Преузимање ПДФ-а

Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале

Мике Аласа 14, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-405
ПИБ:104986815
Акр. број:01-339
Web:http://www.dmdm.rs/
Тел:+381112024450
Факс:+381112181668

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. април 2011.
Датум последње акр.:28. април 2019.
Датум истицања/укидања акр.:27. април 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Тамара Ђекић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381112024450
Факс:+381112181668
Е-маил:tamaradjekic@dmdm.rs

Локације

Л4 - Група за масу, силу и притисак
Л3 - Одсек за димензионе, оптичке величине и акустику
Л2 - Одсек за контролу предмета од драгоцених метала
Л1 - Одсек за електричне величине, време и фреквенцију

Историја статуса

28. април 2019. - 27. април 2023.Акредитован
28. април 2015. - 27. април 2019.Акредитован
28. април 2011. - 27. април 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Легуре сребра за испитивање предмета од сребра

Одређивање масеног удела сребра у легурама сребра (финоће легуре) потенциометријском титрацијом са калијум бромидом

(800 до 999) ‰

SRPS EN ISO 11427: 2017

Л2 

Одређивање масеног удела сребра у легурама сребра (финоће легуре) модификованом методом по Волхарду

(800 до 999) ‰

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („Сл. гласник РС”, бр. 106/2013 и 13/2018)
Прилог 2, т.2.2. Модификована метода по Волхарду

Л2 
Легуре злата за испитивање предмета од злата

Одређивање масеног удела злата у легурама злата (финоће легуре) методом купелације

(333 до 999) ‰

SRPS EN ISO 11426: 2017

Л2 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Електромеханичка бројила за мерење активне енергије класе 0,5, 1 и 2

Утицај сопственог загревања

према табели 4, SRPS EN 62053-11: 2008

SRPS EN 62053-11:2008/A1:2017/AC:2018, т.7.3

Л1 

Границе грешке услед промене струје

према табелама 6 и 7, SRPS EN 62053-11: 2008

SRPS EN 62053-11:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.1

Л1 

Границе грешке услед утицајних величина: варијација напона, варијација фреквенције, промена редоследа фаза, хармоници у струји

према табели 8, SRPS EN 62053-11: 2008, други, трећи, четврти и пети ред

SRPS EN 62053-11:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.2, део испитивања

Л1 

Празан ход

SRPS EN 62053-11:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.1

Л1 

Почетак регистровања

према табели 9, SRPS EN 62053-11:2008

SRPS EN 62053-11:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.2

Л1 

Провера константе бројила

SRPS EN 62053-11:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.4

Л1 
Статичка бројила активне енергије класе 1 и 2

Утицај сопственог загревања

према табели 4, SRPS EN 62053-21:2008

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.7.3

Л1 

Границе грешке услед промене струје

према табелама 6 и 7, SRPS EN 62053-21: 2008

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.1

Л1 

Границе грешке услед утицајних величина: варијација напона, варијација фреквенције, промена редоследа фаза, асиметрија напона, хармоници

према табели 8, SRPS EN 62053-21: 2008, други, трећи, четврти, пети и шести ред

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.2, део испитивања

Л1 

Почетак функционисања бројила

5 s

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.1

Л1 

Празан ход

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.2

Л1 

Провера константе бројила

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.4

Л1 
Статичка бројила активне енергије класе 0,2 S и 0,5 S

Утицај сопственог загревања

према табели 2, SRPS EN 62053-22:2008

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.7.3

Л1 

Границе грешке услед промене струје

према табелама 4 и 5, SRPS EN 62053-22: 2008

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.1

Л1 

Границе грешке услед утицајних величина: варијација напона, варијација фреквенције, промена редоследа фаза, асиметрија напона, хармоници

према табели 6, SRPS EN 62053-22: 2008, други, трећи, четврти, пети и седми ред у табели

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.2, део испитивања

Л1 

Почетак функционисања бројила

5 s

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.1

Л1 

Празан ход

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.2

Л1 

Почетак регистровања

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.3

Л1 

Провера константе бројила

SRPS EN 62053-22:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.4

Л1 
Статичка бројила реактивне енергије класе 2 и 3

Утицај сопственог загревања

према табели 4, SRPS EN 62053-23:2008

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.7.3

Л1 

Границе грешке услед промене струје

према табелама 6 и 7, SRPS EN 62053-23: 2008

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.1

Л1 

Границе грешке услед утицајних величина: варијација напона, варијација фреквенције

према табели 8, SRPS EN 62053-23:2008, други и трећи ред

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.2, део испитивања

Л1 

Почетак функционисања бројила

5 s

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.1

Л1 

Празан ход

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.2

Л1 

Почетак регистровања

према табели 9, SRPS EN 62053-23:2008

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.3

Л1 

Провера константе бројила

SRPS EN 62053-23:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.4

Л1 
Електромеханичка бројила активне енергије индекси класе А и Б

Испитивање тачности у референтним условима услед промене оптерећења

према табелама 4 и 5, SRPS EN 50470-2:2009

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.1

Л1 

Утицај варијације напона

према табелама 6 и 7, SRPS EN 50470-2:2009, пети ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.5.3

Л1 

Утицај варијације фреквенције

према табелама 6 и 7, SRPS EN 50470-2:2009, шести ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.5.4

Л1 

Утицај већих варијација напона

према табели 9, SRPS EN 50470-2:2009, први ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.7.2

Л1 

Утицај промене редоследа фаза

према табели 9, SRPS EN 50470-2:2009, други ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.7.3

Л1 

Утицај несиметрије напона

према табели 9, SRPS EN 50470-2:2009, трећи ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.7.4

Л1 

Утицај сопственог загревања

према табели 9, SRPS EN 50470-2:2009, четврти ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.7.5

Л1 

Утицај хармоника

према табели 9, SRPS EN 50470-2:2009, шести ред

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.7.7

Л1 

Празан ход

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.9.2

Л1 

Почетак регистровања

према табели 15, SRPS EN 50470-2:2009

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.9.3

Л1 

Провера константе бројила

SRPS EN 50470-2:2009, т.8.7.10

Л1 
Статичка бројила активне енергије индекси класе А, Б, Ц

Испитивање тачности у референтним условима услед промене оптерећења

према табелама 4 и 5, SRPS EN 50470-3:2009

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.1

Л1 

Утицај варијације напона

према табелама 6 и 7, SRPS EN 50470-3:2009, пети ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.5.3

Л1 

Утицај варијације фреквенције

према табелама 6 и 7, SRPS EN 50470-3:2009, шести ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.5.4

Л1 

Утицај већих варијација напона

према табели 9, SRPS EN 50470-3:2009, први ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.7.2

Л1 

Утицај промене редоследа фаза

према табели 9, SRPS EN 50470-3:2009, други ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.7.3

Л1 

Утицај несиметрије напона

према табели 9, SRPS EN 50470-3:2009, трећи ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.7.4

Л1 

Утицај сопственог загревања

према табели 9, SRPS EN 50470-3:2009, четврти ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.7.5

Л1 

Утицај хармоника

према табели 9, SRPS EN 50470-3:2009, шести ред

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.7.7

Л1 

Почетак функционисања бројила

5 s

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.9.2

Л1 

Празан ход

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.9.3

Л1 

Почетак регистровања

према табели 15, SRPS EN 50470-3:2009

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.9.4

Л1 

Провера константе бројила

SRPS EN 50470-3:2009, т.8.7.10

Л1 
Статичка бројила активне енергије класе 1 и 2

Почетак регистровања

према табели 9, SRPS EN 62053-21:2008

SRPS EN 62053-21:2008/A1:2017/AC:2018, т.8.3.3

Л1 
И-13 Физичка испитивања/П-27.1 Остали производи - Ваге
Неаутоматске ваге класе тачности III и IIII

Метролошке карактеристике
неаутоматске ваге:
- издржљивост (А.6)

до 100 kg

SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6, Б.2, Б.4

Л4 

Метролошке карактеристике
неаутоматске ваге:
- провера нуле (A.4.2)
- постављање нуле пре
испитивања (А.4.3)
- одређивање грешака (А.4.4)
- инструменти са више од једног
показивача (А.4.5)
- тара (А.4.6)
- ексцентричност (А.4.7)
- осетљивост (А.4.8)
- поновљивост (А.4.10)
- промена показивања у времену (А.4.11)
- стабилност положаја
равнотеже (А.4.12)
- нагнути положај (А.5.1)
- време загревања (А.5.2)
- температурно испитивање
(А.5.3)
- имуност на варијације напона напајања (А.5.4)
- влажна топлота (Б.2)
- постојаност параметара (Б.4)

до 500 kg

SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6, Б.2, Б.4

Л4 
Неаутоматске класе тачности II

Метролошке карактеристике
неаутоматске ваге:
- провера нуле (A.4.2)
- постављање нуле пре
испитивања (А.4.3)
- одређивање грешака (А.4.4)
- инструменти са више од једног
показивача (А.4.5)
- тара (А.4.6)
- ексцентричност (А.4.7)
- осетљивост (А.4.8)
- поновљивост (А.4.10)
- промена показивања у времену (А.4.11)
- стабилност положаја
равнотеже (А.4.12)
- нагнути положај (А.5.1)
- време загревања (А.5.2)
- температурно испитивање
(А.5.3)
- имуност на варијације напона напајања (А.5.4)
- издржљивост (А.6)
- влажна топлота (Б.2)
- постојаност параметара (Б.4)

до 20 kg

SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, А.6, Б.2, Б.4

Л4 
Неаутоматске ваге класе тачности I

Метролошке карактеристике
неаутоматске ваге:
- провера нуле (A.4.2)
- постављање нуле пре
испитивања (А.4.3)
- одређивање грешака (А.4.4)
- инструменти са више од једног
показивача (А.4.5)
- тара (А.4.6)
- ексцентричност (А.4.7)
- осетљивост (А.4.8)
- поновљивост (А.4.10)
- промена показивања у времену (А.4.11)
- стабилност положаја
равнотеже (А.4.12)
- нагнути положај (А.5.1)
- време загревања (А.5.2)
- температурно испитивање
(А.5.3)
- имуност на варијације напона напајања (А.5.4)
- влажна топлота (Б.2)
- постојаност параметара (Б.4)

до 20 kg

SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, Б.2, Б.4

Л4 
И-13 Физичка испитивања/П-27.2 Остали производи - Таксиметри
Таксиметри

Испитивање функционалности при амбијенталним условима (испитивање тачности показивања мерења времена и раздаљине)
- при промени напона од 9V и 16V
- при промени фреквенције импулса, напона импулса и вредности константе k возила
- само за примену тарифе S

OIML R 21:2007, т.А.4.2, т.А.4.3 и т.А.4.4

Л3