Преузимање ПДФ-а

GEOMEHANIKA DOO BEOGRAD Београд

Добропољска 21, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-192
ПИБ:103544468
Акр. број:01-198
Web:
Тел:+381112403104
Факс:+381112403104

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. август 2007.
Датум последње акр.:12. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:11. септембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Снежана Пауновић
Функција:Лице одговорно за квалитет лаб
Телефон:+381112403104
Факс:+381112403104
Е-маил:snezana.geomehanika@gmail.com

Локације

Т - терен
Л2 - Лабораторија за геомеханику, Нови Сад

Историја статуса

12. септембар 2019. - 11. септембар 2023.Акредитован
12. септембар 2015. - 11. септембар 2019.Акредитован
12. септембар 2011. - 11. септембар 2015.Акредитован
27. август 2007. - 27. август 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.10 Физичка, хемијска, механичка и геомеханичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Асфалтна мешавина

Одређивање димензије асфалтног узорка

SRPS EN 12697-29:2020

Л2 
Асфалтне мешавине

Одређивање запреминске масе асфалтних узорака

SRPS EN 12697-6:2020

Л2 

Одређивање дебљине асфалтних слојева у коловозу

SRPS EN 12697-36:2012

Л2 
Камени агрегат

Методе одређивања отпорности на дробљење

SRPS EN 1097-2:2020, т.5

Л2 

Одређивања облика зрна - индекс облика

SRPS EN 933-4:2010

Л2 

Одређивање садржаја ситних честица-испитивање еквивалента песка

SRPS EN 933-8:2016

Л2 
Бетон

Испитивање продирања воде под притиском

SRPS U.M1.015:1998 – повучен

Л2 

Чврстоћа при притиску узорака за испитивање

SRPS EN 12390-3:2019

Л2 

Jезгровани узорци – узимање, преглед и испитивање при притиску

SRPS EN 12504-1:2019
SRPS EN 12504-1:2019/AC:2021

Л2 
Бетон

Запреминска маса очврслог бетона

SRPS EN 12390-7:2019
SRPS EN 12390-7:2019/AC:2021

Л2 
Тло

Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла

SRPS U.B1.024:1968

Л2 
Стене

Одређивање затезне чврстоће
индирекном методом

SRPS В.В7.127:2020

Л2 

Метода одређивања једноосне
притисне чврстоће

SRPS В.В7.126:2020

Л2 

Одређивање запреминске масе
са порама и шупљинама

SRPS В.В7.113:1993
- повучен

Л2 
Тло

Одређивање влажности узорака тла

SRPS U.В1.012:1979 -повучен
SRPS EN ISO 17892-1:2015

Л2 

Одређивање запреминске масе материјала тла методом са цилиндром познате запремине

SRPS U.B1.013:1992 -повучен
SRPS EN ISO 17892-2:2015, т.5.1

Л2 

Одређивање запреминске масе материјала без пора

SRPS U.B1.014:1988 -повучен
SRPS EN ISO 17892 3:2016

Л2 

Одређивање гранулометријског састава

SRPS U.B1.018:2005 т.3.1 - повучен
SRPS EN ISO 17892-4:2017 т.5.2 и т.5.3

Л2 

Одређивање течења у пластичности тла

SRPS U.B1.020:1980 -повучен
SRPS EN ISО 17892-12:2018, изузев т.5.4

Л2 

Одређивање садржаја карбоната тла

SRPS U.B1.026:1968

Л2 

Опит директног смицања тла

SRPS U.B1.028:1996 -повучен
SRPS EN ISO 17892- 10:2019

Л2 

Одређивање притисне чврстоће тла

SRPS U.B1.030:1968 -повучен
SRPS EN ISO 17892-7:2018

Л2 

Одређивање стишљивости тла

SRPS U.B1.032:1969 -повучен
SRPS EN ISO 17892-5:2017

Л2 

Одређивање односа влажности и суве запреминске масе

SRPS U.B1.038:1997 - повучен

Л2 

Невезане и хирауличким везивом везане мешавине-Методе испитивања за одређивање калифорнијског индекса носивости, непосредног индекса носивости и линеарног бубрења

SRPS U.B1.042:1997 -повучен
SRPS EN 13286-47:2012

Л2 

Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче

SRPS U.B1.046:1968

Л2 

Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом

SRPS U.B1.047:1997

Л2 

Опит триаксијалне компресије

SRPS U.B1.029:1996 -повучен
SRPS EN ISO 17892-8:2018

Л2 
Бетон

Одређивање чврстоће епрувете при притиску

SRPS ISO 4012:2000 – повучен

Л2 
Тло

Невезане и хирауличким везивом везане мешавине-Методе испитивања за лабораторијску референтну запреминску масу и садржај воде – Збијање по Проктору

SRPS EN 13286-2:2012 SRPS EN 13286-2:2012/
AC:2013

Л2 
Камени агрегат

Одређивање гранулометријског састава – метода просејавања

SRPS EN 933-1:2013

Л2 
Асфалтне мешавине

Испитивање по Маршалу

SRPS EN 12697-34:2020

Л2 

Одређивање
гранулометријског састава

SRPS EN 12697-2:2019

Л2 

Одређивање референтне
запреминске масе

SRPS EN 12697-9:2011
- повучен

Л2 
И-15 Узорковање/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције

Тло и стене

Узимање узорака тла и стена

SRPS EN ISO 22475-1:2011 t.6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.4.2, 6.5.1

Т 

Тло

Узимање узорака тла

SRPS U.В1.010:2000- повучен

Т