Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар

Сремска 13, 19000 Зајечар

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-252
ПИБ:101327330
Акр. број:01-205
Web:http://www.zavodzajecar.rs/
Тел:+ 381 19 422 477
Факс:+ 381 19 442 236

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:30. новембар 2007.
Датум последње акр.:1. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:30. новембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Миона Величковић
Функција:Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
Телефон:+ 381 19 422 477; + 381 19 422 543
Факс:+ 381 19 442 236
Е-маил:timok@zavodzajecar.rs

Локације

Лабораторија - Одељење за санитарну микробилогију
Лабораторија - Одељење за санитарну хемију и екотоксигологију
Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

1. децембар 2019. - 30. новембар 2023.Акредитован
1. децембар 2015. - 30. новембар 2019.Акредитован
1. децембар 2011. - 30. новембар 2015.Акредитован
30. новембар 2007. - 30. новембар 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Одређивање нивоа буке

(20-130) dB

SRPS ISO 1996-1:2010
SRPS ISO 1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Површинске воде; Отпадне воде

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока

DMM - 008

Л1,  
Вода - Вода за пиће; Вода из базена за купање

Одређивање укупног броја свих живих бактерија у 1 ml

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.1

 
Вода - Површинска вода; Отпадна вода

Пребројавање Е.coli и колиформних бактерија – Део 2: Метода највероватнијег броја

SRPS EN ISO 9308-2:2015

Л1,  
Вода - Вода за пиће; Минерална вода; Флаширана вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

 
Вода - Вода за пиће; Вода из базена за купање

Доказивање фекалних колиформних бактерија

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.2.2

 

Доказивање укупних колиформних бактерија као MPN

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.2.1

 
Вода - Вода за пиће Флаширана, минерална вода Базенска вода

Откривање и одређивање броја
Pseudomonas aeruginosa метода
мембранска филтрације

/

SRPS EN ISO
16266:2010

Л1 
Вода - Вода за пиће Флаширана, минерална вода Базенска вода

Одређивање броја Escherichia
coli и колиформних бактерија – Део 1:Метода мембранске
филтрације за воде са ниским
бактеријским позадинским
растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017
+ А1:2017

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Узорци са површина (техника брисева)

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO
21528-2:2009

 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд- Паркеру (Baird-Parker)

SRPS EN ISO
6888-1:2009

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO
11290-2:2010

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2010

 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579:2008

 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2009

 

Хоризонтална метода за oдређивање броја микроорганизама - Део 1: Техника бројања колонија на 30°С

SRPS EN ISO
4833-1:2014

 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Tехника бројања колонија на 30°С

SRPS EN ISO 7932:2009

 
Узорци са површина (техника брисева)

Хоризонтална метода за oдређивање броја микроорганизама - Део 1: Техника бројања колонија на 30°С

SRPS EN ISO
4833-1:2014

 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукоронидаза позитивне Escherichiaе coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44°С помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-D-глукуронида

SRPS ISO
16649-2:2008

 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
И-13 Физичка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће; Подземна вода; Базенска и вода за рекреацију; Површинска вода; Отпадна вода;

Одређивање температуре термометром са подеоцима од 0,1 степен

-50°C до +150°C

Приручник^1)
Р-IV-1

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање рН вредности
(потенциометријски)

(0-14)pH

Правилник^8)
метода 3

 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода за пиће, Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Базенска и вода за рекреацију Пречишћена вода Вода за разблаживање раствора за хемодијализу Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја арсена уводама методом пламене атомске апсорпционе спектрофотометрије (HGAAS)

As (0,001-0,02) mg/l

Standard Methods for Examination of Waters and Wastewaters, 20th edition (SMEWW 20th edition) method 3114 C

Л1 
Ваздух - Таложне материје из ваздуха

Одређивање пепела у аероседименту
(гравиметријски)

мин.0,05 mg/m^2 /dan

DMH-065

 

Одређивање калцијума у растворним материјама
(волуметријски)

(0,2-52)mg/m^2 /dan

DMH-012

 

Одређивање сулфата у растворним материјама
(спектрофотометријски)

(1,0-30)mg/m^2 /dan

DMH-011

 

Одређивање хлорида у растворним материјама
(волуметријски)

(18,0-90)mg/m^2 /dan

DMH-070

 

Одређивање растворљивих материја у аероседименту
(гравиметријски)

мин.0,05 mg/m^2 /dan

DMH-010

 
Ваздух - Aмбијентални ваздух

Одређивање концентрације азот-диоксида
(спектрофотометријски)

(3,0-140,0) μg/m^3

DMH-007

 

Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида SO˅2
(спектрофотометријски)

(3.0-155,0)μg/m^3

DMH-041

 

Одређивање садржаја чађи
(рефлектометријски)

(6,55-635,62)μg/m^3

DMH-067

 
Вода - Површинске воде; Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после"n" дана (BPK˅n) - Део 2:Метода за неразблажене узорке
(волуметрија)

(0,5-6,0)mg/l

SRPS ЕN
1899-2:2009

 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после"n" дана (BPKn) - Део 1:Метода разблаживања и засејавања са додатком алилтиоурее
(волуметрија)

(3-6000)mg/l

SRPS ЕN
1899-1:2009

 

Одређивање укупног остатка после испарења на 105°C (гравиметрија)

мин. 4,0 mg/L

Приручник^1)
Р-IV-7

 
Вода - Површинска вода

Одређивање садржаја амонијака
(спектрофотометрија)

(0,26-6,45)mg/l

EPA Method 350.2:1989

 

Oдређивање садржаја раствореног кисеоника – јодометријска метода
(волуметрија)

(0,2-20)mg/l

SRPS ЕN 25813:2009
SRPS ЕN ISO 25813:2009/1:2011

 
Вода - Вода за пиће Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Подземна вода Базенска и вода за рекреацију Пречишћена вода Вода за разблаживање раствора за хемодијализу Површинска вода

Одређивање садржаја нитрита колориметријски са сулфанилном киселном
(спектрофотометрија)

(0,005-0,14) mg/l

Приручник^1)
Р-V-32/А метода А

 

Одређивање садржаја нитрата
(UV - спектрофотометрија)

(0,20-22,75) mg/l

Приручник^1)
Р-V-31/Ц метода Ц

 
Вода - Вода за пиће Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Подземна вода Базенска и вода за рекреацију Пречишћена вода Вода за разблаживање раствора за хемодијализу

Одређивање садржаја фосфата колориметријски са аскорбинском киселином
(спектрофотометрија)

(0,05-1,20) mg/L

US EPA 365.3:1978

 

Одређивање концентрације водоникових јона – pH воде електрохемијски
(потенциометрија)

(0-14) pH

Приручник^1)
Р-IV-6 метода А

 

Одређивање укупног остатка после испарења на 105°C и 180°C (гравиметрија)

мин. 3,5 mg/L

Приручник^1)
Р-IV-7

 

Одређивање амонијака спектрофотометријски са Неслеровим реагенсом
(без дестилације)
(спектрофотометрија)

(0,05-1,07)mg/l

Приручник^1)
Р-V-2 метода Б

 

Одређивање флуорида са Zr(IV)-јоном оксихлоридом и ализарином S
(спектрофотометрија)

(0,05-2,50)mg/L

Приручник^1)
Р-V-15 метода Б

 

Одређивање садржаја хлорида титрацијом сребро-нитратом уз хроматни индикатор (метода по Мору (Mohr))
(волуметријски)

(5-400) mg/l

SRPS ISO
9297:1997
SRPS ISO
9297/1:2007

 

Одређивање потрошње калијум-пермангамата KMnO4 кувањем у киселој средини и титрацијом према Kubel-Tiemann-у (волуметрија)

мин. 0,5 mg/l

Приручник^1)
Р-IV-9a

 

Одређивање електричне проводљивости
(кондутометрија)

(0,0-1999)µS/cm и
(1-500)mS/cm

Приручник^1)
Р-IV-11

 

Одређивање мутноће нефелометријски према стандардном формазинском полимеру (турбидиметрија)

(0-1000)NTU

Приручник^1)
Р-IV-4 метода Б

 
Вода за пиће, Подземна вода Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Базенска и вода за рекреацију Пречишћена вода Вода за разблаживање раствора за хемодијализу Површинска вода Отпадна вода

Одређивање укупних уља и масти (IR спектрофотометрија)

(0,03-19,64) mg/l

DMH - 071

 

Одређивање минералних уља (IR спектрофотометрија)

(0,005-19,64) mg/l

DMH - 072

Л1,  

Oдређивање боје (фoтометрија)

(0,2–500,0) °Pt–Co скале

WTW No 032

Л1 

Одређивање садржаја метала водама методом пламене атомске апсорпционе спектрофотометрије (FAAS)

Cd (0,003-1,2) mg/l
Pb (0,01-5,0) mg/l
Mn (0,001-2,0) mg/l
Fe (0,004-4,0) mg/l
Cr (0,01-3,2) mg/l
Cu (0,003-1,6) mg/l
Zn (0,001-0,5) mg/l
Ni (0,005-5,0) mg/l

Standard Methods for Examination of Waters and Wastewaters, 20th edition (SMEWW 20th edition) method 3111 B

Л1 
Водa - Отпадна вода

Одређивање садржаја нитрита колориметријски са сулфанилном киселином

(0,01-0,15) mg/l

Приручник1)
Р-V-32/А

Л1 
Водa - Површинска вода Отпадна вода

Одређивање електричне проводљивости

(0 do 1999) μS/cm
(0 do 500) mS/cm

Приручник1)
Р-IV-11

Л1 

Одређивање садржаја хлорида титрацијом сребро-нитратом уз хроматни индикатор (метода по Мору)

(5-400) mg/l

SRPS ISO 9297:1997

Л1 
Водa - Вода за пиће Базенска вода

Одређивање садржаја резидуалног хлора у води (колориметрија)

(0,1 -1,0) mg/l

Приручник 1) Р-V-18 метода Б

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја органохлорних пестицида
(α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptahlor, aldrin, heptahlor epoksid, hlordan-gama, endosulfan, hlordan-alfa, 4,4-DDE, dieldrin, endrin, endosulfan II, endrin aldehid, endosulfan sulfat, metoksihlor, 4,4’-DDT, 4,4’-DDD)
(техника GC-ECD)

(0,005-0,10) mg/kg

DMH- 063

 
Храна - Мед и други пчелињи производи

Одређивање хидроксиметилфурфурола (фотометријска метода по Winkleru)

мин. 2 mg/kg

Правилник^7)
метода 9

 

Одређивање киселости
(волуметрија)

мин. 1 mmol/kg

Правилник^7)
метода 7

 

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

Правилник^7)
метода 6

 

Одређивање садржаја нерастворљивих материја у води (гравиметрија)

мин. 0,01 %

Правилник^7)
метода 5

 

Одређивање садржаја воде (рефрактометрија)

(13-25) %

Правилник^7)
метода 4

 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање укупне титрационе киселости
(волуметријски)

мин. 5,0 mg CH3COOH/l

Правилник^2)
метода 3

 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање суве материје
(рефрактометријски)

(0-85)%

Правилник^6)
метода 1

 
Храна - Пиво

Одређивање рН вредности
(потенциометријски)

(0 -14)pH

МЕБАК (Bd. II),
1999, метода 8.5

 

Одређивање садржаја етанола, стварног или привидног екстракта и екстракта у основној сладовини
(гравиметријски)

(1,5-7,0)% m/m

DMH-006

 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање укупне суве материје сушење на 1050С
(гравиметријски)

мин. 0,01%

Правилник^6)
метода 2-2а

 

Одређивање растворљиве суве материје
(рефрактометријски)

(0-85)%

Правилник^6)
метода 2-1

 
Храна - Какао производи, чоколада и производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу (колачи и трајна слана пецива)

Одређивање садржаја укупне масти по Сокслету (Soxhlet)
(гравиметријски)

мин. 0,1%

Правилник^5)
метода II/9

 
Храна - Чај

Одређивање губитка масе сушењем
(гравиметрија)

мин. 0,01%

SRPS ISO 1573:1995

 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја јода
(волуметрија)

мин. 0,3 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине масти по Weibull-Stoldt-у
(гравиметријa)

мин. 0,2%

Правилник^4)
метода II/4

 

Одређивање киселинског степена средине хлеба
(волуметрија)

мин. 0,03 ml 1M NaOH/100g

Правилник^4)
метода II/2

 

Одређивање садржаја воде
(гравиметријa)

мин. 0,01%

Правилник^4)
метода II/1

 
Храна - Жито и млински производи

Одређивање киселинског степена
(волуметрија)

мин. 0,06 ml 1M NaOH/100g

Правилник^4)
метода I/16

 

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01%

Правилник^4)
метода I/10

 

Одређивање садржаја воде
рутинска метода
(гравиметрија)

мин. 0,01%

Правилник^4)
метода I/8

 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја воде у сиру методом сушења
(гравиметрија)

мин. 0,01%

Правилник^3)
метода VI/1

 

Одређивање рН вредности млека и ферметисаних млечних производа
(потенциометрија)

(0-14) pH

DMH-001

 

Одређивање суве материје
(гравиметрија)
- млеко
- кисело млеко и јогурт

мин. 0,01%

Правилник^3)
- метода I/4
- метода II/3

 

Одређивање садржаја млечне масти (ацидибутирометрија)
- млеко
- кисело млеко и јогурт
- павлака
- сир

Млеко: (0-7)%
Кисело млеко и јогурт: (0-7)%
Павлака: (0-40)%
Сир: (0-40)%

Правилник^3)
- метода I/3
- метода II/1
- метода V/1
- метода VI/2

 
Храна - Винo Воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сок Жито и млински производи

Одређивање садржаја цинка,
бакра и гвожђа у храни
пламеном атомском
апсорпционом
спектрофотометријом после
сувог спаљивања
(техника FAAS)

Вино
Fe (0,4 – 30,4) mg/kg
Cu (0,07- 20) mg/kg
Zn (0,04 - 25) mg/kg
Воће, поврће
производи од воћа и
поврћа, воћни сок
Fe (0,4 – 35,4) mg/kg
Cu (0,07 - 25) mg/kg
Zn ( 0,04 - 35) mg/kg
Жито и млински
производи
Fe (0,4 - 17,7) mg/kg
Cu (0,07 - 15) mg/kg
Zn (0,04 - 20) mg/kg

SRPS EN
14082:2008
SRPS EN
13804:2013

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода - Вода за пиће, природна флаширана вода за пиће, изворска, минерална и стона вода, Вода из базена

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

Правилник^9)
SRPS ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667- 3:2017
SRPS EN ISO 5667- 5:2008

Т1 

Ваздух - Таложне материје из ваздуха

Узимање узорака за физичко – хемијска испитивања

СОП.07.61

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

узорковање аеросола - чађи

СОП.07.61

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

узорковање гасовитих једињења
(SO˅2, NO˅2)

СОП.07.61

Т1 

Вода - Отпадна вода

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-1 2008
SRPS EN ISO 5667- 3:2017
SRPS EN ISO 5667-10: 2007 изузев 4.2.2

Т1 

Вода - Површинска вода

Узимање узорака за физичко –хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-1 2008
SRPS EN ISO 5667- 3: 2017
SRPS ISO 5667-4:1997
ISO 5667- 6:2017 изузев тачке изузев 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.5

Т1 

Вода - Површинска вода

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода - Отпадна вода

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода - Подземна вода

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода - Подземна вода

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-1: 2008
SRPS EN ISO 5667- 3: 2017
SRPS EN ISO 5667- 11: 2005

Т1 

Вода - Вода за пиће, природна флаширана вода за пиће, изворска, минерална и стона вода, Вода из базена

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

Правилник^9)
SRPS EN ISO 19458: 2009

Т1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Чај, мешавине чаја, домаћи чај и мешавине домаћег и инстант чаја

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 1839:1995

Т1 

Храна - Мед и други пчелињи производи

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

Правилник^7)

Т1 

Храна - Производи од воћа и поврћа

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

Правилник^6)

Т1 

Храна - Жита, млински производи и пекарски производи

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

Правилник^4)

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи
Узорци са површина (техника брисева)

Брисеви
-радних површина
-опреме
-прибора
-руку

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS ISO 18593:2010

Т1