Преузимање ПДФ-а

ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-039
ПИБ:102941018
Акр. број:04-016
Web:http://www.organica.rs/
Тел:+381-24-554-600
Факс:+381-24-553-116

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:17. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојана Лендваји Вигњевић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381-24-521-130
Факс:+381-24-553-116
Е-маил:bojana.lvignjevic@organica.rs

Локације

Л1 - Organic Control System doo

Историја статуса

17. децембар 2020. - 16. децембар 2024.Акредитован
6. септембар 2019. - 17. децембар 2020.Акредитован
18. септембар 2016. - 18. септембар 2016.Акредитован
18. септембар 2016. - 6. септембар 2019.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-09 Органска производња
С-10 Остало – Пољопривредни и прехрамбени производи са ознакама географског порекла / S-10 Other - Agricultural and food products with geographic origin marks

Категорија 1. 4. Остали производи животињског порекла (јаја, мед, млечни производи итд, не укључујући маслац) /
Category: 1.4.
Other animal products (eggs, honey, milk products etc. – excluding butter)

Фрушкогорски липов мед
Linden honey from Fruška gora

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18 др.закон ) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10, 44/18-other law)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).

Л1 

Категорија 1.2. Производи од меса (кувано, сољено, сушено итд.)
Category:1.2.
Meat products (cooked, salted, dried, etc.)

Петровска клобаса (Петровачка кобасица)
Petrovska klobasa (Petrovac sausage)

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18 др.закон ) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10, 44/18- other law)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).

Л1 

Категорија: 1.6
Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/
Category:1.6
Fruit, vegetables and grains and their products

Футошки свежи и кисели купус
Fresh and sour cabbage from Futog
Ариљска малина
Raspberry from
Врбички бели лук
Garlic from Vrbica
Бегечка шаргарепа
Облачинка из Облачине
Oblačinka iz Оblačine
Carrot from Begeč

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18 др.закон ) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10, 44/18- other law)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).

Л1 
С-09 Органска производња / S-09 Organic production

Органски производи који се извозе /
Organic products for export
A – непрерађени биљни производи /
A - Unprocessed plant products
Б - Живе животиње или непрерађени производи животињског порекла
B -Live animals or unprocessed animal produsct
Д – Прерађени пољопривредни произвди који се користе као храна (осим вина) /
D - Processed agricultural products for use as food (except wine)
Органски производи који се извозе /
Organic products for export
Е – Прерађени пољопривредни производи који се користе као храна за животиње
Е- Processed agricultural products for use as feed

ORGANIC CONTROL SYSTEM „Стандарди органске производње и примењене мере контроле“, верзија 5 од 27.12.2019. године – еквивалентан са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007
ORGANIC CONTROL SYSTEM „Organic Production Standard and Applied Control Measures“, version 5 from 27.12.2019 - equivalent to Council Regulation (EC) No. 834/2007

Л1 

Органска производња: органска биљна производња, укључујући сакупљање дивљег биља из природних станишта, органско семе, расад и садни материјал, као и органски производи исте врсте из увоза /
Organic production:
organic plant production, including wild collection, organic seeds and propagating material, and imported organic products belonging to the same type

Органска производња: органско сточарство и органски сточарски производи, као и органски производи исте врсте из увоза /
Organic production:
organic animal husbandry and organic animal husbandry products, and imported organic products belonging to the same type

Прерада органских производа: органска храна, органска сточна храна, квасци који се користе као храна и храна за животиње, као и органски производи исте врсте из увоза /
Processing of organic products:
organic food, organic animal feed, yeast used as food or feed and imported organic products belonging to the same type

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр. 30/10) /Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20) / Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nо. 95/20)
Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („Службени гласник РС“ број 88/16) / Тhe Regulation on documentation to be submitted to designated control body for the purpose of issuing a confirmation, as well as on terms and manner of sale of organic products (Official Gazette of the RS No. 88/16).
Процедура о сертификацији PK-PS-11-1 / Certification Procedure PK-PS-11-1

Л1