Преузимање ПДФ-а

ЛИМП МЕРИЛА ДОО Бачка Топола

Војводе Синђелића 7, 24300 Бачка Топола

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-105
ПИБ:103155804
Акр. број:06-077
Web:
Тел:+38124712 227, +38124715025
Факс:+38124712227

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. септембар 2015.
Датум последње акр.:8. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:7. септембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Лукић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38124712277
Факс:+38124712227
Е-маил:mlukic@stcable.net

Локације

ЛИМП МЕРИЛА ДОО

Историја статуса

8. септембар 2019. - 7. септембар 2023.Акредитован
8. септембар 2015. - 7. септембар 2019.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04/Е-14 Мерни инструменти/Маса
Аутоматске дозирне ваге -класе тачности X(0.5) до 42 kg - класе тачности X(1) и X(2) до 600 kg

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/2013), MI-006 ваге са аутоматским функционисањем

OIML R61-1:2006

 
Аутоматске ваге за појединачно мерење: категорија X -класа тачности XI до 1.2 kg -класа тачности XII до 42 kg -класа тачности XIII и XIIII до 600 kg категорија Y -класа тачности YI до 1.2 kg -класа тачности YII до 42 kg -класа тачности Y(a) Y (b) до 600 kg

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/2018), MI-006 ваге са аутоматским функционисањем

OIML R51-1: 2006

 
Аутоматске дозирне ваге класе тачности A и B до 600 kg

Прво контролисање*
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем („ Службени лист СФРЈ“, бр. 1/1984)
Метролошко упутство за преглед мерила масе –вага са аутоматским функционисањем („Гласник СЗМДМ“, бр.2/1994)
*у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)

 
Неаутоматске ваге:класе тачности (I) до маx= 1.2 kg класе тачности (II) до маx= 42 kg класе тачности (III) до маx= 60 t класе тачности (IIII) до маx= 60t

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, 29/2018), Прилог 5
SRPS EN 45501:2015

 
Тегови од 1 g до 20 kg класе тачности M1 и M2

Прво контролисање
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg („Службени лист СФРЈ“, бр.54/1988 и 6/1989)
Метролошко упутство за преглед тегова 1 mg до 50 kg („Гласник СЗМДМ“, бр.3/1981)