Преузимање ПДФ-а

ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-039
ПИБ:102941018
Акр. број:04-016
Web:http://www.organica.rs/
Тел:+381-24-554-600
Факс:+381-24-553-116

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:18. септембар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:18. септембар 2016.

Контакт особа

Име и презиме:Надежда Пешић Млинко
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381-24-521-130
Факс:+381-24-553-116
Е-маил:nadezda.pmlinko@organica.rs

Локације

Л1 - Organic Control System doo

Историја статуса

18. септембар 2016. - 17. септембар 2020.Акредитован
18. септембар 2016. - 18. септембар 2016.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет сертификације Поступак оцењивања усаглашености Референтна документа Локације
С-09 Органска производња
Органски производи који се извозе / Organic products for export - Д – Прерађени пољопривредни произвди који се користе као храна (осим вина) / D - Processed agricultural products for use as food (except wine)

ORGANIC CONTROL SYSTEM „Стандарди органске производње и примењене мере контроле“, верзија 3 од 20.01.2017. године – еквивалентан са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 1) /
ORGANIC CONTROL SYSTEM „Organic Production Standard and Applied Control Measures“, version 3 from 20.01.2017. - equivalent to Council Regulation (EC) No. 834/2007

Л1 
Органски производи који се извозе / Organic products for export A – непрерађени биљни производи / A - Unprocessed plant products

ORGANIC CONTROL SYSTEM „Стандарди органске производње и примењене мере контроле“, верзија 3 од 20.01.2017. године – еквивалентан са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 1) /
ORGANIC CONTROL SYSTEM „Organic Production Standard and Applied Control Measures“, version 3 from 20.01.2017. - equivalent to Council Regulation (EC) No. 834/2007

Л1 
Органска производња: Органска производња: органска биљна производња, укључујући сакупљање дивљег биља из природних станишта, органско семе, расад и садни материјал, као и органски производи исте врсте из увоза / Organic production: organic plant production, including wild collection, organic seeds and propagating material, and imported organic products belonging to the same type

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10) /
Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.48/11 и 40/12) /
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 48/11 and 40/12)
Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („ Сл. гласник РС“, број 88/16) /
Тhe Regulation on documentation to be submitted to designated control body for the purpose of issuing a confirmation, as well as on terms and manner of sale of organic products (Official Gazette of the RS No. 88/16)
Процедура о сертификацији PK-PS-11-1 / Certification Procedure PK-PS-11-1

Л1 
Органска производња: Органска производња: органско сточарство и органски сточарски производи, као и органски производи исте врсте из увоза / Organic production: organic animal husbandry and organic animal husbandry products, and imported organic products belonging to the same type

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10) /
Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.48/11 и 40/12) /
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 48/11 and 40/12)
Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („ Сл. гласник РС“, број 88/16) /
Тhe Regulation on documentation to be submitted to designated control body for the purpose of issuing a confirmation, as well as on terms and manner of sale of organic products (Official Gazette of the RS No. 88/16)
Процедура о сертификацији PK-PS-11-1 / Certification Procedure PK-PS-11-1

Л1 
Прерада органских производа: органска храна, органска сточна храна, квасци који се користе као храна и храна за животиње, као и органски производи исте врсте из увоза / Processing of organic products: organic food, organic animal feed, yeast used as food or feed and imported organic products belonging to the same type

Закон о органској производњи („Службени гласник РС“ бр.30/10) /
Law on Organic Production (Official Gazette of the RS No. 30/10)
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС“ бр.48/11 и 40/12) /
Тhe Regulation on Inspection and Certification in Organic Production and Organic Production Methods (Official Gazette of the RS Nos. 48/11 and 40/12)
Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских производа („ Сл. гласник РС“, број 88/16) /
Тhe Regulation on documentation to be submitted to designated control body for the purpose of issuing a confirmation, as well as on terms and manner of sale of organic products (Official Gazette of the RS No. 88/16)
Процедура о сертификацији PK-PS-11-1 / Certification Procedure PK-PS-11-1

Л1 
С-10 Остало
Бегечка шаргарепа

План контроле – Бегечка шаргарепа, географска ознака GI-DK-17-01 верзија 01 од 01.09.2017. године/Control plan – Carrot from Begeč, geographical indication GI-DK-17-01, version 01 from 01.09.2017
Спецификацијa производа„Бегечка шаргарепа“, географска ознака, мај 2017. године/Product specification - Carrot from Begeč, geographical indication, May 2017.

Л1 
Категорија: Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/ Category: Fruit, vegetables and grains and their products Футошки свежи и кисели купус / Fresh and sour cabbage from Futog

Закон о ознакама географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 18/10) / The Law on geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 18/10)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС“ бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10)
Елаборат имена порекла: Футошки свежи купус и Футошки кисели купус, децембар 2007. године / Elaborate for protected geographical indication: Fresh and sour cabbage from Futog, decembre 2007.
GI-DK-13-02 Приручник за контролу – Футошки свежи купус, Футошки кисели купус, PDO, верзија 3.0 од 10.04.2012. године / Control plan - Fresh cabbage from Futog, Sour cabbage from Futog, PDO, version 3.0 from 10.04.2012.

Л1 
Категорија: Остали производи животињског порекла (јаја, мед, млечни производи итд, не укључујући маслац) / Category: Other animal products (eggs, honey, milk products etc. – excluding butter) Фрушкогорски липов мед

Закон о ознакама географског порекла (''Службени гласник РС'' бр. 18/10) / The GI Law (Official Gazette of the RS No. 18/10)
Правилник о условима, начину и поступку контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла (''Службени гласник РС'' бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and process of controlling the quality of agricultural and food products with geographic origin marks (Official Gazette of the RS No. 73/10)
Елаборат о заштити ознаке географског порекла за производ Фрушкогорски липов мед из 2011. године / Code of practice for Fruskogorski lipov med, from 2011
План контроле – Фрушкогорски липов мед, име порекла GI-DK-14-02, верзија 1 од 27.06.2014. године. / Control Plan – Fruskogorski lipov med PDO GI-DK-14-02, version 1 of 27.06.2014.

Л1 
Категорија: Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/ Category: Fruit, vegetables and grains and their products - Ариљска малина

Закон о ознакама географског порекла
(„Службени гласник РС“ бр. 18/10) / The GI
Law (Official Gazette of the RS No. 18/10)
Правилник о условима, начину и поступку
контроле квалитета пољопривредних и
прехрамбених производа са ознаком
географског порекла („Службени гласник РС“
бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and
process of controlling the quality of agricultural
and food products with geographic origin marks
(Official Gazette of the RS No. 73/10)
План контроле – Ариљска малина, име порекла
GI-DK-17-03 верзија 01 од 10.01.2017. године /
Control plan - raspberry from Arilje, PDO GI-DK-
17-03 version 01 from 10.01.2017
Елаборат о начину производње и специфичним
карактеристикама ''АРИЉСКА МАЛИНА''
децембар 2015. године. / Code of practicefor
production and specific characteristics for
raspberry from Arilje, Decembre 2015

Л1 
Категорија: Воће, поврће и житарице и њихове прерађевине/ Category: Fruit, vegetables and grains and their products - Врбички бели лук

Закон о ознакама географског порекла
(„Службени гласник РС“ бр. 18/10) / The GI
Law (Official Gazette of the RS No. 18/10)
Правилник о условима, начину и поступку
контроле квалитета пољопривредних и
прехрамбених производа са ознаком
географског порекла („Службени гласник РС“
бр. 73/10) / The Regulation on conditions, way and
process of controlling the quality of agricultural
and food products with geographic origin marks
(Official Gazette of the RS No. 73/10)
План контроле – Врбички бели лук, име
порекла GI-DK-17-01 верзија 02 од 11.09.2017.
године / Control plan - garlic from Vrbica, PDO
GI-DK-17-01 version 02 from 11.09.2017
Елаборат за заштиту географског порекла
„ВРБИЧКИ БЕЛИ ЛУК“ децембар 2015.
Године / Code of practice for protection of
geographical indication for garlic from Vrbica,
Decembre 2015

Л1