Преузимање ПДФ-а

Институт за јавно здравље Војводине

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-109
ПИБ:100452714
Акр. број:01-131
Web:http://www.izjzv.org.rs/
Тел:+381 21 4897 000
Факс:+381 21 6613 989

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2005.
Датум последње акр.:3. фебруар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:2. фебруар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Станка Бобић
Функција:Координатор за акредитацију лабораторија
Телефон:+381 21 6616 570
Факс:+381 21 6613 989
Е-маил:lab17025@izjzv.org.rs

Локације

Л2 - Центар за микробиологију – Одсек санитарне бактериологије
Л1 - Центар за хигијену и хуману екологију-Одсек лабораторијских служби и Одељење за хуману екологију
Т1 - Терен

Историја статуса

3. фебруар 2023. - 2. фебруар 2027.Акредитован
5. новембар 2018. - 3. фебруар 2023.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 4. новембар 2014.Акредитован
10. новембар 2005. - 4. новембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Oдређивање нивоа буке у животној средини

(20-130) dB

SRPS ISO
1996-1:2019
SRPS ISO
1996-2:2019

Т1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Храна биљног порекла, дијететски производи (храна за специфичне популационе групе: храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом: храна за особе интолерантне на глутен, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом), Додаци исхрани и сировине

Одређивање садржаја алергена – глутена (ELISA методом)

мин 5mg/kg

Q3.ХИ.579

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

Л2 

Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л2 

Откривање Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л2 

Откривање Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

Л2 

Одређивање броја квасница и плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

Л2 

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Водa - Воде за пиће Површинска Отпадна вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока (MPN-техника, cfu/100ml)

Q3.БП.619

Л2 
Водa - Површинска вода Отпадна вода

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла , Е.coli (MF техника, cfu/ 100ml)

Q3.БП.614

Л2 

Укупан број колиформних бактерија
(MF техника, cfu/ 100ml)

Q3.БП.614

Л2 
Водa - Воде за пиће Воде базена Површинска Отпадна вода

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла - Е.coli (MПН техника, cfu/100ml)

SRPS EN ISO 9308-2:2015

Л2 

Укупан број колиформних бактерија

SRPS EN ISO 9308-2:2015

Л2 
Водa - Воде за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л2 
Водa - Воде за пиће

Одређивање
сулфиторедукујућих спорогених анаероба

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 5.2.1

Л2 

Одређивање фекалних стрептокока

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 3.1.2

Л2 

Изоловање и идентификација укупних колиформних бактерија

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л2 
Водa - Водe за пиће

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л2 
Водa - Површинска вода Отпадна вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока

Q3.БП.615

Л1 
Водa - Воде за пиће Воде базена Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 16266:2010

Л2 

Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија

SRPS EN ISO 9308-1:2017
SRPS EN ISO 9308-1:2017/A1:2017

Л1 
Водa - Воде базена

Одређивање броја Staphylococcus aureus у водама базена

Q3.БП.625

Л2 
Водa - Воде за пиће

Изоловање и идентификација
Salmonellaе

Приручник1)
део 2.а.2,
метода 2.2

Л2 
Водa - Воде за пиће Воде базена Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање броја микроорганизама способних за култивисање - Бројање колонија инокулацијом на агарозној хранљивој подлози

SRPS EN ISO 6222:2010

Л2 
Водa - Вода за пиће

Одређивање броја аеробних бактерија на 20°С

Приручник1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л2 
Водa - Воде за пиће

Одређивање присуства
Pseudomonas aeruginosa

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 6.2.1

Л1 

Одређивање присуства Proteus врста

Приручник1)
део 2.а.1, метода 4.1

Л2 
Водa - Вода за пиће

Одређивање укупног броја
аеробних мезофилних бактерија на 37°С

Приручник1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2: Техника бројања колонија на 44ºС помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-Д-глукуронида

SRPS EN ISO 16649-2:2008

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Baird-Paker)

SRPS EN ISO
6888-1:2009

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама -
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO
21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Cronobacter spp.

SRPS EN ISO 22964:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање Salmonella

SRPS EN ISO
6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Метода одређивања броја

SRPS EN ISO
11290-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2017

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за откривање Salmonella

SRPS EN ISO
6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 
Узорци са површина

Хоризонтална метода за
откривање Listeria monocytogenes и Listeria spp

SRPS EN ISO
11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO
21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама -
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л2 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће и сировине

Одређивање садржаја
слободних алкалија

(0,1-14)
mg KOH/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи Средства за одржавање чистоће и сировине

Одређивање укупних површински активних материја

(0,2-50)%

Q3.ХИ.347

Л1 

Одређивање pH вредности

(1-14,0)

Q3.ХИ.130

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи и сировине

Одређивање садржаја
слободних алкалија

(0,004-0,05)%

SRPS ISO 684:1992

Л1 

Одређивање K-сорбата и Na-бензоата

(0,002-1)%

Q3.ХИ.101

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи, боје за тетоважу и перманентну шминку и сировине за козметичке производе

Одређивање садржаја Pb, Cd,
Ni, Hg и As (техника ICP-MS)

Олово:
(0,1-15) mg/kg Кадмијум:
(0,05-4,5) mg/kg
Арсен:
(0,05-4,5) mg/kg Жива:
(0,01-1,5) mg/kg Никал:
(0,1-15) mg/kg

Q3.ХИ.582

Л1 
Предемти опште употребе - Мирисне материје

Одређивање специфичне
тежине

(0,700-1,200)g/cm3

Q3.ХИ.124

Л1 
Предмети опште употребе -Мирисне материје

Одређивање индекса
рефракције

1,300-1,700

Q3.ХИ.119

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће и сировине

Одређивање нaтријум хидроксида

(0,5-50,0)%

Q3.XИ.399

Л1 

Одређивање хлороводоничне киселине

(0,5-37,5)%

Q3.XИ.398

Л1 

Одређивање активног кисеоника

(0,5-10,7)%

Q3.XИ.400

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи и сировине Средства за одржавање чистоће и сировине Мирисне материје

Сензорна анализа – једноставни дескриптивни тест

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја масти и уља - етарски екстаркт

(5,0-1000)mg/l

Q3.ХИ.501

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање лако испарљивих халогенованих угљоводоника (хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан, бромоформ, 1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен)

(1,0-1000)μg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање растворених материја / сувог остатка филтриране воде, неорганског и органског дела растворених материја

(30-8000)mg/l

Q3.ХИ.377

Л1 
Водa - Воде за пиће Вода базена

Одређивање хлор диоксида
- DPD метода

(0,1-5,0)
mg ClO2/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-ClO2 D

Л1 
Водa - Подземне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоурее

(3-6000)mg O2/l

SRPS EN
1899-1:2009

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода за неразблажене узорке

(0,5-3,0)mg O2/l

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање мутноће нефелометријски

(0,1-200)NTU

SMEWW20th 11)
метода 2130 B

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

(2,00-12,00)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање потрошње калијум перманганата и оксидабилности

(0,5-400)
mg KMnO4/l
(0,1-100) mg O2/l

Q3.ХИ.316

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја масти и уља - хексански екстаркт

(5,0-1000)mg/l

US EPA Method
1664:2010

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја хлорида

(2,5-1300)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-Cl B

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадна вода

Одређивање електропроводљивости

(10,0-10000) µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Т1 

Одређивање концентрације водоникових јона - pH

(2,00-12,00 ) pH јединица

SRPS EN ISO 10523:2016

Т1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање хемијске потрошње кисеоника из калијумперманганата

(0,5-100)mg O2/l

Q3.ХИ.316

Л1 
Водa - Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника из филтрираног узорка

(3-6000)mg O2/l

Q3.ХИ.519

Л1 

Одређивање садржаја укупног, тровалентног и шестовалентног хрома

(0,05-1,00)mg/l

SRPS H.Z1.104:1984

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање полихлорованих
бифенила (PCB1, PCB5,
PCB29, PCB47, PCB98,
PCB154, PCB171, PCB201)

(0,1-5,0)μg/l

Q3.ХИ.561

Л1 

Одређивање полицикличних
ароматичних угљоводоника
(флуорантен,
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен,
бензо(a)пирен,
бензо(ghi)перилен,
индено(1,2,3)пирен)

(0,5-10,0)μg/l

Q3.ХИ.561

Л1 

Одређивање остатака
органохлорних пестицида
(α-HCH, ß-HCH, Lindan,
δ-HCH, DDE, DDD, DDT,
Heptahlor, Heptahlor epoksid,
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin aldehid, Endosulfan I,
Endosulfan II, Endosulfan
sulfat)

(0,1-5,0)μg/l

Q3.ХИ.561

Л1 

Одређивање укупних сулфида – јодометријска метода

(0,3-20,0) mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-S2 F

Л1 

Одређивање укупног фосфора

(0,04-200,0)mg P/l

Q3.ХИ.504

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање електропроводљивости

(10,0-10000)μS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја амонијум јона после дестилције

(0,4 - 998) mg N/l
(0,5-1288) mg NH4+/l

SRPS ISO 5664:1992

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника преко дихромата

(20-10000)mg O2/l

Q3.ХИ.374

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја натријума

(0,1-5000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-Na B

Л1 

Одређивање садржаја фосфoра (ортофосфата, ортофосфата после екстракције растварачем, хидролизованих фосфата плус ортофосфата, укупних фосфата после декомпозиције)

(0,005-6,40)mg P/l

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 

Одређивање сулфида (спектрофотометријска метода са N,N´-диметил-p-фенилен диамином)

(0,01-5,0)mg S/l
(0,01-5,3)mg H2S/l

Q3.ХИ.491

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(2,0-500)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-SO4 E

Л1 

Oдређивање садржаја нитрита (спектрофотометријска метода са N-(1-нафтил)-етилендиамин дихидрохлоридом)

(0,002-1,22) mg N/l
(0,005-4,00)mg NO2/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-NO2 B

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Oдређивање садржаја укупних цијанида (потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,02-10,00)mg/l

US EPA 9213:1996
US EPA 9010C:2004

Л1 

Одређивање жареног остатка и губитка жарењем на 550°С

(25-5000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 2540 Е

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на 180°С

(30-2500)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 2540 C

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на
103-105°С

(30-10000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 2540 B

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадна вода

Одређивање праве боје

(2,0-250)mg Pt/l

SRPS EN ISO 7887:2013 метода C

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде

Одређивање раствореног бромата

Бромати
(0,5 - 1000)μg/l

SRPS EN ISO 15061:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја нитрата

(0,07-38,9) mg N/l
(0,3-160,0)mg NO3/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-NO3 B

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде

Одређивање растворених хлората и хлорита

Хлорати
(0,03 - 10,00)mg/l
Хлорити
(0,05 - 1,00)mg/l

SRPS EN ISO 10304-4:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање раствореног јодида

Јодиди
(0,1 - 50,0)mg/l

SRPS EN ISO 10304-3:2009

Л1 

Одређивање полихлорованих бифенила (PCB1, PCB5, PCB29, PCB47, PCB98, PCB154, PCB171, PCB201)

(0,1-5,0)μg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (флуорантен,
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3)пирен)

(0,01-5,00)μg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање остатака пестицида (α-HCH, ß-HCH, Lindan,
δ-HCH, DDE, DDD, DDT, Heptahlor, Heptahlor epoksid, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin aldehid, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfat)

α-HCH, ß-HCH,
Lindan, δ-HCH,
DDE, DDD, DDT,
Endrin, Endrin
aldehid, Endosulfan
I, Endosulfan II,
Endosulfan sulfat:
(0,1-5,0)μg/l
Heptahlor, Heptahlor
epoksid, Aldrin,
Dieldrin:
(0,03-5,0)μg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање растворених бромида, хлорида, нитрата, нитрита и сулфата

Бромиди
(0,05 - 2,00)mg/l
Хлориди
(0,1 - 1000)mg/l
Нитрати
(0,02 – 45,2)mg N/l
(0,1 - 200,0)mg NO3/l
Нитрити
(0,015 - 1,50)mg N/l
(0,050 - 5,00)mg NO2/l
Сулфати
(0,1 - 500)mg/l

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање растворених Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+

Натријум
(0,1-1000)mg/l
Калијум
(0,1-20)mg/l
Калцијум
(0,5-250)mg/l
Магнезијум
(0,5-100)mg/l
Амонијум јон
(0,01– 19,0) mg N/l
(0,02–23,0) mg
NH3/l
(0,02–24,0) mg
NH4+/l

Q3.ХИ.551

Л1 

Одређивање BTEX (бензен, толуен, етилбензен,
о-ксилен, m, p-ксилен)

(0,5-100,0)μg/l

ISO 11423-1:1997

Л1 

Одређивање садржаја арсена

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, површинске воде:
(0,002-0,300)mg/l
Отпадне воде:
(0,005-2,000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3114 C

Л1 

Одређивање садржаја метала (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Mn)

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, површинске воде:
Cd (0,002-0,160)mg/l
Cr (0,01-0,35)mg/l
Cu (0,01-0,35)mg/l
Ni (0,01-0,35)mg/l
Pb (0,01-0,15)mg/l
Zn (0,01-3,50)mg/l
Fe (0,01-15,00)mg/l
Mn (0,010-4,000)mg/l
Отпаднe водe:
Cd (0,005-2,000)mg/l
Cr (0,05-15,00)mg/l
Cu (0,05-10,00)mg/l
Ni (0,05-5,00)mg/l
Pb (0,05-5,00)mg/l
Zn (0,05-15,00)mg/l
Fe (0,02-15,00)mg/l
Mn (0,020-4,000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3111 B

Л1 

Одређивање садржаја елемената

Воде за пиће
Подземне воде
Природне минералне
воде
Природне изворске
воде
Стоне воде
Вода базена
Површинске воде:
Al (3,0-1000)μg/l
As (0,1-500)μg/l
B (13,0-1000 )μg/l
Ba (0,3-1000)μg/l
Cd (0,04-100)μg/l
Cr укупни (0,4-100)μg/l
Cu (0,2-1000)μg/l
Fe (3-500)μg/l
Mn (0,2-100)μg/l
Ni (2-100)μg/l
Se (0,3-100)μg/l
Sb (0,1-100)μg/l
Pb (1-100)μg/l
Zn (3-1000)μg/l
Hg (0,16-10)μg/l
Sr (1-100)μg/l
Отпадне водe:
Al (1,0-3000) μg/l
Sb (0,1-100) μg/l
As (0,1-500) μg/l
Cu (0,1-2000) μg/l
Ba (2,0-3000) μg/l
Be (0,1-100) μg/l
B (1,0-1000) μg/l
Zn (1,0-4000) μg/l
Cd (0,08-500) μg/l
Co (0,2-1000) μg/l
K (5,0-1000) μg/l
Cr укупни
(0,1-1000) μg/l
Mn (0,3-100) μg/l
Mo (0,5-1000) μg/l
Ni (1,0-1000) μg/l
Se (0,3-100) μg/l
Ag (0,5-1000) μg/l
Pb (0,2-1000) μg/l
Tl (0,1-100) μg/l
Te (2,0-1000) μg/l
V (0,1-4000) μg/l
W (0,3-100) μg/l
Hg (0,16-100) μg/l
Fe (3,0-1000) μg/l
Sn (1,0-2000) μg/l

SRPS EN ISO
17294-2:2017
SRPS EN ISO
15587-2:2009

Л1 

Одређивање анјонских површински активних материја мерењем индекса метилен-плавог МБАС

(0,02-20,0)mg/l

Q3.ХИ.513

Л1 

Одређивање азота по Кјелдалу

(1,0-1000)mg/l

SRPS EN 25663:2009

Л1 

Одређивање суспендованих материја

(2-1000)mg/l

ISO 11923:1997

Л1 

Одређивање концентрације раствореног кисеоника и засићености
кисеоником

Растворени кисеоник
(1,0-20,0 mg/l )
засићеност кисеоником
(1-200)%

SRPS EN ISO
5814:2014

Л1 

Одређивање концентрације раствореног кисеоника

(0,2-20,0)mg/l

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање раствореног
угљен диоксида

(1,0-100,0)
mg CO2/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-CO2 C

Л1 

Одређивање садржаја фенола после дестилације (спектрофотометријска метода са
4-аминоантипирином)

(0,001-0,250)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 5530 C

Л1 

Одређивање сталне и карбонатне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

Q3.ХИ.349

Л1 

Одређивање укупне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

SMEWW20th 11)
метода 2340 C

Л1 

Одређивање укупног алкалитета, композитног алкалитета и садржаја бикарбоната

Алкалитет
(0,4-40,0)mmol/l
Бикарбонати
(20-2400)mg/l

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Л1 

Одређивање садржаја кaлцијума

(2,0-400)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-Ca B

Л1 

Одређивање садржаја калијума

(0,1-200)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-K B

Л1 
Вода

Мерење температуре (електрични термометар)

(-50 до +150)ºC

SRPS H.Z1.106: 1970

Т1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадна вода

Одређивање мириса -
Праг мириса
(сензорска анализа)

Без, (1-200)TON

SMEWW20th 11)
метода 2150 B

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање фенолног индекса после дестилације (спектрометријска метода са 4-аминоантипирином)

(0,100-5,000)mg/l

SRPS ISO 6439:1997

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја укупног, слободног и везаног резидуалног хлора
(спектрофотометријска метода са ортотолидином)

(0,05-90)mg/l

Q3.ХИ.308

Л1 
Водa - Воде за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање укуса -
Праг укуса
(сензорска анализа)

Без, (1-200) FTN

SMEWW20th 11)
метода 2160 B

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја флуорида
(потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,10-10,00)mg/l

SMEWW20th11)
метода 4500-F- C

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја магнезијума
(рачунска метода)

(1,0-200)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-Mg B

Л1 

Одређивање засићености кисеоником
(рачунска метода)

(2-200)%

Q3.ХИ.518

Л1 

Одређивање укупног неорганског азота (рачунска метода)

(0,455-200,0) mg/l

Q3.ХИ.533

Л1 

Одређивање укупног азота (рачунска метода)

(1,0-1000) mg/l

Q3.ХИ.534

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадна вода

Одређивање концентрације укупне живе
(техника DMA, директном анализом, применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије)

за узорке мутноће
<1 NTU
(0,0002-0,003)mg/l
за узорке мутноће
>1 NTU
(0,0005-0,010)mg/l

Q3.ХИ.581

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање таложних материја по Имфоху
(Imhoff) (таложење)

(0,1-100)ml/l

Q3.ХИ.187

Л1 

Одређивање укупних угљоводоника C10-C40 (екстаркција растварачем / GC-FID)

(0,1-10,0)mg/l

SRPS EN ISO 9377-2:2009

Л1 

Одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)
(оксидација са персулфатом са УВ лампом и оксидација на високој температури)

(0,3-1000)mg/l

SRPS ISO 8245:2007

Л1 
Вода - Воде за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање укупног испарног остатка
(рачунска метода)

(10,0-2500)mg/l

Q3.ХИ.494

Л1 
Вода - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја амонијака (спектрофотометријска метода са Неслеровим (Nessler) реагенсом без дестилације)

(0,08-21,0) mg N/l
(0,10-25,0) mg NH3/l
(0,11-27,0) mg NH4+/l

Q3.ХИ.309

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује

(0,1-50,0) mg/dm2
(0,5-300) mg/l

SRPS EN
1186-9:2008

Л1 

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи помоћу потпуног потапања

(0,1-50,0) mg/dm2
(0,5-300) mg/l

SRPS EN
1186-3:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање формалдехида у воденом екстракту

(0,1-1)mg/kg

SRPS EN
1541:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије Посуђе и прибор од еластомера

Одређивање садржаја олова, цинкa (техника FAAS) и арсена (техника HGAAS)

Aмбалажа од хартије:
Pb (0,1-10,0)mg/kg
As (0,1-3,0)mg/kg
Посуђе и прибор од еластомера:
Pb (0,1-15,0)mg/kg
Zn (0,01-3,0)%
As (0,2-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.570

Л1 
Предмети опште употребе - Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика Стаклено посуђе, прибор и амбалажа Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције хрома, никла, мангана, олова, кадмијума и цинка у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика Cr, Ni, Mn (0,01-3,0)mg/l
Стаклено посуђе
Стаклени прибор
Pb (0,01-0,5)mg/l
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса
Pb (0,10-1,0) mg/l
(0,02-0,2) mg/dm2
Cd (0,010-0,10)mg/l
(0,002-0,02)mg/dm2
Cr (0,01-0,50)mg/l
(0,002-0,08)mg/dm2
Zn (0,1-5,0)mg/l
(0,02-0,80)mg/dm2

Q3.ХИ.569

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије Стаклено посуђе и амбалажа Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса Метално посуђе и прибор

Сензорна анализа – једноставни дескриптивни тест

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у HCl

(0,005-0,100)%

Правилник7)
метода 5

Л1 
Храна - Ракија и друга алкохолна пића

Одређивање садржаја етанола

(25,0-60,0)% v/v

Правилник10)
метода 1A

Л1 
Храна - Пиво

Одређивање екстракта основне сладовине

(4,0-20,0)%

Правилник 9)
EBC 9.4

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,1-6,0)%

Правилник 9)
EBC 9.2.1

Л1 

Одређивање боје

(5,0-60,0)EBC

Правилник 9)
EBC 9.6

Л1 

Одређивање pH вредности

(3,0- 6,0)

Правилник9)
EBC 9.35

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја етанола

(0,01-1,00)%

Правилник7)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја суве
матeрије

(6,0-13,8)%

Правилник7)
метода 1

Л1 
Храна - Кафа и производи слични кафи

Одређивање садржаја
екстрактивних материја

(0,5-30,0)%

Q3.ХИ.450

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(1,0-12,0)%

SRPS ISO 11294:2019

Л1 
Храна - Чај и домаћи чај

Одређивање садржаја пепела

(3,0-8,0)%

SRPS ISO 1575:1995

Л1 
Храна - Масти и уља биљног и животињског порекла

Одређивање киселинског броја

(0,1-1,0) mg KOH/g

SRPS EN ISO 660:2015

Л1 

Одређивање пероксидног броја

(0,2-20,0) mmol/kg

Правилник5)
метода 6

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола

(0,50-80,0)mg/kg

Правилник8)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја слободних киселина

(7,0-80,0) meq/kg

IHC метода 4

Л1 

(55,0-95,0)%

Q3.ХИ.445

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води

(0,001-1,00)%

Правилник8)
метода 5

Л1 

Одређивање електричне проводљивости

(0,1- 3)mS/cm

IHC метода 2

Л1 

Одређивање садржаја воде

(13,0-25,0)%

IHC метода 1

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја хлорида

(0,2-5,0)% NaCl

Правилник7)
метода 10

Л1 

Одређивање садржаја шећера

(5,0-75,0)%

Q3.XИ.445

Л1 

Одређивање укупне киселости

(0,05-3,0)%

Правилник7)
метода 18

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје

(0-85,0)%

Правилник7)
метода 1

Л1 

Одређивање укупне суве материје

(5,0-75,0)%

Правилник7)
метода 2a

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја масти

(11,0-33,0)%

Правилник 4)
метода II.9

Л1 

Одређивање суве материје

(80,0-98,0)%

Правилник 4)
метода II.1

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнуто тесто

Одређивање садржаја масти по Сокслету (Soxlet)

Жито и млински
производи:
(0,8-1,5)%
Пекарски производи, тестенина и
брзо смрзнуто тесто:
(1,0-35,0)%

Правилник3)
метода I.15
метода II.4
метода IV.4

Л1 

Одређивање садржаја протеина пo Кјелдалу (Kjeldahl)

Жито и млински
производи:
(8,0-13,0)% Пекарски производи, тестенина и брзо смрзнута теста:
(7,0-18,0)%

Правилник3)
метода I.12
метода II.3
метода IV.3

Л1 

Одређивање киселинског степена

Mлински
производи:
(0,8-10,0)

Правилник3)
метода I.16

Л1 

Одређивање пепела
нерастворљивог у хлороводоничној киселини - песак

Mлински производи
(0,010-0,15)%

Правилник3)
метода I.11

Л1 

Одређивање садржаја пепела

Mлински
производи
(0,020-7,00)%

Правилник3)
методa I.10

Л1 

Одређивање садржаја влаге

Жито и млински
производи:
(8,0-15,0)%
Пекарски производи:
(20,0-60,0)%
Тестенина:
(5,0-30,0)%

SRPS EN ISO 712:2012
Правилник3)
метода III.5

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина

(10,0-350,0)mg/l

Q3.ХИ.103

Л1 

Одређивање садржаја
бензоеве и сорбинске киселине

(5,0-250,0)mg/l

Q3.ХИ.101

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја хистамина

(2-800)mg/kg

Q3.ХИ.528

Л1 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање хистамина

(25-800)mg/kg

SRPS EN ISO 19343:2017

Л1 
Храна - Кукуруз и производи од кукуруза Дечја храна која садржи кукуруз

Одређивање садржаја фумонизина Б1 и Б2

(100-4000)µg/kg

SRPS EN
16187:2016

Л1 
Храна - Житарице и производи од житарица Дечја храна на бази житарица

Одређивање садржаја зеараленона

(10-500)µg/kg

SRPS EN 15850:2012

Л1 

Одређивање садржаја деоксиниваленола

(60-2000)µg/kg

SRPS EN 15891:2012

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека Дечја храна на бази млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

(0,01-1)µg/kg

SRPS EN ISO 14501:2010

Л1 
Храна - Воћни сокови Кашице и сокови за децу на бази воћа

Одређивање садржаја патулина

(1,0-100)µg/kg

SRPS EN 15890:2012

Л1 
Храна - Храна биљног порeкла

Oдређивање остатака oрганохлорних, органофосфорних, азотних пестициди и триазина
(Quechers, техника GC-MS)
Органохлорни пестициди: α-HCH, β-HCH, линдан,
δ-HCH, хептахлор, хептахлорепоксид, алдрин, диелдрин, ендрин, cis-хлордан, trans-хлордан, нонахлор trans, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфансулфат, DDE, DDD, DDT, хлоробензилат, метоксихлор, хлороталдиметил,
cis-перметрин,
trans-перметрин
Органофосфорни пестициди: мевинфос, етопрофос, хлорпирифос, тетрахлорвинфос
Азотни пестициди: дифенамид, напропамид, пабулат, тебутиурон, молинат, циклоат, пропахлор, хлорпрофам, пронамид, тербацил, алахлор, метолахлор, триадимефон, бутахлор, фенаримол, бромацил, трифлуралин, норфлуразон, флуридон
Триазини:
атратон, атразин, прометон, пропазин, прометрин, тербутрин, симетрин, аметрин, цианазин, хексазинон, симазин

(0,01-10)mg/kg

SRPS EN 15662:2018

Л1 
Храна - Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље, јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла

Одређивање садржаја олова

(0,002-0,50)mg/kg

SRPS EN
12193:2009

Л1 
Храна - Млеко Производи од млека Житарице Производи од житарица Храна за одојчад и малу децу Формуле за одојчад Воће Поврће Производи од воћа Производи од поврћа Воћни сокови Беланчевине, мешавине беланчевинастих производа Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи Кукуруз Скроб Производи од скроба за прехрамбене производе Печурке (јестиве) и производи од печурака Пиво Прашак за пециво, прашак за пудинг Сенф Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи Какао производи, чоколадни производи, крем производи Сирова кафа, производи од кафе без додатог млека, сурогат кафа Шећер Бомбоне Мајонез Пекарски квасац Додаци исхрани и сировине

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Кадмијум:
Млеко, производи од млека и
формуле за одојчад
(0,0025-1,0) mg/kg
Житарице, производи од
житарица
(0,020-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа
и поврћа, воћни сокови и храна
за одојчад и малу децу
(0,008-1,0) mg/kg
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа,
Фини пекарски производи, жита
за доручак и снек производи,
Сирова кафа, производи од кафе
без додатог млека, сурогат кафа,
Кукуруз,
Скроб, Производи од скроба за
прехрамбене производе, Прашак
за пециво, прашак за пудинг,
Супа, сосови, додатак јелима и
сродни производи, Пекарски
квасац
Cd (0,010-1,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и производи од
печурака, Мајонез, Сенф, Какао
производи, чоколадни производи,
крем производи, Шећер, Бомбоне
(0,015-1,0) mg/kg
Додаци исхрани и сировине
(0,003-1,5) mg/kg
Пиво
(0,002-1,0) mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Олово:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,008-1,0) mg/kg
Житарице, производи од
житарица и храна за одојчад и
малу децу
(0,030-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа
и поврћа и воћни сокови
(0,020-1,0) mg/kg
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа,
Фини пекарски производи, жита
за доручак и снек производи,
Сирова кафа, производи од кафе без
додатог млека, сурогат кафа, Кукуруз, Скроб, производи од скроба за
прехрамбене производе, Прашак за пециво, прашак за пудинг, супа, Сосови, додатак јелима и сродни производи, Пекарски
квасац
(0,020-2,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и производи од
печурака, Мајонез, Сенф, Какао
производи, Чоколадни производи,
Крем производи, Шећер,
Бомбоне,
(0,015-2,0) mg/kg
Пиво
(0,010-2,0) mg/kg
Дoдаци исхрани и сировине
(0,010-4,0) mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Бомбонски производи

Идентификација и одређивање боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Освежавајућа безалкохолна пића,
Бомбонски производи:
(4-700)mg/kg

Q3.ХИ.712

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Какао производи, производи слични чоколади и крем производи, Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе : храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом:храна за особе интолерантне на глутен,храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом), Додаци исхрани, Бомбонски производи, Сладолед, Производи од воћа и поврћа

Идентификација боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Позитивно / негативно
Освежавајућа безалкохолна пића, производи од воћа и поврћа
E102,122,123,127,128,129,131,132,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 104, E124 ≥ 5 mg/kg
E 110 ≥ 10mg/kg
Дијететски производи, додаци исхрани
E 104, 110, 124 ≥ 5 mg/kg
E102,122,123,127,128,129,131,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 132 ≥ 100 mg/kg
Сладолед
E102,104,110,123,124,127,128,129,131,132,133,142,151 ≥ 75 mg/kg
E122 ≥ 25 mg/kg
Какао-производи, производи слични чоколади и крем-производи, бомбонски производи
E102,122,123,127,128,129,131,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 104≥ 25 mg/kg,
E 110≥ 17.5mg/kg
E 124≥ 27.5 mg/kg
E 132≥ 250 mg/kg

Q3.ХИ.145

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе: храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом: храна за особе интолерантне на глутен, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом) Додаци исхрани Воћни сокови Адитиви Кафа и производи од кафе Освежавајућа безалкохолна пића Кекс и сродни производи

Одређивање ацесулфама К, аспартама и сахарина

Аспартам:
(10,0-6000) mg/l (mg/kg)
Ацесулфам К:
(10,0-2500) mg/l (mg/kg)
Сахарин:
(10,0-3000)mg/l (mg/kg)

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна - Жита и производи од жита Дечја храна Сушено воће Кафа и производи од кафе Воћни сокови Вина

Одређивање садржаја охратоксин А

(0,2-50)µg/kg

Q3.ХИ.511

Л1 
Храна - Жита и производи од жита Сушено воће и производи добијени од њих Дечја храна на бази жита Језграсто воће и производи од њих Уљарице

Одређивање садржаја афлатоксина
(B1, B2, G1, G2)

(0,1-25)µg/kg

Q3.ХИ.510

Л1 
Храна - Месо и производи од меса Риба и производи од рибе Млеко и производи од млека Воће Поврће Производи од воћа Производи од поврћа Воћни сокови Житарице Производи од житарица Чај Освежавајућа безалкохолна пића Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе: храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом: храна за особе интолерантне на глутен,храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом)

Одређивање садржаја арсена

Месо и производи од меса:
(0,02-0,75)mg/kg
Риба и производи од рибе:
(0,025-3,75)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,025-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека,
(0,01 - 0,2)mg/kg
Дијететски производи:
(0,005- 0,2)mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа,
производи од поврћа и воћни сокови:
(0,025-1,5)mg/kg
Чај,
освежавајућа безалкохолна пића
(0,01-1,00)mg/kg
Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина
(0,01-5,0)mg/kg
Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла
(0,01-0,50) mg/kg

SRPS EN
14546:2008

Л1 
Храна - Хмељ, производи од хмеља, Eтил-алкохол ферментисан, Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла, Со за људску исхрану и производњу хране и замена за со за људску исхрану, Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина Чај Освежавајућа безалкохолна пића Ракија и друга алкохолна пића

Одређивање садржаја олова, кадмијума, бакра, цинка, гвожђа (техника FAAS) и арсена (техника HGAAS)

Хмељ, производи од хмеља,
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Eтил-алкохол ферментисан
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Cu (0,1-20,0)mg/kg
Zn (0,1-5,5)mg/kg
Fe (1-15)mg/kg
Сирће, Сирћетна киселина
прехрамбеног порекла
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Cd (0,02-0,2)mg/kg
Cu (0,1-20,0)mg/kg
Zn (0,1-5,5)mg/kg
Fe (1-15)mg/kg
As (0,01-5,0)mg/kg
Со за људску исхрану и производњу хране и замена за со за људску исхрану
Pb (0,03-20,0)mg/kg Cd (0,01-5,0)mg/kg
Cu (0,04-15,0)mg/kg
As (0,01-1,0)mg/kg Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Чај
Pb (0,1-20,0)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
Pb (0,1-0,5)mg/kg
Cd (0,01-1,25)mg/kg
Алкохолна пића
Pb (0,02-2,0)mg/kg
Cu (0,1-20,0)mg/kg
Zn (0,1-2,5)mg/kg
Fe (1-15)mg/kg

Q3.ХИ.568

Л1 
Храна - Месо и производи од меса Риба и производи од рибе Млеко и производи од млека Воће Поврће Производи од воћа Производи од поврћа Воћни сокови Житарице Производи од житарица Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе: храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом: храна за особе интолерантне на глутен, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом) Додаци исхрани и сировине

Одређивање садржаја олова, кадмијума (техника GFAAS), гвожђа, бакра и цинка (FAAS)

Месо и производи од меса
Pb (0,01-1,5)mg/kg
Cd (0,01-1,0)mg/kg
воће, поврће,
Pb (0,01-1,5)mg/kg
Cd (0,006-0,2)mg/kg
Fe (4-100)mg/kg
производи од воћа,
производи од поврћа,
воћни сокови:
Pb (0,01-1,5)mg/kg
Cd (0,006-0,2)mg/kg
Fe (4-100)mg/kg
Cu (1-75)mg/kg
Zn (0,8-25,0)mg/kg
Риба и производи од рибе:
Pb (0,01-1,0)mg/kg
Cd (0,01-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека:
Pb (0,008-0,1)mg/kg
Cd (0,002-0,2)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
Pb (0,01-0,5)mg/kg
Cd (0,007-0,4)mg/kg
Дијететски производи:
Pb (0,005-0,1)mg/kg
Cd (0,005-0,1)mg/kg
Додаци исхрани и сировине
Pb (0,01-20)mg/kg
Cd (0,01-1,5)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Формуле за одојчад, Храна за одојчад и малу децу, Храна у лименој амбалажи, Пића у лименој амбалажи (укључујући сокове од воћа и поврћа) Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање калаја

(5,0-250,0) mg/kg

SRPS EN 15765:2012

Л1 
Храна - Млеко Производи од млека Житарице Производи од житарица Храна за одојчад и малу децу Формуле за одојчад Воће Поврће Производи од воћа Производи од поврћа Воћни сокови Беланчевине, мешавине беланчевинастих производа Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи Кукуруз Скроб Производи од скроба за прехрамбене производе Печурке (јестиве) и производи од печурака Пиво Прашак за пециво, прашак за пудинг Сенф Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи Какао производи, чоколадни производи, крем производи Сирова кафа, производи од кафе без додатог млека, сурогат кафа Шећер Бомбоне Мајонез Пекарски квасац Додаци исхрани и сировине

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Жива:
Воће, поврће, производи од
воћа и поврћа и воћни
сокови
(0,009-1,0) mg/kg
Млеко, производи од млека,
формуле за одојчад и храна
за одојчад и малу децу
(0,002-1,0) mg/kg
Житарице, производи од
житарица
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа,
Фини пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат кафа,
Кукуруз, Скроб, Производи
од скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за пудинг,
Супа, сосови, додатак јелима
и сродни производи, Сенф,
Мајонез, Пекарски квасац,
Печурке (јестиве) и
производи од печурака
(0,010-1,0)mg/kg
Додаци исхрани и сировине
(0,018-1,0)mg/kg
Пиво
(0,004-0,1)mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Арсен:
Млеко, производи од млека
и формуле за одојчад
(0,005-2,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,030-2,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од
воћа и поврћа, воћни сокови
и храна за одојчад и малу
децу
(0,020-2,0) mg/kg
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа, Фини пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат кафа,
(0,020-1,0)mg/kg
Кукуруз, Скроб, Производи
од скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за пудинг, Супа, сосови, додатак јелима
и сродни производи,
Пекарски квасац
(0,010-1,0)mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака,Сенф, Мајонез,
Какао производи, чоколадни
производи, крем производи,
Шећер, Бомбоне,
(0,015-1,0)mg/kg
Пиво
(0,002-1,0)mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 
Храна - Mасти у уља и екстраховане масти и уља из биљних и животињских извора (Оброци, Храна биљног порекла, Храна животињског порекла, Мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла, Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе: храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом: храна за особе интолерантне на глутен, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом), Додаци исхрани и сировине

Одређивање садржаја масних киселина
(техника GC-FID)
Појединачне масне киселине: C4:0; C6:0; C8:0; C10:0;
C11:0; C12:0; C13:0; C14:0; C14:1 cis-9; C15:0; C15:1 cis- 10; C16:0; C16:1 cis-9; C17:0; C17:1 cis-10; C18:0; C18:1
trans-9; C18:1 cis-9; C18:2 cis- 9,12; C18:2 trans-9,12; C18:3 cis-6,9,12; C18:3 cis-9,12,15; C20:0; C20:1 cis-11; C20:2 cis- 11,14; C20:3 cis-8,11,14; C20:3 cis-11,14,17; C20:4 cis- 5,8,11,14; C20:5 cis-
5,8,11,14,17 (EPA); C21:0; C22:0; C22:1 cis-13; C22:2 cis- 13,16; C22:6 cis-
4,7,10,13,16,19 (DHA); C23:0; C24:0; C24:1 cis-15
Укупне:
- засићене масне киселине,
- мононезасићене масне киселине,
- полинезасићене масне киселине,
- trans- масне киселине,
- -3 масне киселине,
- -6 масне киселине,
−-9 масне киселине

Мин 0,01g/100g

SRPS EN ISO 12966-1:2015
SRPS EN ISO 12966-2:2017
SRPS EN ISO 12966-4: 2016

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног порекла, Храна животињског порекла, Мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла, Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе: храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом: храна за особе интолерантне на глутен, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом), Додаци исхрани и сировине

Одређивање садржаја укупних шећера (гравиметрија)

(1,0 - 95,0)%

Q3.ХИ.445

Л1 

Одређивање садржаја
фосфата
(спектрофотометрија)

(0,004-0,55) % P2O5

Q3.ХИ.583

Л1 
Храна - Храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

(0,1-3,0) mg/kg

Q3.ХИ.585

Л1 

Одређивање садржаја нитрата
(техника HPLC-UV/VIS)

мин 25 mg/kg

Q3.ХИ.584

Л1 
Храна - Прехрамбени адитиви

Одређивање сулфатног пепела

(0,06-9,00)%

Q3.ХИ.144

Л1 

Одређивање укупног пепела

(4,0-10,0)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање губитка сушењем

(0,5-15,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 

Одређивање pH вредности

(3,0-11,0)

Q3.ХИ.130

Л1 
Храна - Храна биљног порекла, Храна животињског порекла, Мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла, Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе :храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење ихрана са измењеним нутритивним саставом:храна за особе интолерантне на глутен,храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом) Формуле за одојчад Храна за одојчад и малу децу Додаци исхрани

Одређивање садржаја натријума и натријум хлорида

Формуле за одојчад Натријум
(200-5000)mg/kg (1,3-33,3)mg/100kJ
Храна биљног порекла, Храна животињског порекла, Мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла, Дијететски производи
Храна за одојчад и малу децу Додаци исхрани Натријум хлорид (0,2-15,0)%

Q3.ХИ.562

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног и Храна животињског порекла, Мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла, Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе :храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом:храна за особе интолерантне на глутен,храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом), Додаци исхрани и сировине

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,016-4,0)%

Q3.ХИ.711

Л1 

Одређивање садржаја несварљивих дијетних влакана (целулозе) и укупних дијетних влакана

Целулоза
(0,3-9,0)%
Укупна влакна
(1,0-30%)

Q3.ХИ.330

Л1 

Одређивање садржаја масти

(0,1-30,0)%

Q3.ХИ.189

Л1 

Одређивање садржаја протеина

(0,1-35,0)%

Q3.ХИ.190

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(0,01-3,00)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање садржaја влаге

(4,0-95,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 
Храна - Производи од млека

Одређивање садржаја масти по Герберу (Gerber)

Сладолед:
(0-20,0)%

Правилник6)
метода X.1

Л1 

Одређивање суве материје:
- сладоледа

Сладолед:
(10-50)%

Правилник6)
метода X.2

Л1 
Храна - Со за људску исхрану и производњу хране и замена за со за људску исхрану

Одређивање садржаја воде

(0,2-5)%

Q3.ХИ. 571

Л1 

Одређивање минералних примеса нерастворљивих у хлороводоничној киселини

(0,01-0,2)%

Q3.ХИ.572

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида

(80-100)%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 
Храна - Чај

Одређивање садржаја влаге

(2,0-10,0)%

SRPS ISO 1573:1995

Л1 
Храна - Со за људску исхрану и производњу хране и замена за со за људску исхрану

Одређивање садржаја јода

(4,0-40,0)mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 
Храна

Сензорна анализа –
једноставан дескриптивни
тест

-

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја сахарозе (рачунска метода)

(0,1-12,0)%

Q3.ХИ.446

Л1 
Храна - Прехрамбени адитиви

Одређивање садржаја олова и кадмијума (техника FAAS) и арсена (техника HGAAS)

Pb (0,2-10,0)mg/kg Cd (0,02-2,5)mg/kg As (0,01-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.568

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног и Храна животињског порекла, Мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла, Дијететски производи (храна за специфичне популационе групе :храна за одојчад и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење и храна са измењеним нутритивним саставом:храна за особе интолерантне на глутен,храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом), Додаци исхрани и сировине

Одређивање садржaја суве материје (рачунска метода)

/

Q3.ХИ.118

Л1 

Одређивање садржаја угљених хидрата
(рачунска метода)

Q3.ХИ.451

Л1 

Одређивање енергетске вредности 100 g производа
(рачунска метода)

Q3.ХИ.452

Л1 
Храна - Формуле за одојчад Храна за одојчад и малу децу Додаци исхрани и сировине Риба и производи од рибе

Одређивање концентрације укупне живе
(техника DMA, директном анализом, применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије)

Формуле за одојчад
Храна за одојчад и малу децу
(0,002-0,010)
mg/kg
Додаци исхрани и сировине
(0,01-0,50) mg/kg
Риба и производи од рибе
(0,01-2,0) mg/kg

Q3.ХИ.581

Л1 
Храна - Ензимски препарати за прехрамбене производе

Одређивање садржаја
охратоксин А (техникаHPLC-FLD)

(0,2-50)μg/kg

Q3.ХИ.511

Л1 

Pb (0,1-10,0)mg/kg As (0,01-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.568

Л1 

Одређивање садржаја афлатоксина (B1, B2, G1,G2)
(техникаHPLC-FLD)

(0,1-25)μg/kg

Q3.ХИ.510

Л1 
Храна - Ароме

Одређивање садржаја олова, кадмијума (техника FAAS) и арсена (техника HGAAS)

Pb (0,1-10,0)mg/kg Cd (0,01-1,25)mg/kg As (0,01-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.568

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Одређивање миграције елемената

Pb (0,08-28) mg/kg
Cd (0,01-21) mg/kg
As (0,1-57) mg/kg
Hg (0,1-112) mg/kg
Ba (1-22500) mg/kg
Al (2-84000) mg/kg
Sb (0,1-670) mg/kg
Ni (0,4-1100) mg/kg
Co (0,1-160) mg/kg
Cu (2-9200) mg/kg
Zn (3-55200) mg/kg
Mn (0,2-18000) mg/kg
Se (0,1-550) mg/kg
Sr (3-67200) mg/kg
B (17-18000) mg/kg
Sn (0,1-216000) mg/kg

SRPS EN 71-3:2019
тачка 8.1.2

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Одређивање величине преко цилиндра за мале делове

SRPS EN 71-1:2018

Л1 
Предмети опште употребе -Дечје играчке од вештачких маса

Сензорна анализа – једноставни дескриптивни тест

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух - Амбијентални ваздух

Мерење концентрације толуена, етилбензена, o-, m-, p - ксилена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу места
(аутоматско, континуално мерење)

Толуен, етилбензен,
o-, m-, p - ксилен
(0,5 - 500,0) μg/m3

Q3.ХИ.530

Т1 

Мерење концентрације бензена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу места
(аутоматско, континуално мерење)

(0,5-50,0) μg/m3

SRPS EN
14662-3:2017

Т1 

Мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом
(аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0)μg/m3

SRPS EN
14625:2013

Т1 

Мерење концентрације угљен моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене спектроскопије
(аутоматско, континуално мерење)

(0,5-100,0) mg/m3

SRPS EN
14626:2013

Т1 

Мерење концентрације азот диоксида и азот моноксида на основу хемилуминисценције
(аутоматско, континуално мерење)

Азот моноксид
(0,5-1200,0) μg/m3
Aзот диоксид
(1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN
14211:2013

Т1 

Мерење концентрације сумпор диоксида на основу ултраљубичасте флуоресценције
(аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN 14212:2013
SRPS EN 14212:2013/
AC:2015

Т1 

Oдређивање садржаја азот-диоксида у 24h узорцима

(4-350)μg/m3

Q3.ХИ.341

Л1 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида у 24h узорцима

(10-400)μg/m3

Q3.ХИ.370

Л1 

Одређивање садржаја сумпор диоксида у 24h узорцима

(2,5 - 400) μg/m3

Q3.ХИ.532

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Одређивање електролитичке проводљивости

(10,0-1700)μS/cm

Q3.ХИ.578

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

(2,00-12,00)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Oдређивање садржаја укупних таложних материја

(10,0-4500) mg/m2/дан

Q3.ХИ.315

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације бензена, толуена, етилбензена, o-, m-, p-ксилена у 24h узорцима

Бензен, толуен, етилбензен, o-, m-, p-ксилен:
(0,5-350) μg/m3

Q3.ХИ.390

Л1 

Одређивање концентрације бензо(а)пирена

(0,5-20,0) ng/m3

SRPS EN 15549:2010

Л1 

Одређивање PM10 и PM2.5 масене концентрације суспендованих честица

РМ10 (1-150)μg/m3
РМ2.5 (1-120)μg/m3

SRPS EN 12341:2015

Л1 

Одређивање садржаја амонијака у 24h узорцима

(4-400)μg/m3

Q3.ХИ.437

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање индекса црног
дима – чађи

(6,0-400,0)μg/m3

ISO 9835:1993

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Мерење температуре (електрични термометар)

(-20 до + 50)ºC

Q3.ХИ.455

Т1 

Одређивање олова, кадмијума, арсена и никла у фракцији PM10 суспендованих честица (техника GFAAS/ICP-MS)

Pb (2-4000)ng/m3
Cd (0,2-50,0)ng/m3
As (0,5-50,0)ng/m3
Ni (4,2-100)ng/m3

SRPS EN 14902:2008
SRPS EN 14902:2008/AC:2013

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS ISO 5667-10:2007 тачке 1, 2, 3, 5, 6
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.5,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.4,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања здравствене исправности / квалитета подземне воде на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде базена на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS ISO 5667-10:2007, тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 5.6
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1: 2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-6:2017 тачке 1,
2, 3, 4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 6, 7.4, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 11, 12, 13, 14, 15

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања квалитета подземне воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-11:2019
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.4, 5.3.2.2, 5.3.2.7, 6.1.1, 6.4, 6.5, 7, 8, 9

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода -Вода за пиће
Вода базена
Подземна вода
Површинска вода
Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2018
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање таложних материја

Q3.ХИ.011

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање суспендованих честица
РМ10 и РМ2.5 из амбијенталног ваздуха

SRPS EN 12341:2015
тачка 5.1

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање масене концентрације бензена, толуена, етилбензена, o-, m-, p-ксилена у 24h узорцима

Q3.ХИ.390

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање садржаја амонијака у 24h узорцима

Q3.ХИ.437

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање садржаја азот-диоксида у 24h узорцима

Q3.ХИ.341

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање масене концентрације сумпор-диоксида

SRPS ISO 4219:1997
SRPS ISO 4221:1997
тачке 1, 2, 3 и 7

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање индекса црног дима- чађи

ISO 9835:1993

Т1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Храна - Оброци

Узимање узорака oброка за одређивање хранљиве вредности

Q3.ХИ.576

Т1 

Храна

Узимање узорака хране за микробиолошка испитивања

SRPS CEN ISO/TS 17728:2016
(en) изузев тачака: 7.2.5, 7.3.1,
7.3.5 i 10.2.1
SRPS ISO 7218:2008 (поглавље
8.1 и 8.2)
Упутство12)

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина

Узимање узорака са површина за
микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 18593:2018
изузев тачака 7.5.2.

Т1