Преузимање ПДФ-а

ANALYSIS д.о.о., Лабораторија за еталонирање и валидацију

Гандијева 76А локал 49, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-179
ПИБ:100429024
Акр. број:02-046
Web:http://www.analysis.rs/
Тел:+381 11 3186 446
Факс:+381 11 3186 448

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. септембар 2011.
Датум последње акр.:12. септембар 2015.
Датум истицања/укидања акр.:11. септембар 2019.

Контакт особа

Име и презиме:др Вељко Зарубица
Функција:директор Лабораторије
Телефон:+381 11 3186 446
Факс:+381 011 3186 448
Е-маил:veljko.zarubica@analysis.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

12. септембар 2015. - 11. септембар 2019.Акредитован
29. новембар 2013. - 12. септембар 2015.Акредитован
12. септембар 2011. - 29. новембар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-03 Хемија (pH, анализа гасних смеша...)
Јонски хроматограф са кондуктометријским детектором

5 μS/cm - 200 μS/cm
200 µS/cm до 1500 µS/cm
1,5 mS/cm до 15 mS/cm

3,0% релативно
3,0% релативно
3,0% релативно

EPA 120.1
EN 27888: 1993
Директна метода еталонирања

Т1 
Ротациони вискозиметри за одређивање динамичке и кинематичке вискозности

(0,3 - 1) mm2/s
(60 - 300) mm2/s
(200 - 1000) mm2/s
(2000 - 10000) mm2/s
(20000 - 100000) mm2/s
(0,3 – 1) mPa. s
(60 - 300) mPa. s
(200 – 1000) mPa. s
(2000 – 10000) mPa. s
(20000 – 100000) mPa. s

2,5 % од добијене вредности

OIML D 17
OIML R 69
Метода директног еталонирања

Л1, Т1 
Дензитометри

0,600 g/cm3 дo 1,300 g/cm3

0,00022 g/cm3

Метода директног поређења, PR.17025.22 Процедура еталонирања дензитометара

Л1, Т1 
Ареометри

0,600 g/cm3 дo 1,300 g/cm3

(0,00015-0,00022) g/cm3

Метода директног поређења, PR.17025.21 Процедура еталонирања ареометара

Л1, Т1 
Полариметри

од 00 до 900

0,030

OIML R 14
Директна метода еталонирања и метода поређења

Л1, Т1 
Рефрактометри

од 1,325 nD до 1,70 nD

масени садржај шећера од 0% до 95%

0,005 nD

0,5%

OIML R 14
Директна метода еталонирања и метода поређења

Л1, Т1 
Атомски спектрометри са индуктивно куплованом плазмом (ICP) за мерење метала у води


0,1 mg/l дo 10 mg/l

10 mg/l дo 100 mg/l


3%
мерене вредности

2 %
мерене вредности

OIML, R 116
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
pH метри

2,0 pH до 5,0 pH
5,0 pH до 8,0 pH
8,00 pH до12,0 pH

0,02 pH
0,03 pH
0,03 pH

ISO 10523:1994
EPA 150 директна метода поређења сертификованим референтним материјалима

Л1, Т1 
Кондуктометри

5 μS/cm - 200 μS/cm
200 μS/cm - 1500 μS/cm
1,5 mS/cm -150 mS/cm

3,0 % релативно
3,0 % релативно
3,0 % релативно

EРА 120.1, EN 27888: 1993 директна метода поређења сертификованим референтним материјалима

Л1, Т1 
Гасни хроматографи сa FID, TCD, ECD, FPD, NPD детекторима за мерење пестицида и других токсичних полутаната

Пламено јонизациони (FID)
1pg/s -10 pg/s
Термопроводни (TCD)
300 pg/mL дo
10 000 pg/mL
Са захватом електрона (ECD)
0,1 pg/mL дo 10 pg/mL
Пламено фотометријски (FPD)
10 pg/s дo 100 pg/s (S)
0,1 pg/s дo 5 pg/s (P)
Азот фосфорни (NPD)
25 pg/s (P)
50 pg/s (N)

5 % мерене вредности за дате детекторе

OIML R 82, 2006 (E)
Thermo Scientific GC
Operation procedure
Метода директног еталонирања

Л1, Т1 
Гасни хроматографи са масеним детектором за анализу органских полутаната у води

(10 do 600) amu
(amu - jedinica atomske mase)
(600 дo1000) amu*

(1000 дo 3000) amu*

5 % од мерене вредности

OIML R 83
Edition 2006(E)
Thermo Scientific GC/MS
Operation procedure
Метода директног еталонирања

Л1, Т1 
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 mg до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg


0,004 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,46 mg
0,46 mg до 0,92 mg
0,92 mg до 1,8 mg
1,8 mg до 4,6 mg
4,6 mg до 9,5 mg

EURAMET Calibration Guide No. 18 Version 4.0 (11/2015)

Директна метода поређења са теговима класе E2
Напомена: Вредности израчунатих мерних несигурности зависе од карактеристика ваге током еталонирања и не могу бити мање од мерних несигурности употре-бљених референтних тегова

Т1 
Е-15 Оптика
UV/VIS и PDA детектори јонског хроматографа (IC)

од 0,1 %T до 100 %T
0 А до 3 А

2,5% од измерене вредности

NIST Special Publication 2260-166:1994
Директна метода еталонирања

Т1 

190 nm до 900 nm

0,6 nm

NIST Special Publication 2260-166:1994
Директна метода еталонирања

Т1 
Анализатор за одређивање укупног органског угљеника (TOC)

0,25 mg/l дo 10 mg/l
10 mg/l дo 100 mg/l
100 mg/l дo 1000 mg/l

3 % од измерене
вредности
2 % од измерене
вредности
2 % од измерене
вредности

US Environmental Protection Agency NCEA-C-1282 Method for the determination of total organic carbon
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Оптички неутрални спектрално пропустљиви материјали еталони спектралног коефицијента пропустљивости / апсорпције и еталони таласне дужине

од 0,01 % до 100 %
0,000 A до 4,000 A
190 nm до 350 nm
350 nm до 700 nm
700 nm до 1100 nm

2 % од измерене вредности
0,7 nm
0,6 nm
0,6 nm

OIML, R 135: 2004
Nist Special Publication
2260-166:1994
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
Апсорпциони спектрофотометри са и без проточне ћелије (АС)

0 %T до 100 %T
0,000 A до 4,000 A
190 nm до 350 nm
350 nm до 700 nm
700 nm до 1100 nm

1 % од измерене вредности
1,5 % од измерене вредности за методу поређења
0,6 nm
0,5 nm
0,5 nm

OIML, R 135: 2004
Nist Special Publication
2260-166:1994
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
Фотометри (биохемијски анализатори, елиса читачи – Micro plate reader-a , биохемијски колориметри (хлорометри, оксиметри)

од 0,1 %T до 100 %T

0,000 A до 3,000 A

1 % од измерене вредности директном методом
1,5 % од измерене вредности методом поређења

OIML, R 135:2004
Nist Special Publication
2260-166, (1994)
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
Инфрацрвени спекторфотометри са Фуријеовом трансформацијом (FTIR, FTNIR)


од 0 %T до 100 %T

од 400 cm-1 до 4000 cm-1
(од 2µm до 25 µm)

0,5% T од измерене вредности пропустљивости

0,5 cm-1 за таласну дужину

NIST Special Publication
260-123
ASTM E 1421-99
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Атомски апсорпциони спектрофотометри (ААС)

0 %T до 50 %T
0,000 A до 2,000 A
190 nm до 350 nm
350 nm до 700 nm
700 nm до 1100 nm
0,1 mg/l дo 20,0 mg/l
(бакар, никл, магнезијум, калијум, хром)

2 % од измерене
вредности
2 % од измерене
вредности
0,6 nm
0,5 nm
0,5 nm
2 % од измерене
вредности

OIML, R 100:1991
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Турбидиметрија

0,1 NTU до 10 NTU
10 NTU до 100 NTU
100 NTU до 1000 NTU
100 NTU до 10 000 NTU

5 % од измерене вредности
3 % од измерене вредности
3 % од измерене вредности
2 % од измерене вредности

ЕPA Method 180.1
Директна метода еталонирања и еталонирање методом поређења

Л1, Т1 
UV/VIS i PDA детектори течног хроматографа (HPLC)

190 nm до 900 nm
од 0,1 %Т до 100 %Т
0 A do 3 A

0,5 nm
2,5 % од измерене вредности

NIST Special Publication
2260-166: 1994
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Е-18 Температура
Термостатске коморе: Пећи за жарење


3600C дo 6000C

6000C дo 8000C

8000C дo 10000C


1,50C до 2 C0

20C до 3,5 C0

3,50C до 5 C0

DKD-R5-7 метод С

Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Теростатске коморе: Аутоклави, клима коморе, стерилизатори, сушнице

- 20˚C дo 360˚C

0,5˚C до 4˚C

DKD-R5-7
SRPS EN 60068-3-11
Директна метода еталонирања

Л1, Т1 
Е-20 Запремина
Пипете

11 μl–100 μl
100 μl-1000 μl
1 ml-10 ml
10 ml-20 ml

(0,15 - 0,50)μl
(0,50 – 1,5) μl
(1,50 – 8,50) μl
(8,50 – 30,0) μl

Гравиметријска метода
ISO 8655-6:2002

EURAMET/cg-19
(верзија 2.1 03/2012)

Л1, Т1 
Бирете

1ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml до 100 ml

1,7 μl
2,0 μl
5 μl
15 μl
30 μl
(30 до 60) μl

Гравиметријска метода
ISO 8655-6:2002

EURAMET/cg-19
(верзија 2.1 03/2012)

Л1, Т1 
Диспензори

1ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml до 100 ml

1,7 μl
2,0 μl
5 μl
15 μl
30 μl
(30 до 70) μl

Гравиметријска метода
ISO 8655-6:2002

EURAMET/cg-19
(верзија 2.1 03/2012)

Л1, Т1