Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д.

Чика Љубина 8, спрат V, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-002
ПИБ:100045292
Акр. број:06-001
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381 11 26 20 214
Факс:+381 11 26 26 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. септембар 2001.
Датум последње акр.:16. април 2015.
Датум истицања/укидања акр.:15. април 2019.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:технички директор
Телефон:+381 11 26 34 423
Факс:+381 11 26 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Л3 - Пословница за руде, метале и хемију
Л4 - Сектор за текстил и кожу
Л5 - Сектор Техноконтрола
Л6 - Сектор Енергетике
Л1 - Сектор Завод "Топчидер"
Л2 - Сектор за руде, метале и хемију

Историја статуса

16. април 2015. - 15. април 2019.Акредитован
22. март 2011. - 16. април 2015.Акредитован
22. децембар 2006. - 22. децембар 2010.Акредитован
3. септембар 2001. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-06 Нафта и хемија
Органске хемикалије - Полимери (гранулати, еластомери и сл.)

Узорковање

JUP 030601 - 5 - Узорковање гранулата

Л1 
Производи од пластике - aмбалажа - предмети опште употребе

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање складиштења
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JUP 030101 - 05 -Контролисање паковања, означавања и маркирање

Л2 
Гума и производи од гуме

Контролисање паковања, означавања и маркирање
Контролисање количине
Контролисање складиштења

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JUP 030101 - 05 -Контролисање паковања, означавања и маркирање

Л5 
Сирова нафта

Квалитативно контролисање

SRPS ISO 9030:2011
SRPS ISO 3734:2011
SRPS EN ISO 8754:2007
SRPS EN ISO 20847: 2007
SRPS ISO 3016:1997
SRPS ISO 3104:2003
SRPS ISO 3007:2011
Правила рада транспортног система за транспорт нафте нафтоводом, тачка 3.1 („Сл. гласник РС“ бр 44/2010)

Л5 

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање прилагођености транспортних средстава

JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Контролисање квантитета:
- према мерама сувоземног резервоара,
- према мерама речног танкера, речно-морског танкера или барже,
-према мерачу протока
- преко колске и железничке ваге

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8. 006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS ISO 4512:2012
SRPS EN ISO 3675:2007
SRPS B.H8.147:2014
SRPS B.H8.016:1986
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS ISO 91-2:2012
SRPS ISO 4268:2012
SRPS EN ISO 4267-2:2011
ISO 10790:1999
JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Узорковање:
- аутоматско
- ручно

SRPS EN ISO 3171:2009
SRPS EN ISO 3170:2008

Л5 
Производи од нафте (нафтни деривати) и биогорива Дизел гориво Евро дизел Моторни бензини Специјални бензини Петролеум Течни нафтни гасови ТНГ-аутогас Природни гас Уља за ложење Мазива, индустријска уља и сродни производи Биогорива

Квалитативно контролисање

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС” бр 123/12, Измене и допуне „Сл.гласник РС“ бр 111/15)
Правилник о техничким и другим захтевима за мазива индустријска уља и сродне производе (“Сл. лист СЦГ” бр. 62/2004, 50/2005)
Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. гласник РС” бр 97/2010, 123/2012, Измене и допуне „Сл.гласник РС“ 63/2013)
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива биопорекла („Сл.лист СЦГ“ бр.23/2006)
SRPS EN 590:2014
SRPS EN 590/1:2015
SRPS EN 228:2014
SRPS B.H2.262:1954
SRPS B.H2.271:1954
SRPS B.H2.130:2010
SRPS B.H2.132:2010
SRPS B.H2.134:2010
SRPS EN 589:2012
SRPS EN 14214:2012
JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање прилагођености транспортних средстава

JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 

Контролисање квантитета:
- према мерама сувоземног резервоара,
- према мерама речног танкера, речно-морског танкера или барже,
-према мерачу протока
- преко колске и железничке ваге

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8. 006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS ISO 4512:2012
SRPS EN ISO 3675:2007
SRPS B.H8.147:2014
SRPS B.H8.016:1986
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS ISO 91-2:2012
SRPS ISO 4268:2012
SRPS EN ISO 4267-2:2011
ISO 10790:1999
JIP 040501 Методе и поступци контролисања у Сектору Eнергетике

Л5 
Производи од нафте (нафтни деривати) и биогорива Дизел гориво Евро дизел Моторни бензини Специјални бензини Петролеум Течни нафтни гасови ТНГ-аутогас Природни гас Уља за ложење Мазива, индустријска уља и сродни производи Биогорива

Узорковање ручно
Узорковање из пумпних аутомата

SRPS EN ISO 3170:2008
SRPS EN 14275:2005
SRPS EN ISO 4257:2011

Л5 
Органске хемикалије - Полимери (гранулати, еластомери и сл.)

Квантитативна контрола
Контролисање складиштења

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л2 
Челичне кугле и шипке

Контрола количине
Контролисање складиштења

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л3 

Узорковање

JUP 030601-4 – узорковање челичних кугли и шипки

Л3 
Производи црне металургије гвожђе и легуре гвожђа

Контролисање складиштења

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л2 

Узорковање

SRPS C.A1.480:1977 - Повучен
SRPS C.A1.481:1978 - Повучен
SRPSC.A1.482:1978 - Повучен

Л2 
Неорганскe хемикалије хлороводонична киселина сумпорна киселина азотна киселина натријум-хидроксид натријум- карбонат калијум-хлорид натријум-хлорид површинске активне материје

Контролисање квалитета

SRPS H.B1.015:1980 – Повучен
SRPS H.B1.010:1980
SRPS H.B1.030:1992
SRPS H.B1.031:1992
SRPS H.B1.032:1992
SRPS H.B1.012:1963
SRPS H.G2.052:1984
SRPS H.G2.082:1984
SRPS H.G2.081:1984

Л2 

Узорковање

SRPS H.B1.010:1980 SRPS
H.G2.082:1984 SRPS
H.G2.081:1984
JUP 030601 - 3 - Узорковање површински активне материје (реагенси за флотацију)

Л2, Л3 
Руде неметала Песак Шљунак Камени агрегати Глина

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количина

JUP 000905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey
ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л2 
Руде неметала фосфати

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара претовара и истовара
Контролисање количине

ЈIР 030101 - Поступак рада сектора за руде метале и хемију
ЈUP 00905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л3 

Узорковање

SRPS В.В8.080:1980 - Повучен
ЈIР 030601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за руде, метале и хемију

Л3 
Расути производи прашкасти материјали зрнасти материјали вештачка ђубрива

Контролисање прилагођености транспортних средстава
Контролисање количине
Контролисање утовара и истовара

JIP 030101 - Поступак рада сектора за руде метале и хемију
JUP 00905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л2, Л3 
Шљаке

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JIP 000905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л2, Л3 

Узорковање

JIP 030601 – Узорковање и руковање узорцима у Сектору за руде, метале и хемију

Л2, Л3 
Обојена металургија бакар и легуре

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л1 

Узорковање

SRPS С.А1.195:1976 - Повучен

Л3 
Чврста горива Угаљ и кокс

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара претовара и истовара
Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања
JIP 00905 – Oдређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey

Л2, Л3 

Узорковање

SRPS ISO 18283:2016
SRPS ISO 5069-1:1993

Л2, Л3 
Руде метала агломерата и концентрата гвожђа, бакра

Контролисање транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање складиштења
Контролисање количине

JUP 000905 - Одређивање терета мерењем газа пловила – Draft survey
ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л3 

Узорковање

SRPS ISO 3081:1992 - Повучен SRPS В.G3.451:1982 - Повучен

Л1 
Руде метала агломерата и концентрата гвожђа, цинка, олова

Контролисање количине

ЈУП 030101 - 1 - Контролисање количина, транспортних средстава, утовара, претовара, истовара, складиштења, паковања, означавања и маркирања

Л1 

Узорковање

SRPS ISO 3082:2009
SRPS ISO 12743:2006

Л2 
К-07 Лифтови и подизни механизми
Лифтови за вертикални превоз терета, са кабином у коју није могућ приступ људи

Контролисање пре стављања у употребу

SRPS EN 81-3:2010, Annex D
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л1 

Контролисање поправки и модификација

SRPS EN 81-3:2010, Annex E.2
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л5 

Периодично контролисање

SRPS EN 81-3:2010, Annex E.1
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л5 

Потврђивање усаглашености пре стављања на тржиште

Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС“ бр. 13/2010), члан 11, Прилог 1
JIP 050538 – Поступак оцене усаглашености малотеретних лифтова

Л5 
Лифтови на електрични и хидраулични погон са или без машинске просторије

Контролисање у употреби:
- Редовни преглед лифта
- Ванредни преглед лифта

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), чланови 17, 19, 27 и 28
SRPS EN 81-1:2013
SRPS EN 81-2:2010
JIP 050537 – Поступак оцене усаглашености лифтова

Л5 

Контролисање комплетности техничке документације

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), члан 29

Л5 

Преглед и сагласност на упутства за употребу, одржавање и спашавање лица из лифта

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), члан 20
SRPS EN 13015:2009

Л5 

Контролисање пре стављања на тржиште:
- Завршна контрола
- Појединачна верификација лифта

Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), Прилог 6
Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ број 101/2010), Прилог 9
SRPS EN 81-1:2013
SRPS EN 81-2:2010
JIP 050537 – Поступак оцене усаглашености лифтова

Л5 
К-09 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна за животиње (компоненте смеше, подсмеше и др.)

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање превозних средстава
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету хране за животиње („Сл.гласник РС“ бр. 4/2010, 113/2012, 27/2014, 25/2015)
Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за животиње( „Сл.гласник РС“ бр. 4/2010, 25/2015)

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, морски краставци, жабе, корњаче, пужеви и њихови производи

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине
Квалитативно контролисање
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству током превоза / пломбирање

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/2013,101/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (“Сл. лист СРЈ” бр.6/03)
Правилник о прехрамбеним адитивима („Сл. лист РС“ бр. 63/2013)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 

Узорковање

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“ бр. 60/78)

Л1 
Јаја и производи од јаја

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине
Квалитативно контролисање
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству током превоза/ пломбирање

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране („Сл. лист РС“ бр. 85/2013, 101/2013)
Правилник о квалитету јаја и производа од јаја („Сл. лист СЦГ“ бр.56/2003, 4/2004 и др. правилник)
Правилник о прехрамбеним адитивима ( „Сл. лист РС“ бр. 63/2013)
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско- техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке(“Сл. лист СФРЈ”, бр. 69/90, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 

Узорковање

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе. (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 60/78)
Правилник о методама испитивања квалитета јаја и производа од јаја („Сл.лист СФРЈ“ бр.72/87)

Л1 
Млеко и млечни производи, композитни млечни производи и стартер културе

Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање количине
Квалитативно контролисање
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству током превоза / пломбирање

Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране („Сл. лист РС“ бр. 85/2013, 101/2013)
Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура (“Сл. гласник РС”, бр. 33/2010 и 69/2010)
Правилник о квалитету сировог млека (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2009)
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско- техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 69/90, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млека и производа од млека (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 32/83)

Л1 
Месо и производи од меса

Контролисање количине
Контрола егализације тежина јединичних паковања
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање прилагођености транспортних средстава за одговарајућу робу
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Квалитативно контролисање
Контрола обезбеђености робе у транспортном средству /пломбирање

Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13
Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СФРЈ ” бр. 2/85, 12/85 и 24/86)
Правилник о квалитету меса пернате живине (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 1/81 и 51/88)
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл. лист РС” бр. 31/2012 и 43/2013)
Правилник о прехрамбеним адитивима (“Сл. лист РС” бр. 63/2013)
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско- техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке(“Сл. лист СФРЈ”, бр. 69/90, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Месо и производи од меса

Узорковање

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 60/78)

Л1 
Говеда, свиње, живина на линији клања

Контролисање означавања и маркирања
Контролисање комплетности делимичних испорука
Категоризација
Контролисање количине
Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 2/85,12/85 и 24/86)

Правилник о квалитету меса пернате живине (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 1/81 и 51/88)

Правилник о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 34/74, 26/75, 13/78, 1/81 и 2/85)
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 
Производи од воћа и поврћа Јестиве печурке Пулпе Воћне каше

Контролисање пре испоруке
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање транспортних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер

JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа, печурки и пектинских препарата (“Сл. лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник, 12/2005 - др. правилник и 43/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих печурака (“Службени гласник СЦГ” 31/2003, 56/2003 и 4/2004)

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Биљна уља, шећер, со Шећер Јестива уља Резанци шећерне репе Меласа

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање утовара
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање транспортних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002
SRPS ISO 542:1991 – повучен
SRPS ISO 664:1994 - повучен
SRPS ISO 658:1991 - повучен
SRPS E.B4.410:1991
SRPS E.B4.417:1991
SRPS E.B4.419:1991
SRPS E.B4.421:1991

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету шећера (“Службени гласник СФРЈ“ бр. 7/92 и „Сл. гласник СЦГ“ бр. 56/2003, 4/2004)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво биљно уље и масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе (“Службени гласник СЦГ “ бр. 23/2006 и “Сл. гласник РС” бр. 43/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине (“Службени гласник СРЈ“ бр. 54/99 и „Службени гласник СЦГ“ бр. 56/2003, 4/2004)
Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница (“Сл. лист СЦГ”, бр. 31/05)
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Млински производи, кекс и тестенине

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање утовара
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање транспортних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013)
Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2013 - др. Правилник)

Л1 

Узорковање

Правилник о методама узорковања, физичких и хемијских анализа за контролу жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СФРЈ” бр. 74/88)

Л1 
Воћно-лозни садни материјал и садни материјал хмеља

Надзор над производњом воћних садница лозних калемова, садница хмеља и репродукционог садног материјала
Контролисање током коришћења (уматичење и реуматичење матичних стабала, жбунова, бокора и чокота винове лозе)
Контролисање здравственог стања пољопривредних усева за производњу семена, објеката за производњу расада и садног материјала вишегодишњих биљака

Правилник о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала пољопривредног биља (“Сл. гласник РС” бр. 29/1994)
JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 
Лековито биље

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Алкохолна и безалкохолна пића

Контролисање складиштења
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху и сродних производа (“Сл. лист СРЈ”, бр.33/95)
Правилник о квалитету и другим захтевима за вино (“Сл. лист СРЈ” бр. 54/99, 39/02)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јака алкохолна пића и остала алкохолна пића (“Сл. лист СРЈ” бр. 4/03)
Правилник о начину и поступку производње и о квалитету стоних вина, као и вина са географским пореклом („Сл. гласник РС“ бр. 87/11)
Правилник о категоријама, квалитету и декларисању ракије и других алкохолних пића (Сл. гласник РС“ бр. 73/10 и 70/11)

Л1 

Узорковање

JUP 010102-99 – Узорковање алкохолних пића у производњи и промету

Л1 
Зачини, кафа и чај

Контролисање пре испоруке
Контролисање складиштења
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање квантитета
Контролисање превозних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавине зачина („Сл. гласник РС“ број 72/14, 23/15)
Правилник о квалитету и другим захтевима за сирову кафу, производе од кафе и сурогате кафе (“Сл. лист СРЈ” бр. 35/01, 49/01, 56/03, 05/04, 12/04, 48/04)
Правилник о квалитету чаја, мешавине чаја, домаћег чаја, мешавине домаћег чаја и инстант чаја (“Сл. лист СРЈ” бр. 68/93)

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Семе уљарица за индустријску прераду Семе соје Семе сунцокрета Семе уљане репице

Контролисање складиштења
Контролисање пре испоруке
Контролисање транспортних средстава
Контролисање утовара
Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Шећерна репа и биљна уља Шећерна репа Уље сунцокрета Уље соjе Уље уљане репице

Контролисање пре испоруке
Контролисање транспортних средстава
Контролисање складиштења
Контролисање квалитета
Контролисање квантитета
Контролисање превозних средстава

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002
SRPS ISO 542:1991 - повучен
SRPS ISO 664:1994 - повучен
SRPS ISO 658:1991 - повучен
SRPS E.B4.410:1991
SRPS E.B4.417:1991
SRPS E.B4.419:1991
SRPS E.B4.421:1991

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Воће и поврће Воће и поврће у свежем стању Воће и поврће за индустријску прераду

Контролисање пре испоруке
Контролисање паковања, означавања и маркирања
Контролисање транспортних средстава
Контролисање ускладиштености
Контролисање утовара
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада Завода Топчидер
JUP 010501-01- Упутство и поступци контролисања у Сектору Завод Топчидер
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13, 101/13)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/79) и измене и допуне (“Сл. лист СФРЈ” бр. 53/87)
SRPS Е.B2.110:1964
SRPS Е.B2.121:1964
SRPS Е.B2.122:1964
SRPS Е.B2.124:1964
SRPS Е.B2.132:1964

Л1 

Узорковање

JIP 010601 – Узорковање и руковање узорцима у Заводу Топчидер

Л1 
Житарице: Пшеница Kукуруз Раж Јечам пивски Јечам сточни Овас Сирак Просо Хељда Пиринач

Контролисање пре испоруке
Контролисање транспортних средстава
Контролисање складиштења
Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање квантитета

JIP 010103 – Поступак рада завода Топчидер

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету жита,млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95) чл. 1-29
SRPS E.B1.200:1978
SRPS E.B1.200/1:1992
SRPS E.B1.201:1987
SRPS E.B1.230:1997
SRPS E.B3.516:1982
SRPS E.B3.516/1:1991

Л1 

Узорковање

Правилник о методама узорковања, физичких и хемијских анализа за контролу жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста
(“Сл.лист СФРЈ”, бр.74/88 чл. 1-30 тачке 1-9)

Л1 
К-13 Текстил, кожа, одећа
Кожа и производи од коже-Готове коже за одевне производе

Квалитативно контролисање

SRPS EN ISO 14931:2011

Л4 
Кожа и производи од коже-Обућа

Контролисање величина

SRPS ISO 9407:2005

Л4 
Кожа и производи од коже

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS G.B1.035:1985 -
Правилник о означавању обуће – Сл.гласник РС бр. 1-2014

Л4 

Узорковање

JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 
Одевни производи - Дечија одећа

Контролисање безбедности

SRPS EN 14682:2012

Л4 
Одевни производи - Одећа

Провера мера и провера квалитета израде

SRPS F.G0.011:1981- повучен

Л4 
Одевни производи

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014

Л4 

Узорковање

SRPS ISO 5089:2003
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 
Постељина и постељно рубље за домаћинство - Ћебад

Контролисање мера и означавања

SRPS EN 14:2012

Л4 
Постељина и постељно рубље за домаћинство - Рубље за домаћинство, угоститељство и сличне намене

Kвалитативно контролисање

SRPS F.G2.022:1992

Л4 
Постељно рубље и рубље за домаћинство - Душеци, јоргани, јастуци, прекривачи, постељно рубље

Kвалитативно контролисање

SRPS F.G2.021:1992-повучен

Л4 
Постељно рубље и рубље за домаћинство

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 

Узорковање

SRPS ISO 5089:2003
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 
Текстилни подни застирачи - Текстилни подни застирачи ручне израде

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C2.204:1982

Л1, Л4 
Текстилни подни застирачи - Текстилни подни застирачи машинске израде

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C2.203:1982

Л4 
Текстилни подни застирачи

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 
Текстилни производи равних површина - Међупоставе за одећу

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C0.101:1977

Л4 
Текстилни производи равних површина

Kвалитативно контролисање

SRPS F.C0.011:1981

Л4 

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 -Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 
Предива и конци- Конци за индустријско шивење

Kвалитативно контролисање

SRPS EN 12590:2008

Л4 
Предива и конци- Пређа од влакана одређене дужине

Kвалитативно контролисање

SRPS F.B2.011:1982 SRPS F.B2.011/1:1989

Л4 
Предива и конци

Контролисање паковања, означавања и маркирања

SRPS F.A0.011:2010 - Правилник о означавању и обележавању текстилних производа – Сл.гласник РС бр. 1-2014
SRPS EN ISO 3758:2014

Л4 

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
JIP 020601 - Узорковање и руковање узорцима у Сектору за текстил и кожу

Л4 
К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Електричне инсталације - громобранска инсталација

Контролисање пре пуштања у употребу
Контролисање поправки и модификација
Периодично контролисање

Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96)
SRPS EN 61305-3:2013

Л5 
Електричне инсталације - ниског напона

Контролисање пре пуштања у употребу
Контролисање поправки и модификација
Периодично контролисање

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95)
SRPS HD 60364-6:2012

Л5 
К-15 Заштитна средства и опрема
Лична заштитна oпрема категорије II Заштитне рукавице које штите од механичких ризика

Преглед типа, члан 11. Правилника о личној заштитној опреми ( “Сл. гласник РС“ бр.100/2011)

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС“ бр.100/2011), Прилог 1
SRPS EN 388:2010
SRPS EN 420:2010

Л4 
К-17 Остало
Ручни алати на механички и електрични погон Челична ужад за општу намену Ланци и саставни елементи ланаца

Контролисање техничке документације и спецификација

Правилник о безбедности машина, ("Сл. гласник РС", бр. 13/10), члан 11

Л5 
Папир и картон

Граматурно контролисање
Контролисање дебљине
Контролисање влаге
Контролисање затезне чврстине перфорираних и неперфорираних папира

SRPS ISO 536:2013
SRPS ISO 534:2013
SRPS EN ISO 287:2012
SRPS EN ISO 12625-12:2012
SRPS EN ISO 12625-1:2008

Л4 

Узорковање

SRPS EN ISO 186:2005
Поступак JIP 050602

Л4 
Мердевине

Контролисање типа и функционалних величина
Димензионална контрола
Контрола квалитета
Контрола влаге

SRPS EN 131-1:2011 тачка бр. 4
SRPS EN 131-2:2011 тачке бр. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.9.
SRPS EN 131-3:2011 тачке бр. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, и 5.7.
SRPS EN 13183-2:2005
Поступак JIP 050603

Л1 
Железнички прагови

Контролисање техничких услова
Контролисање трајности и заштите дрвета

SRPS EN 13145:2010
SRPS EN 351-1:2009
SRPS EN 335-1:2009
SRPS EN 599-1:2010
SRPS D.D1.020:1982
SRPS D.D1 021:1961
SRPS D.D1.022:1961
Поступак JIP 050603

Л5 
Погребна опрема

Контролисање техничких услова

SRPS D.E9.001:1999

Л5 
Грађевинска столарија

Контролисање димензија
Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 1529:2008
SRPS EN 951:2008

Л5 

Узорковање за испитивање квалитета

SRPS D.E8.001:1982 - повучен
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за одлагање (Полице и преграде канцеларијски намештај, кухињски намештај)

Контролисање мера

SRPS EN 1023-1:2009
SRPS CEN/TR 14073-1:2009
SRPS EN 1116:2010
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за употребу при јелу и раду – столови (радни столови и пултови, столови за отворени простор, столови за лабораторије)

Контролисање мера

SRPS EN 527-1:2012
SRPS EN 13150:2010, тачке бр. 3 и 4.
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за лежање (Кревети, кревети на спрат, кревети и душеци (са улошком))

Контролисање мера

SRPS EN 747-1:2013, тачке 3, 4.1, 4.2 и 4.3
SRPS EN 1334:2012
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај за седење (Столице са и без руконаслона, хоклице и клупе са и без наслона, хоклице и клупе са и без руконаслона, фотеље и вишеседи са и без руконаслона, столице за посетиоце, канцеларијске столице, столице за спољну употребу, дечије високе столице, столице за употребу у домаћинству, столице за образовне установе )

Контролисање мера

SRPS EN 1335-1:2009
SRPS EN 1729-1:2010
Поступак JIP 050103
Поступак JIP 050603

Л5 
Намештај

Контролисање грешака материјала и квалитета израде
Контролисање отпорности површина према течним агенсима

SRPS D.E2.002:1979 - повучен
SRPS D.E2.010:1982 - повучен
SRPS D.E8.218:1979 - повучен

Л5 

Узорковање

JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрвро и папир

Л5 
Паркетне дашчице и масивно дрво за израду паркетних дашчица

Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 13647:2012

Л5 

Узорковање

SRPS EN 14762:2009
JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрво и папир

Л5 
Дрвени паркетни подови,панели и подлоге

Димензионо контролисање
Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 13647:2012

Л5 

Узорковање за вредновање усаглашености

SRPS EN 14762:2009
JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрво и папир

Л5 
Дрвени подови

Контролисање квалитета и класификација
Контролисање димензионалних карактеристика

SRPS EN 13226:2012

Л5 
Фурнир

Контролисање квалитета
Контролисање паковања и обележавања

SRPS D.C5.020:1982

Л5 

Узорковање

JIP 050603 - Узорковање, паковање и обележавање узорака дрвета у Пословници за дрво и папир

Л5 
Резана грађа четинара

Контролисање просечне влажности производне партије
Контролисање мера
Класирање према изгледу

SRPS ISO 4470:1997
SRPS EN 1611-1:2007
SRPS ISO 1032:1994

Л5 
Резана грађа лишћара

Контролисање просечне влажности производне партије
Контролисање величина
Класирање према изгледу

SRPS ISO 4470:1997
SRPS ISO 8904:1994
SRPS EN 975-1:2012

Л5 
Резана грађа

Контролисање просечне влажности производне партије

SRPS ISO 4470:1997
SRPS EN 13183-2:2005

Л5 
Дрвени стубови за електричне водове и телефонске инсталације и обло техничко дрво стубови за водове

Контролисање квалитета
Контролисање димензија

SRPS D.B2.020:1983

Л5 
Трупци четинара и лишћара за резање

Контролисање видљивих недостатака и класификација
Димензионо контролисање

SRPS ISO 4473:1997
SRPS ISO 4474:1997
SRPS D.B4.028:1979 - повучен
SRPS D.B4.028/1:1990 -повучен

Л5