Преузимање ПДФ-а

Институт за јавно здравље Војводине

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-109
ПИБ:100452714
Акр. број:01-131
Web:http://www.izjzv.org.rs/
Тел:+381 21 4897 000
Факс:+381 21 6613 989

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Љиља Торовић
Функција:Координатор за акредитацију лабораторија
Телефон:+381 21 6616 570
Факс:+381 21 6613 989
Е-маил:lab17025@izjzv.org.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Центар за хигијену и хуману екологију-Одсек лабораторијских служби и Одељење за хуману екологију
Л2 - Центар за микробиологију – Одсек санитарне бактериологије

Историја статуса

5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 5. новембар 2014.Акредитован
10. новембар 2005. - 5. новембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Oдређивање нивоа буке у животној средини

(20-130) dB

SRPS ISO
1996-1:2010
SRPS ISO
1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник^2)
метода Г II/5

Л1 

Изоловање и идентификација
Escherichia coli

Правилник^2)
метода Г II/4

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^2)
метода Г II/3

Л1 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник^2)
метода Г II/2

Л1 

Одређивање броја квасаца и спора плесни у g/ml

Правилник^2)
метода Г II/1

Л1 

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама

Правилник^2)
метода Г II/1

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Boдa - Водe за пиће, Пoдземнe водe

Одређивање присуства
Pseudomonas aeruginosa

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 6.1.1.

Л1 

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 2.2.

Л1 

Одређивање укупних колиформних бактерија

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 1.2.1.

Л1 
Вода - Површинска вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Метода мембранске филтрације

Q3.БП.615

Л1 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла, E.coli (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 

Укупан број колиформних бактерија (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 
Вода - Водe за пиће

Изоловање и идентификација
Salmonellaе

Приручник^1)
део 2.а.2,
метода 2.2

Л1 

Одређивање
сулфиторедукујућих спорогених анаероба

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 5.2.1

Л1 

Одређивање фекалних стрептокока

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 3.1.2

Л1 

Изоловање и идентификација укупних колиформних бактерија

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л1 

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л1 
Површинска и отпадна вода

Укупан број колиформних бактерија (MПН техника, cfu/100ml)

SRPS EN ISO 9308-2: 2015

Л1 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла - Е.coli (MПН техника, cfu/100ml)

SRPS EN ISO 9308-2: 2015

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока (MPN-техника, cfu/100ml)

Q3.БП.619

Л1 
Вода - Отпадна вода

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла, E.coli (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 

Укупан број колиформних бактерија (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 

Одређивање броја
културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
Водa - Воде базена

Одређивање Staphylococcus aureus pyogenes

Приручник^1)
део 2.а.2,
метода 2.2.2.4

Л1 
Вода - Водe за пиће

Одређивање укупног броја
аеробних мезофилних бактерија на 37°С

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л1 
Вода - Површинска вода

Одређивање броја
културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
Вода - Водe за пиће

Одређивање присуства
Pseudomonas aeruginosa

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 6.2.1

Л1 

Одређивање броја аеробних бактерија на 20°С

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л1 

Одређивање присуства Proteus врста

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 4.1

Л1 
Вода - Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa - Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л1 

Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
9308-1:2010

Л1 

Одређивање броја
културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететски производи

Млеко и производи од млека - Откривање Enterobacter (Cronobacter) sakazakii

SRPS ISO/TS 22964:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Baird-Paker)

SRPS EN ISO
6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама - Део 1:
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO
21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579:2008

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO
11290-2:2010

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2010

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2:
Техника бројања колонија на 44ºС помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-Д-глукуронида

SRPS EN ISO 16649-2:2008

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579:2008

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2010

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO
21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама - Део 1:
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање K-сорбата и Na-бензоата

(20,0-2000) mg/kg

Q3.H ХИ.101

Л1 
Предмети опште употребе - Мирисне материје

Одређивање индекса рефракције

1,300-1,700

Q3.ХИ.119

Л1 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће

Одређивање нaтријум хидроксида

(0,5-50,0)%

Q3.XИ.399

Л1 

Одређивање хлороводоничне киселине

(0,5-37,5)%

Q3.XИ.398

Л1 

Одређивање активног кисеоника и
натријум-пербората

Активни кисеоник:
(0,5-10,7)%
Натријум- перборат:
(1,0-99,0)%

Q3.XИ.400

Л1 

Одређивање садржаја слободних алкалија

(0,1-14)
mg KOH/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 

Одређивање pH вредности

(1,0-14,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће, Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање тела

Одређивање површински активне материје

(0,2-50)%

Q3.ХИ.347

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH вредности

(2,5-13,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 
Предмети опште употребе - Мирисне материје

Одређивање специфичне тежине

(0,700-1,200)g/cm^3

Q3.ХИ.124

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја
слободних алкалија

(0,004-0,05)%

SRPS ISO 684:1992

Л1 

Одређивање садржаја олова,
кадмијума, арсена, никла, хрома (техника FAAS за Pb, Cd, Ni, Cr; техника HGAAS за As)

Pb(0,1-15,0)mg/kg
Cd(0,02-2,0)mg/kg
As (0,01-7,0)mg/kg
Ni (0,10-50,0)mg/kg
Cr (0,10-50,0)mg/kg

Правилник^2)
метода Б и
метода В II

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће, Мирисне материје

Одређивање облика, боје, конзистенције, опипа, биолошких и механичких онечишћења, мириса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
отпадне воде

Одређивање садржаја елемената (техника ICP-MS)

Al (1,0-3000)µg/l
Sb (0,1-100)µg/l
As (0,1-500)µg/l
Cu (0,1-2000)µg/l
Ba (2,0-3000)µg/l
Be (0,1-100)µg/l
B (1,0-1000)µg/l
Zn (1,0-4000)µg/l
Cd (0,08-500)µg/l
Co (0,2-1000)µg/l
K (5,0-1000)µg/l
Cr ukupni (0,1-1000)µg/l
Mn (0,3-100)µg/l
Mo (0,5-1000)µg/l
Ni (1,0-1000)µg/l
Se (0,3-100)µg/l
Ag (0,5-1000)µg/l
Pb (0,2-1000)µg/l
Tl (0,1-100)µg/l
Te (2,0-1000)µg/l
V (0,1-4000)µg/l
W (0,3-100)µg/l
Hg (0,16-100)µg/l
Fe (3,0-1000)µg/l
Sn (1,0-2000)µg/l

SRPS EN ISO 15587- 2:2009
SRPS EN ISO 17294- 2:2017

Л1 
Вода - Отпадне воде

Одређивање садржаја укупног, тровалентног и шестовалентног хрома

(0,05-1,00)mg/l

SRPS H.Z1.104:1984

Л1 
Вода - Површинске воде, Отпадне воде

Одређивање укупног фосфора

(0,04-200,00)mg/l

Q3.ХИ.504

Л1 

Одређивање фенолног индекса после дестилације (спектрометријска метода са 4-аминоантипирином)

(0,100-5,000)mg/l

SRPS ISO 6439:1997

Л1 

Одређивање садржаја амонијум јона после дестилције

(0,3-1288,0) mg NH4+/l
(0,4 - 998,4) mg N/l

SRPS ISO 5664:1992

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника преко дихромата

(20-10000)mg O2/l

Q3.ХИ.374

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника из калијумперманганата

(0,5-100)mg O2/l

Q3.ХИ.316

Л1 

Одређивање растворених материја / сувог остатка филтриране воде, неорганског и органског дела растворених материја

(30-8000)mg/l

Q3.ХИ.377

Л1 

Одређивање садржаја масти и уља - етарски екстаркт

(5,0-1000,0)mg/l

Q3.ХИ.501

Л1 

Одређивање садржаја масти и уља - хексански екстаркт

(5,0-1000,0)mg/l

US EPA-821-R-98-002:1999

Л1 
Вода - Подземне воде, Површинске воде, Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода за неразблажене узорке

(0,5-3,0)mg O2/l

SRPS EN 1899-2:2009

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоурее

(3,0-6000)mg O2/l

SRPS EN 1899-1:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање жареног остатка и губитка жарењем на 550°С

(25,0-5000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 2540 Е

Л1 

Одређивање садржаја метала

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, воде базена, површинске воде:
Cd (0,002-0,160)mg/l
Cr (0,01-0,35)mg/l
Cu (0,01-0,35)mg/l
Ni (0,01-0,35)mg/l
Pb (0,01-0,15)mg/l
Zn (0,01-0,35)mg/l
Fe (0,01-15,00)mg/l
Mn (0,020-4,000)mg/l
Отпаднe водe:
Cd (0,005-2,000)mg/l
Cr (0,05-15,00)mg/l
Cu (0,05-10,00)mg/l
Ni (0,05-5,00)mg/l
Pb (0,05-5,00)mg/l
Zn (0,05-15,00)mg/l
Fe (0,01-15,00)mg/l
Mn (0,020-4,000)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3111 B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање електропроводљивости

(10,0-7000)µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

2,00-12,00

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање праве боје

(2-250)mg Pt/l

SRPS EN ISO 7887:2013 метода C

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде

Одређивање садржаја елемената

Al (3,0-1000)μg/l
As (0,1-500)μg/l
B (13,0-1000 )μg/l
Ba (0,3-1000)μg/l
Cd (0,04-100)μg/l
Cr (0,4-100)μg/l
Cu (0,2-1000)μg/l
Fe (3-500)μg/l
Mn (0,2-100)μg/l
Ni (2-100)μg/l
Se (0,3-100)μg/l
Sb (0,1-100)μg/l
Pb (1-100)μg/l
Zn (3-1000)μg/l
Hg (0,16-10)μg/l

US ЕРА 6020А:2007
US ЕРА 3015А:2007

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање растворених Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+ јонском хроматографијом - метода за воду и отпадну воду

Натријум
(0,1 - 200,0)mg/l
Калијум
(0,1 - 20,0)mg/l
Калцијум
(0,5 - 100,0)mg/l
Магнезијум
(0,5 - 100,0)mg/l
Амонијум јон, NH4+
(0,02 – 24,00) mg/l
(0,01 - 18,60) mg N/l
(0,02 - 22.50) mg NH3/l

Q3.ХИ.551

Л1 

Одређивање растворених бромида, хлорида, нитрата, нитрита и сулфата у води јонском хроматографијом

Бромиди
(0,05 - 2,00)mg/l
Хлориди
(0,1 - 500,0)mg/l
Нитрати
(0,1 - 100,0)mg/l
(0,02 – 22,6)mg N/l
Нитрити
(0,050 - 5,000)mg/l
(0,015 - 1,500)mg N/l
Сулфати
(0,1 - 100,0)mg/l

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1 

Одређивање садржаја метил-терцбутилетра

(1,0-100)μg/l

Q3.ХИ.527

Л1 

Одређивање укупног азота

(1,0-1000,0) mg/l

Q3.ХИ.534

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање раствореног јодида у води јонском хроматографијом

Јодиди
(0,1 - 50,0)mg/l

SRPS EN ISO 10304-3:2009

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Вода базена

Одређивање растворених хлората и хлорита у води јонском хроматографијом

Хлорати
(0,03 - 10,00)mg/l
Хлорити
(0,05 - 1,00)mg/l

SRPS EN ISO 10304-4:2009

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде

Одређивање раствореног бромата јонском хроматографијом

Бромати
(0,5 - 1000,0)μg/l

SRPS EN ISO 15061:2009

Л1 
Отпадне воде Површинске воде

Одређивање укупних сулфида – јодометријска метода

(0,3-20,0) mg/l

SMEWW 20th метода 4500-S2 F

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање остатака пестицида
(α-HCH, ß-HCH, Lindan,
δ-HCH, DDE, DDD, DDT, Heptahlor, Heptahlor epoksid, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin aldehid, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfat)

(0,1-5,0)µg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (флуорантен,
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3)пирен)

(0,01-5,00)µg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 
Вода - Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника из филтрираног узорка

(3-6000)mg O2/l

Q3.ХИ.519

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупног азота

(1,0-1000,0)mg/l

SRPS EN 25663:2009

Л1 

Одређивање садржаја арсена

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, воде базена, површинске воде:
(0,002-0,300)mg/l
Отпадне воде:
(0,005-2,000)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3114 C

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање анјонских површински активних материја мерењем индекса метилен-плавог МБАС

(0,02-20,00)mg/l

Q3.ХИ.513

Л1 

Одређивање BTEX (бензен, толуен, етилбензен,
о-ксилен, m, p-ксилен)

(0,5-100,0)µg/l

ISO 11423-1:1997

Л1 

Одређивање полихлорованих бифенила (PCB1, PCB5, PCB29, PCB47, PCB98, PCB154, PCB171, PCB201)

(0,1-5,0)µg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање лако испарљивих халогенованих угљоводоника (хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан, бромоформ)

(1,0-1000,0)µg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 

Одређивање суспендованих материја

(2-1000)mg/l

ISO 11923:1997

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање концентрације раствореног кисеоника

(0,2-20,0)mg/l

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање садржаја фенола после дестилације (спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином)

(0,001-0,250)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 5530 C

Л1 

Одређивање сталне и карбонатне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

Q3.ХИ.349

Л1 

Одређивање укупне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

SMEWW20^th 13)
метода 2340 C

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупног алкалитета, композитног алкалитета и садржаја бикарбоната

Алкалитет
(0,4-40,0)mmol/l
Бикарбонат
(20-2400)mg/l

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Л1 

Одређивање садржаја кaлцијума

(2,0-400,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-Ca B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја калијума

(0,1-200,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-K B

Л1 

Одређивање садржаја натријума

(0,1-5000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-Na B

Л1 

Одређивање садржаја фосфoра (ортофосфата, ортофосфата после екстракције растварачем, хидролизованих фосфата плус ортофосфата, укупних фосфата после декомпозиције)

(0,005-6,400)mgP/l

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 

Одређивање сулфида (спектрофотометријска метода са N,N´-диметил-p-фенилен диамином)

(0,01-5,00)mg/l

Q3.ХИ.491

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(2,0-500,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-SO4 E

Л1 

Oдређивање садржаја нитрита (спектрофотометријска метода са N-(1-нафтил)-етилендиамин дихидрохлоридом)

(0,005-4,000) mg/l
(0,002-1,22) mg N/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-NO2 B

Л1 

Одређивање садржаја нитрата

(0,3-160,0)mg/l
(0,07-38,9) mg N/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-NO3 B

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(1,0-5000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-Cl D

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(1,0-1300,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-Cl B

Л1 

Oдређивање садржаја укупних цијанида (потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,02-10,0)mg/l

US EPA 9213:1996
US EPA 9010C:2004

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање потрошње
калијум перманганата и оксидабилности

(0,50-200,00)mg/l

Q3.ХИ.316

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на 180°С

(30,0-2500,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 2540 C

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на 103-105°С

(30,0-10000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 2540 B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање мутноће нефелометријски

(0,05-200)NTU

SMEWW20^th 13)
метода 2130 B

Л1 

Одређивање лакоиспарљивих халогенованих угљоводоника (1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен)

(1,0-1000) μg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 

Одређивање укупног неорганског азота

(0,455-200,000) mg/l

Q3.ХИ.533

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја магнезијума
(рачунска метода)

(1,0-200,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-Mg B

Л1 

Одређивање укупних угљоводоника C10-C40 (екстаркција растварачем / GC-FID)

(0,1-10,0)mg/l

SRPS EN ISO 9377-2:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање бистрине, боје, биолошких и механичких онечишћења, видљивих отпадних материја
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)
(оксидација са персулфатом са УВ лампом и оксидација на високој температури)

(0,3-1000,0)mg/l

SRPS ISO 8245:2007

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја флуорида
(потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,10-10,00)mg/l

SMEWW20th 13) метода 4500-F- C

Л1 

Одређивање мириса -
Праг мириса
(сензорска анализа)

Без, (1-200)TON

SMEWW20^th 13)
метода 2150 B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја укупног, слободног и везаног резидуалног хлора
(спектрофотометријска метода са ортотолидином)

(0,05-90,00)mg/l

Q3.ХИ.308

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање засићености кисеоником
(рачунска метода)

(2-200)%

Q3.ХИ.518

Л1 
Вода - Воде за пиће, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена

Одређивање укупног испарног остатка
(рачунска метода)

(10,0-2500,0)mg/l

Q3.ХИ.494

Л1 
Вода - Воде за пиће, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде

Одређивање укуса - Праг укуса (сензорска анализа)

Без, (1-200)FTN

SMEWW20^th 13)
метода 2160 B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање таложних материја по Имфоху
(Imhoff) (таложење)

(0,1-100,0)ml/l

Q3.ХИ.187

Л1 

Одређивање садржаја амонијака
(спектрофотометријска метода са Неслеровим (Nessler) реагенсом без дестилације)

(0,07-25,00)mg/l
(0,06-20,66) mg N/l
(0,08-26,65) mg NH4+/l

Q3.ХИ.309

Л1 

Мерење температуре - Tермометријски
(физичка метода)

(2,0-100,0)°C

SMEWW20th 13) метода 2550 B

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције цинка у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,1-5,0)mg/l
(0,02-0,80)mg/dm2

Q3.ХИ.409

Л1 
Предмети опште употребе - Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика

Одређивање специфичне миграције мангана у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-3,0)mg/l

Q3.ХИ.433

Л1 

Одређивање специфичне миграције никла у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-3,0)mg/l

Q3.ХИ.407

Л1 

Одређивање специфичне миграције хрома у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-3,0)mg/l

Q3.ХИ.405

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор од еластомера

Одређивање садржаја цинка

(0,01-3,0)%

Q3.ХИ.409

Л1 
Предмети опште употрбе - Амбалажа од хартије, Посуђе и прибор од еластомера

Одређивање садржаја арсена

Aмбалажа од хартије:
(0,1-3,0)mg/kg
Посуђе и прибор од еластомера:
(0,2-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.403

Л1 

Одређивање садржаја олова

Aмбалажа од хартије:
(0,1-10,0)mg/kg
Посуђе и прибор од еластомера:
(0,1-15,0)mg/kg

Q3.ХИ.408

Л1 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције хрома у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-0,50)mg/l
(0,002-0,08)mg/dm2

Q3.ХИ.405

Л1 
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе, Стаклени прибор

Одређивање специфичне миграције олова у модел раствор 3% сирћетне киселине и дестиловане воде

(0,01-0,5)mg/l

Q3.ХИ.408

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање формалдехида у воденом екстракту

(0,1-1)mg/kg

SRPS EN
1541:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи помоћу потпуног потапања

(0,1-50,0)mg/dm2

SRPS EN
1186-3:2008

Л1 

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује

(0,5-300)mg/l
(0,1-50,0)mg/dm2

SRPS EN 1186-9:2008

Л1 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције олова у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,10-1,0)mg/l
(0,02-0,2) mg/dm2

Q3.ХИ.408

Л1 

Одређивање специфичне миграције кадмијума у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,010-0,10)mg/l
(0,002-0,02)mg/dm2

Q3.ХИ.404

Л1 
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе и амбалажа, Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса, Метално посуђе и прибор

Опис облика, обрађености
површина и ивица, евентуалних грешака у материјалу, присуства резидуалних мириса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.708

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање боје, облика, глаткости површине, финоће обраде, резидуалног мириса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

Нитрати:
(5-200)mg/kg
Нитрити:
(0,2-50)mg/kg

Q3.ХИ.535

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Бомбонски производи

Одређивање садржаја боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Освежавајућа безалкохолна пића,
Алкохолна пића:
(10-200)mg/l
Бомбонски производи:
(4-700)mg/kg

Q3.ХИ.712

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Какао производи, производи слични чоколади и крем производи, Дијететске намирнице, додаци исхрани, Бомбонски производи, Сладолед, Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда, Производи од воћа и поврћа

Идентификација боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Q3.ХИ.145

Л1 
Храна - Кукуруз и производи од кукуруза, Дечја храна која садржи кукуруз

Одређивање садржаја фумонизина Б1 и Б2

(100-4000)µg/kg

SRPS CEN/TS 16187:2012

Л1 
Храна - Житарице и производи од житарица, Дечја храна на бази житарица

Одређивање садржаја зеараленона

(10-500)µg/kg

SRPS EN 15850:2012

Л1 

Одређивање садржаја деоксиниваленола

(60-2000)µg/kg

SRPS EN 15891:2012

Л1 
Храна - Жита и производи од жита, Дечја храна, Сушено воће, Кафа и производи од кафе, Воћни сокови, Вина

Одређивање садржаја охратоксин А

(0,2-50,0)µg/kg

Q3.ХИ.511

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Дечја храна на бази млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

(0,01-1)µg/kg

SRPS EN ISO 14501:2010

Л1 
Храна - Жита и производи од жита, Сушено воће и производи добијени од њих, Дечија храна на бази жита, Језграсто воће и производи од њих, Уљарице

Одређивање садржаја афлатоксина
(B1, B2, G1, G2)

(0,1-25,0)µg/kg

Q3.ХИ.510

Л1 
Храна - Воћни сокови, кашице и сокови за децу на бази воћа

Одређивање садржаја патулина

(1,0-100,0)µg/kg

SRPS EN 15890:2012

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Дијететски производи, Воћни сокови, Адитиви, Кафа и производи од кафе, Освежавајући безалкохолни напици, Кекс и сродни производи

Одређивање ацесулфама К, аспартама и сахарина

Аспартама:
(25,0-6000,0)mg/l
Ацесулфама К:
(5,0-2500,0)mg/l
Сахарина:
(5,0-3000,0)mg/l

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна - Храна биљног порeкла

Oдређивање остатака oрганохлорних, органофосфорних, азотних пестициди и триазина
(Quechers, техника GC-MS)

Органохлорни пестициди:
α-HCH, β-HCH, линдан, δ-HCH, хептахлор, хептахлорепоксид, алдрин, диелдрин, ендрин, cis-хлордан, trans-хлордан, нонахлор trans, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфансулфат, DDE, DDD, DDT, хлоробензилат, метоксихлор, хлороталдиметил, cis-перметрин, trans-перметрин

Органофосфорни пестициди:
мевинфос, етопрофос, хлорпирифос, тетрахлорвинфос

Азотни пестициди:
дифенамид, напропамид, пабулат, тебутиурон, молинат, циклоат, пропахлор, хлорпрофам, пронамид, тербацил, алахлор,
метолахлор, триадимефон, бутахлор, фенаримол, бромацил, трифлуралин, норфлуразон, флуридон

Триазини:
атратон, атразин, прометон, пропазин, прометрин, тербутрин, симетрин, аметрин, цианазин, атратон, атразин, прометон, пропазин, прометрин, тербутрин, симетрин, аметрин, цианазин, хексазинон, симазин

(0,01-10)mg/kg

BS EN 15662:2008

Л1 

Одређивање садржаја нитрата
(редукција на Cd колони,
спектрофотометрија)

(5-4000)mg/kg

Q3.ХИ.166

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,01-5,00)mg/kg

Q3.ХИ.166

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја пепела

Жито и млински
производи
(0,020-7,00)%

Правилник^3)
методa I.10

Л1 

Одређивање садржаја влаге

Жито и млински
производи:
(8,0-15,0)%
Пекарски производи:
(20,0-60,0)% Тестенина:
(5,0-30,0)% Смрзнуто тесто:
(20,0-50,0)%

Правилник^3)
метода I.8
метода II.1
метода III.5
метода IV.2

Л1 
Храна - Кухињска со, Алкохолна пића

Одређивање садржаја бакра

Кухињска со:
(0,04-15,0) mg/kg
Алкохолна пића:
(0,1-20,0)mg/kg

Q3.ХИ.406

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја цинка

(0,1-2,5)mg/kg

Q3.ХИ.409

Л1 
Беланчевине, мешавине беланчевинастих производа Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи Кукуруз Скроб Производи од скроба за прехрамбене производе Печурке (јестиве) и производи од печурака Пиво Прашак за пециво, прашак за пудинг Сенф Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи Какао производи, чоколадни производи, крем производи Сирова кафа, производи од кафе без додатог млека, сурогат кафа Шећер Бомбоне Мајонез Пекарски квасац Додаци исхрани

Одређивање елемената у траговима: олово, кадмијум, арсен и жива

Олово:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова
кафа, производи од кафе
без додатог млека,
сурогат кафа, Кукуруз,
Скроб, производи од
скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, супа,
Сосови, додатак јелима и
сродни производи,
Пекарски квасац,
Pb(0,020-2,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака, Мајонез, Сенф,
Какао производи,
Чоколадни производи,
Крем производи, Шећер,
Бомбоне,
Pb(0,015-2,0) mg/kg
Пиво
Pb(0,010-2,0) mg/kg
Дoдаци исхрани
Pb(0,010-4,0) mg/kg
Кадмијум:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа, Кукуруз,
Скроб, Производи од
скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за
пудинг, Супа, сосови,
додатак јелима и сродни
производи, Пекарски
квасац
Cd (0,010-1,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од печурака,
Мајонез, Сенф, Какао
производи, чоколадни
производи, крем
производи, Шећер,
Бомбоне
Cd (0,015-1,0) mg/kg
Додаци исхрани
Cd (0,003-1,5) mg/kg
Пиво
Cd (0,002-1,0) mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у траговима: олово, кадмијум, арсен и жива

Олово:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова
кафа, производи од кафе
без додатог млека,
сурогат кафа, Кукуруз,
Скроб, производи од
скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, супа,
Сосови, додатак јелима и
сродни производи,
Пекарски квасац,
Pb(0,020-2,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака, Мајонез, Сенф,
Какао производи,
Чоколадни производи,
Крем производи, Шећер,
Бомбоне,
Pb(0,015-2,0) mg/kg
Пиво
Pb(0,010-2,0) mg/kg
Дoдаци исхрани
Pb(0,010-4,0) mg/kg
Кадмијум:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа, Кукуруз,
Скроб, Производи од
скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за
пудинг, Супа, сосови,
додатак јелима и сродни
производи, Пекарски
квасац
Cd (0,010-1,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од печурака,
Мајонез, Сенф, Какао
производи, чоколадни
производи, крем
производи, Шећер,
Бомбоне
Cd (0,015-1,0) mg/kg
Додаци исхрани
Cd (0,003-1,5) mg/kg
Пиво
Cd (0,002-1,0) mg/kg
Арсен:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа,
As (0,020-1,0)mg/kg
Кукуруз, Скроб,
Производи од скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, Супа,
сосови, додатак јелима и
сродни производи,
Пекарски квасац
As (0,010-1,0)mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака,Сенф, Мајонез,
Какао производи,
чоколадни производи,
крем производи, Шећер,
Бомбоне,
As (0,015-1,0)mg/kg
Пиво
As (0,002-1,0)mg/kg
Жива:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа, Кукуруз, Скроб,
Производи од скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, Супа,
сосови, додатак јелима и
сродни производи, Сенф,
Мајонез, Пекарски
квасац, Печурке (јестиве)
и производи од печурака
Hg (0,010-1,0)mg/kg
Додаци исхрани
Hg (0,018-1,0)mg/kg
Пиво
Hg (0,004-0,1)mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 
Производи од скроба за прехрамбене производе, Сенф, Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи, Какао производи, чоколадни производи, крем производи, Сурогат кафа, Шећер, Мајонез, Печурке (јестиве) и производи од печурака

Одређивање бакра, цинка и гвожђа

Бакар:
Производи од
скроба за
прехрамбене
производе, Сенф,
Супа, сосови,
додатак јелима и
сродни
производи, Какао
производи,
чоколадни
производи, крем
производи,
Сурогат кафа,
Шећер, Мајонез
(0,2-75,0) mg/kg
Цинк:
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака
(1,0-25,0) mg/kg
Гвожђе:
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака
(1,0-25,0) mg/kg

Q3.ХИ.529

Л1 
Формуле за одојчад, Храна за одојчад и малу децу, Храна у лименој амбалажи, Пића у лименој амбалажи (укључујући сокове од воћа и поврћа) Ракије природне од воћа и грожђа, специјализоване природне ракије, жестока алкохолна пића, Eтил-алкохол ферментисан, Печурке (јестиве) и производи од печурака, Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање калаја

(5,0-250,0) mg/kg

SRPS EN 15765:2012

Л1 
Храна -Вино

Одређивање Pb, Cd, As, Cu, Zn, Sn и Fe

Олово:
(0,01-4,0)mg/L
Кадмијум:
(0,001-0,80) mg/ L
Арсен:
(0,02-4,0) mg/L
Бакар:
(0,1-40) mg/L
Цинк:
(0,5-20) mg/L
Калај:
(0,1-100) mg/L
Гвожђе:
(0,9-100) mg/L

OIV метода MA-AS323-07:R2010

Л1 
Хмељ, производи од хмеља, Сирће, Eтил-алкохол ферментисан, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла, Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина

Одређивање садржаја олова

(0,10-2,0)mg/kg

Q3. ХИ.408

Л1 
Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла, Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина

Одређивање садржаја арсена

(0,01-5,0)mg/kg

Q3. ХИ.403

Л1 
Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање садржаја кадмијума

(0,02-0,2)mg/kg

Q3. ХИ.404

Л1 
Сирће, Eтил-алкохол ферментисан, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање садржаја бакра

(0,1-20,0)mg/kg

Q3. ХИ.406

Л1 

Одређивање садржаја цинка

(0,1-5,5)mg/kg

Q3. ХИ.409

Л1 
Сирће, Алкохолна пића, Eтил-алкохол ферментисан, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање садржаја гвожђа

(1-15)mg/kg

Q3. ХИ.503

Л1 
Масти животињског порекла

Одређивање садржаја кадмијума

(0,02-0,075)mg/kg

SRPS EN 15774:2008

Л1 
Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље, јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла

Одређивање садржаја олова

(0,002-0,50)mg/kg

SRPS EN 12193:2009

Л1 

Одређивање садржаја бакра, гвожђа и никла

Бакар: (0,02-0,50)mg/kg
Гвожђе: (0,1-7,5)mg/kg
Никл: (0,05-0,75)mg/kg

SRPS EN 8294:2011

Л1 

Одређивање садржаја арсена

(0,01-0,50)mg/kg

SRPS EN 14546:2008

Л1 
Сокови од воћа и поврћа

Одређивање садржаја натријума, калијума, калцијума и магнезијума

Натријум:
(2-100)mg/L
Калијум:
(8-5500)mg/L
Калцијум:
(6-150)mg/L
Магнезијум:
(2-150)mg/L

SRPS EN 1134:2005

Л1 
Риба и производи од рибе, Вино

Одређивање садржаја хистамина

(2-800)mg/kg

Q3.ХИ.528

Л1 
Храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

Нитрати:
(5-200)mg/kg
Нитрити:
(0,2-50)mg/kg

Q3.ХИ.535

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарки производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Кекс и производи сродни кексу, Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,16-4)%

Q3.ХИ.711

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање сулфатног пепела

(0,06-9,00)%

Q3.ХИ.144

Л1 

Одређивање укупног пепела

(4,0-10,0)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање губитка сушењем

(0,5-15,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 

Одређивање pH вредности

(3,0-11,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Одређивање садржаја нитрата
(редукција на Cd колони, спектрофотометрија)

(5-1000)mg/kg

Правилник^11)

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,01-5,00)mg/kg

Правилник^11)

Л1 

Одређивање садржаја масти

(0,1-30,0)%

Q3.ХИ.189

Л1 

Одређивање садржаја протеина

(0,1-30,0)%

Q3.ХИ.190

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(0,01-3,00)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање садржaја влаге

(4,0-95,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја етанола

(25,0-60,0)% v/v

Правилник^10)
метода 1A

Л1 
Храна - Пиво

Одређивање екстракта основне сладовине

(4,0-20,0)%

Правилник^9)
члан 24 метода
EBC 9.4

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,1-6,0)%

Правилник^9)
члан 24 метода
EBC 9.2.1

Л1 

Одређивање боје

(5,0-60,0)EBC

Правилник^9)
члан 24 метода
EBC 9.6

Л1 

Одређивање pH вредности

(3,0- 6,0)
pH јединица

Правилник^9)
члан 24 метода
MEBAK 2.17

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина

(10,0-350,0)mg/l

Q3.ХИ.103

Л1 

Одређивање садржаја
бензоеве и сорбинске киселине

(5,0-250,0)mg/l

Q3.ХИ.101

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,01-1,00)%

Правилник^7)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја суве
материје

(6,0-13,8)%

Правилник^7)
метода 1

Л1 
Храна - Кафа и производи слични кафи

Одређивање садржаја
екстрактивних материја

(0,5-30,0)%

Q3.ХИ.450

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(1,0-12,0)%

ISO 11294:1994

Л1 
Храна - Чај и домаћи чај

Одређивање садржаја пепела

(3,0-8,0)%

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(2,0-10,0)%

SRPS ISO 1573:1995

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола

(0,50-80,0)mg/kg

Правилник^8)
метода 9

Л1 

Одређивање киселости

(2,0-60,0)
mmol kis./kg

Правилник^8)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
редукованих шећера

(55,0-85,0)%

Q3.ХИ.445

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води

(0,001-1,00)%

Правилник^8)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја
минералних материја - пепела

(0,01-1,50)%

Правилник^8)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја воде

(10,0-25,0)%

Правилник^8)
метода 4

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја калијум јодида

(10,0-40,0)mg/kg

Q3.ХИ.167

Л1 
Храна - Масти и уља

Одређивање киселинског броја

(0,1-1,0)
mgKOH/g

Правилник^5)
метода 5

Л1 

Одређивање пероксидног броја

(0,2-20,0) mmol/kg

Правилник^5)
метода 6

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја хлорида

(0,2-5,0)% NaCl

Правилник^7)
метода 10

Л1 

Одређивање садржаја шећера

(5,0-75,0)%

Q3.XИ.445

Л1 

Одређивање испарљивих
киселина

(0,06-0,10)%

Правилник^7)
метода 17

Л1 

Одређивање укупне киселости

(0,05-3,0)%

Правилник^7)
метода 18

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у HCl

(0,005-0,100)%

Правилник^7)
метода 5

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје

(0-85,0)%

Правилник^7)
метода 1

Л1 

Одређивање укупне суве материје

(5,0-75,0)%

Правилник^7)
метода 2a

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја масти по Герберу (Gerber)

Млеко:
(0-10,0)%
Кисело млеко и јогурт:
(0-10,0)%
Сир:
(1,0-60,0)% Сладолед:
(0-20,0)%

Правилник^6)
метода I.3
метода II.1
метода VI.2
метода X.1

Л1 

Одређивање садржаја протеина

Млеко, кисело
млеко и јогурт:
(3,0-6,0)%
Сир:
(15,0-35,0)%
Сладолед:
(1,0-6,0)%

Q3.ХИ.190

Л1 

Одређивање суве материје:
- млека
- киселог млека и јогурта
- сира
- сладоледа

Млеко, кисело млеко и јогурт:
(7,0-13,0)%
Сир:
(8,0-60,0)%
Сладолед:
(10-50)%

Правилник^6)
метода I.4
метода II.3
метода VI.1
метода X.2

Л1 

Одређивање степена киселости

(5,0-8,0)°SH

Правилник^6)
метода I.2

Л1 

Одређивање pH вредности киселог млека, јогурта и сира

Кисело млеко и јогурт (4,0-4,5)
pH јединица
Сир (3,4-5,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,004-0,55)% P2O5

SRPS ISO 13730:1999

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(10,0-55,0)
mg/kg NaNO2

SRPS ISO 2918:1999

Л1 

Одређивање садржаја масти

(14,0-22,0)%

SRPS ISO 1443:1992

Л1 

Одређивање садржаја
хидроксипролина

(0,2-0,4)%

SRPS ISO 3496:2002

Л1 
Храна - Млеко, Производи од млека, Формуле за одојчад, Житарице, Производи од житарица, Храна за одојчад и малу децу, Воће, Поврће, Производи од воћа и поврћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање арсена, кадмијума, живе и олова

Кадмијум:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,0025-1,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,020-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови и храна за одојчад и малу децу
(0,008-1,0) mg/kg
Жива:
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа и воћни сокови
(0,009-1,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,010-1,0) mg/kg
Млеко, производи од млека, формуле за одојчад и храна за одојчад и малу децу
(0,002-1,0) mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 

Одређивање арсена, кадмијума, живе и олова

Олово:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,008-1,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица и храна за одојчад и малу децу
(0,030-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа и воћни сокови
(0,020-1,0) mg/kg
Aрсен:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,005-2,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,030-2,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови и храна за одојчад и малу децу
(0,020-2,0) mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 
Храна - Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање садржаја цинка

(0,8-25,0)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 

Одређивање садржаја бакра

(1-75)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Воће, Поврће, Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање садржаја гвожђа

(4-100)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Месо и производи од меса, Риба и производи од рибе, Млеко и производи од млека, Воће, Поврће, Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови, Житарице, Производи од житарица, Дијететски производи

Одређивање садржаја арсена

Месо и производи од меса:
(0,02-0,75)mg/kg
Риба и производи од рибе:
(0,025-3,75)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,025-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека, дијететски производи:
(0,01-0,2)mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа,
производи од поврћа и воћни сокови:
(0,025-1,5)mg/kg

SRPS EN 14546:2008

Л1 
Храна - Месо и производи од меса, Риба и производи од рибе, Млеко и производи од млека, Воће, Поврће, Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови, Житарице, Производи од житарица, Дијететски производи, Додаци исхрани

Одређивање садржаја кадмијума

Месо и производи од меса, риба и производи од рибе:
(0,01-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека:
(0,002-0,2)mg/kg
Воће,поврће, производи од воћа,
производи од поврћа и воћни сокови:
(0,006-0,2)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,007-0,4)mg/kg Дијететски производи:
(0,005-0,1)mg/kg
Додаци исхрани
(0,01-1,5)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 

Одређивање садржаја олова

Месо и производи од меса, воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови:
(0,01-1,5)mg/kg
Риба и производи од рибе:
(0,01-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека:
(0,008-0,1)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,01-0,5)mg/kg
Дијететски производи:
(0,005-0,1)mg/kg
Додаци исхрани
(0,01-3,5)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Кухињска со, Освежавајућа безалкохолна пића, Адитиви, Ароме

Одређивање садржаја кадмијума

Кухињска со:
(0,01-5,0)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
(0,01-1,25)mg/kg
Адитиви:
(0,02-2,5)mg/kg
Ароме:
(0,01-1,25)mg/kg

Q3.ХИ.404

Л1 
Храна - Кухињска со, Чај и домаћи чај, Освежавајућа безалкохолна пића, Адитиви, Ензимски препарати, Ароме

Одређивање садржаја арсена

Кухињска со, чај и домаћи чај
(0,01-1,00)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
(0,01-1,0)mg/kg
Адитиви:
(0,01-5,0)mg/kg
Ензимски препарати, ароме:
(0,01-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.403

Л1 
Храна - Кухињска со, Чај и домаћи чај, Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Адитиви, Ензимски препарати, Ароме

Одређивање садржаја олова

Кухињска со:
(0,03-20,0)mg/kg
Чај и домаћи чај
(0,1-20,0)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
(0,1-0,5)mg/kg
Алкохолна пића
(0,02-2,0)mg/kg
Адитиви:
(0,2-10,0)mg/kg
Ензимски препарати, ароме:
(0,1-10,0)mg/kg

Q3.ХИ.408

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја азота

(1,68-2,16)%

SRPS ISO 937:1992

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(18,0-60,0)%

Правилник^5)
метода 1

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,01-4,0)%

Правилник^4)
метода II.6

Л1 

Одређивање садржаја масти

(11,0-33,0)%

Правилник^4)
метода II.9

Л1 

Одређивање суве материје

(80,0-98,0)%

Правилник^4)
метода II.1

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање количине
тестенине која приликом кувања прелази у талог

(3,0-10,0)%

Правилник^3)
метода III.2

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида

Тестенина
(0,01-1,0)%

Правилник^3)
метода II.6

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја целулозе - несварљива дијетна влакна

Жито и млински, пекарски производи
(0,3-9,0)%

Q3.ХИ.330

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја масти по Сокслету (Soxlet)

Жито и млински
производи:
(0,8-1,5)%
Пекарски производи, тестенина и
брзо смрзнуто тесто:
(1,0-35,0)%

Правилник^3)
метода I.15
метода II.4
метода IV.4

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја протеина пo Кјелдалу (Kjeldahl)

Жито и млински
производи:
(8,0-13,0)% Пекарски производи, тестенина и брзо смрзнута теста:
(7,0-18,0)%

Правилник^3)
метода I.12
метода II.3
метода IV.3

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање киселинског степена

Жито и млински
производи:
(0,8-10,0)
Пекарски производи:
(0,8-6,0)
Тестенина:
(0,8-6,0)

Правилник^3)
метода I.16
метода II.2
метода III.6

Л1 

Одређивање пепела
нерастворљивог у хлороводоничној киселини - песак

Жито и млински производи
(0,010-0,15)%

Правилник^3)
метода I.11

Л1 
Храна - Ароме

Одређивање боје,
конзистенције, биолошких и механичких онечишћења,
мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Ензимски препарати

Одређивање боје,
конзистенције, биолошких и механичких онечишћења,
мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја протеина
(рачунска метода)

(10,5-13,5)%

Q3.ХИ.381

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање боје, прозирности, конзистенције, облика, спољног изгледа, изгледа пресека, мириса, шупљикавости,
биолошких и механичких онечишћења и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Опис боје, вискозности,
присуства биолошки и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорна анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање боје, присутности главе, репа, утробе и костију, обруба на шкржним поклопцима, стање и боја коже, опипа, кинестезије, пробе кувањем као параметра стања меса, биолошких и механичких онечишћења, мириса, укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање боје,
конзистенције, прозирности, гранулације, опипа, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање боје, гранулације, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорска анлиза)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Воћни сокови

Одређивање боје,
конзистенције, бистрине,
честица воћног ткива, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Одређивање енергетске
вредности 100 g производа
(рачунска метода)

Q3.ХИ.452

Л1 

Одређивање садржаја угљених хидрата
(рачунска метода)

Q3.ХИ.451

Л1 
Храна - Кафа и производи слични кафи

Опис боје, гранулације,
крупноће и оштећености зрна, присуства биолошки и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорна анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Воће и поврће, Производи од воћа и поврћа

Одређивање боје, облика,
конзистенције, гранулације,
биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Масти и уља

Испитивања изгледа, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.XИ.344

Л1 
Храна - Чај и домаћи чај

Одређивање боје, изгледа,
изгледа листића, дистрибуције биљних врста у мешавини, петељки и гранчица,гранулације, мириса, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса припремљеног напитка (без одређивања припадности ботаничкој групи)
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Опис боје, конзистенције,
присуства биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање облика, волумена, боје, конзистенције, биолошких и механичких онечишћења,
мириса, укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Опис боје, прозирности,
евентуалног присуства биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу

Одређивање боје, облика,
опипа, конзистенције, мириса и укуса, биолошких и механичких онечишћења
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја сахарозе (рачунска метода)

(0,1-12,0)%

Q3.ХИ.446

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање боје,
конзистенције, облика,
кинестезије, опипа, изгледа површине, изгледа пресека,
омотача, пријањања уз омотач, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса, изгледа конзерве
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 

Одређивање релативног
садржаја протеина везивног ткива у протеинима меса
(рачунска метода)

(10-30)%

Q3.ХИ.380

Л1 
Храна - Пиво

Испитивања изгледа, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.XИ.344

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја сумпор диоксида у 24h узорцима

(2,5 - 400) μg/m3

Q3.ХИ.532

Л1 

Мерење концентрације бензена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу места
(аутоматско, континуално мерење)

(0,5-50,0) μg/m3

SRPS EN 14662-3:2008

Т1 

Мерење концентрације толуена, етилбензена, o-, m-, p - ксилена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу
места (аутоматско, континуално мерење)

Толуен, етилбензен, o-, m-, p - ксилен
(0,5 - 500,0) μg/m3

Q3.ХИ.530

Т1 
Ваздух - Ваздух амбијента

Узорковање и одређивање концентрације угљен-моноксида, угљен-диоксида у ваздуху

CO (0-580)mg/m^3
CO2 (0-5)vol %

Q3.ХИ.478

Т1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја цинка

(10,0-500,0) μg/m^2/дан

Q3.ХИ.409

Л1 

Oдређивање садржаја олова

(10,0-500,0) μg/m^2/дан

Q3.ХИ.408

Л1 

Oдређивање садржаја кадмијума

(1,0-50,0)
μg/m^2/дан

Q3.ХИ.404

Л1 

Oдређивање садржаја калцијума

(1,0-1300,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.349

Л1 

Oдређивање садржаја амонијака

(0,3-165,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.309

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(6,5-325,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.367

Л1 

Oдређивање садржаја хлорида

(1,0-50,0)
mg/m^2/дан

Q3.ХИ.314

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости

(10,0-1700)µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

2,00-12,00

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја растворних материја

(10,0-4500,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.377

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја укупних таложних материја

(10,0-4500,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.315

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Стандардна метода за одређивање концентрације бензо(а)пирена у амбијенталном ваздуху

(0,5-20,0) μg/m3

SRPS EN 15549:2010

Л1 

Стандардна метода за одређивање олова, кадмијума, арсена и никла у фракцији PM10 суспендованих честица

Pb (1-4000)ng/m^3
Cd (0,1-50,0)ng/m^3
As (0,5-50,0)ng/m^3
Ni (2-100)ng/m^3

SRPS EN 14902:2008
SRPS EN 14902:2008/AC:2013

Л1 

Одређивање PM10 и PM2.5 масене концентрације суспендованих честица

РМ10 (1-150)μg/m3
РМ2.5 (1-120)μg/m3

SRPS EN 12341:2015

Л1 

Узорковање и одређивање масене концентрације бензена, толуена, етилбензена, o-, m-, p-ксилена у 24h узорцима

бензен,етилбензен, o-, m-, p-ксилен:
(0,5-50,0)μg/m^3
толуен:
(0,5-100,0)μg/m^3

Q3.ХИ.390

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја амонијака у 24h узорцима

(4,0-400,0)μg/m^3

Q3.ХИ.437

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја приземног озона

у 8h узорцима:
(4,0-270,0)μg/m^3
у 24h узорцима:
(2,0-135,0)μg/m^3

Q3.ХИ.436

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја водоник сулфида у 24h узорцима

(15-200)µg/m^3

Q3.ХИ.343

Л1 

Одређивање садржаја азот-диоксида у 1h узорцима

(8-200)µg/m^3

Q3.ХИ.342

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја азот-диоксида у 24h узорцима

(4-350)µg/m^3

Q3.ХИ.341

Л1 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида у 24h узорцима

(10-400)µg/m^3

Q3.ХИ.370

Л1 

Одређивање индекса црног дима

(6-400)µg/m^3

ISO 9835:1993

Л1 
Ваздух (амбијентални ваздух)

Мерење концентрације сумпор диоксида на основу ултраљубичасте
флуоресценције (аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN 14212:2013/AC:2015

Т1 
Ваздух Амбијентални ваздух

Мерење концентрације азот диоксида и азот моноксида
на основу хемилуминисценције (аутоматско, континуално и мерење)

Азот моноксид (0,5-1200,0) μg/m3
Aзот диоксид (1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN 14211:2013

Т1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Мерење концентрације угљен моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене
спектроскопије (аутоматско, континуално мерење)

(0,5-100,0) mg/m3

SRPS EN 14626:2013

Т1 

Мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом (аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0)μg/m3

SRPS EN 14625:2013

Т1 
Ваздух - Ваздух амбијента

Мерење температуре (електрични термометар)

(-20 до + 50)ºC

Q3.ХИ.455

Т1 
Вода

Мерење температуре (електрични термометар)

(-50 до +150)ºC

SRPS H.Z1.106:1970

Т1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја нерастворних материја
(рачунска метода)

(10,0-4500,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.377

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечије играчке од вештачких маса

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијума и баријума (техника FAAS Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

Cd (0,02-75)mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачка 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.404

Л1 

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијуна и баријума (техника FAAS Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

Ba (0,3-1000)mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачка 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.486

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијума и баријума (техника FAAS за Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

Pb (0,7-75)mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачке 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.408

Л1 

Одређивање укупне миграције

(0,8-300) mg/l
(0,1-50,0) mg/dm2

Q3.ХИ.174

Л1 
Предмети опште употребе - Дечије играчке од вештачких маса

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијуна и баријума (техника FAAS Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

As (0,01-25) mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачка 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.403

Л1 

Опис облика, обрађености површина и ивица, евентуалних грешака у материјалу, присуство резидуалних мириса, проба
на извлачење длачица

Q3. ХИ.708

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање величине преко цилиндра за мале делове

SRPS EN 71-1:2016

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS ISO 5667-10:1997, тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 5, 6
SRPS EN ISO 5667-3:2017

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1: 2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-6:2017 тачке 1, 2, 3, 4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 6, 7.4, 8.1, 9.1, 10.1 , 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 11, 12, 13, 14, 15

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања квалитета подземне воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-11:2005
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање суспендованих честица РМ10 и РМ2.5 из амбијенталног ваздуха

SRPS EN 12341:2015

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање индекса црног дима

ISO 9835:1993

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање концентрације азот-диоксида у краткотрајним узорцима

Q3.ХИ.014

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање таложних материја

Q3.ХИ.011

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање масене концентрације сумпор-диоксида

SRPS ISO 4219:1997
SRPS ISO 4221:1997
тачке 1, 2, 3 и 7

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде базена на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања здравствене исправности / квалитета подземне воде на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.4,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-10:2007 тачке 1,
2, 3, 5, 6
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.5,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Храна

Узимање узорака хране за микробиолошка испитивања

SRPS CEN ISO/TS 17728:2016 (en) изузев тачака: 7.2.5, 7.3.1, 7.3.5 i 10.2.1
SRPS ISO 7218:2008 (поглавље 8.1 и 8.2)
Упутство1)

Т1, Л2 

Узорци са површина

Узимање узорака са површина за микробиолошка испитивања

SRPS ISO 18593:2010 (тачке: 3.3; 4; 5.3; 5.13; 6.3.1 и 7)

Л1