Преузимање ПДФ-а

Институт за јавно здравље Војводине

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-109
ПИБ:100452714
Акр. број:01-131
Web:http://www.izjzv.org.rs/
Тел:+381 21 4897 000
Факс:+381 21 6613 989

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Љиља Торовић
Функција:Координатор за акредитацију лабораторија
Телефон:+381 21 6616 570
Факс:+381 21 6613 989
Е-маил:lab17025@izjzv.org.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Центар за хигијену и хуману екологију-Одсек лабораторијских служби и Одељење за хуману екологију
Л2 - Центар за микробиологију – Одсек санитарне бактериологије

Историја статуса

5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 5. новембар 2014.Акредитован
10. новембар 2005. - 5. новембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Oдређивање нивоа буке у животној средини

(20-130) dB

SRPS ISO
1996-1:2010
SRPS ISO
1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама

Правилник^2)
метода Г II/1

Л1 

Одређивање броја квасаца и спора плесни у g/ml

Правилник^2)
метода Г II/1

Л1 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник^2)
метода Г II/2

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^2)
метода Г II/3

Л1 

Изоловање и идентификација
Escherichia coli

Правилник^2)
метода Г II/4

Л1 

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник^2)
метода Г II/5

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Површинска и отпадна вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока (MPN-техника, cfu/100ml)

Q3.БП.619

Л1 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла - Е.coli (MПН техника, cfu/100ml)

SRPS EN ISO 9308-2: 2015

Л1 

Укупан број колиформних бактерија (MПН техника, cfu/100ml)

SRPS EN ISO 9308-2: 2015

Л1 
Вода - Водe за пиће

Одређивање фекалних стрептокока

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 3.1.2

Л1 

Одређивање
сулфиторедукујућих спорогених анаероба

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 5.2.1

Л1 

Изоловање и идентификација
Salmonellaе

Приручник^1)
део 2.а.2,
метода 2.2

Л1 
Вода - Површинска вода

Укупан број колиформних бактерија (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла, E.coli (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Метода мембранске филтрације

Q3.БП.615

Л1 
Вода - Отпадна вода

Укупан број колиформних бактерија (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла, E.coli (техника МF, cfu/100ml)

Q3.БП.614

Л1 
Boдa - Водe за пиће, Пoдземнe водe

Одређивање укупних колиформних бактерија

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 1.2.1.

Л1 

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 2.2.

Л1 

Одређивање присуства
Pseudomonas aeruginosa

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 6.1.1.

Л1 
Вода - Водe за пиће

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л1 

Изоловање и идентификација укупних колиформних бактерија

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л1 

Одређивање укупног броја
аеробних мезофилних бактерија на 37°С

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л1 

Одређивање броја аеробних бактерија на 20°С

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л1 
Вода - Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде

Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
9308-1:2010

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л1 

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa - Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Вода - Водe за пиће

Одређивање присуства Proteus врста

Приручник^1)
део 2.а.1, метода 4.1

Л1 
Вода - Отпадна вода

Одређивање броја
културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
Вода - Водe за пиће

Одређивање присуства
Pseudomonas aeruginosa

Приручник^1)
део 2.а.1,
метода 6.2.1

Л1 
Вода - Површинска вода

Одређивање броја
културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
Водa - Воде базена

Одређивање Staphylococcus aureus pyogenes

Приручник^1)
део 2.а.2,
метода 2.2.2.4

Л1 
Вода - Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде

Одређивање броја
културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2:
Техника бројања колонија на 44ºС помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-Д-глукуронида

SRPS EN ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2010

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO
11290-2:2010

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO
6579:2008

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO
21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама - Део 1:
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Baird-Paker)

SRPS EN ISO
6888-1:2009

Л1 

Млеко и производи од млека - Откривање Enterobacter (Cronobacter) sakazakii

SRPS ISO/TS 22964:2009

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама - Део 1:
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO
21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2010

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579:2008

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Мирисне материје

Одређивање специфичне тежине

(0,700-1,200)g/cm^3

Q3.ХИ.124

Л1 

Одређивање индекса рефракције

1,300-1,700

Q3.ХИ.119

Л1 
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање K-сорбата и Na-бензоата

(20,0-2000) mg/kg

Q3.H ХИ.101

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH вредности

(2,5-13,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 

Одређивање садржаја
слободних алкалија

(0,004-0,05)%

SRPS ISO 684:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће, Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање тела

Одређивање површински активне материје

(0,2-50)%

Q3.ХИ.347

Л1 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће

Одређивање pH вредности

(1,0-14,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 

Одређивање садржаја слободних алкалија

(0,1-14)
mg KOH/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 

Одређивање активног кисеоника и
натријум-пербората

Активни кисеоник:
(0,5-10,7)%
Натријум- перборат:
(1,0-99,0)%

Q3.XИ.400

Л1 

Одређивање хлороводоничне киселине

(0,5-37,5)%

Q3.XИ.398

Л1 

Одређивање нaтријум хидроксида

(0,5-50,0)%

Q3.XИ.399

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће, Мирисне материје

Одређивање облика, боје, конзистенције, опипа, биолошких и механичких онечишћења, мириса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.708

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја олова,
кадмијума, арсена, никла, хрома (техника FAAS за Pb, Cd, Ni, Cr; техника HGAAS за As)

Pb(0,1-15,0)mg/kg
Cd(0,02-2,0)mg/kg
As (0,01-7,0)mg/kg
Ni (0,10-50,0)mg/kg
Cr (0,10-50,0)mg/kg

Правилник^2)
метода Б и
метода В II

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника из филтрираног узорка

(3-6000)mg O2/l

Q3.ХИ.519

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (флуорантен,
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3)пирен)

(0,01-5,00)µg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање остатака пестицида
(α-HCH, ß-HCH, Lindan,
δ-HCH, DDE, DDD, DDT, Heptahlor, Heptahlor epoksid, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin aldehid, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfat)

(0,1-5,0)µg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање укупног азота

(1,0-1000,0)mg/l

SRPS EN 25663:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја метала

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, воде базена, површинске воде:
Cd (0,002-0,160)mg/l
Cr (0,01-0,35)mg/l
Cu (0,01-0,35)mg/l
Ni (0,01-0,35)mg/l
Pb (0,01-0,15)mg/l
Zn (0,01-0,35)mg/l
Fe (0,01-15,00)mg/l
Mn (0,020-4,000)mg/l
Отпаднe водe:
Cd (0,005-2,000)mg/l
Cr (0,05-15,00)mg/l
Cu (0,05-10,00)mg/l
Ni (0,05-5,00)mg/l
Pb (0,05-5,00)mg/l
Zn (0,05-15,00)mg/l
Fe (0,01-15,00)mg/l
Mn (0,020-4,000)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3111 B

Л1 

Одређивање жареног остатка и губитка жарењем на 550°С

(25,0-5000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 2540 Е

Л1 
Вода - Подземне воде, Површинске воде, Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоурее

(3,0-6000)mg O2/l

SRPS EN 1899-1:2009

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода за неразблажене узорке

(0,5-3,0)mg O2/l

SRPS EN 1899-2:2009

Л1 
Вода - Површинске воде, Отпадне воде

Одређивање садржаја масти и уља - хексански екстаркт

(5,0-1000,0)mg/l

US EPA-821-R-98-002:1999

Л1 

Одређивање садржаја масти и уља - етарски екстаркт

(5,0-1000,0)mg/l

Q3.ХИ.501

Л1 

Одређивање растворених материја / сувог остатка филтриране воде, неорганског и органског дела растворених материја

(30-8000)mg/l

Q3.ХИ.377

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника из калијумперманганата

(0,5-100)mg O2/l

Q3.ХИ.316

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника преко дихромата

(20-10000)mg O2/l

Q3.ХИ.374

Л1 

Одређивање садржаја амонијум јона после дестилције

(0,3-1288,0) mg NH4+/l
(0,4 - 998,4) mg N/l

SRPS ISO 5664:1992

Л1 

Одређивање фенолног индекса после дестилације (спектрометријска метода са 4-аминоантипирином)

(0,100-5,000)mg/l

SRPS ISO 6439:1997

Л1 

Одређивање укупног фосфора

(0,04-200,00)mg/l

Q3.ХИ.504

Л1 
Вода - Отпадне воде

Одређивање садржаја укупног, тровалентног и шестовалентног хрома

(0,05-1,00)mg/l

SRPS H.Z1.104:1984

Л1 
отпадне воде

Одређивање садржаја елемената (техника ICP-MS)

Al (1,0-3000)µg/l
Sb (0,1-100)µg/l
As (0,1-500)µg/l
Cu (0,1-2000)µg/l
Ba (2,0-3000)µg/l
Be (0,1-100)µg/l
B (1,0-1000)µg/l
Zn (1,0-4000)µg/l
Cd (0,08-500)µg/l
Co (0,2-1000)µg/l
K (5,0-1000)µg/l
Cr ukupni (0,1-1000)µg/l
Mn (0,3-100)µg/l
Mo (0,5-1000)µg/l
Ni (1,0-1000)µg/l
Se (0,3-100)µg/l
Ag (0,5-1000)µg/l
Pb (0,2-1000)µg/l
Tl (0,1-100)µg/l
Te (2,0-1000)µg/l
V (0,1-4000)µg/l
W (0,3-100)µg/l
Hg (0,16-100)µg/l
Fe (3,0-1000)µg/l
Sn (1,0-2000)µg/l

SRPS EN ISO 15587- 2:2009
SRPS EN ISO 17294- 2:2017

Л1 
Отпадне воде Површинске воде

Одређивање укупних сулфида – јодометријска метода

(0,3-20,0) mg/l

SMEWW 20th метода 4500-S2 F

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде

Одређивање раствореног бромата јонском хроматографијом

Бромати
(0,5 - 1000,0)μg/l

SRPS EN ISO 15061:2009

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Вода базена

Одређивање растворених хлората и хлорита у води јонском хроматографијом

Хлорати
(0,03 - 10,00)mg/l
Хлорити
(0,05 - 1,00)mg/l

SRPS EN ISO 10304-4:2009

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање раствореног јодида у води јонском хроматографијом

Јодиди
(0,1 - 50,0)mg/l

SRPS EN ISO 10304-3:2009

Л1 
Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање укупног азота

(1,0-1000,0) mg/l

Q3.ХИ.534

Л1 

Одређивање садржаја метил-терцбутилетра

(1,0-100)μg/l

Q3.ХИ.527

Л1 

Одређивање растворених бромида, хлорида, нитрата, нитрита и сулфата у води јонском хроматографијом

Бромиди
(0,05 - 2,00)mg/l
Хлориди
(0,1 - 500,0)mg/l
Нитрати
(0,1 - 100,0)mg/l
(0,02 – 22,6)mg N/l
Нитрити
(0,050 - 5,000)mg/l
(0,015 - 1,500)mg N/l
Сулфати
(0,1 - 100,0)mg/l

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1 

Одређивање растворених Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+ јонском хроматографијом - метода за воду и отпадну воду

Натријум
(0,1 - 200,0)mg/l
Калијум
(0,1 - 20,0)mg/l
Калцијум
(0,5 - 100,0)mg/l
Магнезијум
(0,5 - 100,0)mg/l
Амонијум јон, NH4+
(0,02 – 24,00) mg/l
(0,01 - 18,60) mg N/l
(0,02 - 22.50) mg NH3/l

Q3.ХИ.551

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде

Одређивање садржаја елемената

Al (3,0-1000)μg/l
As (0,1-500)μg/l
B (13,0-1000 )μg/l
Ba (0,3-1000)μg/l
Cd (0,04-100)μg/l
Cr (0,4-100)μg/l
Cu (0,2-1000)μg/l
Fe (3-500)μg/l
Mn (0,2-100)μg/l
Ni (2-100)μg/l
Se (0,3-100)μg/l
Sb (0,1-100)μg/l
Pb (1-100)μg/l
Zn (3-1000)μg/l
Hg (0,16-10)μg/l

US ЕРА 6020А:2007
US ЕРА 3015А:2007

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање праве боје

(2-250)mg Pt/l

SRPS EN ISO 7887:2013 метода C

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

2,00-12,00

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање електропроводљивости

(10,0-7000)µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Одређивање мутноће нефелометријски

(0,05-200)NTU

SMEWW20^th 13)
метода 2130 B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупног испарног остатка на 103-105°С

(30,0-10000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 2540 B

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на 180°С

(30,0-2500,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 2540 C

Л1 

Одређивање потрошње
калијум перманганата и оксидабилности

(0,50-200,00)mg/l

Q3.ХИ.316

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Oдређивање садржаја укупних цијанида (потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,02-10,0)mg/l

US EPA 9213:1996
US EPA 9010C:2004

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(1,0-1300,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-Cl B

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(1,0-5000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-Cl D

Л1 

Одређивање садржаја нитрата

(0,3-160,0)mg/l
(0,07-38,9) mg N/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-NO3 B

Л1 

Oдређивање садржаја нитрита (спектрофотометријска метода са N-(1-нафтил)-етилендиамин дихидрохлоридом)

(0,005-4,000) mg/l
(0,002-1,22) mg N/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-NO2 B

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(2,0-500,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 4500-SO4 E

Л1 

Одређивање сулфида (спектрофотометријска метода са N,N´-диметил-p-фенилен диамином)

(0,01-5,00)mg/l

Q3.ХИ.491

Л1 

Одређивање садржаја фосфoра (ортофосфата, ортофосфата после екстракције растварачем, хидролизованих фосфата плус ортофосфата, укупних фосфата после декомпозиције)

(0,005-6,400)mgP/l

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 

Одређивање садржаја натријума

(0,1-5000,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-Na B

Л1 

Одређивање садржаја калијума

(0,1-200,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-K B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја кaлцијума

(2,0-400,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-Ca B

Л1 

Одређивање укупног алкалитета, композитног алкалитета и садржаја бикарбоната

Алкалитет
(0,4-40,0)mmol/l
Бикарбонат
(20-2400)mg/l

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

SMEWW20^th 13)
метода 2340 C

Л1 

Одређивање сталне и карбонатне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

Q3.ХИ.349

Л1 

Одређивање садржаја фенола после дестилације (спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином)

(0,001-0,250)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 5530 C

Л1 

Одређивање концентрације раствореног кисеоника

(0,2-20,0)mg/l

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање суспендованих материја

(2-1000)mg/l

ISO 11923:1997

Л1 

Одређивање лако испарљивих халогенованих угљоводоника (хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан, бромоформ)

(1,0-1000,0)µg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 

Одређивање полихлорованих бифенила (PCB1, PCB5, PCB29, PCB47, PCB98, PCB154, PCB171, PCB201)

(0,1-5,0)µg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање BTEX (бензен, толуен, етилбензен,
о-ксилен, m, p-ксилен)

(0,5-100,0)µg/l

ISO 11423-1:1997

Л1 

Одређивање анјонских површински активних материја мерењем индекса метилен-плавог МБАС

(0,02-20,00)mg/l

Q3.ХИ.513

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја арсена

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, воде базена, површинске воде:
(0,002-0,300)mg/l
Отпадне воде:
(0,005-2,000)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3114 C

Л1 

Одређивање укупног неорганског азота

(0,455-200,000) mg/l

Q3.ХИ.533

Л1 

Одређивање лакоиспарљивих халогенованих угљоводоника (1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен)

(1,0-1000) μg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање бистрине, боје, биолошких и механичких онечишћења, видљивих отпадних материја
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 

Мерење температуре - Tермометријски
(физичка метода)

(2,0-100,0)°C

SMEWW20th 13) метода 2550 B

Л1 

Одређивање садржаја флуорида
(потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,10-10,00)mg/l

SMEWW20th 13) метода 4500-F- C

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)
(оксидација са персулфатом са УВ лампом и оксидација на високој температури)

(0,3-1000,0)mg/l

SRPS ISO 8245:2007

Л1 

Одређивање садржаја магнезијума
(рачунска метода)

(1,0-200,0)mg/l

SMEWW20^th 13)
метода 3500-Mg B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање таложних материја по Имфоху
(Imhoff) (таложење)

(0,1-100,0)ml/l

Q3.ХИ.187

Л1 

Одређивање засићености кисеоником
(рачунска метода)

(2-200)%

Q3.ХИ.518

Л1 
Вода - Воде за пиће, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде

Одређивање укуса - Праг укуса (сензорска анализа)

Без, (1-200)FTN

SMEWW20^th 13)
метода 2160 B

Л1 
Вода - Воде за пиће, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена

Одређивање укупног испарног остатка
(рачунска метода)

(10,0-2500,0)mg/l

Q3.ХИ.494

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја укупног, слободног и везаног резидуалног хлора
(спектрофотометријска метода са ортотолидином)

(0,05-90,00)mg/l

Q3.ХИ.308

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање садржаја амонијака
(спектрофотометријска метода са Неслеровим (Nessler) реагенсом без дестилације)

(0,07-25,00)mg/l
(0,06-20,66) mg N/l
(0,08-26,65) mg NH4+/l

Q3.ХИ.309

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање укупних угљоводоника C10-C40 (екстаркција растварачем / GC-FID)

(0,1-10,0)mg/l

SRPS EN ISO 9377-2:2009

Л1 
Вода - Воде за пиће, Подземне воде, Природне минералне воде, Природне изворске воде, Стоне воде, Вода базена, Површинске воде, Отпадна вода

Одређивање мириса -
Праг мириса
(сензорска анализа)

Без, (1-200)TON

SMEWW20^th 13)
метода 2150 B

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције цинка у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,1-5,0)mg/l
(0,02-0,80)mg/dm2

Q3.ХИ.409

Л1 
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције хрома у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-0,50)mg/l
(0,002-0,08)mg/dm2

Q3.ХИ.405

Л1 

Одређивање специфичне миграције кадмијума у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,010-0,10)mg/l
(0,002-0,02)mg/dm2

Q3.ХИ.404

Л1 

Одређивање специфичне миграције олова у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,10-1,0)mg/l
(0,02-0,2) mg/dm2

Q3.ХИ.408

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује

(0,5-300)mg/l
(0,1-50,0)mg/dm2

SRPS EN 1186-9:2008

Л1 

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи помоћу потпуног потапања

(0,1-50,0)mg/dm2

SRPS EN
1186-3:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика

Одређивање специфичне миграције мангана у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-3,0)mg/l

Q3.ХИ.433

Л1 
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе, Стаклени прибор

Одређивање специфичне миграције олова у модел раствор 3% сирћетне киселине и дестиловане воде

(0,01-0,5)mg/l

Q3.ХИ.408

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање формалдехида у воденом екстракту

(0,1-1)mg/kg

SRPS EN
1541:2008

Л1 
Предмети опште употрбе - Амбалажа од хартије, Посуђе и прибор од еластомера

Одређивање садржаја олова

Aмбалажа од хартије:
(0,1-10,0)mg/kg
Посуђе и прибор од еластомера:
(0,1-15,0)mg/kg

Q3.ХИ.408

Л1 

Одређивање садржаја арсена

Aмбалажа од хартије:
(0,1-3,0)mg/kg
Посуђе и прибор од еластомера:
(0,2-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.403

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор од еластомера

Одређивање садржаја цинка

(0,01-3,0)%

Q3.ХИ.409

Л1 
Предмети опште употребе - Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика

Одређивање специфичне миграције хрома у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-3,0)mg/l

Q3.ХИ.405

Л1 

Одређивање специфичне миграције никла у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

(0,01-3,0)mg/l

Q3.ХИ.407

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање боје, облика, глаткости површине, финоће обраде, резидуалног мириса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.708

Л1 
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе и амбалажа, Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса, Метално посуђе и прибор

Опис облика, обрађености
површина и ивица, евентуалних грешака у материјалу, присуства резидуалних мириса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Млеко, Производи од млека, Формуле за одојчад, Житарице, Производи од житарица, Храна за одојчад и малу децу, Воће, Поврће, Производи од воћа и поврћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање арсена, кадмијума, живе и олова

Кадмијум:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,0025-1,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,020-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови и храна за одојчад и малу децу
(0,008-1,0) mg/kg
Жива:
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа и воћни сокови
(0,009-1,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,010-1,0) mg/kg
Млеко, производи од млека, формуле за одојчад и храна за одојчад и малу децу
(0,002-1,0) mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 
Храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

Нитрати:
(5-200)mg/kg
Нитрити:
(0,2-50)mg/kg

Q3.ХИ.535

Л1 
Риба и производи од рибе, Вино

Одређивање садржаја хистамина

(2-800)mg/kg

Q3.ХИ.528

Л1 
Сокови од воћа и поврћа

Одређивање садржаја натријума, калијума, калцијума и магнезијума

Натријум:
(2-100)mg/L
Калијум:
(8-5500)mg/L
Калцијум:
(6-150)mg/L
Магнезијум:
(2-150)mg/L

SRPS EN 1134:2005

Л1 
Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље, јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла

Одређивање садржаја арсена

(0,01-0,50)mg/kg

SRPS EN 14546:2008

Л1 

Одређивање садржаја бакра, гвожђа и никла

Бакар: (0,02-0,50)mg/kg
Гвожђе: (0,1-7,5)mg/kg
Никл: (0,05-0,75)mg/kg

SRPS EN 8294:2011

Л1 

Одређивање садржаја олова

(0,002-0,50)mg/kg

SRPS EN 12193:2009

Л1 
Масти животињског порекла

Одређивање садржаја кадмијума

(0,02-0,075)mg/kg

SRPS EN 15774:2008

Л1 
Сирће, Алкохолна пића, Eтил-алкохол ферментисан, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање садржаја гвожђа

(1-15)mg/kg

Q3. ХИ.503

Л1 
Сирће, Eтил-алкохол ферментисан, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање садржаја цинка

(0,1-5,5)mg/kg

Q3. ХИ.409

Л1 

Одређивање садржаја бакра

(0,1-20,0)mg/kg

Q3. ХИ.406

Л1 
Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање садржаја кадмијума

(0,02-0,2)mg/kg

Q3. ХИ.404

Л1 
Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла, Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина

Одређивање садржаја арсена

(0,01-5,0)mg/kg

Q3. ХИ.403

Л1 
Хмељ, производи од хмеља, Сирће, Eтил-алкохол ферментисан, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла, Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина

Одређивање садржаја олова

(0,10-2,0)mg/kg

Q3. ХИ.408

Л1 
Храна -Вино

Одређивање Pb, Cd, As, Cu, Zn, Sn и Fe

Олово:
(0,01-4,0)mg/L
Кадмијум:
(0,001-0,80) mg/ L
Арсен:
(0,02-4,0) mg/L
Бакар:
(0,1-40) mg/L
Цинк:
(0,5-20) mg/L
Калај:
(0,1-100) mg/L
Гвожђе:
(0,9-100) mg/L

OIV метода MA-AS323-07:R2010

Л1 
Формуле за одојчад, Храна за одојчад и малу децу, Храна у лименој амбалажи, Пића у лименој амбалажи (укључујући сокове од воћа и поврћа) Ракије природне од воћа и грожђа, специјализоване природне ракије, жестока алкохолна пића, Eтил-алкохол ферментисан, Печурке (јестиве) и производи од печурака, Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање калаја

(5,0-250,0) mg/kg

SRPS EN 15765:2012

Л1 
Производи од скроба за прехрамбене производе, Сенф, Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи, Какао производи, чоколадни производи, крем производи, Сурогат кафа, Шећер, Мајонез, Печурке (јестиве) и производи од печурака

Одређивање бакра, цинка и гвожђа

Бакар:
Производи од
скроба за
прехрамбене
производе, Сенф,
Супа, сосови,
додатак јелима и
сродни
производи, Какао
производи,
чоколадни
производи, крем
производи,
Сурогат кафа,
Шећер, Мајонез
(0,2-75,0) mg/kg
Цинк:
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака
(1,0-25,0) mg/kg
Гвожђе:
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака
(1,0-25,0) mg/kg

Q3.ХИ.529

Л1 
Беланчевине, мешавине беланчевинастих производа Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи Кукуруз Скроб Производи од скроба за прехрамбене производе Печурке (јестиве) и производи од печурака Пиво Прашак за пециво, прашак за пудинг Сенф Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи Какао производи, чоколадни производи, крем производи Сирова кафа, производи од кафе без додатог млека, сурогат кафа Шећер Бомбоне Мајонез Пекарски квасац Додаци исхрани

Одређивање елемената у траговима: олово, кадмијум, арсен и жива

Олово:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова
кафа, производи од кафе
без додатог млека,
сурогат кафа, Кукуруз,
Скроб, производи од
скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, супа,
Сосови, додатак јелима и
сродни производи,
Пекарски квасац,
Pb(0,020-2,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака, Мајонез, Сенф,
Какао производи,
Чоколадни производи,
Крем производи, Шећер,
Бомбоне,
Pb(0,015-2,0) mg/kg
Пиво
Pb(0,010-2,0) mg/kg
Дoдаци исхрани
Pb(0,010-4,0) mg/kg
Кадмијум:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа, Кукуруз,
Скроб, Производи од
скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за
пудинг, Супа, сосови,
додатак јелима и сродни
производи, Пекарски
квасац
Cd (0,010-1,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од печурака,
Мајонез, Сенф, Какао
производи, чоколадни
производи, крем
производи, Шећер,
Бомбоне
Cd (0,015-1,0) mg/kg
Додаци исхрани
Cd (0,003-1,5) mg/kg
Пиво
Cd (0,002-1,0) mg/kg
Арсен:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа,
As (0,020-1,0)mg/kg
Кукуруз, Скроб,
Производи од скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, Супа,
сосови, додатак јелима и
сродни производи,
Пекарски квасац
As (0,010-1,0)mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака,Сенф, Мајонез,
Какао производи,
чоколадни производи,
крем производи, Шећер,
Бомбоне,
As (0,015-1,0)mg/kg
Пиво
As (0,002-1,0)mg/kg
Жива:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа, Кукуруз, Скроб,
Производи од скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, Супа,
сосови, додатак јелима и
сродни производи, Сенф,
Мајонез, Пекарски
квасац, Печурке (јестиве)
и производи од печурака
Hg (0,010-1,0)mg/kg
Додаци исхрани
Hg (0,018-1,0)mg/kg
Пиво
Hg (0,004-0,1)mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у траговима: олово, кадмијум, арсен и жива

Олово:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова
кафа, производи од кафе
без додатог млека,
сурогат кафа, Кукуруз,
Скроб, производи од
скроба за
прехрамбене производе,
Прашак за пециво,
прашак за пудинг, супа,
Сосови, додатак јелима и
сродни производи,
Пекарски квасац,
Pb(0,020-2,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака, Мајонез, Сенф,
Какао производи,
Чоколадни производи,
Крем производи, Шећер,
Бомбоне,
Pb(0,015-2,0) mg/kg
Пиво
Pb(0,010-2,0) mg/kg
Дoдаци исхрани
Pb(0,010-4,0) mg/kg
Кадмијум:
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих
производа, Фини
пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат
кафа, Кукуруз,
Скроб, Производи од
скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за
пудинг, Супа, сосови,
додатак јелима и сродни
производи, Пекарски
квасац
Cd (0,010-1,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од печурака,
Мајонез, Сенф, Какао
производи, чоколадни
производи, крем
производи, Шећер,
Бомбоне
Cd (0,015-1,0) mg/kg
Додаци исхрани
Cd (0,003-1,5) mg/kg
Пиво
Cd (0,002-1,0) mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја цинка

(0,1-2,5)mg/kg

Q3.ХИ.409

Л1 
Храна - Кухињска со, Алкохолна пића

Одређивање садржаја бакра

Кухињска со:
(0,04-15,0) mg/kg
Алкохолна пића:
(0,1-20,0)mg/kg

Q3.ХИ.406

Л1 
Храна - Храна биљног порeкла

Oдређивање остатака oрганохлорних, органофосфорних, азотних пестициди и триазина
(Quechers, техника GC-MS)

Органохлорни пестициди:
α-HCH, β-HCH, линдан, δ-HCH, хептахлор, хептахлорепоксид, алдрин, диелдрин, ендрин, cis-хлордан, trans-хлордан, нонахлор trans, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфансулфат, DDE, DDD, DDT, хлоробензилат, метоксихлор, хлороталдиметил, cis-перметрин, trans-перметрин

Органофосфорни пестициди:
мевинфос, етопрофос, хлорпирифос, тетрахлорвинфос

Азотни пестициди:
дифенамид, напропамид, пабулат, тебутиурон, молинат, циклоат, пропахлор, хлорпрофам, пронамид, тербацил, алахлор,
метолахлор, триадимефон, бутахлор, фенаримол, бромацил, трифлуралин, норфлуразон, флуридон

Триазини:
атратон, атразин, прометон, пропазин, прометрин, тербутрин, симетрин, аметрин, цианазин, атратон, атразин, прометон, пропазин, прометрин, тербутрин, симетрин, аметрин, цианазин, хексазинон, симазин

(0,01-10)mg/kg

BS EN 15662:2008

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Дијететски производи, Воћни сокови, Адитиви, Кафа и производи од кафе, Освежавајући безалкохолни напици, Кекс и сродни производи

Одређивање ацесулфама К, аспартама и сахарина

Аспартама:
(25,0-6000,0)mg/l
Ацесулфама К:
(5,0-2500,0)mg/l
Сахарина:
(5,0-3000,0)mg/l

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна - Воћни сокови, кашице и сокови за децу на бази воћа

Одређивање садржаја патулина

(1,0-100,0)µg/kg

SRPS EN 15890:2012

Л1 
Храна - Жита и производи од жита, Сушено воће и производи добијени од њих, Дечија храна на бази жита, Језграсто воће и производи од њих, Уљарице

Одређивање садржаја афлатоксина
(B1, B2, G1, G2)

(0,1-25,0)µg/kg

Q3.ХИ.510

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Дечја храна на бази млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

(0,01-1)µg/kg

SRPS EN ISO 14501:2010

Л1 
Храна - Жита и производи од жита, Дечја храна, Сушено воће, Кафа и производи од кафе, Воћни сокови, Вина

Одређивање садржаја охратоксин А

(0,2-50,0)µg/kg

Q3.ХИ.511

Л1 
Храна - Житарице и производи од житарица, Дечја храна на бази житарица

Одређивање садржаја деоксиниваленола

(60-2000)µg/kg

SRPS EN 15891:2012

Л1 

Одређивање садржаја зеараленона

(10-500)µg/kg

SRPS EN 15850:2012

Л1 
Храна - Кукуруз и производи од кукуруза, Дечја храна која садржи кукуруз

Одређивање садржаја фумонизина Б1 и Б2

(100-4000)µg/kg

SRPS CEN/TS 16187:2012

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Какао производи, производи слични чоколади и крем производи, Дијететске намирнице, додаци исхрани, Бомбонски производи, Сладолед, Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда, Производи од воћа и поврћа

Идентификација боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Q3.ХИ.145

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Бомбонски производи

Одређивање садржаја боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Освежавајућа безалкохолна пића,
Алкохолна пића:
(10-200)mg/l
Бомбонски производи:
(4-700)mg/kg

Q3.ХИ.712

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарки производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Кекс и производи сродни кексу, Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,16-4)%

Q3.ХИ.711

Л1 
Храна - Кухињска со, Чај и домаћи чај, Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Адитиви, Ензимски препарати, Ароме

Одређивање садржаја олова

Кухињска со:
(0,03-20,0)mg/kg
Чај и домаћи чај
(0,1-20,0)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
(0,1-0,5)mg/kg
Алкохолна пића
(0,02-2,0)mg/kg
Адитиви:
(0,2-10,0)mg/kg
Ензимски препарати, ароме:
(0,1-10,0)mg/kg

Q3.ХИ.408

Л1 
Храна - Кухињска со, Чај и домаћи чај, Освежавајућа безалкохолна пића, Адитиви, Ензимски препарати, Ароме

Одређивање садржаја арсена

Кухињска со, чај и домаћи чај
(0,01-1,00)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
(0,01-1,0)mg/kg
Адитиви:
(0,01-5,0)mg/kg
Ензимски препарати, ароме:
(0,01-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.403

Л1 
Храна - Кухињска со, Освежавајућа безалкохолна пића, Адитиви, Ароме

Одређивање садржаја кадмијума

Кухињска со:
(0,01-5,0)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
(0,01-1,25)mg/kg
Адитиви:
(0,02-2,5)mg/kg
Ароме:
(0,01-1,25)mg/kg

Q3.ХИ.404

Л1 
Храна - Месо и производи од меса, Риба и производи од рибе, Млеко и производи од млека, Воће, Поврће, Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови, Житарице, Производи од житарица, Дијететски производи, Додаци исхрани

Одређивање садржаја олова

Месо и производи од меса, воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови:
(0,01-1,5)mg/kg
Риба и производи од рибе:
(0,01-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека:
(0,008-0,1)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,01-0,5)mg/kg
Дијететски производи:
(0,005-0,1)mg/kg
Додаци исхрани
(0,01-3,5)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 

Одређивање садржаја кадмијума

Месо и производи од меса, риба и производи од рибе:
(0,01-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека:
(0,002-0,2)mg/kg
Воће,поврће, производи од воћа,
производи од поврћа и воћни сокови:
(0,006-0,2)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,007-0,4)mg/kg Дијететски производи:
(0,005-0,1)mg/kg
Додаци исхрани
(0,01-1,5)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Месо и производи од меса, Риба и производи од рибе, Млеко и производи од млека, Воће, Поврће, Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови, Житарице, Производи од житарица, Дијететски производи

Одређивање садржаја арсена

Месо и производи од меса:
(0,02-0,75)mg/kg
Риба и производи од рибе:
(0,025-3,75)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,025-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека, дијететски производи:
(0,01-0,2)mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа,
производи од поврћа и воћни сокови:
(0,025-1,5)mg/kg

SRPS EN 14546:2008

Л1 
Храна - Воће, Поврће, Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање садржаја гвожђа

(4-100)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Производи од воћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање садржаја бакра

(1-75)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 

Одређивање садржаја цинка

(0,8-25,0)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Млеко, Производи од млека, Формуле за одојчад, Житарице, Производи од житарица, Храна за одојчад и малу децу, Воће, Поврће, Производи од воћа и поврћа, Производи од поврћа, Воћни сокови

Одређивање арсена, кадмијума, живе и олова

Олово:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,008-1,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица и храна за одојчад и малу децу
(0,030-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа и воћни сокови
(0,020-1,0) mg/kg
Aрсен:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,005-2,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,030-2,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови и храна за одојчад и малу децу
(0,020-2,0) mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 
Храна за одојчад и малу децу

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

Нитрати:
(5-200)mg/kg
Нитрити:
(0,2-50)mg/kg

Q3.ХИ.535

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја влаге

Жито и млински
производи:
(8,0-15,0)%
Пекарски производи:
(20,0-60,0)% Тестенина:
(5,0-30,0)% Смрзнуто тесто:
(20,0-50,0)%

Правилник^3)
метода I.8
метода II.1
метода III.5
метода IV.2

Л1 

Одређивање садржаја пепела

Жито и млински
производи
(0,020-7,00)%

Правилник^3)
методa I.10

Л1 

Одређивање пепела
нерастворљивог у хлороводоничној киселини - песак

Жито и млински производи
(0,010-0,15)%

Правилник^3)
метода I.11

Л1 

Одређивање киселинског степена

Жито и млински
производи:
(0,8-10,0)
Пекарски производи:
(0,8-6,0)
Тестенина:
(0,8-6,0)

Правилник^3)
метода I.16
метода II.2
метода III.6

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја протеина пo Кјелдалу (Kjeldahl)

Жито и млински
производи:
(8,0-13,0)% Пекарски производи, тестенина и брзо смрзнута теста:
(7,0-18,0)%

Правилник^3)
метода I.12
метода II.3
метода IV.3

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја масти по Сокслету (Soxlet)

Жито и млински
производи:
(0,8-1,5)%
Пекарски производи, тестенина и
брзо смрзнуто тесто:
(1,0-35,0)%

Правилник^3)
метода I.15
метода II.4
метода IV.4

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја целулозе - несварљива дијетна влакна

Жито и млински, пекарски производи
(0,3-9,0)%

Q3.ХИ.330

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја натријум хлорида

Тестенина
(0,01-1,0)%

Правилник^3)
метода II.6

Л1 

Одређивање количине
тестенине која приликом кувања прелази у талог

(3,0-10,0)%

Правилник^3)
метода III.2

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу

Одређивање суве материје

(80,0-98,0)%

Правилник^4)
метода II.1

Л1 

Одређивање садржаја масти

(11,0-33,0)%

Правилник^4)
метода II.9

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,01-4,0)%

Правилник^4)
метода II.6

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја влаге

(18,0-60,0)%

Правилник^5)
метода 1

Л1 

Одређивање садржаја азота

(1,68-2,16)%

SRPS ISO 937:1992

Л1 

Одређивање садржаја
хидроксипролина

(0,2-0,4)%

SRPS ISO 3496:2002

Л1 

Одређивање садржаја масти

(14,0-22,0)%

SRPS ISO 1443:1992

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(10,0-55,0)
mg/kg NaNO2

SRPS ISO 2918:1999

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,004-0,55)% P2O5

SRPS ISO 13730:1999

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање pH вредности киселог млека, јогурта и сира

Кисело млеко и јогурт (4,0-4,5)
pH јединица
Сир (3,4-5,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 

Одређивање степена киселости

(5,0-8,0)°SH

Правилник^6)
метода I.2

Л1 

Одређивање суве материје:
- млека
- киселог млека и јогурта
- сира
- сладоледа

Млеко, кисело млеко и јогурт:
(7,0-13,0)%
Сир:
(8,0-60,0)%
Сладолед:
(10-50)%

Правилник^6)
метода I.4
метода II.3
метода VI.1
метода X.2

Л1 

Одређивање садржаја протеина

Млеко, кисело
млеко и јогурт:
(3,0-6,0)%
Сир:
(15,0-35,0)%
Сладолед:
(1,0-6,0)%

Q3.ХИ.190

Л1 

Одређивање садржаја масти по Герберу (Gerber)

Млеко:
(0-10,0)%
Кисело млеко и јогурт:
(0-10,0)%
Сир:
(1,0-60,0)% Сладолед:
(0-20,0)%

Правилник^6)
метода I.3
метода II.1
метода VI.2
метода X.1

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање укупне суве материје

(5,0-75,0)%

Правилник^7)
метода 2a

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје

(0-85,0)%

Правилник^7)
метода 1

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у HCl

(0,005-0,100)%

Правилник^7)
метода 5

Л1 

Одређивање укупне киселости

(0,05-3,0)%

Правилник^7)
метода 18

Л1 

Одређивање испарљивих
киселина

(0,06-0,10)%

Правилник^7)
метода 17

Л1 

Одређивање садржаја шећера

(5,0-75,0)%

Q3.XИ.445

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(0,2-5,0)% NaCl

Правилник^7)
метода 10

Л1 
Храна - Масти и уља

Одређивање пероксидног броја

(0,2-20,0) mmol/kg

Правилник^5)
метода 6

Л1 

Одређивање киселинског броја

(0,1-1,0)
mgKOH/g

Правилник^5)
метода 5

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја калијум јодида

(10,0-40,0)mg/kg

Q3.ХИ.167

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја воде

(10,0-25,0)%

Правилник^8)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја
минералних материја - пепела

(0,01-1,50)%

Правилник^8)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води

(0,001-1,00)%

Правилник^8)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја
редукованих шећера

(55,0-85,0)%

Q3.ХИ.445

Л1 

Одређивање киселости

(2,0-60,0)
mmol kis./kg

Правилник^8)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола

(0,50-80,0)mg/kg

Правилник^8)
метода 9

Л1 
Храна - Чај и домаћи чај

Одређивање садржаја влаге

(2,0-10,0)%

SRPS ISO 1573:1995

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(3,0-8,0)%

SRPS ISO 1575:1995

Л1 
Храна - Кафа и производи слични кафи

Одређивање садржаја влаге

(1,0-12,0)%

ISO 11294:1994

Л1 

Одређивање садржаја
екстрактивних материја

(0,5-30,0)%

Q3.ХИ.450

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја суве
материје

(6,0-13,8)%

Правилник^7)
метода 1

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,01-1,00)%

Правилник^7)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја
бензоеве и сорбинске киселине

(5,0-250,0)mg/l

Q3.ХИ.101

Л1 

Одређивање садржаја кофеина

(10,0-350,0)mg/l

Q3.ХИ.103

Л1 
Храна - Пиво

Одређивање pH вредности

(3,0- 6,0)
pH јединица

Правилник^9)
члан 24 метода
MEBAK 2.17

Л1 

Одређивање боје

(5,0-60,0)EBC

Правилник^9)
члан 24 метода
EBC 9.6

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,1-6,0)%

Правилник^9)
члан 24 метода
EBC 9.2.1

Л1 

Одређивање екстракта основне сладовине

(4,0-20,0)%

Правилник^9)
члан 24 метода
EBC 9.4

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја етанола

(25,0-60,0)% v/v

Правилник^10)
метода 1A

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Одређивање садржaја влаге

(4,0-95,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(0,01-3,00)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање садржаја протеина

(0,1-30,0)%

Q3.ХИ.190

Л1 

Одређивање садржаја масти

(0,1-30,0)%

Q3.ХИ.189

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,01-5,00)mg/kg

Правилник^11)

Л1 

Одређивање садржаја нитрата
(редукција на Cd колони, спектрофотометрија)

(5-1000)mg/kg

Правилник^11)

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање pH вредности

(3,0-11,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 

Одређивање губитка сушењем

(0,5-15,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 

Одређивање укупног пепела

(4,0-10,0)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање сулфатног пепела

(0,06-9,00)%

Q3.ХИ.144

Л1 
Храна - Храна биљног порeкла

Одређивање садржаја нитрита

(0,01-5,00)mg/kg

Q3.ХИ.166

Л1 

Одређивање садржаја нитрата
(редукција на Cd колони,
спектрофотометрија)

(5-4000)mg/kg

Q3.ХИ.166

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање облика, волумена, боје, конзистенције, биолошких и механичких онечишћења,
мириса, укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање боје, присутности главе, репа, утробе и костију, обруба на шкржним поклопцима, стање и боја коже, опипа, кинестезије, пробе кувањем као параметра стања меса, биолошких и механичких онечишћења, мириса, укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање боје, прозирности, конзистенције, облика, спољног изгледа, изгледа пресека, мириса, шупљикавости,
биолошких и механичких онечишћења и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Одређивање енергетске
вредности 100 g производа
(рачунска метода)

Q3.ХИ.452

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање боје, гранулације, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорска анлиза)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Кафа и производи слични кафи

Опис боје, гранулације,
крупноће и оштећености зрна, присуства биолошки и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорна анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Опис боје, вискозности,
присуства биолошки и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорна анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Ензимски препарати

Одређивање боје,
конзистенције, биолошких и механичких онечишћења,
мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Воће и поврће, Производи од воћа и поврћа

Одређивање боје, облика,
конзистенције, гранулације,
биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Воћни сокови

Одређивање боје,
конзистенције, бистрине,
честица воћног ткива, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу

Одређивање боје, облика,
опипа, конзистенције, мириса и укуса, биолошких и механичких онечишћења
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Ароме

Одређивање боје,
конзистенције, биолошких и механичких онечишћења,
мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање боје,
конзистенције, прозирности, гранулације, опипа, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Опис боје, прозирности,
евентуалног присуства биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса (сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање боје,
конзистенције, облика,
кинестезије, опипа, изгледа површине, изгледа пресека,
омотача, пријањања уз омотач, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса, изгледа конзерве
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја сахарозе (рачунска метода)

(0,1-12,0)%

Q3.ХИ.446

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Одређивање садржаја угљених хидрата
(рачунска метода)

Q3.ХИ.451

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја протеина
(рачунска метода)

(10,5-13,5)%

Q3.ХИ.381

Л1 
Храна - Готови оброци, биљна храна, храна пореклом од животиња, мешана храна, Дијететске намирнице, додаци исхрани

Опис боје, конзистенције,
присуства биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање релативног
садржаја протеина везивног ткива у протеинима меса
(рачунска метода)

(10-30)%

Q3.ХИ.380

Л1 
Храна - Чај и домаћи чај

Одређивање боје, изгледа,
изгледа листића, дистрибуције биљних врста у мешавини, петељки и гранчица,гранулације, мириса, биолошких и механичких онечишћења, мириса и укуса припремљеног напитка (без одређивања припадности ботаничкој групи)
(сензорска анализа)

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Масти и уља

Испитивања изгледа, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.XИ.344

Л1 
Храна - Пиво

Испитивања изгледа, мириса и укуса
(сензорска анализа)

Q3.XИ.344

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух - Ваздух амбијента

Узорковање и одређивање концентрације угљен-моноксида, угљен-диоксида у ваздуху

CO (0-580)mg/m^3
CO2 (0-5)vol %

Q3.ХИ.478

Т1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Мерење концентрације толуена, етилбензена, o-, m-, p - ксилена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу
места (аутоматско, континуално мерење)

Толуен, етилбензен, o-, m-, p - ксилен
(0,5 - 500,0) μg/m3

Q3.ХИ.530

Т1 

Мерење концентрације бензена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу места
(аутоматско, континуално мерење)

(0,5-50,0) μg/m3

SRPS EN 14662-3:2008

Т1 

Мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом (аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0)μg/m3

SRPS EN 14625:2013

Т1 

Мерење концентрације угљен моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене
спектроскопије (аутоматско, континуално мерење)

(0,5-100,0) mg/m3

SRPS EN 14626:2013

Т1 
Ваздух Амбијентални ваздух

Мерење концентрације азот диоксида и азот моноксида
на основу хемилуминисценције (аутоматско, континуално и мерење)

Азот моноксид (0,5-1200,0) μg/m3
Aзот диоксид (1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN 14211:2013

Т1 
Ваздух (амбијентални ваздух)

Мерење концентрације сумпор диоксида на основу ултраљубичасте
флуоресценције (аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN 14212:2013/AC:2015

Т1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање индекса црног дима

(6-400)µg/m^3

ISO 9835:1993

Л1 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида у 24h узорцима

(10-400)µg/m^3

Q3.ХИ.370

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја азот-диоксида у 24h узорцима

(4-350)µg/m^3

Q3.ХИ.341

Л1 

Одређивање садржаја азот-диоксида у 1h узорцима

(8-200)µg/m^3

Q3.ХИ.342

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја водоник сулфида у 24h узорцима

(15-200)µg/m^3

Q3.ХИ.343

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја приземног озона

у 8h узорцима:
(4,0-270,0)μg/m^3
у 24h узорцима:
(2,0-135,0)μg/m^3

Q3.ХИ.436

Л1 

Узорковање и одређивање садржаја амонијака у 24h узорцима

(4,0-400,0)μg/m^3

Q3.ХИ.437

Л1 

Узорковање и одређивање масене концентрације бензена, толуена, етилбензена, o-, m-, p-ксилена у 24h узорцима

бензен,етилбензен, o-, m-, p-ксилен:
(0,5-50,0)μg/m^3
толуен:
(0,5-100,0)μg/m^3

Q3.ХИ.390

Л1 

Одређивање PM10 и PM2.5 масене концентрације суспендованих честица

РМ10 (1-150)μg/m3
РМ2.5 (1-120)μg/m3

SRPS EN 12341:2015

Л1 

Стандардна метода за одређивање олова, кадмијума, арсена и никла у фракцији PM10 суспендованих честица

Pb (1-4000)ng/m^3
Cd (0,1-50,0)ng/m^3
As (0,5-50,0)ng/m^3
Ni (2-100)ng/m^3

SRPS EN 14902:2008
SRPS EN 14902:2008/AC:2013

Л1 

Стандардна метода за одређивање концентрације бензо(а)пирена у амбијенталном ваздуху

(0,5-20,0) μg/m3

SRPS EN 15549:2010

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја укупних таложних материја

(10,0-4500,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.315

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја растворних материја

(10,0-4500,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.377

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја олова

(10,0-500,0) μg/m^2/дан

Q3.ХИ.408

Л1 

Oдређивање садржаја цинка

(10,0-500,0) μg/m^2/дан

Q3.ХИ.409

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја сумпор диоксида у 24h узорцима

(2,5 - 400) μg/m3

Q3.ХИ.532

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

2,00-12,00

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости

(10,0-1700)µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Oдређивање садржаја хлорида

(1,0-50,0)
mg/m^2/дан

Q3.ХИ.314

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(6,5-325,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.367

Л1 

Oдређивање садржаја амонијака

(0,3-165,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.309

Л1 

Oдређивање садржаја калцијума

(1,0-1300,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.349

Л1 

Oдређивање садржаја кадмијума

(1,0-50,0)
μg/m^2/дан

Q3.ХИ.404

Л1 

Oдређивање садржаја нерастворних материја
(рачунска метода)

(10,0-4500,0) mg/m^2/дан

Q3.ХИ.377

Л1 
Ваздух - Ваздух амбијента

Мерење температуре (електрични термометар)

(-20 до + 50)ºC

Q3.ХИ.455

Т1 
Вода

Мерење температуре (електрични термометар)

(-50 до +150)ºC

SRPS H.Z1.106:1970

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дечије играчке од вештачких маса

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијума и баријума (техника FAAS Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

Cd (0,02-75)mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачка 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.404

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање укупне миграције

(0,8-300) mg/l
(0,1-50,0) mg/dm2

Q3.ХИ.174

Л1 
Предмети опште употребе - Дечије играчке од вештачких маса

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијуна и баријума (техника FAAS Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

As (0,01-25) mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачка 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.403

Л1 

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијуна и баријума (техника FAAS Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

Ba (0,3-1000)mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачка 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.486

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање миграције олова, арсена, кадмијума и баријума (техника FAAS за Pb, Cd, Ba; HGAAS за As)

Pb (0,7-75)mg/kg

SRPS EN 71-3:2015 тачке 7.3.3.2 и 7.4.3.2
Q3.ХИ.408

Л1 
Предмети опште употребе - Дечије играчке од вештачких маса

Опис облика, обрађености површина и ивица, евентуалних грешака у материјалу, присуство резидуалних мириса, проба
на извлачење длачица

Q3. ХИ.708

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање величине преко цилиндра за мале делове

SRPS EN 71-1:2016

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Узорци са површина

Узимање узорака са површина за микробиолошка испитивања

SRPS ISO 18593:2010 (тачке: 3.3; 4; 5.3; 5.13; 6.3.1 и 7)

Л1 

Храна

Узимање узорака хране за микробиолошка испитивања

SRPS CEN ISO/TS 17728:2016 (en) изузев тачака: 7.2.5, 7.3.1, 7.3.5 i 10.2.1
SRPS ISO 7218:2008 (поглавље 8.1 и 8.2)
Упутство1)

Т1, Л2 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-10:2007 тачке 1,
2, 3, 5, 6
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.5,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-6:1997 тачка 5.3.2
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.4,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања здравствене исправности / квалитета подземне воде на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде базена на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода
Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13,
14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017 SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање масене концентрације сумпор-диоксида

SRPS ISO 4219:1997
SRPS ISO 4221:1997
тачке 1, 2, 3 и 7

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање таложних материја

Q3.ХИ.011

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање концентрације азот-диоксида у краткотрајним узорцима

Q3.ХИ.014

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање индекса црног дима

ISO 9835:1993

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање суспендованих честица РМ10 и РМ2.5 из амбијенталног ваздуха

SRPS EN 12341:2015

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања квалитета подземне воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-11:2005
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1: 2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-6:1997 тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 4.2.4, 5.1.1, 5.3.1, 5.4, 6, 7

Т1 

Вода - Вода за пиће, Вода базена, Подземна вода, Површинска вода, Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS ISO 5667-10:1997, тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 5, 6
SRPS EN ISO 5667-3:2017

Т1