Преузимање ПДФ-а

MP BIO DOO предузеће за промет роба и услуга, MP Lab Лабораторија за испитивање, Београд

Прокупачка 41, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-481
ПИБ:102930892
Акр. број:01-417
Web:http://www.mpbio.com/
Тел:011/2421-972
Факс:011/2421-949

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. новембар 2014.
Датум последње акр.:13. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:12. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Драгица Ђурђевић-Милошевић
Функција:представник руководства за квалитет
Телефон:011/2648-236
Факс:
Е-маил:dragica.milosevic@mpbio.com

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

13. новембар 2018. - 12. новембар 2022.Акредитован
13. новембар 2014. - 12. новембар 2018.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном

Одређивање формалдехида у воденом екстракту (UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 1.0 mg/kg или мин. 0,001 mg/dm2

SRPS EN 1541:2008

Л1 
Порцеланско, стаклено, керамичко и емалирано посуђе и прибор

Одређивање миграције антимона и селена (атомска апсорпциона спектрофотометрија – хидридна техника)

Sb:0,0007-0,02 mg/l
Se:0,0003–0,01 mg/l

DМ 03

Л1 
Метално посуђе и прибор

Одређивање миграције хрома, никла и мангана (атомска апсорпциона спектрофотометрија – пламена техника)

Cr:0,03-5 mg/l
Ni:0,03-3 mg/l
Mn:0,01-0,6 mg/l

DМ 03

Л1 
Посуђе и прибор од вештачких маса

Одређивање миграције олова, кадмијума, хрома, баријума, цинка,кобалта) (атомска апсорпциона спектрофотометрија – пламена техника)

Pb: (0,05-8) mg/l Cd: (0,02-1,0) mg/l Cr: (0,03-5,0) mg/l
Ba: (0,12-20) mg/l Zn: (0,01-0,6) mg/l
Co: (0,03-2,0) mg/l

DМ 03

Л1 
Порцеланско, стаклено, керамичко и емалирано посуђе и прибор

Одређивање миграције олова, кадмијума, хрома и баријума (атомска апсорпциона спектрофотометрија – пламена техника)

Pb:0,05-8 mg/l
Cd:0,02-1 mg/l
Cr:0,03-5 mg/l
Ba:0,1-20 mg/l

DМ 03^4)

Л1 
Пластични прибор и посуђе и пластична амбалажа

Испитивање за супституционе тестове укупне миграције из пластичних маса које долазе у додир са масним прехрамбеним производима употребом подлоге за испитивање од изооктана и 95 % етанола (гравиметрија)

мин. 5 mg/kg

SRPS EN 1186-14:
2008 т. 6

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор (метално, емајлирано, глинено, вештачке масе, дрвено); -Амбалажа за животне намирнице (амбалажа од метала, амбалажа од вештачких маса, дрвета и текстила);

Одређивање миграције арсена, селена, живе, калаја(атомска апсорпциона спектрофотометрија – хидридна техника)

Аs:(0,0001- 0,01) mg/l
Se:(0,0003-0,01) mg/l
Hg:(0,0007-0,075) mg/l
Sn:(0,002-0,1) mg/l

DМ 03

Л1 
Посуђе и прибор за животне намирнице

Испитивање укупне миграције у симулатору хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује (гравиметрија)

мин. 5 mg/kg

SRPS EN 1186-9:2008

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-23 Дувански производи
Дуванске прерађевине

Одређивање садржаја арсена и олова (AA графитна техника)

As: мин (0,15-5) mg/kg
Pb: мин (0,11-2,5) mg/kg

DМ 04

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

мин. 0,01% (m/m)

SRPS E.P3.117:1965

Л1 

Одређивање pH вредности у дувану (потенциометрија)

(2-14) pH јединица

SRPS E.P3.116:1965

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Дечије играчке

Миграција одређених елемената из дечијих играчака: олова, кадмијума, хрома, никла, мангана, кобалта, цинка, бакра, баријума (атомска апсорпциона спектрофотометрија-пламена техника)
живе (атомска апсорпциона спектрофотометрија-техника хладних пара)
арсена, антимона, селена и калаја (атомска апсорпциона спектрофотометрија-хидридна техника)

Pb: (1,99-400) mg/kg
Cd: (0,41-50) mg/kg
Cr(III): (0,28-250) mg/kg
Ni: (1,23-150) mg/kg
Mn: (0,90-30) mg/kg
Co: (0,36-100) mg/kg
Zn: (0,57-30) mg/kg
Cu: (0,74-100) mg/kg
Ba: (5,08-1000) mg/kg
Hg: (0,10-3,75) mg/kg
As: (0,02-0,50) mg/kg
Sb: (0,05-1,0) mg/kg
Se: (0,03-0,50) mg/kg
Sn: (0,03-0,50) g/kg

DM 120

Л1 

Одређивање садржаја фталата (Dibutil Phtalate, Di-(2-ethylhexyl) phtalate, Benzyl Butyl Phtalate, Di-n-octyl phtalate, Diisononyl phtalate, Diisodecyl Phtalate)
(GC-MS)

DnBP: (0,014-0,75) %
BBP: (0,014-0,75) %
DEHP:(0,013-0,75) %
DnOP: (0,015-0,75) %
DIDP:(0,024-0,75) %
DINP:(0,024-0,75) %

DМ 06

Л1 
Накит

Одређивање миграције никла (атомска апсорпциона спектрофотометрија- графитна техника)

Ni: мин 0,1 µg/l

SRPS EN 1811:2016

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 10272-1:2010

Л1 
Храна - Дијететски производи Млеко у праху, храна за одојчад у праху ("infant formula'')

Откривање Enterobacter sakazakii

SRPS ISO 15213:2011

Л1 
Храна и дијететски производи

Oдређивање броја Enterobacteriaceae- Део 1: Откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae-Део 1:Откривање и одређивање броја MPN техником са предбогаћењем

SRPS ISO 21528-1:2009

Л1 
Храна - Храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
хемикалије

SRPS EN 14562:2010

Квантитативно испитивање клицоноштва за вредновање фунгицидног или дејства на квасце, за инструменте који се употребљавају у медицини – Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 2

SRPS EN 14562:2010

Л1 
Предмети опште употребе - Хемијска дезинфекциона средства и антисептици

Квантитивни суспензиони тест за вредновање бактерицидног дејства у области медицине – Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1)

SRPS EN 13727:2017

Л1 

Квантитативно испитивање суспензије за вредновање бактерицидног дејства хемијских дезинфекционих средстава и антисептика који се употребљавају у исхрани, индустрији, домаћинству и установама – Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1)

SRPS EN 1276:2010+АC:2014

Л1 

Квантитативно испитивање суспензије за вредновање фунгицидног дејства или дејства на квасце хемијских дезинфекционих средстава и антисептика који се употребљавају у исхрани, индустрији, домаћинству и установама – Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1)

SRPS EN 1650:2014

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи

Вредновање антимикробиолошке заштите

SRPS EN ISO 11930:2014

Л1 

Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

Л1 

Откривање Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

Л1 

Откривање Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л1 

Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л1 

Одређивање броја квасаца и плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

Л1 

Одређивање броја и откривање аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија

Правилник^3)
метода Г II/1

Л1 

Одређивање броја квасаца и спора плесни

Правилник^3)
метода Г II/1

Л1 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник^3)
метода Г II/2

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^3)
метода Г II/3

Л1 

Изоловање и идентификација
Proteus врсте

Правилник^3)
метода Г II/5

Л1 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник^3)
метода Г II/4

Л1 
Предмети опште употребе - Хемијска дезинфекциона средства и антисептици

Квантитативно испитивање суспензије за вредновање основног фунгицидног дејства или основног дејства на квасце хемијских дезинфекционих средстава и антисептика – Метода испитивања и захтеви (фаза 1)

SRPS EN 1275:2010

Л1 

Квантитативно испитивање суспензије за вредновање основног бактерицидног дејства хемијских дезинфекционих средстава и антисептика – Метода испитивања и захтеви (фаза 1)

SRPS EN 1040:2010

Л1 

Квантитативно испитивање на непорозној површини за вредновање бактерицидног и/или фунгицидног дејства хемијских дезинфекционих средстава у области прехране, индустрије, домаћинства и установама – Метода испитивања и захтеви без механичког деловања (фаза
2, корак 2)

SRPS EN 13697:2015

Л1 

Квантитативно испитивање суспензије за вредновање фунгицидног дејства или дејства на квасце у области медицине – Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1)

SRPS EN 13624:2014

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и сировине намењене за њихову производњу; Средства за одржавање чистоће и сировине намењене за њихову производњу

Квантитативно испитивање клицоноштва за вредновање бактерицидног дејства за инструменте који се употребљавају у медицини – Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 2

SRPS EN 14561:2010

Л1 

Квантитативно испитивање суспензије за вредновање бактерицидног дејства хемијских дезинфекционих средстава и антисептика који се употребљавају у исхрани, индустрији, домаћинству и установама – Метода испитивања и захтеви (фаза
2, корак 1)

SRPS EN
1276:2010+АC:2014

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће; Природна минерална вода; Природна изворска вода; Стона вода

Утврђивање присуства врста рода Salmonella

SRPS EN ISO 19250:2014

Л1 

Откривање и одређивање броја спора сулфитно-редукујућих анаероба (клостридија) – Део 2: Мембранска филтрација

SRPS EN 26461-2:2009

Л1 

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa – Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Вода - Вода за пиће, Природна минерална вода, Природна изворска вода, Стона вода

Откривање и одређивање броја Escherichiae coli и колиформних бактерија Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017+A1:2017

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока –Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 

Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222: 2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски и медицински производи - Нестерилни фармацеутски производи и супстанце за фармацеутску употребу; Биљни медицински производи за оралну употребу и ектракти за њихову припрему

Одређивање укупног броја квасаца и плесни

Ph.Eur.8th, 2.6.12
метода 5-2-2-1

Л1 

Одређивање укупног броја аеробних микроорганизама

Ph.Eur.8th, 2.6.12
метода 5-2-2-1

Л1 

Откривање Escherichia coli

Ph.Eur.8th, 2.6.13
метода 4-2

Л1 

Откривање Pseudomonas aeruginosa

Ph.Eur.8th, 2.6.13
метода 4-4

Л1 

Ph.Eur.8th, 2.6.13
метода 4-5

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Дијететски производи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја суспектне Escherichia coli

ISO 7251:2005

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза- позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) – Део 3: Откривање и MPN техника за мале бројеве

SRPS ЕN ISO 6888-3:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 2: Бројање колонија на 30 °C техником инокулације на површини

SRPS EN ISO 4833-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella- Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Berd-Parkeru

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae Део 2: Метода бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2: 2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes — Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus- Техника бројања колонија na 30 °C

SRPS EN ISO 7932: 2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа - Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44 ͦC помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил ß-Д-глукуронида

SRPS ISO 16649-2: 2008

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 
Храна - Дијететски производи, Храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 
Храна - Дијететски производи - Млеко у праху, храна за одојчад у праху („infant formula“)

Хоризонтална метода за откривање Cronobacter spp.

SRPS EN ISO 22964:2017

Л1 
Храна - Дијететски производи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriacae – Део 1: Откривање Enterobacteriacae

SRPS EN ISO 21528-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. – Део 1: Метода откривања

SRPS ЕN ISO 10272-1:2017

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци који долазе у контакт са храном -површине -руке -посуђе и прибор

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30 °C техником инокулације

SRPS EN ISO 4833-2: 2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO 21528-2:2017

Л1 
Узорци са површина (брисеви са радних површина и прибора за рад, брисеви са руку)

Откривање коагулаза позитивних стафилокока

ДМ12

Л1 
Брисеви - Радних површина, Прибора, Руку радника

Откривање Escherichia coli и колиформиних бактерија

ДМ14

Л1 

Откривање Pseudomonas aeruginosa

ДМ13

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја масти (гравиметрија)

мин 0,01 % (m/m)

SRPS ISO 6492:2000

Л1 

Одређивање садржаја азота (волуметрија)

мин 0,1% (m/m)

SRPS EN ISO 5983-2:
2010

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметрија)

мин 0,01% (m/m)

SRPS ISO 6496:2001

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја арсена (метода атомске апсорпционе спекторметрије – хидридна техника)

Аs:( 0,004-50) mg/kg

DM 192

Л1 
Детерџенти, средстава за прање и чишћење и површински активне материје

Одређивање pH вредности у воденим растворима (потенциометрија)

2-14 pH јединице

SRPS ISO 4316:2014

Л1 

Одређивање садржаја слободних алкалија и слободних киселина (волуметрија)

мин. 0,0056 mg KOH/1g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 

Одређивање садржаја активног кисеоника и активног хлора

мин. 0,002 % (m/m) активни кисеоник
мин. 0,004 % ((m/m) активни хлор

DМ 02

Л1 

Одређивање укупног садржаја силицијум диоксида (гравиметрија)

мин. 0,01% (m/m)

SRPS ISO 8215:1992

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфорa (V)-оксида (гравиметрија)

мин. 0,01% (m/m)

SRPS ISO 4313:1996

Л1 
Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

(2-14) pH јединицa

DM 196

Л1 

Одређивање садржаја метала (олова, кадмијума, хрома, баријума, никла)
(атомска апросрпциона спектрофотометрија – пламена техника)

Pb: (1.0-80) mg/kg
Cd:(0,3-10) mg/kg
Cr: (0,5–50) mg/kg
Ba: (1,75-200) mg/kg
Ni: (0,4–30) mg/kg

DM 194

Л1 

Одређивање садржаја живе (атомска апросрпциона спектрофотометрија – хидридна техника)

Hg: (0,016-3,0) mg/kg
As:0,01–1 mg/kg

DM 193

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

SRPS ISO 672:2014

Л1 

Одређивање садржаја материје растворне у етанолу (гравиметрија)

мин. 0,05 % (m/m)

DМ 01

Л1 

Одређивање бензоеве и сорбинске киселине (HPLC-DAD)

Безоева киселина
мин. (0,005 -0,27) % (m/m)
Сорбинска киселина
мин. (0,0007-0,15) % (m/m)

DМ 05

Л1 

Одређивање релативне густине пикнометрom (гравиметрија)

0,600-2,000 (g/cm3)

DM 197

Л1 

Одређивање садржаја хлорида (потенциометрија)

мин. 0,09 % (m/m)

SRPS ISO 4323:2014

Л1 
Детерџенти, средстава за прање и чишћење и површински активне материје

Одређивање садржаја материје растворне у етанолу (гравиметрија)

мин. 0,10 %

DМ 01^1)

Л1 
Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање индекса рефракције (рефрактометрija)

1,3000-1,7000

DM 198

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Природна минерална вода Вода за пиће

Одређивање концентрације водоникових јона-pH у води (потенциометрија)

1-14 pH јединица

Приручник^13)
страна 124

Л1 

Одређивање калцијума и магнезијума
(AAC -пламена техника)

Ca: 3-50 mg/l
Mg: 0,9-5 mg/l

SRPS EN ISO 7980:2008

Л1 

Одређивање садржаја живе
(AAS хидридна техника)

(0,0005-0,125) mg/l

SRPS EN 1483:2008

Л1 

Одређивање остатка после испаравања на 105°C (гравиметрија)

мин. 10 mg/l

Приручник^13)
страна 129

Л1 
Вода - Природна минерална вода; Вода за пиће Површинске воде Подземне воде Отпадне воде

Садржај хлорида
(Потенциометрија)

мин. 3.5 mg Cl-/л

DM139

Л1 

Проводљивост
(Кондуктометрија)

мин 10 µS/cm

EPA Method 120.1, 1982

Л1 

Одређивање калијума и натријума
(ААS-пламена техника)

Na: 0,1-1,0 mg/l
K: 0,1-1,0 mg/l

ISO 9964-1:1993
SRPS ISO 9964-2:1993

Л1 

Одређивање укупне тврдоће
(волуметрија)

мин 0.01 o dH

EPA Method 130.2, 1982

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја фосфора
(UV-VIS спектрофотометрија)

мин.0,05 % (m/m)

SRPS ISO 13730:1999

Л1 
Храна - Жита и млински производи Пекарски производи Снек производи

Одређивање садржаја акриламида
(GC- гасна хроматографија)

(200 –5000) µg/kg

DM 101

Л1 

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

мин. 0,1% (m/m)

Правилник^17)
Део II, Метода 7.

Л1 

Одређивање садржаја влаге на 130оC
(гравиметрија)

мин 0,01% (m/m)

Правилник^17)
Део I, Метода 8.

Л1 
Храна - Какао и чоколадни производи,бомбонски производи, кекси и сродни производи

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

Правилник^16)
Метода 5.

Л1 

Одређивање садржаја масти по Soxlet-u
(гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

Правилник^16)
Метода 9.

Л1 

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

мин. 0,01 % (m/m)

Правилник^16)
Метода 1.

Л1 
Храна- Јака алкохолна пића и етил-алкохол, ферментисана рафинада Вино

Одређивање садржаја метала
(цинка,гвожђа, бакра)
(атомска апсорпциона
спектрофотометрија – пламена техника)

Јака алкохолна пића и етил алкохол:
Zn: 0.05-0.6 mg/L
Fe: 0.15-2.0 mg/L
Cu: 0.075-2.0 mg/L
Вина:
Zn: 0.03-0.6 mg/L
Fe: 0.09-2.0 mg/L
Cu: 0.05-2.0 mg/L

DM 53^26)

Л1 
Храна-Вина

Одређивање садржаја метанола у вину
(GC-FID хроматографија)

мин 30 mg/L

DM 103^20)

Л1 
Храна-Јака алкохолна пића и етил- алкохол, ферментисана рафинада

Одређивање садржаја испарљивих једињења (виших алкохола, етил ацетата и алдехида) у алкохолним пићима
(GC-FID хроматографија)

мин 100 mg/L a.a.

DM 137^19)

Л1 

Одређивање садржаја метанола у алкохолним пићима
(GC-FID хроматографија)

мин 5 g/hL a.a.

DM 135^18)

Л1 
Храна - Прехрамбени производи

Одређивање садржаја сирове целулозе
(гравиметрија)

мин 0,5 %

SRPS ISO 5498:1996

Л1 
Храна Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина (UV-VIS спектрофотометрија)

макс. 0.5 %

SRPS ISO 3496:2002

Л1 

Одређивање садржаја слободне масти (гравиметрија)

мин. 0.1 %

SRPS ISO 1444:1998

Л1 

Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)

мин 0.01%

SRPS ISO 1442:1998

Л1 

Одређивање садржаја азота
(волуметрија)

мин. 0.1%

SRPS ISO 937:1992

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја натријум хлорида
(волуметрија)

90-100%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 
Храна - Уља и масти

Садржај метил естара масних киселина (GC-FID)

мин 0.1% (m/m)

DM 138

Л1 

Одређивање јодног броја
(волуметрија)

мин. 0,1 g / 100 g

SRPS EN ISO 3961:2016

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

мин 0.1 meq/kgO

SRPS EN ISO 3960:2016

Л1 
Храна - Вина

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

Правилник^15)
Метода V

Л1 

Одређивање садржаја шећера
(HPLC-RID)

Фруктоза (0,2-20) g/l
Глукоза (0,2-20) g/l Сахароза (0,2-20) g/l

DM07

Л1 
Храна - Јака алкохолна пића и етил-алкохол, ферментисана рафинада

Одређивање садржаја
алкохола (пикнометар)

мин. 0,07 % (v/v)

Правилник^11)
Метода 1 под А)

Л1 
Храна Вино

Одређивање садржаја метанола у вину

( 30 – 1000) mg/l

DM 103

Л1 
Храна Кафа Чај Какао зрно, какао производи, чоколада и производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи,кекс, производин слични кексу и сувопечени плодови Бомбонски производи Зачини и мешавине зачина Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху и сродни производи Воће, поврће и њихови производи Тестенине Додаци јелима са поврћем Свеже воће и поврће Жита и млински производи Пекарски квасац Јестиве печурке Пекарски производи Брзо смрзнута теста Скроб и производи од скроба Хмељ Вино Дијететски производи Ензими

Одређивање садржаја Pb, Cd, Zn, Cu, Fe
(Zn,Cu, Fe- AAS пламена техника, микроталасна припрема
Pb, Cd- AAS графитна техника, микроталасна припрема)

Кафа
Cd: (0,004-0,4) mg/kg
-Чај
Pb: (0,01-2,5) mg/kg
-Какао зрно
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
Cu: (0,48-100) mg/kg
-Бомбонски производи:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg
-Зачини и мешавине
Pb: (0,09-3,0) mg/kg;
-Освежавајућа безалкохолна пића
Pb: (0,09-0,3) mg/l;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg
-Воћни сокови
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
Cu: (0,48-100) mg/kg;
Zn: (1,95-30) mg/l;
Fe: (3,54-125,0) mg/l
-Воће, поврће и њихови производи:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
Cu: (0,48-100) mg/kg;
Zn: (1,95-30) mg/l;
Fe: (3,54-125,0) mg/l
-Тестенине
Pb: (0.01-2,5) mg/kg;
Cd: (0.004-0,4) mg/kg
-Додаци јелима са поврћем
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
Cu: (0.48-100) mg/kg
-Свеже воће и поврће
Pb: (0,01-2,5) mg/kg,
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
-Жита и млински производи
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg
-Пекарски квасац
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
-Јестиве печурке
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
Cu: (0,48-100) mg/kg;
Zn: (1,95-30) mg/l;
Fe: (3.54-125,0) mg/l
-Пекарски производи:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg
Теста:
Pb: (0,09-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg
Скроб и произоди oд скроба:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg
Хмељ:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg
Вино:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg,
-Дијететски производи:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg;
Cd: (0,004-0,4) mg/kg;
-Ензими:
Pb: (0,01-2,5) mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Какао и чоколадни производи,бомбонски производи, кекси и сродни производи

Одређивање садржаја teobromina
(HPLC -DAD)

(0,100-31,2) g/kg

DM 134

Л1 
храна-Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметрија)

мин. 0,5 % (m/m)

Правилник16)
Метода 8.

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање садржаја масти у мајонезу
(гравиметрија)

мин. 0.1 % (m/m)

SRPS Е.К8.050:1997

Л1 

Одређивање сапонификационог броја
(волуметрија)

мин. 150 mg KOH/g

SRPS EN ISO 3657:2014

Л1 

Одређивање индекса рефракције
(рефрактометрија)

1,3000-,7000

SRPS EN ISO 6320:2017

Л1 

Одређивање киселинског броја и киселости (волуметрија)

мин 0.01 % (m/m)

SRPS EN ISO 660:2015 изузев т.9.2

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа Вино Пиво

Одређивање садржаја сумпор диоксида
(волуметрија)

мин 10 mg/л

SRPS ISO 5523:2003

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање киселости титрацијом
(волуметрија)

мин 0,01 % (m/m)

SRPS ISO 750:2003

Л1 
Храна - Чај

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01 % (m/m)

SRPS ISO1575:1995

Л1 
Храна - Беланчевинасти производи

Одређивање количине воде (гравиметријски)

мин 0,01% (m/m)

Правилник^14)
метода 1

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја фосфора
(UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 4 mg/l

SRPS EN 1136:2008

Л1 

Одређивање садржаја хлорида (потенциометрија)

мин 0,01 %

SRPS EN ISO 12133:
2008

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

мин 0,01 % (m/m)

SRPS EN 1135:2005

Л1 

Одређивање укупне суве материје (гравиметрија)

мин 0,01 % (m/m)

SRPS EN 12145:2005

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје
(рефрактометрија)

(0,1-70) %

SRPS ISO 2173:2007

Л1 

Одређивање садржаја натријума, калијума, калцијума и магнезијума у соковима од воћа и поврћа
(AAS пламена техника)

Na: 0.017-0.5 mg/L
K: 0.028-1.0 mg/L
Ca: 0.22-5.0 mg/L
Mg: 0.009-0.25 mg/L

SRPS EN 1134:2005

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

(2-14) pH jeдинице

SRPS EN 1132:2005

Л1 
Храна-Мед и други пчелињи производи

Садржај укупне суве материје (рефрактометрија)

мин. 0,01 % (m/m)

Правилник18
метода 4

Л1 

Садржај материја нерастворних у води (гравиметрија)

мин. 0,01% (m/m)

Правилник18
метода 5

Л1 

Одређивање укупне киселости
титрацијом (волуметрија)

мин. 0,5 mmol/kg

Правилник18
метода 7

Л1 

Одређивање растворљиве
суве материје
(рефрактометрија)

(0,1-70) %

Правилник18
метода 4

Л1 

Садржај воде
(рефрактометрија)

(12-27) % (m/m)

Правилник18
метода 4

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање кофеина, заслађивача (сахарин, Acesulfam K, Aspartam)
(HPLC-DAD)

Кофеин: 1-500 mg/l
Acesulfam K: 4-500 mg/l
Saharin: 6-500 mg/l
Aspartam: 3-500 mg/l

DM08

Л1 

Одређивање бензоеве и сорбинске киселине
(HPLC-DAD)

Бензоева киселина: (0,875-656) mg/l
Сорбинска киселина: (0.373-373) mg/l

DM09

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

2-14 pH jeдинице

SRPS H.G8.079:1983

Л1 

Одређивање садржаја јода (волуметрија)

мин. 0,15 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 
Храна Кухињска со

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,3-100) % (m/m)

SRPS H.G8.077:1983

Л1 
Храна - Супе и чорбе

Садржај влаге
(гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

SRPS E.Z8.011:1993

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја масти, млеко
(гравиметрија)

(0,1-8) % (m/m)

SRPS ISO 1211:2008

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупног пепела
(гравиметрија)

мин 0,01% (m/m)

SRPS ISO 936:1999

Л1 
Храна 1. Производи биљног порекла са високим садржајем воде (Воће, поврће и њихови производи) 2. Производи биљног порекла са високим садржајем уља (језграсто воће,семе уљарица и њихови производи) 3. Производи биљног порекла са високим садржајем скроба и/или протеина и ниским садржајем воде ( суве легуминозе, цереалије и њихови производи) 4. Мешани производи са високим садржајем уља/масти и шећера и/или скроба ( фини пекарски производи-кекс, бисквит, вафел, слана пецива и сл., снек производи, чоколада, крем производи и сродни производи) 5. Вино

Одређивање резидуа пестицида у храни (GC-MS)

Воће, поврће и
производи,
вино:
мин 0,005 mg/kg

Остало:
мин 0,01 mg/kg

DM 19^10)
^Листа пестицида

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја нитрита (UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 2 mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Л1 

Одређивање садржаја хлорида
(потенциометрија)

мин. 0,01% (m/m)

SRPS ISO 1841-2:1999

Л1 
Храна (месо и производи од меса)

Одређивање садржаја азота
(волуметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

SRPS ISO 937:1992

Л1 

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

мин. 0,01 % (m/m)

SRPS ISO 1442:1998

Л1 
Храна Месо и производи од меса

Одређивање садржаја слободне масти (гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

SRPS ISO 1444:1998

Л1 

Одређивање садржаја хидроксипролина (UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 0,08 % (m/m)

SRPS ISO 3496:2002

Л1 
Храна - Прехрамбени производи

Одређивање садржаја азота, Кјелдал (волуметрија)

мин. 0,1% (m/m)

SRPS ISO 1871:2013

Л1 
Храна Прехрамбени производи

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметрија)

мин. 0,5 % (m/m)

SRPS ISO 5498:1996

Л1 
Храна-Јака алкохолна пића и етил- алкохол, ферментисана рафинада

Одређивање садржаја метанола у алкохолним пићима
(GC-FID)

(5 -1500) g/hl a.a.

DM 135

Л1 
храна Производи биљног

Одређивање резидуа пестицида у храни (GC-MS)

Воће, поврће и производи

Вино: (0,005 -0,1) mg/kg

Остало: (0,01 -0,1) mg/kg

DM 19

Л1 
храна Храна-Јака алкохолна пића и етил- алкохол, ферментисана рафинада

Одређивање садржаја метала (цинка,гвожђа, бакра) (AAS – пламена техника)

Јака алкохолна пића и етил алкохол:
Zn: (0,05-0,6) mg/l
Fe: (0,15-2,0) mg/l
Вина:
Zn: (0,03-0,6) mg/l
Fe: (0,09-2,0) mg/l
Cu: (0,05-2,0) mg/l

DM 53

Л1 
Храна - Супе и чорбе

Садржај натријум-глутамината (јодометрија)

мин. 0,4 % (m/m)

SRPS E.Z8.018:1994

Л1 
Храна Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи Воће, поврће и њихови производи Тестенине Додаци јелима са поврћем Свеже воће и поврће Сенф Жита и млински производи Јестиве печурке Пекарски производи Брзо смрзнута теста Скроб и производи од скроба Хмељ Дијететски производи

Одређивање садржаја Hg
(AAS хидридна техника)

(0.02-2.0) mg/kg

SRPS EN 13806:2008

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа Вино Пиво

Одређивање титриране киселости
(потенциометрија)

мин 0,01 %

SRPS EN 12147:2005

Л1 
Храна - Беланчевинасти производи

Одређивање количине
пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^14)
метода 3

Л1 
Храна Кафа Чај Какао зрно, какао производи, чоколада и производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи,кекс, производин слични кексу и сувопечени плодови Бомбонски производи Зачини и мешавине зачина Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху и сродни производи Воће, поврће и њихови производи Тестенине Додаци јелима са поврћем Свеже воће и поврће Жита и млински производи Пекарски квасац Јестиве печурке Пекарски производи Брзо смрзнута теста Скроб и производи од скроба Хмељ Вино Дијететски производи Ензими

Одређивање садржаја As, Se (AAC хидридна техника)

As: 0.007-0.4 mg/kg
Se: 0.017-0.4 mg/kg

SRPS EN 14627:2008

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина који долазе у контакт са храном

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2010 (повучен)

Л1