Преузимање ПДФ-а

ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-039
ПИБ:102941018
Акр. број:04-016
Web:http://www.organica.rs/
Тел:+381-24-554-600
Факс:+381-24-553-116

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:17. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојана Лендваји Вигњевић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381-24-521-130
Факс:+381-24-553-116
Е-маил:bojana.lvignjevic@organica.rs

Локације

Л1 - Organic Control System doo

Историја статуса

17. децембар 2020. - 16. децембар 2024.Акредитован
6. септембар 2019. - 17. децембар 2020.Акредитован
18. септембар 2016. - 18. септембар 2016.Акредитован
18. септембар 2016. - 6. септембар 2019.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-09 Органска производња
(a) Непрерађено биље и биљни производи укључујући сeме и други биљни репродукцијски материјал/ Unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material; (b) Сточарство и органски сточарски производи/ Livestock and unprocessed livestock products; (d) Прерађени пољопривредни производи, укључујући производе аквакултуре, који се употребљавају за прехрамбене сврхе/ Processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food; (e) Храна за животиње/ Feed; (f) Вино/ Wine; (g) Други производи наведени на попису у Прилогу 1. Уредбе (ЕУ) 2018/848 или производи који нису обухваћени претходним категоријама (есенцијална уља)/ Оther products listed in Annex I to of the Regulation (EU) No 2018/848 or not covered by the previous categories (essential oil); Опција: Органска групна производња /Option: Organic group production; Државе: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Северна Македонија / Countries: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Republic of North Macedonia;

(Уредба (ЕУ) 2018/848 о органској производњи и обележавању органских производа и остали имплементирани акти о њеном спровођењу; признање у складу са чланом 46. са припадајућим делегираним и имплементираним актима/
Regulation (EU) No 2018/848 on organic production and labelling of organic products and its implementation regulations; recognition according to Art 46 and Associated delegated acts and implementing acts;
Уредба (ЕУ) 2021/1698 са процедуралним захтевима за признавање контролних органа и контролних тела који су надлежни да спроводе контроле код произвођача и чланова групне производње, који производе сертификоване органске производа у трећим земљама са правилима о њиховом надзору и контролама као и друге радње које врше контролни органи и контролна тела/
Regulation (EU) 2021/1698 with procedural requirements for the recognition of inspect authorities and inspect bodies that are competent to carry out inspect on operators and groups of operators certified organic and on organic products in third countries and with rules on their supervision and the inspect and other actions to be performed by those inspect authorities and inspect bodies;

Друга применљива документа објављена од стране Европске комисије у вези са Уредбом (ЕУ) 2018/848/
Other applicable documentation published by the European Commission regarding Regulation (EU) 2018/848;

Codex Alimentarius CAC/GL 32 Смернице за производњу, прераду, обележавање и маркетинг органски произведене хране/
Codex Alimentarius CAC/GL 32 Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods;
Стандардне контролне процедуре СТ/ CB Standard control procedures;

Л1 
Органски производи који се извозе / Organic products for export: A – Непрерађени биљни производи/ A – Unprocessed plant products Б – Живе животиње или непрерађени производи животињског порекла / B – Live animals or unprocessed animal products Д – Прерађени пољопривредни производи који се користе као храна (осим вина)/ D – Processed agricultural products for use as food (except wine) E – Прерађени пољопривредни производи који се користе као храна за животиње / E – Processed agricultural products for use as feed

ORGANIC CONTROL SYSTEM „Стандарди органске производње и примењене мере контроле“, верзија 6 од 08.07.2021. године – еквивалентан са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007/
ORGANIC CONTROL SYSTEM „Organic Production Standard and Applied Control Measures'’, version 6 from 08.07.2021. - equivalent to Council Regulation (EC) No. 834/2007

Л1 
Органска групна производња/ Organic group production

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10, 17/19)/ Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.95/20 и 24/21)/ Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 95/20 and 24/21)

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1/ Certification Procedure OP-PS-11-1

Л1 
Органска производња: квасци који се користе као храна и храна за животиње/ Organic production: yeast used as food or feed

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10, 17/19)/ Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.95/20 и 24/21)/ Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 95/20 and 24/21)

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1/ Certification Procedure OP-PS-11-1

Л1 
Прерада органских производа: органска храна, органска произодња из сектора вина, органска сточна храна, као и органски производи исте врсте из увоза / Processing of organic products: organic food, organic production from the wine sector, organic animal feed and imported organic products belonging to the same type

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10, 17/19)/ Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.95/20 и 24/21)/ Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 95/20 and 24/21)

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1/ Certification Procedure OP-PS-11-1

Л1 
Органска производња: органско сточарство и органски сточарски производи/ Organic production: Organic livestock and organic livestock products

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10, 17/19)/ Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.95/20 и 24/21)/ Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 95/20 and 24/21)

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1/ Certification Procedure OP-PS-11-1

Л1 
Органска производња: органска биљна производња, укључујући сакупљање дивљег биља из природних станишта, органско семе, расад и садни материјал/ Organic production: Organic plant production, including collection of wild plants, organic seeds and propagating material

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10, 17/19)/ Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.95/20 и 24/21)/ Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 95/20 and 24/21)

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1/ Certification Procedure OP-PS-11-1

Л1 
С-10 Остало
Категорија 1.2 Производи од меса (кувано, сољено, сушено итд.)/ Category 1.2 Meat products (cooked, salted, dried etc.)

Петровска клобаса / Petrovska klobasa

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18)/ GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10)/ Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10)
Технолошки елаборат о начину производње и специфичним карактеристикама производа ,,Петровска клобаса’’ (Петровачка Кобасица) из 2007 године/ Technological study on the production method and specific characteristics of the product, "Petrovska klobasa"(Petrovac sausage), from 2007.
План контроле – Петровска клобаса (Петровачка кобасица), име порекла GI-DK-19-03, верзија 1 од 17.12.2019. године. / Control Plan "Petrovska klobasa" (Petrovac sausage) GI-DK-19-03, version 1 of 17.12.2019.

Л1 
Категорија 1.4 Остали производи животињског порекла (јаја, мед, млечни производи итд, не укључујући маслац)/ Category: 1.4 Other animal products (eggs, honey, milk products etc. – excluding butter)

Фрушкогорски липов мед /
Linden honey from Fruška gora

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18)/ GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10)/ Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10)
Елаборат о заштити ознаке географског порекла за производ Фрушкогорски липов мед из 2011. године/ Code of practice for linden honey from Fruska gora, from 2011.
План контроле – Фрушкогорски липов мед, име порекла GI-DK-14-02, верзија 1 од 27.06.2014. године/ Control Plan – linden honey from Fruska gora PDO GI-DK-14-02, version 1 of 27.06.2014.

Л1 
Категорија: 1.6 Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/ Category: 1.6 Fruit, vegetables and grains and their products

Футошки свежи и кисели купус/
Fresh and sour cabbage from Futog

Елаборат имена порекла: Футошки свежи купус и Футошки кисели купус, децембар 2007. године / Code of practice for Fresh and sour cabbage from Futog, Decembre 2007.
GI-DK-13-02 Приручник за контролу – Футошки свежи купус, Футошки кисели купус, PDO, верзија 3.0 од 10.04.2012. године / Control plan - Fresh cabbage from Futog, Sour cabbage from Futog, PDO, version 3.0 from 10.04.2012.
Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18)/ The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10)/ Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).

Л1 

Врбички бели лук/
Garlic from Vrbica

План контроле – Врбички бели лук, име порекла GI-DK-22-01 верзија 3 од 05.09.2022. године / Control plan - Garlic from Vrbica, PDO GI-DK-22-01 version 03 from 05.09.2022.
Елаборат за заштиту географског порекла „ВРБИЧКИ БЕЛИ ЛУК“ децембар 2015. године и Решење о изменама елабората бр. 2022/9458-О-2016/1-68 / Code of practice for protection of geographical indication for garlic from Vrbica, Decembre 2015. and Decision on changes to Code of practice No. 2022/9458-O-2016/1-68

Л1 

Облачинка из Облачине/ Oblacinka from Oblacine

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18)/ The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10)/ Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).
Елаборат о начину производње и специфичним карактеристикама производа
''Облачинка из облачине''од 2015 године / Code of practice for production and specific characteristics for product ''Oblačinka from Oblačine'') from 2015.
План контроле ,,Облачинка из Облачине“ име порекла GI-DK-19-01, верзија 1 од 28.06.2019. / Control Plan, Oblacinka from Oblacine , name of origin GI-DK-19-01, version 1 from 28.06.2019.

Л1 
Категорија: 1.6 Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/ Category: 1.6 Fruit, vegetables and grains and their products

Бегечка шаргарепа/
Carrot from Begeč

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18)/ The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10)/ Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).
План контроле – Бегечка шаргарепа, географска ознака GI-DK-17-01 верзија 01 од 01.09.2017. године/Control plan – Carrot from Begeč, geographical indication GI-DK-17-01, version 01 from 01.09.2017
Спецификацијa производа„Бегечка шаргарепа“, географска ознака, мај 2017. године/Product specification - Carrot from Begeč, geographical indication, May 2017.

Л1