Преузимање ПДФ-а

Институт за јавно здравље Војводине

Футошка 121, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-109
ПИБ:100452714
Акр. број:01-131
Web:http://www.izjzv.org.rs/
Тел:+381 21 4897 000
Факс:+381 21 6613 989

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. новембар 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Љиља Торовић
Функција:Координатор за акредитацију лабораторија
Телефон:+381 21 6616 570
Факс:+381 21 6613 989
Е-маил:lab17025@izjzv.org.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Центар за хигијену и хуману екологију-Одсек лабораторијских служби и Одељење за хуману екологију
Л2 - Центар за микробиологију – Одсек санитарне бактериологије

Историја статуса

5. новембар 2018. - 4. новембар 2022.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 5. новембар 2014.Акредитован
10. новембар 2005. - 5. новембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Oдређивање нивоа буке у животној средини

(20-130) dB

SRPS ISO
1996-1:2010
SRPS ISO
1996-2:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник 2)
метода Г II/5

Л1 

Изоловање и идентификација
Escherichia coli

Правилник 2)
метода Г II/4

Л1 
Предемти опште употребе -Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник 2)
метода Г II/3

Л2 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

Правилник 2)
метода Г II/2

Л2 

Одређивање броја квасаца и спора плесни у g/ml

Правилник 2)
метода Г II/1

Л2 

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама

Правилник 2)
метода Г II/1

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Водa - Површинска вода Отпадна вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока

Q3.БП.615

Л1 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла , Е.coli (MF техника, cfu/ 100ml)

Q3.БП.614

Л2 

Укупан број колиформних бактерија
(MF техника, cfu/ 100ml)

Q3.БП.614

Л2 
Водa - Воде за пиће Воде базена Површинска Отпадна вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока (MPN-техника, cfu/100ml)

Q3.БП.619

Л2 

Укупан број колиформних бактерија фекалног порекла - Е.coli (MПН техника, cfu/100ml)

SRPS EN ISO 9308-2: 2015

Л2 

Укупан број колиформних бактерија

SRPS EN ISO 9308-2: 2015

Л2 
Водa - Воде за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л2 
Водa - Воде за пиће

Изоловање и идентификација
Salmonellaе

Приручник1)
део 2.а.2,
метода 2.2

Л2 

Одређивање
сулфиторедукујућих спорогених анаероба

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 5.2.1

Л2 

Одређивање фекалних стрептокока

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 3.1.2

Л2 

Изоловање и идентификација укупних колиформних бактерија

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л2 
Водa - Водe за пиће

Одређивање колиформних бактерија фекалног порекла

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 2.2.1

Л2 
Водa - Воде за пиће Воде базена Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 16266:2010

Л2 

Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија

SRPS EN ISO 9308-1:2017

Л1 
Водa - Воде базена

Одређивање Staphylococcus aureus pyogenes

Q3.БП.625

Л2 
Водa - Воде за пиће Воде базена Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање броја микроорганизама способних за култивисање - Бројање колонија инокулацијом на агарозној хранљивој подлози

SRPS EN ISO 6222:2010

Л2 
Водa - Вода за пиће

Одређивање броја аеробних бактерија на 20°С

Приручник1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л2 
Водa - Воде за пиће

Одређивање присуства
Pseudomonas aeruginosa

Приручник1)
део 2.а.1,
метода 6.2.1

Л1 

Одређивање присуства Proteus врста

Приручник1)
део 2.а.1, метода 4.1

Л2 
Водa - Вода за пиће

Одређивање укупног броја
аеробних мезофилних бактерија на 37°С

Приручник1)
део 2.а.1, метода 1.1

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2: Техника бројања колонија на 44ºС помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-Д-глукуронида

SRPS EN ISO 16649-2:2008

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Baird-Paker)

SRPS EN ISO
6888-1:2009

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама -
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO
21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Cronobacter spp.

SRPS EN ISO 22964:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање Salmonella

SRPS EN ISO
6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 
Храна и дијететски производи

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Метода одређивања броја

SRPS EN ISO
11290-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Метода откривања

SRPS EN ISO
11290-1:2017

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за откривање Salmonella

SRPS EN ISO
6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 
Узорци са површина

Хоризонтална метода за
откривање Listeria monocytogenes и Listeria spp

SRPS EN ISO
11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Метода бројања колонија

SRPS ЕN ISO
21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја микроорганизама -
Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л2 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и сировине

Одређивање садржаја олова, кадмијума, никла, хрома

Pb(0,1-15,0)mg/kg
Cd(0,02-2,0)mg/kg
Ni (0,10-50,0)mg/kg
Cr (0,10-50,0)mg/kg
As (0,01-7,0)mg/kg

Q3.ХИ.574

Л1 
Предемти опште употребе - Мирисне материје

Одређивање специфичне
тежине

(0,700-1,200)g/cm3

Q3.ХИ.124

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће и сировине

Одређивање нaтријум хидроксида

(0,5-50,0)%

Q3.XИ.399

Л1 

Одређивање хлороводоничне киселине

(0,5-37,5)%

Q3.XИ.398

Л1 

Одређивање активног кисеоника

(0,5-10,7)%

Q3.XИ.400

Л1 

Одређивање садржаја
слободних алкалија

(0,1-14)
mg KOH/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 
Предмети опште употребе -Мирисне материје

Одређивање индекса
рефракције

1,300-1,700

Q3.ХИ.119

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела Средства за одржавање чистоће и сировине

Одређивање pH вредности

(1-14,0)

Q3.ХИ.130

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и сировине

Одређивање садржаја
слободних алкалија

(0,004-0,05)%

SRPS ISO 684:1992

Л1 

Одређивање K-сорбата и Na-бензоата

(20,0-2000) mg/kg
(0,02-0,2)%

Q3.ХИ.101

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и сировине Средства за одржавање чистоће и сировине Мирисне материје

Сензорна анализа – једноставни дескриптивни тест

Q3.ХИ.708

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела Средства за одржавање чистоће и сировине

Одређивање површински активне материје

(0,2-50)%

Q3.ХИ.347

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Водa - Подземне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоурее

(3-6000)mg O2/l

SRPS EN
1899-1:2009

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадна вода

Одређивање концентрације водоникових јона - pH

(2,00-12,00 ) pH јединица

SRPS EN ISO 10523:2016

Т1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја фосфoра (ортофосфата, ортофосфата после екстракције растварачем, хидролизованих фосфата плус ортофосфата, укупних фосфата после декомпозиције)

(0,005-6,40)mg P/l

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 

Одређивање сулфида (спектрофотометријска метода са N,N´-диметил-p-фенилен диамином)

(0,01-5,0)mg S/l
(0,01-5,3)mg H2S/l

Q3.ХИ.491

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(2,0-500)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-SO4 E

Л1 

Oдређивање садржаја нитрита (спектрофотометријска метода са N-(1-нафтил)-етилендиамин дихидрохлоридом)

(0,002-1,22) mg N/l
(0,005-4,00)mg NO2/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-NO2 B

Л1 

Одређивање садржаја нитрата

(0,07-38,9) mg N/l
(0,3-160,0)mg NO3/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-NO3 B

Л1 

Oдређивање садржаја укупних цијанида (потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,02-10,00)mg/l

US EPA 9213:1996
US EPA 9010C:2004

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(1,0-5000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-Cl D

Л1 

Одређивање садржаја хлорида

(1,0-1300)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-Cl B

Л1 

Одређивање потрошње калијум перманганата и оксидабилности

(0,5-400)
mg KMnO4/l
(0,1-100) mg O2/l

Q3.ХИ.316

Л1 

Одређивање жареног остатка и губитка жарењем на 550°С

(25-5000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 2540 Е

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на 180°С

(30-2500)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 2540 C

Л1 

Одређивање укупног испарног остатка на
103-105°С

(30-10000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 2540 B

Л1 

Одређивање мутноће нефелометријски

(0,1-200)NTU

SMEWW20th 11)
метода 2130 B

Л1 

Одређивање електропроводљивости

(10,0-10000)μS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

(2,00-12,00)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадна вода

Одређивање праве боје

(2,0-250)mg Pt/l

SRPS EN ISO 7887:2013 метода C

Л1 
Водa - Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника из филтрираног узорка

(3-6000)mg O2/l

Q3.ХИ.519

Л1 

Одређивање садржаја укупног, тровалентног и шестовалентног хрома

(0,05-1,00)mg/l

SRPS H.Z1.104:1984

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање полихлорованих
бифенила (PCB1, PCB5,
PCB29, PCB47, PCB98,
PCB154, PCB171, PCB201)

(0,1-5,0)μg/l

Q3.ХИ.561

Л1 

Одређивање полицикличних
ароматичних угљоводоника
(флуорантен,
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен,
бензо(a)пирен,
бензо(ghi)перилен,
индено(1,2,3)пирен)

(0,5-10,0)μg/l

Q3.ХИ.561

Л1 

Одређивање остатака
органохлорних пестицида
(α-HCH, ß-HCH, Lindan,
δ-HCH, DDE, DDD, DDT,
Heptahlor, Heptahlor epoksid,
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin aldehid, Endosulfan I,
Endosulfan II, Endosulfan
sulfat)

(0,1-5,0)μg/l

Q3.ХИ.561

Л1 

Одређивање укупних сулфида – јодометријска метода

(0,3-20,0) mg/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-S2 F

Л1 

Одређивање укупног фосфора

(0,04-200,0)mg P/l

Q3.ХИ.504

Л1 

Одређивање садржаја амонијум јона после дестилције

(0,4 - 998) mg N/l
(0,5-1288) mg NH4+/l

SRPS ISO 5664:1992

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника преко дихромата

(20-10000)mg O2/l

Q3.ХИ.374

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника из калијумперманганата

(0,5-100)mg O2/l

Q3.ХИ.316

Л1 

Одређивање растворених материја / сувог остатка филтриране воде, неорганског и органског дела растворених материја

(30-8000)mg/l

Q3.ХИ.377

Л1 

Одређивање садржаја масти и уља - етарски екстаркт

(5,0-1000)mg/l

Q3.ХИ.501

Л1 

Одређивање садржаја масти и уља - хексански екстаркт

(5,0-1000)mg/l

US EPA Method
1664:2010

Л1 
Водa - Подземне воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н дана (БПКн) - метода за неразблажене узорке

(0,5-3,0)mg O2/l

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадна вода

Одређивање електропроводљивости

(10,0-10000) µS/cm

SRPS EN 27888:2009

Т1 
Водa - Воде за пиће Вода базена

Одређивање хлор диоксида
- DPD метода

(0,1-5,0)
mg ClO2/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-ClO2 D

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде

Одређивање раствореног бромата

Бромати
(0,5 - 1000)μg/l

SRPS EN ISO 15061:2009

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Вода базена

Одређивање растворених хлората и хлорита

Хлорати
(0,03 - 10,00)mg/l
Хлорити
(0,05 - 1,00)mg/l

SRPS EN ISO 10304-4:2009

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање раствореног јодида

Јодиди
(0,1 - 50,0)mg/l

SRPS EN ISO 10304-3:2009

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена

Одређивање полихлорованих бифенила (PCB1, PCB5, PCB29, PCB47, PCB98, PCB154, PCB171, PCB201)

(0,1-5,0)μg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника (флуорантен,
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3)пирен)

(0,01-5,00)μg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 

Одређивање остатака пестицида (α-HCH, ß-HCH, Lindan,
δ-HCH, DDE, DDD, DDT, Heptahlor, Heptahlor epoksid, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin aldehid, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfat)

α-HCH, ß-HCH,
Lindan, δ-HCH,
DDE, DDD, DDT,
Endrin, Endrin
aldehid, Endosulfan
I, Endosulfan II,
Endosulfan sulfat:
(0,1-5,0)μg/l
Heptahlor, Heptahlor
epoksid, Aldrin,
Dieldrin:
(0,03-5,0)μg/l

US EPA 525.2:1995

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање растворених бромида, хлорида, нитрата, нитрита и сулфата

Бромиди
(0,05 - 2,00)mg/l
Хлориди
(0,1 - 1000)mg/l
Нитрати
(0,02 – 45,2)mg N/l
(0,1 - 200,0)mg NO3/l
Нитрити
(0,015 - 1,50)mg N/l
(0,050 - 5,00)mg NO2/l
Сулфати
(0,1 - 500)mg/l

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1 

Одређивање растворених Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+

Натријум
(0,1-1000)mg/l
Калијум
(0,1-20)mg/l
Калцијум
(0,5-250)mg/l
Магнезијум
(0,5-100)mg/l
Амонијум јон
(0,01– 19,0) mg N/l
(0,02–23,0) mg
NH3/l
(0,02–24,0) mg
NH4+/l

Q3.ХИ.551

Л1 

Одређивање BTEX (бензен, толуен, етилбензен,
о-ксилен, m, p-ксилен)

(0,5-100,0)μg/l

ISO 11423-1:1997

Л1 

Одређивање садржаја метил-терцбутилетра

(1,0-100)μg/l

Q3.ХИ.527

Л1 

Одређивање лако испарљивих халогенованих угљоводоника (хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан, бромоформ, 1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен)

(1,0-1000)μg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 

Одређивање садржаја арсена

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, воде базена, површинске воде:
(0,002-0,300)mg/l
Отпадне воде:
(0,005-2,000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3114 C

Л1 

Одређивање садржаја метала (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Mn)

Воде за пиће, подземне воде, природне минералне, природне изворске, стоне воде, воде базена, површинске воде:
Cd (0,002-0,160)mg/l
Cr (0,01-0,35)mg/l
Cu (0,01-0,35)mg/l
Ni (0,01-0,35)mg/l
Pb (0,01-0,15)mg/l
Zn (0,01-3,50)mg/l
Fe (0,01-15,00)mg/l
Mn (0,010-4,000)mg/l
Отпаднe водe:
Cd (0,005-2,000)mg/l
Cr (0,05-15,00)mg/l
Cu (0,05-10,00)mg/l
Ni (0,05-5,00)mg/l
Pb (0,05-5,00)mg/l
Zn (0,05-15,00)mg/l
Fe (0,02-15,00)mg/l
Mn (0,020-4,000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3111 B

Л1 

Одређивање садржаја елемената

Воде за пиће
Подземне воде
Природне минералне
воде
Природне изворске
воде
Стоне воде
Вода базена
Површинске воде:
Al (3,0-1000)μg/l
As (0,1-500)μg/l
B (13,0-1000 )μg/l
Ba (0,3-1000)μg/l
Cd (0,04-100)μg/l
Cr укупни (0,4-100)μg/l
Cu (0,2-1000)μg/l
Fe (3-500)μg/l
Mn (0,2-100)μg/l
Ni (2-100)μg/l
Se (0,3-100)μg/l
Sb (0,1-100)μg/l
Pb (1-100)μg/l
Zn (3-1000)μg/l
Hg (0,16-10)μg/l
Sr (1-100)μg/l
Отпадне водe:
Al (1,0-3000) μg/l
Sb (0,1-100) μg/l
As (0,1-500) μg/l
Cu (0,1-2000) μg/l
Ba (2,0-3000) μg/l
Be (0,1-100) μg/l
B (1,0-1000) μg/l
Zn (1,0-4000) μg/l
Cd (0,08-500) μg/l
Co (0,2-1000) μg/l
K (5,0-1000) μg/l
Cr укупни
(0,1-1000) μg/l
Mn (0,3-100) μg/l
Mo (0,5-1000) μg/l
Ni (1,0-1000) μg/l
Se (0,3-100) μg/l
Ag (0,5-1000) μg/l
Pb (0,2-1000) μg/l
Tl (0,1-100) μg/l
Te (2,0-1000) μg/l
V (0,1-4000) μg/l
W (0,3-100) μg/l
Hg (0,16-100) μg/l
Fe (3,0-1000) μg/l
Sn (1,0-2000) μg/l

SRPS EN ISO
17294-2:2017
SRPS EN ISO
15587-2:2009

Л1 

Одређивање анјонских површински активних материја мерењем индекса метилен-плавог МБАС

(0,02-20,0)mg/l

Q3.ХИ.513

Л1 

Одређивање азота по Кјелдалу

(1,0-1000)mg/l

SRPS EN 25663:2009

Л1 

Одређивање суспендованих материја

(2-1000)mg/l

ISO 11923:1997

Л1 

Одређивање засићености
кисеоником

(2-200)%

SRPS EN ISO
5814:2014

Л1 

Одређивање концентрације раствореног кисеоника

(0,2-20,0)mg/l

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање раствореног
угљен диоксида

(1,0-100,0)
mg CO2/l

SMEWW20th 11)
метода 4500-CO2 C

Л1 

Одређивање садржаја фенола после дестилације (спектрофотометријска метода са
4-аминоантипирином)

(0,001-0,250)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 5530 C

Л1 

Одређивање сталне и карбонатне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

Q3.ХИ.349

Л1 

Одређивање укупне тврдоће

(0,3-40,0)°dH

SMEWW20th 11)
метода 2340 C

Л1 

Одређивање укупног алкалитета, композитног алкалитета и садржаја бикарбоната

Алкалитет
(0,4-40,0)mmol/l
Бикарбонати
(20-2400)mg/l

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Л1 

Одређивање садржаја кaлцијума

(2,0-400)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-Ca B

Л1 

Одређивање садржаја калијума

(0,1-200)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-K B

Л1 

Одређивање садржаја натријума

(0,1-5000)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-Na B

Л1 
Вода

Мерење температуре (електрични термометар)

(-50 до +150)ºC

SRPS H.Z1.106: 1970

Т1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадна вода

Одређивање мириса -
Праг мириса
(сензорска анализа)

Без, (1-200)TON

SMEWW20th 11)
метода 2150 B

Л1 

Мерење температуре - Tермометријски (физичка метода)

(2,0-100,0)°C

SMEWW20th11)
метода 2550 B

Л1 
Водa - Воде за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена

Одређивање укупног испарног остатка
(рачунска метода)

(10,0-2500)mg/l

Q3.ХИ.494

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја флуорида
(потенциометријска метода са јон-селективном електродом)

(0,10-10,00)mg/l

SMEWW20th11)
метода 4500-F- C

Л1 

Одређивање таложних материја по Имфоху
(Imhoff) (таложење)

(0,1-100)ml/l

Q3.ХИ.187

Л1 

Одређивање садржаја амонијака (спектрофотометријска метода са Неслеровим (Nessler) реагенсом без дестилације)

(0,06-21,0) mg N/l
(0,07-25,0) mg NH3/l
(0,08-27,0) mg NH4+/l

Q3.ХИ.309

Л1 

Одређивање укупног азота (рачунска метода)

(1,0-1000) mg/l

Q3.ХИ.534

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде

Одређивање фенолног индекса после дестилације (спектрометријска метода са 4-аминоантипирином)

(0,100-5,000)mg/l

SRPS ISO 6439:1997

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање укупног неорганског азота (рачунска метода)

(0,455-200,0) mg/l

Q3.ХИ.533

Л1 
Водa - Воде за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде

Одређивање укуса -
Праг укуса
(сензорска анализа)

Без, (1-200) FTN

SMEWW20th 11)
метода 2160 B

Л1 
Водa - Воде за пиће Подземне воде Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Вода базена Површинске воде Отпадне воде

Одређивање садржаја магнезијума
(рачунска метода)

(1,0-200)mg/l

SMEWW20th 11)
метода 3500-Mg B

Л1 

Одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)
(оксидација са персулфатом са УВ лампом и оксидација на високој температури)

(0,3-1000)mg/l

SRPS ISO 8245:2007

Л1 

Одређивање укупних угљоводоника C10-C40 (екстаркција растварачем / GC-FID)

(0,1-10,0)mg/l

SRPS EN ISO 9377-2:2009

Л1 

Одређивање засићености кисеоником
(рачунска метода)

(2-200)%

Q3.ХИ.518

Л1 

Одређивање садржаја укупног, слободног и везаног резидуалног хлора
(спектрофотометријска метода са ортотолидином)

(0,05-90)mg/l

Q3.ХИ.308

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује

(0,1-50,0) mg/dm2
(0,5-300) mg/l

SRPS EN
1186-9:2008

Л1 

Одређивање укупне миграције у симулаторима хране на воденој основи помоћу потпуног потапања

(0,1-50,0) mg/dm2
(0,5-300) mg/l

SRPS EN
1186-3:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање формалдехида у воденом екстракту

(0,1-1)mg/kg

SRPS EN
1541:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије Посуђе и прибор од еластомера

Одређивање садржаја олова, цинкa (техника FAAS) и арсена (техника HGAAS)

Aмбалажа од хартије:
Pb (0,1-10,0)mg/kg
As (0,1-3,0)mg/kg
Посуђе и прибор од еластомера:
Pb (0,1-15,0)mg/kg
Zn (0,01-3,0)%
As (0,2-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.570

Л1 
Предмети опште употребе - Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика Стаклено посуђе, прибор и амбалажа Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса

Одређивање специфичне миграције хрома, никла, мангана, олова, кадмијума и цинка у модел раствор 3% сирћетне киселине и дејонизоване воде

Метално посуђе и прибор од нерђајућег челика Cr, Ni, Mn (0,01-3,0)mg/l
Стаклено посуђе
Стаклени прибор
Pb (0,01-0,5)mg/l
Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса
Pb (0,10-1,0) mg/l
(0,02-0,2) mg/dm2
Cd (0,010-0,10)mg/l
(0,002-0,02)mg/dm2
Cr (0,01-0,50)mg/l
(0,002-0,08)mg/dm2
Zn (0,1-5,0)mg/l
(0,02-0,80)mg/dm2

Q3.ХИ.569

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије Стаклено посуђе и амбалажа Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса Метално посуђе и прибор

Сензорна анализа – једноставни дескриптивни тест

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Житарице и производи од житарица Дечја храна на бази житарица

Одређивање садржаја зеараленона

(10-500)µg/kg

SRPS EN 15850:2012

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање укупног пепела

(4,0-10,0)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање губитка сушењем

(0,5-15,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 

Одређивање pH вредности

(3,0-11,0)

Q3.ХИ.130

Л1 
Храна - Храна биљног и животињског порекла Дијететски производи Почетне и прелазне формуле за одојчад Храна за одојчад и малу децу Додаци исхрани

Одређивање садржаја натријума и натријум хлорида

Почетне и прелазне формуле за одојчад
Натријум
(200-5000)mg/kg
(1,3-33,3)mg/100kJ
Храна биљног и животињског порекла
Дијететски производи
Храна за одојчад и малу децу
Додаци исхрани
Натријум хлорид
(0,2-15,0)%

Q3.ХИ.562

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног и животињског порекла, Дијететске намирнице и додаци исхрани

Одређивање садржаја натријум хлорида

(0,016-4,0)%

Q3.ХИ.711

Л1 
Храна - Формуле за одојчад, Храна за одојчад и малу децу, Храна у лименој амбалажи, Пића у лименој амбалажи (укључујући сокове од воћа и поврћа) Ракије природне од воћа и грожђа, специјализоване природне ракије, жестока алкохолна пића, Eтил-алкохол ферментисан, Печурке (јестиве) и производи од печурака, Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла

Одређивање калаја

(5,0-250,0) mg/kg

SRPS EN 15765:2012

Л1 
Храна - Производи од скроба за прехрамбене производе, Сенф, Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи, Какао производи, чоколадни производи, крем производи, Сурогат кафа, Шећер, Мајонез, Печурке (јестиве) и производи од печурака

Одређивање бакра, цинка и гвожђа

Производи од скроба за прехрамбене производе, Сенф, Супа, сосови, додатак јелима и сродни
производи, Какао производи, чоколадни производи, крем производи,
Сурогат кафа, Шећер, Мајонез
Cu (0,2-75,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и производи од печурака
Zn (1,0-25,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и производи од печурака
Fe (1,0-25,0) mg/kg

Q3.ХИ.529

Л1 
Храна - Млеко Производи од млека Формуле за одојчад Житарице Производи од житарица Храна за одојчад и малу децу Воће Поврће Производи од воћа и поврћа Производи од поврћа Воћни сокови Беланчевине, мешавине беланчевинастих производа Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи Кукуруз Скроб Производи од скроба за прехрамбене производе Печурке (јестиве) и производи од печурака Пиво Прашак за пециво, прашак за пудинг Сенф Супа, сосови, додатак јелима и сродни производи Какао производи, чоколадни производи, крем производи Сирова кафа, производи од кафе без додатог млека, сурогат кафа Шећер Бомбоне Мајонез Пекарски квасац Додаци исхрани

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Жива:
Воће, поврће, производи од
воћа и поврћа и воћни
сокови
(0,009-1,0) mg/kg
Млеко, производи од млека,
формуле за одојчад и храна
за одојчад и малу децу
(0,002-1,0) mg/kg
Житарице, производи од
житарица
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа,
Фини пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат кафа,
Кукуруз, Скроб, Производи
од скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за пудинг,
Супа, сосови, додатак јелима
и сродни производи, Сенф,
Мајонез, Пекарски квасац,
Печурке (јестиве) и
производи од печурака
(0,010-1,0)mg/kg
Додаци исхрани
(0,018-1,0)mg/kg
Пиво
(0,004-0,1)mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Арсен:
Млеко, производи од млека
и формуле за одојчад
(0,005-2,0) mg/kg
Житарице, производи од житарица
(0,030-2,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од
воћа и поврћа, воћни сокови
и храна за одојчад и малу
децу
(0,020-2,0) mg/kg
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа, Фини пекарски производи,
жита за доручак и снек
производи, Сирова кафа,
производи од кафе без
додатог млека, сурогат кафа,
(0,020-1,0)mg/kg
Кукуруз, Скроб, Производи
од скроба за прехрамбене
производе, Прашак за
пециво, прашак за пудинг, Супа, сосови, додатак јелима
и сродни производи,
Пекарски квасац
(0,010-1,0)mg/kg
Печурке (јестиве) и
производи од
печурака,Сенф, Мајонез,
Какао производи, чоколадни
производи, крем производи,
Шећер, Бомбоне,
(0,015-1,0)mg/kg
Пиво
(0,002-1,0)mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Кадмијум:
Млеко, производи од млека и
формуле за одојчад
(0,0025-1,0) mg/kg
Житарице, производи од
житарица
(0,020-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа
и поврћа, воћни сокови и храна
за одојчад и малу децу
(0,008-1,0) mg/kg
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа,
Фини пекарски производи, жита
за доручак и снек производи,
Сирова кафа, производи од кафе
без додатог млека, сурогат кафа,
Кукуруз,
Скроб, Производи од скроба за
прехрамбене производе, Прашак
за пециво, прашак за пудинг,
Супа, сосови, додатак јелима и
сродни производи, Пекарски
квасац
Cd (0,010-1,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и производи од
печурака, Мајонез, Сенф, Какао
производи, чоколадни производи,
крем производи, Шећер, Бомбоне
(0,015-1,0) mg/kg
Додаци исхрани
(0,003-1,5) mg/kg
Пиво
(0,002-1,0) mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 

Одређивање елемената у
траговима: олово, кадмијум,
арсен и жива

Олово:
Млеко, производи од млека и формуле за одојчад
(0,008-1,0) mg/kg
Житарице, производи од
житарица и храна за одојчад и
малу децу
(0,030-1,0) mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа
и поврћа и воћни сокови
(0,020-1,0) mg/kg
Беланчевине, мешавине
беланчевинастих производа,
Фини пекарски производи, жита
за доручак и снек производи,
Сирова кафа, производи од кафе без
додатог млека, сурогат кафа, Кукуруз, Скроб, производи од скроба за
прехрамбене производе, Прашак за пециво, прашак за пудинг, супа, Сосови, додатак јелима и сродни производи, Пекарски
квасац
(0,020-2,0) mg/kg
Печурке (јестиве) и производи од
печурака, Мајонез, Сенф, Какао
производи, Чоколадни производи,
Крем производи, Шећер,
Бомбоне,
(0,015-2,0) mg/kg
Пиво
(0,010-2,0) mg/kg
Дoдаци исхрани
(0,010-4,0) mg/kg

SRPS EN
15763:2012

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног и животињског порекла, Дијететске намирнице и додаци исхрани

Одређивање садржаја несварљивих дијетних влакана (целулозе) и укупних дијетних влакана

Целулоза
(0,3-9,0)%
Укупна влакна
(1,0-30%)

Q3.ХИ.330

Л1 

Одређивање садржаја масти

(0,1-30,0)%

Q3.ХИ.189

Л1 

Одређивање садржаја протеина

(0,1-35,0)%

Q3.ХИ.190

Л1 

Одређивање садржаја пепела

(0,01-3,00)%

Q3.ХИ.126

Л1 

Одређивање садржaја влаге

(4,0-95,0)%

Q3.ХИ.118

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја масти по Герберу (Gerber)

Млеко:
(0-10,0)%
Кисело млеко и јогурт:
(0-10,0)%
Сир:
(1,0-60,0)% Сладолед:
(0-20,0)%

Правилник6)
метода I.3
метода II.1
метода VI.2
метода X.1

Л1 

Одређивање суве материје:
- млека
- киселог млека и јогурта
- сира
- сладоледа

Млеко, кисело млеко и јогурт:
(7,0-13,0)%
Сир:
(8,0-60,0)%
Сладолед:
(10-50)%

Правилник6)
метода I.4
метода II.3
метода VI.1
метода X.2

Л1 

Одређивање степена киселости

(5,0-8,0)°SH

Правилник6)
метода I.2

Л1 

Одређивање pH вредности
киселог млека, јогурта и сира

Кисело млеко и јогурт (4,0-4,5)
pH јединица
Сир (3,4-5,0)
pH јединица

Q3.ХИ.130

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,004-0,55)% P2O5

SRPS ISO 13730:1999

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(10,0-55,0)
mg/kg NaNO2

SRPS ISO 2918:1999

Л1 

Одређивање садржаја масти

(14,0-22,0)%

SRPS ISO 1443:1992

Л1 

Одређивање садржаја
хидроксипролина

(0,2-0,4)%

SRPS ISO 3496:2002

Л1 

Одређивање садржаја азота

(1,68-2,16)%

SRPS ISO 937:1992

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(18,0-60,0)%

Правилник5)
метода 1

Л1 
Храна - Ракија и друга алкохолна пића

Одређивање садржаја етанола

(25,0-60,0)% v/v

Правилник10)
метода 1A

Л1 
Храна - Пиво

Одређивање екстракта основне сладовине

(4,0-20,0)%

Правилник 9)
EBC 9.4

Л1 

Одређивање садржаја етанола

(0,1-6,0)%

Правилник 9)
EBC 9.2.1

Л1 

Одређивање боје

(5,0-60,0)EBC

Правилник 9)
EBC 9.6

Л1 

Одређивање pH вредности

(3,0- 6,0)

Правилник9)
EBC 9.35

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја етанола

(0,01-1,00)%

Правилник7)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја суве
матeрије

(6,0-13,8)%

Правилник7)
метода 1

Л1 
Храна - Кафа и производи слични кафи

Одређивање садржаја
екстрактивних материја

(0,5-30,0)%

Q3.ХИ.450

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(1,0-12,0)%

ISO 11294:1994

Л1 
Храна - Чај и домаћи чај

Одређивање садржаја пепела

(3,0-8,0)%

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање садржаја влаге

(2,0-10,0)%

SRPS ISO 1573:1995

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја воде

(0,2-5)%

Q3.ХИ. 571

Л1 

Одређивање минералних примеса нерастворљивих у хлороводоничној киселини

(0,01-0,2)%

Q3.ХИ.572

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида

(80-100)%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 

Одређивање садржаја јода

(4,0-40,0)mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 
Храна - Масти и уља биљног и животињског порекла

Одређивање киселинског броја

(0,1-1,0) mg KOH/g

SRPS ISO 660:2015

Л1 

Одређивање пероксидног броја

(0,2-20,0) mmol/kg

Правилник5)
метода 6

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола

(0,50-80,0)mg/kg

Правилник8)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја слободних киселина

(7,0-80,0) meq/kg

IHC метода 4

Л1 

(55,0-95,0)%

Q3.ХИ.445

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води

(0,001-1,00)%

Правилник8)
метода 5

Л1 

Одређивање електричне проводљивости

(0,1- 3)mS/cm

IHC метода 2

Л1 

Одређивање садржаја воде

(10,0-25,0)%

Правилник8)
метода 4

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја хлорида

(0,2-5,0)% NaCl

Правилник7)
метода 10

Л1 

Одређивање садржаја шећера

(5,0-75,0)%

Q3.XИ.445

Л1 

Одређивање укупне киселости

(0,05-3,0)%

Правилник7)
метода 18

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у HCl

(0,005-0,100)%

Правилник7)
метода 5

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје

(0-85,0)%

Правилник7)
метода 1

Л1 

Одређивање укупне суве материје

(5,0-75,0)%

Правилник7)
метода 2a

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја масти

(11,0-33,0)%

Правилник 4)
метода II.9

Л1 

Одређивање суве материје

(80,0-98,0)%

Правилник 4)
метода II.1

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнуто тесто

Одређивање садржаја масти по Сокслету (Soxlet)

Жито и млински
производи:
(0,8-1,5)%
Пекарски производи, тестенина и
брзо смрзнуто тесто:
(1,0-35,0)%

Правилник3)
метода I.15
метода II.4
метода IV.4

Л1 

Одређивање садржаја протеина пo Кјелдалу (Kjeldahl)

Жито и млински
производи:
(8,0-13,0)% Пекарски производи, тестенина и брзо смрзнута теста:
(7,0-18,0)%

Правилник3)
метода I.12
метода II.3
метода IV.3

Л1 

Одређивање киселинског степена

Mлински
производи:
(0,8-10,0)

Правилник3)
метода I.16

Л1 

Одређивање пепела
нерастворљивог у хлороводоничној киселини - песак

Mлински производи
(0,010-0,15)%

Правилник3)
метода I.11

Л1 

Одређивање садржаја пепела

Mлински
производи
(0,020-7,00)%

Правилник3)
методa I.10

Л1 

Одређивање садржаја влаге

Жито и млински
производи:
(8,0-15,0)%
Пекарски производи:
(20,0-60,0)%
Тестенина:
(5,0-30,0)%

SRPS EN ISO 712:2012
Правилник3)
метода III.5

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Бомбонски производи

Идентификација и одређивање боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Освежавајућа безалкохолна пића,
Алкохолна пића:
(10-200)mg/l
Бомбонски производи:
(4-700)mg/kg

Q3.ХИ.712

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Алкохолна пића, Какао производи, производи слични чоколади и крем производи, Дијететске намирнице, додаци исхрани, Бомбонски производи, Сладолед, Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Производи од воћа и поврћа

Идентификација боја
(Е 102, Е 104, Е 110, Е 122, Е 123, Е 124, Е 127, Е 128, Е 129, Е 131, Е 132, Е 133, Е 142, Е 151)

Позитивно / негативно
Освежавајућа безалкохолна пића, алкохолна пића, производи од воћа и поврћа
E102,122,123,127,128,129,131,132,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 104, E124 ≥ 5 mg/kg
E 110 ≥ 10mg/kg

Дијететске намирнице, додаци исхрани
E 104, 110, 124 ≥ 5 mg/kg
E102,122,123,127,128,129,131,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 132 ≥ 100 mg/kg

Млеко и производи од млека, сладолед
E102,104,110,123,124,127,128,129,131,132,133,142,151 ≥ 75 mg/kg
E122 ≥ 25 mg/kg

Какао-производи, производи слични чоколади и крем-производи, бомбонски производи
E102,122,123,127,128,129,131,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 104≥ 25 mg/kg,
E 110≥ 17.5mg/kg
E 124≥ 27.5 mg/kg
E 132≥ 250 mg/kg

Производи од меса
E102,104,122,123,127,128,129 ≥ 50 mg/kg
E 110≥ 11 mg/kg
E 124≥ 37.5 mg/kg

Месо
E102,104,110,122,123,124,127,128 ≥ 75 mg/kg
E 129≥ 12.5 mg/kg

Млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнуто тесто
E102,122,123,127,128,129,131,132,133,142,151 ≥ 50 mg/kg
E 104≥ 25 mg/kg,
E 110≥ 17.5mg/kg
E 124≥ 27.5 mg/kg

Q3.ХИ.145

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина

(10,0-350,0)mg/l

Q3.ХИ.103

Л1 

Одређивање садржаја
бензоеве и сорбинске киселине

(5,0-250,0)mg/l

Q3.ХИ.101

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа Дијететски производи Воћни сокови Адитиви Кафа и производи од кафе Освежавајући безалкохолни напици Кекс и сродни производи

Одређивање ацесулфама К, аспартама и сахарина

Аспартам:
(25,0-6000) mg/l (mg/kg)
Ацесулфам К:
(5,0-2500) mg/l (mg/kg)
Сахарин:
(5,0-3000)mg/l (mg/kg)

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја хистамина

(2-800)mg/kg

Q3.ХИ.528

Л1 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање хистамина

(25-800)mg/kg

SRPS EN ISO 19343:2017

Л1 
Храна - Кукуруз и производи од кукуруза Дечја храна која садржи кукуруз

Одређивање садржаја фумонизина Б1 и Б2

(100-4000)µg/kg

SRPS EN
16187:2016

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање сулфатног пепела

(0,06-9,00)%

Q3.ХИ.144

Л1 
Храна - Житарице и производи од житарица Дечја храна на бази житарица

Одређивање садржаја деоксиниваленола

(60-2000)µg/kg

SRPS EN 15891:2012

Л1 
Храна - Жита и производи од жита Дечја храна Сушено воће Кафа и производи од кафе Воћни сокови Вина Ензими

Одређивање садржаја охратоксин А

(0,2-50)µg/kg

Q3.ХИ.511

Л1 
Храна - Жита и производи од жита Сушено воће и производи добијени од њих Дечја храна на бази жита Језграсто воће и производи од њих Уљарице Ензими

Одређивање садржаја афлатоксина
(B1, B2, G1, G2)

(0,1-25)µg/kg

Q3.ХИ.510

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека Дечја храна на бази млека

Одређивање садржаја афлатоксина М1

(0,01-1)µg/kg

SRPS EN ISO 14501:2010

Л1 
Храна - Воћни сокови Кашице и сокови за децу на бази воћа

Одређивање садржаја патулина

(1,0-100)µg/kg

SRPS EN 15890:2012

Л1 
Храна - Дијететски производи Храна за одојчад и малу децу Храна биљног порекла

Одређивање садржаја нитрата и нитрита

Нитрати:
(5-4000)mg/kg
Нитрити:
(0,2-50)mg/kg

Q3.ХИ.535

Л1 
Храна - Храна биљног порeкла

Oдређивање остатака oрганохлорних, органофосфорних, азотних пестициди и триазина
(Quechers, техника GC-MS)
Органохлорни пестициди: α-HCH, β-HCH, линдан,
δ-HCH, хептахлор, хептахлорепоксид, алдрин, диелдрин, ендрин, cis-хлордан, trans-хлордан, нонахлор trans, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфансулфат, DDE, DDD, DDT, хлоробензилат, метоксихлор, хлороталдиметил,
cis-перметрин,
trans-перметрин
Органофосфорни пестициди: мевинфос, етопрофос, хлорпирифос, тетрахлорвинфос
Азотни пестициди: дифенамид, напропамид, пабулат, тебутиурон, молинат, циклоат, пропахлор, хлорпрофам, пронамид, тербацил, алахлор, метолахлор, триадимефон, бутахлор, фенаримол, бромацил, трифлуралин, норфлуразон, флуридон
Триазини:
атратон, атразин, прометон, пропазин, прометрин, тербутрин, симетрин, аметрин, цианазин, хексазинон, симазин

(0,01-10)mg/kg

SRPS EN 15662:2012

Л1 
Храна - Сокови од воћа и поврћа

Одређивање садржаја натријума, калијума, калцијума и магнезијума

Na (2-200) mg/L
K (8-5500) mg/L
Ca (6-150) mg/L
Mg (2-150) mg/L

SRPS EN 1134:2005

Л1 
Храна - Масти животињског порекла

Одређивање садржаја кадмијума

(0,02-0,075)mg/kg

SRPS EN 15774:2017

Л1 
Храна - Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље, јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла

Одређивање садржаја бакра, гвожђа и никла
(техника GFAAS)

Cu (0,02-0,50) mg/kg
Fe (0,1-7,5) mg/kg
Ni (0,05-0,75) mg/kg

SRPS EN 8294:2011

Л1 

Одређивање садржаја олова

(0,002-0,50)mg/kg

SRPS EN
12193:2009

Л1 
Храна - Месо и производи од меса Риба и производи од рибе Млеко и производи од млека Воће Поврће Производи од воћа Производи од поврћа Воћни сокови Житарице Производи од житарица Чај и домаћи чај Освежавајућа безалкохолна пића Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла Дијететски производи

Одређивање садржаја арсена

Месо и производи од меса:
(0,02-0,75)mg/kg
Риба и производи од рибе:
(0,025-3,75)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
(0,025-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека,
(0,01 - 0,2)mg/kg
Дијететски производи:
(0,005- 0,2)mg/kg
Воће, поврће, производи од воћа,
производи од поврћа и воћни сокови:
(0,025-1,5)mg/kg
Чај и домаћи чај,
освежавајућа безалкохолна пића
(0,01-1,00)mg/kg
Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина
(0,01-5,0)mg/kg
Јестива биљна уља и масти, Маргарин, Маслиново уље јестиво и уље комине маслине, Сирово уље, Масти животињског порекла
(0,01-0,50) mg/kg

SRPS EN
14546:2008

Л1 
Храна - Хмељ, производи од хмеља, Eтил-алкохол ферментисан, Сирће, Сирћетна киселина прехрамбеног порекла, Кухињска со, Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина Чај и домаћи чај Освежавајућа безалкохолна пића Ракија и друга алкохолна пића Адитиви Ензимски препарати Ароме

Одређивање садржаја олова, кадмијума, бакра, цинка, гвожђа (техника FAAS) и арсена (техника HGAAS)

Хмељ, производи од хмеља,
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Eтил-алкохол ферментисан
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Cu (0,1-20,0)mg/kg
Zn (0,1-5,5)mg/kg
Fe (1-15)mg/kg
Сирће, Сирћетна киселина
прехрамбеног порекла
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Cd (0,02-0,2)mg/kg
Cu (0,1-20,0)mg/kg
Zn (0,1-5,5)mg/kg
Fe (1-15)mg/kg
As (0,01-5,0)mg/kg
Зачини, екстракти зачина, мешавина зачина
Pb (0,10-2,0)mg/kg
Чај и домаћи чај
Pb (0,1-20,0)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића:
Pb (0,1-0,5)mg/kg
Cd (0,01-1,25)mg/kg
Алкохолна пића
Pb (0,02-2,0)mg/kg
Cu (0,1-20,0)mg/kg
Zn (0,1-2,5)mg/kg
Fe (1-15)mg/kg
Адитиви:
Pb (0,2-10,0)mg/kg
Cd (0,02-2,5)mg/kg
As (0,01-5,0)mg/kg
Ензимски препарати:
Pb (0,1-10,0)mg/kg
As (0,01-5,0)mg/kg
Aроме:
Pb (0,1-10,0)mg/kg
Cd (0,01-1,25)mg/kg
As (0,01-5,0)mg/kg

Q3.ХИ.568

Л1 
Храна - Месо и производи од меса Риба и производи од рибе Млеко и производи од млека Воће Поврће Производи од воћа Производи од поврћа Воћни сокови Житарице Производи од житарица Дијететски производи Додаци исхрани

Одређивање садржаја олова, кадмијума (техника GFAAS), гвожђа, бакра и цинка (FAAS)

Месо и производи од меса
Pb (0,01-1,5)mg/kg
Cd (0,01-1,0)mg/kg
воће, поврће,
Pb (0,01-1,5)mg/kg
Cd (0,006-0,2)mg/kg
Fe (4-100)mg/kg
производи од воћа,
производи од поврћа,
воћни сокови:
Pb (0,01-1,5)mg/kg
Cd (0,006-0,2)mg/kg
Fe (4-100)mg/kg
Cu (1-75)mg/kg
Zn (0,8-25,0)mg/kg
Риба и производи од рибе:
Pb (0,01-1,0)mg/kg
Cd (0,01-1,0)mg/kg
Млеко и производи од млека:
Pb (0,008-0,1)mg/kg
Cd (0,002-0,2)mg/kg
Житарице и производи од житарица:
Pb (0,01-0,5)mg/kg
Cd (0,007-0,4)mg/kg
Дијететски производи:
Pb (0,005-0,1)mg/kg
Cd (0,005-0,1)mg/kg
Додаци исхрани
Pb (0,01-20)mg/kg
Cd (0,01-1,5)mg/kg

SRPS EN 14084:2008

Л1 
Храна - Вино

Одређивање Pb, Cd, As, Cu, Zn, Fe, Sn, B

Pb (0,01-4) mg/L
Cd (0,001-0,80) mg/L
As (0,02-4) mg/L
Cu (0,1-40) mg/L
Zn (0,5-20) mg/L
Fe (0,9-100) mg/L
Sn (0,1-100) mg/L
B (3,0-800) mg/L

OIV
метода MA-AS323-07:R2010

Л1 
Храна

Сензорна анализа –
једноставан дескриптивни
тест

-

Q3.ХИ.344

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног и животињског порекла, Дијететске намирнице и додаци исхрани

Одређивање енергетске вредности 100 g производа
(рачунска метода)

Q3.ХИ.452

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање релативног
садржаја протеина везивног ткива у протеинима меса
(рачунска метода)

(10-30)%

Q3.ХИ.380

Л1 
Храна - Оброци, Храна биљног и животињског порекла, Дијететске намирнице и додаци исхрани

Одређивање садржаја угљених хидрата
(рачунска метода)

Q3.ХИ.451

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи и препарати на бази меда

Одређивање садржаја сахарозе (рачунска метода)

(0,1-12,0)%

Q3.ХИ.446

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја протеина
(рачунска метода)

(10,5-13,5)%

Q3.ХИ.381

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети оште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање укупне миграције

(0,8-300) mg/l
(0,1-50,0) mg/dm2

Q3.ХИ.174

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од вештачких маса

Одређивање миграције елемената

Pb (0,01-160) mg/kg
Cd (0,02-17) mg/kg
As (0,01-47) mg/kg
Hg (0,01-94) mg/kg
Ba (0,02-18750) mg/kg
Al (0,08-70000) mg/kg
Sb (0,01-560) mg/kg
Ni (0,04-930) mg/kg
Co (0,01-130) mg/kg
Cu (0,02-7700) mg/kg
Zn (0,16-46000) mg/kg
Mn (0,10-15000) mg/kg
Se (0,07-460) mg/kg
Sr (0,01-56000) mg/kg

SRPS EN 71-3:2015
тачкe 7.3.3.2 и 7.4.3.2

Л1 

Одређивање величине преко цилиндра за мале делове

SRPS EN 71-1:2016

Л1 
Предмети опште употребе -Дечје играчке од вештачких маса

Сензорна анализа – једноставни дескриптивни тест

Q3.ХИ.708

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Ваздух - Амбијентални ваздух

Oдређивање садржаја азот-диоксида у 24h узорцима

(4-350)μg/m3

Q3.ХИ.341

Л1 

Мерење концентрације бензена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу места
(аутоматско, континуално мерење)

(0,5-50,0) μg/m3

SRPS EN
14662-3:2017

Т1 

Мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом
(аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0)μg/m3

SRPS EN
14625:2013

Т1 

Мерење концентрације угљен моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене спектроскопије
(аутоматско, континуално мерење)

(0,5-100,0) mg/m3

SRPS EN
14626:2013

Т1 

Мерење концентрације азот диоксида и азот моноксида на основу хемилуминисценције
(аутоматско, континуално мерење)

Азот моноксид
(0,5-1200,0) μg/m3
Aзот диоксид
(1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN
14211:2013

Т1 

Мерење концентрације сумпор диоксида на основу ултраљубичасте флуоресценције
(аутоматско, континуално мерење)

(1,0-500,0) μg/m3

SRPS EN 14212:2013
SRPS EN 14212:2013/
AC:2015

Т1 

Мерење концентрације толуена, етилбензена, o-, m-, p - ксилена - Аутоматско узорковање са гасном хроматографијом на лицу места
(аутоматско, континуално мерење)

Толуен, етилбензен,
o-, m-, p - ксилен
(0,5 - 500,0) μg/m3

Q3.ХИ.530

Т1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја олова,
кадмијума и цинка

Pb (10,0-500,0)
μg/m2/дан
Cd (2,0-50,0)
μg/m2/дан
Zn (20,0-500,0)
μg/m2/дан

Q3.ХИ.567

Л1 

Oдређивање садржаја калцијума

(1,0-1300) mg/m2/дан

Q3.ХИ.349

Л1 

Oдређивање садржаја амонијака

(0,3-165) mg/m2/дан

Q3.ХИ.309

Л1 

Одређивање садржаја сулфата

(6,5-325) mg/m2/дан

Q3.ХИ.367

Л1 

Oдређивање садржаја хлорида

(1,0-50,0)
mg/m2/дан

Q3.ХИ.314

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости

(10,0-1700)μS/cm

Q3.ХИ.578

Л1 

Одређивање концентрације водоникових јона - рН

(2,00-12,00)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање садржаја сумпор диоксида у 24h узорцима

(2,5 - 400) μg/m3

Q3.ХИ.532

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја растворних материја

(10,0-4500) mg/m2/дан

Q3.ХИ.377

Л1 

Oдређивање садржаја укупних таложних материја

(10,0-4500) mg/m2/дан

Q3.ХИ.315

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације бензена, толуена, етилбензена, o-, m-, p-ксилена у 24h узорцима

Бензен, толуен, етилбензен, o-, m-, p-ксилен:
(0,5-350) μg/m3

Q3.ХИ.390

Л1 

Одређивање концентрације бензо(а)пирена

(0,5-20,0) ng/m3

SRPS EN 15549:2010

Л1 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида у 24h узорцима

(10-400)μg/m3

Q3.ХИ.370

Л1 

Одређивање PM10 и PM2.5 масене концентрације суспендованих честица

РМ10 (1-150)μg/m3
РМ2.5 (1-120)μg/m3

SRPS EN 12341:2015

Л1 

Одређивање садржаја амонијака у 24h узорцима

(4-400)μg/m3

Q3.ХИ.437

Л1 

Одређивање садржаја приземног озона у 8h узорцима

(4-270)μg/m3

Q3.ХИ.436

Л1 

Одређивање садржаја водоник сулфида у 24h узорцима

(15-200)μg/m3

Q3.ХИ.343

Л1 

Одређивање садржаја азот-диоксида у 1h узорцима

(8-200)μg/m3

Q3.ХИ.342

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање индекса црног
дима – чађи

(6,0-400,0)μg/m3

ISO 9835:1993

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање олова, кадмијума, арсена и никла у фракцији PM10 суспендованих честица (техника GFAAS/ICP-MS)

Pb (1-4000)ng/m3
Cd (0,1-50,0)ng/m3
As (0,5-50,0)ng/m3
Ni (2-100)ng/m3

SRPS EN 14902:2008
SRPS EN 14902:2008/AC:2013

Л1 
Ваздух - Таложне материје

Oдређивање садржаја нерастворних материја
(рачунска метода)

(10,0-4500) mg/m2/дан

Q3.ХИ.377

Л1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Мерење температуре (електрични термометар)

(-20 до + 50)ºC

Q3.ХИ.455

Т1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS ISO 5667-10:2007 тачке 1, 2, 3, 5, 6
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.5,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS EN ISO 19458:2009 (en),
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.4,
4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања здравствене исправности / квалитета подземне воде на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде базена на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе микробиолошких параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 10, 11, 14, 15
SRPS ISO 5667-5:2008
SRPS EN ISO 19458:2009 (en), тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5, 5

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање отпадне воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS ISO 5667-10:2007, тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 5.6
SRPS EN ISO 5667-3:2017

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање површинске воде у циљу утврђивања квалитета на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1: 2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-6:2017 тачке 1,
2, 3, 4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 6, 7.4, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 11, 12, 13, 14, 15

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање подземне воде у циљу утврђивања квалитета подземне воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-11:2005
тачке 1, 2, 3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7- повучен

Т1 

Вода -Вода за пиће Вода базена Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Узорковање воде базена у циљу утврђивања здравствене исправности воде на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Вода -Вода за пиће
Вода базена
Подземна вода
Површинска вода
Отпадна вода

Узорковање воде за пиће у циљу утврђивања здравствене исправности воде за пиће на основу анализе физичких и/или хемијских параметара

SRPS EN ISO 5667-1:2008
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.7.1, 9.8.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање таложних материја

Q3.ХИ.011

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање суспендованих честица
РМ10 и РМ2.5 из амбијенталног ваздуха

SRPS EN 12341:2015
тачка 5.1

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање масене концентрације бензена, толуена, етилбензена, o-, m-, p-ксилена у 24h узорцима

Q3.ХИ.390

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање садржаја амонијака у 24h узорцима

Q3.ХИ.437

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање садржаја приземног озона

Q3.ХИ.436

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање садржаја водоник сулфида у 24h узорцима

Q3.ХИ.343

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање концентрације азот-диоксида у краткотрајним узорцима

Q3.ХИ.014

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање садржаја азот-диоксида у 24h узорцима

Q3.ХИ.341

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање масене концентрације сумпор-диоксида

SRPS ISO 4219:1997
SRPS ISO 4221:1997
тачке 1, 2, 3 и 7

Т1 

Ваздух - Амбијентални ваздух

Узорковање ваздуха за одређивање индекса црног дима- чађи

ISO 9835:1993

Т1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Храна - Оброци

Узимање узорака oброка за одређивање хранљиве вредности

Q3.ХИ.576

Т1 

Храна

Узимање узорака хране за микробиолошка испитивања

SRPS CEN ISO/TS 17728:2016
(en) изузев тачака: 7.2.5, 7.3.1,
7.3.5 i 10.2.1
SRPS ISO 7218:2008 (поглавље
8.1 и 8.2)
Упутство12)

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина

Узимање узорака са површина за
микробиолошка испитивања

SRPS ISO 18593:2010 (тачке: 3.3; 4; 5.3; 5.13; 6.3.1 и 7)

Т1