Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље Зрењанин

др Емила Гаврила бр.15, 23000 Зрењанин

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-041
ПИБ:100655222
Акр. број:01-119
Web:http://www.zastitazdravlja.rs/
Тел:+381 23 566 345
Факс:+381 23 560 156

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. октобар 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Љиљана Лукић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381 23 566 345 локал 115
Факс:+381 23 560 156
Е-маил:office3@zastitazdravlja.rs

Локације

Л2 - Лабораторија
Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

5. новембар 2018. - 4. новембар 2022.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 4. новембар 2014.Акредитован
25. октобар 2005. - 25. октобар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Одређивање нивоа буке у животној средини

(20-130)dB

SRPS ISO 1996-1:2010
SRPS ISO 1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

/

Приручник^1)
метода MPN 6.1.1

Л1 

Одређивање стрептокока фекалног порекла

/

Приручник^1)
метода MPN 3.1.1

Л1 

Одређивање сулфиторедукујућих клостридија

/

Приручник^1)
метода MPN 5.1.1

Л1 

Одређивање укупних колиформних бактерија

/

Приручник^1)
метода MPN 1.2

Л1 

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

/

Приручник^1)
метода MPN 2.2

Л1 

Откривање и одређивање Pseudomonas aeruginosa - Метода мембранске филтрације

/

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 

Одређивање Proteus врста

/

Приручник^1)
метода 4.1

Л1 

Откривање и одређивање броја сулфито-редукујућих анаероба (клостридија) - Део 2: Метода мембранске филтрације

/

SRPS EN
26461-2:2009

Л1 

Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

/

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 1: Метода мембранске филтрације

/

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 
Водa - Површинске и отпадне воде

Квалитет воде - Пребројавање Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 2: Метода највероватнијег броја

SRPS EN ISO
9308-2:2015

Л1 
Водa - Вода за пиће, природне минералне воде, природне изворске воде и стоне воде, базенске воде

Kвалитет воде-Одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија- Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

/

SRPS EN ISO
9308-1:2017
SRPS EN ISO
9308-1:2017/A1:2017

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне минералне воде, природне изворске воде и стоне воде

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних бактерија

/

Приручник^1)
метода 1.1

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

/

SRPS ISO
21527-1:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позитивних стафилокока
(Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд Паркеру (Baird Parker)

/

SRPS EN ISO
6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

/

SRPS EN ISO
7932:2009

Л1 

Микробиологија ланца хране-Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella- Део 1: Метода откривања Salmonella spp.

/

SRPS EN ISO
6579-1:2017
изузимајући Анекс Д

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

/

SRPS ISO
21528-2:2017

Л1 

Микробиологија ланца хране-
Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 2: Метода одређивања броја

/

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

/

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

/

SRPS EN ISO
21528-2:2017

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Водa - Вода за пиће Изворска вода Минерална вода Стона вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода Пречишћена вода Базенска вода

Одређивање садржаја хлорида

(5 – 150) mg Cl-/l

SRPS ISO 9297:2007
SRPS ISO 9297/1:2007

Л2 

Одређивање pH вредности

(2,00 -13,00)

MHI-00-023

Л2 
Водa - Вода за пиће Изворска вода Минерална вода Стона вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода Пречишћена вода

Одређивање садржаја амонијака

(0,06 – 3,68) mg NH4+/l

MHI-00-019

Л2 

Одређивање садржаја нитрата

(2,2 – 78,2) mg NO3-/l

MHI-00-022

Л2 

Одређивање садржаја нитрита

(0,02 – 1,47) mg NO2-/l

MHI-00-021

Л2 

Одређивање садржаја ортофосфата

(0,05 – 4,83) mg PO4-P/l

MHI-00-020

Л2 

Одређивање електропроводљивости

(1µS/cm-199,9mS/cm)

MHI-00-018

Л2 
Водa - Површинска вода

Одређивање биолошке потрошње кисеоника

(0,5-3000) mg/l

MHI-06-012

Л1 

Одређивање сувог остатак филтриране воде

мин. 2 mg/l

MHI-06-008

Л2 
Водa - Површинска вода Отпадна вода

Одређивање суспендованих материја

мин. 2 mg/l

ISO 11923:1997

Л2 
Водa - Отпадна вода

Одређивање губитака жарењем

-

MHI-07-021

Л2 

Одређивање жареног остатка нефилтрираног узорка

мин. 2 mg/l

MHI-07-020

Л2 

Одређивање сушеног филтрираног остатака

-

MHI-07-018

Л2 

Одређивање сушеног нефилтрираног остатака

мин. 2 mg/l

MHI-07-017

Л2 

Одређивање седиментних материја након 30 минута

мин. 0,1 ml/l

MHI-07-007

Л2 
Водa - Вода за пиће Изворска вода Минерална вода Стона вода Подземна вода Пречишћена вода Базенска вода

Одређивање утрошка калијум перманганата

> 2 mgO2/l

MHI-00-029

Л2 

Одређивање мутноће

(0,02-1000)NTU

MHI-00-028

Л2 
Водa - Вода за пиће Изворска вода Минерална вода Стона вода Подземна вода Пречишћена вода

Одређивање боје

(1-500)°Pt/Co скале

MHI-00-027

Л1 

Одређивање садржаја гвожђа

(0,05– 4,55) mg Fe/l

MHI-00-026

Л2 

Одређивање укупног остатка после испарења на 105ºC

мин. 2 mg/l

MHI-00-025

Л2 
Водa - Вода за пиће Изворска вода Минерална вода Стона вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода Пречишћена вода

Одређивање мириса
(сензорски: олфакторно)

MHI-00-017

Л2 
Водa - Вода за пиће Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање метала и метала у траговима
(Pb,Cd,Ni, Cr, Cu, Fe, Zn, Mn, As, Hg, Na, K, Ca, Mg) у води помоћу индуковано спрегнуте плазме – атомском емисионом спектрометријом (методом ICP OES)

Вода за пиће:
As (0,005-30)mg/l Pb (0,001-30)mg/l Zn (0,005-10)mg/l Cd(0,0005-10)mg/l Hg(0,001-1)mg/l
Cu (0,005-30)mg/l Ni (0,005-20)mg/l
Fe (0,01-30)mg/l
Mn (0,001-10)mg/l Cr (0,0005-30)mg/l Ca (0,1-200)mg/l
Mg (1-200)mg/l
Na (1-200)mg/l
K (0,5-200)mg/l
Подземна, површинска и отпадна вода:
МДЛ ЕPА 200.7
As (0,008)mg/l
Pb (0,01)mg/l
Zn (0,002)mg/l
Cd (0,001)mg/l
Hg (0,007)mg/l
Cu (0,003)mg/l
Ni (0,005)mg/l
Fe (0,03)mg/l
Mn (0,001)mg/l
Cr (0,004)mg/l
Ca (0,01)mg/l
Mg (0,02)mg/l
Na (0,03)mg/l
K (0,3)mg/l

US EPA 200.7

Л2 
Водa - Површинска вода Отпадна вода

Одређивање биолошке потрошње кисеоника

(3- 6000)mg/l

MHI-00-011

Л2 

Одређивање биолошке потрошња кисеоника
(мерење сензором)

(1-1000)mg/l

MHI-00-013

Л2 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника

(4-10000)mg/l

MHI-00-010

Л2 

Одређивање видљивих материја
(сензорски: визуелно)

-

MHI-00-009

Л2 

Одређивање боје
(сензорски: визуелно)

-

MHI-00-008

Л2 
Водa - Вода за пиће Изворска вода Минерална вода Стона вода Подземна вода Површинска вода Отпадна вода Пречишћена вода Базенска вода

Одређивање садржаја слободног (резидуалног) хлора
(фотометрија) Cl2

(0,02-3,00) mg/l

MHI-00-033

Л2 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине масти

(0,01-35)%

MHI-04-006

Л2 

Одређивање количине воде

(0,05-20) %

Правилник^5)
метода II.1

Л2 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање влажног глутена

(1,5-50,0)%

MHI-04-037

Л2 

Одређивање количине протеина у житу и млинским производима

(0,2-25)%

MHI-04-016

Л2 
Храна - Воће и производи од воћа

Одређивање садржаја олова, кадмијума и арсена
(технике FААS (за Pb, Cd) и HGAAS (за As))

Pb (0,1-3)mg/kg
Cd (0,05-2)mg/kg
As (0,09-5)mg/kg

MHI-03-003

Л2 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање садржаја олова, кадмијума и арсена (технике FААS (за Pb, Cd) и HGAAS (за As))

Pb (0,3-3)mg/kg
Cd (0,05-2)mg/kg
As (0,07-3) mg/kg

MHI-03-001

Л2 

Одређивање киселинског степена

(0,2-10) „киселинског степена“

Правилник^5)
метода I.16

Л2 

Одређивање количине пепела

(0,02-10)%

Правилник^5)
метода I.10

Л2 

Одређивање количине воде

(0,05-20)%

Правилник^5)
метода I.8

Л2 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине пепела

(0,02-10)%

Правилник^5)
метода II.7

Л2 

Одређивање количине натријум хлорида

(0,05-5)%

MHI-04-019

Л2 

Одређивање количине протеина

(0,2-25)%

MHI-04-018

Л2 

Одређивање киселинског степена

(0,2 -10) „киселинског степена“

Правилник^5)
метода II.2

Л2 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја јода

(0,1-50)mg/kg

MHI-04-030

Л2 
Храна - Тестенине

Одређивање количине натријум хлорида

(0,05-5)%

MHI-04-029

Л2 

Одређивање количине липида

(0,15-5)%

Правилник^5)
метода III.7

Л2 

Одређивање степена киселости

(0,04-10)

Правилник^5)
метода III.6

Л2 

Одређивање количине воде

(0,05-30)%

Правилник^5)
метода III.5

Л2 

Одређивање процента раскувавања тестенине

(0,29-15)%

Правилник^5)
метода III.2

Л2 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине укупних шећера по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl)

(0,5-20)%

Правилник^5)
метода II.9

Л2 

Одређивање количине надева

(1-100)%

MHI-04-041

Л2 
Храна - Поврће и производи од поврћа

Одређивање садржаја олова, кадмијума и арсена
(технике FААS (за Pb, Cd) и HGAAS (за As))

Pb (0,1-3)mg/kg
Cd (0,05-2)mg/kg
As (0,05-3)mg/kg

MHI-03-017

Л2 
Храна - Обични и фини пекарски производи; Готови оброци

Одређивање количине воде

(0,3-80)%

MHI-04-034

Л2 

Одређивање количине пепела на 550-600°C

(0,1-10)%

MHI-04-033

Л2 

Одређивање количине сирових протеина

(0,2-25)%

MHI-04-032

Л2 
Храна - Обични и фини пекарски производи, Готови оброци

Одређивање количине масти по Weibull-Stoldt-у

(0,3-100)%

MHI-04-031

Л2 
Храна - Тестенине

Органолептичка оцена тестенине

/

Правилник^5)
метода III.1

Л2 
Храна - Зачини

Испитивање органолептичких својстава, боје, облика, конзистенције, гранулације, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска испитивања: визуелно, олфакторно, густаторно и палпаторно)

/

MHI-04-045

Л2 
Храна - Дијететски производи

Испитивање органолептичких својстава, боје, облика, конзистенције, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска испитивања: визуелно, олфакторно, густаторно и палпаторно)

/

MHI-04-043

Л2 
Храна - Воће и поврће, Производи од воћа и поврћа

Испитивање органолептичких својстава, боје, облика, конзистенције, гранулације, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска испитивања: визуелно, олфакторно, густаторно и палпаторно)

/

MHI-04-044

Л2 
Храна - Кухињска со

Органолептичко оцењивање соли, изглед, боја, гранулација, биолошка и механичка онечишћења, мирис и укус
(сензорски: визуелно, олфакторно, густаторно и палпаторно)

/

MHI-04-042

Л2 
Храна - Пекарски производи

Органолептичко оцењивање пекарских производа (сензорски: визуелно, олфакторно, густаторно и палпаторно)

/

MHI-04-039

Л2 

Органолептичко оцењивање хлеба (сензорски: бодовањем)

/

Правилник^5)
метода II.11

Л2 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање органолептичких особина жита и млинских производа (сензорика)

/

Правилник^5)
метода I.1

Л2 
Храна - Обични и фини пекарски производи; Готови оброци

Одређивање количине угљених хидрата (рачунски)

/

MHI-04-035

Л2 

Одређивање укупне енергетске вредности (рачунски)

/

MHI-04-036

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја слободних алкалија
(волуметрија)

(0,05-5) %

MHI-05-061

Л2 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја површинских активних материја
(гравиметрија)

(3-20) %

MHI-05-060

Л2 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

(2,5-12,5)
pH јединица

MHI-05-041

Л2 
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање pH вредности

(2,5-12,5)
pH јединица

Правилник^3)
метода А

Л2 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, боје за бојење посуђа и прибора

Одређивање садржаја токсичних метала и металоида поступком екстракције са
0,1M HCl (техникe FAAS (за Pb, Cd, Ni, Cr) и HGAAS (за As))

Pb (3-50)mg/kg
Cd (0,3-10,0)mg/kg
Ni (0,5-100,0)mg/kg
Cr (0,4-100,0)mg/kg
As (0,04-10)mg/kg

MHI-03-100

Л2 
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање садржаја слободних алкалија

(0,05-5)%

MHI-05-061

Л2 

Одређивање површински активних материја

(3-20)%

MHI-05-060

Л2 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање боје, мириса, конзистенције, биолошких и механичких онечишћења

/

MHI-05-040

Л2 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање боје, мириса, конзистенције, биолошких и механичких онечишћења (сензорски: визуелно, олфакторно, палпаторно)

/

MHI-05-030

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Fe, Zn, Mn, As, Hg у суспендованим честицама

Pb (0,02-7,1)μg/m3
Cd (0,0008-7,1)μg/m3
Cu (0,006-7,1)μg/m3
Ni (0,01-7,1)μg/m3
Fe (0,05-7,1)μg/m3
Mn (0,001-7,1)μg/m3
Cr (0,004-7,1)μg/m3
As (0,005-7,1)μg/m3
Hg (0,001-1,4)μg/m3
Zn(0,03-21,4)μg/m3

MHI-03-050

Л2 

Одређивање ПМ10 масене концентрације суспендованих честица

(1-150)μg/m3

SRPS EN
12341:2015

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја бензена

(0,5-100)mg/m^3

MHI-02-113

Л2 

Одређивање садржаја суспендованих честица

(2-1000)µg/m^3

MHI-02-010

Л2 
Bаздух - Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације азот-диоксида

(1-110)µg/m^3

MHI-02-003

Л2 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида у ваздуху амбијента - Спектрофотометријска метода са торином

(3,5-150)µg/m^3

SRPS ISO 4221:1997

Л2 
Bаздух - Амбијентални ваздух

Одређивање чађи

(6-360)µg/m^3

ISO 9835:1993

Л2 
Ваздух - Укупне таложне материје

Одређивање укупне количине падавина

мин. 10 ml

MHI-02-101

Л2 

Одређивање садржаја растворних материја

(2-2870) mg/m2/dan

MHI-02-104

Л2 

Одређивање садржаја нерaстворних материја

(2-2870) mg/m2/dan

MHI-02-103

Л2 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације приземног озона

(1-130)µg/m^3

MHI-02-004

Л2 
Ваздух - Укупне таложне материје

Одређивање садржаја укупних таложних материја (рачунски)

(4-2350) mg/m^2/dan

MHI-02-102

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор за животне намирнице од емајла, метала и вештачких маса, амбалажа за животне намирнице и дечије играчке од вештачких маса

Одређивање садржаја
токсичних метала и
металоида поступком
миграције (техникe FAAS (за Pb, Cd, Cr, Zn) и HGAAS (за As))


Посуђе и прибор од емајла:
Pb (0,3-5)mg/l
Cd (0,04-1,5)mg/l
Cr (0,06-2)mg/l
Посуђе и прибор од метала:
Cr (0,06-2)mg/l
Ni (0,05-2)mg/l
Mn (0,03-2)mg/l
Посуђе и прибор, амбалажа од вештачких маса:
Pb (0,3-5) mg/l
Cd (0,04-1) mg/l
Cr (0,06-1) mg/l
Zn (0,05-100) mg/l As (0,003-1,5)mg/l

МHI-03-102

Л2 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор животне намирнице (метално, стаклено и пластично)

Одређивање укупне миграције у модел раствору 3% сирћетне киселине

(3,5-50)mg/dm^2

MHI-05-011

Л2 
Предмети опште употребе - Амбалажа за животне намирнице од картона

Одређивање садржаја токсичних метала и металоида поступком разарања
(техникe FAAS (за Pb) и HGAAS (за As))

Pb (1,4-20,0)mg/kg
As (0,07-5,0)mg/kg

MHI-03-101

Л2 
Предмети опште употребе - Амбалажа за животне намирнице од вештачких маса

Одређивање укупне миграције у модел раствору 3% сирћетне киселине

(0,8-50)mg/dm^2

MHI-05-021

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Одређивање укупне миграције у модел раствору 3% сирћетне киселине

(3,5-50)mg/dm^2

MHI-05-002

Л2 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

отпадне воде

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-10:2007 осим т.4.2.2

Т1 

Вода - Површинске воде

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-6:2017

Т1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

Правилник 9) део II члан 5
SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода - Површинске воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS ISO 5667-3:2018
SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина и прибора
Брисеви руку

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2018
тачке 1-8
Узорковање

Т1