Преузимање ПДФ-а

ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-039
ПИБ:102941018
Акр. број:04-016
Web:http://www.organica.rs/
Тел:+381-24-554-600
Факс:+381-24-553-116

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:17. децембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бојана Лендваји Вигњевић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381-24-521-130
Факс:+381-24-553-116
Е-маил:bojana.lvignjevic@organica.rs

Локације

Л1 - Organic Control System doo

Историја статуса

17. децембар 2020. - 16. децембар 2024.Акредитован
6. септембар 2019. - 17. децембар 2020.Акредитован
18. септембар 2016. - 18. септембар 2016.Акредитован
18. септембар 2016. - 6. септембар 2019.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-09 Органска производња
Прерада органских производа: органска храна, органска сточна храна, квасци који се користе као храна за животиње, органска производња производа из сектора вина, органска сточна храна / Processing of organic products: organic food, organic animal feed, yeast used as food or feed and organic production of products from the wine sector, feed.

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19) /Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21 ) / Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nо. 95/20, 24/21 )

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1 / Certification Procedure OP-PS-11-1

Л1 
С-09 Органска производња / S-09 Organic production

Органски производи који се извозе /
Organic products for export
A – непрерађени биљни производи /A - Unprocessed plant products
Б - Живе животиње или непрерађени производи животињског порекла/B -Live animals or unprocessed animal produsct
Д – Прерађени пољопривредни произвди који се користе као храна (осим вина) /D - Processed agricultural products for use as food (except wine)
Е – Прерађени пољопривредни производи који се користе као храна за животиње/Е- Processed agricultural products for use as feed

ORGANIC CONTROL SYSTEM „Стандарди органске производње и примењене мере контроле“, верзија 6 од 08.07.2021. године – еквивалентан са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007

ORGANIC CONTROL SYSTEM „Organic Production Standard and Applied Control Measures“, version 6 from 08.07.2021 - equivalent to Council Regulation (EC) No. 834/2007

Л1 
Органска производња: органска биљна производња, укључујући сакупљање дивљег биља из природних станишта, органско семе, расад и садни материјал/ Organic production: organic plant production, including wild collection, organic seeds, and propagating material.

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19) /Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21 ) / Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nо. 95/20, 24/21 )

Л1 
Органска производња: органско сточарство и органски сточарски производи/ organic animal husbandry and organic animal husbandry products.

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19) /Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21 ) / Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nо. 95/20, 24/21 )

Процедура о сертификацији OP-PS-11-1 v. 10/ Certification Procedure OP-PS-11-1 v.10

Л1 
Органска групна производња / Organic group production

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10 и 17/19) /Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10, 17/19)

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр. 95/20 и 24/21 ) / Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nо. 95/20, 24/21 )

Процедура о сертификацији PK-PS-11-1 / Certification Procedure PK-PS-11-1

Л1 
С-10 Остало
С- 10 Остало - Производи са географском ознаком

Категорија 1. 4. Остали производи животињског порекла (јаја, мед, млечни производи итд, не укључујући маслац) /
Category: 1.4.
Other animal products (eggs, honey, milk products etc. – excluding butter)

Фрушкогорски липов мед
Linden honey from Fruška gora

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18) ) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18).

Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).
Елаборат о заштити ознаке географског порекла за производ Фрушкогорски липов мед из 2011. године / Code of practice for linden honey from Fruska gora, from 2011.
План контроле – Фрушкогорски липов мед, име порекла GI-DK-14-02, верзија 1 од 27.06.2014. године. / Control Plan – linden honey from Fruska gora PDO GI-DK-14-02, version 1 of 27.06.2014.

Л1 

Категорија 1.2. Производи од меса (кувано, сољено, сушено итд.)
Category:1.2.
Meat products (cooked, salted, dried, etc.)

Петровска клобаса (Петровачка кобасица)
Petrovska klobasa (Petrovac sausage)

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18) ) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18).
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).
Технолошки елаборат о начину производње и специфичним карактеристикама производа ,,Петровска клобаса (Петровачка Кобасица),, из 2007 године/ Technological study on the production method and specific characteristics of the product, "Petrovska klobasa" (Petrovac sausage), from 2007.
План контроле – Петровска клобаса (Петровачка кобасица), име порекла GI-DK-19-03, верзија 1 од 17.12.2019. године. / Control Plan "Petrovska klobasa" (Petrovac sausage) GI- DK-19-03, version 1 of 17.12.2019.

Л1 

Категорија: 1.6
Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/
Category:1.6
Fruit, vegetables and grains and their products

Облачинка из Облачине

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18).
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).Елаборат о начину производње и специфичним карактеристикама производа
''Облачинка из облачине''од 2015 године / Code of practice for production and specific characteristics for product ''Oblačinka iz oblačine'') from 2015.
План контроле ,,Облачинка из Облачине“ име порекла GI-DK-19-01, верзија 1 од 28.06.2019./ Control Plan, " Oblačinka iz Oblačine ", name of origin GI-DK-19-01, version 1 from 28.06.2019.

Л1 

Категорија: 1.6
Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/
Category:1.6
Fruit, vegetables and grains and their products
Бегечка шаргарепа
Carrot from Begeč

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18).
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).
План контроле – Бегечка шаргарепа, географска ознака GI-DK-17-01 верзија 01 од 01.09.2017. године/Control plan – Carrot from Begeč, geographical indication GI-DK-17-01, version 01 from 01.09.2017.
Спецификацијa производа„Бегечка шаргарепа“, географска ознака, мај 2017. године/Product specification - Carrot from Begeč, geographical indication, May 2017.

Л1 

Категорија: 1.6
Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/
Category:1.6
Fruit, vegetables and grains and their products

Врбички бели лук
Garlic from Vrbica

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18).
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).

План контроле – Врбички бели лук, име порекла GI-DK-22-01 верзија 3 од 05.09.2022. године/Control plan - garlic from Vrbica, PDO GI-DK-22-01 version 3 from 05.09.2022.
Елаборат за заштиту географског порекла „ВРБИЧКИ БЕЛИ ЛУК“ децембар 2015. године и Решење о изменама елабората бр. 2022/9458-О-2016/1-68/ Code of practice for protection of geographical indication for garlic from Vrbica, Decembre 2015. and Decision on changes to Code of practice No. 2022/9458-O-2016/1-68.

Л1 

Категорија: 1.6
Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/
Category:1.6
Fruit, vegetables and grains and their products

Футошки свежи и кисели купус
Fresh and sour cabbage from Futog

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 44/18) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10 and 44/18).
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10).
Елаборат имена порекла: Футошки свежи купус и Футошки кисели купус, децембар 2007. године / Code of practice for Fresh and sour cabbage from Futog, Decembre 2007.
GI-DK-13-02 Приручник за контролу – Футошки свежи купус, Футошки кисели купус, PDO, верзија 3.0 од 10.04.2012. године / Control plan - Fresh cabbage from Futog, Sour cabbage from Futog, PDO, version 3.0 from 10.04.2012.

Л1