Преузимање ПДФ-а

ПРОФИ ЛАБ ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за испитивање

Веле Нигринове 1/II, 11000 Беогрaд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-357
ПИБ:105750380
Акр. број:01-296
Web:http://www.profilab.rs/
Тел:+381 11 4113 142, +381 11 7708 945
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. октобар 2009.
Датум последње акр.:5. јануар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:4. јануар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Поповић, Илија Томић
Функција:Руководилац квалитеа
Телефон:+381 11 7708 945; +381 11 411 31 42
Факс:
Е-маил:office@profilab.rs

Локације

Л2 - Лабораторија за испитивање предмета опште употребе, воде и хране
Л1 - Лабораторија за испитивање текстилних и кожарских производа

Историја статуса

5. јануар 2022. - 4. јануар 2026.Акредитован
7. октобар 2017. - 5. јануар 2022.Акредитован
7. октобар 2013. - 6. октобар 2017.Акредитован
6. октобар 2009. - 6. октобар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања /П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1 ELISA техником

мин. 0,00625 µg/kg

IHM81

Л2 
Храна - Дијететске намирнице и сировине за њих и друге намирнице уобичајеног састава

Одређивање садржаја глутена

5,0 – 80 mg/kg

IHM109

Л2 
Храна - Житарице и производи Језграсто воће Уљарице Сушено воће Зачини

Одређивање садржаја афлатоксина B1

1 - 8µg/kg

IHM103

Л2 

Одређивање садржаја укупних афлатоксина (B1+B2+G1+G2)

5 - 50µg/kg

IHM102

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Козметички производи

Козметика-Микробиологија- Вредновање антимикробне заштите козметичких производа

SRPS EN ISO 11930:2019

Л2 

Козметика-Микробиологија- Откривање и одређивање квасаца и плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

Л2 

Микробиологија- Откривање и одређивање аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

Л2 

Козметика-Микробиологија- Откривање Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

Л2 

Козметика-Микробиологија- Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л2 
Козметчки производи

Козметика-Микробиологија- Откривање Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л2 
Козметички производи

Козметика-Микробиологија-Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

Л2 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање броја квасница и плесни у 1 g (ml)

Правилник2) метода Г II/1

Л2 

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија у 1 g (ml)

Правилник2) метода Г II/1

Л2 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник2) метода Г II/3

Л2 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник2) метода Г II/4

Л2 

Изоловање и идентификација Proteus врста

Правилник2) метода Г II/5

Л2 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник2) метода Г II/2

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Пречишћена вода Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода

Одређивање присуства сулфиторедукујућих клостридија (MPN метода)

Приручник5) део 2.а.1.; метода 5.1.1.

Л2 

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa - Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л2 
Вода- Вода за пиће Пречишћена вода Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л2 
Вода - Вода за пиће Пречишћена вода Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским позадинским радом

SRPS EN ISO 9308-1:2017
SRPS EN ISO 9308-1:2017/A1:2017

Л2 

Квалитет воде -Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Храна за животиње Дијететски производи и дијететски суплементи

Mикробиологија хране и хране за животиње- Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза –позити-вних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Baird-Parker)

SRPS EN ISO 6888-1:2021

Л2 

Mикробиологија ланца хране- Хори-зонтална метода за откривање и одређивање броја Enteroбacteriaceae- Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO 21528-2:2017

Л2 

Mикробиологија ланца хране –Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама- Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л2 
Вино

Детекција и бројање квасаца на плочи

OIV-MA-AS4-01, Type IV Method
(Resolution OIV-oeno 206/2010),
тачка 6 (изузимајући тачку 6.2 – МПН техника)

Л2 
Дијететски производи и дијететски суплементи

Mикробиологија ланца хране- Хоризо-нтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp -Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л2 

Mикробиологија ланца хране- Хоризо-нтална метода за откривање и одређи-вање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Микробиологија хране и хране за жи-вотиње –Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213: 2011

Л2 

Mикробиологија ланца хране- Хоризонтална метода за отктивање Chronobacter spp

SRPS EN ISO 22964:2017

Л2 

Mикробиологија хране и хране за жи-вотиње - Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cere-us- Метода бројања колонија na 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л2 

Микробиологија хране и хране за животиње –Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л2 

Mикробиологија хране и хране за животиње -Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-ß-Д-глукуронида

SRPS ISO 16649-2:2008

Л2 
Храна Храна за животиње Дијететски производи и дијететски суплементи

Микробиологија хране и хране за жи-вотиње–Хоризонтална метода за одре-ђивање броја квасаца и плесни –Део 2 :Техника бројања колонија у произво-дима са активношћу воде мањом или једнаком од 0,95

SRPS ISO 21527-2: 2011

Л2 

Mикробиологија ланца хране –Хори-зонтална метода за откривање, одређи-вање броја и серотипипацију Salmone-lla – Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017
Изузимајући Анекс Д

Л2 
Вино

Детекција и бројање млечнокиселинских бактерија на плочи

OIV-MA-AS4-01, Type IV Method
(Resolution OIV-oeno 206/2010), тачка 6 (изузимајући тачку 6.2 – МПН техника)

Л2 
Храна Храна за животиње Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за бројање мезофилних млечно киселинских бактериа -- „Colony – count“ техника бројања колонија на 30°C

ISO 15214:1998

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у простору производње и руковања са храном

Микробиологија ланца хране– Хори-зонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л2 

Mикробиологија ланца хране- Хоризо-нтална метода за откривање и одре-ђивање броја Enteroбacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO 21528-2:2017

Л2 
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Бука у животној средини

Мерење буке у животној средини

20 – 140dB

SRPS ISO 1996-1:2019
SRPS ISO 1996-2:2019

Л2 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја микотоксина афлатоксина B1, афлатоксина B2, афлатоксина G1, афлатоксина G2, охратоксина А, деоксиниваленона и зеараленона, Т-2 и HТ-2
(техника LC-MS-MS)

афлатоксин B1, B2, G1, G2: мин: 0,3 µg/kg охратоксин А: мин. 0,8 µg/kg
деоксиниваленон: мин.60 µg/kg
зеараленон: мин.10 µg/kg
Т-2 и HТ-2: мин. 10 µg/kg

IHM191

Л2 

Одређивање олова, кадмијума и арсена после дигестије под притиском
(техника ICP MS)

Pb: мин. 0,02mg/kg
Cd: мин. 0,01 mg/kg
As: мин. 0,02 mg/kg

SRPS EN 17053:2018

Л2 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-23 Дувански производи
Дуванске прерађевине

Одређивање садржаја никотина у течностима за електронске цигарете (техника GC-FID)

(0,5-20,0) mg/ml

IHM203

Л2 

Одређивање садржаја олова и арсена након микроталасне дигестије (техника ICP-OES)

Pb: (0,5- 20,0)mg/kg
As: (0,5-6,0) mg/kg

IHM185

Л2 

Одређивање резидуа пестицида (GC-MS-МS)
Листа 8

мин 0,1 mg/kg (за пестициде сем* и **)
мин. 0,2 mg/kg за *
мин. 0,4 mg/kg за **

IHM18

Л2 

Одређивање садржаја никотина (техника GC-FID)

(0,004-4,00) % (m/m)

IHM149

Л2 

Одређивање pH вредности у дувану

(1-14) pH јединица

SRPS E.P3.116:1965

Л2 
Дуванске прерађевине

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

мин. 0,01 % (m/m)

SRPS E.P3.117:1965

Л2 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечије играчке и предмети намењени деци и одојчади

Одређивање садржаја примарних ароматичних амина (техника HPLC-DAD) Листа 12

2,0-10,0 mg/kg

SRPS EN 71-10:2009
SRPS EN 71-11:2009

Л2 
Дечије играчке и предмети намењени деци и одојчади

Одређивање садржаја фталата (Dibutil Phthalate, Di-(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl Butyl Phthalate, Di-n-octyl phthalate, Diisononyl phthalate, Diisodecyl Phthalate, Diisobutyl Phthalate)
(техника GC-MS)

мин. 0,01 % (m/m)

IHM04

Л2 
Дечје играчке

Одређивање бисфенола А и фенола у миграционом раствору 3% CH3COOH (посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса) и воденом екстракту (играчке)

Бисфенол А:
мин. 0,01 mg/l
Фенол: мин. 1,0 mg/l

IHM169

Л2 
Дечије играчке и предмети намењени деци и одојчади од хомогених вештачких маса

Одређивање хемијског састава

Пластика мање густине (PE/ABS):
Pb мин 2,3mg/kg
Hg мин 1,7mg/kg
Cd мин 9,8mg/kg
As мин 0,0008 %
Cr мин 0,0002 %
Zn мин 0,0003 %
Sn мин 0,0021 %
Пластика веће густине (PVC):
Pb мин 9,9mg/kg
Hg мин 8,0mg/kg
Cd мин 11,8mg/kg
As мин 0,0003 %
Cr мин 0,0012 %
Zn мин 0,0006 %

IHM56

Л2 
Дечије играчке и предмети намењени деци и одојчади

Миграција одређених елемената из дечијих играчака: алуминијум, антимон, арсен, баријум, бор, кадмијум, хром, кобалт, бакар, олово, манган, жива, никл, селен, стронцијум, калај, цинк (техника техника ICP-OES)

Al: мин.0,5 mg/kg
Sb: мин. 0,5 mg/kg
As: мин. 0,25 mg/kg
Ba: мин.0,5 mg/kg
B: мин. 0,5 mg/kg
Cd: мин. 0,15 mg/kg
Cr: мин. 0,5 mg/kg
Co: мин. 0,5 mg/kg
Cu: мин.0,5 mg/kg
Pb: мин.0,25 mg/kg
Mn: мин. 0,5 mg/kg
Hg: мин.0,5 mg/kg
Ni: мин.0,5 mg/kg
Se: мин. 0,5 mg/kg
Sr: мин.0,5 mg/kg
Sn: мин.0,5 mg/kg
Zn: мин.0,5 mg/kg

IHM184

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање миграције примарних ароматичних амина у миграционом раствору воде, 3% CH3COOH и 10% етанолу (2 часа на 70°С, 4 часа на 100°С и 10 дана на 40°С) (техника LC-MS/MS) Листа 11

(1-4) µg/kg
(0,167-0,667) μg/dm^²

IHM183

Л2 

Одређивање садржаја алуминијума, анитимона, арсена, баријума, кадмијума, калцијума, хрома, кобалта, бакра, еуропијума, гадолинијума, гвожђа, лантана, олова, литијума, магнезијума, мангана, живе, никла, калијума, натријума, тербијума и цинка у миграционом раствору 3% CH3COOH и 10% етанола
(техника ICP-OES)

3% CH3COOH:
As: (0,001-0,020) mg/l
Cd: (0,001-0,020) mg/l
Pb: (0,002-0,020) mg/l
Al: (0,01-2,0) mg/l
Sb: (0,005-0,070) mg/l
Cr: (0,005-0,020) mg/l
Co: (0,005-0,100) mg/l
Eu: (0,005-0,100) mg/l
La: (0,005-0,100) mg/l
Hg: (0,0050-0,0200) mg/l
Ni: (0,005-0,040) mg/l
Tb: (0,010-0,100) mg/l
Li: (0,01-1,00) mg/l
Ba: (0,01-2,0) mg/l
Cu: (0,01-10,0) mg/l
Fe: (0,01-60,0) mg/l
Mn: (0,01-1,30) mg/l
Zn: (0,01-10,0) mg/l
Gd: (0,010-0,100) mg/l
Ca: (0,50-100,0) mg/l
Mg: (0,50-100,0) mg/l
К: (0,50-100,0) mg/l
Na: (0,50-100,0) mg/l

10% етанол:
As: (0,001-0,020) mg/l
Cd: (0,001-0,020) mg/l
Pb: (0,002-0,020) mg/l
Al: (0,01-2,0) mg/l
Sb: (0,004-0,080) mg/l
Cr: (0,005-0,020) mg/l
Co: (0,005-0,100) mg/l
Eu: (0,005-0,100) mg/l
La: (0,005-0,100) mg/l
Hg: (0,0050-0,0200) mg/l
Ni: (0,005-0,040) mg/l
Tb: (0,010-0,100) mg/l
Li: (0,01-1,00) mg/l
Ba: (0,01-2,0) mg/l
Cu: (0,01-10,0) mg/l
Fe: (0,010-70,0) mg/l
Mn: (0,01-1,30) mg/l
Zn: (0,04-10,0) mg/l
Gd: (0,030-0,100) mg/l
Ca: (0,50-100,0) mg/l
Mg: (0,50-100,0) mg/l
К: (0,50-100,0) mg/l
Na: (0,50-100,0) mg/l

IHM188

Л2 

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, арсена, селена, баријума, цинка, кобалата, мангана, гвожђа и живе у миграционом раствору 3% CH3COOH и 10% етанолу
(техника ICP-OES)

Pb: (0,020-1,0) mg/l
Cd: (0,020-0,10) mg/l
Cr: (0,020-0,20) mg/l
Ba: (0,020-1,0) mg/l
Zn: (0,020-70) mg/l
Co: (0,020-10,0) mg/l
Аs: (0,020- 0,20) mg/l
Se:(0,020-1,0) mg/l
Hg: (0,005-0,02) mg/l
Mo:(0,020-0,20) mg/l
Sn: :(0,020-15,0) mg/l

IHM187

Л2 
Предмети опште употребе Метално посуђе и прибор

Одређивање садржаја хрома, никла и мангана у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине (24 часа на 20±2ºС или 30 минута на 100ºС)
(техника ICP-OES)

Cr: (0,02-0,20) mg/l
Ni: (0,02-0,20) mg/l
Mn: (0,02-0,20) mg/l

IHM187

Л2 
Предмети опште употребе Емајлирано посуђе и прибор

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, баријума и селена у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине и антимона у миграционом раствору 3% винске киселине (30 минута на 100ºС)
(техника ICP-OES)

Pb: (0,02-2,0) mg/l
Cd: (0,02-0,2) mg/l
Cr: (0,02-2,0) mg/l
Ba: (0,02-10,0) mg/l
Se: (0,02-2,0) mg/l
Sb: (0,02-6,0) mg/l

IHM187

Л2 
Предмети опште употребе Глинено, керамичко и порцеланско посуђе и прибор

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, баријума и селена у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине и антимона у миграционом раствору 3% винске киселине (24 часа на 20±2ºС) и (2 часа на 100±2°C)
(техника ICP-OES)

24 часа на 20±2ºС
Pb: (0,02-6,0) mg/l
Cd: (0,02-0,4) mg/l
Cr: (0,02-2,0) mg/l
Ba: (0,02-2,0) mg/l
Se: (0,02-2,0) mg/l
Sb: (0,02-6,0) mg/l

Pb: (0,02-6,0) mg/dm^2
Cd: (0,02-0,4) mg/dm^2
Cr: (0,02-2,0) mg/dm^2
Ba: (0,02-2,0) mg/dm^2
Se: (0,02-2,0) mg/dm^2
Sb: (0,02-6,0) mg/dm^2

2 часа на 100±2°C
Pb: (0,02-10,0) mg/l
Cd: (0,02-1,0) mg/l
Cr: (0,02-2,0) mg/l
Ba: (0,02-2,0) mg/l
Se: (0,02-2,0) mg/l
Sb: (0,02-6,0) mg/l

IHM187

Л2 
Предмети опште употребе Стаклено посуђе и амбалажа

Одређивање садржаја олова и кадмијума у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине (24 часа на 20±2ºС) (техника ICP-OES)

Pb: (0,02 - 0,60) mg/l
Cd: (0,02-0,70) mg/l

Pb: (0,02-2,0) mg/dm^2
Cd: (0,02-0,20) mg/dm^2

IHM187

Л2 
Предмети опште употребе - Сировине за козметичку индустрију

Одређивање садржаја воде методом по Карл Фишеру (волуметријска титрација)

мин. 0,01% (m/m)

IHM141

Л2 
Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, козметички производи, сировине за козметичку индустрију, мирисне материје, есенцијелна уља

Одређивање садржаја олова, кадмијума, никла, арсена и живе након микроталасне дигестије
(ICP-OES)

Pb:(0,5-20,0) mg/kg
Pb стик:(1,0-20,0) mg/kg
Cd:(0,5-6,0) mg/kg
Ni:(0,5–20,0) mg/kg
As: (0,5-6,0) mg/kg
As стик: (1,0-6,0) mg/kg
Hg (:(0,5-2,0) mg/kg
Hg (за производе намењене зони око очију) :
(0,5-140,0) mg/kg

IHM186

Л2 

Одређивање садржаја амонијака у фарбама за косу (волуметрија)

0,10-10% (m/m)

IHM36

Л2 

Одређивање садржаја живе (термална декомпозиција, амалгамирање, AAS за Hg)

Hg (:(0,0075-2,0) mg/kg
Hg (за производе у зони око очију) :
(0,0075-70,0) mg/kg

IHM106

Л2 

Одређивање садржаја олова, кадмијума, никла, арсена након микроталасне дигестије
(техника GFAAS за Pb, Cd, Ni, As)

Pb:(1,25-20,0) mg/kg
Cd:(0,025-6,2) mg/kg
Ni:(0,50–20,0) mg/kg
As: (1,25-6,0) mg/kg

IHM99

Л2 
Предмети опште употребе - Пропилен гликол и његови водени раствори

Стандардна тест метода за одређивање реолошких особина нењутновских флуида ротационим вискозиметром

3000-65000 (mPa s)

ASTM D2196 (2018)

Л2 

Стандардна тест метода за одређивање индекса рефракције у угљоводоничним течностима

1,3000-1,4000

ASTM D1218-12 (2016)

Л2 

Стандардна тест метода за одређивање pH водених раствора стакленом електродом (потенциометрија)

(1-14) pH јединица

ASTM E70-07 (2015)

Л2 
Предмети опште употребе Детерџенти, средстава за прање и чишћење

Одређивање садржаја фосфора

мин. 0,15 % (m/m)

IHM11

Л2 
Предмети опште употребе Детерџенти, средстава за прање и чишћење и површински активне материје

Одређивање садржаја материје растворне у етанолу

мин. 0,10 % (m/m)

IHM01

Л2 

Oдређивање садржаја слободних алкалија и слободних киселина

мин. 0,0056 mg KOH/1g

SRPS ISO 4314:1992

Л2 

Одређивање садржаја оксидационих материја изражених као активни кисеоник или активни хлор

мин. 0,002 %
(за кисеоник)
мин. 0,004%
(за хлор)

IHM12

Л2 

Одређивање pH вредности у воденим растворима

(1-14) pH јединица

SRPS ISO 4316:2014

Л2 
Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, козметички производи, сировине за козметичку индустрију, мирисне материје, есенцијелна уља

Одређивање pH вредности

(1-14) pH јединица

IHM61

Л2 

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, баријума, никла, арсена и живе након екстракције са 0,1М HCl (техника FAAS за Pb, Cd, Cr, Ba, Ni; техника GFAAS за As; термална декомпозиција, амалгамирање, AAS за Hg)

Hg: (0,1-10,0) mg/kg
Pb: (5,0-50,0) mg/kg
Cd: (0,5-10,0) mg/kg
Cr: (5,0–50,0) mg/kg
Ni: (1,0–50,0) mg/kg
As: (0,05-6,8) mg/kg
Ba: (10,0-170) mg/kg

IHM62

Л2 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

мин. 0,1 % (m/m)

SRPS ISO 672:2014

Л2 

Одређивање садржаја материје растворне у етанолу

мин. 0,1 % (m/m)

IHM01

Л2 

Одређивање 2-феноксиетанола, бензоеве и сорбинске киселине

Натријум-бензоат:
0,01% - 0,50%
Калијум-сорбат:
0,01% - 0,30%
2-феноксиетанол:
0,01% - 1,0%

IHM02

Л2 

Одређивање конзерванса: метил-парабен, етил-парабен, пропил-парабен, бутил-парабен

Метил парабен:
0,01% - 0,60%
Етил парабен:
0,01% - 0,60%
Пропил парабен:
0,01% - 0,70%
n-бутил парабен:
0,01% - 0,70%

IHM13

Л1 

Одређивање густине и релативне густине

(0,000-3,000)g/cm3

IHM64

Л2 

Одређивање индекса рефракције сировина за козметичку индустрију

1,3000-1,7000

IHM67

Л2 
Средства за чишћење и негу зуба и усне шупљине

Одређивање садржаја флуорида (потенциометрија)

мин.10 mg/kg

IHM58

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Отпад Разврстан према каталогу отпада „Сл. гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021)

Одређивање сувог остатка и укупног процента влаге (гравиметрија)

(1-100) % (m/m)

SRPS EN 12880:2007

Л2 

Одређивање фенолног индекса – Спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином последестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457 - (2, 4):2008

(0,03 – 2000) mg/kg

SRPS ISO 6439:1997

Л2 

Одређивање концентрације водоникових јона-pH (потенциометрија)

(2-10) pH јединица

EPA M 9045 D:2004

Л2 

Одређивање садржаја елемената у отпадним материјалима: Cu, Fe, Al, Ni, Pb, Cd, Cr, Zn, Hg (рендгенско флуоросцентна анализа)

Pb мин 0,0064%
Cd мин 0,0033%
Zn мин 0,0058%
Cu мин 0,0067%
Cr мин 0,0050%
Fe мин 0,0174%
Ni мин 0,0090%
Al мин 0,67%
Hg мин 0,0068%

IHM220

Л2 
Вода Подземна вода, Отпадне воде, Површинске воде

Одређивање бојe
(UV-VIS спектрофотометрија)

(5-125) mg/l Pt

SRPS EN ISO 7887:2013, метода C

Л2 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после 5 дана (BPK5) - метода разблаживања и засејавања (електрохемија)

3-6000 mg/l

SRPS EN ISO 5815-1:2020
SRPS EN ISO 5814:2014

Л2 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (HPK) (UV-VIS спектрофотометрија)

10-1500 mg/l

IHM224

Л2 

Одређивање садржаја
суспендованих материја
(гравиметрија)

мин. 15,0 mg/l

SMEWW 19^th Метода 2540 D

Л2 

Одређивање садржаја уља и масти (гравиметрија)

(5 – 1000) mg/l

EPA 1664:2010

Л2 

Одређивање фенолног индекса – Спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином последестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 0,002 mg/l

SRPS ISO 6439:1997

Л2 
Вода Вода за пиће Пречишћена вода Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Отпадне воде

Одређивање живе у води
(техника ICP-OES)

Hg:0,0005–3,0 mg/l

IHM181

Л2 
Вода - Вода за пиће Пречишћена вода Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Отпадне воде

Одређивање садржаја анјона (флуориди, хлориди, нитрити, нитрати, сулфати, бромиди, фосфати) (јонска хроматографија)

F- 0,1 -1000 mg/L
Cl- 0,1 -1000 mg/L
NO2- 0,05 -1000 mg/L
Br- 0,05 -1000 mg/L
NO3- 0,1 -1000 mg/L
SO4-2 0,1 -1000 mg/L
РO4-3 0,1 -1000 mg/L

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л2 

Одређивање остатка после испаравања на 105°C

мин. 10 mg/l

Приручник5) страна 129

Л2 

Одређивање електролитичке проводљивости

10 μS/cm – 12,88 S/cm

EPA Method 120.1, 1982

Л2 

Одређивање концентрације водоникових јона-pH у води

(1-14) pH јединица

Приручник5) страна 124

Л2 
Вода Вода за пиће Пречишћена вода Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Отпадне воде

Одређивање метала и елемената у траговима у води (техника ICP-OES)

Al: (0,010-40) mg/l
Sb: (0,002 -0,006) mg/l
As: (0,005-0,600) mg/l
Cu: (0,010–40) mg/l
Ba: (0,010–6,0) mg/l
B: (0,010–2,0) mg/l
Zn: (0,010–8,0) mg/l
Fe: (0,010–400) mg/l
Cr: (0,010–100) mg/l
Ca: (0,010– 200) mg/l
K: (0,010–24) mg/l
Co: (0,010–2,0) mg/l
Mg: (0,010–100) mg/l
Mn: (0,010 –10) mg/l
Mo: (0,010–1,0) mg/l
Na: (0,010–60) mg/l
Ni: (0,005–30) mg/l
Pb: (0,005–60) mg/l
Se: (0,005–2,0) mg/l
Ag: (0,005–2,0) mg/l
Cd: (0,002 – 0,6)mg/l

SRPS EN ISO 11885:2011

Л2 

Мерење мутноће (турбидиметрија)

(0,15 – 800) NTU

SRPS EN ISO 7027-1:2016

Л2 

Одређивање амонијака у води (UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05–1,0)mg/l NH3-N

EPA Method 350.2

Л2 
Вода Површинске воде Отпадне воде

Одређивање амонијака у води (UV-VIS спектрофотометрија)

(1,0-5,0) mg/l NH3-N

IHM182

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном

Одређивање PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180) у папирној амбалажи (техникаGC-MS)

(0,05-0,20) mg/kg

IHM172

Л2 
Предмети опште употребе - Накит од легуре бакра, никла и цинка

Одређивање хемијског састава (ручни ХRF анализатор)

Pb мин 0,0052%
Ag: мин:0,0232%
Аu: мин. 0,1030%
Cu мин 0,0102%
Zn мин 0,0073%
Ni мин 0,0090%

IHM15

Л2 
Предмети опште употребе - Накит од алуминијумских легура

Одређивање хемијског састава (ручни ХRF анализатор)

Cd мин 0,0016%
Pb мин 0,0052%
Cu мин 0,0067%
Zn мин 0,0058%
Cr мин 0,0050%
Ni мин 0,0090%
Mn мин 0,0186%
Fe мин 0,0174%
Si мин 0,0044%
Al мин 0,0176%
Zr мин 0,044%
Co: мин 0,0103%

IHM15

Л2 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање бисфенола А и фенола у миграционом раствору 3% CH3COOH (посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса) и воденом екстракту (играчке)

Бисфенол А:
мин. 0,01 mg/l
Фенол: мин. 1,0 mg/l

IHM169

Л2 
Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном

Одређивање садржаја олова и арсена након микроталасне дигестије (техника ICP-OES)

Pb: (0,5- 20,0)mg/kg
As: (0,5-6,0) mg/kg

IHM185

Л2 
Предмети опште употребе - Накит од нерђајућег челика

Одређивање хемијског састава (ручни ХRF анализатор)

Cu мин 0,0067%
Cr мин 0,0050%
Ni мин 0,0090%
Mn мин 0,0186%
Fe мин 0,0174%
Si мин 0,0044%
Co: мин 0,0103%

IHM15

Л2 
Предмети опште употребе - Накит

Одређивање миграције никла
(техника ICP-OES)

(0,02 –1,00) μg/cm^2/7dana

SRPS EN 1811:2016

Л2 
Предмети опште употребе - Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном

Одређивање садржаја олова и арсена у папиру и картону након микроталасне дигестије (техника GFAAS за Pb, As)

Pb: (0,25- 20,0)mg/kg
As: (0,25-6,0) mg/kg

IHM14

Л2 
Предмети опште употребе - Накит

Одређивање миграције никла
(техника GFAAS)

Ni: мин. 0,01 μg/cm2

SRPS EN 1811:2016

Л2 
Предмети опште употребе - Бели лим

Одређивање хемијског састава
(ручни ХRF анализатор)

Cu мин 0,0067%
Cr мин 0,0050%
Ni мин 0,0090%
Mn мин 0,0186%
Fe мин 0,0174%
Si мин 0,0044%

IHM56

Л2 
Предмети опште употребе - Алуминијумски лим и алуминијумске легуре

Одређивање хемијског састава
(ручни ХRF анализатор)

Cd мин 0,0016%
Pb мин 0,0052%
Cu мин 0,0067%
Zn мин 0,0058%
Cr мин 0,0050%
Ni мин 0,0090%
Mg мин 0,0212%
Mn мин 0,0186%
Fe мин 0,0174%
Si мин 0,0044%
Al мин 0,0176%

IHM56

Л2 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор, уређаји, амбалажа од хомогених вештачких маса за животне намирнице Дечије играчке и предмети намењени деци и одојчади од хомогених вештачких маса

Одређивање хемијског састава
(ручни ХRF анализатор)

Пластика мање густине (PE/ABS):
Pb мин 2,3mg/kg
Hg мин 1,7mg/kg
Cd мин 9,8mg/kg
As мин 0,0008 %
Cr мин 0,0002 %
Zn мин 0,0003 %
Sn мин 0,0021 %
Пластика веће густине (PVC):
Pb мин 9,9mg/kg
Hg мин 8,0mg/kg
Cd мин 11,8mg/kg
As мин 0,0003 %
Cr мин 0,0012 %
Zn мин 0,0006 %

IHM56

Л2 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор, уређаји, амбалажа од нерђајућег челика за животне намирнице

Одређивање хемијског састава
(ручни ХRF анализатор)

As мин 0,0037%
Cu мин 0,0067%
Cr мин 0,0050%
Mn мин 0,0186%
Fe мин 0,0174%
Co мин 0,0103%
Ni мин 0,0090%

IHM56

Л2 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, арсена, селена, баријума, цинка, кобалата, мангана и гвожђа и живе у миграционом раствору 3% CH3COOH (термална декомпозиција, амалгамирање, AAS за Hg)
(техника FAAS за Cd, Ba, Zn, Co, Mn и Fe; GFAAS за Pb, Cr, As и Se)

Pb: (0,005-0,5) mg/l
Cd: (0,025-1,0) mg/l
Cr: (0,005-0,1) mg/l
Ba: (0,25-20) mg/l
Zn: (0,1-60) mg/l
Co: (0,5-5) mg/l
Mn (0,05-1,0)mg/l
Fe: (0,5-50)mg/l
Аs: (0,005- 0,17) mg/l
Se:(0,005-0,5) mg/l
Hg: (0,003-0,03) mg/l

IHM03

Л2 
Предмети опште употребе - Метално посуђе и прибор

Одређивање садржаја хрома, никла и мангана у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине (24 часа на 20±2ºС или 30 минута на 100ºС) (техника FAAS за Мn; GFAAS за Cr и Ni)

Cr: (0,001-0,1) mg/l
Ni: (0,002-0,1) mg/l
Mn: (0,05-1) mg/l

IHM03

Л2 
Предмети опште употребе - Емајлирано посуђе и прибор

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, баријума и селена у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине (30 минута на 100ºС) и Sb у миграционом раствору 3% винске киселине (30 минута на 100ºС) (техника FAAS за Pb, Cd, Cr, Ba; GFAAS за Se и Sb)

Pb: (0,5-5,0) mg/l
Cd: (0,025-1,0) mg/l
Cr: (0,5-5,0) mg/l
Ba: (1-20) mg/l
Se: (0,005-1,0) mg/l
Sb: (0,005-4,00) mg/l

IHM03

Л2 
Предмети опште употребе - Глинено, керамичко и порцеланско посуђе и прибор

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, баријума и селена у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине (24 часа на 20±2ºС) и Sb у миграционом раствору 3% винске киселине (24 часа на 20±2ºС)
(техника FAAS за Pb, Cd, Cr, Ba; GFAAS за Se и Sb)

Pb: (0,5-5,0) mg/l
Cd: (0,025-1,0) mg/l
Cr: (0,5-5,0) mg/l
Ba: (0,25-20) mg/l
Se: (0,005-1,0) mg/l
Sb: (0,005-4,00) mg/l

Pb: (0,5-5,0) mg/dm2
Cd: (0,025-1,0) mg/dm2
Cr: (0,5-5,0) mg/dm2
Ba: (0,25-20) mg/dm2
Se: (0,005-1,0)mg/dm2
Sb: (0,005-4,00)mg/dm2

IHM03

Л2 
Предмети опште употребе наставак Стаклено посуђе и амбалажа

Одређивање садржаја олова и кадмијума у миграционом раствору 3% CH3COOH киселине (24 часа на 20±2ºС), (техника GFAAS за Pb, техника FAAS за Cd)

Pb: (0,005-1) mg/l
Pb: (0,005-1) mg/dm2
Cd:
(0,05-0,1) mg/dm2

IHM03

Л2 
Емајлирано посуђе и прибор

Одређивање миграције емајла из модел раствора (гравиметрија)

(5-50) mg/dm²

IHM175

Л2 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање садржаја фталата (Dibutil Phthalate, Di-(2-ethylhexyl) phthalate, Benzyl Butyl Phthalate, Di-n-octyl phthalate,Diisononyl phthalate, Diisodecyl Phthalate, Diisobutyl Phthalate)(GC-MS)

мин. 0,01 % (m/m)

IHM174

Л2 
Материјали и предмети у додиру са прехрамбеним производима - Пластичне масе

Одређивање укупне миграције нискомолекуларних супстанци и неорганских супстанци у симулаторе хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује

мин.2 mg/dm²

SRPS EN 1186-1:2008
SRPS EN 1186-9:2008

Л2 

Одређивање хемијског састава (ручни ХRF анализатор)

Pb мин 0,0052%
Ag: мин:0,0232%
Аu: мин. 0,1030%
Cu мин 0,0102%
Zn мин 0,0073%
Ni мин 0,0090%

IHM15

Л2 

Одређивање pH вредности у папиру и картону (потенциометрија)

(1-14) pH јединица

SRPS ISO 6588-2:2014

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја етанола (техника GC-FID)

(0,01-0,5) % (v/v)

IHM166

Л2 

Одређивање садржаја кинина
(UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 5,0 mg/L

IHM170

Л2 
Храна - Адитиви и ароме

Одређивање садржаја воде методом по Карл Фишеру (волуметријска титрација)

мин. 0,01% (m/m)

IHM141

Л2 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

мин. 0,01 µg/kg

IHM221

Л2 
Храна - Сладолед

Одређивање млечне масти методом по Gerberu
(ацидобутирометријски)

(0,1 – 12,0) % (m/m)

IHM180

Л2 
Храна - Сир

Одређивање млечне масти методом по Gerberu
(ацидобутирометријски)

(0,05 – 40,0) % (m/m)

Правилник ¹¹)
Метода VI.2

Л2 
Храна - Млеко

Одређивање млечне масти методом по Gerberu
(ацидобутирометријски)

(0,1 – 7,0) % (m/m)

Правилник ¹¹)
Метода I.3

Л2 
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање фипронила и фипронил сулфона (GC-MS-МS)

мин. 0,003 mg/kg

IHM111

Л2 
Храна

Одређивање садржаја етилен оксида и његовог метаболита 2 хлор етанол
(GC-MS-МS)

мин 0,02 mg/kg
зачини: 0,05 mg/kg

IHM194

Л2 
Уља и масти Димљено месо и димљени производи од меса Димљено месо рибе и димљени производи рибарства Сушени зачини Сушено ароматично биље Какао зрно и производи од какао зрна Додаци исхрани

Одређивање PAH
(GC-MS-МS) Листа 7

мин 0,5µg/kg
сума: мин 2 µg/kg
зачини и додаци исхрани: мин 2,5µg/kg
сума: мин 10 µg/kg

IHM193

Л2 
Формуле за одојчад, Храна за одојчад и малу децу

Одређивање резидуа пестицида у храни
(GC-MS-МS / LC-MS-MS) Листа 5

мин 0,003 mg/kg

IHM45

Л2 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање испарљивих киселина (волуметрија)

мин. 0,01 g/100g

SRPS ISO 6632:2003

Л2 

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида (волуметрија)

мин. 0,3 mg/kg

IHM229

Л2 

Одређивање садржаја 5-хидроксиметилфурфура-ла (UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 4 mg/l

SRPS ISO 7466:2011

Л2 

Одређивање садржаја етанола
(техника GC-FID HSS)

(0,1-30) g/kg

IHM208

Л2 

Одређивање киселости
титрацијом (волуметрија)

мин. 0,01 g/100g

SRPS ISO 750:2003

Л2 
Храна - Уља и масти

Одређивање садржаја воде методом по Карл Фишеру (волуметријска титрација)

мин. 0,01% (m/m)

IHM141

Л2 
Храна - Јестива уља, масти биљног и животињског порекла, мајонез и сродни производи

Одређивање метилестара масних киселина (GC-FID)

мин. 0,05 g/100g

SRPS EN ISO 12966-1:2015

Л2 
Храна - Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи

Одређивање садржаја теобромина
(UV-VIS спектрофотометрија)

мин.0,06 % (m/m)

Правилник^⁴)
Метода 17

Л2 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупне масти (гравиметрија)

мин.0,1 g/100g

SRPS ISO 1443:1992

Л2 

Одређивање садржаја укупног фосфора
(UV-VIS спектрофотометрија)

0,05 – 0,6 % (m/m)

SRPS ISO 13730:1999

Л2 
Храна - Кафа, Какао

Одређивање садржаја охратоксина А
(техника LC-MS-MS)

мин. 0,8 µg/kg

IHM217

Л2 
Храна - Жита, готови производи од жита, млински производи, пекарски производи, теста, тестенине, фини пекарски производи, снек производи, уљарице, вино

Одређивање садржаја микотоксина афлатоксина B1, афлатоксина B2, афлатоксина G1, афлатоксина G2, охратоксина А, деоксиниваленона и зеараленона, Т-2 и HТ-2
(техника LC-MS-MS)

афлатоксин B1, B2, G1, G2: мин: 0,3 µg/kg охратоксин А: мин. 0,8 µg/kg
деоксиниваленон: мин.60 µg/kg
зеараленон: мин.10 µg/kg
Т-2 и HТ-2: мин. 10 µg/kg

IHM191

Л2 
Храна

Одређивање садржаја живе (термална декомпозиција, амалгамирање, AAS)

Кафа, какао производи, чоколадни производи и производи слични чоколади, крем производи, бомбонски производи, фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи, супе и додаци јелима, хмељ и производи од хмеља, сувопечени плодови адитиви за храну, ароме за храну
Hg: (0,003- 2,0) mg/kg
Чај, биљни чај и њихови производи, зачини и мешавине зачина, жита,
Hg: (0,003-0,10) mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића, дијететски производи-дечија храна
Hg: (0,003-0,01) mg/kg
Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху, воћнии нектари и сродни производи, вино
Hg: (0,003-0,02) mg/kg
Дијететски производи-додаци исхрани,
прехрамбени ензими
Hg: (0,003-0,2) mg/kg
Млински и пекарски производи и тестенине, брзо смрзнута теста
скроб и производи од скроба
Hg: (0,003-0,06) mg/kg
Воће, поврће и њихови производи
Hg: (0,003-0,04) mg/kg
Пекарски квасац
Hg: (0,003-0,05) mg/kg
Печурке
Hg: (0,003-1,0) mg/kg
Риба и морски плодови
Hg: (0,003-2,0) mg/kg
Mесо и производи од меса
Hg: (0,003-0,30) mg/kg

IHM63

Л2 
Храна - Шира

Одређивање садржаја укупних киселина

(3,00 - 15,00) g/l

OIV-MA-AS313-01 Приручник 8)

Л2 

Одређивање садржаја шећера

(10,0 - 60,0) %

OIV-MA-AS2-02 Приручник 8)

Л2 
Храна - Вина

Одређивање диглукозид малвидола

<15mg/l, >15mg/l

OIV-MA-AS315-03 Приручник 8)

Л2 
Храна Бомбонски производи Зачини и мешавине зачина Освежавајућа безалкохолна пића Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи Воће, поврће и производи од воћа и поврћа Вино Дијететски производи

Одређивање арсена, кадмијума и олова после дигестије под притиском
(техника ICP MS)

Храна:
Cd: мин. 0,01 mg/kg
Pb: мин. 0,02mg/kg
As: мин. 0,02 mg/kg
Вино, воћни сокови, реконсититуисани концентровани воћни сокови и воћни нектари, сокови за бебе, каше за бебе, формуле за одојчад, млеко
Cd : мин. 0,002mg/kg
Pb : мин. 0,004mg/kg
As: мин. 0,004mg/kg
Уља и масти биљног и животињског порекла
Cd : мин. 0,02mg/kg
Pb : мин. 0,04mg/kg
As : мин. 0,04mg/kg

SRPS EN 15763:2012
SRPS EN 13805:2015

Л2 
Храна у лименој амбалажи

Одређивање калаја после дигестије под притиском

мин. 0,25mg/kg

SRPS EN 15765:2012
SRPS EN 13805:2015

Л2 
Храна

Одређивање калцијума, магнезијума, калијума и натријума

Ca : мин. 70 mg/kg
Mg : мин. 45 mg/kg
K : мин. 605 mg/kg
Na : мин. 11 mg/kg

SRPS EN 16943:2017
SRPS EN 13805:2015

Л2 
Храна животињског порекла

Одређивање пестицида и полихлорованих бифенила (PCB)
(GC-MS ) Листа 6

Пестициди:
мин.10 µg/kg
PCB:
Mесо и млеко њихови производи мин. 20 ng/g масти
Риба:
мин. 10 ng/g влажне масе

IHM138

Л2 
Јака алкохолна пића и етил-алкохол, ферментисана рафинада

Одређивање садржаја метала (олова, арсена, калаја, цинка, гвожђа и бакра)
(техника ICP-OES)

Pb: (0,10-1,0) mg/l
As: (0,50-20,0) mg/l
Sn: (0,50-20,0) mg/l
Zn: (0,20-4,0) mg/l
Fe: (0,50-60,0) mg/l
Cu: (0,50-60,0) mg/l

IHM190

Л2 
Храна - Вина

Одређивање садржаја редукујућих шећера

(0,5 - 100,0) g/l

OIV-MA-AS311-01A Приручник 8)

Л2 

Одређивање садржаја пепела

(1,0 - 4,0) g/l

OIV-MA-AS2-04 Приручник 8)

Л2 

Одређивање садржаја укупног сумпор диоксида – брза метода

(10 - 250) mg/l

OIV-MA-AS323-04A Приручник 8)

Л2 

Одређивање садржаја испарљивих киселина

(1,7 - 35,0) meq/l

OIV-MA-AS313-02 Приручник 8)

Л2 

Одређивање садржаја укупних киселина (волуметријски)

(3,00 - 15,00) g/l

OIV-MA-AS313-01 Приручник 8)

Л2 

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

Правилник6) метода V

Л2 

**Одређивање садржаја метанола

мин. 30 mg/L

IHM07

Л2 

Одређивање садржаја Аs након микроталасне дигестије

As: (0,05-0,4) mg/l

IHM104

Л2 
Храна - Јака алкохолна пића и етил-алкохол, ферментисана рафинада

Одређивање садржаја метанола уалкохолним пићима

мин. 5 g/hl a.a.

IHM06

Л2 

Одређивање садржаја метала (цинка, гвожђа, бакра)

Јака алкохолна пића и Етил алкохол, ферментисана рафинада:
Zn: (0,10-2,0) mg/l
Fe: (0,50-10,0) mg/l
Cu: (0,50-10,0) mg/l

IHM65

Л2 
Храна - Јака алкохолна пића Пиво Вино

Одређивање садржаја алкохола (алкохолметар; дензитометрија / NIR)

(0-20) % (v/v)
(35-65) % (v/v)

IHM54

Л2 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање кофеина, натријум-сахарина, ацесулфама-К, аспартама, сорбинске и бензоеве киселине

Naтријум-бензоат:
(4-300) mg/l
Kалијум-сорбат:
(1-300) mg/l
Кофеин:
(0,5-250) mg/l
Аспартам:
(4-1000) mg/l
Натријум-сахаринат:
(2-400) mg/l
Kалијум-ацесулфам:
(3- 400) mg/l

IHM05

Л2 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја натријум хлорида у производима од меса

(0,3-100) % (m/m)

SRPS H.G8.077:1983

Л2 

Мерење pH вредности

(1-14) pH јединица

SRPS H.G8.079:1983

Л2 

Одређивање садржаја јодида

мин. 0,55 mg/kg

IHM82

Л2 
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде Замрзнутo вoћe Пaстeризoвaнo вoћe Пaстeризoвaнa кaшa вoћa Замрзнуто поврће Стерилисано поврће Пастеризовано поврће Маринирано поврће Биолошки конзервисано поврће Сок од поврћа Пире и паста парадајза

Одређивање резидуа пестицида у храни
Листа 2

мин 0,01 mg/kg

IHM115

Л2 
Храна - Производи биљног порекла

Одређивање резидуа пестицида у храни
Листа 1

мин 0,01 mg/kg (за пестициде сем* и **)
мин. 0,02 mg/kg за *
мин. 0,04 mg/kg за **

IHM111

Л2 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, реконституисани концентровани воћни сокови, воћни нектари

Oдређивање формолног броја

мин.0,5ml 0,1M NaOH/100ml

SRPS EN 1133:2005

Л2 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, реконституисани концентровани воћни сокови, воћни нектари, алкохолна пића и вина од јабуке, дијететски производи-дечија храна

Одређивање садржаја патулина - Део 1: Метода течне хроматографије високе перформансе

мин.10,0 µg/kg

SRPS ISO 8128-1:2007

Л2 
Храна - Воће, поврће и њихови производи

Одређивање шећера по Luff-Schoorl-у

мин.0,5 g/100g

Правилник7) Метода 3

Л2 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја пепела

мин. 0,01 % (m/m)

SRPS EN 1135:2005

Л2 

Одређивање растворљиве суве материје

(0,1-70) %

SRPS ISO 2173:2007

Л2 

Одређивање pH вредности

(1-14) pH јединица

SRPS EN 1132:2005

Л2 
Храна - Уља и масти

Одређивање пероксидног броја

мин. 0,5mmol O2/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л2 

Одређивање киселинског броја и киселости

мин. 0,01% (m/m)

SRPS EN ISO 660:2021

Л2 
Храна - Уља и масти

Одређивање сапонификационог броја

мин. 150 mg KOH/g

SRPS EN ISO 3657:2020

Л2 
Храна - Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање шећера по Luff-Schoorl-у

мин.0,5 g/100g

Правилник 4) метода 12

Л2 
Храна - Какао производи, чоколаде, производи слични чоколади, крем производи, бомбонски производи, фини пекарски производи

Одређивање укупне масти по Сокслету

мин.0,1 g/100g

Правилник 4)
метода 9

Л2 
Храна - Пекарски производи, фини пекарски производи, снек производи, кафа, дечија храна

Одређивање садржаја акриламида

мин 15 µg/kg

IHM09

Л2 
Храна - Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја воде

мин.0,05 % (m/m)

SRPS ISO 6673:2016

Л2 
Храна - Жита, млински и пекарски производи и тестенина

Одређивање садржаја пепела спаљивањем

мин.0,01 % (m/m)

Правилник 9) Метода I.10

Л2 
Храна - Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја пепела

мин.0,01 % (m/m)

IHM31

Л2 
Храна - Какао и чоколадни производи, бомбонски производи, кекси и сродни производи

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

мин. 0,1 % (m/m)

Правилник 4) Метода 5

Л2 
Храна - Какао и чоколадни производи,бомбонски производи, кекси и сродни производи

Одређивање садржаја влаге

мин. 0,01 % (m/m)

Правилник 4) Метода 1

Л2 
Храна - Чај

Одређивање садржаја пепела

мин. 0,01 % (m/m)

SRPS ISO 1575:1995

Л2 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање садржаја хистамина

25-500 mg/kg

IHM100

Л2 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина

0,04 – 0,5 % (m/m)

SRPS ISO 3496:2002

Л2 

Одређивање садржаја нитрита

мин. 2 mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Л2 
Храна

Одређивање азота методом по Кјелдалу

мин.0,5 g/100g

SRPS ISO 1871:2013

Л2 
Храна - Вина

Одређивање садржаја екстракта - укупни и екстракт без шећера

(15,0 - 120,0) g/l

IHM98

Л2 
Храна - Производи биљног порекла

Одређивање резидуа пестицида у храни
(LC-MS-МS) Листа 4

мин 0,01 mg/kg (за пестициде сем*)
мин 0,003 mg/kg за *

IHM173

Л2 
Храна - Јестива уља, масти биљног порекла, мајонез и сродни производи

Одређивање садржаја укупне масти у мајонезу и сродним производима

мин.0,1 g/100g

SRPS E.K8.050:1997

Л2 

Л2 

Л2 
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-18 Лична заштитна опрема
Радна, заштитна и безбедносна обућа

Неметалне капне - Одређивање унутрашње дужине капне и ширине прирубнице

SRPS ISO 22568-2:2019 тачке 5.2.1 и 5.2.2

Л2 

Металне капне - Одређивање унутрашње дужине капне и ширине прирубнице

SRPS ISO 22568-1:2019 тачке 5.2.1 и 5.2.2

Л2 

Oцењивање посебних ергономских својстава

SRPS EN ISO 20344:2022 тачка 5.1

Л1 

Одређивање чврстоће везе горњи део/ђон и унутрашњих слојева ђона

≤ 2500 N

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 5.2

Л1 

Одређивање унутрашње дужине капне

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 5.3

Л1 

Одређивање отпорности према корозији металних капни за обућу класификације II и хибридно „укалупљене” обуће

SRPS EN ISO 20344:2022 тачка 5.6.2.1

Л1 

Одређивање дебљине горњег дела обуће

≤ 12,7 mm

SRPS EN ISO 20344:2022 тачка 6.1

Л1 

Одређивање висине горњег дела обуће

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 6.2.2

Л1 

Одређивање отпорности према цепању горњег дела обуће, поставе и/или језика

≤ 2500 N

SRPS EN ISO 20344:2022 тачка 6.3

Л1 

Одређивање прекидних својстава горњег дела обуће израђеног од коже

≤ 2500 N

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 6.4

Л1 

Одређивање апсорпције водене паре

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 6.7

Л1 

Одређивање рН вредности

1 до 14

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 6.9

Л1 

Одређивање отпорности према хабању поставе и уложне табанице

SRPS EN ISO 20344:2022 тачка 6.12

Л1 

Одређивање дебљине табанице

≤ 10 mm

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 7.1

Л1 

Одређивање отпорности табанице према хабању

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 7.3

Л1 

Одређивање дебљине ђона и висине крампона

≤ 155 mm

SRPS EN ISO 20344:2022 тачка 8.2.3

Л1 

Одређивање чврстоће ђона према цепању

≤ 2500 N

SRPS EN ISO
20344:2022 тачка 8.3

Л1 
Заштитне рукавице

Одређивање величине мера шаке и рукавице

SRPS EN ISO 21420:2020
тачка 6.1, Прилог Б

Л1 

Одређивање спретности прстију у рукавици

SRPS EN ISO 21420:2020
тачка 6.2

Л1 

Одређивање pH вредности

1 - 14
pH јединица

SRPS EN ISO 21420:2020
тачка 4.2 ц)

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - испитивање отпорности према хабању

SRPS EN 388:2019
тачка 6.1

Л1 

Заштитне рукавице које штите од механичких ризика - испитивање отпорности на цепање

≤ 2500 N

SRPS EN 388:2019
тачка 6.4

Л1 
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани производи

Испитивање сировинског састава - идентификација влакана

SRPS CEN ISO/TR 11827:2017
Тачкe:7.1.1; 7.2.1; додатак A,B,D

Л1 
Тканине, плетенине, неткани текстил, конфекционирани производи

Одређивање формалдехида – Део 1: Слободни и хидролизовани формалдехид (метода екстракције водом) (UV-VIS спектрофотометрија)

мин 16 mg/kg

SRPS EN ISO
14184-1:2013

Л2 

Садржај инсектицида (cis/trans permetrin) (HPLC-DAD)

мин 0,01% (m/m)

IWS TM 27:2003

Л2 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани производи

Квантитативна хемијска анализа – део 20: Мешавина еластана са неким другим влакнима (метода са диметилацетамидом)

0,1-99,9%

SRPS EN ISO 1833-20:2019

Л1 
Тканине, плетенине, неткани текстил, конфекционирани производи

Oдређивање појединих деривата ароматичних амина из азо-боја - Део 1: Детекција употребљених азо боја са екстракцијом из влакана или без ње
(HPLC-DAD)

30 -500 mg/kg

SRPS EN ISO 14362-1:2017

Л2 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани производи

Одређивање садржаја метала – Део 2: Одређивање метала који се екстрахују киселим раствором који симулира знојење (техника ICP-OES)

Sb: min.0,5 mg/kg
As: min. 0,1 mg/kg
Pb: min. 0,1 mg/kg
Cd: min. 0,05 mg/kg
Cr: min. 0,5 mg/kg
Co: min. 0,5 mg/kg
Cu: min.0,5 mg/kg
Ni: min.0,5 mg/kg
Hg: min.0,01 mg/kg

SRPS EN 16711-2:2016

Л2 
Кожа и производи од коже

Одређивање садржаја хрома (VI) у кожи (UV-VIS спектрофотометрија)

мин. 1,50 mg/kg

SRPS EN ISO 17075-1:2017

Л2 

Oдређивање појединих деривата ароматичних амина из азо боја (HPLC-DAD)

мин. 30mg/kg

SRPS EN ISO 17234-1:2020

Л2 
Тканине; Плетенине; Неткани текстил; Конфекционирани производи

Метражна роба - Одређивање масе по јединици дужине и јединици површине

SRPS F.S2.016:1986

Л1 

Текстилне површине - Одређивање масе по јединици површине на малим узорцима

SRPS EN 12127:2014

Л1 

Метода испитивања нетканог текстила - Део 1: Одређивање масе по јединици површине

SRPS EN
29073-1:2009

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса - Одређивање својства ролне - Део 2: Методе за одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине за основну текстилну површину

SRPS EN ISO 2286-2:2017

Л1 

Одређивање дебљине текстила и текстилних производа

≤ 12,7mm

SRPS EN ISO 5084:2013

Л1 

Методе испитивања нетканог текстила - Део 2: Одређивање дебљине

≤ 12,7mm

SRPS EN ISO 9073-2:2008

Л1 

Тканине - конструкција - методе анализе - Део 2: Одређивање броја нити по јединици дужине

SRPS EN
1049-2:2016

Л1 

Платенине - Одређивање броја петљи по јединици дужине и јединици површине

SRPS EN
14971:2012

Л1 

Затезна својства текстилних површина - Део 1: Одређивање највеће силе и издужења при тој сили употребом епрувете у облику траке

≤ 5000 N

SRPS EN ISO
13934-1:2015

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичких маса - Одређивање затезне чврстоће и издужења при прекиду

≤ 5000 N

SRPS EN ISO
1421:2017

Л1 

Тканине - конструкција - методе анализе - Део 5: Одређивање линеарне густине пређа из тканине

SRPS ISO
7211-5:2005

Л1 

Платенине - Одређивање дужине петље и продужне масе пређа кулираних плетенина

SRPS EN 14970:2014

Л1 
Текстилне подне облоге

Текстилне подне облоге – методе за одређивање масе

SRPS ISO 8543:2005

Л1 

Руком чворовани теписи - одређивање типова чворова

SRPS ISO 2550:2014

Л1 

Теписи - Одређивање броја расечених и/или нерасечених петљи по јединици дужине и јединици површине

SRPS ISO 1763:2021

Л1 
Затварачи у облику чичак траке

Одређивање укупне и ефективне ширине траке и ефективне ширине затварача

SRPS EN 12240:2008

Л1 

Одређивање чврстоће одвајања

≤ 5000N

SRPS EN 12242:2008

Л1 

Одређивање чврстоће смицања у правцу подужне осе

≤ 5000N

SRPS EN 13780:2008

Л1 

Одређивање променe мера после прања и сушења и хемијског чишћења

SRPS EN 12243:2017

Л1 
Кожа и производи од коже

Одређивање дебљине

≤ 10 mm

SRPS EN ISO 2589:2016

Л1 

Одређивање затезне чврстоће и процентног издужења

≤ 5000 N

SRPS EN ISO 3376:2020

Л1 

Одређивање цепања под оптерећењем - Део 1: цепање у смеру једне ивице

≤ 5000 N

SRPS EN ISO
3377-1:2011

Л1 

Одређивање цепања под оптерећењем - Део 2: цепање двоструких ивица

≤ 5000 N

SRPS EN ISO
3377-2:2016

Л1 

Мерење отпорности на цепање клином

SRPS EN ISO 23910:2019

Л1 

Одређивање отпорности на савијање флексометар методом

SRPS EN ISO
5402-1:2022

Л1 

Испитивање постојаности обојења - постојаност обојења на циклусе трљања напред-назад

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 11640:2018

Л1 

Одређивање испарљивих материја

SRPS EN ISO 4684:2011

Л1 

Одређивање статистичке апсорпције воде

SRPS EN ISO 2417:2016

Л1 

Одређивање растворљивих материја у дихролметану

SRPS EN ISO 4048:2018 т.8.2

Л1 

Одређивање привидне густине

SRPS EN ISO 2420:2017

Л1 

Одређивање pH и износа разлике

(1 – 14) pH јединица

SRPS EN ISO 4045:2018

Л1 
Тканине; Плетенине; Неткани текстил; Конфекционирани производи

Испитивање тканина и плетива - смицање жица основе и потке, низа и реда

SRPS F.S2.024:1981
метода Б

Л1 

Одређивање отпорности према раздвајању пређе уз шав тканине - Део 2: Метода дефинисаног оптерећења

60N; 120N; 180N

SRPS EN ISO
13936-2:2010

Л1 

Својство затезања шавова текстилних површина и конфекцијских текстилних производа - Део1: Одређивање највеће силе до прекида шавова применом методе са траком

≤ 5000 N

SRPS EN ISO 13935-1:2015

Л1 

Одређивање отпорности текстилних површина на хабање помоћу Мартинделове методе - Део 2: одређивање оштећења епрувете

SRPS EN ISO 12947-2:2017

Л1 

Одређивање отпорности текстилних површина према хабању помоћу Мартинделове методе - Део 3: одређивање губитка масе

SRPS EN ISO 12947-3:2008

Л1 

Одређивање отпорности текстилних површина према хабању помоћу Мартинделове методе - Део 4: оцењивање промене изгледа

SRPS EN ISO 12947-4:2008

Л1 

Одређивање маљавости, пилинга и промене сјаја на текстилним површинама - Део 2: модификована метода по Мартиндалу

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 12945-2:2020

Л1 

Одређивање маљавости, пилинга и промене сјаја на текстилним површинама - Део 1: Метода у којој се користи кутија за пилинг

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 12945-1:2020

Л1 

Одређивање отпорности текстилних површина према пуцању

≤ 2500 N

SRPS F.S2.022:2017
SRPS F.S2.022/1:2018
метода Б

Л1 

Текстил – Одређивање опоравка после гужвања пресавијене епрувете мерењем угла опоравка – Део 1: Метода хоризонтално пресавијене епрувете

≤ 180º

SRPS EN 2313-1:2021

Л1 

Текстилни производи - Метода испитивања моћи упијања воде апсорпцијом

SRPS F.S2.041:1985

Л1 

Одређивање пропустљивости ваздуха кроз текстилну површину

≤ 300 Pa

SRPS EN ISO
9237:2010

Л1 

Својства цепања текстилних површина - Део 2: Одређивање силе цепања употребом епрувета у облику панталона (метода једноструког цепања)

≤ 5000 N

SRPS EN ISO 13937-2:2013

Л1 

Својства цепања текстилних површина - Део 3: Одређивање силе цепања употребом епрувета у облику крила
(метода једноструког цепања)

≤ 5000 N

SRPS EN ISO 13937-3:2013

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса - Одређивање отпорности на цепање - Део 1: Метода цепања константном брзином

≤ 5000 N

SRPS EN ISO 4674-1:2017
метода Б

Л1 

Одређивање промене мера при прању и сушењу

SRPS EN ISO 5077: 2010
SRPS EN ISO 3759: 2012
SRPS EN ISO 6330: 2022

Л1 

Означавање величине одеће - Део 3: мере тела и интервали

SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Текстил за санитетске потребе - Одређивање брзине потапања и моћи упијања воде

SRPS F.S2.561:1985
т.3.2.22 и т.3.2.23

Л1 

Мере прекривача за кревете

SRPS EN 14:2012 т. 6

Л1 

Рубље за домаћинство, угоститељство и за сличне намене (пешкири, столњаци, салвете и крпе) - Одређивање мера

SRPS F.G2.022:1992
т. 3

Л1 

Отпорност и испитивање отпорности према дејству воде

SRPS F.А1.012:2017 метода Б

Л1 

Текстилне површине - Одређивање отпорности на квашење (испитивање окишњавањем)

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 4920:2012

Л1 

Одређивање отпорности на пропустљивост воде - испитивање хидростатичким притиском

≤ 1000 mbar

SRPS EN ISO 811:2018

Л1 

Текстил за заштитну одећу - Одређивање отпорности према дејству киселина

SRPS F.A1.031:1986

Л1 

Отпорност и проверавање отпорности према дејству уља

оцена 50 до 150

SRPS F.A1.019:1981

Л1 

Одбојност према уљу - Испитивање отпорности на угљоводонике

оцена 0 до 8

SRPS EN ISO 14419:2012

Л1 

Одређивање садржаја памука у мешавини са полиакрилонитрилним влакнима - поступак са азотном киселином

0,1% до 99,9%

SRPS F.S3.111:1968

Л1 

Одређивање садржаја вискозних влакана у мешавини са вуном - Поступак са калијум хидроксидом

0,1% до 99,9%

SRPS F.S3.115:1968

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 2: трокомпонентне мешавине влакана

SRPS EN ISO 1833-2:2020
Правилник1), прилог 8

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 3: мешавина ацетатних влакана са неким другим влакнима (метода са ацетоном)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-3:2021
Правилник1), прилог 8, метода број 1

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 4: мешавина протеинских и других влакана (метода са хипохлоритом)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-4:2018
Правилник1), прилог 8, метода број 2

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 6: мешавина вискозе, неких типова купро, модалних или лиоцел влакана са неким другим влакнима (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-6:2019
Правилник1), прилог 8, метода број 3

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 7: мешавине полиамидних влакана са неким другим влакнима (метода са мрављом киселином)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-7:2018
Правилник1), прилог 8, метода број 4

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 11: мешавине неких целулозних влакана са неким другим влакнима (метода са сумпорном киселином)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-11:2018
Правилник1), прилог 8, метода број 7

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 12: мешавина акрилних, одређених модакрилних, одређених хлорних влакана и одређених еластана са неким другим влакнима (метода са диметилформамидом)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-12:2021
Правилник1), прилог 8, метода број 8

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 16: мешавина полипропиленских влакана са неким другим влакнима (метода са ксиленом)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-16:2019
Правилник1), прилог 8, метода број 13

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 18: мешавина свиле са вуном или другим животињским длакама (метода са сумпорном киселином)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-18:2021
Правилник1), прилог 8, метода број 11

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Б02: постојаност обојења према вештачкој светлости: употреба ксенонске лучне лампе

оцена 1 до 8

SRPS EN ISO
105-B02:2015

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део Б07: постојаност обојења према светлости текстила поквашеног вештачким знојем

оцена 1 до 8

SRPS EN ISO
105-B07:2012

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део Е04: постојаност обојења према зноју

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-E04:2014

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део X12: постојаност обојења према трљању

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-X12:2017

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део C06:
постојаност обојења при прању у домаћинству и комерцијалном прању

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-C06:2016

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део D01: постојаност обојења према хемијском чишћењу перхлоретеном

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-D01:2012

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део X11: испитивање постојаности обојења при пеглању

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-X11:2012

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део E01: постојаност обојења према води

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-E01:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Део Е02: постојаност обојења на морску воду

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 105-Е02:2014

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део N01: постојаност обојења према бељењу: хипохлорит

оцена 1 до 5

SRPS ISO
105-N01:1997

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Део D02: постојаност обојења на трљање: органски растварачи

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 105-D02:2017

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део E07: постојаност обојења према капима: вода

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-Е07:2012

Л1 

Испитивање постојаности обојења - Део X05: постојаност обојења према органским растварачима

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-X05:2012

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део E05: постојаност обојења према капима: киселина

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO 105-E05:2012
SRPS EN ISO 105-E05:2012/Ispr. 1/2015

Л1 

Испитивања постојаности обојења - Део 06: постојаност обојења према капима: алкалије

оцена 1 до 5

SRPS EN ISO
105-E06:2013

Л1 

Одређивање pH вредности воденог раствора

1 до 14

SRPS EN ISO 3071:2020

Л1 
Текстилне подне облоге

Текстилни подни застирачи, правоугаони - одређивање димензија

SRPS F.S2.036:1975

Л1 

Машински израђене текстилне подне облоге - одређивање дебљине

SRPS ISO 1765:2014

Л1 
Тканине; Плетенине; Неткани текстил; Конфекционирани производи

Одређивање врсте преплетаја тканина

ISO 3572:1976
ISO 9354:1989/Cor.1:2000

Л2 
Текстилне подне облоге

Руком чворовани теписи - одређивање дужине крака расечене петље (висине флора) изнад подлоге

SRPS ISO 2549:2014

Л1 

Машински израђене текстилне подне облоге – одређивање промена мера после излагања води

SRPS ISO/PAS 17984:2014

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани производи

Методе испитивања нетканог текстила -
Део 3: Одређивање затезне чврстоће (јачине) и издужења

≤ 5000N

SRPS EN 29073-3:2009

Л1 

Методе испитивања нетканог текстила - Део 15: Одређивање пермеабилности ваздуха

≤ 300Pa

SRPS EN ISO 9073-15:2009

Л1 
Тканине Плетенине Неткани текстил Конфекционирани производи

Неткани текстил - Методе испитивања - Део 4: Одређивање отпорности на цепање помоћу трапезоидног поступка

≤ 5000N

SRPS EN ISO 9073-4:2021

Л1 

Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичне масе - Физичка и механичка испитивања - Одређивање отпорности на савијање методом са флексометром

SRPS EN ISO 32100:2018

Л1 

Kвантитативна хемијска анализа - Део 1: Општи принципи испитивања

SRPS EN ISO 1833-1:2020

Л1 

Квантитативна хемијска анализа - Део 25: Мешавине полиестарских влакана са неким другим влакнима (метода са трихлорсирћетном киселином и хлороформом)

0,1% до 99,9%

SRPS EN ISO 1833-25:2020
Правилник1), прилог 8 метода број 17

Л1 

Испитивање постојаности обојења – Део 1: Основни принципи мерења боје на површини

(400-700) nm

SRPS EN ISO 105-J01:2012

Л1 
Текстилне подне облоге

Текстилне подне облоге - Одређивање дебљине флора изнад подлоге

SRPS ISO 1766:2014

Л1 
Тканине; Плетенине; Неткани текстил; Конфекционирани производи

Испитивање постојаности обојења – део 3: израчунавање разлике у обојењу

400-700nm

SRPS EN ISO 105-J03:2010

Л1 
Текстилна влакна, Пређа, Конци

Одређивање садржаја страних примеса на влакнастим материјалима растворљивих у органским растварачима

SRPS F.S1.021:1989

Л1 
Текстилна влакна, пређа, конци

Пређа у намотајима - Одређивање подужне масе (масе по јединици дужине) методом кануре

SRPS EN ISO 2060:2012

Л1 

Одређивање броја увоја у пређи - метода директним бројањем

≤ 2500 u/m

SRPS EN ISO 2061:2016

Л1 

Одређивање прекидне силе и прекидног издужења појединачних нити употребом уређаја са константном брзином истезања (CRE)

≤ 5000 cN

SRPS EN ISO 2062:2012

Л1 

Вуна - Одређивање пречника влакана - метода пројекционог микроскопа

≤ 400 µm

SRPS EN ISO 137:2016

Л1 
Тканине; Плетенине; Неткани текстил; Конфекционирани производи

Текстилне површине - Одређивање ширине и дужине

SRPS EN 1773:2011

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Отпад Разврстан према каталогу отпада „Сл. гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021)

Карактеризација отпада-узимање узорака отпада

SRPS CEN/TR 15310-1:2009
SRPS CEN/TR 15310-2:2009
SRPS CEN/TR 15310-3:2009
SRPS CEN/TR 15310-4:2009
SRPS CEN/TR 15310-5:2009

Л2 
И-15 Узорковање

Храна Вино

Узимање узорака за физичка и хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања

IHM108

Л2 

Површинe у контакту са храном (радне површине, опрема, алати, руке запослених)

Mикробологија ланца хране -Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ЕN ISO 18593:2018

Л2 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Вино

Одређивање сензорних карактеристика – мирис, укус, бистрина, боја

IHM107

Л2