Преузимање ПДФ-а

ЛИМП МЕРИЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА

Видовданска 3, Бачка Топола

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-105
ПИБ:103155804
Акр. број:06-077
Web:
Тел:+38124712 227, +38124715025
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. септембар 2011.
Датум последње акр.:8. септембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:7. септембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Лукић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38124712277
Факс:
Е-маил:mlukic@stcable.net

Локације

Л2 - ЛИМП МЕРИЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА
Л1 - ЛИМП МЕРИЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА

Историја статуса

8. септембар 2023. - 7. септембар 2027.Акредитован
8. септембар 2019. - 7. септембар 2023.Акредитован
8. септембар 2015. - 7. септембар 2019.Акредитован
9. јул 2014. - 7. септембар 2015.Акредитован
8. септембар 2011. - 9. јул 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04 Мерни инструменти (мерила)
Тегови од 1 g до 20 kg класе тачности М1 и М2

Прво контролисање
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким
условима за тегове са
називним масама од 1 mg до
50 kg („Службени лист
СФРЈ”, бр. 54/1988 и 6/1989)
Метролошко упутство за
преглед тегова 1 mg до 50 kg
(„Гласник СЗМДМ”, бр.
3/1981)

Л1, Л2 
Неаутоматске ваге: - класе тачности (I) до max 1.2 kg - класе тачности (II) до max 42 kg - класе тачности (III) до max 100 t - класе тачности (IIII) до max 100 t

Периодично
контролисање
Ванредно
контролисање

Правилник о неаутоматским
вагама („Службени гласник
РС”, бр. 29/2018), Прилог 5
SRPS EN 45501:2015

Л1, Л2 
Аутоматске ваге за појединачно мерење: категорија X - класа тачности XI до 1.2 kg - класа тачности XII до 42 kg - класа тачности XIII и XIIII до 600 kg категорија Y - класа тачности YI до 1.2 kg - класа тачности YII до 42 kg - класа тачности Y(a) Y (b) до 600 kg

Периодично
контролисање
Ванредно
контролисање

Правилник о мерилима
(„Службени гласник РС”, бр.
3/2018),
MI-006 ваге са аутоматским
функционисањем OIML
R51-1:2006

Л1, Л2