Преузимање ПДФ-а

Институт за нуклеарне науке „Винча“-Институт од националног значаја за републику Србију-Универзитет у Београду, Лабораторија за термотехнику и енергетику – „ИТЕ“

Београд, Винча, Михајла Петровића Аласа 12-14, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-243
ПИБ:101877940
Акр. број:01-264
Web:http://www.vinca.rs/
Тел:+381113443498
Факс:+381112453670

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. фебруар 2009.
Датум последње акр.:3. фебруар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:2. фебруар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:др Милица Младеновић
Функција:Руководилац за квалитет
Телефон:+381113408352 0643511049
Факс:+381112453670
Е-маил:mica@vinca.rs

Локације

Л3 - Лабораторија за термофизичке величине
Т1 - Терен
Л2 - Лабораторија за термотехнику и енергетику (Одељење II - Одељење за екологију)
Л1 - Лабораторија за термотехнику и енергетику (Одељење I - Одељење за карактеризацију горива)

Историја статуса

3. фебруар 2021. - 2. фебруар 2025.Акредитован
3. фебруар 2017. - 2. фебруар 2021.Акредитован
3. фебруар 2013. - 2. фебруар 2017.Акредитован
2. фебруар 2009. - 2. фебруар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Котлови са водогрејним цевима

Термотехничко испитивање (мерење термотехничких карактеристика и степена искоришћења)

ASME PTC 4-2013

Л2 
Котлови са водогрејним цевима и помоћна опрема

Термотехничко испитивање (мерење термотехничких карактеристика и степена искоришћења)

SRPS EN
12952-15:2009

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух Отпадни гас

Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида инструменталним техникама

(2,8 – 8571) mg/Nm3

SRPS CEN/TS 17021:20171)

Л1 
Ваздух - Отпадни гас

Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења флуора у емисији из стационарних извора – потенциометријска техника

0,1 - 200 mg/m^3

ISO 15713:2014^1)

Л2, Т1 

Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације гасовитих хлорида изражених као HCl — Стандардна референтна метода-спектрофотометрија

1 - 5000 mg/m^3

SRPS EN 1911:2012^1)

Л2, Т1 

Емисије из стационарних извора - Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација - Део 1: Мануелна гравиметријска метода

0 – 50 mg/Nm^3

SRPS EN 13284-1:20171)

Л2, Т1 

Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације угљен моноксида (CO) - Референтна метода: недисперзивна инфрацрвена спектрометрија

0 – 3750 mg/Nm^3

SRPS EN 15058:2017^1)

Л2, Т1 
Ваздух - Отпадни гас

Емисије из стационарних извора - Одређивање запреминске концентрације кисеоника (О2) - Референтна метода – Парамагнетизам

0 - 21%

SRPS EN 14789:2017 ^1)

Л2, Т1 
Ваздух Отпадни гас

Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације оксида азота (NОx) - Референтна метода: хемилуминисценција

(1 – 1025) mg/m3


SRPS EN 14792:2017^1)

Л1 
Ваздух - Отпадни гас

Емисије из стационарних извора - Одређивање водене паре у вентилационим отворима

29 - 250 g/m^3
4- 40 % v/v

SRPS EN 14790:2009^1)

Л2, Т1 
Ваздух Отпадни гас

Емисије из стационарних извора — Ручно и аутоматско одређивање брзине и запреминског протока у цевоводима — Део 1: Ручна референтна метода

(1 – 50) m/s

SRPS EN ISO 16911-1:20131)

Л1 
Ваздух - Отпадни гас

Емисије из стационарних извора – Одређивање кисеоника (О2) – Карактеристике перформанси и калибрација аутоматизованих мерних система

0, 05 - 25%

SRPS ISO 12039:2021^1)

Л2, Т1 

Емисије из стационарних извора – Одређивање угљен диоксида (CО2) – Карактеристике перформанси и калибрација аутоматизованих мерних система

0,12 - 25 %

SRPS ISO 12039:2021^1)

Л2, Т1 

Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида (SO2) - Карактеристике перформанси аутоматизованих метода мерења

0 – 14285 mg/Nm^3

SRPS ISO 7935:2010^1)

Л2, Т1 

Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације азотних оксида - Карактеристике перформанси аутоматизованих мерних система

0 – 10268 mg/Nm^3

SRPS ISO 10849:2010^1)

Л2, Т1 
Ваздух - Отпадни гас

Емисије из стационарних извора - Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја

20 – 1000 mg/Nm^3

SRPS ISO 9096:2019^1)

Л2, Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Чврста горива - Пепео угља

Одређивање садржаја фосфора у пепелу угља и кокса – фотометријска техника

/

SRPS B.H8.327:1973 т.7.1

Л1 

Одређивање титан оксида (TiO2) у пепелу чврстих горива – фотометријска техника

/

SRPS B.H8.363:1973 т. 6(повучен)

Л1 
Чврста горива - Угаљ и кокс

Одређивање индекса мељивости по Хардгрову – инструментална техника

/

DIN 51742:2001

Л1 
Чврста горива - Пепео угља

Одређивање натријум оксида (Na2O) и калијум оксида (K2O) у пепелу чврстих горива – пламено-фотометријска техника

/

SRPS B.H8.368:1973 (повучен)

Л1 

Одређивање сумпор(VI) oксида (SO3) у пепелу чврстих горива – гравиметријска техника

/

SRPS B.H8.369:1973 (повучен)

Л1 

Одређивање алуминијум оксида (Al2O3) у пепелу чврстих горива – гравиметријска техника

/

SRPS B.H8.364:1973 т. 3 (повучен)

Л1 

Одређивање оксида гвожђа (Fe2O3) у пепелу чврстих горива – волуметријска техника

/

SRPS B.H8.362:1973 т. 3 (повучен)

Л1 

Одређивање силицијум диоксида (SiO2) у пепелу чврстих горива – гравиметријска техника

/

SRPS B.H8.360:1973 т. 4 (повучен)

Л1 
Чврста горива - Чврста биогорива

Чврста горива – Метода за одређивање карактеристика топљења пепела – инструментална техника

SRPS EN ISO 21404:2020

Л1 

Чврста биогорива - Метода за одређивање калоричне вредности – инструментална техника
Припрема узорка према:
SRPS CEN/TS 14780:2017

/

SRPS EN ISO 18125:2017

Л1 

Чврста биогорива - Метода за одређивање садржаја испарљивих материја – гравиметријска техника
Припрема узорка према:
SRPS CEN/TS 14780:2017

/

SRPS EN ISO 18123:2017

Л1 

Чврста биогорива - Метода за одређивање садржаја пепела – гравиметријска техника
Припрема узорка према:
SRPS CEN/TS 14780:2017

/

SRPS EN ISO 18122:2017

Л1 

Чврста биогорива – Метода за одређивање садржаја влаге – гравиметријска техника
Припрема узорка према:
SRPS CEN/TS 14780:2017

/

SRPS EN ISO18134-1:2017

Л1 
Чврста горива - Угаљ и кокс

Гранулометријска анализа угља

/

SRPS B.H8.372:1976 (повучен)

Л1 

Одређивање влаге у аналитичком узорку кокса – гравиметријска техника

/

SRPS B.H8.339:1987 (повучен)

Л1 

Одређивање укупне влаге – гравиметријска техника

/

ISO 5068-1:2007

Л1 

Одређивање влаге у аналитичком узорку каменог угља – гравиметријска техника

/

ISO 11722:2013

Л1 

Одређивање садржаја укупног сумпора, метода по Ешки (Eschka) – гравиметријска техника

/

SRPS ISO 334:1999

Л1 

Одређивање топивости пепела – инструментална техника

/

ISO 540:2008 „изузев т. 7.1ʺ

Л1 

Одређивање горње топлотне моћи инструментална техника

/

SRPS ISO 1928: 2022

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих материја – гравиметријска техника

/

ISO 5071-1:2021

Л1 

Одређивање пепела – гравиметријска техника

/

ISO 1171:2010

Л1 

Одређивање садржаја влаге у аналитичком узорку мрког угља и лигнита – гравиметријска техника

/

ISO 5068-2:2007

Л1 

Oдређивање насипне масе кокса у малој посуди – гравиметријско-волуметријска техника

гранулација узорка ≤ 150 mm

SRPS B.H8.340:1987 (повучен)

Л1 

Стандардна метода за одређивање садржаја угљеника, водоника и азота у узорцима угљева и садржаја угљеника у узорцима угља и кокса-иструментална техника

ASTM D5373-14:2014

Л1 

Стандардна метода за одређивање техничке анализе узорака угљева и кокса методом макро термогравиметријске анализе-иструментална техника

ASTM D7582:2012

Л1 

Стандардна метода за одређивање укупног сумпора у чврстим продуктима сагоревања узорака угља и кокса уз помоћ високо температурског сагоревања у цевном ложишту и инфрацрвене апсорпције -иструментална техника

ASTM D 5016:2008

Л1 

Стандардна метода за одређивање садржаја сумпора у испитиваном узорку угља и кокса уз помоћ високо температурног сагоревања у цевном ложишту-иструментална техника

ASTM D 4239:2014

Л1 

Стандардна пракса за одређивање елементарне анализе угља и кокса – Одређивање садржаја кисеоника из прорачуна-метода прорачуна

ASTM D 3176:2009

Л1 
Чврста горива - Чврста биогорива

Чврста биогорива - Одређивање садржаја угљеника, водоника и азота-иструментална техника

BS EN ISO 16948:2015

Л1 
Чврста горива - Угаљ и кокс

Чврста минерална горива – Одређивање садржаја укупног угљеника, водоника и азота – Инструментална метода


ISO 29541:2010

Л1 

Чврста минерална горива – Одређивање садржаја карбонатног угљеника – Гравиметријска метода


ISO 925:1997

Л1 
Чврста горива - Пепео угља

Одређивање калцијум оксида (CaO) у пепелу чврстих горива – волуметријска техника

/

SRPS B.H8.365:1973 т.2 (повучен)

Л1 

Одређивање магнезијум оксида (MgO) у пепелу чврстих горива – комплексометријска техника

/

SRPS B.H8.366:1973 (повучен)

Л1