Преузимање ПДФ-а

АМСС-ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ДОО

Кнегиње Зорке 58, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-094
ПИБ:100345283
Акр. број:06-078
Web:http://www.amss-cmv.co.rs/
Тел:+381 11 2759 288
Факс:+381 11 27 50 972

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. октобар 2011.
Датум последње акр.:25. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:24. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Владан Шкеровић
Функција:технички директор
Телефон:+381 11 27 50 971
Факс:+381 11 27 50 972
Е-маил:vladan@amss-cmv.co.rs

Локације

Л4 - АМСС-ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, Вишњичка 98
Л3 - АМСС-ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 11000 Београд, Поенкареова 10
Л2 - АМСС-ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 11000 Београд, Зрењанински пут 114
Л1 - АМСС-ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 11000 Београд, Поречка 4

Историја статуса

25. децембар 2019. - 24. децембар 2023.Акредитован
3. октобар 2015. - 24. децембар 2019.Акредитован
3. октобар 2011. - 2. октобар 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-02 Возила за транспорт опсаних материја на путевима и железницама (ADR, RID)
Вакум цистерне за отпатке

Одобрење типa
Прво испитивање
Периодично
контролисање
Међуконтролисање
Ванредно контролисање

Споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR) Поглавље 6.8 и 6.10

Л1 
Трајно причвршћене цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, контејнер- цистерне и замењиве цистерне намењене за транспорт опасне робе осим за гасове (нису за класу 2), њихови вентили и остали прибор

Одобрење типa
Прво испитивање
Периодично
контролисање
Међуконтролисање
Ванредно контролисање

Споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR) Поглавље 6.8

Л1 
Друмска возила за транспорт опасне робе

Прво контролисање
Годишње контролисање техничких карактеристика
Испитивање након отклањања недостатака на возилу

Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR), Део 9

Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр.104/2016, 83/2018)

Л2, Л4 
К-03 Покретна опрема под притиском
Трајно причвршћене цистерне (возила цистерне), демонтажне цистерне, контејнер- цистерне и замењиве цистерне, батеријска возила и контејнери за гас са више елемената (MEGC) намењени за транспорт гасова (кл. 2), њихови вентили и остали прибор

Одобрење типа
Прво контролисање и испитивање
Поновно оцењивање
усаглашености
Периодично контролисање
Међуконтролисање
Ванредне провере

Уредба о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС”, број 120/17)

Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR), поглавље 6.8

Л2, Л4 
К-04/Е-03 Мерни инструменти/Хемија
Етилометри у мерном опсегу 0,000 mg/l до 5,000 mg/l

Прво контролисање

Периодично контролисање

Ванредно контролисање

Правилник о етилометрима (“Службени гласник РС“, бр. 124/2014)

Л3 
Анализатори издувних гасова

Прво контролисање*
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије ("Службени лист СФРЈ" бр.48/85, 83/87)

Метролошко упутство за преглед анализатора гасова („Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале“ бр. 4/89)

*а у вези са чланом 26 Правилника о мерилима („Службени гласник РС“ бр. 3/18)

Л1 
Опациметар

Прво контролисање

Периодично контролисање

Ванредно контролисање

Правилник о опациметрима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2015)

Л1 
Анализатори издувних гасова

Оцењивање усаглашености
са типом на основу верификације производа (модул F)

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) Прилог 12, MI-010

OIML R-99-1&2 : 2008

Л1 
К-04/Е-05 Мерни инструменти/Димензије
Таксиметри

Прво контролисање *
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за таксаметре („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/1985)

Метролошко упутство за преглед таксаметара („Гласник СЗМДМ“ бр. 1/1986)

*а у вези са чланом 26 Правилника о мерилима („Службени гласник РС“ бр. 3/18)

Л2 

Оцењивање усаглашености са типом на основу верификације производа (модул F)

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18), Прилог 9, MI-007

OIML R 21 :2007

Л1 
К-04/Е-09 Мерни инструменти/Сила и снага
Мерила за мерење силе кочења код моторниих возила у мерном опсегу од 0 kN до 40 kN

Прво контролисање

Периодично контролисање

Ванредно контролисање

Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила ("Сл. гласник РС", бр. 13/2020)

Л1 
К-04/Е-14 Мерни инструменти/Маса
Неаутоматске ваге - класе тачности (I) max = 1 kg - класе тачности (II) max = 20kg - класе тачности (III) и (IIII) max = 100t

Оцењивање усаглашености са типом
на основу верификације производа
(модул F)

Оцењивање усаглашености на основу појединачне верификације
(модул G)

Редовно контролисање

Ванредно контролисање

Правилник о неаутоматским вагама („Сл. Гласник РС“, 29/2018)

SRPS EN 45501:2015

Л3 
К-04/Е-15 Мерни инструменти/Оптика
Уређај за проверу великог и обореног светла на возилу (реглоскоп)

Прво контролисање
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о реглоскопима („Службени гласник РС”, број 26/15, 49/15)

Л1 
К-04/Е-16 Мерни инструменти/Притисак
Манометри за мерење притиска у пнеуматицима у мерном опсегу од 0 bar до 16 bar

Прво контролисање

Периодично контролисање

Ванредно контролисање

Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима („Сл. гласник РС“, бр. 66/2014)

Л1 
Манометри за мерење крвног притиска

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска („Службени гласник РС“, бр.88/19)

Л1 
К-05 Возила
Специјална средства за превоз лакокварљивих намирница

Прво контролисање

Контролисање саобразности са репрезентом типа

Споразум о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП), Прилог I, Додатак 2, т.2, т.3
Споразум о међународном
превозу лакокварљивих
намирница и специјалним
средствима за њихов
превоз (АТП), Прилог 1,
Додатак 1, т.6

Л2 

Периодично контролисање

Споразум о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП), Прилог I, Додатак 2, т.5, т.6

Л2 

Ванредно контролисање

Споразум о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП), Прилог I, Додатак 2, т.3, т.5, т.6

Л2 
Моторна возила на погон алтернативним погонским горивом: - течни нафтни гас ТНГ, -компримовани природни гас КПГ

Контролисање исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас (ТНГ)
Контролисње исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на компримовани природни гас (КПГ)

Правилник о испитивању возила ("Сл. гласник РС" бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16)Прилог 2 и Прилог 3

Л2 
Стaклa нa вoзилимa

Контролисање коефицијента пропустљивости рефлексије

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 40/12, 102/12, 19/13,41/13, 102/14, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016,7/2017-испр., 63/2017 и 45/2018))

Л2 
Моторна и прикључна возила врсте (категорије) L, M, N, O и Т

Контрола саобразности документације и возила

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017-испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 и 104/2018, 93/19, 2/2020-исправка, 64/2021, 129/2021-др.правилник, 143/2022 и 110/2022-др.правилник)

Правилник o хомологацији,
( Службени гласник РС“, бр.
129/2021 и 110/2022)

ECE/TRANS/WP29/78

U UN Правилници и одговарајуће ЕУ Директиве/Уредбе из области моторних и прикључних возила

Л3 
Саобраћајна сигнализација (фиксни вертикални знакови, ознаке на коловозу, сигнални уређаји)

Контролисање графичког
представљања
Контролисање облика и
мера

Правилник о саобраћајној
Саобраћајној сигнализацији
(Службени гласник РС“ , бр.
85/2017 и 14/2021)
SRPS U.S4.201:2005
SRPS U.S4.202:2005
SRPS U.S4.203:2005
SRPS U.S4.204:2005
SRPS Z.S2.300:2020
SRPS Z.S2.301:2020
SRPS Z.S2.304:2020
SRPS Z.S2.306:2020
SRPS Z.S2.308:2020
SRPS Z.S2.309:2020
SRPS Z.S2.310:2020
SRPS Z.S2.313:2013
SRPS Z.S2.314:2014
SRPS Z.S2.853:2016
SRPS Z.S2.315:2014
SRPS Z.S2.316:2014
SRPS Z.S2.317:2014
SRPS Z.S2.317-1:2014
SRPS Z.S2.317-2:2011
SRPS Z.S2.318:2014
SRPS Z.S2.319:2014
SRPS Z.S2.320:2012
SRPS Z.S2.321:2012
SRPS Z.S2.322:2014
SRPS Z.S2.323:2014
SRPS Z.S2.325:2011
SRPS Z.S2.328:2011
SRPS Z.S2.600:2004
SRPS Z.S2.601:2020
SRPS Z.S2.660:1993
SRPS Z.S2.854:1990

Л1 

Л1