Преузимање ПДФ-а

Научна установа институт за хемију, технологију и металургију, Центар за екологију и техноекономику

Његошева 12, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-323
ПИБ:100160355
Акр. број:01-274
Web:http://www.ihtm.bg.ac.rs/
Тел:+381 11 3370 225
Факс:+381 11 3370 225

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. март 2009.
Датум последње акр.:23. април 2017.
Датум истицања/укидања акр.:22. април 2021.

Контакт особа

Име и презиме:др Милка Видовић
Функција:Директор Центра
Телефон:+381 113370 225
Факс:+381 11 3370 225
Е-маил:cete@ihtm.bg.ac.rs

Локације

Л1 - Аналитичко-еколошка лабораторија (АЕЛ)
Т1 - Терен

Историја статуса

23. април 2017. - 22. април 2021.Акредитован
23. април 2013. - 22. април 2017.Акредитован
13. март 2009. - 12. март 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

1-14

Правилник^1)

Л1, Т1 
Средства за припрему воде - Натријум-хлорид за припрему воде

Одређивање губитка масе на 110°C (гравиметрија)

мин. 0,014 %

SRPS ISO 2483:2015

Л1, Т1 

Мерење рН вредности
(потенциометријска метода)

1-14

SRPS H.G8.079:1983

Л1, Т1 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће

Одређивање садржаја слободних алкалија или слободних киселина (волуметријска метода)

мин. 0,06 %

AEЛ M01-09

Л1, Т1 

Одређивање садржаја активног кисеоника (волуметрија)

мин. 0,67 %

Приручник^2)

Л1, Т1 

Одређивање садржаја површински активних материја растворљивих у етанолу (гравиметрија)

мин. 0,5 %

AEЛ M01-07

Л1, Т1 

Одређивање pH вредности у воденим растворима (потенциометријска метода)

1-14

SRPS ISO 4316:2014

Л1, Т1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја материје нерастворљиве у етанолу (гравиметријa)

мин. 0,11 %

SRPS ISO 673:1993

Л1, Т1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријска метода)

мин. 0,13 %

SRPS ISO 672:2014

Л1, Т1 

Одређивање кадмијума и хрома
(Атомска апсорпциона спектрофотометрија – ААС пламеном техником)

Кадмијума:
(0,2-10) mg/kg
Хрома: (2-50) mg/kg

АЕЛ М01-05

Л1, Т1 

Одређивање садржаја укупних масних киселина (гравиметрија)

мин. 7,25 %

AEЛ M01-06

Л1, Т1 
Средства за припрему воде - Натријум-хлорид за припрему воде

Одређивање садржаја сулфата (гравиметријска метода)

мин. 0,03 %

SRPS ISO 2480:2015

Л1, Т1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечије играчке

Испитивање безбедности дечијих играчака (механичка и физичка својства): цилиндар за мале делове, шавови и материјали, испитивање чврстоће при падању, испитивање превртањем, испитивање чврстоће ударом, испитивање квашењем, материјали који бубре, геометријски облик одређених играчака, испитивање малих лопти и вакуум држача

SRPS EN
71-1:2018
(тачке 8.2, 8.4.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.14, 8.16, 8.32)

Л1, Т1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Одређивање садржаја фталата (Butyl Benzyl Phthalate, Di-nbutyl Phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate, Di-n-octyl Phthalate (GС/FID)

0,5 mg/L – 50 mg/L

АЕЛ М01-10

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Површинске воде Подземне воде Отпадне воде Вода радни флуид

Мерење проводљивости (кондуктометрија)

(1-10000) µS/cm

EPA 120.1:1982

Л1, Т1 

Потрошња калујум-перманганата кувањем у киселој средини и титрацијом према Kubel-Tiemannu (волуметријска метода)

мин. 0,5 mg KMnOn4 /L

Приручник^3)
Метода P-IV-9a

Л1, Т1 

*Мерење pH вредности (потенциометријска метода)

1-10

SRPS H.Z1.111:1987

Л1, Т1 

Одређивање садржаја антимона
- ААС – поступак хидрирања

(1-20) µg/L

АЕЛ М02-02

Л1, Т1 

Одређивање садржаја селена -ААС – поступак хидрирања

(2,0-20) µg/L

SMEWW 19th
Metoda
3114-B^4)

Л1, Т1 

Одређивање садржаја баријума
- ААС – пламена техника

(1-20) mg/L

EPA-Method 208.1:1974

Л1, Т1 

Одређивање садржаја кадмијума, хрома, кобалта, бакра, гвожђа, олова, мангана, никла, калијума, натријума и цинка
- ААС – пламена техника

Кадмијума:
(0,02-1,0) mg/L
Хрома: (0,15-5,0) mg/L
Кобалта: (0,07-1,0) mg/L
Бакра: (0,04-1,60) mg/L
Гвожђа: (0,07-3,0) mg/L
Олова: (0,25-10) mg/L
Мангана:
(0,03-0,60) mg/L
Никла: (0,07-4,0) mg/L
Калијума:
(0,02-1,0) mg/L
Натријума:
(0,007-0,5) mg/L
Натријума: (2-100) mg/L
Цинка: (0,01-0,75) mg/L

SMEWW 19th
Metoda
3111-B^4)

Л1, Т1 

Одређивање садржаја анјона (флуориди, нитрати и сулфати) јонском хроматографијом

мин 0,1 mg F-/L
мин 0,1 mgNO˅3-/L
мин 0,1 mgSO˅4^2- /L

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1, Т1 

Одређивање садржаја азота по Kjeldahlu (волуметријска метода)

мин. 0,2 mg N/L

Приручник^3)
Метода
P-V-6/A

Л1, Т1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после 5 дана (BPK5) - Mетода разблаживања и засејавања (јодометрија)

(3-6000) mg O2 /L

АЕЛ М02-07

Л1, Т1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (волуметрија)

(30-700) mg O2 /L

АЕЛ М02-05

Л1, Т1 

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

(0,005-1,0) mg NО2--N/L

SMEWW 19th
Метода
4500-NO˅2 -B^4)

Л1, Т1 

Одређивање садржаја калцијума - EDTA
(титриметријска метода)

(2,0-100,0) mg Ca2+/L

SRPS ISO 6058:2000

Л1, Т1 

Одређивање садржаја укупних суспендованих материја сушених на 103-105°C (гравиметрија)

мин. 1 mg/L

SMEWW 19th
Метода
2540-D^4)

Л1, Т1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника (јодометријска метода)

(0,2-20) mg O2/L

SRPS EN 25813:2009
SRPS 25813:2009/1:2011

Л1, Т1 

Одређивање садржаја силиката (спектрофотометрија)

(0,01-5) mg SiO2/L

Приручник^3)
Метода
P-V-40/A

Л1, Т1 

Одређивање садржаја фосфата (спектрофотометрија)

(0,01- 0,5) mg/L

Приручник^3)
Метода
P-V-16/A

Л1, Т1 

Одређивање садржаја хлорида
Титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор (волуметрија)

(5-150) mg Cl- /L

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1, Т1 

Одређивање садржаја калаја -ААС – поступак хидрирања

(0,5-25) µg/L

АЕЛ М02-03

Л1, Т1 

Одређивање тврдоће воде (волуметрија)

мин. 0,5 mg/L CaCO3

АЕЛ М02-01

Л1, Т1 

Одређивање алкалитета (Одређивање укупног и композитног алкалитета) (волуметрија)

(0,4-20) mmol/L

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Л1, Т1 

Укупни остатак после испарења на 105°C (гравиметријска метода)

мин. 1 mg/L

Приручник^3)
Метода P-IV-7

Л1, Т1 

Одређивање садржаја живе – метода ААС – поступак хидрирања

(0,1-10) µg/L

SRPS EN ISO 12846:2013

Л1, Т1 
Вода Вода за пиће

Одређивање садржаја амонијака у води за пиће спектрофотометријски са Nesslerovim реагенсом (пре дестилације)

(0,02-4,0) mg NH4+-N/L

Приручник^3)
Метода
P-V-2/B

Л1, Т1 
Вода Вода за пиће Површинске воде Подземне воде Отпадне воде Вода радни флуид

Одређивање садржаја амонијака у површинској, подземној и отпадној води и води радном флуиду спектрофотометријски са Nesslerovim реагенсом (после дестилације)

(0,02-5,0) mg NH4+-N/L

АЕЛ М02-04

Л1, Т1 

Одређивање садржаја арсена
Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије
(поступак хидрирања)

(1-10) µg/L

АЕЛ М02-06

Л1, Т1 
Вода Вода за пиће Површинске воде Подземне воде Отпадне воде Вода радни флуид

Мерење температуре

(0-100) °С

SRPS H.Z1.106:1970

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор за животне намирнице, амбалажа за животне намирнице

Одређивање миграције укупних нискомолекуларних органских и неорганских супстанци (гравиметријa)

мин. 2 mg/dm^2

AEЛ M01-02

Л1, Т1 

Одређивање растворљивости емајла код емајлираног посуђа и прибора (гравиметријa)

мин. 2 mg/dm^2

AEЛ M01-03

Л1, Т1 

Одређивање садржаја фталата (Butyl Benzyl Phthalate, Di-nbutyl Phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate, Di-n-octyl Phthalate (GС/FID)

0,5 mg/L – 50 mg/L

АЕЛ М01-10

Л1 
Предмети опште употребе - Накит

Одређивање миграције никла
(атомска апсорпциона спектрофотометрија – ААС пламеном техником)

мин 0,08 µg/cm2

АЕЛ М01-08

Л1 
Предмети опште употребе - Папир и картон

Одређивање остатка (пепела) након жарења на 900 ºC (гравиметријa)

мин. 0,12 %

SRPS ISO 2144:2017

Л1, Т1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор за животне намирнице, амбалажа за животне намирнице

Испитивање постојаности боја узорака према модел раствору

AEЛ M01-01

Л1, Т1 

Одређивање миграције олова, кадмијума, цинка, хрома, баријума, мангана, никла, селена, антимона, калаја, кобалта, живе и арсена
(атомска апсорпциона спектрофотометрија – ААС са пламеном, хидридном и техником хладних пара)

Олова: (0,3-10) mg/L
Кадмијума:
(0,02-1,0) mg/L
Цинка: (0,015-0,75) mg/L
Хрома: (0,2-5,0) mg/L
Баријума: (0,5-10) mg/L
Мангана: (0,03-0,6) mg/L
Никла: (0,08-4,0) mg/L
Селена: (1-25) µg/L
Антимона: (0,5-20) µg/L
Калаја: (0,5-25) µg/L
Кобалта: (0,07-1,0) mg/L
Живе: (0,5-25) µg/L
Арсена: (1-15) µg/L

АЕЛ М01-04

Л1, Т1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода радни флуид

Узимање узорака - Смернице за узимање узорака воде и паре у котловским постројењима

SRPS ISO 5667-7:2007
SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Површинске воде

Узимање узорака - Смернице за узимање узорака из река и потока

SRPS ISO 5667-6:2017 (осим т. 4.2.2, т. 4.2.3,
т. 4.2.4 и т. 4.2.5)
SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Вода за пиће

Узимање узорака - Смернице за узимање узорака воде за пиће из постројења за обраду воде и из система за дистрибуцију

SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Природна и вештачка језера

Узимање узорака - Смернице за узимање узорака из природних и вештачких језера

SRPS ISO 5667-4:1997
(осим т. 4.2.3.)
SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Подземне воде

Узимање узорака - Смернице за узимање узорака подземних вода

SRPS ISO 5667-11:2005
SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Вода (отпадна вода)

Узимање узорака - Смернице за узимање узорака отпадних вода

SRPS ISO 5667-10:2007 (осим тaчке 4.2.2)
SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1