Преузимање ПДФ-а

СТАНДЦЕРТ ДОО Београд

Булевар војводе Мишића39а/ VI, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Основни подаци

Број пр.:2-05-010
ПИБ:105883800
Акр. број:08-005
Web:http://www.standcert.rs/
Тел:+381 11 265 14 99
Факс:+381 11 265 23 36

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:23. октобар 2009.
Датум последње акр.:13. јул 2022.
Датум истицања/укидања акр.:12. јул 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Љубица Живанић
Функција:Представник руководства
Телефон:+381 11 2651499; +381 11 3693740
Факс:+381 11 2652336
Е-маил:ljubica.zivanic@standcert.rs

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

13. јул 2022. - 12. јул 2026.Акредитован
20. април 2018. - 13. јул 2022.Акредитован
21. јануар 2014. - 20. април 2018.Акредитован
23. октобар 2009. - 22. октобар 2013.Акредитован

Обим акредитације

ЕА код/Ланац исхране/категорија/Техничке области NACE код/Примери области/Категорије производа у оквиру техн. области Локације
SRPS ENISO13485:2017 MDMS
Методе стерилизације медицинских средстава

Стерилизација зрачењем (нпр. гама, X-зрацима, електронским снопом)

Л1 
Делови или услуге

Услуге дистрибуције (Дистрибутери који обезбеђују складиштење и испоруку медицинских уређаја, али нису произвођачи медицинских уређаја)

Л1 

Услуге одржавања (Услуге електричних и механичких поправки, услуге чишћења и одржавања, чишћење и испитивање ESD одеће (одећа са антистатичком заштитом))

Л1 
Неактивна медицинска средства

Друга неактивна медицинска средства која нису напред наведена (Mедицинске маске за лице)

Л1 
SRPS ISO 14001:2015 EMS
ЕА25 Снабдевање електричном енергијом

35.1

Л1 
ЕА27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
ЕА39 Остале друштвене услуге

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА26 Снабдевање гасом

35.2

Л1 
ЕА24 Рециклажа

38.3

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА12 Хемикалије, хемијски производи и влакна

20

Л1 
ЕА10 Производња продуката коксовања и производња деривата нафте

19

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА8 Издавачка делатност

58.1, 59.2

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА1 Пољопривреда, шумарство и рибарство

01, 02, 03

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
SRPS ISO 22000:2018 FSMS
A Узгајање животиња

Л1 
B Узгајање биљака

Л1 
C Производња хране

Л1 
D Производња хране за животиње

Л1 
E Кетеринг

Л1 
F Дистрибуција

Л1 
H Услуге

Л1 
I Производња паковања за храну и материјала за паковање

Л1 
J Производња опреме

Л1 
SRPS ISO 45001:2018 OHSMS
EA 3 Производња прехрамбених производа , пића и дувана

10, 11, 12

Л1 
ЕА 25 Производња , пренос и дистрибуција електричне енергије

35.1

Л1 
EA27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
Е10 Производња продуката коксовања. Производња деривата нафте

19

Л1 
Е12 Производња хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана...

20

Л1 
Е14 Производња производа од гуме и производа од пластичних маса

22

Л1 
Е15 Производња производа од осталих неметалних минерала изузев производња цемента, креча и гипса...

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
Е16 Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента или гипса

23.5, 23.6

Л1 
Е17 Производња основних метала и стандардних металних производа

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
Е18 Производња машина и уређаја на другом месту непоменута

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
Е19 Производња електричних и оптичких уређаја

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
Е22 Производња моторних возила, приколица и полуприкоплица. Производња железничких и трамвајских...

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
Е23 Производња намештаја; производња разноврсних производа, на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
Е24 Рециклажа

38.3

Л1 
Е26 Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива преко система цеви

35.2

Л1 
Е28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
Е29 Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну...

45, 46, 47, 95.2

Л1 
Е30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
Е31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51,52, 53, 61

Л1 
Е33 Компјутерске и сродне активности

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА1 Пољопривреда, лов и шумарство. Рибарство

01, 02, 03

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА 32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА34 Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА35 Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА36 Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

84

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА39 Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1 
ЕА4 Производња текстила и текстилних производа

13, 14

Л1 
ЕА5 Прерада коже и производња предмета од коже

15

Л1 
ЕА6 Прерада дрвета и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА 7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА8 Издавачка делатност

58.1, 59.2

Л1 
ЕА9 Штампање и услужне активности у вези са штампањем. Репродукција снимљених медија

18

Л1 
SRPS ISO 9001:2015 QMS
ЕА25 Снабдевање електричном енергијом

35.1

Л1 
ЕА39 Остале друштвене услуге

37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Л1 
ЕА38 Здравствени и социјални рад

75, 86, 87, 88

Л1 
ЕА37 Образовање

85

Л1 
ЕА36 Државна управа

84

Л1 
ЕА35 Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, 82

Л1 
ЕА34 Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 и 74.3

Л1 
ЕА33 Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

Л1 
ЕА32 Финансијско посредовање; Некретнине; Изнајмљивање

64, 65, 66, 68, 77

Л1 
ЕА31 Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

Л1 
ЕА30 Хотели и ресторани

55, 56

Л1 
ЕА29 Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

Л1 
ЕА28 Грађевинарство

41, 42, 43

Л1 
ЕА27 Снабдевање водом

35.3, 36

Л1 
ЕА26 Снабдевање гасом

35.2

Л1 
ЕА24 Рециклажа

38.3

Л1 
ЕА23 Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

Л1 
ЕА22 Остала транспортна опрема

29, 30.2, 30.9, 33.17

Л1 
ЕА20 Бродоградња

30.1, 33.15

Л1 
ЕА19 Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

Л1 
ЕА18 Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

Л1 
ЕА17 Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

Л1 
ЕА16 Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

Л1 
ЕА15 Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 и 23.6

Л1 
ЕА14 Гума и производи од пластике

22

Л1 
ЕА13 Фармација

21

Л1 
ЕА12 Хемикалије, хемијски производи и влакна

20

Л1 
ЕА10 Производња продуката коксовања и производња деривата нафте

19

Л1 
ЕА9 Штампарска делатност

18

Л1 
ЕА8 Издавачка делатност

58.1, 59.2

Л1 
ЕА7 Целулоза, папир и производи од папира

17

Л1 
ЕА6 Дрво и производи од дрвета

16

Л1 
ЕА5 Кожа и производи од коже

15

Л1 
ЕА4 Текстил и текстилни производи

13, 14

Л1 
ЕА3 Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

Л1 
ЕА2 Вађење руде и камена

05, 06, 07, 08, 09

Л1 
ЕА1 Пољопривреда, шумарство и рибарство

01, 02, 03

Л1 
SRPS ISO 27001:2014 ISMS