Преузимање ПДФ-а

ECOVIVENDI DOO Beograd

Београд, Воје Вељковића 14/4, 11000 Београд, Звездара

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-044
ПИБ:105958312
Акр. број:04-021
Web:http://www.ecovivendi.rs/
Тел:+381-11-2451-377
Факс:+381-11-2451-330

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:26. март 2013.
Датум последње акр.:17. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:16. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Јован Адамовић
Функција:директор
Телефон:+ 381 11 2451377
Факс:+381 11 2451330
Е-маил:office@ecovivendi.rs

Локације

Л1 - ECOVIVENDI DOO

Историја статуса

17. септембар 2021. - 16. септембар 2025.Акредитован
21. јун 2017. - 16. септембар 2021.Акредитован
26. март 2013. - 20. јун 2017.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-09 Органска производња
Обим који се односи на органску сертификацију у трећим земљама (Уредба (ЕУ) 2018/848, члан 35 - наставак Scope concerning organic certifications in third countries (Regulation (EU) 2018/848, Art 35

A: непрерађено биље и биљни производи, укључујући семе и други биљни репродуктивни материал /
unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;
D: прерађени производи пољопривредног порекла, укључујући и производе аквакултуре, који се употребљавају као храна /
processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food
F: vino / wine
G: други производи наведени у Прилогу и регулативе ЕУ 2018/848 и производи који нису обухваћени претходним категоријама / other products listed in Annex I to Regulation (EU) No 2018/848 or not covered by the previous categories (essential oil)
Опција: Органска групна производња / Option: Organic group production

Уредба (ЕУ) 2018/848 о органској производњи и обележавању органских производа и остали имплементирани акти о њеном спровођењу; признање у складу са чланом 46 са припадајућим делегираним и имплементираним актима
Regulation (EU) No 2018/848 on organic production and labelling of organic products and its implementation regulations; recognition according to Art 46 and Associated delegated acts and implementing acts;

Уредба (ЕУ) 2021/1698 са процедуралним захтевима за признавање контролних органа и контролних тела који су надлежни да спроводе контроле код произвођача и чланова групне производње, који производе сертификоване органске производа у трећим земљама са правилима о њиховом надзору и контролама као и друге радње које врше контролни органи и контролна тела
Regulation (EU) 2021/1698 with procedural requirements for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on operators and groups of operators certified organic and on organic products in third countries and with rules on their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies;
Друга применљива документа објављена од стране Европске комисије у вези са Уредбом
Other applicable documentation published by the European Commission regarding Regulation (EU) 2018/848;

Codex Alimentarius CAC/GL 32 Смернице за производњу, прераду, обележавање и маркетинг органски произведене хране
Codex Alimentarius CAC/GL 32 Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods

Л1 
органка групна производња Organic group production

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19 - други закон)
Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10 and 17/19 - other low)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21)
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS No. 95/20 and 24/21)

Л1 
Органска производња: органско сточарство и органски сточарски производи Organic production:organic animal husbandry and organic animal husbandry products

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19 - други закон) Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10 and 17/19 - other low)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21)
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS No. 95/20 and 24/21)

Л1 
Прерада органских производа: органска храна, органска производња из сектора вина, органска сточна храна, као и органски производи исте врсте из увоза Processing of organic products: organic food, organic production from the wine sector, organic animal feed and imported organic products belonging to the same type

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19 - други закон) Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10 and 17/19 - other low)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21)
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS No. 95/20 and 24/21)

Л1 
Органска производња: органска биљна производња, укључујући и сакупљање дивљег биља из природних станишта, органско семе, расад и садни материјал Organic production: organic plant production, including wild collection, organic seeds and propagating materijal

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19 - други закон) Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10 and 17/19 - other low)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21)
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS No. 95/20 and 24/21)

Л1 
Органски производи који се извозе / Organic products for export A – непрерађени биљни производи / A - Unprocessed plant products

Органски производи који се извозе / Organic products for export

A – непрерађени биљни производи /
A - Unprocessed plant products

Д – Прерађени пољопривредни произвди који се користе као храна (осим вина) /
D - Processed agricultural products for use as food (except wine)

Еcovivendi приватни стандард за сертификацију органских производа „EPOS“ верзија 9.4 од 29.01.2020. године – еквивалентан са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007
Ecovivendi private standard for certification of organic products „EPOS”, version 9.4 from 29.01.2020. - equivalent to Council Regulation (EC) No. 834/2007

Л1