Преузимање ПДФ-а

ANALYSIS DOO Beograd, Лабораторија за еталонирање и валидацију

Гандијева 76А локал 49, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-179
ПИБ:100429024
Акр. број:02-046
Web:http://www.analysis.rs/
Тел:+381 11 3186 446
Факс:+381 11 3186 448

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. септембар 2011.
Датум последње акр.:12. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:11. септембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:др Вељко Зарубица
Функција:директор Лабораторије
Телефон:+381 11 3186 446
Факс:+381 011 3186 448
Е-маил:veljko.zarubica@analysis.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

12. септембар 2019. - 11. септембар 2023.Акредитован
12. септембар 2015. - 11. септембар 2019.Акредитован
29. новембар 2013. - 12. септембар 2015.Акредитован
12. септембар 2011. - 29. новембар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-03 Хемија (pH, анализа гасних смеша...)
Јонски хроматограф са кондуктометријским детектором

5 μS/cm до 200 μS/cm
200 µS/cm до 1500 µS/cm
1,5 mS/cm до 15 mS/cm

3,0% релативно
3,0% релативно
3,0% релативно

EPA 120.1
EN 27888: 1993
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Дензитометри

0,600 g/cm3 дo 1,300 g/cm3

0,00022 g/cm3

Метода директног поређења, PR.17025.22 Процедура еталонирања дензитометара

Л1, Т1 
Ареометри

0,600 g/cm3 дo 1,300 g/cm3

(0,00015-0,00022) g/cm3

Метода директног поређења, PR.17025.21 Процедура еталонирања ареометара

Л1, Т1 
Рефрактометри

од 1,325 nD до 1,70 nD

масени садржај шећера од 0% до 95%

0,005 nD

0,5%

OIML R 124:1997
Директна метода еталонирања и метода поређења

Л1, Т1 
pH метри

2,0 pH до 5,0 pH
5,0 pH до 8,0 pH
8,00 pH до12,0 pH

0,02 pH
0,03 pH
0,03 pH

ISO 10523:1994
EPA 150 директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Кондуктометри

5 μS/cm - 200 μS/cm
200 μS/cm - 1500 μS/cm
1,5 mS/cm -150 mS/cm

3,0 % релативно
3,0 % релативно
3,0 % релативно

EРА 120.1, EN 27888: 1993 директна метода eталонирања

Л1, Т1 
Гасни хроматографи сa FID, TCD, ECD, FPD, NPD детекторима за мерење пестицида и других токсичних полутаната

Пламено јонизациони (FID)
1pg/s -10 pg/s

Термопроводни (TCD)
300 pg/mL дo
10 000 pg/mL

Са захватом електрона (ECD)
0,1 pg/mL дo 10 pg/mL

Пламено фотометријски (FPD)
10 pg/s дo 100 pg/s (S)
0,1 pg/s дo 5 pg/s (P)

Азот фосфорни (NPD)
25 pg/s (P)
50 pg/s (N)

5 % мерене вредности за дате детекторе

OIML R 82, 2006 (E)
Thermo Scientific GC
Operation procedure
Метода директног еталонирања

Л1, Т1 
Гасни хроматографи са масеним детектором за анализу органских полутаната у води

(10 do 600) amu
(amu - jedinica atomske mase)
(600 дo1000) amu*

(1000 дo 3000) amu*

5 % од мерене вредности

OIML R 83
Edition 2006(E)
Thermo Scientific GC/MS
Operation procedure
Метода директног еталонирања

Л1, Т1 
Атомски емисиони спектрометри са индуктивно куплованом плазмом (ICP) и пламени емисиони спектрометри (пламени фотометри)

0,1 mg/l дo 10 mg/l

10 mg/l дo 100 mg/l

3%
мерене вредности

2 %
мерене вредности

OIML, R 116:2006
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Анализатор за одређивање укупног органског угљеника (TOC)

0,25 mg/l дo 10 mg/l

10 mg/l дo 100 mg/l

100 mg/l дo 1000 mg/l

3 % од измерене вредности

2 % од измерене вредности

2 % од измерене вредности

US Environmental Protection Agency NCEA-C-1282 Method for the determination of total organic carbon
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Гасни хроматографи сa FID, TCD, ECD, FPD, NPD детекторима за мерење пестицида и других токсичних полутаната

Пламено јонизациони (FID)
1pg/s до 10 pg/s

Термопроводни (TCD)
300 pg/mL дo
10 000 pg/mL

5 % мерене вредности за дате детекторе

OIML R 82, 2006 (E)
Thermo Scientific GC
Operation procedure
Метода директног еталонирања

Л1, Т1 
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 mg до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg


0,004 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,46 mg
0,46 mg до 0,92 mg
0,92 mg до 1,8 mg
1,8 mg до 4,6 mg
4,6 mg до 9,5 mg

EURAMET Calibration Guide No. 18 Version 4.0 (11/2015)

Директна метода поређења са теговима класе E2
Напомена: Вредности израчунатих мерних несигурности зависе од карактеристика ваге током еталонирања и не могу бити мање од мерних несигурности употре-бљених референтних тегова

Т1 
Е-15 Оптика
UV/VIS и PDA детектори јонског хроматографа (IC)

190 nm до 900 nm

0,1 %Т до 100 %Т
0 A дo 3 A

0,5 nm

2,5 % од измерене вредности

NIST Special Publication 2260-166:1994
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Оптички неутрални спектрално пропустљиви материјали еталони спектралног коефицијента пропустљивости / апсорпције и еталони таласне дужине

од 0,01 % до 100 %
0,000 A до 4,000 A

190 nm до 350 nm

350 nm до 700 nm

700 nm до 1100 nm

2 % од измерене вредности

0,7 nm

0,6 nm

0,6 nm

OIML, R 135: 2004
Nist Special Publication
2260-166:1994
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
Апсорпциони спектрофотометри са и без проточне ћелије (АС)

0 %T до 100 %T

0,000 A до 4,000 A

190 nm до 350 nm

350 nm до 700 nm

700 nm до 1100 nm

1 % од измерене вредности

1,5 % од измерене вредности за методу поређења

0,6 nm

0,5 nm

0,5 nm

OIML, R 135: 2004
Nist Special Publication
2260-166:1994
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
Фотометри (биохемијски анализатори, елиса читачи – Micro plate reader-a , биохемијски колориметри (хлорометри, оксиметри)

од 0,1 %T до 100 %T

0,000 A до 3,000 A

1 % од измерене вредности директном методом

1,5 % од измерене вредности методом поређења

OIML, R 135:2004
Nist Special Publication
2260-166, (1994)
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
Инфрацрвени спекторфотометри са Фуријеовом трансформацијом (FTIR, FTNIR)


од 0 %T до 100 %T

од 400 cm-1 до 4000 cm-1
(од 2µm до 25 µm)

0,5% T од измерене вредности пропустљивости

0,5 cm-1 за таласну дужину

NIST Special Publication
260-123
ASTM E 1421-99
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Атомски апсорпциони спектрофотометри (ААС)

0 %T до 50 %T

0,000 A до 2,000 A

190 nm до 350 nm

350 nm до 700 nm

700 nm до 1100 nm

0,1 mg/l дo 20,0 mg/l
(бакар, никл, магнезијум, калијум, хром)

2 % од измерене вредности

2 % од измерене вредности

0,6 nm

0,5 nm

0,5 nm

2 % од измерене вредности

OIML, R 100:1991
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Турбидиметри

0,1 NTU до 10 NTU

10 NTU до 100 NTU

100 NTU до 1000 NTU

100 NTU до 10 000 NTU

5 % од измерене вредности

3 % од измерене вредности

3 % од измерене вредности

2 % од измерене вредности

ЕPA Method 180.1
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
UV/VIS i PDA детектори течног хроматографа (HPLC)

190 nm до 900 nm

од 0,1 %Т до 100 %Т
0 A do 3 A

0,6 nm

2,5 % од измерене вредности

NIST Special Publication
2260-166: 1994
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Полариметри

00 до 900

0,030

OIML R 14
Директна метода еталонирања и метода поређења

Л1, Т1 
Е-18 Температура
Термостатске коморе: Аутоклави, клима коморе, стерилизатори, сушнице, течна купатила итд.

- 20˚C дo 360˚C

0,5˚C до 4˚C

DKD-R 5-7:09/2018
___________________
SRPS EN 60068-3-11:2008

Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Термостатске коморе: Пећи за жарење

3600C дo 6000C

6000C дo 8000C

8000C дo 10000C

1,50C до 2 C0

20C до 3,5 C0

3,50C до 5 C0

DKD-R 5-7:09/2018 метод Ц

Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Е-20 Запремина
Пипете

11 μl до 100 μl

100 μl до 1000 μl

1 ml до 10 ml

10 ml до 20 ml

0,17 μl до 0,55 μl
0,55 μlдо 1,65 μl
1,65 μl до 9,35 μl
9,35 до 33 μl

Гравиметријска метода
ISO 8655-6:2002

EURAMET Calibration Guide No. 19
Version 3.0 (09/2018)

Л1, Т1 
Диспензори

1ml

2 ml

5 ml

10 ml

20 ml

20 ml до 100 ml

1,97 μl

2,2 μl

5,5 μl

16,5 μl

33 μl

33 μl до 77 μl

Гравиметријска метода
ISO 8655-6:2002

EURAMET Calibration Guide No. 19
Version 3.0 (09/2018)

Л1, Т1 
Бирете са клипом

1ml

2 ml

5 ml

10 ml

20 ml

20 ml до 100 ml

1,97 μl

2,2 μl

5,5 μl

16,5 μl

33 μl

33 μl до 77 μl

Гравиметријска метода
ISO 8655-6:2002

EURAMET Calibration Guide No. 19
Version 3.0 (09/2018)

Л1, Т1