Преузимање ПДФ-а

PROFI LAB DOO Beograd

Веле Нигринове 1/II, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-076
ПИБ:105750380
Акр. број:06-050
Web:http://www.profilab.rs/
Тел:+381 11 4113-142; +381 11 7708-945
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. октобар 2009.
Датум последње акр.:7. октобар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:6. октобар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Поповић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381 64 2218-080; +381 11 7708-945
Факс:
Е-маил:gordana.popovic@profilab.rs

Локације

Л2 - PROFI LAB DOO
Л1 - PROFI LAB DOO

Историја статуса

7. октобар 2021. - 6. октобар 2025.Акредитован
7. октобар 2017. - 6. октобар 2021.Акредитован
7. октобар 2013. - 6. октобар 2017.Акредитован
6. октобар 2009. - 6. октобар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-05 Возила
Преправљена друмска моторна возила

Контролисање безбедносно техничких карактеристика

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 1/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017-испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 93/2019, 2/2020-испр, 64/2021, 129/2021 - др. правилник, 143/2022 и 110/2022 - др. правилник)
Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16, 129/2021 - др. правилник и 110/2022 - др.правилник)

Интерни документ - ПР28-Контролисање и испитивање преправљених моторних возила (издање 01од 10.02.2023.)

Интерни документ - ПР29-Контролисање и испитивање возила која имају накнадно уграђени уређај за спајање вучног и прикључног возила (издање01 од 10.02.2023.)

Л2 
Стакла на возилима

Контролисање коефицијента пропустљивости и коефицијента рефлексије

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима у саобраћају на путевима („СлужбенигласникРС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 1/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017-испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 93/2019, 2/2020-испр, 64/2021, 129/2021 - др. правилник, 143/2022 и 110/2022 - др. правилник)

Интерни документ - ПР30-Испитивања накнадно пресвучених стакала возила унутрашњом пластичном превлаком (издање 01од 10.02.2023.)

Л2 
Моторна возила која се увозе као употребљавана у Републику Србију

Контролисање безбедносно техничких карактеристика

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 1/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017-испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 93/2019, 2/2020-испр, 64/2021, 129/2021 - др. правилник, 143/2022 и 110/2022 - др. правилник)

Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16, 129/2021 - др. правилник и 110/2022 - др.правилник)

Интерни документ - ПР27-Контролисање и испитивањемоторних и прикључних возила која се увозе као употребљавана у РепубликуСрбију (интерни документ, издање 01од 10.02.2023.)

Л2 
Моторна возила на погон алтернативним погонским горивом: - течни нафтни гас (ТНГ) - компримовани Природни гас (КПГ)

Контролисање/ испитивање исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас (ТНГ)

Контролисање/ испитивање исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни компримовани гас (КПГ)

Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16, 129/2021 - др. правилник 110/2022 - др.правилник)

Интерни документ - ПР31-Испитивања уградње уређаја и опреме за погон моторних возила на алтернативни погон – течни нафтни гас (ТНГ) (издање 01од 10.02.2023.)

Интерни документ - ПР32-Испитивања уградње уређаја и опреме за погон моторних возила на алтернативни погон – компримовани природни гас (КПГ) (издање 01од 10.02.2023.)

Л2 
К-13 Текстил, кожа, одећа
обућа

Контролисање величине

ISO/TS 19407:2015

Л1 
Одевни производи - Дечја одећа

Контролисање безбедности

SRPS EN 14682:2016

Л1 
Одевни прoизводи

Контролисање означавања и обележавања

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа (“Сл. гласник РС”, број 1/2014, 86/2019)
SRPS F.A0.011:2017 – тачке 5.16-5.19

Л1 

Контролисање величине

SRPS EN 13402-3:2018

Л1 
Обућа

Контролисање означавања

Правилник о означавању обуће (“Службени гласник РС” број 1/2014)
К-UP02 Интерно упутство за утврђивање састава и врсте материјала главних делова обуће, издање 05 од 20.05.2021.

Л1 
Текстилни производи

Контролисање означавања и обележавања

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа (“Сл. гласник РС”, број 1/2014, 86/2019)

Л1 
К-15 Заштитна средства и опрема
Лична заштитна опрема (категорија II) - Заштитне рукавице које штите од механичких ризика

Преглед типа, прилог 5
Правилникa о личној заштитној опреми (''Службени гласник РС'', број 23/2020)

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС“, број 23/2020)

SRPS EN ISO 21420:2020
SRPS EN 388:2019*oсим тачке 4.2.

Л1 
Лична заштитна опрема (категорија II)

Преглед типа, прилог 5
Правилникa о личној заштитној опреми (''Службени гласник РС'', број 23/2020)

ППреглед типа, прилог 5
Правилникa о личној заштитној опреми (''Службени гласник РС'', број 23/2020)

Л1