Преузимање ПДФ-а

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ Центар за радиолошку заштиту, Одељење за медицинска испитивања, Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику

Делиградска 29, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-008
ПИБ:106217293
Акр. број:03-006
Web:http://www.imrs.rs/
Тел:+381 11 2685 485
Факс:+381 11 2643 675

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. мај 2012.
Датум последње акр.:18. мај 2016.
Датум истицања/укидања акр.:17. мај 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Бобан Ракић
Функција:технички руководилац лабораторије
Телефон:+381 11 3400 927
Факс:+381 112643 675
Е-маил:rakicboban@yahoo.co.uk

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

18. мај 2016. - 17. мај 2020.Акредитован
19. јун 2015. - 17. мај 2016.Акредитован
18. мај 2012. - 30. септембар 2013.Акредитован
18. мај 2012. - 17. мај 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања (узорак) Испитивање или карактеристика која се мери/Техника испитивања Метода испитивања/Документована метода Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
хумана крв

Одређивање присуства микронуклеуса у хуманим бинуклеарним лимфоцитима (CBMN- тест)

1.Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment
(A Manual), Technical report series No. 405, International Atomic Energy Agency, Vienna 2001
2.SRPS ISO 19238:2011 Заштита од зрачења. Услови за цитогенетске лабораторије за биодозиметрију
3.Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies, IAEA, WHO. EPR Biodosimetry 2011, Vienna

Л1 

Биодозиметрија-екстраполација резултата стандардних in vitro дозно зависних калибрационих крива у циљу процене апсорбоване дозе јонизујућих зрачења приликом акутне екстерне експозиције кроз одређивање присуства микронуклеуса у хуманим бинуклеарним лимфоцитима (CBMN тест)

1.Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment
(A Manual), Technical report series No. 405, International Atomic Energy Agency, Vienna 2001
2.SRPS ISO 19238:2011 Заштита од зрачења. Услови за цитогенетске лабораторије за биодозиметрију
3.Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies, IAEA, WHO. EPR Biodosimetry 2011, Vienna
4. Радно упутство за израду калибрационих крива
ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-КК

Л1 

Биодозиметрија - екстраполација резултата стандардних in vitro дозно зависних калибрационих крива у циљу процене апсорбоване дозе јонизујућих зрачења приликом акутне екстерне експозиције кроз одређивање присуства нестабилних структурних хромозомских аберација (дицентрични и ринг хромозоми, ацентрични фрагменти) у лимфоцитима периферне крви

1.Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment
(A Manual), Technical report series No. 405, International Atomic Energy Agency, Vienna 2001
2.SRPS ISO 19238:2011 Заштита од зрачења. Услови за цитогенетске лабораторије за биодозиметрију
3.Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies, IAEA, WHO. EPR Biodosimetry 2011, Vienna
4. Радно упутство за израду калибрационих крива
ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-КК

Л1 

Анализа кариотипа
(светлосна микроскопија)

1.ISCN2009 An International System for Human Cytogenetic Nomenclature
2.Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment
(A Manual), Technical reports series No. 405, International Atomic Energy Agency, Vienna 2001
3.Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies, IAEA, WHO. EPR Biodosimetry 2011, Vienna

Л1 

Утврђивање присуства нестабилних структурних хромозомских аберација (дицентрични и ринг хромозоми, ацентрични фрагменти) у лимфоцитима периферне крви (Dicentric- тест)

1.Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment
(A Manual), Technical report series No. 405, International Atomic Energy Agency, Vienna 2001
2.SRPS ISO 19238:2011 Заштита од зрачења. Услови за цитогенетске лабораторије за биодозиметрију.
3.Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies, IAEA, WHO. EPR Biodosimetry 2011, Vienna

Л1