Преузимање ПДФ-а

Министарство одбране, Генералштаб Војске Србије Управа за развој и опремање (Ј-5), Технички опитни центар, Сектор за метрологију

Војводе Степе 445, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-104
ПИБ:102116082
Акр. број:02-009
Web:http://www.toc.vs.rs/
Тел:+381 11 3401 005
Факс:+381 11 3977 422

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. фебруар 2008.
Датум последње акр.:1. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:30. април 2024.

Контакт особа

Име и презиме:потпуковник мр Драган Лазић, дипл.инж.
Функција:начелник Сектора за метрологију
Телефон:+381 11 3401 011
Факс:+381 11 3977 422
Е-маил:metrologija@toc.vs.rs

Локације

Т - терен
Т - терен
Л - лабораторија (Сектор за метрологију)

Историја статуса

1. мај 2020. - 30. април 2024.Акредитован
1. мај 2016. - 30. април 2020.Акредитован
1. мај 2012. - 30. април 2016.Акредитован
1. фебруар 2008. - 1. фебруар 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-01 Убрзање, брзина и померај
Вибрације - Акцелерометри (осетљивост)

10 ms^-2 до 350 ms^-2
за мерне услове: 20 Hz до 800 Hz

0,43 % до 1,5 %

ISO 16063-11:1999

Л 

10 ms^2 до 350 ms^2
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz

0,62 % до 1,8 %

ISO 16063-21:2003
ISO 16063-21:2003/Аdm 1:2016

Л 
Сигнал кондиционери-наелектрисање

0,3 Hz до 100 kHz
0,1 mV до 30 V

0,2 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 
Вибрације-Акцелерометарски калибратори

1 ms-2 до 10 ms-2
за мерне услове:
10 Hz до 10 kHz

0,78 % до 1,4 %

Директна метода поређења са еталонима за вибрације

Л 
Вибрације-Системи за мерење и анализу вибрација (убрзање, брзина, померај)

1 ms-2 до 350 ms-2
1 mm/s до 350 mm/s
0,2 µm до 2 mm
за мерне услове:
20 Hz до 1 kHz

0,5 % до 1,2 %

ISO 16063-11:1999

Л 

1 ms-2 до 350 ms-2
1 mm/s до 350 mm/s
0,2 µm до 2 mm
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz

0,7 % до 1,8 %

ISO 16063-21:2003
ISO 16063-21:2003/Adm 1:2016
SRPS EN ISO 8041-1:2017

Л, Т 
Е-02 Акустика и ултразвук
Октавни и терцни филтери за анализу звука - Фреквенцијска карактеристика

Референтни ниво 94 dB
1/1 оct: (31,5 до 20000)Hz
1/3 oct (25 до 20000)Hz

0,3 dB

SRPS EN 61260-3:2017 т.10.2

Л 
Звучни притисак - Кондензаторски микрофони (1/2 и 1)“ осетљивост

-38 dB до -20 dB
референтно 1 V/Pa
250 Hz

0,18 dB

SRPS EN 61094-5:2017 т. 5.2

Л 
Звучни притисак - Кондензаторски микрофони (1/4 и 1/8)“ осетљивост

-60 dB до -48 dB
(референтно 1 V/Pa)
250 Hz

0,18 dB

SRPS EN 61094-5:2017 т. 5.2

Л 
Звучни притисак Микрофонски препојачавач-сопствено слабљење

≤ 0,3 dB
20 Hz до 20 kHz

0,3 dB

ТОЦ Ц.43.036, издање II, 30.11.2020. т.10.1

Л 
Звучни притисак Микрофонски препојачавач-фреквенцијска карактеристика

≤ 0,3 dB
20 Hz до 20 kHz

0,3 dB

ТОЦ Ц.43.036, издање II, 30.11.2020. т.10.2

Л 
Звучни притисак-Мерила нивоа звука (фонометри)-Ниво звучног притиска на референтној фреквенцији Одзив на акустички сигнал

124 dB, 250 Hz

94 dB, 1000 Hz

104 dB, 1000 Hz

114 dB, 1000 Hz

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015 т.10

Л 
Звучни притисак-Пистофони-Ниво звучног притиска

124 dB

0,09 dB

SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.6

Л 
Звучни притисак-Пистофони-Фреквенција

250 Hz

0,1 Hz

SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.7

Л 
Звучни притисак-Пистофони-Укупно изобличење

0 % до 3 %
250 Hz

0,20 %

SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.8

Л 
Звучни притисак-Мерила нивоа звука (фонометри)-Фреквенциј-ска каракте-ристика за пондери-зације ''Z'' (''Lin'',''Flat''), ''A'' и ''C''

Референтни ниво
95 dB, 1 kHz
(63 до 16000) Hz
октавни

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015 т. 13

Л 
Звучни притисак-Мерила нивоа звука (фонометар)-Ниво сопственог шума

-

0,5 dB

SRPS EN 61672-3:2015 т.11.2

Л 
Звучни притисак-Мерила нивоа звука (фонометри)-Линеарност нивоа звучног притиска

20 dB до 140 dB
Референтни ниво:
94 dB, 8 kHz

0,2 dB до 0,4 dB

SRPS EN 61672-3:2015 т. 16

Л 
Звучни притисак-Мерила нивоа звука (фонометри)-Ниво звучног притиска за фреквенци-јску ''Z'' (''Lin'',''Flat''), ''A'' и ''C'' и временску пондериза-цију Fast, Slow, Leq

Референтни ниво:
94 dB, 1 kHz

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015 т. 14

Л 
Звучни притисак-Мерила нивоа звука (фонометри)-Одзив на пакет синусоида, вре-менска пондеризација 0,25 ms до 200 ms

Референтни ниво:
127 dB, 4 kHz

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015 т. 18

Л 
Звучни притисак-Калибратори звука-Ниво звучног притиска

94 dB до 114 dB

0,14 dB

SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.6

Л 
Звучни притисак-Калибратори звука-Фреквенција

250 Hz, 1000 Hz

0,1 Hz

SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.7

Л 
Звучни притисак-Калибратори звука-Укупно изобличење

0 % до 3 %
250 Hz, 1000 Hz

1,0 %

SRPS EN IEC 60942:2018 т.В.4.8

Л 
Е-06 Електротехника, DC и LF
Наизменична електрична струја Калибратори и извори АC струје, универзални калибратори

1 mA до 500 mA
за мерне услове:
до 1,5 kHz

0,013 %

Индиректна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и електричну отпорност

Л 
Наизменична електрична струја Калибратори АC струје, универзални калибратори, извори АC струје за мерне услове од 1mA до 500 mA

до 1,5 kHz

1,27•10-4

Директна метода поређења са еталоном Tinsley 5684

Л 
Наизменична електрична струја Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

22 µA до 220 µA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

0,11 % до 0,04 %
0,07 % до 0,02 %
0,05 % до 0,02 %
0,10 % до 0,04 %
0,47 % до 0,16 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 
Једносмерна електрична струја Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

1 µA до 100 µA
100 µA до 100 mA
100 mA до 1 A
1 A до 10 A

0,7 % до 0,012 %
0,012 % до 0,006 %
0,006 % до 0,011 %
0,011 % до 0,047 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерну електричну струју

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Наизменични електрични напон Калибратори АC2 напона, универзални калибратори, извори АC напона

1 mV до 0,25 V
за мерне услове: 1 kHz

0,25 V до 100 V
за мерне услове:
40 Hz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

100 V до 1000 V
за мерне услове:
50 Hz, 400 Hz

0,25 V до 64 V
за мерне услове:
100 kHz до 1 МHz

0,25 V до 20 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
30 МHz
1МHz до 100 МHz

5•10-4

(1 до 5)•10-4
5•10-4 до 1•10-3

(1 до 1,5)•10-3

1•10-3 до 2•10-1

5•10-3 до 2•10-1
5•10-1
5•10-4 до 2•10-2

Директна метода поређења са еталоном Ballantine 1600A-mod 88

Л 
Наизменични електрични напон Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, писачи


2,2 mV
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 MHz

0,238 %
0,219 %
0,233 %
0,320 %
0,646 %
1,211 %
1,362 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Једносмерни електрични напон Калибратори DC напона, универзални калибратори, извори DC напона

100 µV до 1 mV
1 mV до 10 mV
10 mV до 100 mV
100 mV до 1 V
1 V до 100 V
100 V до 1100 V

0,5 % до 0,04 %
0,04 % до 0,004 %
0,004 % до 0,0009 %
0,0008 % до 0,0005 %
0,0005 % до 0,0007 %
0,0008 % до 0,0007 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
једносмерни електрични напон

Л 
Наизменична електрична струја Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

220 mA до 2,2 A
за мерне услове:
20 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz


0,05 % до 0,03 %
0,09 % до 0,06 %
0,89 % до 0,82 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 

2,2 A до 11 A
за мерне услове:
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz


0,06 % до 0,05 %
0,13 % до 0,11 %
0,46 % до 0,42 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 
Однос једносмерног напона DC делитељи

10^7:1 до 1:1

0,00001 % до 0,0035 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за однос једносмерног напона

Л 
Високонапонске величине Високонапонски DC делитељи, сонде

30 kV

0,01 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Високонапонске величине - Високонапонски извори

100 kV

0,01 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Високонапонске величине - Високонапонски волтметри

30 kV

0,01 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Изобличење - Мерила изобличења

100 % до 0,01 %
за мерне услове: 10 Hz до 600 kHz

3 % до 6 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 
Изобличење - Генератори сигнала

0,001 % до 100 %
за мерне услове:
10 Hz до 600 kHz

од 7 % до 9 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 
Једносмерни електрични напон Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, нулдетектори, писачи, осцилоскопи

100 µV до 10 mV
10 mV до 1000 mV
1 V до 100 V
100 V до 1100 V

0,6 % до 0,006 %
0,006 % до 0,0007 %
0,0007 % до 0,0006 %
0,0006 % до 0,0008 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
једносмерни електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Наизменични електрични напон Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, писачи

2,2 mV до 22 mV
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 MHz

0,238 % до 0,049 %
0,219 % до 0,030 %
0,233 % до 0,044 %
0,320 % до 0,084 %
0,646 % до 0,174 %
1,211 % до 0,267 %
1,362 % до 0,417 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Наизменични напон Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, писачи

22 mV до 220 mV
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 MHz

0,091 % до 0,034 %
0,043 % до 0,010 %
0,051 % до 0,018 %
0,125 % до 0,045 %
0,181 % до 0,086 %
0,293 % до 0,175 %
0,548 % до 0,335 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

0,22 V до 2,2 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

0,049 % до 0,030 %
0,009 % до 0,005 %
0,013 % до 0,008 %
0,026 % до 0,011 %
0,081 % до 0,043 %
0,220 % до 0,126 %
0,354 % до 0,212 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Наизменични електрични напон Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, писачи

2,2 V до 22 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

0,049 % до 0,030 %
0,007 % до 0,005 %
0,013 % до 0,008 %
0,020 % до 0,011 %
0,061 % до 0,032 %
0,220 % до 0,126 %
0,341 % до 0,190 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

2,2 V до 22 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

0,049 % до 0,030 %
0,007 % до 0,005 %
0,013 % до 0,008 %
0,020 % до 0,011 %
0,061 % до 0,032 %
0,220 % до 0,126 %
0,341 % до 0,190 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

2,2 V до 22 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

0,049 % до 0,030 %
0,007 % до 0,005 %
0,013 % до 0,008 %
0,020 % до 0,011 %
0,061 % до 0,032 %
0,220 % до 0,126 %
0,341 % до 0,190 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

22 V до 220 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

0,049 % до 0,030 %
0,009 % до 0,006 %
0,014 % до 0,010 %
0,030 % до 0,019 %
0,188 % до 0,112 %
0,718 % до 0,529 %
1,344 % до 0,966 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

220 V до 750 V
за мерне услове:
15 Hz до 50 Hz
50 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 30 kHz
30 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

0,043 % до 0,037 %
0,010 % до 0,009 %
0,022 % до 0,020 %
0,075 % до 0,071 %
0,075 % до 0,071 %
0,289 % до 0,273 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

750 V до 1100 V
за мерне услове:
15 Hz до 50 Hz
50 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 30 kHz

0,037 % до 0,036 %
0,009 % до 0,008 %
0,020 %
0,070 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

0,25 V до 16 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
10 МHz до 30 МHz

0,34 % до 0,57 %
1,15 % до 1,72 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Наизменични електрични напон Калибратори и извори АC напона, универзални калибратори

1 mV до 10 mV
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz


0,38 % до 0,07 %
0,15 % до 0,04 %
0,16 % до 0,05 %
0,24 % до 0,13 %
0,70 % до 0,59 %
4,85 % до 4,64 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

Л 
Наизменични напон Калибратори и извори АC напона, универзални калибратори

10 mV до 10 V
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 1 MHz
1 MHz до 2 MHz

0,05 % до 0,01 %
0,03 % до 0,01 %
0,04 % до 0,02 %
0,06 % до 0,04 %
0,12 % до 0,10 %
0,46 % до 0,36 %
1,27 % до 1,17 %
1,85 % до 1,74 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

Л 

10 V до 100 V
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 1 MHz

0,07 % до 0,03 %
0,05 % до 0,03 %
0,05 % до 0,03 %
0,06 % до 0,04 %
0,16 % до 0,14 %
0,58 % до 0,47 %
1,85 % до 1,74 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

Л 

100 V до 1000 V
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

0,09 % до 0,05 %
0,07 % до 0,05 %
0,09 % до 0,07 %
0,16 % до 0,14 %
0,37 % до 0,35 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

Л 

0,25 V до 16 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
10 МHz до 30 МHz

0.34 % до 0,50 %
1.15 % до 1,72 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за
наизменични електрични напон

Л 
Једносмерна електрична струја Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

10 A до 50 A

50 A до 200 A

0,005 % до 0,040 %

0,040 % до 0,012 %

Индиректна метода поређења са референтним еталонима за једносмерни електрични напон и електричну отпорност

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Једносмерна електрична струја Калибратори DC струје, универзални калибратори

10 µA до 100 µA
100 µA до 100 mA
100 mA до 1 A
1 A до 10 A
10 A до 50 A
50 A до 200 A

0,001 % до 0,002 %
0,002 % до 0,003 %
0,003 % до 0,002 %
0,002 % до 0,005 %
0,005 % до 0,040 %
0,040 % до 0,020 %

Индиректна метода поређења са референтним еталонима за једносмерни електрични напон и електричну отпорност

Л 
Наизменична електрична струја Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

220 µA до 2,2 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

0,05 % до 0,03 %
0,04 % до 0,02 %
0,03 % до 0,01 %
0,08 % до 0,03 %
0,47 % до 0,16 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 

2,2 mA до 22 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

0,05 % до 0,03 %
0,04 % до 0,02 %
0,03 % до 0,01 %
0,05 % до 0,03 %
0,39 % до 0,15 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 

22 mA до 220 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

0,05 % до 0,03 %
0,04 % до 0,02 %
0,03 % до 0,01 %
0,04 % до 0,03 %
0,18 % до 0,13 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 
AC/DC трансфер AC/DC термопретварачи

0,25 V до 100 V
за мерне услове:
40 Hz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

100 V до 1000 V
за мерне услове:
50 Hz до 400 Hz

0,25 V до 64 V
за мерне услове:
100 kHz до 1 МHz

0,25 V до 20 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
30 МHz
1 МHz до 100 МHz


0,01 % до 0,05 %
0,05 % до 0,10 %

0,10 % до 0,15 %

0,10 % до 2,0 %

0,5 % до 2,0 %
2,0 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменични електрични напон

Л 
Електрична отпорност Дигитални и аналогни омметри, мултиметри, мостови

1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ

1•10^8 Ω
1•10^9 Ω
1•10^10 Ω
1•10^11 Ω
1•10^12 Ω
1•10^13 Ω

0,005 %
0,002 %
0,0002 %
0,00002 %
0,0001 %
0,00012 %
0,00012 %
0,00014 %
0,00016 %
0,0010 %
0,0018 %

0,002 %
0,002 %
0,003 %
0,004 %
0,005 %
0,005 %

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Електрична отпорност Калибратори отпорности, универзални калибратори, мерни отпорници, декаде отпорности, шентови

1 mΩ до 10 МΩ

1•10^8 Ω до 1•10^13 Ω

0,00002 % до 0,01 %

0,012 % до 1,5 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну отпорност

Л 
Е-07 Електротехника, HF
Усмереност - Усмерени спрежњаци и рефлектометарски мостови

од 0 dB до 60 dB

за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz

0,25 dB до 0,4 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Mикроталасна импеданса-скаларни коефицијент рефлексије - Микроталасни завршеци, главе (сензори микроталасне снаге), микроталасни ослабљивачи, мерни појачавачи, усмерени спрежњаци, разделници снаге

Рефлексија 0 до 0,95
за мерне услове
10 МHz до 26,5 GHz

Рефлексија 0,02 до 0,04

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну импедансу

Л 
Микроталасна снага, апсолутна вредност снаге - Сигнал генератори, анализатори мреже и мерила микроталасне снаге

-20 dBm до 55 dBm
за мерне услове
DC до 6 GHz

-120 dBm до 30 dBm
за мерне услове
100 kHz до 26,5 GHz

-45 dBm do 30 dBm
за мерне услове:
9 kHz do 26,5 GHz

0,1 dB до 0,9 dB

0,1 dB до 1,4 dB

0,1 dB до 0,3 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и време и фреквенцију

Л 
Микроталасна снага, фактор еталонирања - Термисторске главе

0 % до 150 %

за мерне услове
0 dBm
10 МHz до 26,5 GHz

1,1 % до 3 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Напон - Аналогни и селективни волтметри - Тачност мерења HF напона - Ефективна вредност

100 µV до 3V
за мерне услове
10 kHz до 2 GHz

oд 2,7 % до 5,2 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Напон - Осцилоскопи - Генератори сигнала, мерни пријемници, мерила нивоа и мерила ЕМ поља (без антена) - Тачност генерисања HF напона, Ефективна вредност

1 mV до 20 V
за мерне услове
9 kHz до 100 МHz

2,7 % до 5,2 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

Л 
Напон - Осцилоскопи - Тачност мерења HF напона - Ефективна вредност

1 mV до 300 V

за мерне услове
DC до 100 kHz

0,2 % до 5,5 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET cg-7 ver.1.0:2011

Л 
Mикроталасна импеданса-скаларни коефицијент рефлексије - Прорезани мерни водови таласоводни - Микроталасни завршеци, главе (сензори микроталасне снаге), микроталасни ослабљивачи, мерни појачавачи, усмерени спрежњаци, разделници снаге

Рефлексија 0 до 0,95
за мерне услове
10 МHz до 26,5 GHz

0,02 до 0,4

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну импедансу

Л 
Mикроталасна импеданса-скаларни коефицијент рефлексије - Прорезани мерни водови коаксијални - Прорезани мерни водови

Рефлексија 0 до 0,82
за мерне услове
1,8 GHz до 26,5 GHz

0,002 до 0,4

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну импедансу

Л 
Усмерени спрежњаци и рефлектометарски мостови

од 0 dB до 60 dB

за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz

0,25 dB до 0,4 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасно слабљење - Микроталасни ослабљивачи (променљиви и непроменљиви)

за мерне услове
0 dB до 120 dB:
DC до 26,5 GHz

0,1 dB до 0,8 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасно слабљење и микроталасну снагу

Л 
Микроталасно слабљење - Мерила за микроталасно слабљење

за мерне услове
0 dB до 120 dB:
100 kHz до 26,5 GHz

0,1 dB до 0,8 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасно слабљење и микроталасну

Л 
Микроталасно слабљење - Разделници микроталасне снаге

DC до 26,5 GHz

0,05 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасно слабљење и микроталасну снагу

Л 
AM/FM модулација - Генератори FM

девијација ≤ 50 kHz
за мерне услове
200 kHz до 10 MHz
fm од 10 Hz до 10 kHz

девијација ≤ 50 kHz
10 MHz до 26,5 GHz
fm од 100 kHz до 200 kHz

девијација ≤ 500 kHz
10 MHz до 26,5 GHz
fm од 10 Hz до 100 kHz

1,2 %

1,2 %

3,5 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
Напон - Осцилоскопи - Величина пропусног опсега (3dB)

DC до 26,5 GHz

2,7 % до 4,4 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET cg-7 ver.1.0:2011

Л 
Напон - Осцилоскопи - Тачност мерења HF напона

1 mV до 100 V
за мерне услове:
DC до 1 GHz

6,1 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET cg-7 ver.1.0:2011

Л 

1 mV до 1V
за мерне услове
9 kHz до 26,5 GHz

2,7 % до 10,5 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET cg-7 ver.1.0:2011

Л 

за мерне услове
1 mV до 1V (ефективно):
9 kHz до 26,5 GHz

2,7 % до 10,5 %

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET cg-7 ver.1.0:2011

Л 
Микроталасна снага, фактор еталонирања - Термопретварачке и диодне главе

0 % до 150 %

за мерне услове
+12 dBm
DC до 10 МHz

0,2 % до 1,3 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 

0 % до 150 %

за мерне услове:
0 dBm
10 MHz до 26,5 GHz

1,3 % до 3,6 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасна снага, апсолутна вредност снаге - Микроталасни ватметри

3 µW, 10 µW, 30 µW, 100 µW, 300 µW, 1 mW, 3 mW, 10 mW, 30 mW, 100 mW
за мерне услове
DC до 26,5 GHz

0,3 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасна снага, апсолутна вредност снаге - Анализатори фреквенцијског спектра

-100 dBm до 10 dBm

за мерне услове
100 kHz до 26,5 GHz

0,1 dB до 0,6 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и време и фреквенцију

Л 
Микроталасна снага, апсолутна вредност снаге - Мерни појачавачи

0 dB до 60 dB

за мерне услове
DC до 26,5 GHz

0,2 dB до 0,6 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасна снага, апсолутна вредност снаге - Сигнал генератори

за мерне услове
-120 dBm до 60 dBm:
100 kHz до 1 GHz

0,1 dB до 0,9 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и време и фреквенцију

Л 
Микроталасна снага, апсолутна вредност снаге - Фреквенцметри и претварачи фреквенције - Осетљивост улаза

-45 dBm до 20 dBm

за мерне услове
DC до 100 kHz

-45 dBm до 20 dBm
за мерне услове
100 kHz до 26,5 GHz

0,009 dB до 0,14 dB

0,1 dB до 0,3 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасно слабљење - Микроталасни ослабљивачи (променљиви и непроменљиви)

за мерне услове
0 dB до100 dB:
30 MHz

0,02 dB до 0,06 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасно слабљење
(метода супституције)

Л 
AM/FM модулација - Генератори AM

за мерне услове: 5 % до 99%

100 kHz до 10 МHz
fm од 10 Hz до 10 kHz
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 10 kHz до 50 kHz
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 50 kHz до 100 kHz
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 90 Hz до 150 Hz

1,2 %
1,7 %
1,2 %
0,5 %

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
AM/FM модулација - Мерила модулације, AM

0 % до 99 %

за мерне услове:
11 МHz до 13,5 МHz

0,1 %,
за fm од 0,25 kHz до 100 kHz

0,25 %,
за fm од 0,02 kHz до 100 kHz

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
AM/FM модулација - Мерила модулације, FM

од 3 kHz до 400 kHz
за мерне услове
11 МHz до 432 МHz

0,1 %, за fm до 100 kHz
0,25 %, за fm до 200 kHz

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
Е-18 Температура
Teмпературни индикатор / симулатор са отпорним термометром

-200 ^0C до +800^0C

0,07^0C

EURAMET cg-11, ver.2.0:2011

Л 
Teмпературни индикатор / симулатор са термопаром

-200 ^0C до +1200^0C

0,07^0C

EURAMET cg-11, ver.2.0:2011

Л 
Е-19 Време и фреквенција
Време успона - Генератори функција и генератори импулса, осцилоскопи, фреквенцметри - За сигнале импулсног и квадратног облика

DC до 100 МHz
за мерне услове:
≥1 ns

0,4 ns

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Генератори сигнала, фреквенцметри, претварачи фреквенције, множитељи фреквенције, мешачи фреквенције, анализатори фреквенцијског спектра, анализатори мреже и остала мерила фреквенције

50 Hz до 1 mHz
1 mHz до 6 GHz

6 GHz до 20 GHz

20 GHz до 26,5 GHz

Δf/f од 2,3•10-6

Δf/f од 5•10-10

21 mHz

240 mHz + 2,3•дигита

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Еталони фреквенције, калибратори фреквенције, генератори фреквенције, временске базе мерила-Стабилност фреквенције у фреквенцијском домену (фазни шум)

За сигнале синусног облика носеће фреквенције од 1 MHz до 400 MHz,
поређењем са рефере-нтном фреквенцијом
5 MHz или 10 MHz
Офсет фреквенције:
од 1 mHz до 1 MHz
Праг шума:
од -100 dBc/Hz до
-175 dBc/Hz

1 dB

Метода релативног поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Еталони фреквенције, калибратори фреквенције, генератори фреквенције, временске базе мерила-Релативно одступање фреквенције

1 МHz, 5 МHz или 10 МHz, за сигнале синусног облика

за период 1 дан:
2,5•10-13

Метода релативног поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Еталони фреквенције, калибратори фреквенције, генератори фреквенције, временске базе мерила-Стабилност фреквенције у временском домену (Аланова девијација)

За сигнале синусног облика носеће фреквенције 5 МHz и за времена усредњавања:
0,1 s
1 s
10 s
100 s
1000 s
10000 s
100000 s

За сигнале синусног облика носеће фреквенције 10 МHz и за времена усредњавања:
0,1 s
1 s
10 s
100 s
1000 s
10000 s
100000 s

2,6•10-12
4•10-13
2•10-13
3,2•10-13
8,2•10-13
2,2•10-13
8•10-14

3,6•10-12
4,6•10-13
2•10-13
3,2•10-13
8,3•10-13
1,9•10-13
5,9•10-14

Метода релативног поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Фазни угао - Мерила фазе

до 1 GHz
за мерне услове: 0º до 360º

1,74º

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Фазни угао - Сигнал генератори

до 500 МHz
за мерне услове: 20 ns до 10 s

0,9 º

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 

1 МHz до 1 GHz
за мерне услове:
0º до 360º

1,5 º

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Фазни угао - Генератори функција, генератори импулса

DC до100 МHz
за мерне услове:
20 ns до10 s

0,9 º

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Временски интервал - Генератори сигнала - Тачност генерисања временског интервала

за мерне услове:
oд 2 ns

0,5 ns

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Временски интервал - Фреквенцметри, осцилоскопии, остала мерила временских интервала - Тачност мерења временског интервала

за мерне услове:
oд 2 ns

0,5 ns

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Временски интервал - Секундомери електронски - Тачност мерења временског интервала

до 24 h
(стандардно 10 min, 30 min и 6 h)

165 ms

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

NIST Recommendation „Stopwatch and Timer Calibrations “, 2009

Л 
Временски интервал - Секундомери механички - Тачност мерења временског интервала

до 24 h
(стандардно 1 min, 5 min, 15 min и 4 h)

171 ms

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

NIST Recommendation „Stopwatch and Timer Calibrations “, 2009

Л 
Временски интервал - Електронски тајмери - Тачност мерења временског интервала

до 24 h
(стандардно 1 min, 5 min, 30 min и 90 min)

165 ms

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

NIST Recommendation „Stopwatch and Timer Calibrations “, 2009

Л 
Број обртаја - Контактна мерила броја обртаја

5 r/min до 3000 r/min

0,04 r/min до 1,64 r/min

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Број обртаја - Стробоскоп

до 5 kHz
до 300 000 r/min

дo 0,2 Hz
дo 12 r/min
Приликом изражавања мерних могућности нису узете у обзир карактеристике предмета еталонирања

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Број обртаја - Бесконтактна мерила броја обртаја

5 r/min до 100000 r/min

0,04 r/min до 6,1 r/min

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л