Преузимање ПДФ-а

Институт за земљиште, Лабораторија

Теодора Драјзера 7, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-261
ПИБ:100349057
Акр. број:01-207
Web:http://www.soilinst.co.rs/
Тел:+381112667-199
Факс:+381112667123

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. децембар 2007.
Датум последње акр.:29. јул 2016.
Датум истицања/укидања акр.:28. јул 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Јелена Максимовић
Функција:руководилац менаџмента квалитетом
Телефон:+381112667199
Факс:+381112667123
Е-маил:soils.institute@gmail.com

Локације

Лабораторија

Историја статуса

29. јул 2016. - 28. јул 2020.Акредитован
13. децембар 2011. - 12. децембар 2015.Акредитован
14. децембар 2007. - 13. децембар 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Земљиште

Одређивање укупног броја микроорганизама у земљишту

ZILUM-2

 

Одређивање броја гљивица у земљишту

ZILUM-3

 

Одређивање броја Azotobacter у земљишту

ZILUM-7

 

Одређивање броја амонификатора у земљишту

ZILUM-8

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
земљиште

Одређивање садржаја воде у облику масене фрикције

(5-50)%

SRPS ISO 11465:2002

 

Одређивање густине сувог земљишта

(1,0-1,75) g/cm3

SRPS EN ISO 11272:2017 тачка 4.1.

 

Одређивање садржаја укупног азота сувим сагоревањем

N = (0,05-5) %

SRPS ISO 13878:2005

 

Одређивање органског и укупног угљеника после сувог сагоревања

Co = (0,5-200) g/kg
OM = (0,5-350) g/kg

SRPS ISO 10694:2005

 

Одређивање елемената у траговима (Cu, Fe, Mn и Zn) са индукованом куплованом плазмом – атомска емисиона спектрометрија, (ICP – AES) екстрахованих пуферским раствором DTPA

Cu = (0,1-500) mg/kg
Fe = (0,1-1000) mg/kg
Mn =(0,1-1000) mg/kg
Zn = (0,1-500) mg/kg

ISO 14870:2005
ISO 22036:2008

 

Одређивање елемената у траговима (As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni и Zn) са индукованом куплованом плазмом – атомска емисиона спектрометрија, (ICP – AES) екстрахованих царском водом

As =(0,1-10000) mg/kg
Cd =(0,1-10000) mg/kg
Co =(0,1-10000) mg/kg
Cr = (0,3-10000) mg/kg
Cu = (0,3-10000) mg/kg
Mn = (0,5-50000) mg/kg
Ni = (0,4-10000) mg/kg
Pb = (0,6-50000) mg/kg
Zn = (0,5-10000) mg/kg

SRPS ISO 11466:2004
ISO 22036:2008

 
Земљиште

Одређивање pH вредности

pH u 1MKCl 1-10
pH у H2O 2-11

SRPS ISO 10390:2007

 

Одређивање садржаја хумуса по Kotzman-у

0,1-18%

ZILUH-4

 

Одређивање лакоприступачног калијума (К) у земљишту Al методом

(0,1- 40) mg K2O/100g

ZILUH-6

 

Одређивање хидролитичке киселости Y по Kappen-у

1-40 cmol/kg

ZILUH-8

 

Одређивање суме адсорбованих базних катјона по Kappen-у

1-50 cmol/kg

ZILUH-9

 

Одређивање Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn екстрахованих царском водом

Cd: (0.3-60) mg/l
Cr: (2-225) mg/l
Co: (1,2-135)mg/l
Cu: (0,3-75) mg/l
Pb: (6-650) mg/l
Mg: (1-120) mg/l
Ni: (6-270) mg/l
Zn: (0,3-50) mg/l

SRPS ISO 11466:2004
SRPS ISO 11047:2004

 

Одређивање густине чврсте фазе земљишта (специфичне масе)

(2,3-2,9) g/cm3

SRPS EN ISO 11508:2018

 

Одређивање механичког састава земљишта

0-100% за сваки механички елемент

ZILUF-1

 

Одређивање лакоприступачног фосфора (Р) у земљишту Al методом

(0,1- 40) mg P2O5/100g

ZILUH-7

 

Одређивање садржаја карбоната

0-50%

SRPS ISO 10693:2005

 

Одређивањ приступачних количина микроелемената и тешких метала Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni и Zn екстрахованих пуферским раствором DTPA

Cu: (0,3-75) mg/l
Mn: (1-120) mg/l
Zn: (0,3-50) mg/l

SRPS ISO 14870:2005
SRPS ISO 11047:2004

 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Земљиште

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

ISO 18400-101:2017
ISO 18400-102:2017
ISO 18400-105:2017
ISO 18400-107:2017
SRPS EN ISO 25177:2013

 

Земљиште

Узимање узорака за хемијска и физичка испитивања

ISO 18400-101:2017
ISO 18400-102:2017
ISO 18400-105:2017
ISO 18400-107:2017
ISO 18400-201:2017
SRPS EN ISO 25177:2013