Преузимање ПДФ-а

ГЕОМ доо Београд

Кумодрашка 328/а, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-376
ПИБ:105212430
Акр. број:01-337
Web:http://www.geom.rs/
Тел:+381112496779
Факс:+381113985379

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. април 2011.
Датум последње акр.:15. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:15. април 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Бојан Карас
Функција:Директор
Телефон:011/ 3970-397 , 063/230653
Факс:+381113985379
Е-маил:bojan@geom.rs

Локације

Л1 - Лабораторија Геом
Л1,Т1 - Лабораторија Геом, Терен

Историја статуса

15. април 2023. - 15. април 2027.Акредитован
15. април 2019. - 14. април 2023.Акредитован
15. април 2015. - 14. април 2019.Акредитован
15. април 2011. - 14. април 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.10 Физичка, хемијска, механичка и геомеханичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Тло

Одређивање коефицијента водопропустљивости

SRPS EN ISO 17892-11:2019, T6.4.1 B

Л1 

Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла

(0-100)%

SRPS U.B1.024:1968

Л1,Т1 

Одређивање садржаја карбоната тла

(0-100)%

SRPS U.B1.026:1968

Л1,Т1 

Утврђивање честица тла у минералном земљишту - Метода сејања и седиментације

(0.002-100) mm

ISO 11277:2020

Л1,Т1 

Одређивање садржаја воде (влажности )

(0-100)%

SRPS EN ISO 17892-1:2015

Л1 

Одређивање запреминске масе материјала тла са порама методом са цилиндром познате запремине

дo 3 mg/m^3

SRPS EN ISO 17892-2:2015, т.5.1

Л1 

Одређивање масе јединичне запремине честица пикнометарском методом

дo 3 mg/m^3

SRPS EN ISO/TS 17892-3:2016, т.5.1

Л1 

Одређивање гранулометријског састава

(0.001-100) mm

SRPS EN ISO 17892-4:2017

Л1 

Одређивање стишљивости тла степенастим оптерећењем – Едометарско испитивање

σ= до 3200kPа

SRPS EN ISO 17892-5:2017

Л1 

Испитивање једноаксијалне чврстоће при притиску на ситнозрно тло

σ= до 2600 kРа

SRPS EN ISO 17892-7:2018

Л1 

Испитивање директног смицања

σ=(0-1200) kPa
τ=(0-1200) kPa

SRPS EN ISO 17892-10:2019

Л1 

Одређивање течења и пластичности тлa

(0-130)%

SRPS EN ISO 17892-12:2018/А1:2022

Л1 

Одређивање односа влажности и суве запреминске масе. Збијање по Проктору

до ρmax 3mg/m^3

SRPS EN ISO 13286-2:2012, т.7.1 и 7.2

Л1 

Одређивање калифорнијског индекса носивости , непосредног индекса носивости и линеарног бубрења

(0-100)%

SRPS EN ISO 13286-47:2022

Л1 

Испитивање тла у триаксијалним, неконсолидованим и недренираним условима

SRPS EN ISO 17892-8:2018

Л1 

Триаксијално компресионо испитивање консолидованог тла засићеног водом

SRPS EN ISO 17892-9:2018

Л1 

Испитивање слегања тла преносном динамичком плочом

ASTM E2835-11:2021

Л1