Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД Београд Сектор Енергетике , Лабораторија за нафту, нафтне деривате, чврста минерална горива и минералне сировине

Чика Љубина 8, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-217
ПИБ:100045292
Акр. број:01-117
Web:https://jugoinspekt.rs//
Тел:+381 11 2620 214
Факс:+381 11 2626 349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. мај 2005.
Датум последње акр.:16. март 2023.
Датум истицања/укидања акр.:15. март 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:Координатор за системе менаџмента
Телефон:+381 11 2627463, 065 5424338
Факс:+381 11 2626 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Л2 - Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа
Л1 - Лабораторија за нафту, нафтне деривате, чврста минерална горива и минералне сировине

Историја статуса

16. март 2023. - 15. март 2027.Акредитован
20. децембар 2018. - 16. март 2023.Акредитован
20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 20. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 20. децембар 2010.Акредитован
17. мај 2005. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Антифриз

Одређивање релативне густине

до 1300 kg/m^3

ASTM D 1122:2008

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe тaчке мржњeњa

0 до -40 °C

SRPS H.Z8.053:2018

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe кaрaктeристикa
дестилације

SRPS
H.Z8.054:1984 "повучен"

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe тaчкe кључaњa сa
рaвнoтeжним рeфлуксoм

SRPS
H.Z8.058:2015

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe пeпeлa

SRPS
H.Z8.055:2015

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe склoнoсти ствaрaњa пeнe

SRPS
H.Z8.057:2015

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe pH-врeднoсти

0 до 14pH

SRPS
H.Z8.052:1984

Л1 

Испитивање антифриза Oдрeђивaњe рeзeрвнe aлкaлнoсти

SRPS H.Z8.059:2018

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Кочне течности

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

до 1300 kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe кључaњa сa
рaвнoтeжним рeфлуксoм

SRPS ISO 4925:2015 т 5.2

Л1 

Нафтни производи-Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm^2 /s

SRPS EN ISO 3104:2020

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

до – 40 °C

SRPS EN ISO 3016:2019

Л1 

Испитивање кочних течности Oдрeђивaњe pH-врeднoсти

(0 - 14) pH

SRPS ISO 4925:2015 т. 5.3

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање стабилности на повишеној температури

SRPS ISO 4925:2015 т. 5.4.1

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање губитака испаравањем

SRPS H.Z8.069:1986 „повучен“

Л1 

Испитивање кочних течности Одређивање подношљивости воде

SRPS ISO 4925:2015 т 5.7

Л1 

Нафтни производи-Одређивање карактеристика пенушања мазивих уља

SRPS ISO 6247:2004

Л1 

Кочне течности (течности за хидрауличке преносне механизме система за кочење моторних возила) – технички услови
Одређивање изгледа и боје

SRPS ISO 4925:2015 т.3

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Метилестри масних киселина (MEMK) - За дизел моторе

Метилестри масних
киселина (МЕМК) –Одређивање садржаја Ca,K,Mg,Na оптичком емисионом спектрометријом са индуковано куплованом плазмом (ICP OES)

FAME ( 1mg/kg-10mg/kg)

SRPS EN 14538:2013

Л2  

Метилестри масних
киселина (МЕМК) –Одређивање садржаја фосфора емисионом спектрометријом са индуковано куплованом плазмом (ICP)

FAME (4 mg/kg-20mg/kg)

SRPS EN 14107:2008

Л2  

Одређивање сулфатног пепела у мазивим уљима и адитивима

0,005%-0,02% (m/m)

SRPS ISO 3987:2014

Л2  
Моторни бензин

Горива за моторна возила – одређивање садржаја мангана у безоловном бензину –Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)

2 mg/l дo 8 mg/l

SRPS EN 16135:2016

Л1 
Специјални бензин

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине – Метода помоћу ареометра

(650 - 1300) кg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(0 - 1999) kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

(0 - 400) ºC

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Стандардна метода испитивања кисeлинa и бaзa рaствoрљивих у вoди (из oстaткa)

ASТМ D 1093:1998

Л1 

Нафтни производи и мазива – Одређивање киселинског и базног броја – Метода титрације са индикатором у боји

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 
Петролеум

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

(650 - 1300) кg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(0 - 1999) kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи –Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

(0 - 400) ºC

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Испитивање минералних уља и других запаљивих течности – Одређивање тачке паљења у затвореном суду према Abel-Penskom

+ 5 до + 65 0C

SRPS B.H8.047:2012

Л1 

Нафтни производи – Одређивање тачке димљења керозина

SRPS ISO 3014:2011

Л1 

Нафтни производи – Дejство кoрозиje нa бaкaр – испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи и мазива – Одређивање киселинског и базног броја – Метода титрације са индикатором у боји

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Гасно уље Евро дизел Дизел гориво гасно уље 0,1 Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине – метода помоћу ареометра

(650 - 1300) кg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(0 - 1999) kg /m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Oдрeђивaњe цeтaнскoг индeксa – изрaчунaвaњe цeтaнскoг индeксa зa гoривa дoбиjенa из срeдњeг дeстилaтa прeмa jeднaчини сa чeтири прoмeнљивe (рачунски)

SRPS EN ISO 4264:2018

Л1 

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm2/s

SRPS ЕN ISO 3104:2020

Л1 

Дизел гориво и уље за загревање домаћинства-Oдрeђивaњe тачке филтрaбилнoсти

- 30 до + 5 0C

SRPS EN 116:2017

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање нечистоће у средњим дестилатима

(1 - 30) mg/kg

SRPS EN 12662:2015

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe oксидaциoнe стaбилнoсти горива средњих дестилата

SRPS ISO 12205:2005

Л1 

Дизел гориво – Оцењивање мазивости помоћу уређаја високе фреквенције са главним кретањем напред назад (ХФРР) део 1 – метода испитивања

(0 - 600) µm

SRPS ISO
12156-1:2016

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

(0 - 400) 0C

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Одређивање цетанског броја на анализатору IROX DIESEL

27 до 75

JUP 041401-36

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка – Микрометода

(0,10 - 30,0) % (m/m)

SRPS ISO 10370:2016

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду пo Penski-Martens-у

20 до 360 0C

SRPS EN ISO 2719:2017

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe пeпeлa

(0,001 - 0,180) %
(m/m)

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила - Метода ултраљубичасте флуоресценције

(0,1 - 1000) ppm

SRPS EN ISO 20846:2020

Л1 

Нафтни производи –Одређивање типова ароматичних угљоводоника у средњим дестилатима – Метода течне хроматографије високих перформанси са детекцијом индекса рефракције

SRPS EN 12916:2016
т. 3.3, 3.4. 3.5

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање метилестара масних киселина (МЕМК) у средњим дестилатима – Метода инфрацрвене спектроскопије

(0,05 - 3) % V/V
(3 - 20) %V/V

SRPS EN ISO 14078:2015

Л1 

Нафтни производи – Дejство кoрозиje нa бaкaр – испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи –Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa)
(LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 

Нафтни производи –Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa)
(LOVIBOND скала)

ASTM D 1500-12

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Oдрeђивaњe садржаја сумпора – спектрометријском методом рендгенске флуоресценције са дисперзијом енергије

(0,03 - 5,00) %

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1 

Нафтни производи - Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 0C

SRPS EN ISO
3016:2019

Л1 

Течна горива – Квалитативно одређивање индикатора у уљу за лођење екра лаком ЕЛ –спектрометријска метода

(1 - 30) mg/l

SRPS
B.H8.065:1990

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa – Одрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Стандардна метода испитивања за процену доње и горње топлотне моћи уља за ложење и дизел горива

SRPS B.H8.129:2012
DIN 51603:1976 Према
формули из Правилника1

Л1 

Oдређивање тачке замућења

SRPS ISO 3015:1997

Л1 

Одређивање кашњења паљења и израчунавање изведеног цетанског броја (DCN) горива средњих дестилата

(15 - 100)

SRPS EN 16715:2016

Л1 
Течни нафтни гас - Аутогас ТНГ

Горива за моторна возила – Течни нафтни гас
Захтеви и методе испитивања-моторни октански број

SRPS EN 589:2022
Прилог B

Л1 

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање садржаја укупних диена, укључујући и 1,3-бутадиен )

> 0,1 %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Комерцијални пропан и бутан-анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, н-пентан)

(0,1 - 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида – Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Течни нафтни гас – Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS B.H8.125:2015
(ASTM D 6667-14)
SRPS EN 17178:2020

Л1 

Течни нафтни гас – Дејство корозије на бакар
Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка – Гравиметријска метода на високој температури

(0 - 100) mg/kg

SRPS EN 15471:2017

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници
Одређивање густине или релативне густине – метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 

Течни нафтни гас – Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Метода за испитивање мириса течног нафтног гаса

SRPS EN 589:2019
Прилог А

Л1 
Течни нафтни гас - Пропан

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, , н-пентан, 1,3-бутадиен)

(0,1- 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас – Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009

Л1 

Течни нафтни гас – Дејство корозије на бакар
Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка – Гравиметријска метода на високој температури

(0 - 100) mg/ kg

SRPS EN 15471:2017

Л1 

Течни нафтни гас – Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS B.H8.125:2015
ASTM D 6667-14
SRPS EN 17178:2020

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида – Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Течни нафтни гас – Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Течни нафтни гас – Пропан Испитивање мириса органолептички

SRPS B.H2.130:2010

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници
Одређивање густине или релативне густине – метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 
Течни нафтни гас Бутан (БН)

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, н-пентан, 1,3-бутадиен)

(0,1 - 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас – Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009

Л1 

Течни нафтни гас – Дејство корозије на бакар
Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка – Гравиметријска метода на високој температури

(1 - 100) mg/kg

SRPS EN 15471:2017

Л1 

Течни нафтни гас – Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS B.H8.125:2015
ASTM D 6667-14
SRPS EN 17178:2020

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида – Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Течни нафтни гас – Бутан Испитивање мириса органолептички

SRPS B.H2.132:2010

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници
Одређивање густине или релативне густине – метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 
Течни нафтни гас пропан-бутан смеша (ПБС)

Течни нафтни гас – Комерцијални пропан и бутан-Анализа гасном хроматографијом (одређивање угљоводоника метан, етан, етилен, пропан, пропилен, изо-бутан, н-бутан, транс-2 –бутен, 1-бутен, изо-бутен, цис-2-бутен, изо-пентан, , н-пентан, 1,3-бутадиен)

(0,1 - 100) %

SRPS EN 27941:2009

Л1 

Течни нафтни гас – Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009

Л1 

Течни нафтни гас – Дејство корозије на бакар.Испитивање бакарном траком

класа 1-4

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1 

Течни нафтни гас –Одређивање раствореног остатка – Гравиметријска метода на високој температури

(1 - 100) mg/kg

SRPS EN 15471:2017

Л1 

Течни нафтни гас –Утврђивање присутнности водоник сулфида – Метода са олово ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1 

Течни нафтни гас – Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1- 100) mg/kg

SRPS
B.H8.125:2015

Л1 

Течни нафтни гас – Метода визуелне контроле присутности слободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1 

Течни нафтни гас – Пропан бутан смеша – Испитивање мириса органолептички

SRPS B.H2.134:2010

Л1 

Течни нафтни гас и течни угљоводоници
Одређивање густине или релативне густине – метода помоћу ареометра

(500 - 650) kg/m3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1 
Уље за ложење

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

(650 - 1300) kg/m3

SRPS EN ISO
3675:2007

Л1 

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности – Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 100) mm2/s

SRPS ISO 3104:2020

Л1 

Нафтни производи - Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 0C

SRPS ЕН ISO
3016:2019

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa – Одрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

(0 - 400) 0C

SRPS EN ISO 3405:2012

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка – Микрометода

(0,10 - 30,0) %(m/m)

SRPS EN ISO 10370:2016

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду пo Penski-Мartens

- 5 до 360 0C

SRPS EN ISO 2719:2017

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe пeпeлa

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Течна горива – Квалитативно одређивање индикатора у уљу за ложење екра лаком ЕЛ

SRPS
B.H8.064:1990
SRPS B.H8.064/1:1991

Л1 

Течна горива – Квалитативно одређивање индикатора у уљу за лођење екра лаком ЕЛ –спектрометријска метода

(1 - 30) mg/l

SRPS
B.H8.065:1990

Л1 

Одређивање боје у лож уљу-евро екстра лако

JUP 041401-47

Л1 

Oдрeђивaњe садржаја сумпора – спектрометријском методом рендгенске флуоресценције са дисперзијом енергије

(0,03 - 5,00) %

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1 

Стандардна метода испитивања за процену доње и горње топлотне моћи уља за ложење и дизел горива

SRPS B.H8.129:2012
DIN 51603:1976 Према
формули из Правилника1)

Л1 
Моторна уља

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

(650 - 1300) kg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(0 - 1999) kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности – Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 1000) mm2/s

SRPS ЕН ISO 3104:2020

Л1 

Нафтни производи –Израчунавање индeксa вискoзнoсти из кинeмaтичкe вискoзнoсти

SRPS ISO 2909:2007

Л1 

Нафтни производи - Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 0C

SRPS ЕN ISO 3016:2019

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa - Одрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Нафтни производи –
Одређивање карактеристика пенушања мазивих уља

SRPS ISO 6247:2004

Л1 

Нафтни производи – Дejство кoрозиje нa бaкaр – испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Одређивање тачке паљења и тачке горења – Метода отвореног суда по Кливленду (Cleveland)

> 79 0C

SRPS EN ISO 2592:2017

Л1 

Одређивање киселинског броја метода титрације са обојеним индикатором

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Нафтни производи – Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa)
(LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 
Индустријска уља

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине – метода помоћу ареометра

(650 - 1300) kg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности – Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 1000) mm2/s

SRPS EN ISO 3104:2020

Л1 

Нафтни производи – Израчунавање индeксa вискoзнoсти из кинeмaтичкe вискoзнoсти

SRPS ISO
2909:2007

Л1 

Нафтни производи - Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 0C

SRPS EN ISO 3016:2019

Л1 

Oдрeђивaњe вoдe и сeдимeнaтa – oдрeђивaњe вoдe и тaлoгa мeтoда цeнтрифугe

SRPS ISO 3734:2011

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка – Микрометода

(0,10 - 30,0) %(m/m)

SRPS EN ISO 10370:2016

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду пo Penski-Martens-у

- 5 до 360 0C

SRPS EN ISO 2719:2017

Л1 

Нафтни производи – Одређивање карактеристика пенушања мазивих уља

SRPS ISO 6247:2004

Л1 

Нафтни производи – Дejство кoрозиje нa бaкaр – испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи и мазива – Одређивање киселинског и базног броја – Метода титрације са индикатором у боји

SRPS ISO 6618:2004

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Нафтни производи –Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa) (LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe пeпeлa

(0,001 - 0,180) % m/m

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Одређивање тачке паљења и тачке горења – Метода отвореног суда по Кливленду (Cleveland)

> 79 0C

SRPS EN ISO 2592:2017

Л1 
Чврста биогорива: пелети и брикети различитог порекла

Чврста биогорива – Одређивање садржаја ситних честица у пелетима

SRPS EN ISO 18846: 2017

Л1 

Чврста биогорива – Одређивање густине честица пелета и брикета

SRPS EN ISO 18847: 2017

Л1 

Чврста биогорива – Одређивање дужине и пречника пелета

SRPS EN ISO 17829: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање расподеле величине честице за некомпресована горива - Део 2: Метода вибрационог сита са отворима од 3,15 mm и мањим

SRPS EN ISO 17827-2: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање расподеле величине честице за некомпресована горива - Део 1: Метода осцилаторног сита са отворима од 3,15 mm и већим

SRPS EN ISO 17827-1: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја испарљивих материја

SRPS EN ISO 18123: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање насипне густине

SRPS EN ISO 17828: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање калоријске вредности - горње

SRPS EN ISO 18125: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја пепела

SRPS EN ISO 18122: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја влаге – Метода сушења у сушници Део 3: Укупна влага - Влага у општем узорку за анализу

SRPS EN ISO 18134-3: 2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја влаге – Метода сушења у сушници - Део 2: Укупна влага -
Поједностављена метода

SRPS EN ISO 18134-2: 2017

Л1 
Чврста минерална горива: угаљ за домаћинство, енергетски угаљ, угаљ за коксовање, дрвени угаљ, брикети, кокс

Испитивање просејавањем

SRPS ISO 2591-1:1992
изузев т.7.3

Л1 

Чврста минерална горива - Одређивање горње топлотне вредности

до 40000 kJ/kg

SRPS ISO 1928:2015

Л1 

Камени угаљ и кокс - испарљиве материје

SRPS ISO 562:2015

Л1 

Чврста минерална горива - Одређивање пепела

SRPS ISO 1171:2014

Л1 

Кокс - Одређивање влага у основном аналитичном узорку

SRPS ISO 687:2014

Л1 

Камени угаљ – укупна влага

SRPS ISO 589:2014 изузев т.4.1.1, 4.2.2, 8.1.2 и 8.2.1

Л1 

Стандардна метода испитивања влаге у аналитичком узорку угља и кокса

SRPS B.H8.392:2016
ASTM D3173-11

Л1 

Стандардна метода испитивања укупне влаге у угљу

SRPS B.H8.391:2016
ASTM D3302/D3302M-17 изузев т. 9.3

Л1 

Припрема узорака за одређивање садржаја влаге и опште анализе
Одређивање губитка влаге сушењем на ваздуху

SRPS ISO 5069-2:1993 „повучен“

Л1 

Кокс - Гранулометријска анализа (називна горња гранична крупноћа од 20 mm или мање)

SRPS ISO 2325:1993

Л1 

Кокс - Гранулометријска анализа просејавањем

ISO 728:2021

Л1 

Камени угаљ – Гранулометријска анализа

ISO 1953:2015

Л1 
Гасно уље Евро дизел Дизел гориво гасно уље 0,1 Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Нафтни производи – Oдрeђивaњe вoдe – Кулoмeтриjска мeтoда пo Karlу-Fišer-у

0,0001 % - 100 %

SRPS EN ISO 12937:2011

Л1 
Моторни бензин

Сирова нафта и течни нафтни производи-Лабораторијско одређивање густине – метода помоћу ареометра

(650 - 1300) kg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(0 - 1999) kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Одређивање истраживачког и моторног октанског броја на анализатору „GS 1000“

(85 - 105)

JUP 041401-13

Л1 

Течни нафтни производи – Бензин – Oдрeђивaњe сaдржaja бeнзeнa инфрацрвеном спектрометријом

(0 - 10) % v/v

SRPS EN 238:2007

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe кaрaктeристикa дестилације на атмосферском притиску

(0 - 400) 0C

SRPS EN ISO
3405:2012

Л1 

Течни нафтни производи – Напон паре-део1: Одређивање напона пара засићених ваздухом (ASVP) и израчунавање напона суве паре (DVPE)

(0 - 300,0) kPa
37,80C

SRPS EN
13016-1:2018

Л1 

Нафтни производи –
Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила – Метода ултраљубичасте флуоресценције

(0,1 - 1000) ppm

SRPS EN ISO 20846:2020

Л1 

Нафтни производи – Садржај смоле у горивима лаких и средњих дестилата – метода упаравања млазницом

(0 - 5) mg/100 ml

SRPS ISO 6246:2017

Л1 

Нафтни производи –Одређивање оксидационе стабилности бензина – Метода индукционог периода

SRPS ISO 7536:2003

Л1 

Стандардна метода испитивања олова у бензину рендгенском спектроскопијом

(0,001 - 1,0) g/l

SRPS B.H8.172:2014
IP 352/2000

Л1 

Горива за моторна возила – Безоловни моторни бензин-Захтеви и методе испитивања – индекс стварања парног чепа

SRPS EN 228:2017
т.5.6.2

Л1 

Нафтни производи – Дejство кoрозиje нa бaкaр – Испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1a до 4c (ASTM и IP 154)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа

JUP 041401-41

Л1 

Oдрeђивaњe садржаја аромата, олефина и укупног кисеоника(IR спектроскопија)

Аромата (0 - 60) %
Олефина (0 - 40) %
Кисеоника (0 - 8) %

JUP 041401-46

Л1 

Одређивање типова угљоводоника и оксигената у бензину за моторна возила и у етанол-гориву (Е85) – Методе вишедимензионалне гасне хроматографије

Аромати до 50 % V/V
Олефини 1.5 % V/V до 30 % V/V
Оксигенати до 15% V/V
Укупни кисеоник 1.5 % m/m до 3 % m/m
Бензен < 2% V/V

SRPS EN ISO 22854:2016

Л1 
Сирова нафта

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине – метода помоћу ареометра

(650 - 1300) кg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Нафтни производи - Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

- 40 до + 40 0C

SRPS ISO
3016:1997

Л1 

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности – Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(0 - 100) mm2/s

SRPS EN ISO 3104:2020

Л1 

Нафта – Oдређивање воде и седимената – Метода цетрифуге

до 1% V/V

SRPS ISO 9030:2011

Л1 

Нафта и нафтни производи – Одређивање напона паре – Метода по Реиду

(0 - 200) kPa

SRPS ISO 3007:2011

Л1 

Нафтни производи – Одређивање угљеничног остатка - Микрометода

(0 - 30,0) % m/m

SRPS EN ISO 10370:2016

Л1 

Нафтни производи – Oдрeђивaњe пeпeлa

(0,001 - 0,180) %m/m

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1 

Сирова нафта — Одређивање воде —Метода кулометријске титрацијe по Карлу Фишеру

(0,0001 - 100) %

SRPS ISO 10337:2011

Л1 

Стандардна метода испитивања сaдржaja сoли у сировој нафти (кондуктометрија)

(0 - 500) mg/kg

ASТМ D 3230:1999

Л1 

Нафтни производи
Одређивање садржаја сумпора. Спектрометријска метода рендгентске флуоресценције са дисперзијом енергије

(0,03 - 5,00)%

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1 
Метилестри масних киселина (MEMK) - За дизел моторе

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

(650 - 1300) кg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(600 - 1100) kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 
Течни нафтни гас пропан-бутан смеша (ПБС)

Течни нафтни гас – Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

SRPS EN 17178:2020

Л2  
Метилестри масних киселина (MEMK) - За дизел моторе

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду
пo Penski-Martens-у

-5 до 3600 C

SRPS EN ISO 2719:2017

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање нечистоће у средњим дестилатима

SRPS EN 12662:2015

Л1 

Нафтни производи Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила — Метода ултраљубичасте флуоресценције

(0,1 - 1000) mg/kg

SRPS EN ISO
20846:2012

Л1 

Дизел гориво и уље за загревање домаћинства – Oдрeђивaњe тачке филтрaбилнoсти

-30 дo +5

SRPS EN 116:2017

Л1 

Нафтни производи- Oдрeђивaњe вoдe-Кулoмeтриjска мeтoда пo Karlу-Fišer-у

0,003 дo 1% m/m

SRPS EN ISO 12937:2011

Л1 

Деривати масти и уља Метилестри масних киселина МЕМК)
Одређивање киселинског броја

(0,10 - 1,00) mg KOH-g

SRPS ЕN
14104:2008

Л1 

Нафтни производи – Дejство кoрозиje нa бaкaр – испитивaњe сa бaкaрнoм трaкoм

класа 1 до 4
(3 h на 50 C)

SRPS EN ISO 2160:2011

Л1 

Нафтни производи – Одређивање боје АSTM скала

0 до 8
(ASTM скaлa) (LOVIBOND скала)

SRPS ISO 2049:2007

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Метилестри масних киселина (MEMK) - Уља за ложење

Сирова нафта и течни нафтни производи – Лабораторијско одређивање густине-метода помоћу ареометра

(650 - 1300) kg/m3

SRPS EN ISO 3675:2007

Л1 

Сирова нафта и нафтни производи – Oдрeђивaњe густинe мeтoда осцилујуће U-цeви

(600 - 1100) kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1 

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности-Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm2/s

SRPS EN ISO 3104:2020

Л1 

Oдрeђивaњe тaчкe пaљeњa –Метода у зaтвoрeнoм суду
пo Penski-Martens-у

-5 дo 3600C

SRPS EN ISO 2719:2017

Л1 

Нафтни производи - Oдрeђивaњe тaчкe тeчeњa

SRPS EN ISO 3016:2019

Л1 

Течни нафтни производи – Одређивање нечистоће у средњим дестилатима

SRPS EN 12662:2015

Л1 

Нафтни производи – Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила — Метода ултраљубичасте флуоресценције

(0,1 - 1000) mg/kg

SRPS EN ISO 20846:2020

Л1 

Дизел гориво и уље за загревање домаћинства – Oдрeђивaњe тачке филтрaбилнoсти

-30 дo +5

SRPS EN 116:2017

Л1 

Деривати масти и уља Метилестри масних киселина МЕМК)
Одређивање киселинског броја

(0,10 - 1,00) mg KOH-g

SRPS EN 14104:2008

Л1 

Визуелно одређивање изгледа, боје, воде и механичких нечистоћа.

JUP 041401-41

Л1 
Гасно уље Евро дизел Дизел гориво гасно уље 0,1

Горива за моторна возила – Одређивање садржаја мангана у дизел гориву – Метода индуктивно купловане плазме оптички емисионе спектрометрије
(ICP OES)

(0,5 - 7) mg/l

SRPS EN 16576:2016

Л2  
Течни нафтни гас - Аутогас ТНГ

Течни нафтни гас – Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009
и Прилог Ц

Л1 
Метилестри масних киселина (MEMK) - За дизел моторе

Нафтни производи – Провидне и непровидне течности – Oдрeђивaњe кинeмaтичкe вискoзнoсти и изрaчунaвaњe динaмичкe вискoзнoсти

(1,6 - 15) mm2/s

SRPS EN ISO 3104:2020

Л1 
Течни нафтни гас пропан-бутан смеша (ПБС)

Течни нафтни гас – Стандардна метода за одређивање укупно испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуресценцијом

(1 - 100) mg/kg

ASTM D 6667-14

Л2  
Петролеум

Испитивање минералних уља и других запаљивих течности – Одређивање тачке паљења у затвореном суду према Abel-Penskom

+ 5 до + 65 0C

SRPS EN ISO 13736:2014

Л2