примеса на влакнастим материјалима, растворљивих у органским растварачима

/

SRPS F.S1.021:1989

Л1 
Пређа и конци

Одређивање подужне масе (маса по јединици дужине) методом кануре

SRPS EN ISO
2060:2012

Л1 

Конци за индустријско шивење урађени у потпуности или делимично од синтетичких влакана - Одређивање скупљања конца у кључалој води

SRPS EN 12590:2008
тачка 4.3 и додатак Б

Л1 
Текстилна влакна

Одређивање титра текстилних влакана

/

SRPS F.S2.212:1963

Л1 

Одређивање дужине влакана ручним штапеловањем

/

SRPS F.S2.240:1984

Л1 

Одређивање јачине влакана на апарату по Преслију

5lb до 21lb

ISO 3060:1974

Л1 

Одређивање пречника вуненог влакна - Метода са пројекционим микроскопом

/

ISO 137:2015

Л1 
Пређа и конци

Одређивање смера упредања у пређи и сличним производима

ISO 2:1973

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани текстилни производи

Одређивање масе по јединици површине на малим узорцима

/

SRPS EN 12127:2014

Л1 

Одређивање врсте преплетаја тканина

ISO 3572:1976
ISO 9354:1989/
Cor.1:2000

Л1 

Одређивање дужине и ширине текстилних површина

/

ISO 22198:2006

Л1 

Одређивање дебљине текстила и текстилних производа

≤ 10 mm

ISO 5084:1996

Л1 

Текстил — Плетенине — Одређивање дужине петље и подужне масе предива кулираних плетенина

SRPS EN 14970:2014

Л1 

Одређивање броја жица по јединици дужине тканине

/

ISO 7211-2:1984

Л1 
Амбалажа, посуђе и прибор од еластомера

Oдређивање садржаја тешких метала у амбалажи, посуђу и прибору од еластомера, папира и алуминијума

Матрикс алуминијум:
Pb : 3-400 mg/kg
Cd: 0,5-100 mg/kg
Zn : 20-4000mg/kg
Cu : 0,850-4000 mg/kg
As: 0,083-400 mg/kg
матрикс папир:
As: 0,083mg/kg-6mg/kg
Pb: 3mg/kg-20mg/kg
матрикс гума:
Zn: 20mg/kg-40000mg/kg

ВДМ-14

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани текстилни производи

Одређивање увоја пређе из тканина

(≤ 9999 u/m)
(S i Z)

ISO 7211-4:1984

Л1 

Одређивање линеарне густине пређе из тканина

/

SRPS ISO 7211-5: 2005

Л1 

Затезна својства текстилних површина - Део 1: Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом епрувете у облику траке

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 13934-1:2015

Л1 

Одређивање отпорности тканина према прскању

≤ 10000 N

SRPS F.S2.022:2017
+ Измена 1
SRPS F.S2.022/1:2018

Л1 

Текстил — Својства цепања текстилних површина — Део 2: Одређивање силе цепања употребом епрувета у облику панталона (метода једноструког цепања)

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 13937-2:2013

Л1 

Одређивање отпорности према раздвајању пређе уз шав тканине - Део 2: Метода дефинисаног оптерећења

60,120 и 180 N

ISO 13936-2:2004

Л1 

Одређивање отпорности према раздвајању пређе уз шав тканине - Део 1: Метода отварања учвршћеног шава

≤ 10000 N
(2,3,4,5 и 6)mm

ISO 13936-1:2004

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање затезне чврстоће и издуженја при прекиду

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 1421:2017

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање отпорности према цепању - Део 1: Метода цепања константном брзином

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 4674-1:2017

Л1 

Текстил — Својство затезања шавова текстилних површина и конфекцијских текстилних производа — Део 2: Одређивање највеће силе до прекида шавова применом „граб” методе (методе захвата)

≤ 10000N

SRPS EN ISO 13935-2:2015

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичне масе – Физичка и механичка испитивања – Одређивање отпорности на савијање методом са флексометром

SRPS EN ISO 32100:2018

Л1 
Текстилни производи

Текстил – Одређивање садржаја метала – Део 1: Одређивање метала после микроталасне дигестије
(Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Ni, Аg (GFAAS) и Hg (HGAAS))

Sb: од 22,3 до 150 mg/kg
Cr: од 16,7 до 150 mg/kg
Co: од 11,5 до 150 mg/kg
Cu: од 7,8 до 150 mg/kg
Ni: од 11,8 до 150 mg/kg
As: од 12,9 до 150 mg/kg
Cd: од 6,0 до 80 mg/kg
Hg: од 0,32 до 2,5 mg/kg
Pb: од 16,7 до 150 mg/kg
Ag: од 2,3 до 20 mg/kg

SRPS EN 16711-1:2016

Л1 
Посуђе и амбалажа од полимерних материјала

Одређивање миграције примарних ароматичних амина из полимерних материјала у 3% сирћетној киселини и ултра чистoj води
(о-Толуидин,
2-Метоксианилин,
4-Хлоранилин,
2-Нафтиламин,
Бензидин, Анилин,
3,3`-Диметилбензидин,
3,3`-Дихлорбензидин,
3,3`-Диметоксибензидин) (GC/MS)

0,01-1 mg/kg

ВДМ-19

Л1 
Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала

Oдређивање укупне миграције у симулаторе хране на воденој основи (деминерализована вода, 3% сирћетна киселина, 10% етанол), пуњењем предмета који се испитује, на температурама 20ºC и 40ºC (гравиметријска метода)

> 4 mg/dm2

ВДМ -21

Л1 

Одређивање специфичне миграције метала из пластичних маса у симулаторе хране (ултра чиста вода(A), 3% сирћетна киселина (B), 10% етанол (C)),
(FAAS) Pb,Zn;
( GFAAS) Cd, Ba, As, Mo, Co

Pb: 0,1 mg/l-1mg/l
Zn: 0,4mg/l - 100 mg/l
Ba: 0,01mg/l -1mg/l
Cd: 0,001 mg/l -0,1 mg/l
AS: 0,01mg/l-0,2 mg/l
Mo: 0,01mg/l-0,2mg/l
Co: 0,01mg/l-10 mg/l

ВДМ-11

Л1 
Гума, пластика, производи од гуме и пластичних маса

Гума добијена вулканизацијом или термопластична гума – Одређивање тврдоће – Део 4: Тврдоћа утискивања применом методе са дурометром (тврдоћа по Шору А)

SRPS ISO 48-4:2019

Л1 
И-13.9 Електрична, механичка, физичка и хемијска испитивања/П-18 Лична заштитна опрема
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Одређивање изолационих својстава обуће према топлоти

SRPS EN ISO 20344:2022
тачка 5.15

Л1 

Одређивање електричне отпорности

SRPS EN ISO 20344:2022
тачка 5.13

Л1 
Заштитне рукавице

Заштитне рукавице и друга опрема за заштиту шака од термалних ризика (топлоте и/или ватре) – Одређивање силе цепања

≤ 10000N

SRPS EN 407 тачка 6.8

Л1 

Заштитне рукавице – Одређивање диметилформамида у рукавицама (GC/MS)

мин. 5 mg/kg

SRPS EN 16778:2016

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Обућа — Штетне супстанце потенцијално присутне у обући и деловима обуће — Метода испитивања за квантитативно одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАХ) у материјалима за обућу (GC/MS)

0,2 mg/kg до 20 mg/kg

SRPS CEN ISO/TS 16190:2014

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Одређивање отпорности према савијању уметака отпорних на пенетрацију

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 5.9

Л1 

Одређивање електричне отпорности

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 5.10

Л1 

Одређивање изолационих својстава обуће према топлоти

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 5.12

Л1 

Одређивање изолационих својстава обуће према хладноћи

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 5.13

Л1 

Одређивање апсорпције енергије у области пете

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 5.14

Л1 

Одређивање отпорности
обуће према клизању

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 5.11

Л1 

Одређивање пенетрације
воде и апсорпције воде
за горњи део обуће

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 6.13

Л1 

Одређивање отпорности
према хабању поставе и
уложне табанице

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 6.12

Л1 

Одређивање апсорпције и десорпције воде за табанице
и уложне табанице

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 7.2

Л1 

Одређивање отпорности табанице према хабању

SRPS EN ISO
20344:2013 тачка 7.3

Л1 

Испитивање ергономских својстава обуће

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.1

Л1 

Одређивање чврстоће везе горњи део/ђон и унутрашњих слојева ђона

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.2

Л1 

Одређивање унутрашње дужине капне

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.3.

Л1 

Одређивање отпорности капне према удару

≤ 200 Ј

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.4

Л1 

Методе испитивања за металне капне и металне уметке за обућу класификације II - Отпорност према корозији

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.6.1.

Л1 

Одређивање непропусности обуће

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.7

Л1 

Одређивање усаглашености мера уметака и отпорности ђона према пенетрацији

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.8

Л1 

Одређивање отпорности целе обуће према води-испитивање у кориту

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 5.15.1

Л1 

Мерење висине горњег дела обуће

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 6.2.

Л1 

Одређивање отпорности према цепању горњег дела обуће, поставе и/или језика

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 6.3.

Л1 

Одређивање затезних својстава горњег дела обуће

≤ 10000 N

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 6.4.

Л1 

Одређивање пермеабилности водене паре

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 6.6

Л1 

Одређивање апсорпције водене паре

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 6.7.

Л1 

Одређивање апсорпције водене паре

/

ISO 17229:2002

Л1 

Одређивање дебљине табанице

≤ 150 mm

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 7.1.

Л1 

Одређивање дебљине ђона

≤ 150 mm

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 8.1.

Л1 

Одређивање чврстоће ђона према цепању

≤ 2500 N

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 8.2.

Л1 

Отпорности ђона на савијање

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 8.4.2

Л1 

Одређивање отпорности ђона према топлоти при контакту

/

SRPS EN ISO 20344: 2013 тачка 8.7

Л1 

Обућа за ватрогасце
- класификација
- конструкција

/

SRPS EN 15090:2014
тачка 4.1
тачка 4.2

Л1 
Заштитне рукавице

Мерење шаке и рукавице

/

SRPS EN 420:2010 тачка 6.1.

Л1 

Испитивање за одрђивање спретности прстију у рукавици

/

SRPS EN 420:2010 тачка 6.2.

Л1 

Одређивање апсорпције водене паре

/

SRPS EN 420:2010 тачка 6.4.

Л1 

Испитивање отпорности према хабању

/

SRPS EN 388:2019
тачка 6.1

Л1 

Испитивање отпорности према цепању

/

SRPS EN 388:2019
тачка 6.4

Л1 

Испитивање отпорности према пробијању

/

SRPS EN 388:2019
тачка 6.5

Л1 

Заштитне рукавице против
опасности од топлоте
(топлоте и/или ватре) -
Метода испитивањa за ограничено ширење пламена

/

SRPS EN 407:2020 тачка 6.2

Л1 

Заштитне рукавице за завариваче – величина рукавица

/

SRPS EN 12477:2007 тачка 3.2

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Одређивање дебљине горњег дела обуће

SRPS EN ISO
20344: 2013 тачка 6.1

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа и одећа

Одређивање отпорности целе обуће према води -
Динамичко испитивање отпорности обуће према пенетрацији воде

SRPS EN ISO
20344:2013
тачка 5.15.2

Л1 

Отпорност материјала за заштитну одећу на хабање -
Методе испитивања

SRPS EN 530:2012

Л1 
Заштитне рукавице

Заштитне рукавице - Oпшти захтеви и методе испитивања - Метода за одређивање пролажења паре

SRPS EN 420:2010
тачка 6.3

Т1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа и одећа

Заштитна одећа - Општи захтеви - Испитивање удобности и провера ергономских својстава заштитне одеће (испитивање перформанси у пракси)

SRPS EN ISO 13688:2015
тачка 4.4 и прилог С

Т1 

Заштитна одећа - Електростатичка својства - Део 1: Метода испитивања којом се мери површинска отпорност

SRPS EN 1149-1:2010

Т1 

Заштитна одећа - Електростатичка својства - Део 2: Метода испитивања за мерење електричне отпорности кроз материјал (вертикална отпорност)

SRPS EN 1149-2:2008

Т1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Одређивање отпорности капне према удару (металне капне)

≤ 200 Ј

SRPS EN ISO 22568-1:2019
тачка 5.3

Л1 

Одређивање отпорности капне према удару (неметалне капне)

≤ 200 Ј

SRPS EN ISO 22568-2:2019
тачка 5.3

Л1 

Одређивање отпорности уложака према пробијању (метални улошци)

SRPS EN ISO 22568-3:2019
тачка 5.1

Л1 

Одређивање отпорности уложака према пробијању (неметални улошци)

SRPS EN ISO 22568-4:2019
тачка 5.1 и додатак А метода Y

Л1 

Методе испитивања металних капни — Отпорност металних капни на корозију

SRPS EN ISO 22568-1:2019
тачка 5.5

Л1 

Методе испитивања металних уложака отпорних на пробијање — Отпорност на корозију

SRPS EN ISO 22568-3:2019
тачка 5.3

Л1 

Одређивање отпорности капни према сабијању (металне капне)

SRPS EN ISO 22568-1:2019
тачка 5.4

Л1 

Одређивање отпорности капни према сабијању (неметалне капне)

SRPS EN ISO 22568-2:2019
тачка 5.4

Л1 

Одређивање отпорности према савијању уметака отпорних на пенетрацију (метални улошци)

SRPS EN ISO 22568-3:2019
тачка 5.2

Л1 

Одређивање отпорности према савијању уметака отпорних на пенетрацију (неметални улошци)

SRPS EN ISO 22568-4:2019
тачка 5.2

Л1 

Методе испитивања за неметалне улошке отпорне на пробијање

SRPS EN ISO 22568-4:2019
тачка 5.3

Л1 

Одређивање коефицијента водене паре

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.8

Л1 

Одређивање отпорности према хидролизи горњег дела обуће

SRPS ISO 5423:2013
прилог B и Е
SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.10

Л1 

Одређивање отпорности ђона према хидролизи – Повећање реза савијањем (Ross метода)

SRPS ISO 5423:2013
прилог C и Е
SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 8.5

Л1 

Одређивање отпорности према хидролизи горњег дела обуће

SRPS ISO 4643:2013 прилог B
SRPS ISO 5423:2013 прилог E

Л1 

Одређивање отпорности ђона на повећање реза савијањем (Ross метода)

SRPS ISO 4643:2013 прилог C
SRPS ISO 5423:2013 прилог E

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна одећа

Заштитна одећа - Електростатичка својства - Део 3: Метода испитивања којом се мери одвођење наелектрисања (метода 2)

SRPS EN 1149-3:2010

Л1 
Заштитне рукавице

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика
- Одређивање отпорности према сечењу ротирајућим кружним сечивом

SRPS EN 388:2019
тачка 6.2

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - Одређивање отпорности према сечењу равним сечивом

SRPS EN 388:2019
тачка 6.3
SRPS EN ISO 13997:2010

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - Испитивање отпорности на цепање

SRPS EN 388:2019
тачка 6.4

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна одећа

Заштитна одећа - Општи захтеви - Одређивање величине

SRPS EN ISO 13688:2015 тачка 6
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Одређивање отпорности капни према сабијању

SRPS EN ISO 20344:2013 тачка 5.5

Л1 

Одређивање отпорности
обуће према клизању

SRPS EN ISO
13287:2020

Л1 

Одређивање садржаја хрома (VI) у кожи (горњи део, постава, језик, табаница и уложна табаница)

SRPS EN ISO 20344:2013
тачка 6.11

Л1 

Одређивање отпорности ђона према течном гориву - Општа метода

SRPS EN ISO
20344:2013
тачка 8.6.1

Л1 
И-15 Узорковање/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа

Текстилна влакна, Текстилне површине, Пређа

Текстил – Узимање узорака за испитивање влакана, пређе и текстилних површина

SRPS EN 12751:2008

Т1 

Кожа

Кожа - Узорковање – Одређивање броја јединице из укупног узорка

ISO 2588:1985

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS EN ISO 18593:2018

Л1, Т1