Преузимање ПДФ-а

НАФТАГАС – ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ ДОО ЗРЕЊАНИН , Служба контролисања са лабораторијама

Београдска 26, 23000 Зрењанин

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-144
ПИБ:107435919
Акр. број:06-111
Web:
Тел: +381 23 517 441
Факс:023554403

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. јул 2012.
Датум последње акр.:14. август 2020.
Датум истицања/укидања акр.:13. август 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Ненин
Функција:Руководилац Службе контролисања са лабораторијама
Телефон:+381 23 517 490
Факс:023554403
Е-маил:milan.nenin@nis.eu

Локације

Т - Терен
Л1 - Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 2

Историја статуса

14. август 2020. - 13. август 2024.Акредитован
2. јул 2016. - 14. август 2020.Акредитован
12. март 2013. - 1. јул 2016.Акредитован
2. јул 2012. - 12. март 2013.Акредитован
2. јул 2012. - 1. јул 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04/Е-20 Мерни инструменти/Запремина
Уређаји за точење АУТОГАСА TNG, класе тачности 1, максималног протока Qmax = 50 L/min

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), Прилог 1 и Прилог 7 (MI-005)
OIML R 117-1:2007

Л1, Т 
Уређаји за точење течних горива нафтног порекла, опсега мерења до Qmax = 200 (L/min)

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), Прилог 1 и Прилог 7 (MI-005)
OIML R 117-1:2007

Л1, Т 
Проточна мерила запремине течних горива која се налазе у мерном склопу, опсега протока до Qmax = 2500 L/min

Прво контролисање*
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу („Службени лист СФРЈ”, број 9/85)
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности са непосредним мерењем запремине („Службени лист СФРЈ”, број 11/85)
Метролошко упутство за преглед проточних мерила запремине која се налазе у мерном склопу, на месту коришћења помоћу радних еталон посуда („Гласник СЗМДМ”, број 2/94)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

Л1, Т 
Справе за мерење запремине АУТОГАСА ТНГ, максималног протока Qmax = 50 L/min

Прво контролисање*
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за справе за мерење течних горива („Службени лист СФРЈ”, бр. 48/85 и 20/86)
Метролошко упутство за преглед справа за мерење течних горива („Гласник СЗМДМ”, број 4/84)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

Л1, Т 
Справе за мерење запремине течних горива нафтног порекла, максималног протока Qmax = 200 L/min

Прво контролисање*
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за справе за мерење течних горива („Службени лист СФРЈ”, бр. 48/85 и 20/86)
Метролошко упутство за преглед справа за мерење течних горива („Гласник СЗМДМ”, број 4/84)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

Л1, Т 
Мерни системи на друмским цистернама за течности ниске вискозности (< 20 Мpas) максималног протока Qmax = 5000 l/min

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), Прилог 1 и Прилог 7 (MI-005)
OIML R 117-1:2007

Л1, Т 
Мерни системи за утовар / истовар бродова и железничких и друмских цистерни, максималног протока Qmax = 5000 l/min

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Сл.
Гласник РС“ бр. 63/2013),
Прилог 21
OIML R 117-1: Dynamic
measuring systems for liquids
other than water. Part 1:
Metrological and technical
requirements, Edition 2007

Л1, Т