Преузимање ПДФ-а

НАФТАГАС – ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ ДОО ЗРЕЊАНИН , Служба контролисања са лабораторијама

Београдска 26, 23000 Зрењанин

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-144
ПИБ:107435919
Акр. број:06-111
Web:
Тел: +381 23 517 441
Факс:023554403

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. јул 2012.
Датум последње акр.:14. август 2020.
Датум истицања/укидања акр.:13. август 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Ненин
Функција:Руководилац Лабораторије за метрологију
Телефон:+381 23 517 441
Факс:+381 23 554 403
Е-маил:milan.nenin@nis.eu

Локације

Т - Терен
Л2 - Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 2
Л1 - Зрењанин, Београдска 26

Историја статуса

14. август 2020. - 13. август 2024.Акредитован
2. јул 2016. - 13. август 2020.Акредитован
2. јул 2012. - 1. јул 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04/Е-20 Мерни инструменти/Запремина
Мерни системи за континуирано и динамичко мерење количине течности која нису вода / Проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу (мерне инсталације), опсега мерења протока до Qmax=5.000 L/min

Прво контролисање*
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу („Службени лист СФРЈ”, број 9/85)
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности са непосредним мерењем запремине („Службени лист СФРЈ”, број 11/85)
Метролошко упутство за преглед проточних мерила запремине која се налазе у мерном склопу, на месту коришћења помоћу радних еталон посуда („Гласник СЗМДМ”, број 2/94)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

Л2 
Мерни системи за утовар / истовар бродова и железничких и друмских цистерни, максималног протока Qmax = 5000 l/min

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Сл.
Гласник РС“ бр. 63/2013),
Прилог 21
OIML R 117-1: Dynamic
measuring systems for liquids
other than water. Part 1:
Metrological and technical
requirements, Edition 2007

Л2 
Мерни системи на друмским цистернама за течности ниске вискозности (< 20 Мpas) максималног протока Qmax = 5000 l/min

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), Прилог 1 и Прилог 7 (MI-005)
OIML R 117-1:2007

Л2 
Справе за мерење запремине течних горива нафтног порекла, максималног протока Qmax = 200 L/min

Прво контролисање*
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за справе за мерење течних горива („Службени лист СФРЈ”, бр. 48/85 и 20/86)
Метролошко упутство за преглед справа за мерење течних горива („Гласник СЗМДМ”, број 4/84)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

Л2 
Справе за мерење запремине АУТОГАСА ТНГ, максималног протока Qmax = 50 L/min

Прво контролисање*
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за справе за мерење течних горива („Службени лист СФРЈ”, бр. 48/85 и 20/86)
Метролошко упутство за преглед справа за мерење течних горива („Гласник СЗМДМ”, број 4/84)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

Л2 
Уређаји за точење течних горива нафтног порекла, опсега мерења до Qmax = 200 (L/min)

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), Прилог 1 и Прилог 7 (MI-005)
OIML R 117-1:2007

Л2 
Уређаји за точење АУТОГАСА TNG, класе тачности 1, максималног протока Qmax = 50 L/min

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), Прилог 1 и Прилог 7 (MI-005)
OIML R 117-1:2007

Л2 
К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Гумена и пластична црева и црева са прикључцима

Контролисање електричне отпорности:
- контролисање нових црева
- периодично контролисање црева
- контролисање након поправке и модификације црева

SRPS EN ISO 8031:2021

Л1 
Антистатик под

Контролисање нових подова
Периодично контролисање
Контролисање након поправке и модификације

SPRS EN 61340-4-1:2012
SPRS EN 61340-4-1:2012/А1:2017

Л1 
Инсталације за одвођење статичког електрицитета са опреме и објеката

Контролисање уземљења нових инсталација
Периодично контролисање уземљења
Контролисање уземљења након поправке и модификације

SRPS CLC/TR 50404:2010–повучен, тачка 11

Л1 
Громобранске инсталације

Контролисање нових инсталација
Периодично контролисање
Контролисање након поправкe и модификације

Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, бр, 11/1996) – чл. 11, 13, 14, 17.
SRPS EN 62305-3:2017

Л1 
Електричне инсталације ниског напона

Контролисање нових инсталација
Периодично контролисање
Контролисање након поправке и модификације

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53/1988 и 54/1988, и „Службени лист СРЈ”, бр. 28/1995), чл. 189. до 198.
SRPS HD 60364-6:2017

Л1 
К-08 Животна и радна средина
Осветљеност у радној средини

Контролисање нивоа осветљености

SRPS EN 12464-1:2021
SRPS EN 12464-2:2014

Л1