Преузимање ПДФ-а

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН БЕОГРАД

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-045
ПИБ:100066891
Акр. број:04-023
Web:http://www.cin.co.rs/
Тел:+ 381 11 2185567
Факс:+ 381 11 2625720

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. јун 2014.
Датум последње акр.:30. јун 2022.
Датум истицања/укидања акр.:29. јун 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Валентина Врачар
Функција:Руководилац службе за сертификацију
Телефон:+ 381 11 2185567
Факс:+ 381 11 2625720
Е-маил:valentina.vracar@cin.co.rs

Локације

Л1 - ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО ЦИН БЕОГРАД

Историја статуса

30. јун 2022. - 29. јун 2026.Акредитован
30. јун 2018. - 29. јун 2022.Акредитован
30. јун 2014. - 30. јун 2018.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-09 Органска производња
Органска групна производња

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 17/19 др.закон)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“, бр.95/20 и 24/21)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године

Л1 
Прерада органских производа: органска храна, органска сточна храна, квасци који се користе као храна и храна за животиње;

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 17/19 др.закон)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“, бр.95/20 и 24/21)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године

Л1 
Органска производња: органско сточарство и органски сточарски производи;

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 17/19 др.закон)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“, бр.95/20 и 24/21)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године

Л1 
Органска производња: органска биљна производња, укључујући сакупљање дивљег биља из природних станишта, органско семе, расад и садни материјал;

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 17/19 др.закон)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“, бр.95/20 и 24/21)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године

Л1 
С-10 Остало
Категорија: 1.3 Сиреви

Златарски сир

Закон o oзнакамa географског пореклa („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др.закон)
Правилник o условимa, начину и поступку контроле квалитетa пољопривредних и прехрамбених производa сa oзнакамa
географског пореклa („Службени гласник РС“, бр. 73/10)

Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених
производа са ознакама географског порекла („Сл. Гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године
Елаборат за заштиту ознаке географског
порекла Златарски сир”, решење бр. 990 Г-
2012/0004/9 од 10.06.2013.
ЦИН-03 План контроле квалитета и посебних
својстава „Златарског сира“, верзија 1.0, од
октобра 2020.

Л1 

Пиротски качкаваљ од крављег млека

Закон o oзнакамa географског пореклa („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др.закон)
Правилник o условимa, начину и поступку контроле квалитетa пољопривредних и прехрамбених производa сa oзнакамa
географског пореклa („Службени гласник РС“, бр. 73/10)

Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених
производа са ознакама географског порекла („Сл. Гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године

Главни Елаборат о ознакама географског порекла име порекла Пиротски качкаваљ од крављег млека (решење бр. 827/13 Г-03/10/6 од 11.03.13.)
План контроле квалитета и посебних својстава „Пиротског качкаваља од крављег млека“ од октобра 2019./1.0

Л1 
Категорија: 1.6 Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине

Лесковачки домаћи ајвар

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др. закон)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 73/10)
Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године
Елаборат о заштити географског порекла производа „Лесковачки домаћи ајвар“ (решење бр. 2160/11 Г- 02/09/15 од 12.05.11.године)

План контроле квалитета и посебних својстава „Лесковачког домаћег ајвара“ (верзија 1.0. мај 2018. године

Л1 
Категоријa 1.2: Производи oд месa (куванo, сољенo, сушенo, итд.)

Сремски кулен

Закон o oзнакамa географског пореклa
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др. закон)
Правилник o условимa, начину и поступку контроле квалитетa пољопривредних и прехрамбених производa сa oзнакамa географског пореклa („Службени гласник РС“, бр. 73/10)
Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године
Главни Елаборат o заштити oзнаке географског пореклa „Сремски кулен“ (бр. 2650/92-2 од 10.05.92)
Изменe и допунe податакa o специфичним карактеристикамa производa „Сремски кулен“ oд 26.12.13. (бр. 99D-2008/0072-10507)
Изменe и допунe податакa o специфичним карактеристикамa производа „Сремски кулен“ oд 31.05.17.(990 бр. 2017/14364)
CIN-03-План контролe квалитетa и посебних својставa „Сремског куленa“ (верзија 1.0, јун 2017)

Л1 
Категорија 1.4: Остали производи животињског порекла (jаја, мед, млечни производи итд., не укључујући маслац)

Хомољски мед

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др.закон)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 73/10)
Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године

Елаборат о начину производње и специфичним карактеристикама „Хомољски мед“ (решење бр. 990 бр. 2010/32666-Г-2008/05 (51) децембар 2018)
План контроле квалитета и посебних својстава „Хомољског меда“ (издање јануар 2019/1.0)

Л1 

Ђердапски мед

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др.закон)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 73/10)
Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године
Спецификација о географском подручју, начину производње, својствима и квалитету „Ђердапски мед“ децембар 2015. године
CIN-03- План контроле квалитета и посебних својстава Ђердапског меда (верзија 1, април 2017)

Л1 

Качерски мед

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 44/18 др.закон)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 73/10)
Правилник о облику и садржини ознаке географског порекла као и начину контроле, означавању пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла („Службени гласник РС“, бр. 92/12 и 19/13)
Процедура сертификације CIN-SP-1
издање 9/1 од 11.05.2022. године
Спецификација о географском подручју, начину производње, својствима и квалитету „Качерски мед“ јун 2011. године
CIN-03-План контроле квалитета и посебних својстава Качерског меда (верзија 2.0, април 2017)

Л1