Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље Крушевац, Центар за хигијену и хуману екологију

Војводе Путника 2, 37000 Крушевац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-179
ПИБ:100480972
Акр. број:01-123
Web:http://www.zavodks.rs/
Тел:+381 37 427 241
Факс:+381 37 422 951

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. новембар 2005.
Датум последње акр.:3. фебруар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:2. фебруар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Ненад Костић
Функција:Координатор за квалитет
Телефон:+381 37 427 241
Факс:+381 37 422 951
Е-маил:nenadkostic.krusevac@gmail.com

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

3. фебруар 2023. - 2. фебруар 2027.Акредитован
5. новембар 2018. - 3. фебруар 2023.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 4. новембар 2014.Акредитован
3. новембар 2005. - 3. новембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Одређивање нивоа буке у животној средини

(20 – 120)dB

SRPS ISO 1996-1: 2010
SRPS ISO 1996-2: 2010

Т1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Амбалажа, посуђе и прибор за животне намирнице од полимерних материјала и стакла

Одређивање садржаја олова, кадмијума, хрома, цинка, кобалта у миграционом раствору 3% сирћетне киселине

Полимерни
материјали:
Pb (0,08 - 2) mg/l
Cd (0,01 – 0,2) mg/l
Cr (0,08 - 2) mg/l
Zn (0,03 - 50) mg/l
Co (0,1 - 5) mg/l
Стакло:
Pb (0,08 - 2) mg/l

ВМ 45

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода (вода за пиће)

Одређивање највероватнијег броја колиформних бактерија
(метода MPN)

/

Приручник^5),
метода 2.1

Л1 

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

/

Приручник^5),
метода 2.2

Л1 

Одређивање броја микроорганизама у 1 ml

/

Приручник^5),
метода 1.1

Л1 

Изоловање и идентификација стрептокока фекалног порекла

/

ВМ 40

Л1 

Изоловање и идентификација Proteus врсте

/

Приручник^5),
метода 4.1

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

/

Приручник^5),
метода 6.1

Л1 
Водa - Вода за пиће Минералне воде

Изоловање и идентификација сулфиторедукујућих клостридија
(метода MPN)

/

Приручник^5),
метода 5.1

Л1 
Водa - Вода за пиће Минералне воде Вода за купање

Одређивање броја
E.coli и колиформних бактерија
Део 1: Метода мембранске
филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом (квантитативна
метода)

SRPS EN ISO
9308-1:2017

Т1 
Водa - Вода за пиће Минералне воде

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока – Део 2: Метода мембранске филтрације
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 7899-
2:2010

Т1 
Водa - Вода за пиће Минералне воде Вода за купање

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa – Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
16266:2010

Т1 

Одређивање броја културабилних микроорганизама – Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO
6222:2010

Т1 
Водa - Површинске воде, отпадне воде

Одређивање броја фекалних ентерокоа

IDEXX Enterolert E/ Quanti-Tray/2000

Т1 

Одређивање броја фекалних колиформних бактерија (E.coli)

IDEXX Colilert-18/ Quanti-Tray/2000

Т1 

Одређивање броја укупних колиформних бактерија

IDEXX Colilert-18/ Quanti-Tray/2000

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна, дијететски производи и суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Техника бројања колонија нa 30°C

/

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 1: Метод откривања

/

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 2: Метод одређивања броја

/

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1: Откривање Salmonella spp.

/

SRPS EN ISO 6579-1: 2017
(изузимајући Анекс Д)

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae -Део 2: Метода бројања колонија

/

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза - позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Baird-Paker)

/

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Дeo 2: Teхника бројања колонија на 44ºC помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-ß-D-глукуронида

/

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

2-12

SRPS EN 1262:2012

Т1 

Одређивање садржаја слободних алкалија

(0,003-8)% NaOH

ВМ 53

Т1 

Одређивање садржаја површински активних материја растворних у EtOH

(1 – 50)%

ВМ 55

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Површинске воде, Подземнe водe, Отпадне воде

Одређивање садржаја нитрата

(0,3-30) mgN/L

HACH – Method 8039

Л1 
Амбијентални ваздух - Аероседименти

Одређивање садржаја олова, кадмијума и цинка

Pb (5 - 1300) μg/m^2/дан
Cd (1 - 130) μg/m^2/дан
Zn (2 - 650) μg/m^2/дан

ВМ 23а

Л1, Т1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја чађи

(6 – 400)μg/m^3

ВМИ 43

Л1, Т1 

Одређивање садржаја сумпор диоксида

(2 – 195)μg/m^3

ВМИ 25

Л1, Т1 

Одређивање садржаја азот - диоксида

(2 - 240)μg/m^3

ВМИ 30

Л1, Т1 
Амбијентални ваздух - Аероседименти

Одређивање садржаја укупних таложних материја

(12-1500) mg/m2/дан

ВМ 24

Л1, Т1 
Вода - Површинске воде, Подземнe водe, Отпадне воде

Одређивање садржаја укупних масти и уља

(0,05-100) mg/L

BM 44

Л1 
Вода - Водe за пиће, Минералне воде, Површинске воде, Подземнe водe, Отпадне воде

Одређивање pH вредности

2 – 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање утрошка калијум - пеманганата

(0,3 – 1560) mg KMnO4/l

Правилник^6),
метода III.7

Л1 
Вода - Површинске воде, Подземнe водe, Отпадне воде

Одређивање садржаја сулфата

(2-70)mgSO4/L

HACH - Method 8051

Л1 

Одређивање садржаја кисеоника

(0,02-20) mgО2/L

Правилник^6),
метода III.8

Л1 

Одређивање садржаја суспендованих материја

мин. 0,1 mg/l

BM 05в

Л1 

Одређивање садржаја анјонских детерџената

(0,01-10) mg/L

Приручник^5),
метода Р-V-13/B

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника
после 5 дана (БПК5)

(3-6000) mgO2/L

BM 41

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (ХПК)

(5-1000) mg/L

BM 58

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,03-100) mgP/L

BM 10в

Л1 
Водa - Површинске воде Подземнe водe Отпадне воде

Одређивање садржаја укупног азота
(спектрофотометријa)

(1-100) mgN/L

BM 59

Т1 
Водa - Водe за пиће Минералне, природне изворске и стоне воде, Подземнe водe

Одређивање садржаја остатка после испарења на 105ºС

мин. 15 mg/l

ВМ 05а

Л1 

Одређивање садржаја сувог остатка на 180ºС

мин. 15 mg/l

ВМ 05б

Л1 
Водa - Површинске воде Подземнe водe Отпадне воде

Одређивање садржаја укупног неорганског азота
(рачунска метода)

BM 57

Л1 
Водa - Водe за пиће Водe за купање и рекреацију Минералне, природне изворске и стоне воде, Површинске воде Подземнe водe Отпадне воде

Одређивање мутноће

(0,2 – 1000)NTU

Приручник^5),
метода P-IV-4/В

Л1 

Одређивање садржаја хлорида (методом по Мору (Mohr))

(5 – 4000)mg Cl-/l

ВМ 46

Л1 
Водa - Водe за пиће Минералне, природне изворске и стоне воде, Површинске воде Подземнe водe Отпадне воде

Одређивање садржаја гвожђа, мангана, олова, бакра, цинка, хрома, никла, кадмијума, калцијума и магнезијума

Fe (0,05 - 50)mg/l
Mn (0,01-10)mg/l
Pb (0,01 - 2)mg/l
Cu (0,01- 5)mg/l
Zn (0,01 - 50)mg/l
Cr (0,02 - 2)mg/l
Ni (0,02 - 5)mg/l
Cd (0,001-0,2)mg/l
Ca (1,4 - 50)mg/l
Mg (0,2 - 50)mg/l

ВМ 23

Л1 

Одређивање садржаја нитрата

(0,02-500) mg NО3/L

Приручник^5),
метода P-V-31/С

Л1 

Одређивање садржаја гвожђа

(0,05-10)mg/L

Приручник^5),
метода P-V-17/A

Л1 

Одређивање садржаја мангана

(0,02-10)mg/L

Приручник^5),
метода P-IV-26/А

Л1 

Одређивање садржаја амонијака

(0,02-5)mgNH3/L

ВМ 02

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,005-3) mgNO2/L

ВМ 03

Л1 

Одређивање садржаја ортофосфата

(0,02-10)mgP/L

ВМ 10а

Л1 

Одређивање садржаја алкалитета

(0,4 – 20)
mmol HCl/l

SRPS EN ISO 9963-1:2007

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости

мин. 15 μS/cm

Приручник^5),
метода P-IV-11

Л1 
Водa - Водe за пиће Минералне, природне изворске и стоне воде, Подземнe водe

Одређивање боје воде

(1 – 50)ºPt/Co

BМ 01а

Л1 

Одређивање садржаја калцијума

(0,8 – 400)mg/L

Правилник^6),
метода III.17

Л1 

Одређивање садржаја магнезијума (рачунски, волуметријa)

(0,5 – 348)mg/L

Правилник^6),
метода III.18

Л1 

Одређивање укупне тврдоће

(0,1-28)0d

Правилник^6),
метода III.15

Л1 

Одређивање садржаја карбоната

(0,6 -3000) mg/L

Правилник^6),
метода III.13

Л1 

Одређивање садржаја бикарбоната

(1,0 – 6100) mg/L

Правилник^6),
метода III.13

Л1 
Воде - Воде за пиће Воде за купање и рекреацију

Одређивање садржаја слободног резидуалног хлора

(0,05 – 2,5) mg/l

ВМ 04

Л1 
Вода

Одређивање температуре

- 15ºС до + 40ºС

Правилник^6),
метода II.1

Т1 

Одређивање температуре воде

0ºС до +50ºС

ВМ52

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Жита, млински и пекарски производи

Одређивање количине воде у млинским производима

(0,01– 30) %

Правилник^1),
метода I.8

Л1 

Одређивање количине воде у пекарским производима

(0,01– 55) %

Правилник^1),
метода II.1

Л1 

Одређивање количине воде у тестенинама

(0,01– 50) %

Правилник^1),
метода III.5

Л1 

Одређивање количине пепела у млинским производима

(0,01– 10) %

Правилник^1),
метода I.10

Л1 

Одређивање количине пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини (песка) у млинским производима

(0,01– 3) %

Правилник^1),
метода I.11

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање укупне суве материје

(0,01 – 96)%

Правилник^2),
метода 2 а

Л1 

Одређивање пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини

мин. 0,01 %

Правилник^2),
метода 5

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја укупних киселина (као сирћетна киселина)

мин. 0,3 g/l

Правилник^3),
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја екстракта без шећера

(0,01 – 25) g/l

Правилник^3),
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја етанола

мин. 0,1 vol %

ВМ 19

Л1 

Одређивање садржаја укупног сумпор (IV) оксида

(0,64 – 320)
mg SO2/l

Правилник^3),
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(0,01– 4) g/l

Правилник^3),
метода 8

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја укупног пепела

(0,01– 10)%

BM 34

Л1 

Одређивање садржаја материја растворљивих у води

(0,01– 40)%

BM 32

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја воде

(0,01– 5)%

SRPS H.B8.325: 1976

Л1 

Одређивање садржаја калијум-јодида

(2 – 45)mg KJ/kg

SRPS Е.Z8.002: 2001

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање растворљиве суве материје

(0,5 – 95)%

Правилник^2),
метода 1

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,07 – 2)vol%

ВМ 19

Л1 
Храна - Желе, ратлук

Одређивање садржаја воде

(1– 85)%

Правилник^4), метода 4

Л1 
Храна

Одређивање садржаја олова, кадмијума, цинка, бакра и гвожђа

- за жита, производе од жита, кекс, кафу и
производе од кафе,
ароме:
Pb (0,3-4) mg/kg
Cd (0,03-0,4) mg/kg
- за чоколаду, производе од чоколаде, какао производе:
Pb (0,3-4) mg/kg
Cd (0,03-2) mg/kg
Cu (0,1- 50) mg/kg
- за бомбонске производе, шећер:
Pb (0,3-4) mg/kg
Cd (0,03-0,4) mg/kg
Cu (0,1- 10) mg/kg
-за воће, поврће и
печурке и њихове
производе:
Pb (0,1 - 2) mg/kg
Cd (0,01 - 2) mg/kg
Zn (0,1 - 20) mg/kg
Cu (0,1 – 50) mg/kg
Fe (0,5 - 50) mg/kg
- за сирће:
Pb (0,03 - 2) mg/l
Cd (0,003 – 0,2) mg/l
Zn (0,01 - 10) mg/l
Cu (0,01 - 5) mg/l
Fe (0,05 - 20) mg/l
-за освежавајућа
безалкохолна пића:
Pb (0,03-2) mg/l
Cd (0,003-0,2) mg/l

ВМ 22

Л1 
Храна храна

Одређивање садржаја натријум-хлорида (методом по Мору (Mohr))

- за производе од воћа, поврћа и печурака:
(0,03 – 30)% NaCl
- за фине пекарске
производе:
(0,03 – 10)% NaCl

ВМ 13

Л1 
Храна - Кекс и сродни производи

Одређивање садржаја масти
(методом по Сокслету (Soxhlet))

(0,01– 40)%

Правилник^4),
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја воде

(0,01– 60)%

Правилник^4),
метода 1

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи

Одређивање киселинског степена у млинским производима
(волуметријa)

0,1 – 10

Правилник1),
метода I.16

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја неиспарљивих киселина
(волуметријa)

(0,1– 10) mg/l

ВМ 06

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Доказна реакција на скроб

мин. 0,4%

BM 38

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода - Површинске воде

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS ISO 5667-3:2017
SRPS EN ISO 5667-4:1997
SRPS ISO 5667-6:2017
осим тачака 9.3 и 9.4

Т1 

Вода - Површинске воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода - Отпадна вода

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS EN ISO 5667-10:2007 осим тачака 4.2.2 и 5.3.1.2б

Т1 

Вода - Отпадна вода

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1