Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље Чачак , Центар за хигијену и хуману екологију

Веселина Миликића 7, 32000 Чачак

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-099
ПИБ:101120720
Акр. број:01-118
Web:http://www.zdravljecacak.org/
Тел:+381 32 310 345
Факс:+381 32 225 019

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. август 2005.
Датум последње акр.:21. август 2018.
Датум истицања/укидања акр.:20. август 2022.

Контакт особа

Име и презиме:др Милка Левајац
Функција:Начелник центра за хигијену и хуману екологију
Телефон:+381 32 310 345
Факс:+381 32 225 019
Е-маил:higijena@zdravljecacak.org

Локације

Л2 - Лабораторија
Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

21. август 2018. - 20. август 2022.Акредитован
21. август 2014. - 20. август 2018.Акредитован
20. август 2010. - 20. август 2014.Акредитован
22. август 2005. - 20. август 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Одређивање нивоа буке у животној средини

(20-130)dB

SRPS ISO 1996-1:2010
SRPS ISO 1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Минералне воде

Доказивање сулфиторедукујућих клостридија
(квантитативна метода)

Приручник^9)
метода 2-5.1

Л2 

Откривање и бројање стерeптокока фекалног порекла - Део 2: MF метода
(квантитативна метода)

ISO 7899-2:2000 (Е)

Л2 
Вода Вода за пиће Минералне воде Базенске воде

Одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија– Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017

Л2 
Вода Вода за пиће Минералне воде Базенска вода

Откривање и бројање Pseudomonas aeruginosa - MF метода

SRPS EN ISO 16266:2010

Л2 
Вода - Вода за пиће

Доказивање Pseudomonas aeruginosa
(квалитативна метода)

Приручник^9)
метода 2-6.1

Л2 

Доказивање стрептокока фекалног порекла
(квалитативна метода)

ВМК 020

Л2 
Вода Базенска вода

Одређивање броја Staphylococcus aureus

9231 APHA

Л1 
Вода Површинске воде и комуналне отпадне воде

Одређивање броја фекалних колиформних бактерија
(Е. coli)

IDEXX Colilert-18/ Quanti-Tray/2000

Л2 

Одређивање броја укупних колиформних бактерија

IDEXX Colilert-18/ Quanti-Tray/2000

Л2 
Вода - Вода за пиће

Откривање и бројање колиформних организама, термотолерантних колиформних организама и вероватне Escherichiae coli - Део 2: МPN метода

ISO 9308-2:1990 (Е) - повучен

Л2 
Вода Вода за пиће Минералне воде Базенске воде

Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л2 
Вода Површинске воде и комуналне отпадне воде

Одређивање броја фекалних ентерокока

IDEXX Enterolert-E/Quanti-Tray/2000

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе и прибор за животне намирнице

Oткривање Salmonella spp.

/

ВМК 061

Л1 

Oдређивање броја микроорганизама - Техника бројања колонија на 30°C

/

ВМК 060

Л1 

Oдређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Bаird-Parker)

/

ВМК 062

Л1 

Oдређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli -Техника бројања колонија на 44ºC помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил ß-Д-глукуронида

/

ВМК 063

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна (укључујући дијететске производе и суплементе)

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 2: Техника употребом агара са плазмом кунића и фибриногеном

SRPS EN ISO 6888-2:2009

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру (Bаird-Parker)

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама -
Део 2: Бројање колонија на 30°С техником површинског изливања

SRPS EN ISO 4833-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама -
Део 1: Бројање колонија на 30°С техником изливања плоча

ISO 4833-1:2013 (Е)

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44ºC помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-ß-D-глукуронида

ISO 16649-2:2001

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

ISO 21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1: 2017 изузимајући Анекс Д

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама -
Део 1: Бројање колонија на 30°С техником изливања плоча

ISO 4833-1:2013 (Е)

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp

SRPS EN ISO 6579-1: 2017 изузимајући Анекс Д

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама -
Део 2: Бројање колонија на 30°С техником површинске инокулације

SRPS EN ISO 4833-2:2017

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја живе
(термална декомпозиција, амалгамирање, AAS) након екстракције са 0,1М HCl

(0,1-10)mg/kg

ВМК 065

Л1 

Одређивањe садржаја арсена, олова, кадмијума, хрома и никла (техника HGAAS за As;
FAAS за Pb, Cd, Cr, Ni) након екстракције са 0,1М HCl

As (0,025-5)mg/kg
Pb (2-30)mg/kg
Cd (0,2-5)mg/kg
Cr (1,2-50)mg/kg
Ni (1,75-50)mg/kg

ВМК 019

Л1 

Одређивање садржаја слободних алкалија (волуметријa)

(0,01-0,5)%

ВМК 024

Л1 

Одређивањe рН вредности
(потенциометрија)

(0-14)

Правилник^8)
Метода А

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја мангана
(техника FAAS)

(0,02-1,00)mg/l

Приручник^9)
P-V-26/B
стр. 426-429

Л1 
Ваздух Отпадни гас

Одређивање масене концентрације укупних прашкастих материја

(20-1000) mg/m3

SRPS ISO 9096:2010

Л1, Т1 
Вода Вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја магнезијума (ЕDТА комплексометријска метода)

(1,00-200,00)mg/l

ВМК 066

Л1 

Одређивање садржаја калцијума (ЕDТА комплексометријска метода)

(1,00-200,00)mg/l

US ЕPА 215.2:1978

Л1 

Одређивање садржаја сулфата
(турбидиметрија)

(1,00-250,00)mg/l

US ЕPА 375.4:1978

Л1 

Oдређивање садржаја нитрита
(метода молекуларне апсорпционе спектрометрије)

(0,01-100)mg/L NO2
(0,003-30) mg/L N

SRPS ISО 26777:2009

Л1 

Одређивање електричне проводности
(кондуктометрија)

(1-1999)μS/cm

SRPS EN ISО 27888:2009

Л1 

Одређивање укупног остатка после испарења (гравиметрија)

(1-1400) mg/l

Приручник^9)
P-IV-7
стр. 129-130

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање мутноће
(нефелометријски према стандардном формазинском полимеру)

(0,1-1000)NTU

Приручник^9)
P-IV-4/B
стр. 118-119

Л1 

Одређивање садржаја гвожђа
(колориметријски са тиоцијанатом)

(0,05-1,00)mg/l

Приручник^9)
P-V-17/C
стр. 346-347

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода Минерална вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање концентрације водоникових јона - pH вредност (потенциометрија)

(2-12)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање садржаја хлорида
(метода по Мору (Моhr))

(5-400)mg/l

SRPS ISО 9297:1997
SRPS ISО 9297/1:2007

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода

Одређивање укупног резидуалног хлора (јодометријска метода)

(0,5-2)mg/l

SRPS EN ISO 7393-3:2008

Л1 

Одређивање садржаја хлорованих лако испарљивих једињења (хлороформ, бромоформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан)
(техника GC-ECD)

(0,001-0,2) mg/l

ВMK 035

Л1 
Ваздух Отпадни гас

Одређивање масене концентрације угљен -моноксида (CO) - Стандардна референтна метода - недисперзивна инфрацрвенa спектрометрија

0 – 6250 mg/m3

SRPS EN 15058:2017

Л1, Т1 

Одређивање масене концентрације oксида азота (NOx) – Стандардна референтна метода – Хемилуминисценција

0 – 1300 mg/m3

SRPS EN 14792:2017

Л1, Т1 

Одређивање запреминске концентрације кисеоника (O2)
Стандардна референтна метода – Парамагнетизам

3 – 21 %

SRPS EN 14789:2017

Л1, Т1 
Ваздух - Амбијентални ваздух

Одређивање Pb, Cd,As, Ni у фракцији ПМ10 суспендованих честица (GFAAS)

Pb(0,8-4000)ng/m³
Cd (0,05-50)ng/m³
As (0,4-350)ng/m³
Ni (0,9-100)ng/m³

SRPS EN 14902:2008

Л1 

Стандардна гравиметријска метода за одређивање масене фракције ПM 10 или ПM 2,5 масене концентрације суспендованих честица (гравиметрија)

ПМ 2,5:
(1-120)μg/m3
ПМ 10:
(1-150)μg/m3

SRPS EN
12341:2015

Л1 

Одређивање садражаја живе у таложним материјама (термална декомпозиција, амалгамирање, АAS)

(0,15-25)
μg /m^2 /дан

US ЕPА 7473:2007
УП.05.11.13.

Л1 

Одређивање садражаја арсена у таложним материјама (техника HGAAS)

(0,1-25)μg /m^2 /дан

ВМК 059
УП.05.11.13.

Л1 

Одређивање садржаја цинка у таложним материјама
(техника FAAS)

(13-530)μg/m^2 /дан

ВМК 029

Л1 

Одређивање садржаја никла у таложним материјама (техника FAAS)

(13-133)μg/m^2 /дан

ВМК 028

Л1 

Одређивање садржаја кадмијума у таложним материјама (техника FAAS)

(1-13)μg/m^2 /дан

ВМК 027

Л1 

Одређивање садржаја олова у таложним материјама
(техника FAAS)

(13-530)μg/m^2 /дан

ВМК 026

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости у таложним материјама (кондуктометрија)

(1-1999)μS/cm

ВМК 072

Л1 

Одређивање садржаја нитрата у таложним материјама
(спектрофотометрија)

(0,1-15) mgN/m^2 /дан

ВМК 055

Л1 

Одређивање садржаја нитрита у таложним материјама
(спектрофотометрија)

(0,004-1) mgN/m^2 /дан

ВМК 054

Л1 

Одређивање садржаја магнезијума у таложним материјама
(комплексометријска метода)

(0,05-122)
mgMg/m^2 /дан

ВМК 053

Л1 

Одређивање садржаја калцијума у таложним материјама (ЕDТА комплексометријска метода)

(0,8-200)
mg/m^2 /дан

ВМК 052

Л1 

Одређивање садржаја сулфата у таложним материјама
(турбидиметрија)

(1,1-42,4)
mg/m^2 /дан

ВМК 051

Л1 

Одређивање садржаја хлорида у таложним материјама
(метода по Мору (Моhr))

(0,74-100)
mg/m^2 /дан

ВМК 050

Л1 

Одређивање количине пепела у таложним материјама
(гравиметрија)

(0,1-1000)
mg/m2/дан

ВМК 043

Л1 

Одређивање количине нерастворних материја у таложним материјама
(гравиметрија)

(0,1-1000)
mg/m2/дан

ВМК 043

Л1 

Одређивање количине растворних материја у таложним материјама
(гравиметрија)

(2-1000)
mg/m2/дан

ВМК 043

Л1 

Одређивање pH вредности у таложним материјама
(потенциометрија)

(2-12)

SRPS EN ISO
10523:2016

Л1 

Одређивање индекса црног дима - чађи у ваздуху (рефлектометрија)

(6-120)μg/m^3

ВМК 068

Л1 

Одређивање масене концентрације азот-диоксида
(спектрофотометријa)

(2,2-102)μg/m^3

ВМК 021

Л1 

Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида (спектрофотометријa)

(2-182)μg/m^3

ВМК 042

Л1 
Вода - Вода за пиће Минерална вода

Одређивање укупних растворних материја (сувог остатка) на 180ºC
(гравиметрија)

(10-20000)mg/l

ВМК 070

Л1 

Одређивање садржаја бикарбоната (волуметрија)

(6,1-1525)mg/l

АОАC 920.194

Л1 

Одређивање садржаја калијума (техника FAAS)

вода за пиће:
(0,03-20)mg/l
минерална вода:
(0,03-100)mg/l

US EPA 258.1:1974

Л1 

Одређивање садржаја натријума (техника FAAS)

вода за пиће:
(0,01-300)mg/l
минерална вода:
(0,01-600)mg/l

US EPA 273.1:1974

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (алдрин, диелдрин, линдан, хептахлор, хептахлорепоксид, DDT) (техника GC-ECD)

aldrin:
(0,01-0,1)μg/l
dieldrin:
(0,01-0,1)μg/l
linden:
(0,01-0,1)μg/l
heptachlor:
(0,01-0,1)μg/l
heptahlorepoksid:
(0,01-0,1)μg/l
DDT:
(0,01-0,1)μg/l

ВМК 009

Л1 
Вода Вода за пиће Површинска вода

Одређивање амонијака
(спектрофотометијска метода са Неслеровим (Nessler) реагенсом – без дестилације)

(0,03-0,40)mg/LN

(0,04-0,5)mg/L NH3

Приручник^9)
P-V-2/B
стр. 179-182

Л1 

Одређивање садржаја нитрата (UV спектрифотометрија)

(0,085-13,6) mg/LN
(0,4-60) mg/LNO3

Приручник^9)
P-V-31/C
стр. 461-463

Л1 

Одређивање садржаја арсена
(техника HGAAS)

(0,001-0,1) mg/l

ВМК 064

Л1 

Одређивање садржаја алуминијума
(спектрофотометрија)

(0,02-0,50)mg/l

ISO 10566:1994

Л1 
Вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника (аутоматска анализа без разблажења)

(0-4000)mg/l

Приручник^10)
AWWA 5210D
стр. 5-9 до 5-12

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(волуметрија)

(5-50)mg/l

ВМК 069

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(волуметрија)

(30-700)mg/l

SRPS ISO 6060:1994

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника
(метода помоћу електрохемијског сензора)

(0,1-15) mg/l

SRPS ISO 5814:2014

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника
(јодометријска метода)

(0,2-15)mg/l

SRPS ЕN 25813:2009
SRPS ЕN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање садржаја хрома (VI) (спектрофотометрија)

(0,025-0,5)mg/l

US EPA 7196A:1992

Л1 

Одређивање садржаја суспендованих материја
(гравиметрија)

(1-100)mg/l

Приручник^9)
P-IV-9
стр. 133

Л1 

Одређивање адсорбованих органских халогена (кит спектрофотометрија)

(0,05-3)mg/l

HACH Dr Langa LCK 390

Л1 

Одређивање нитрата (кит спектрофотометрија)

(1-60)mg/l NО3

HACH Dr Langa LCK 339

Л1 

Одређивање амонијака после дестилације (спектрофотометрија)

(0,05-20)mg/l NH3 -N

US EPA 350.2:1974

Л1 

Одређивање садржаја азота по Кјелдалу - Метода после минерализације селеном
(Метода по Kjeldahl)

(1-50) mg/l

SRPS ЕN 25663:2009

Л1 

Одређивање фосфора са амонијум-молибдатом
(спектрометријска метода)
- Одређивање ортофосфата

(0,01-6,4)mg/l
PO4^3- -P

SRPS ЕN ISO 6878:2008, део 4

Л1 

Одређивање укупног и композитног алкалитета
(волуметрија)

(0,4 -20)mmol/L

SRPS ЕN ISO 9963-1:2007

Л1 
Вода Вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Одређивање садржаја живе
(метода за живу у чврстим и течним узорцима термалном декомпозицијом амалгамирањем, AAS)

(0,001-5)mg/l Hg

US EPA 7473:2007

Л1 

Одређивање садржаја кадмијума (техника FAAS)

(0,001-0,50)mg/l

SRPS ISО 5961:1997

Л1 

Одређивање садржаја никла
(техника FAAS)

(0,005-3,00)mg/l

US ЕPА 249.1:1978

Л1 

Одређивање садржаја хрома
(техника FAAS)

(0,003-2,00)mg/l

Приручник^9)
P-V-20/C
стр. 377-380

Л1 

Одређивање садржаја цинка
(техника FAAS)

(0,001-1,00)mg/l

Приручник^9)
P-V-12/C
стр. 286-289

Л1 

Одређивање садржаја бакра
(техника FAAS)

(0,002-3)mg/l

Приручник^9)
P-V-7/D
стр. 231-234

Л1 

Одређивање садржаја олова
(техника FAAS)

(0,005-1,00)mg/l

US ЕPА 239.1:1978

Л1 
Ваздух - Отпадни гас

Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Део 1: Мануелна гравиметријска метода

(0,5-50) mg/m3

SRPS EN 13284-1:2017

Л1, Т1 
Вода Вода за пиће Површинска вода Отпадна вода

Одређивање уља и масти
(техника FTIR спектрофотометрија)

(0,1-100) mg/l

ВМК 048

Л1 

Одређивање фенолног индекса
(спектрометријска метода са 4-аминоантипирином после дестилације)

(0,001-0,005)mg/l

(0,01-0,05)mg/l отпадне воде

SRPS ISO
6439:1997
Metoda В

Л1 

Одређивање садржаја анјонских детерџената (алкил бензил-сулфонат типа)
(спектрофотометријска метода са метиленским плавим)

(0,025-20)mg/l ABS

Приручник^10)
АWWА 5540C
стр. 5-47 до 5-49

Л1 
Ваздух Отпадни гас

Одређивање димног броја

0-9

SRPS B.H8.270:1968 повучен

Л1, Т1 

Одређивање угљен-моноксида, угљен-диоксида и кисеоника –Карактеристике перформанси и калибрација аутоматизованихмерних система

CO (6-6250)mg/m3
CO2 (0-20) % v/v
O2 (0 - 25) % v/v

SRPS ISO 12039:2011

Л1, Т1 

Мерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима

3 – 50 m/s

SRPS ISO 10780:2010

Л1, Т1 

Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида- Карактеристике перформанси аутоматизованих метода мерења

0 – 8000 mg/m3

SRPS ISO 7935:2010^(1)

Л1, Т1 
Вода Вода за пиће Базенска вода

Одређивање слободног хлора и
укупног хлора са N,N-1,4-
fenilendiaminom за рутинску
контролу ( колориметријска
метода)

(0,03-2)mg/l

SRPS EN ISO
7393-2:2018

Л1 
Вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(кит спектрофотометрија)

(15-150)mg/l

HACH Dr Langa LCK 314

Л1 
Ваздух Отпадни гас

Oдређивање водене паре у испустима-Стандардна референтна метода

4% -40%
29 – 250 g/m3

SRPS EN 14790:2017

Л1, Т1 
Вода - Вода за пиће Минерална вода

Одређивање садржаја флуорида спектрофотометријски са Zr (IV) јоном оксихлоридом и ализарином С

(0,05-2,50)mg/l

Приручник^9)
P-V-15/B
стр. 323-326

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање потрошње KMnO4 кувањем у киселој средини и титрацијом по Кubel-Тiemann

(0,5-150)mg/l

Приручник^9)
P-IV-9/А
стр. 134-137

Л1 
Вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(кит спектрофотометрија)

(100-2000)mg/l

HACH Dr Langa LCK 414

Л1 
Вода Вода за пиће Базенска вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање температурe термометром са подеоцима
0,1°C

(-4 - 100)°C

SRPS H.Z1.106: 1970

Л1 
Вода Површинска вода Отпадна вода

Одређивање укупног фосфора после дигестије азотном-сумпорном киселином

(0,01-6,4)mg/l Р

SRPS ЕN ISO 6878:2008, део 8

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор за животне намирнице, амбалажа, полиетилен

Oдређивање садржаја живе у миграционом раствору 3% CH3
(24 часа на 20±2ºС) COOH и/или деминерализоване воде
(термална декомпозиција, амалгамирање, AAS)

(0,002-0,01)mg/l

ВМК 073

Л1 
Предмети опште употребе (материјали и предмети у додиру са прехрамбеним производима - пластичне масе)

Испитивање укупне миграције у симулаторе хране на воденој основи помоћу потпуног потапања
(гравиметрија)

(6-50)mg/kg
(1-10)mg/dm^2

SRPS EN 1186-3:2008

Л1 

Испитивање укупне миграције у симулаторе хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује
(гравиметрија)

(6-50)mg/kg
(1-10)mg/dm^2

SRPS EN 1186-9:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор за животне намирнице, амбалажа, полиетилен

Одређивањe садржаја арсена, олова, кадмијума, хрома, цинка, никла и мангана у миграционом раствору
3% CH3
(24 часа на 20±2ºС или COOH и/или деминерализоване воде
30 минута на 100ºС)
(техника HGAAS за As;
FAAS за Pb, Cd, Cr, Zn, Mn, Ni)

As (0,001-0,01)mg/l
Pb (0,08-1)mg/l
Cd (0,008-0,5)mg/l
Cr (0,03-1)mg/l
Zn (0,02-50)mg/l
Mn (0,015-1)mg/l
Ni (0,05-1)mg/l

ВМК 018

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја јода
(волуметрија)

(1 - 30)mg/kg

SRPS E.Z8.002: 2001

Л1 
Храна - Готова јела

Одређивање садржаја воде
(гравиметријa)

(0,01- 80)%

ВМК 056

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Oдређивање садржаја конзерванаса (бензојева и сорбинска киселина)
(метода течне хроматографије)

Бензојева киселина:
(10-2500)mg/l
Сорбинска киселина:
(10-2500)mg/l

ВМК 031

Л1 
Храна - Желе производи и ратлук

Одређивање садржаја воде
(рефрактометрија)

(0,1-85)%

Правилник^7)
Метода 4

Л1 
Храна - Какао производи, бомбонски производи, кекс и производи слични кексу

Одређивање садржаја пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (песак) (гравиметрија)

(0,01- 5)%

Правилник^7)
Метода 5г

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

(0,01- 10)%

Правилник^7)
Метода 5а

Л1 

Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)

(0,01- 10)%

Правилник^7)
Метода 1

Л1 
Храна - Зачини

Одређивање садржаја пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (песак) (гравиметрија)

(0,01- 5)%

SRPS ISO 930:2001

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

(0,01- 10)%

SRPS ISO 928:2001

Л1 
Храна - Супе, сосови, додаци јелима

Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)

(0,01- 70)%

SRPS E.Z8.012: 1994

Л1 

Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)

(0,01- 10)%

SRPS E.Z8.011: 1993

Л1 
Храна - Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)

(0,01 -10)%

ВМК 046

Л1 
Храна - Готова јела

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

(0,01- 5)%

ВМК 057

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање губитка сушењем
(гравиметрија)

(0,01 -10)%

SRPS E.L8.016: 1992

Л1 

Одређивање поларизације
(полариметрија)

(90 -99,90)°

ВМК 044

Л1 
Храна - Производи од кафе

Одређивање садржаја екстрахованих материја
(гравиметрија)

(0,01- 30)%

ВМК 006

Л1 

Одређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

(0,01 – 10)%

ВМК 005

Л1 

Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)

(0,1 – 20)%

ВМК 004

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, воћни сокови, нектари, печурке и производи од печурки

Oдређивање садржаја конзерванаса (бензојева и сорбинска киселина) у производима од воћа и поврћа
(метода течне хроматографије)

Бензојева киселина:
(50-2500)mg/l
Сорбинска киселина:
(50-2500)mg/l

ВМК 031

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)
-за производе од поврћа
-за производе од печурки

(0,01-14,6)%

ВМК 047

Л1 

Одређивање укупне киселости у производима од воћа и поврћа, воћним соковима, нектарима (волуметрија)

јабучна киселина
(0,1-3)g/100g
сирћетна киселина
(0,1-3)g/100g

SRPS ISO 750:2003

Л1 

Одређивање рН вредности у производима од воћа и поврћа, воћним соковима, нектарима (потенциометрија)

(0-14)

Правилник^5)
Метода 6

Л1 

Одређивање пепела нерастворног у
хлороводоничној киселини (песак) (гравиметрија)
-производи од воћа и поврћа
-печурке и производи од печурки

(0,05 -5) %

Правилник^5)
Метода 5

Л1 

Одређивање укупне суве материје у производима од воћа и поврћа, воћним соковима, нектарима (гравиметрија)

( 0,01-80)%

Правилник^5)
Метода 2

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје у производима од воћа и поврћа, воћним соковима, нектарима (рефрактометрија)

(0-95)%

Правилник^5)
Метода 1

Л1 
Храна - Мед и други пчелињи производи

Одређивање активности дијастазе
(спектрофотометрија)

2-40

AOAC 958.09

Л1 

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола
(спектрофотометрија)

(2,4-80)mg/kg

Правилник^4)
Метода 9

Л1 

Одређивање киселости у меду
(волуметрија)

(1-60)mmol/kg

Правилник^4)
Метода 7

Л1 

Одређивање нарастворљивих материја у меду
(гравиметрија)

(0,01- 10)%

Правилник^4)
Метода 5

Л1 

Одређивање воде у меду
(рефрактометрија)

(5-30)%

Правилник^4)
Метода 4

Л1 

Одређивање садржаја сахарозе у меду (волуметрија)

(0,1-15)%

Правилник^4)
Метода 3

Л1 

Одређивање садржаја редукујућих шећера у меду
(волуметрија)

(40-80)%

Правилник^4)
Метода 2

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине

Одређивање количине воде у житу (пшеница, пиринач)
(гравиметрија)

мин. 0,01%

Правилник^3)
Метода I.8

Л1 

Одређивање киселости брашна (волуметрија)

мин. 0,1

Правилник^3)
Метода I.16

Л1 

Одређивање садржаја песка у брашну (гравиметрија)

мин. 0,01%

Правилник^3)
Метода I.11

Л1 

Одређивање садржаја пепела у брашну (гравиметрија)

мин. 0,01%

Правилник^3)
Метода I.10

Л1 

Одређивање степена киселости (волуметрија)
-жита и млински производи
-брашно
-пекарски производи
-тестенине

(0,1- 10)

Правилник^3)
Метода I.6
Метода I.16
Метода II.2
Метода III.6

Л1 

Одређивање садржаја воде
(гравиметрија)
-жито и млински производи,
брашно
-пекарски производи
-тестенине
-брзо смрзнута теста

(0,01 – 60)%

Правилник^3)
Метода I 8
Метода II 1
Mетода III 5
Метода IV 2

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање pH вредности вредности у јогурту, киселом млеку и павлаци (потенциометрија)

(0-14)

ВМК 001

Л1 

Одређивање садржаја натријум-хлорида у кајмаку
(волуметрија)

(0,03-3)%

Правилник^1)
Метода VII.3

Л1 

Одређивање садржаја воде (гравиметрија)
- млеко у праху
-сир
-кајмак

(0,1-10)%
(0,1-70)%
(0,1-30)%

Правилник^1)
Метода IV.1
Метода VI.1
Метода VII.1

Л1 

Одређивање киселости у млеку (волуметрија)

(0,1-10) °SH

Правилник^1)
Метода I.2

Л1 

Одређивање садржаја суве материје (гравиметрија)
млеко
јогурт,кисело млеко
млеко у праху
павлака
сир
кајмак
сладолед

(0,1-20)%
(0,1-20)%
(0,1-40%)
(0,1-40%)

Правилник1)
Метода I4
Метода II3
Метода X2
Метода X2

Л1 

Одређивање садржаја млечне масти
(ацидобутирометрија)
млеко
јогурт,кисело млеко
млеко у праху
павлака
сир
кајмак
сладолед

(0,1-7,0)%
(0,1-7,0)%
(0,1-7,0)%
(0,1-40)%
(0,1-40)%
(0,1-50)%
(0,1-40)%

Правилник1)
Метода I.3
Метода II 1
Метода IV2
Метода V1
Метода VI2
Метода VII2
Метода Х 1

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Печурке, Жита, млински и пекарски производи, Освежавајућа безалкохолна пића, Шећер, Бомбонски производи

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (алдрин, диелдрин, линдан, хептахлор, хептахлор епоксид, DDT, DDE, DDD, ендосулфан, α-HCH, β-HCH, γ-HCH)
(техника GC-ECD)

(0,01-0,1)mg/kg

ВМК 008

Л1 
Храна Воћe и поврћe, Производи од воћа и поврћа, Печурке и њихови производи, Жита, млински производи, Ензими, Производи од млека, Чоколада и производи, Кухињска со, Дијететски суплементи

Одређивање садржаја арсена
(техника HGAAS)

(0,01-1)mg/kg

ВМК 016

Л1 
Храна

Одређивање садржаја протеина
(метода по Кјелдалу (Kjeldahl))
-млеко и млечни производи
-жита,млински и пекарски производи,брзо смрзнута теста
-месо и месни производи
-готова јела

(0,1- 10)%
(0,1-20)%

(0,1-30)%
(0,1-10)%

ВМК 032

Л1 

Одређивање енергетске вредности (рачунски)

ВМК 058

Л1 

Одређивање садржаја масти
(метода по (Soxhlet-у))
-жита,млински,пекарски ,
фини пекарски производи
- брзо смрзнута теста
- готова јела
- снек производи
- биљна маст

(0,7 - 30)%
(0,7 - 40)
(0,7 - 10)%
(0,7 - 45)%
(0,7 - 85)%

ВМК 033

Л1 
Храна - Воће и поврће Производи од воћа и поврћа, Печурке

Одређивање садржаја органохлорних пестицида
(алдрин, диелдрин, линдан, хептахлор, хептахлор епоксид, DDT, DDE, DDD, ендосулфан, α-HCH, β-HCH, γ-HCH) (техника GC-ECD)

aldrin:
(0,001-0,100) mg/kg
dieldrin:
(0,001-0,100)mg/kg
linden:
(0,001-0,100)mg/kg
heptachlor:
(0,001-0,100)mg/kg
heptahlorepoksid:
(0,001-0,100)mg/kg
DDT:
(0,001-0,1) mg/kg
DDE:
(0,001-0,1) mg/kg
DDD:
(0,001-0,1) mg/kg
endosulfan:
(0,001-1,0) mg/kg
α-HCH:
(0,001-0,100) mg/kg
β-HCH:
(0,001-0,100) mg/kg
γ-HCH:
(0,001-0,100) mg/kg

ВМК 008

Л1 

Одређивање садржаја живе након микроталасне дигестије
(термална декомпозиција,
амалгамирање, AAS)

(0,001-0,5)mg/kg

US EPA 7473:2007

Л1 

Одређивање садржаја олова, кадмијума и бакра
(техника FAAS)

Pb (0,05-5)mg/kg
Cd (0,02-1)mg/kg
Cu (0,05-10)mg/kg

ВМК 017

Л1 
Храна - Мед и други пчелињи производи

Одређивање електричне проводљивости медa

(2-1999) μS

ВМК 075

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Отпадна вода

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009 тачке 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.5,
4.5, 5

Л1 

Отпадна вода

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS EN ISO 5667-10:2007 осим тачке 4.2.2

Л1 

Површинска вода

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009 тачке 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.4, 4.5, 5

Л1 

Површинска вода

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008 тачке 1,2,3,4,5,6,7,8.1,8.2,8.3,8.4,10,11,12,13,14,15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-4:1997 осим тачака 3.2, 3.3,и 3.4-повучен
SRPS ISO 5667-6:2017 тачке 1,2,3,4,5.1.1,5.1.2,5.2, 6,7.4,8.1,9.1,10.1,10.2,
10.3,10.4,10.5,10.9,10.10,11, 12,13,14,15

Л1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009 тачке 1,2,3,4.1,4.2, 4.3,4.4.1, 4.4.2, 4.5,5

Л1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

Правилник^11) део II

Л1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008. тачке 1,2,3,4,5,6,7,8.1,8.2,8.3,8.4,10,11,12,13,14,15
SRPS EN ISO 5667-3:2017
SRPS ISO 5667-5:2008

Л1 

Вода - Вода за пиће

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

Правилник^11) део II

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS ISO 18593:2010

Л1