Преузимање ПДФ-а

ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, Контролно тело

Грчића Миленка 67, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-003
ПИБ:100164215
Акр. број:06-005
Web:http://www.zzz.co.rs/
Тел:011/2851 079
Факс:011/2850 648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. јул 2003.
Датум последње акр.:9. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:8. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Татјана Ников
Функција:Технички руководилац
Телефон:011/2851 079
Факс:011/2850 648
Е-маил:tanjanikov@zzz.co.rs

Локације

Л1 - Завод за заваривање доо Београд

Историја статуса

9. септембар 2021. - 8. септембар 2025.Акредитован
11. јун 2017. - 8. септембар 2021.Акредитован
11. јун 2013. - 10. јун 2017.Акредитован
25. септембар 2012. - 11. јун 2013.Укинута акредитација
25. септембар 2008. - 25. септембар 2012.Акредитован
29. јул 2003. - 29. јул 2008.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-01 Опрема под притиском
Гасоводи

Контролисање документације
Контролисање израде и монтаже
Контролисање пре стављања у употребу
Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања, контролисање хемијског састава, контролисање превлака на металним материјалима)

SRPS EN 12007-1:2013
SRPS EN 12007-2:2013
SRPS EN 12007-3:2016
SRPS EN 12007-4:2013
SRPS EN 1594:2015
SRPS EN 12732:2022
SRPS EN 12186:2015
SRPS EN 12583:2015-повучен
SRPS EN 12327:2013
ПР-KTO-12 Контролисање гасовода, изд. 1, рев. 2, март 2020.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд. 1, рев. 0, мај 2021.
УП-КТО-12-01 Референтна документа за контролисање гасовода, изд. 1, рев 1, јул 2020.

Л1 
Опрема под притиском

Први преглед
Периодични преглед
Ванредни преглед
Преглед пре поновног пуштања у рад

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. гласник РСˮ, број 114/21)

Л1 

Одобравање радних поступака за нерастављиве спојеве


Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РС”, број 114/21), Прилог I, тачка 3.1.2

Л1 
К-03 Покретна опрема под притиском
Посуде под притиском, њихови вентили и остала потребна опрема

Одобрење типа
Прво контролисање и испитивање
Надзирање производње
Надзирање службе за контролисање
Поновно оцењивање усаглашености
Периодично контролисање
Ванредне провере

Уредба о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС”, број 120/17)
Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR), Поглавље 6.2 (6.2.1 – 6.2.4)

Л1 
К-12 Грађевински производи и конструкције
Челичне конструкције

Контролисање документације
Контролисање нових производа
Контролисање поправки и модификација
Контролисање током извођења/израде
Контролисање током коришћења
Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања, контролисање хемијског састава, контролисање превлака на металним материјалима)

SRPS EN 1090-1:2012
SRSP EN 1090-2:2018
ПР-КТО-30 Контролисање израде челичних конструкција, изд. 1, рев. 1, март 2020.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд.1, рев.0, мај 2021.

Л1 
К-17 Остало
Предизоловани системи вишеслојних цеви за даљинско грејање - Предизоловани системи даљинског грејања; Предизоловане цеви; Предизоловани фитинзи; Предизоловане славине; Спојнице

Контролисање документације
Контролисање израде
Контролисање монтаже спојница на градилишту
Пријемно/Завршно контролисање
Периодично контролисање
Квалитативно контролисање
Квантитативно контролисање
Контролисање током производње

SRPS EN 13941-1:2022
SRPS EN 13941-2:2022
SRPS EN 253:2020
SRPS EN 448:2020
SRPS EN 488:2020
SRPS EN 489-1:2020
SRPS EN 14419:2020
ПР-КТО-26 Процедура за контролисање предизолованих система цеви за даљинско грејање, изд. 1, рев. 2, септембар 2020.

Л1 
Технологије заваривања и лемљење металних материјала

Квалификација технологије тврдог лемљења

SRPS EN 13134:2008
ASME BPV Code, Section IX, Part QB, Article XII

Л1 

Квалификација технологије заваривања на бази испитивања пре почетка производње

SRPS EN ISO 15613:2009

Л1 

Квалификација прихватањем стандардне технологије заваривања

SRPS EN ISO 15612:2018

Л1 

Квалификација технологије заваривања на бази претходног искуства

SRPS EN ISO 15611:2015

Л1 

Квалификација технологије заваривања на бази проверених потрошних материјала

SRPS EN ISO 15610:2015

Л1 

Квалификација технологије заваривања на бази испитног узорка

SRPS EN ISO 15614-1:2017 и
SRPS EN ISO 15614-1:2017/A1:2020
SRPS EN ISO 15614-1:2008-повучен и SRPS EN ISO 15614-1:2008/А1:2009-повучен и
SRPS EN ISO 15614-1:2008/А2:2012-повучен
SRPS EN ISO 15614-2:2008 и
SRPS EN ISO 15614-2:2008/АC:2013
SRPS EN ISO 15614-3:2009
SRPS EN ISO 15614-4:2008 и
SRPS EN ISO 15614-4:2008/АC:2009
SRPS EN ISO 15614-5:2008
SRPS EN ISO 15614-6:2008
SRPS EN ISO 15614-7:2020
SRPS EN ISO 15614-8:2017
SRPS EN ISO 15614-10:2008
SRPS EN ISO 15614-11:2008
SRPS EN ISO 15614-12:2015-повучен
SRPS EN ISO 15614-13:2013-повучен
SRPS EN ISO 17660-1:2009, т.11
SRPS EN ISO 17660-2:2009, т.11
SRPS EN ISO 11970:2016
SRPS EN 12952-5:2022, т.8.3
SRPS EN 13445-4:2015-повучен, т.7.3
SRPS EN 13445-8:2015-повучен и
SRPS EN 13445-8:2015/A1:2015-повучен, т.7.4
SRPS EN ISO 14555:2017, т.10-14
SRPS EN 14730-1:2017
API 1104:2013, Section 5
ASME BPV Code, Section IX, Part QW, Article II
ПР-KTO-06 Квалификација технологије заваривања, изд. 1, рев. 1, новембар 2020.

Л1 
Заваривачки радови

Контролисање током производње, реконструкције, монтаже, санације:
Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања)
Контролисање документације (извештаја, радиограма/дигиталних записа)

ПР-КТО-09 Контролисање извођења заваривачких радова, изд. 1, рев. 2, децембар 2020.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд. 1, рев. 0, мај 2021.
SRPS EN ISO 10675-1:2017-повучен
SRPS EN ISO 10675-2:2018-повучен
УП-КТО-01-04 Контролисање документације (извештаја, радиограма/дигиталних записа) изд. 1, рев. 0, мај 2021.

Л1 
Уређаји за електролучно заваривање

Визуелно контролисање
Контролисање електричних параметара

SRPS EN 50504:2009
SRPS EN IEC 60974-14:2019
ПР-КТО-04 Провера исправности уређаја за заваривање, изд. 1, рев. 2, март 2020.

Л1 
Производи од бакра и легура бакра - (шипке, жица, профили, плоче, лимови, траке, фолије, цеви, отковци, одливци, гредице, легуре за арматуре, производи од месинга)

Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања)

ПР-КТО-02 Контролисање производа, изд. 1, рев. 1, март 2019.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд. 1, рев. 0, мај 2021.
УП-КТО-02-03 Референтна документа за контролисање производа од бакра и легура бакра, изд. 1, рев. 3, март 2022.

Л1 
Производи од гвожђа и челика - (пљоснати производи, лимови, траке, профили, цеви, шипке, жица, одливци, отковци, ливено гвожђе, производи за опрему под притиском, цевне арматуре)

Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања, контролисање хемијског састава, контролисање превлака на металним материјалима)

ПР-КТО-02 Контролисање производа, изд. 1, рев. 1, март 2019.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд. 1, рев. 0, мај 2021.
УП-КТО-02-01 Референтна документа за контролисање производа од гвожђа и челика, изд. 1, рев. 2, март 2022.

Л1 
Резервоари за складиштење нафте и нафтних деривата и других течности

Контролисање техничке документације
Контролисање током израде
Контролисање нових резервоара
Периодично контролисање
Контролисање током коришћења
Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања, контролисање хемијског састава, контролисање превлака на металним материјалима)

ПР-КТО-19 Контролисање резервоара за складиштење нафте и нафтних деривата и других течности, изд. 1, рев. 2, мај 2021.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд. 1, рев. 0, мај 2021.

Л1 
Делови постројења (турбоагрегата, термоенергетских и хидроенергетских постројења)

Контролисање током израде, монтаже, експлоатације, санације, реконструкције:
Контролисање документације
Квалитативно контролисање (контролисање методама са и без разарања, контролисање хемијског састава, контролисање превлака на металним материјалима)

ПР-КТО-08 Контролисање термоенергетских и хидроенергетских постројења, изд. 1, рев. 0, мај 2021.
ПР-КТО-07 Квалитативно контролисање методама са и без разарања, изд.1, рев.0, мај 2021.

Л1