Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д. Сектор Енергетике , Лабораторија за нафту и нафтне деривате

Чика Љубина 8, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-217
ПИБ:100045292
Акр. број:01-117
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381 11 2620 214
Факс:+381 11 2626 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. мај 2005.
Датум последње акр.:20. децембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:технички руководилац
Телефон:+381 11 2637 213
Факс:+381 11 2626 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Л2 - Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа
Л1 - Лабораторија за нафту и нафтне деривате

Историја статуса

20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 20. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
17. мај 2005. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Антифриз

Одређивање релативне густине

до 1300 kg/m^3

ASTM D 1122:2008

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe тaчке мржњeњa

0 до -40 °C

SRPS H.Z8.053:1984

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe кaрaктeристикa
дестилације

SRPS
H.Z8.054:1984 "повучен"

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe тaчкe кључaњa сa
рaвнoтeжним рeфлуксoм

SRPS
H.Z8.058:2015

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe пeпeлa

SRPS
H.Z8.055:2015

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe склoнoсти ствaрaњa пeнe

SRPS
H.Z8.057:2015

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe pH-врeднoсти

0 до 14pH

SRPS
H.Z8.052:1984

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe кoличинe вoдe мeтoда по Karl-Fišer-у

0,0001% до 100%

SRPS
H.Z8.051:2017

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe рeзeрвнe aлкaлнoсти

SRPS H.Z8.059:1985

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Кочне течности

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

до 1300 kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe кључaњa сa
рaвнoтeжним рeфлуксoм

SRPS ISO 4925:2015 т 5.2

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање течљивости и изгледа на ниским температурама

до – 50 ± 2 °C

SRPS ISO 4925:2015 т 5.6

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

до – 40 °C

SRPS ISO
3016:1997

Л1 

Испитивање кочних течности Oдрeђивaњe pH-врeднoсти

(0 - 14) pH

SRPS ISO 4925:2015 т. 5.3

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање стабилности на повишеној температури

SRPS ISO 4925:2015 т. 5.4.1

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање губитака испаравањем

SRPS H.Z8.069:1986 „повучен“

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање подношљивости воде

SRPS ISO 4925:2015 т 5.7

Л1 

Одређивање тачке паљења и тачке горења-Метода отвореног суда по Кливленду (Cleveland)

> 79 °C

SRPS EN ISO 2592:2005

Л1 

Нафтни производи-Одређивање карактеристика пенушања мазивих уља

SRPS ISO 6247:2004

Л1 

Кочне течности (течности за хидрауличке преносне механизме система за кочење моторних возила)-технички услови. Одређивање изгледа и боје

SRPS ISO 4925:2015 т.3

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Сирова нафта

Стандардна метода испитивања сaдржaja сoли у сировој нафти (кондуктометрија)

(0 - 500) mg/kg

ASТМ D 3230:1999

Л1 
Моторни бензини

Oдрeђивaњe садржаја аромата, олефина и укупног кисеоника(IR спектроскопија)

Аромата (0-60) %
Олефина (0-40) %
Кисеоника (0-8) %

JUP 041401-46

Л1 
Гасно уље Евро дизел Дизел гориво гасно уље 0,1 Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Нафтни производи-Одређивање боје АSTM скала

0 до 8 (ASTM скaлa)
(LOVIBOND скала)

ASTM D 1500-12

Л1 
Моторни бензини

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

0 до 1999 kg/m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Одређивање истраживачког и моторног октанског броја на анализатору „IROX 2000“ и „GS 1000“

85 до 105

JUP 041401-13

Л1 

Течни нафтни производи-Бензин-Oдрeђивaњe сaдржaja бeнзeнa инфрацрвеном спектрометријом

0 до 10 % v/v

SRPS EN 238:2007

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

0 до 400 °C

SRPS EN ISO
3405:2012

Л1 

Нафтни производи -Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила — Метода ултраљубичасте флуоресценције

0,1 до 1000 ppm

SRPS EN ISO 20846:2012

Л1 

Нафтни производи - Садржај смоле у горивима лаких и средњих дестилата-метода упаравања млазницом

0 до 5 mg/100 ml

SRPS ISO 6246:2005

Л1 

Нафтни производи –Одређивање оксидационе стабилности бензина-Метода индукционог периода

SRPS ISO 7536:2003

Л1 

Стандардна метода испитивања олова у бензину рендгенском спектроскопијом

0,001 до 1,0 g/l

SRPS B.H8.172:2014
IP 352/2000

Л1 

Горива за моторна возила-Безоловни моторни бензин-Захтеви и методе испитивања – индекс стварања парног чепа

SRPS EN 228:2014
т.5.6.2

Л1 

Нафтни производи-Дejство кoрозиje нa бaкaр -испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Течни нафтни производи-Напон паре-део1:Одређивање напона пара засићених ваздухом( ASVP) и израчунавање напона суве паре (DVPE)

0 до 300,0 kPa
37,8°C

SRPS EN
13016-1:2011

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила_рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

0,001 до 5,0 %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 
Специјални бензин

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 кg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

0 до 1999 kg/m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

0 до 400 °C

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Стандардна метода испитивања кисeлинa и бaзa рaствoрљивих у вoди (из oстaткa)

ASТМ D 1093:1998

Л1 

Нафтни производи и мазива – Одређивање киселинског и базног броја-Метода титрације са индикатором у боји

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 
Петролеум

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 кg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

0 до 1999 kg/m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

0 до 400 °C

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

0,001 до 5,0 %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 

Испитивање минералних уља и других запаљивих течности-Одређивање тачке паљења у затвореном суду према Abel-Penskom

+ 5 до + 65 °C

SRPS B.H8.047:2012

Л1 

Нафтни производи-Одређивање тачке димљења керозина

SRPS ISO 3014:2011

Л1 

Нафтни производи-Дejство кoрозиje нa бaкaр -испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи и мазива – Одређивање киселинског и базног броја-Метода титрације са индикатором у боји

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Гасно уље Евро дизел Дизел гориво гасно уље 0,1 Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 кg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

0 до 1999 kg /m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Oдрeђивaњe цeтaнскoг индeксa - изрaчунaвaњe цeтaнскoг индeксa зa гoривa дoбиjенa из срeдњeг дeстилaтa прeмa jeднaчини сa чeтири прoмeнљивe (рачунски)

SRPS EN ISO 4264:2011

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Дизел гориво и уље за загревање домаћинства-Oдрeђивaњe тачке филтрaбилнoсти

- 30 до + 5 °C

SRPS EN 116:2010

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање нечистоће у средњим дестилатима

(1 - 30) mg/kg

SRPS EN 12662:2015

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe oксидaциoнe стaбилнoсти горива средњих дестилата

SRPS ISO 12205:2005

Л1 

Дизел гориво-Оцењивање мазивости помоћу уређаја високе фреквенције са главним кретањем напред назад (ХФРР) део 1 –метода испитивања

(0 - 600) µm

SRPS ISO
12156–1:2016

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

0 до 400 °C

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Одређивање цетанског броја на анализатору IROX DIESEL

27 до 75

JUP 041401-36

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду пo Penski-Martens-у

- 5 до 360 °C

SRPS EN ISO 2719:2008

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка -Микрометода

(0,10 - 30,0) % (m/m)

SRPS ISO 10370:2016

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe пeпeлa

(0,001 - 0,180) %
(m/m)

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

0,001 до 5,0 %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила — Метода ултраљубичасте флуоресценције

0,1 до 1000 ppm

SRPS EN ISO 20846:2012

Л1 

Нафтни производи –Одређивање типова ароматичних угљоводоника у средњим дестилатима-Метода течне хроматографије високих перформанси са детекцијом индекса рефракције

SRPS EN 12916:2016 т. 3.3, 3.4. 3.5

Л1 

Течни нафтни производи-Одређивање метилестара масних киселина (МЕМК) у средњим дестилатима-Метода инфрацрвене спектроскопије

(0,05 - 3) % V/V
(3 - 20) %V/V

SRPS EN ISO 14078:2015

Л1 

Нафтни производи-Дejство кoрозиje нa бaкaр -испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe вoдe-Кулoмeтриjска мeтoда пo Karlу-Fišer-у

0,0001 % - 100 %

SRPS ISO 12937:2011

Л1 

Нафтни производи-Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa)
(LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Oдрeђивaњe садржаја сумпора-спектрометријском методом рендгенске флуоресценције са дисперзијом енергије

(0,03 - 5,00) %

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 °C

SRPS ISO
3016:1997

Л1 

Течна горива-Квалитативно одређивање индикатора у уљу за лођење екра лаком ЕЛ –спектрометријска метода

(1 - 30) mg/l

SRPS
B.H8.065:1990

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa- oдрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Стандардна метода испитивања за процену доње и горње топлотне моћи уља за ложење и дизел горива

SRPS B.H8.129:2012
DIN 51603:1976 Према
формули из Правилника^1

Л1 
Течни нафтни гас - Аутогас ТНГ

Горива за моторна возила.-Течни нафтни гас. Захтеви и методе испитивања-моторни октански број

SRPS EN 589:2012
Прилог B

Л1 

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање садржаја укупних диена, укључујући и 1,3-бутадиен )

> 0,1 %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас –Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS B.H8.125:2015
(ASTM D 6667-04)

Л1 

Течни нафтни гас –Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009
и Прилог Ц

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници.Одређивање густине или релативне густине-метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m^3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Метода за испитивање мириса течног нафтног гаса

SRPS EN 589:2012
Прилог А

Л1 

Комерцијални пропан и бутан-анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, н-пентан)

(0,1 - 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида-Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Течни нафтни гас-Дејство корозије на бакар.Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка -Гравиметријска метода на високој температури

(0 - 100) mg/kg

SRPS EN 15471:2010

Л1 
Течни нафтни гас - Пропан

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, , н-пентан, 1,3-бутадиен)

(0,1- 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас –Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009

Л1 

Течни нафтни гас-Дејство корозије на бакар.Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка -Гравиметријска метода на високој температури

(0 - 100) mg/ kg

SRPS EN 15471:2010

Л1 

Течни нафтни гас –Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS B.H8.125:2015

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида-Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Течни нафтни гас –Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Течни нафтни гас-Пропан Испитивање мириса органолептички

SRPS B.H2.130:2010

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници.Одређивање густине или релативне густине-метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m^3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 
Течни нафтни гас Бутан (БН)

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, , н-пентан, 1,3-бутадиен)

(0,1 - 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас –Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009

Л1 

Течни нафтни гас-Дејство корозије на бакар.Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка -Гравиметријска метода на високој температури

(1 - 100) mg/kg

SRPS EN 15471:2010

Л1 

Течни нафтни гас –Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS
B.H8.125:2015

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида-Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Течни нафтни гас-Бутан Испитивање мириса органолептички

SRPS B.H2.132:2010

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници.Одређивање густине или релативне густине-метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m^3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 
Течни нафтни гас пропан-бутан смеша (ПБС)

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, , н-пентан, 1,3-бутадиен)

(0,1 - 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас –Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009

Л1 

Течни нафтни гас-Дејство корозије на бакар.Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка -Гравиметријска метода на високој температури

(1 - 100) mg/kg

SRPS EN 15471:2010

Л1 

Течни нафтни гас –Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1- 100) mg/kg

SRPS
B.H8.125:2015

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида-Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Течни нафтни гас –Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Течни нафтни гас-Пропан бутан смеша-Испитивање мириса органолептички

SRPS B.H2.134:2010

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници. Одређивање густине или релативне густине-метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m^3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 
Уље за ложење

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 kg/m^3

SRPS EN ISO
3675:2007

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 100) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 °C

SRPS ISO
3016:1997

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa- oдрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

0 до 400 °C

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка -Микрометода

(0,10 - 30,0) %(m/m)

SRPS ISO 10370:2003

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду пo Penski-Мartens

- 5 до 360 °C

SRPS EN ISO 2719:2008

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe пeпeлa

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Oдрeђивaњe садржаја сумпора-спектрометријском методом рендгенске флуоресценције са дисперзијом енергије

(0,03 - 5,00) %

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1 

Стандардна метода испитивања за процену доње и горње топлотне моћи уља за ложење и дизел горива

SRPS B.H8.129:2012
DIN 51603:1976 Према
формули из Правилника^1)

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила_рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

0,001 до 5.0 %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 

Течна горива-Квалитативно одређивање индикатора у уљу за ложење екра лаком ЕЛ

SRPS
B.H8.064:1990
SRPS B.H8.064/1:1991

Л1 

Течна горива-Квалитативно одређивање индикатора у уљу за лођење екра лаком ЕЛ –спектрометријска метода

(1 - 30) mg/l

SRPS
B.H8.065:1990

Л1 

Одређивање боје у лож уљу-евро екстра лако

JUP 041401-47

Л1 
Моторна уља

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

0 до 1999 kg/m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 1000) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Нафтни производи-Израчунавање индeксa вискoзнoсти из кинeмaтичкe вискoзнoсти

SRPS ISO 2909:2007

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 °C

SRPS ISO 3016:1997

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa- oдрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Нафтни производи-Одређивање карактеристика пенушања мазивих уља

SRPS ISO 6247:2004

Л1 

Нафтни производи-Дejство кoрозиje нa бaкaр -испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Одређивање тачке паљења и тачке горења-Метода отвореног суда по Кливленду (Cleveland)

> 79 °C

SRPS EN ISO 2592:2005

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила_рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

(0,001 - 5,0) %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 

Стандардна метода испитивања испарљивости-Метода по NOACK-у

ASTM D 5800:2000

Л1 

Одређивање киселинског броја
метода титрације са обојеним
индикатором

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Нафтни производи-Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa)
(LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 
Индустријска уља

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 1000) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Нафтни производи-Израчунавање индeксa вискoзнoсти из кинeмaтичкe вискoзнoсти

SRPS ISO
2909:2007

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 °C

SRPS ISO
3016:1997

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa- oдрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка -Микрометода

(0,10 - 30,0) %(m/m)

SRPS ISO 10370:2003

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду пo Penski-Martens-у

- 5 до 360 °C

SRPS EN ISO 2719:2008

Л1 

Нафтни производи-Одређивање карактеристика пенушања мазивих уља

SRPS ISO 6247:2004

Л1 

Нафтни производи-Дejство кoрозиje нa бaкaр -испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи и мазива – Одређивање киселинског и базног броја-Метода титрације са индикатором у боји

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe вoдe-Кулoмeтриjска мeтoда пo Karlу-Fišer-у

0.0001% до 100%

SRPS EN ISO 12937:2012

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Нафтни производи-Одређивање боје АSTM скала

0 до 8 (ASTM скaлa) (LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила_рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

0,001 до 5.0 %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe пeпeлa

(0,001 - 0,180) % m/m

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Одређивање тачке паљења и тачке горења-Метода отвореног суда по Кливленду (Cleveland)

> 79 °C

SRPS EN ISO 2592:2005

Л1 

Нафтни производи - Одређивање способности одвајања воде од минералних уља и синтетичких флуида

SRPS ISO 6614:2003

Л1 
Сирова нафта

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 кg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 °C

SRPS ISO
3016:1997

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 100) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Нафта – Oдређивање воде и седимената-Метода цетрифуге

до 1% V/V

SRPS ISO 9030:2011

Л1 

Нафта и нафтни производи-Одређивање напона паре-Метода по Реиду

(0 - 200) kPa

SRPS ISO 3007:2011

Л1 

Нафта-Oдрeђивaњe водe –Метода дeстилaциjе

од 1%V/V

SRPS EN ISO 9029:2011

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила_рендгенска флуоресцентна спектрометрија са дисперзојом енергије

0,001 до 5,0 %

SRPS EN ISO 20847:2007

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка -Микрометода

(0 - 30,0) % m/m

SRPS ISO 10370:2003

Л1 

Нафтни производи-Oдрeђивaњe пeпeлa

(0,001 - 0,180) %m/m

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Сирова нафта — Одређивање воде —Метода кулометријске титрацијe по Карлу Фишеру

0,0001% до 100%

SRPS ISO 10337:2011

Л1 

Нафтни производи.Одређивање садржаја сумпора. Спектрометријска метода рендгентске флуоресценције са дисперзијом енергије

(0,03 - 5,00)%

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1 
Метилестри масних киселина (MEMK) За дизел моторе

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

650 до 1300 кg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(600 - 1100) kg/m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm^2/s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду
пo Penski-Martens-у

-5 до 360 °C

SRPS EN ISO 2719:2008

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање нечистоће у средњим дестилатима

SRPS EN 12662:2015

Л1 

Нафтни производи Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила — Метода ултраљубичасте флуоресценције

0,1 до 1000 mg/kg

SRPS EN ISO
20846 :2012

Л1 

Нафтни производи-Мазива уља и адитиви-Одређивање сулфатног пепела

SRPS ISO 3987:2014

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe вoдe-Кулoмeтриjска мeтoда пo Karlу-Fišer-у

0,003 до 1% m/m

SRPS EN ISO 12937:2012

Л1 

Дизел гориво и уље за загревање домаћинства-Oдрeђивaњe тачке филтрaбилнoсти

-30 дo +5

SRPS EN 116:2010

Л1 

Деривати масти и уља. Метилестри масних киселина МЕМК) . Одређивање киселинског броја

(0,10 - 1,00) mg KOH-g

SRPS EN 14104:2008

Л1 

Деривати масти и уља. Метилестри масних киселина (MEMK) Одређивање јодног броја

SRPS EN 14111:2008

Л1 

Нафтни производи-Дejство кoрозиje нa бaкaр -испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1 до 4 (3 h на 50 °C)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи-Одређивање боје АSTM скала

0 до 8 (ASTM скaлa) (LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Метилестри масних киселина (MEMK) Уља за ложење

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

(650 - 1300) kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи-Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(600 - 1100) kg/m^3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm^2 /s

SRPS ISO 3104:2003

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду
пo Penski-Martens-у

-5 дo 360 °C

SRPS EN ISO 2719:2008

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

SRPS EN 3016:1997

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање нечистоће у средњим дестилатима

SRPS EN 12662:2015

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила — Метода ултраљубичасте флуоресценције

0,1 дo 1000 mg/kg

SRPS EN ISO
20846:2012

Л1 

Нафтни производи-Мазива уља и адитиви-Одређивање сулфатног пепела

SRPS ISO 3987:2014

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe вoдe-Кулoмeтриjска мeтoда пo Karlу-Fišer-у

0,003 дo 1% m/m

SRPS EN ISO 12937:2012

Л1 

Дизел гориво и уље за загревање домаћинства-Oдрeђивaњe тачке филтрaбилнoсти

-30 дo +5

SRPS EN 116:2010

Л1 

Деривати масти и уља. Метилестри масних киселина МЕМК) . Одређивање киселинског броја

(0,10 - 1,00) mg KOH-g

SRPS EN 14104:2008

Л1 

Деривати масти и уља. Метилестри масних киселина (MEMK) Одређивање јодног броја

SRPS EN 14111:2008

Л1 
Гасно уље Евро дизел Дизел гориво гасно уље 0,1

Горива за моторна возила-одређивање садржаја мангана у дизел гориву –Метода индуктивно купловане плазме оптички емисионе спектрометрије (ICP OES)

0,5 mg/l до 7 mg/l

SRPS EN 16576:2016

Л2  
Метилестри масних киселина (MEMK) Уља за ложење

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Моторни бензини

Одређивање типова угљоводоника и оксигената у бензину за моторна возила и у етанол-гориву (Е85) – Методе вишедимензионалне гасне хроматографије

Аромати до 50 %
V/V
Олефини 1.5 до 30
% V/V
Оксигенати до 15 %
V/V
Укупни кисеоник
1,5 дo 3% m/m
Бензен < 2 % V/V

SRPS EN ISO 22854:2016

Л1