Преузимање ПДФ-а

ДОО Предузеће за пружање лабораторијских услуга "АЛФА ЛАБ"

Крушевачка 36, 37230 Александровац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-106
ПИБ:104100428
Акр. број:01-149
Web:http://www.vinozupa.com/labaratorija.html
Тел:+381 37 3554 986
Факс:+381 37 3554 986

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. јануар 2006.
Датум последње акр.:29. март 2023.
Датум истицања/укидања акр.:28. март 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Наташа Ивљанин
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381 37 3554 986
Факс:+381 37 3554 986
Е-маил:lab@vinozupa.com

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

29. март 2023. - 28. март 2027.Акредитован
30. децембар 2018. - 29. март 2023.Акредитован
30. децембар 2014. - 29. децембар 2018.Акредитован
30. децембар 2010. - 29. децембар 2014.Акредитован
17. јануар 2006. - 29. децембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија

/

Правилник^5) метода Г II/1

Л1 

Одређивање броја квасница и
плесни

/

Правилник^5) метода Г II/1

Л1 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока

/

Правилник^5) метода Г II/2

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

/

Правилник^5) метода Г II/3

Л1 
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Escherichia coli

/

Правилник^5) метода Г II/4

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Proteus врста

/

Правилник^5) метода Г II/5

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Хоризонтална метода за
откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella- Дeo
1: Откривање Salmonella spp.

/

SRPS EN ISO 6579:2017 изузимајући Анекс Д

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli
Део 2: Техника бројања колонија на 44ºC помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-ß-D-глукуронида

/

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae
Део 2: Метода бројања колонија

/

SRPS ЕН ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

/

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Bаird-Parker)

/

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

/

SRPS ISO
21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

/

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 2: Бројања колонија на 30°C техником засејавања по површини подлоге

/

SRPS EN ISO 4833-2:2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројања колонија на 30°C техником наливања плоча

/

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја афлатоксина В1, В2, G1, G2 и укупних афлатоксина (В1+В2+G1+G2)

опсег стандардне
серије: (1-20) μg/l

AL-DM-41

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмти опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH вредности

1-14) pH

Правилник метода A^5)

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја натријум- бензоата и калијум-сорбата

опсег стандардне
серије:
(0,5 – 60) mg/l

AL-DM-82

Л1 

Одређивање садржаја метала Pb, Cd, As, Ni и Cr

опсег стандардне
серије:
Cd: (0,03-0,2)mg/l,
Pb: (0,1-1) mg/l,
As: (2 – 20) μg/l,
Ni: (0,1-4) mg/l
Cr: (0,1-1) mg/l

Правилник^5)
метода B

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности

(1-14) pH

AL-DM-83

Л1 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја површинских активних материја растворљивих у етанолу

мин. 2mg

AL-DM-84

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја слободних алкалија

мин. 0,02%

AL-DM-85

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе (Mатеријали и предмети који долазе у контакт са храном Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од хартије и вештачких маса)

Одређивање формалдехида

опсег стандардне
серије:
(1,5 – 30) mg/l

SRPS CEN/TS 13130-23:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од стакла, керамике и порцелана

Одеђивање специфичне миграције метала Pb и Cd

опсег стандардне
серије:
Cd: (0,03-0,2)mg/l,
Pb: (0,1-1) mg/l

SRPS ISO 6486-1:2013

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице од метала

Одеђивање специфичне миграције метала Cr, Ni и Mn

опсег стандардне
серије:
Ni: (0,1-4) mg/l
Cr: (0,1-1) mg/l
Mn:(0,1-2) mg/l

AL-DM-86

Л1 
Предмети опште употребе - Предмети који су уметнути у пробушене делове тела човека и предмета који су намењени директном и дуготрајном контакту са кожом

Одеђивање специфичне миграције метала Ni

опсег стандардне
серије:
(0,1 – 4) mg/l

SRPS EN 1811:2012

Л1 
Предмети опште употребе - Материјали и предмети у контакту са храном /од пластике и папира или картона/посуђе/метално, керамичко, стаклено, емајлирано/, амбалажа и други производи предвиђени за контакт са храном и сировинe

Одређивање укупне миграције нискомолекулских органских и неорганских супстанци са контактне површине

мин. 2mg/dm^2

AL-DM-87

Л1 
Предмети опште употребе - Хартија, дуван

Одређивање садржаја Pb

опсег стандардне
серије:
(0,1 – 1) mg/l

AL-DM-32

Л1 

Одређивање садржаја As

опсег стандардне
серије:
(2 – 20) μg/l

AL-DM-33

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Вина

Одређивање садржаја редукујућег шећера Lane-Eymon-ова метода

мин. 1 g/l

AL-DM-02

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кинина

(5-95)mg/l

AL-DM-24

Л1 
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја укупног фосфора

мин 0,25 mg/kg

AL-DM-70

Л1 

Одређивање садржаја патулина

min 5 μg/l

AL-DM-34

Л1 

Ензиматско одређивање садржаја D и L млечне киселине, NAD

мин. 0,01 g/l

SRPS EN 12631:2005

Л1 

Одређивање садржаја укупних киселина (као сирћетна)

max 2 %

Правилник^4)
метода 5

Л1 
Храна - Вино, Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја шећера

Глукоза: min 0,5 g/l
Фруктоза: min 0,5 g/l
Сахароза: min 0,5 g/l

AL-DM-44

Л1 

Одређивање садржаја фенолних материја изражене као гална киселина

(0,05-6)g/l

AL-DM-18

Л1 
Храна - Вина, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја лимунске киселине

опсег стандардне серије:
(150-350) mg/l

AL-DM-37

Л1 

Одређивање садржаја витамина Ц

опсег стандардне
серије:
(10-50) mg/l

AL-DM-35

Л1 
Вина; Алкохолна пића; Воћно вино; Сирће; Воће и поврће и њихови производи; Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кадмијума, гвожђа, бакра и цикна
(техника FAAS)

Zn min. 0,015 mg/l
Cd min. 0,01 mg/l
Fe min. 0,1 mg/l
Cu min. 0,04 mg/l

AL-DM-32

Л1 
Храна - Вина, Воће и поврће и њихови производи, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја конзерванаса кофеина и заслађивача

Na бензоат: min 0,5 mg/l
K сорбат: min 0,5 mg/l
Koфеин: min 0,5mg/l
Aспартам: min 5 mg/l
Сахарин: min 0,25 mg/l
Aцесулфам K: min 0,5mg/l

AL-DM-30

Л1 
Храна - Вина, Воће вино

Одређивање садржаја
слободног сумпор-диоксида (SO2)

min 8 mg/l

AL-DM-09/a

Л1 
Храна - Вина, Воћна вина, Алкохолна пића

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида (SO2)

min 8 mg/l

AL-DM-09/b

Л1 
Храна - Воће и поврће и њихови производи, Освежавајућа безалкохолна пића, Сирће

Одређивање садржаја етанола

min 0,03 % v/v

AL-DM-03

Л1 
Храна - Вина, Воћна вина

Одређивање садржаја пепела

min 0,11 g/l

AL-DM-05

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја метил алкохола

min 0,90 g/hl 100%
vol. alk.

Правилник^2)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја виших алкохола

0,38 g/hl 100% vol. alk.

AL-DM-08

Л1 

Одређивање садржаја естара

(10-600)g/hl 100%vol.alk.

Правилник^2)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја укупне титрационе киселости

мин. 0,45 g/hl 100% vol. alk.

Правилник^2)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја алдехида

(1-100)g/hl 100%vol.alk.

Правилник^2)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја фурфурола

min 0,04 g/hl 100%
vol.alk.

Правилник^2)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја бензалдехида

min 0,1 g/hl 100%
vol.alk.

Правилник^2)
метода 12

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја фосфорне киселине

(100-1000)mg/l

AL-DM-69

Л1 
Храна - Вина

Одређивање садржаја фосфора у вину

min 0,25 mg/l

AL-DM-65

Л1 

Одређивање pH вредности

0-14

OIV-A31MA-EAS313-15

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја инвертног шећера

(3-160)g/l

Правилник^3) метода 4

Л1 
Храна - Воћно вино, Ликери, Слатка ароматизована вина

Одређивање садржаја инвертног шећера

(3-160)g/l

AL-DM-78

Л1 
Храна - Воћна вина, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање рН вредности

0-14

Правилник^4) метода 6

Л1 

Одређивање укупне киселости (потенциометријска титрација)

мин. 0,6 g/l

SRPS ISO 750:2003 т.7.1

Л1 
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање формолног броја

0,2 ml ( 0,1 mol NaOH/100 ml)

SRPS EN 1133:2005

Л1 
Храна - Производи од поврћа

Одређивање садржаја укупних киселина (као сирћетна)

мин. 0,06%

AL-DM-79

Л1 
Храна (Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, уљарице, зачини)

Одређивање садржаја афлатоксина В1, В2, G1, G2 и укупних афлатоксина (В1+В2+G1+G2)

опсег стандардне
серије: (1-20) μg/l

AL-DM-41

Л1 
Храна (Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи, посластичарски производи)

Одређивање укупне масти по Soxhlet-у

мин: 0,01%

AL-DM-80

Л1 
Храна (Алкохолна пића Освежавајућа безалкохолна пића Воће и поврће Производи од воћа и поврћа Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектари, воћни сок у праху Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи Вино Зачини, екстракти и мешавине зачина Чајеви Ароме Адитиви)

Одређивање садржаја Pb

опсег стандардне серије:
(0,1 – 1) mg/l

Al-DM-32

Л1 

Одређивање садржаја As

опсег стандардне
серије: (2 – 20) μg/l

Al-DM-33

Л1 
Храна (Воће и поврће Производи од воћа и поврћа Воћни сокови, концентрисани воћни сок, воћни нектари, мед)

Одређивање садржаја HMF-а (хидроксиметилфурфурала)

Мин: 0,5mg/l

Al-DM-36

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја укупних киселина (као CH3COOH)

min 0,90 g/l

Правилник^3)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја пепела

min 0,11 g/l

Правилник^3) метода 8

Л1 

Одређивање садржаја укупног екстракта (са инвертним шећером) у сирћету

мин. 5 g/L

Правилник^3)
метода 3а

Л1 
Храна - Воће и поврће, Производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја растворљиве суве материје

(0-95)%

SRPS ISO 2173:2007

Л1 
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја влаге

мин. 0,11 %

AL-DM-23

Л1 

Одређивање садржаја пепела

мин. 1,5 ml (0,1 mol NaOH/ 100 ml)

SRPS EN 1135:2005

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у HCl

мин. 0,01%

SRPS ISO 763:2007

Л1 

Одређивање укупне суве материје

min 0,01%

Правилник^4)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја директно редукујућег и укупног шећера

Директно редукујући шећери: min 1%
Укупни редукујући шећери: min 4%

Правилник^4)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида

мин. 0,5%

AL-DM-19

Л1 

Одређивање укупног сумпор- диоксида (SO2) дестилацијом

(1-2500)mg/kg

SRPS EN 13196:2003

Л1 
Храна - Вина, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја испарљивих киселина

min 0,06 g/l

SRPS ISO
6632:2003

Л1 
Храна - Вина

Одређивање садржаја укупних киселина

min 0,55 g/l

OIV-MA-Е- AS313- 01

Л1 
Храна - Воћна вина, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја магнезијума, калцијума, натријума и калијума

опсег стандардних
серија:

Mg : (1-4)mg/l
Ca : (1-4)mg/l
Na : (1-12)mg/l
K : (1-12)mg/l

SRPS EN
1134:2005

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја укупног екстракта

мин. 0,05 g/l

Правилник^2)
метода 1

Л1 
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање релативне густине пикнометром

мин. 1,000

SRPS EN 1131:2005

Л1 

Одређивање L-јабучне киселине (ензиматска метода)

мин. 0,02 g/l

SRPS EN 1138:2005

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја екстракта без инвертног шећера

min 5 g/l

Правилник^3)
метода 3б

Л1 

Одређивање запреминске масе на t=20⁰C, пикнометаром

мин. 0,9940

Правилник^3)
метода 1б

Л1 
Храна - Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање D-изолимунске киселине (ензиматска метода)

мax 600 mg/l

SRPS EN 1139:2005

Л1 
Храна - Вина

Одређивање малвидин диглукозид (квалитативна метода)

/

AL-DM-73

Л1 

Одређивање релативне густине (специфичне тежине), пикнометром

мин. 0,9914

AL-DM-04/а

Л1 

Одређивање садржаја алкохола, пикнометром

(3-20)% v/v

AL-DM-04/b

Л1 

Одређивање садржаја укупног екстракта, пикнометром

мин. 5 g/l

AL-DM-04/c

Л1 

Одређивање садржаја укупног екстракта без шећера (рачунска метода)

мин. 5 g/L

AL-DM-04/d

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја алкохола, пикнометром

min 2,4 %vol

Правилник^2)
метода 1а

Л1 
Храна - Вина

Одређивање садржаја укупних алкохола
(рачунска метода)

/

Приручник^1) страна 121

Л1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Вино

Узорковање вина у сврху физичких и хемијских испитивања

AL-DM-74

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Вино

Испитивање сензорских карактеристика боје, мириса, укуса

/

AL-DM-72

Л1