Преузимање ПДФ-а

ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД

Дунавска 23/I, 21000 Нови Сад

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-001
ПИБ:100237781
Акр. број:06-002
Web:http://www.juins.rs/
Тел:+381-21-422-733
Факс:+381-21-6611-822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:30. август 2023.
Датум истицања/укидања акр.:29. август 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:директор квалитета
Телефон:+381 21 422733
Факс:+381 21 6611822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

Локације

Л6 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД - Пословница за нафту, руде и хемију - 3200 пункт МСК
Л5 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД - Пословница "Банат" – 2200
Л4 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД - Пословница "Северо-западна Бачка" – 2500
Л3 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД - Пословница "Јужни Банат" – 2400
Л1 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД - Нови Сад (2600, 3200, 3300, 5100)
Л2 - ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД - Пословница "Срем" – 2300

Историја статуса

30. август 2023. - 29. август 2027.Акредитован
31. мај 2019. - 30. август 2023.Акредитован
3. март 2015. - 30. мај 2019.Акредитован
3. март 2011. - 2. март 2015.Акредитован
22. децембар 2006. - 22. децембар 2010.Акредитован
11. септембар 2001. - 11. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-06 Нафта и хемија
Базна уља Базна уља, мазива, индустријска уља и сродни производи

Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-3200/01 04, издање III од 18.05.2015. године

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 3170: 2008

Л1 

Контролисање квантитета

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8.006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS EN ISO 3675:2007
ASTM D 1298-12b:2012
SRPS ISO 1768:2016
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS B.H8.017:1986 - повучен
SRPS ISO 4268:2012
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године

Л1 

Контролисање утовара, претовара и истовара

Интерни поступак контролисања QP-3200/02, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/03, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/05, издање IV од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/08, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/11, издање V од 28.04.2016. године

Л1 
Биодизел Биодизел

Квалитативно контролисање

SRPS EN 14214:2012
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива био порекла („Сл.лист СЦГ“, бр.23/06)

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008
SRPS EN 14275:2015

Л1 
Вештачка ђубрива Вештачка ђубрива Суперфосфат, троструки суперфосфат, амонијум нитрат, технички кристали, NPK ђубрива, NPK – мешавина ђубрива гранулирана, NPK – комплексна ђубрива, NPK – комплексна ђубрива са фосфорном киселином растворена у води, NPK – комплексна ђубрива са фосфорном компонентом растворена 2 % у лимунској киселини, KAN – кречни амонијум нитрат, карбамид (уреа), моноамонијум фосфат, диамонијум фосфат (DAP),сирови фосфат, калијум хлорид

Контролисање складиштeња

Правилник o техничким нормативима за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум-нитрат („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/91, Сл. гласник РС бр. 70/10 – др. пропис)
Правилник о условима у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља и просторија за продају и смештај средстава за исхрану биља („Сл.гласник РС“, бр.78/09, 38/11)
Правилник о карактеристикама амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота, граничним вредностима азота у амонијум нитратном ђубриву са високим садржајем азота и методама испитивања отпорности на експлозивност које мора испуњавати амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота („Сл.гласник РС“, бр. 70/10)

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступања садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља („Сл. гласник РС“, бр. 78/09)
Правилник о карактеристикама амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота, граничним вредностима азота у амонијум нитратном ђубриву са високим садржајем азота и методама испитивања отпорности на експлозивност које мора испуњавати амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота („Сл. гласник РС“, бр. 70/10)
SRPS H.B1.055:1971

Л1 

Контролисање квантитета
Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 16, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 08, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 12, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/12, издање III од 18.05.2015. године

Л1 

Узорковање

Правилник о условима и начину вршења прегледа средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, начину узорковања и достављању узорака и броју и величини узорака ради испитивања у промету и примени („Сл.гласник РС“, бр. 86/10)
Правилник о измени правилника о условима и начину вршења прегледа средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, начину узорковања и достављању узорака и броју и величини узорака ради испитивања у промету и примени („Сл.гласник РС“, бр. 41/12)
SRPS EN 1482-1:2010
SRPS EN 1482-2:2010
SRPS H.B4.038:1986 - повучен
SRPS H.B3.010:1967

Л1 
Гасна уља Гасна уља

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008
SRPS EN 14275:2015

Л1 

Квалитативно контролисање

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр. 111/15)
SRPS EN 590:2014
SRPS EN 590/1:2015 – измена 1

Л1 

Контролисање утовара, претовара и истовара

Интерни поступак контролисања QP-3200/02, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/03, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/05, издање IV од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/08, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/11, издање V од 28.04.2016. године

Л1 

Контролисање квантитета

SRPS ISO 4268:2012
SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8.006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS EN ISO 3675:2007
ASTM D 1298:12b
SRPS ISO 1768 :2016
SRPS ISO 91-1 :2012
SRPS B.H8.017:1986 - повучен
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 16, издање III од 08.01.2015. године

Л1 

Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-3200/01 04, издање III од 18.05.2015. године

Л1 
Гипс Гипс

Контролисање квантитета

Интерни поступак контролисања QI 0010/01 16, издање III од 08.01.2015. године

Л1 
метанол – технички метанол – технички

Узорковање

SRPS H.B2.031:1983

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS H.B2.031:1983

Л1 

Контролисање квалитета

Интерна спецификација СП-3200/20

Л1 

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-3200/13 02, издање III од 01.10.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-3200/14 03, издање III од 01.10.2015. године

Л1 
Моторни бензин Моторни бензин

Контролисање квантитета

ASTM D 1298-12b:2012
SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8.006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS EN ISO3675:2007
SRPS ISO 1768:2016
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS B.H8.017:1986 - повучен
SRPS ISO 4268:2012
Интерни поступак контролисања QI -0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QI -0010/01 16, издање III од 08.01.2015. године

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008
SRPS EN 14275:2015

Л1 

Контролисање квалитета

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр. 111/15)
SRPS EN 228:2014

Л1 

Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-3200/01 04, издање V од 28.04.2016. године

Л1 

Контролисање утовара, претовара и истовара

Интерни поступак контролисања QP-3200/02, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/03, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/05, издање IV од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/08, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/11, издање V од 28.04.2016. године

Л1 
натријум-хидроксид натријум-хидроксид

Узорковање

SRPS H.B1.031:1992

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS H.B1.031:1992

Л1 
Нафта Нафта и нафтни деривати

Узорковање

SRPS EN ISO 3171:2009

Л1 
прехрамбена сирћетна прехрамбена сирћетна киселина

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета сирћета и разблажене сирћетне киселине (“Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/89)

Л1 

Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QIP-3200/14 03, издање III од 01.10.2015. године

Л1 

Контролисање квантитета

Правилник о квалитету и другим захтевима за сирће (“Сл. лист СРЈ“, бр. 17/02 и “Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03 и 4/04)
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 01.10.2015. године

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS EN 13189:2004

Л1 
Производи Производи добијени мешањем сирове нафте и нафтних деривата

Квалитативно контролисање

Интерна спецификација СП-3200/19а, издање II од 01.08.2014. године

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008

Л1 
Расути терети Расути терети

Контролисање квантитета мерењем газа пловила

Интерни поступак контролисања QI-0010/01 16, издање III од 18.05.2015. године

Л1 
Руде метала Руде метала руде железа

Контролисање квантитета

Интерни поступак контролисања QI 0010/01 16, издање III од 08.01.2015. године

Л1 

Узорковање

SRPS ISO 3081:1992 - повучен

Л1 
Сирова нафта Сирова нафта

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008

Л1 

Квалитативно контролисање

Интерна спецификација СП-3200/19, издање XIII од 18.05.2015. године

Л1 

Контролисање утовара, претовара и истовара

Интерни поступак контролисања QP-3200/02, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/03, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/05, издање IV од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/08, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/11, издање V од 28.04.2016. године

Л1 

Контролисање квантитета

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8.006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS EN ISO 3675:2007
ASTM D 1298-12b :2012
SRPS ISO 1768 :2016
SRPS ISO 91-1 :2012
SRPS B.H8.017:1986 - повучен
SRPS ISO 4268:2012
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године

Л1 
сирћетна киселина сирћетна киселина - техничка

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-3200/13 02, издање III од 01.10.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-3200/14 03, издање III од 01.10.2015. године

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS H.B2.033:1985

Л1 

Узорковање

SRPS H.B2.033:1985

Л1 
Смернице Смернице за постизање пуноће цевовода

Контролисање квантитета

ISO 11563:2003
Интерни поступак контролисања QI-3200/01 04, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/02, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/03, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/11, издање V од 28.04.2016. године

Л1 
Специјални бензини Специјални бензини

Контролисање квантитета

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8.006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS EN ISO 3675:2007
ASTM D 1298-12b :2012
SRPS ISO 1768 :2016
SRPS ISO 91-1 :2012
SRPS B.H8.017:1986 - повучен
SRPS ISO 4268:2012
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 16, издање III од 18.05.2015. године

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008

Л1 

Контролисање утовара, претовара и истовара

Интерни поступак контролисања QP-3200/02, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/03, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/05, издање IV од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/08, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/11, издање V од 28.04.2016. године

Л1 

Контролисање прилагођености транспортних средстава

Интерни поступак контролисања QI-3200/01 04, издање III од 18.05.2015. године

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS B.H2 262:1954
SRPS B.H2 271:1954

Л1 
Течни нафтни гас Течни нафтни гас

Контролисање квалитета

SRPS EN 589:2012
SRPS B.H2.130:2010
SRPS B.H2.132:2010
SRPS B.H2.134:2010
Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл.гласник РС“, бр. 97/10)
Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл.гласник РС“, бр. 123/12)
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл.гласник РС“ бр. 63/13)

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 4257:2011

Л1 

Контролисање количине (маса) при утовару, претовару и истовару

Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/05, издање IV од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QP-3200/06, издање V од 28.04.2016. године
Интерни поступак контролисања QР-3200/08, издање III од 18.05.2015. године

Л1 
Уље за ложење Уље за ложење

Контролисање квантитета

SRPS B.H8.002:1989
SRPS B.H8.005:1988
SRPS B.H8.005/1:2008
SRPS B.H8.006:1988
SRPS B.H8.006/1:2008
SRPS EN ISO 3675:2007
ASTM D 1298-12b:2012
SRPS ISO 1768:2016
SRPS ISO 91-1:2012
SRPS B.H8.017:1986 - повучен
SRPS ISO 4268:2012
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године

Л1 

Квалитативно контролисање

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр. 111/15)

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 3170:2008

Л1 
фосфорна киселина фосфорна киселина

Контролисање квалитета

SRPS H.B1.017:1968

Л1 
Хемикалије Хемикалије

Kонтролисање квантитета

Интерни поступак контролисања QI-0010/01 14, издање III од 18.05.2015. године

Л1 
хлороводонична хлороводонична киселина – техничка

Узорковање

SRPS H.B1.015:1981

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS H.B1.015:1981

Л1 
Чврста горива Чврста горива Угаљ, угаљ за употребу у домаћинству, камени угаљ и кокс, мрки угљеви и лигнити

Узорковање

SRPS B.H9.001:1982 – повучен
SRPS B.H9.010:1976 – повучен
SRPS ISO 18283:2016
SRPS ISO 5069-1:1993

Л1 

Контролисање квантитета мерењем газа пловила

Интерни поступак контролисања QI 0010/01 16, издање III од 08.01.2015. године

Л1 

Контролисање квалитета – класификација

SRPS B.H1.001:1984 - повучен
SRPS B.H0.001:1984 - повучен

Л1 
К-09 Производи за људску употребу, укључујући храну
Беланчевинасти Беланчевинасти производи

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и хемијских и физичких анализа беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију (“Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/85)

Л1, Л3, Л4 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету беланчевинастих производа и мешавина беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију (“Сл. лист СФРЈ“ бр. 41/85 и “Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 и 4/04)

Л1, Л3, Л4 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању, означавању рекламирању хране („Сл. Гласник РС 85/13, 101/13)

Л1, Л3, Л4 
Бомбонски производи Бомбонски производи

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. Лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04, 12/04, 48/04)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама вршења хемијских и физичких анализа какао зрна, какао производа, производа сличних чоколади, бомбонских производа, крем производа, кекса и производа сродних кексу (“Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/87)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету и другим захтевима за бомбонске производе (“Сл. лист СЦГ“, бр. 63/04)

Л1, Л2, Л3, Л4 
Воће, поврће Воће, поврће и печурке у свежем стању Воће и поврће за индустријску употребу

Контролисање паковања, означавања и обележавања и декларисања
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. Лист СЦГ“ бр. 4/04, 12/04, 48/04)
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл.гласник РС“ 85/13,101/13)
Спецификација услуга СП – 2100/13, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/14, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/78)
SRPS ISO 874:2011
SRPS E.H8.390:1965 - повучен

Л1, Л2, Л3, Л4 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурака (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/79 и 53/87)

Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и произоде од јестивих печурака („Сл. лист СЦГ“ бр. 31/03,56/03,4/04)

SRPS E.B2.110:1964
SRPS E.B2.115:1964
SRPS E.B2.121:1964
SRPS E.B2.122:1964
SRPS E.B2.124:1964
SRPS E.B2.132:1964
SRPS E.B2.135:1964
SRPS E.B2.136:1964
SRPS E.B2.137:1964
SRPS E.B2.138:1964
SRPS E.B2.151:1964
SRPS E.B2.153:1964
SRPS E.B2.154:1964
SRPS E.B2.161:1964
SRPS E.B2.181:1964
SRPS E.B1.115:1964
SRPS E.B1.116:1964
SRPS E.B1.121:1964
SRPS E.B1.122:1965
SRPS E.B1.123:1965
SRPS E.B1.128:1965
SRPS E.B1.130:1964
SRPS E.B1.135:1964
SRPS E.B1.161:1964
SRPS E.B1.163:1964
SRPS E.B1.166:1964
SRPS E.B1.167:1964
SRPS E.B1.168:1964

Л1, Л2, Л3, Л4 
Воћни сок Воћни сок

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, воћних нектара и сродних производа („Сл. гласник РС“, бр. 27/10)
Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, воћних нектара и сродних производа ("Сл. гласник РС", бр. 67/10, 70/10-исправка)
Правилник о допунама Правилника о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, воћних нектара и сродних производа ( "Сл. гласник РС", бр. 44/11, 77/11)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/78)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета
Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. Лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04, 12/04, 48/04), само члан 30
Праилник о декларисању, означавању, рекламирању хране ("Сл. гласник РС", бр. 85/13, 101/13)
Спецификација услуга СП-2100/16, издање X од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4 
Жита Жита (пшеница, кукуруз, кукуруз кокичар, пиринач, јечам, јечам пивски, овас, раж, хељда) Житомлински и пекарски производи

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95, 43/13 )
SRPS E.B1.200:1978
SRPS E.B1.200/1:1992
SRPS E.B3.516:1982
SRPS E.B1.230:1997
SRPS E.М2.010:1997
SRPS E.М2.010/1 :1998
Брзо одређивање садржаја влаге UPM-2100-01, издање IV од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Узорковање

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (”Сл. лист СФРЈ”,бр. 74/88), члан 6-29

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Узорковање

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (”Сл. лист СФРЈ”,бр. 74/88), члан 6-29

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Контролисање квантитета очитавањем газа пловила

QI-0010/01 16, Контролисање квантитета мерењем газа пловила, издање III, од 08.01.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета

Спецификација услуга СП – 2100/01, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/02, издање XII, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/03, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/04, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/4a, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/05, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/06, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/07, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/08, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/09, издање X, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 
Зачини Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина, зачинска паприка

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету зачина, екстракта зачина и мешавина зачина („Сл. гласник РС“, бр. 72/14)
Правилник о изменама и
допунама Правилника о квалитету
зачина, екстракта зачина и мешавина зачина („Сл.гласник РС“, бр 23/15)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању,означавању и рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ 85/13,101/13)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

SRPS ISO 948:1997
SRPS E.H6.101:1975 - повучен
SRPS EN ISO 7540:2012

Л1, Л2, Л3, Л4 
Јестива биљна уља Јестива биљна уља и масти, Маслиново уље и јестиво уље комине маслине

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе („Сл. лист СЦГ“, бр. 23/06)
Правилник о квалитету и другим захтевима за јестиво маслиново уље и јестиво уље комине маслине („Сл. лист СРЈ“, бр. 54/99 и „Сл. Лист СЦГ“, бр. 56/03 и 4/04)
SRPS E.K1.020:2014
SRPS E.K1.022:2014
SRPS E.K1.025:2014
SRPS E.B4.410:1990
SRPS E.B4.417:1990
SRPS E.B4.419:1990
SRPS E.B4.421:1990

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Узорковање

SRPS EN ISO 5555:2008
SRPS EN ISO 5555:2008/А1:2015

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Контролисање утовара, претовара и истовара
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета
Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04/, 12/04, 48/04), само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл. Гласник РС“, бр. 85/13, 101/13)
Спецификација услуга СП – 2100/34, издање XII, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/34, издање VIII, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 
Какао производи Какао производи и чоколада , Производи слични чоколади

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету и другим захтевима за какао производе, чоколадне производе, производе сличне чоколади и крем производе, (“Сл. лист СЦГ“, бр. 01/05)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница (“Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03,4/04,12/04,48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл.гласник РС“, бр. 85/13,101/13)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама вршења хемијских и физичких анализа какао зрна, какао производа, производа сличних чоколади, бомбонских производа, крем производа, кекса и производа сродних кексу (“Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/87)

Л1, Л2, Л3, Л4 
Кафа Кафа и производи од кафе

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа („Сл. гласник РС“, бр. 54/12)
Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа („Сл. гласник РС“, бр. 80/15)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/78)

SRPS ISO 4072:1992

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање паковања, означавања и обележавања
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04/, 12/04, 48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл.гласник РС“ 85/13, 101/13)
Спецификација услуга СП – 2100/19, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4 
Кекс и производи Кекс и производи сродни кексу фино пекарски производи жита за доручак снек производи

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе (“Сл. лист СЦГ“, бр. 12/05)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04/, 12/04, 48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ 85/13,101/13)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама вршења хемијских и физичких анализа какао зрна, какао производа, производа сличних чоколади, бомбонских производа, крем производа, кекса и производа сродних кексу (“Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/87)
Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/78)

Л1, Л2, Л3, Л4 
Месо Месо и производи од меса

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 4/04, 12/04, 48/04), само члан 30
Правилнико декларисању, означавању,рекламирању хране(„Сл. гласник РС“, бр. 85/13,101/13)

Л1, Л2, Л5 

Контролисање утовара,претовара, истовара
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета

Спецификација услуга СП – 2100/22, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л5 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 34/74, 26/75, 13/78, 1/81, 2/85 (осим чланова 35-44)
Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 24/86)
Правилник о калитету и другим захтевима за производе од меса (“Сл.лист СФРЈ“, бр. 33/04)
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл. гласник РС“, бр. 31/12, 43/13)
Правилник о квалитету меса пернате живине (“Сл. гласник СФРЈ“, бр. 1/81, 51/88)

Л1, Л2, Л5 

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/78)
SRPS ISO 3100-1:1992 - повучен
SRPS ISO 17604:2009

Л1, Л2, Л5 
Пекарски квасац Пекарски квасац

Контролисање квантитета
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање паковања, означавања и обележавања и декларисања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 4/04/, 12/04, 48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране (Сл.гласник РС 85/13,101/13)
Спецификација услуга СП – 2100/37, издање IX, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3 

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе ( „Сл.лист СФРЈ“ бр. 60/78)
SRPS E.M8.020:1987

Л1, Л2, Л3 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету пекарског квасца (“Сл. лист СРЈ”, бр. 09/2002,“Сл. лист СЦГ”, бр. 56/03, 4/04)

Л1, Л2, Л3 
Пиво Пиво

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе („Сл. лист СФРЈ“, бр. 60/78)
Правилник о квалитету пива (“Сл. Гласник РС“, бр. 145/14)

Л1, Л2, Л3 

Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета
Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању, означавању,рекламирању хране(„Сл. гласник РС“ 85/13,101/13)
Правилник о квалитету пива (“Сл. Гласник РС“, бр. 145/14), члан 15-19
Спецификација услуга СП – 2100/19, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету пива (“Сл. Гласник РС“, бр. 145/14)

Л1, Л2, Л3 
Производи од воћа Производи од воћа и поврћа

Контролисање паковања, означавања и обележавања и декларисања
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 4/04/, 12/04, 48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране (Сл.гласник РС 85/13,101/13)
Спецификација услуга СП – 2100/15, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање квалитета

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 1/79, 20/82, 39/89, 74/90 и 46/91, “Сл. лист СРЈ”, бр. 33/95, 58/95 “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/03, 4/04,12/05,43/13)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/83)

Л1, Л2, Л3, Л4 
Со за људску исхрану Со за људску исхрану и производњу намирница

Узорковање

SRPS E.Z8.001:2002

Л1, Л2, Л3 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл. Гласник РС“, бр. 85/13,101/13)
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 13, издање IV од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу намирница (“Сл. лист СЦГ“, бр. 31/05)

Л1, Л2, Л3 
Тестенине Тестенине и сродни производи Брзо смрзнута теста

Контролисање паковања, означавања и обележавања и декларисања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. Лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04, 12/04, 48/04) само члан 30 Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ 85/13, 101/13)

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Узорковање

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (”Сл. лист СФРЈ”,бр. 74/88)

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (“Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95, 43/13)

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета

Спецификација услуга СП – 2100/01, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/02, издање XII, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/03, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/04, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/4a, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/05, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/06, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/07, издање X, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/08, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/09, издање X, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 
Уљарице Уљарице (сунцокрет, соја, уљана репица)

Контролисање квантитета

Контролисање складиштења и транспортног средства

Спецификација услуга СП – 2100/10, издање XII, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/11, издање XI, од 18.05.2015. године
Спецификација услуга СП – 2100/12, издање X, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Контролисање паковања, означавања и обележавања и декларисања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. Лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04, 12/04, 48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл.гл. РС“ 85/13, 101/13)

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Квалитативно контролисање

SRPS E.B4.417:1991
SRPS E.B4.410:1991
SRPS E.B4.419:1991
SRPS EN ISO 658:2008
Брзо одређивање садржаја влаге UPM-2100-01, издање IV, од 08.01.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Контролисање квантитета очитавањем газа пловила

QI-0010/01 16, Контролисање квантитета мерењем газа пловила, издање III, од 08.01.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Узорковање

SRPS EN ISO 542:2009

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 
Чај Чај, биљни чај, инстат чај

Узорковање

SRPS ISO 1839:1995
SRPS E.B3.050:1963
SRPS ISO 7516:1995

Л1, Л2, Л3, Л4 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03, 4/04/, 12/04, 48/04), само члан 30
Правилник о декларисању, означавању,рекламирању хране („Сл.гласник РС“, бр. 85/13,101/13)

Л1, Л2, Л3, Л4 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа („Сл. гласник РС“, бр. 04/12)

Л1, Л2, Л3, Л4 
Шећер Шећер

Контролисање паковања, означавања и обележавања и декларисања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 4/04, 12/04, 48/04) само члан 30
Правилник о декларисању, означавању, рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13,101/13)

Л1, Л2, Л3 

Квалитативно контролисање

Правилник о квалитету шећера („Сл. лист СФРЈ“ бр. 7/92 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/03, 4/04)

Л1, Л2, Л3 

Контролисање квантитета

Спецификација услуга СП – 2100/41, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3 

Узорковање

Упутство за узимање узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе ( Сл.лист СФРЈ бр. 60/78)

Л1, Л2, Л3 

Контролисање складиштења и транспортног средства

Спецификација услуга СП – 2100/41, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л3 
Шећерна репа Шећерна репа

Квалитативно контролисање
Контролисање квантитета
Контролисање складиштења и транспортног средства

SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002

Спецификација услуга СП – 2100/14, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4 

Узорковање

SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002

Л1, Л2, Л3, Л4 
К-11 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Kакао - зрно Kакао - зрно

Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета
Контролисање паковања, означавања и обележавања

Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“ бр. 4/04, 12/04, 48/04), само члан 30
Правилник о декларисању , означавању, рекламирању хране („Сл. гласник РС“, бр. 85/13, 101/13)
Спецификација услуга СП – 2100/27, издање XI, од 18.05.2015. године

Л1, Л3 

Квалитативно контролисање

SRPS ISO 2451:1997 - повучен

Л1, Л3 

Узорковање

SRPS ISO 2292:1998

Л1, Л3 
Пољопривредни Пољопривредни производи

Контролисање квантитета очитавањем газа пловила

Контролисање квантитета очитавањем газа пловила QI-010/01 16, издање III од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 
Храна за животиње Храна за животиње

Контролисање паковања,означавања и обележавања
Контрола утовара, претовара и истовара
Контролисање складиштења и транспортног средства
Контролисање квантитета очитавањем газа пловила

Правилник о квалитету хране за животиње („Сл.гласник РС“ бр. 04/10, 113/12, 27/14, 25/15 и 39/16)

Спецификација услуга СП – 2100/23, издање XI, од 18.05.2015. године
Интерни поступак контролисања QI-0010/01 16, издање III од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Квалитативно контролисање
Контролисање складишта

Правилник о квалитету хране за животиње (“Сл. гласник РС“, бр. 04/10, 113/12, 27/14, 25/15 и 39/16)
Брзо одређивање садржаја влаге UPM-2100-01, издање IV од 18.05.2015. године

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 

Узорковање

Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне хране (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 15/87)
SRPS ISO 5500:2000

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 
К-12 Грађевински производи и конструкције
Дечија игралишта Дечија игралишта

Контролисање пре стављања у употребу
Завршно контролисање
Контролисање током употребе
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

SRPS EN 1177:2013

Л1 
Дечија игралишта Дечија игралишта (љуљашке, тобогани, жичаре, вртешке, опрема за њихање, затворена опрема, просторне мреже)

Контролисање пре стављања у употребу:
- Завршно контролисање
Контролисање током употребе:
- Редовно контролисање
- Ванредно контролисање

SRPS EN 1176-1:2013
SRPS EN 1176-2:2013
SRPS EN 1176-3:2013
SRPS EN 1176-4:2013
SRPS EN 1176-5:2013
SRPS EN 1176-6:2013
SRPS EN 1176-7:2013
SRPS EN 1176-10:2013
SRPS EN 1176-11:2013

Л1 
Подлога Подлога за постављање подова

Контролисање квалитета

SRPS U.F2.017:1978
SRPS U.F2.016:1990

Л1 
Спортска игралишта Спортска игралишта

Контролисање пре стављања у употребу
- Завршно контролисање
Контролисање током употребе
- Редовно контролисање
- Ванредно контролисање

SRPS EN 15312:2012
SRPS EN 748:2014
SRPS EN 749:2009
SRPS EN 1270:2009
SRPS EN 1271:2015

Л1 
К-13 Текстил, кожа, одећа
Kапе, шешири, шубаре Kапе, шешири, шубаре и слични производи

Контролисање величина

SRPS F.G0.008:1979

Л1 
Teкстил-метражна Teкстил-метражна роба-тканине

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C0.012:1986

Л1 
Безбедност одеће Безбедност одеће за децу гајтани и врпце за дечију одећу-спецификација

Контролисање квалитета

SRPS EN 14682:2016

Л1 
Болнички пешкири Болнички пешкири

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.G2.403:1986 - повучен

Л1 
Болнички покривачи Болнички покривачи-ћебад

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.G2.402:1986

Л1 
Болничко постељно Болничко постељно рубље

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.G2.401:1984

Л1 
Горњи одевни предмет Горњи одевни предмети за жене и девојчице

Контролисање величина

SRPS ISO 3637:2007

Л1 
Горњи одевни предмет Горњи одевни предмети за мушкарце и дечаке

Контролисање величина

SRPS ISO 3636:2007

Л1 
Душеци, јоргани Душеци, јоргани, јастуци, прекривачи, постељно рубље

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.G2.021:1992 - повучен

Л1 
Мараме, шалови Мараме, шалови, марамице и слични производи

Контролисање величина

SRPS F.G0.012:1981 – повучен

Л1 
Међупоставе за одећу Међупоставе за одећу

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C0.101:1977

Л1 
Обућа Обућа и галантеријски производи

Узорковање

SRPS ISO 5089:2003
QP-5100/01 Квалитативно, квантитативно контролисање и узорковање робе у Пословници за текстил, кожу и обућу, издање VI од 01.07.2015. године

Л1 

Визуелно контролисање
Контролисање означавања, паковања и декларисања
Квантитативно контролисање

SRPS G.B1.035:1984
QI-5100/01 02 Утврђивање сировинског састав обуће и галантеријских производа, издање II од 01.07.2015. године

Л1 
Одевни производи Одевни производи

Контролисање паковања, означавања и обележавања

SRPS F.A0.011:2010
SRPS EN ISO 3758:2014

Л1 

Контролисање мере тела

SRPS ISO 8559:2007

Л1 

Узорковање

QP-5100/01 Квалитативно, квантитативно контролисање и узорковање робе у Пословници за текстил, кожу и обућу, издање VI од 01.07.2015. године

Л1 

Контролисање величине одеће

SRPS EN 13402-3:2015

Л1 
Постељно рубље Постељно рубље

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C2.300:1971

Л1 
Пређа и конци Пређа и конци

Узорковање

SRPS EN 12751:2008
SRPS ISO 5089:2003
QP-5100/01 Квалитативно, квантитативно контролисање и узорковање робе у Пословници за текстил, кожу и обућу, издање VI од 01.07.2015. године

Л1 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

SRPS F.A0.011:2010

Л1 
Пређа и конци Пређа и конци Koнци за индустријско шивење

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS EN 12590:2008

Л1 
Пређа од влакана Пређа од влакана одређене дужине

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.B2.011:1982
SRPS F.B2.011/1:1989

Л1 
Радна заштитна одећа Радна заштитна одећа и одећа за болеснике

Контролисање квалитета

PS F.G1.701:1984

Л1 
Рубље за домаћинство Рубље за домаћинство, угоститељство и за сл. намене

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.G2.022:1992

Л1 
Рубље и блузе Рубље и блузе за жене и девојчице

Контролисање величина

SRPS ISO 4416:2007

Л1 
Рубље и кошуље Рубље и кошуље за мушкарце и дечаке

Контролисање величина

SRPS ISO 4415:2007
SRPS ISO 4415:2007/ispr.1:2014

Л1 

Контролисање величина

SRPS ISO 4415:2007
SRPS ISO 4415:2007/ispr.1:2014

Л1 
Рукавице Рукавице

Контролисање величина

SRPS F.G0.009:1979

Л1 
Стандардни системи Стандардни системи величина за одећу

Контролисање величина

SRPS ISO/TR 10652:2007 -повучен

Л1 
Текстилни материјали Текстилни материјали за брисање и чишћење машина и делова

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS.F.ZO.010:1971- повучен

Л1 
Текстилни подни Текстилни подни застирачи ручне израде

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C2.204:1981

Л1 
Текстилни подни Текстилни подни застирачи

Узорковање

SRPS F.S9.012:1975
QP-5100/01 Квалитативно, квантитативно контролисање и узорковање робе у Пословници за текстил, кожу и обућу, издање VI од 01.07.2015. године

Л1 

Контролисање паковања, означавања и обележавања

SRPS F.A0.011:2010
SRPS EN ISO 3758:2014

Л1 
Текстилни подни Текстилни подни застирачи машинске израде

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C2.203:1981

Л1 
Текстилни производи Текстилни производи равних површина

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C0.011:1981

Л1 
Текстил у здравству Текстил у здравству -Тканине за болесничко постељно рубље

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C2.401:1984 - повучен

Л1 
Тканине за израду Тканине за израду радне одеће за заштиту од прљавштина и механичких повреда

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C1.101:1985

Л1 
Тканине и плетива Тканине и плетива за радну и заштитну одећу у здравству и одећу за болеснике

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS F.C2.701:1984
SRPS F.C2.701/1:1985

Л1 
Тканине, плетива Тканине, плетива и неткани текстил

Контролисање паковања, означавања и oбележавања

SRPS F.A0.011:2010
SRPS EN ISO 3758:2014

Л1 

Узорковање

SRPS ISO 5089:2003
SRPS EN 12751:2008
QP-5100/01 Квалитативно, квантитативно контролисање и узорковање робе у Пословници за текстил, кожу и обућу, издање VI од 01.07.2015. године

Л1 
Ћебад Ћебад

Контролисање квалитета
Контролисање квантитета

SRPS EN 14:2012

Л1 
Ћебад , душеци Ћебад , душеци, јоргани, јастуци, прекривачи, постељно рубље, рубље за домаћинство

Контролисање паковања,означавања и обележавања

SRPS F.A0.011:2010
SRPS EN ISO 3758:2014

Л1 

Узорковање

QP-5100/01 Квалитативно, квантитативно контролисање и узорковање робе у Пословници за текстил, кожу и обућу, издање VI од 01.07.2015. године
SRPS ISO 5089:2003
SRPS EN 14:2012

Л1 
Чарапе Чарапе и чарапе са гаћицама

Контролисање величина

SRPS F.G0.010:1979 – повучен

Л1 
К-17 Остало
Бродски под Бродски под

Контролисање квалитета

SRPS D.C1.042:1955 – повучен
SRPS D.B0.022:1985
SRPS ISO 4470:1997
SRPS D.B0.022/1:2007

Л1 
Грађевинска столариј Грађевинска столарија

Контролисање димензија и одступања крила врата од правоуглости

SRPS EN 951:2008
SRPS EN 1529:2008

Л1 

Узорковање

SRPS D.E8.001:1982 - повучен

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS EN 14220:2009
SRPS D.E1.025:1960 - повучен
SRPS D.E1.026:1960 - повучен
SRPS D.E1.027:1960 - повучен
SRPS D.E1.028:1960 - повучен
SRPS D.E1 040:1960 - повучен
SRPS D.E1.110:1960 - повучен
SRPS D.E1.111:1964 - повучен
SRPS D E1 112:1964 - повучен
SRPS D.E1.131:1960 - повучен
SRPS D.E1.132:1960 - повучен
SRPS D.E1.150:1960 - повучен
SRPS D.E1.160:1960 - повучен
SRPS D.E1.192:1964 – повучен

Л1 

Контролисање одступања крила врата од опште равности

SRPS EN 952:2008
SRPS EN 1530:2008

Л1 
Дечије високе Дечије високе столице

Контролисање издржљивости, трајности и стабилности

SRPS ISO9221-2:1998

Л1 
Дечији кревеци Дечији кревеци и колевке Дечији кревети са високим страницама

Контролисање функционалних мера

SRPS D.Е2.101:1985 - повучен

Л1 
Дрвене палете Дрвене палете

Контролисање димензија
Контролисање садржаја влаге
Контролисање издржљивости

SRPS Z.М0.020:1990 повучен
SRPS EN 13382:2012
SRPS EN 13626:2012
SRPS EN 12249:2008
SRPS EN ISO 8611-1:2013
SRPS EN ISO 8611-2:2013
SRPS EN ISO 8611-3:2013

Л1 
Дрвени и паркетни по Дрвени и паркетни подови, дрвена ламперија и облоге

Контролисање геометријских карактеристика

SRPS EN 13647:2012

Л1 
Дрвени подови Дрвени подови вишеслојни паркетни елементи

Контролисање квалитета

SRPS EN 13489:2005

Л1 
Дрво у столарији Дрво у столарији

Контролисање квалитета

SRPS EN 942:2011

Л1 
Канцеларијски намешт Канцеларијски намештај радни столови и додаци

Контролисање безбедности

SRPS EN 527-2:2010

Л1 

Контролисање димензија

SRPS EN 527-1:2012

Л1 

Контролисање стабилности и чврстоће (издржљивости) конструкције

SRPS EN 527-3:2010

Л1 
Кревети Кревети на спрат и високи кревети

Контролисање захтева за безбедност

SRPS EN 747-1:2016

Л1 

Контролисање чврстоће и трајности

SRPS EN 747-2:2016

Л1 
Кревети и душеци Кревети и душеци

Контролисање квалитета – безбедност, стабилност, издржљивост

SRPS EN 1725:2012

Л1 

Контролисање димензија

SRPS EN 1334:2012

Л1 
Кревети на расклапањ Кревети на расклапање

Контролисање издржљивости

SRPS EN 1129-2:2009

Л1 

Контролисање захтева за безбедност

SRPS EN 1129-1:2009

Л1 
Мртвачки сандуци Мртвачки сандуци

Контролисање квалитета

SRPS D.E9.001:1999

Л1 
Намештај Намештај

Контролисање грешке материјала и квалитета израде

SRPS D.E2.010:1982 - повучен

Л1 

Узорковање

SRPS D.E2.002:1979 - повучен

Л1 

Конролисање отпорности површине према влажној топлоти

SRPS EN 12721:2014

Л1 

Конролисање отпорности површине према хладним течностима

SRPS EN 12720:2014

Л1 

Оцењивање сјаја површине

SRPS EN 13722:2009

Л1 

Конролисање отпорности површине према сувој топлоти

SRPS EN 12722:2014

Л1 
Намештај за лежање Намештај за лежање

Контролисање издржљивости конструкције

SRPS D.E8:210:1985 - повучен
SRPS D.Е2.103:1985 - повучен
SRPS D.Е2 103/1:1990 - повучен

Л1 

Koнтролисање трајности, носивости конструкције

SRPS D.Е2 103:1985 - повучен
SRPS D.Е2 103/1:1990 - повучен

Л1 

Контролисање стабилности

SRPS D.E8.229:1985 - повучен
SRPS D.Е2.103:1985 - повучен
SRPS D.Е2 103/1:1990 - повучен
SRPS EN 1129-1:2009

Л1 

Контролисање функционалних мера

SRPS D.Е2.204:1985 - повучен
SRPS D.Е2.103:1985 - повучен
SRPS D.Е2 103/1:1990 - повучен
SRPS EN 1957:2013

Л1 

Контролисање квалитета материјала и квалитета израде

SRPS D.Е2 103:1985 - повучен
SRPS D.Е2 103/1:1990 - повучен
SRPS D.Е2 010:1982 - повучен

Л1 

Контролисање отпорности површина

SRPS D.E8.218:1979 - повучен
SRPS D.E8.219:1979 - повучен
SRPS D.Е2 103:1985 - повучен
SRPS D.Е2 103/1:1990 - повучен

Л1 
Намештај за лежање Намештај за лежање Дечији кревеци и колевке Дечији кревети са високим страницама Дечји креветићи и склопиви креветићи за употребу у домаћинству (наставак)

Контролисање квалитета – безбедност, стабилност, издржљивост

SRPS EN 716-1:2013
SRPS EN 716-2:2013

Л1 

Контролисање издржљивости

SRPS EN 1130-2:2009
SRPS D.Е2.101:1985 - повучен
SRPS EN 1129-2:2009

Л1 

Контролисање захтева за безбедност

SRPS EN 1130-1:2009
SRPS D.Е2.101:1985 - повучен
SRPS EN 1129-1:2009

Л1 

Контролисање отпорности површина

SRPS D.Е2.101:1985 - повучен
SRPS D.Е8.218:1979 - повучен
SRPS D.Е8.219:1979 - повучен

Л1 

Контролисање квалитета материјала и квалитета израде

SRPS D.Е2.101:1985 - повучен
SRPS D.Е2 010:1982 - повучен

Л1 
Намештај за одлагање Намештај за одлагање предмета

Контролисање отпорности површина

SRPS D.E2 105:1985 - повучен
SRPS D.E2 105/1:1990 - повучен
SRPS D.E8.218:1979
SRPS D.E8.219:1979
SRPS D.E8.223:1979 - повучен
SRPS ISO 4211:1998
SRPS ISO 4211-3:1998

Л1 

Контролисање издржљивости

SRPS D.E2 105:1985 - повучен
SRPS D.E2 105/1:1990 - повучен
SRPS D.Е8.215:1982 - повучен
SRPS D.Е8.216:1982 - повучен
SRPS ISO 7170:2013
SRPS EN14073-2:2009
SRPS EN14073-3:2009
SRPS EN14074:2010
SRPS EN14749:2016
SRPS EN1023-2:2009
SRPS EN1023-3:2009
SRPS EN14727:2010

Л1 

Контролисање функционалних мера

SRPS D.E2 105:1985 - повучен
SRPS D.E2 105/1:1990 - повучен
SRPS D.E2 205:1985 - повучен
SRPS EN 1023-1:2009
SRPS EN 1116:2010
SRPS CEN/TR 14073-1:2009

Л1 

Контролисање квалитета материјала и квалитета израде

SRPS D.E2.105:1985 - повучен
SRPS D.E2.105/1:1990 - повучен
SRPS D.E2.010:1982 - повучен

Л1 

Контролисање стабилности

SRPS D.E2 105:1985 - повучен
SRPS D.E2 105/1:1990 - повучен
SRPS D.E8.217:1982 - повучен

Л1 
Намештај за отворени Намештај за отворени простор – намештај за седење и столови за камповање, употребу у домаћинству и јавну употребу

Контролисање безбедности (захтеви за механичку безбедност) и стабилности и чврстоће (издржљивости) конструкције

SRPS ЕN 581-3:2010

Л1 

Контролисање безбедности (захтеви за механичку безбедност)

SRPS ЕN 581-2:2010

Л1 

Контролисање безбедности (општи захтеви)

SRPS ЕN 581-1:2016

Л1 
Намештај за седење Намештај за седење

Контролисање стабилности

SRPS EN 1022: 2012
SRPS D.Е8 206:1979 повучен
SRPS D.Е8 208:1979 повучен
SRPS ISO 7174-1:1998
SRPS ISO 9221-2:1998

Л1 

Контролисање чврстоће и трајности

SRPS ЕN 1728:2013

Л1 

Контролисање функционалних мера

SRPS D.E2.100:1984
SRPS D.E2.100/1:1990
SRPS D.E2.201:1980 - повучен
SRPS D.E2.203:1980 - повучен

Л1 

Контролисање отпорности површина

SRPS D.E8.218:1979 повучен
SRPS D.E8.219:1979 повучен
SRPS ISO 4211-3:1998

Л1 

Контролисање издржљивости (столица, клупа и фотеља и вишеседа са и без наслона за руке)

SRPS D.E8.200:1979 - повучен
SRPS D.E8.201:1979 - повучен
SRPS D.E8.202:1979 - повучен
SRPS D.E8.203:1979 - повучен
SRPS D.E8.204:1979 - повучен

Л1 
Намештај за седење Намештај за седење Канцеларијска радна столица (наставак)

Контролисање димензија

SRPS EN 1335-1:2009

Л1 

Контролисање стабилности и чврстоће

SRPS EN 1335-3:2011

Л1 

Контролисање безбедности

SRPS EN 1335-2:2011

Л1 
Намештај за употребу Намештај за употребу при раду и јелу

Контролисање издржљивости, трајности и стабилности

SRPS D.E2.104:1985 – повучен
SRPS D.E2.104/1:1990 –повучен
SRPS D.E2.055:1975 – повучен
SRPS D.E2.056:1975 – повучен
SRPS D.E2.057:1976 – повучен
SRPS EN 1730:2013
SRPS EN 12521:2016
SRPS EN 15372:2009

Л1 

Контролисање отпорности површина

SRPS D.E2.104:1985 – повучен
SRPS D.E2.104/1:1990 –повучен
SRPS D.E8.218:1979 – повучен
SRPS D.E8.219:1979 – повучен
SRPS ISO 4211-3:1998

Л1 

Контролисање издржљивости, трајности и стабилности

SRPS D.E2.104:1985 – повучен
SRPS D.E2.104/1:1990 –повучен
SRPS D.E2.055:1975 – повучен
SRPS D.E2.056:1975 – повучен
SRPS D.E2.057:1976 – повучен
SRPS EN 1730:2013
SRPS EN 12521:2016
SRPS EN 15372:2009

Л1 
Намештај за употребу Намештај за употребу при раду и јелу

Контролисање функционалности, издржљивости, отпорности површине и квалитета материјала

SRPS D.E2.104:1985 - повучен
SRPS D.E2.104/1:1990 –повучен
SRPS D.E2.202:1980 – повучен

Л1 
Огревно дрво Огревно дрво

Контролисање квалитета

SRPS D.B0.022:1984
SRPS D.B5.023:1984 - повучен
SRPS D.B0.022/1:2007

Л1 
Пиљена грађа бреста Пиљена грађа бреста Пиљена грађа граба Пиљена грађа ораха Пиљена грађа воћкарица кестена, јабуке, брекиње, оскоруше, тршње, вишње, крушке и брескве Пиљена грађа јохе Пиљена грађа брезе Резана грађа свих врста тополa Пиљена грађа врбе Борова резана грађа Резана грађа јеле-смрче

Контролисање квалитета

SRPS EN 1611-1:2007
SRPS D.C1.025:1987 – повучен
SRPS D.C1.025/1:2007- повучен
SRPS D.C1.026:1987 – повучен
SRPS D.C1.026/1:2007 –повучен
SRPS D.C1.027:1987 – повучен
SRPS D.C1.027/1:2007 –повучен
SRPS D.C1.028:1987 – повучен
SRPS D.C1.028/1:2007 –повучен
SRPS D.C1.029:1987 – повучен
SRPS D.C1.029/1:2007 –повучен
SRPS D.C1.030:1987-повучен
SRPS D.C1.030/1:2007-повучен
SRPS D.C1.031:1987-повучен
SRPS D.C1.031/1:2007-повучен
SRPS D.C1.033:1987-повучен
SRPS D.C1.033/1:2007-повучен
SRPS D.BO.022:1985
SRPS D.BO.022/1:2007
SRPS ISO 4470:1997
SRPS EN975-2:2007

Л1 
Подне облоге Паркет Подне облоге Паркет

Узорковање
Контролисање квалитета

SRPS ЕN 13226:2012
SRPS EN 13227:2005
SRPS EN 13227:2005/AC:2011
SRPS ЕN 13488:2005

Л1 
радни столови за лаб радни столови за лабораторије

Контролисање квалитета – безбедност стабилност издржљивост

SRPS EN 13150:2010

Л1 
Резана грађа Резана грађа

Контролисање влаге у комаду резане грађе

SRPS EN 13183-1:2005

Л1 
Резана грађа и подне Резана грађа и подне облоге итд.

Контролисање влаге у комаду резане грађе

SRPS EN 13183-2:2005

Л1 
Резана грађа храста, Резана грађа храста, букве и јасена

Kонтролисање квалитета

SRPS D.B0.022:1985
SRPS D.B0.022/1:2007
SRPS EN 1312:2007
SRPS EN 975-1:2012
SRPS D.C1.024:1987 – повучен
SRPS D.C1.024/1:2007 –повучен

Л1 
Стаклене површине Стаклене површине у намештају

Контролисање отпорности на удар

SRPS EN 14072:2009

Л1 
Столице за посетиоце Столице за посетиоце

Контролисање функционалних мера,контролисање безбедности
Контролисање стабилности и чврстоће (издржљивости) конструкције

SRPS EN 16139: 2013

Л1 
Столице за предшколс Столице за предшколске установе

Контролисање функционалних мера

SRPS D.Е4.021:1965 - повучен

Л1 

Контролисање стабилности

SRPS ISO 7172:1998 - повучен
SRPS EN 1729-2:2016

Л1 

Контролисање грешке материјала и квалитет израде

SRPS D.Е2.010:1982 - повучен

Л1 

Контролисање функционалних мера

SRPS D.Е4.022:1965 - повучен

Л1 

Контролисање стабилности

SRPS D.E8.206:1979 - повучен
SRPS D.E8.208:1979 - повучен
SRPS ISO 7174-1:1998

Л1 

Контролисање издржљивости

SRPS D.E8.200:1979 - повучен
SRPS D.E8.201:1979 - повучен
SRPS D.E8.202:1979 - повучен

Л1 

Контролисање отпорности површина

SRPS D.E8.218:1979,повучен
SRPS D.E8.219:1979,повучен
SRPS D.E8.223:1979,повучен
SRPS ISO 4211:1998

Л1 

Контролисање квалитета материјала и квалитета израде

SRPS D.Е2.010:1982,повучен

Л1 

Контролисање отпорности површине

SRPS D.Е8.218:1979 - повучен
SRPS D.Е8.219:1979 - повучен
SRPS ISO 4211-3:1998

Л1 

Контролисање издржљивости

SRPS D.E2.055:1975 - повучен
SRPS D.E2.056:1975 - повучен
SRPS D.E8.216:1982
SRPS EN1729-2:2016

Л1 
Столице и столови Столице и столови за образовне установе

Контролисање безбедности(захтеви за механичку безбедност) и стабилности и чврстоће (издржљивости конструкције)

SRPS ЕN 1729-2:2016

Л1 

Контролисање димензија

SRPS EN 1729-1:2016

Л1 
Табле за образовне у Табле за образовне установе

Контролисање захтева за безбедност

SRPS EN 14434:2010

Л1 
Трупци Трупци Јарболи Бродска грађа Рудничко дрво, обло Тунелско дрво Грађа за скеле Трупци за фурнир четинара Трупци за љуштење лишћара Трупци за љуштење четинара Трупци за шибице лишћара Трупци за шибице четинара Tрупци за прагове Tрупци за комбиновану намену Трупци лишћара за резање

Контролисање квалитета

SRPS D.B1.020:1955
SRPS D.B1.022:1955
SRPS D.B1.023:1980
SRPS D.B1.024:1955
SRPS D.B1.025:1982
SRPS D.B4.021:1979 - повучен
SRPS D.B4.021/1:1990 -повучен
SRPS D.B4.022:1979 - повучен
SRPS D.B4.022/1:2007 -повучен
SRPS D.B4.023:1979 - повучен
SRPS D.B4.023/1:1990 -повучен
SRPS D.B4.024:1967 - повучен
SRPS D.B4.024/1:1990 -повучен
SRPS D.B4.025:1967 - повучен
SRPS D.B4.025/1:1990 -повучен
SRPS D.B4.026:1979 - повучен
SRPS D.B4.026/1:1990 -повучен
SRPS D.B4.027:1979 - повучен
SRPS D.B4.027/1:1990 -повучен
SRPS D.B0.022:1985
SRPS D.B0.022/1:2007
SRPS D.B4.028:1979 - повучен
SRPS D.B4.028/1:1990 –повучен

Л1 
Фурнир Фурнир

Контролисање квалитета

SRPS D.B0.022:1984
SRPS D.C5.020:1982
SRPS D.B0.022/1:2007

Л1 

Узорковање

SRPS D.C5.020:1982

Л1 
Фурнирске комбинован Фурнирске комбиноване слојевите плоче

Контролисање квалитета

SRPS D.C5.044:1982
SRPS D.C5.045:1982

Л1 
Фурнирске плоче Фурнирске плоче

Визуелно контролисање

SRPS EN 635-1: 2010
SRPS EN 635-2: 2010
SRPS EN 635-3: 2010
SRPS EN 313-1: 2010
SRPS EN 313-2: 2010

Л1