Преузимање ПДФ-а

ДОО Југоинспект – Нови Сад Предузеће за контролу квалитета и квантитета робе и услуга, Нови Сад, Централна лабораторија Лабораторија за испитивање нафтних и хемијских производа, текстила, коже и обуће

Дунавска 23/I, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-098
ПИБ:100237781
Акр. број:01-091
Web:http://www.juins.co.rs/
Тел:+381 21 422 733
Факс:+381 21 6611 822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. јун 2004.
Датум последње акр.:22. децембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:21. децембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:Директор Квалитета
Телефон:+381 21 422 733, 0648684959
Факс:
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

Локације

Л4 - Лабораторија (Приморска 86, Нови Сад)
Л3 - Лабораторија (Приморска 86, Нови Сад)
Л1 - Лабораторија (Приморска 86, Нови Сад)
Л2 - Лабораторија (Каналска бб, Нови Сад)

Историја статуса

22. децембар 2022. - 21. децембар 2026.Акредитован
22. децембар 2018. - 21. децембар 2022.Акредитован
22. децембар 2014. - 21. децембар 2018.Акредитован
22. децембар 2010. - 21. децембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 22. децембар 2010.Акредитован
1. јун 2004. - 11. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
дизел -мотори-AUS 32 агенс за смањење NO2

Одређивање садржаја елемената у траговима
(Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na,Ni, P i Zn) методом ICP-OES

Al: 0,1 – 10,7 mg/kg
Ca: 0,2 – 10,5 mg/kg
Cr: 0,2 – 10,8 mg/kg
Cu: 0,2 – 10,6 mg/kg
Fe: 0,1 – 10,7 mg/kg
K: 0,2 – 11,1 mg/kg
Mg:0,4 – 10,5 mg/kg
Na: 0,2 – 11,1 mg/kg
Ni: 0,2 – 10,5 mg/kg
P: 0,2 – 11,1 mg/kg
Zn: 0,2 – 10,8 mg/kg

SRPS ISO 22241-2:2019
Annex I

Л2 
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка, - за прехрамбену индустрију

Одређивањасадржаја укупног гвожђа уметанолу

мин 0,04 mg/kg

TM-1200/36

Л2 

Одређивање садржаја тешких метала (као Pb)

мин. 0,019 mg/kg

TM-1200/24

Л2 

Одређивање садржаја гвожђа (као Fe)

мин. 0,04 mg/kg

TM-1200/23

Л2 
Ђубрива и сировине за њихову производњу

Одређивања садржаја олова, кадмијума, хрома, бакра, никла, живе, цинка и арсена

Pb: 0,06 mg/kg до 1000 mg/kg Cd: 0,01 mg/kg до 1000 mg/kg Cr: 0,003 mg/kg до 1000 mg/kg Cu: 0,16 mg/kg до 1000 mg/kg Ni: 0,02 mg/kg до 1000 mg/kg Hg: 0,01 mg/kg до 1000 mg/kg Zn: 0,01 mg/kg до 1000 mg/kg As: 0,05 mg/kg до 1000 mg/kg

TM-1200/22

Л2 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Нафта и нафтни производи Деривати масти и уља Метилестери масних киселина (МЕМК)

Одређивање метилестара
полинезасићених (≥ 4
двогубе везе) масних
киселина (ПНМК)

(0,3-3,0)% m/m

SRPS EN
15779:2015

Л4 

Одређивање садржаја
фосфора емисионом
спектрометријом са
индуктивно куплованом
плазмом

(4-20)mg/kg

TM-1200/21

Л2 
Hафта и нафтни производи Деривати масти и уља Метилестери масних киселина (МЕМК)

Одређивање садржаја Ca, K, Mg и Na оптичком емисионом спектрометријом са индуктивно куплованом плазмом

(1-10)mg/kg

TM-1200/20

Л2 
Hафта и нафтни производи Деривати масти и уља Метилестери масних киселина (МЕМК)

Одређивање садржаја
метанола

(0,01-0,5)% m/m

SRPS EN
14110:2018

Л4 
Нафта и нафтни деривати Деривати масти и уља Метилестери масних киселина (МЕМК)

Одређивање садржаја
слободног и укупног
глицерола и моно-, ди- и
триглицерида

Слободни глицерол
мин. 0,001% m/m
Глицериди
(моно-, ди- и три-)
мин. 0,10% m/m

SRPS EN
14105:2021

Л4 
Нафта и нафтни производи Деривати масти и уља Метилестери масних киселина (МЕМК)

Одређивање садржаја естра и метилестра линоленске
киселине

МЕМК
мин. 90% m/m
Линоленска
киселина
(1-15)%m/m

SRPS EN
14103:2020

Л4 
Дизел горива

Одеђивање типова ароматичних угљоводоника у средњим дестилатима - Метода течне хроматографије високих перформанси са детекцијом индекса рефракције

MAH:
(6-30)% m/m
DAH:
(1-10)% m/m
T+AH:
(0-2)% m/m
POLY-AH:
(1-12)% m/m
Тотални ароматични угљоводоници:
(7-42)% m/m

SRPS EN
12916:2022

Л2 
Дизел гориво

Одеђивање еуромаркера (solvent yellow 124) у гасном уљу и керозину - Метода течне хроматографије високих перформанси са УВ детекцијом

мин. 0,07 mg/l

TM 1200/18

Л2 
Течни нафтни гас: Пропан (ПН) Бутан (БН) Пропан-бутан смеша (ПБС) Аутогас (АУТОГАС ТНГ)

Анализа гасном хроматографијом

мин. 0,1% m/m

SRPS EN 27941:2009

Л1  

Утврђивање присутности водоник-сулфида - Метода са олово-ацетатом

SRPS EN ISO 8819:2010

Л1  

Одређивање раствореног остатка - Гравиметријска метода на високој температури

(20-100)mg/kg

SRPS EN 15471:2017

Л1  
Течни нафтни гас (ТНГ)

Испитивање угљоводоника минералних уља - Одређивање састава течних нафтних гасова - Гасна хроматографска анализа уз посебно разматрање 1,3-бутадиена са масеним удеом ≤ 0,1% (m/m

1,3 бутадиен
≤ 0,1 % (m/m)

DIN 51619:2004

Л1  

Стандардна метода испитивања укупног испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултраљубичастом флуоресценцијом

(1-100) mg/kg

SRPS B.H8.125:2015
ASTM D6667 - 14 (2021)

Л1  
И-13 Физичка испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Течни нафтни гас: Пропан (ПН) Бутан (БН) Пропан-бутан смеша (ПБС) Аутогас (АУТОГАС ТНГ)

Дејство корозије на бакар - Испитивање са бакарном траком

(1-4)оцена

SRPS EN ISO 6251:2008

Л1  

Одређивање притиска - ТНГ метода

SRPS EN ISO 4256:2008

Л4 
Hафта и нафтни производи (наставак) Течни нафтни гас: Пропан (ПН) Бутан (БН) Пропан-бутан смеша (ПБС) Аутогас (АУТОГАС ТНГ)

Горива за моторна возила -
ТНГ (течни нафтни гас) –
Захтеви и методе испитивања

SRPS EN 589:2022
Прилог Б

Л1  

Одређивање густине или релативне густине - Метода помоћу ареометра

(500-650)kg/m3

SRPS EN ISO 3993:2008

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Хемикалије и хемијски производи Гликоли, антифриз

Стандардна метода испитивања за одређивање тачке кључања средства за хлађење мотора

(104-200)°C

SRPS H.Z8.058:2015

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка, - за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја остатка после упаравања

(0,001-0,4)% m/m

SRPS H.B8.205:1984

Л1  

Одређивање садржаја мравље киселине

SRPS H.B8.227:2020

Л1  

Одређивање садржаја сирћетне киселине

(9-99,9)%

SRPS H.B8.200:1984

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - технучка, - за прехрамбену индустрију

Одређивање изгледа

SRPS H.B8.202:
1984

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка ту - за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја неорганских сулфата – Турбидиметријска метода

(0,001-0,1)% m/m

SRPS H.B8.214:1985

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Гликоли, антифриз

Одређивање резервне алкалности

SRPS H.Z8.059:2018

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Метанол - технички

Одређивање боје у јединицама по Хазену (колориметријаска метода)

(0-500) јединица по Хазану

SRPS ISO 2211:2016

Л1  
ђубрива

Карбамид (уреа)
Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)

(0,1 - 15,0) % m/m

PS H.B8.149:1985-
"повучен"

Л4 
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка, - за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја неорганских хлорида

SRPS H.B8.213:1985

Л1  
Ђубрива и сировине за њихову производњу - Средства за исхрану биља и оплемењачи земљишта

Одређивање укупног азота у уреи

(1-46,5)% m/m

SRPS EN 15478:2009

Л1  

Одређивање садржаја естрахованог фосфора исказаног као %P2O5

(2-55)% m/m

ТМ-1200/35

Л1  

Одређивање садржаја калијума растворљивог у води

SRPS EN 15477:2009

Л1  

Одређивање екстрахованог фосфора (гравиметријски уз коришћење хинолин-фосфомолибдата)

SRPS EN 15959:2012

Л1  

Испитивање просејавањем

(0-100) % m/m

SRPS EN 1235:2011

Л1  

Одређивање садржаја
калијума

(1-60)%m/m K2O

SRPS H.B8.294: 1984 - повучен

Л1  

Одређивање садржаја влаге

(0,1-15,0)% m/m

SRPS EN
12048:2011

Л1  

Екстракција фосфора растворљивoг у 2% мрављој киселини

SRPS EN
15919:2011

Л1  

Одређивање садржаја укупног азота у минералним ђубривима која садрже азот само као нитратни, амонијачни и амидни, помоћу две различите методе (волуметрија)

SRPS EN 15750:2011

Л1  

Одређивање амонијачног азота

(2- 34)% m/m

SRPS EN
15475:2016

Л1  

Одређивање садржаја нитратног и амонијачног азота према Деварду (волуметрија)

(2-34)%

SRPS EN
15476:2016

Л1  

Екстракција водорастворљивог фосфора

SRPS ISO 5316:1996
SRPS EN 15958:2012

Л1  

Екстракција фосфора у 2% лимунској киселини

SRPS EN 15920:2011

Л1  

Екстракција фосфора растворљивих у минералним киселинама

SRPS ISO 7497: 1996
SRPS EN 15956:2011

Л1  
Ђубриваи сировине за њихову производњу - Средства за исхрану биља и оплемењачи земљишта

Екстракција фосфора растворљивог у неутралном амонијум-цитрату

SRPS EN 15957:2011

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Метанол - технички

Стандарднаметода испитивања
времена редукције раствора
калијум-перманганата

SRPS H.B8.226:2020

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сапуни

Одређивање садржаја укупних алкалија и садржаја укупних масних материја

SRPS ISO
685:2020

Л1  

Одређивање садржаја укупних слободних алкалија

SRPS ISO
684:1992

Л1  

Одређивање садржаја хлорида

мин. 0,1 % m/m

SRPS ISO 457:2014

Л1  

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

мин. 0,05 % m/m

SRPS ISO
672:2014

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Површински активне материје и сапуни

Одређивање садржаја воде

мин. 5 % m/m

SRPS ISO
4318:2014

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Површински активне материје Прашкови за прање

Одређивање садржаја активног кисеоника

(0-2)% m/m

SRPS ISO
4321:1992

Л1  

Одређивање садржаја укупних површински активних материја

(0-40)% m/m

ТМ-1200/04

Л1  

Одређивање садржаја слободних алкалија или слободних киселина

SRPS ISO
4314:1992

Л1  

Одређивање алкалитета

SRPS ISO
4315:2014

Л1  

Одређивање рН вредности у воденим растворима

SRPS ISO
4316:2014

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Натријум-хидроксид за индустријску употребу

Одређивање садржаја сулфата

SRPS H.B8.666: 1992

Л1  

Одређивање садржаја хлорида

SRPS H.B8.664: 1992

Л1  

Одређивање садржаја натријум-хидроксида

SRPS ISO 979:2016

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Метанол - технички

Одређивање садржаја материја које тамне при третирању са H2SО4

(0-250)јединица
Pt-Co скале

SRPS H.B8.263: 1983

Л1  

Одређивање садржаја воде по методи Карл Фишера

(0-2,0)% m/m

ASTM Е 1064-16

Л1  

Одређивање садржаја алдехида и кетона (као CH3COCH3)

(0,02-0,5)% m/m

SRPS H.B8.260: 1983

Л1  

Одређивање садржаја слободних киселина (као CH3COОН)

(0,001-0,01)% m/m

SRPS H.B8.258: 1983

Л1  

Одређивање ранга температуре дестилације

SRPS H.B8.256: 1983

Л1  

Одређивање остатка после упаравања

(0,0005-0,01)%

SRPS H.B8.257: 1983

Л1  

Стандардна метода за
испитивање мешања воде са растварачима растворним у води (визуелно)

SRPS H.B8.221:2019

Л1  

Одређивање запреминске масе пикнометром

SRPS ISO 758:2016

Л1  

Одређивање садржаја метанола

(99-100)% V/V

SRPS H.B8.253: 1983

Л1  

Одређивање изглед

SRPS H.B8.254: 1983

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Гликоли, антифриз

Одређивање садржаја воде по методи Карл Фишера

(0-2,0)% m/m

ASTM Е1064-12
SRPS H.Z8.051:2017

Л1  

Стандардна метода испитивања тенденције пенушања средстава за хлађење мотора

ASTM D 4921-95: 20

Л1  

Одређивање рН вредности

SRPS H.Z8.052:1984

Л1  

Стандардна метода испитивања за одређивање тачке кључања средства за хлађење мотора

(0,001-5,0)% m/m

SRPS H.Z8.055:215

Л1  
хемијски производи-AUS 32 агенс за смањење NO2

Одређивање садржаја нерастворљивих материја гравиметријском методом

oд 1 mg/kg

SRPS ISO 22241-2:2019
Annex G

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Гликоли, антифриз

Одређивање температуре мржњења

до -40 °C

SRPS H.Z8.053:2018

Л1  

Одређивање густине

(1,000-1,350) g/cm3

ASTM D1122-22

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка, - за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја воде по методи Карл Фишера

(0-2,0)% m/m

ASTM D 1364-2022

Л1  

Одређивање садржаја ацеталдехида мономера

мин. 0,01 % m/m

SRPS H.B8.207:1984

Л1  

Одређивање боје у јединицама по Хазену (колориметријаска метода)

(0-500) јединица по Хазану

SRPS ISO 2211:2016

Л1  

Одређивање времена редукције раствора KMnO4 на 20°C

SRPS H.B8.210:1984

Л1  
хемијски производи-AUS 32 агенс за смањење NO2

Одређивање садржаја алдехида

од 0,5 до 10 mg/kg

SRPS ISO 22241-2:2019 Annex F

Л1  

Одређивање садржаја биурета

од 0,1 до 0,5 %m/m

SRPS ISO 22241-2:2019 Annex Е

Л1  

Одређивање алкалитета (као NH3)

од 0,1 до 0,5 %m/m

SRPS ISO 22241-2:2019
Annex D

Л1  

Одређивање индекса рефракције (nD20) и садржаја урее преко индекса рефракције

Индекс рефракције:
1,330 00 до 1,390 00
Уреа:
30 до 35 % (m/m)

SRPS ISO 22241-2:2019
Annex C

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка, - за прехрамбену индустрију

Одређивање запреминске масе помоћу аерометра на 20°C

(1,04-1,07)g/ml

SRPS H.B8.203:1984

Л1  
Ђубрива и сировине за њихову производњу - Средства за исхрану биља и оплемењачи земљишта

Спектрофотометријско одређивање биурета у уреи

(0,01-2,00)% m/m

SRPS EN 15479:2009

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Гликоли, антифриз

Отпорност на тврду воду

SRPS H.Z2.010:2007 Прилог А

Л1  
Хемикалије и хемијски производи Сирћетна киселина - техничка, - за прехрамбену индустрију

Одређивање тачке кристализације

(12-16,8)°C

SRPS H.B8.204:1984

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Одређивање садржаја соли у сировој нафти

(0-500)mg/l

ASTM D 3230:2019

Л1  

Израчунавање цетанског индекса за горива добијена из средњих дестилата према једначини са четири променљиве

35 – 65

SRPS EN ISO 4264:2018

Л1  

Одређивање садржаја сумпора - Спектрометријска метода рендгенске флуоресценције са дисперзијом енергије

0,03-5% m/m

SRPS EN ISO 8754:2007

Л1  

Одређивање нечистоћа у средњим дестилатима,дизел горивима и метилестрима масних киселина

мин1 mg/kg

SRPS EN 12662:2015

Л1  
Hафта и нафтни производи Сирова нафта Бензини Дизел горива (гасна уља) Течна горива биопорекла Мазива, индустријска уља и сродни производи

Одређивање сулфатног
пепела

мин. 0,005% m/m

SRPS ISO 3987:2014

Л1  
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Одређивање садржаја FAME у дизел гориву

(0,05-20)% V/V

SRPS EN 14078:2015

Л1  

Одређивање цетанског броја

20 до 80

TM 1200/01

Л1  

Одређивање садржаја бензена

(0-5)% V/V

SRPS EN
238:2007

Л1  

Одређивање садржаја: MTBE, ETBE, TAME, DIPE, метанола, етанола и терц-бутанола

MTBE 0 % V/V до 20 % V/V ETBE 0 % V/V до 25 % V/V TAME 0 % V/V до 25 % V/V DIPE 0 % V/V до 20 % V/V МеОН 0 % V/V до 15 % V/V EtOH 0 % V/V до 25 % V/V TBA 0 % V/V до 25 % V/V

ASTM D5845-2021

Л1  
Hафта и нафтни производи Сирова нафта Бензини Дизел горива (гасна уља) Течна горива биопорекла Мазива, индустријска уља и сродни производи

Одређивање изглед

ТМ-1200/19

Л1  
Нафта

Одређивање воде и седимента – Метода центрифуге

(0-100)% (V/V)

SRPS ISO 9030:2011

Л1  
Нафта и нафтни производи - Нафтни производи

Одређивање оксидационе стабилности горива средњих дестилата

/

SRPS ISO 12205:2005

Л1  

Одређивање пепела

(0,001-0,180)% m/m

SRPS EN ISO 6245:2008

Л1  

Одређивање угљеничног остатка - Микрометода

(0,10- 30,0)% m/m

SRPS ISO 10370:2016

Л1  
Hафта и нафтни производи Дизел горива (гасна уља)

Одређивање доње и горње топлотне моћи у уљима за ложење и дизел горивима

SRPS B.H8.129: 2012

Л1  
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Одређивање доње и горње топлотне моћи у уљима за ложење и дизел горивима

/

ASTM D4868:2017

Л1  
Нафта и нафтни производи - Дизел гориво (гасна уља)

Одређивање садржаја мангана и гвожђа у дизелу – Оптичком емисионом спектрометријом са индуктивно куплованом плазмом (ICP OES)

(0,5-7,0) mg/l

ТМ-1200/25

Л2 
Деривати масти и уља - Метилестери масних киселина (МЕМК)

Одређивање јодног броја

/

SRPS EN
14111:2022

Л1  

Одређивање киселинског броја

(0,10-1,00) mgKOH/g

SRPS EN
14104:2021

Л1  
Hафта и нафтни производи - Бензини

Одређивање садржаја олефина и аромата

Олефини 0 % V/V до 80% V/V Аромати 0 % V/V до 60% V/V

TM 1200/02

Л1  

Одређивање истраживачког октанског броја (RON)

70 до 110

TM 1200/02

Л1  

Одређивање моторног октанског броја (MON)

60 до 105

TM 1200/02

Л1  

Одређивање укупног кисеоника у моторним бензинима

0 %m/m до 12 %m/m

TM 1200/02

Л1  
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Одређивање индикатора у уљу за ложење екстра лако „ЕЛ“

(0-30)mg/l

SRPS B.H8.065: 1990

Л1  
Течни нафтни гас: Пропан (ПН) Бутан (БН) Пропан-бутан смеша (ПБС) Аутогас (АУТОГАС ТНГ)

Горива за моторна возила -ТНГ (течни нафтни гас) – Метода израчунавања густине и напона паре

SRPS EN ISO 8973:2009/A1:2020
SRPS EN 589:2022
Прилог Ц

Л4 
Течни нафтни гас - Аутогас ТНГ

Teчни нафтни производи – Одређивање садржаја укупног испарљивог сумпора у течном нафтном гасу помоћу ултраљубичасте флуоресцентне спектроскопије

2 mg/kg до 50 mg/kg

SRPS EN 17178:2020

Л1  
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Израчунавање цетанског индекса за горива добијена из средњих дестилата према једначини са четири променљиве (рачунски)

35 до 65

SRPS B.H8.130: 2012
ASTM D4737-21

Л1  
Hафта и нафтни производи Сирова нафта Бензини Дизел горива (гасна уља) Течна горива биопорекла Мазива, индустријска уља и сродни производи

Одређивање густине - Метода
осцилујуће У-цеви

(600-1100)kg/m^3

SRPS B.H8.134:2012
ASTM D4052:2022
SRPS ISO 12185:2004

Л1  
Течни нафтни гас: Пропан (ПН) Бутан (БН) Пропан-бутан смеша (ПБС) Аутогас (АУТОГАС ТНГ)

Метода визуелне контроле присутности cлободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1  
Нафта

Одређивање воде – Метода дестилације

(0-5)% (V/V)

SRPS EN ISO 9029:2011

Л1  
Hафта и нафтни производи - Бензини

Одређивање садржаја изопропил-алкохола, изобутил-алкохола, терцбутил-алкохола, етара (5 или више Ц-атома) и других оксигената

Изопропанол (0-20),
Изобутанол(0-25),
Терцбутанол(0-25),
Етри (0-90),
Оксигенати (0-80)
%V/V

TM 1200/02

Л1  
Hафта и нафтни производи Сирова нафта Бензини Дизел горива (гасна уља) Мазива, индустријска уља и сродни производи

Одређивање тачке паљења и тачке горења – Метода отвореног суда по Кливленду (Cleveland)

од 79°C до 400°C

SRPS EN ISO 2592:2017

Л1  
Hафта и нафтни производи Сирова нафта Бензини Дизел горива (гасна уља) Течна горива биопорекла Мазива, индустријска уља и сродни производи

Одређивање густине - Метода
осцилујуће У-цеви

(600-1100)kg/m3

SRPS ISO 12185:2004

Л1  
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Одређивање густине (ареометром)

(650-1000)kg/m^3

ASTM D 1298-12b (2017)

Л1  

Одређивање карактеристика дестилације на атмосферском притиску

(20-400)°C

SRPS ЕN ISO 3405:2019

Л1  

Одређивање тачке паљења метода у затвореном суду по Пенски Мартенсу

мин 40°C

SRPS ЕN ISO 2719:2017/A1:2021

Л1  

Одређивање тачке замућења

< 49°C

SRPS EN ISO 3015:2019

Л1  

Одређивање тачке филтрабилности код дизел горива и уља за ложење

+10°C do -30°C

SRPS ЕN 116:2017

Л1  

Одеређивање тачке течења

+45 до -42°C

SRPS ISO
3016:2019

Л1  

Одређивање воде и седимента у резидуалним уљима за ложење – Метода центрифуге

(0-5)% V/V

SRPS ISO 3734:2011

Л1  

Одређивање боје (АСТМ скала)

0 – 8 јединица

SRPS ISO
2049:2007

Л1  

Одређивање боје (АСТМ скала)

0 – 8 јединица

ASTM D
1500:12 (2017)

Л1  

Одређивање кинематичке вискозности и израчунавање динамичке вискозности код провидних и непровидних течности (метода са стакленим капиларним вискозиметром)

мин.
провидне 0,5 mm^2/s
непровидне 0,4 mm^2/s

SRPS ISO 3104:2020
SRPS B.H8.131:2015
ASTM D445-2021е1

Л1  

Одређивање садржаја сумпора у горивима за моторна возила - Метода ултраљубичасте флуоресценције

(3-500)mg/kg

SRPS ЕN ISO 20846:2020

Л4 

Одређивање воде - Кулометријска метода титрације по Карлу Фишеру

(0,003-0,1)% m/m

SRPS ЕN 12937:2011

Л1  

Одређивање воде - Метода дестилације

макс 25% V/V

SRPS ISO
3733:2011

Л1  

Дејство корозије на бакар (визуелно)

1-4

SRPS ISO
2160:2011

Л1  

Израчунавање индекса вискозности из кинематичке вискозности

/

SRPS ISO
2909:2007

Л1  
Нафта и нафтни производи - Дизел гориво

Оцењивање мазивости
помоћу урећаја високе фреквенције са главним кретањем напред-назад (HFRR)

(0-600)μm

SRPS EN ISO 12156-1:2019

Л1  
Hафта и нафтни производи - Сирова нафта, Течна горива: моторни бензин, авионски бензини, петролеум за моторе, горива за млазне моторе, горива за дизел моторе, Уља за ложење, биодизел, биолож уља, Мазива, индустријска уља и сродни производи, Специјални бензини

Запремински корекциони фактори за температуру и притисак (таблице за мерење нафте) и стандардни референтни услови

/

SRPS ISO 91-1: 2018
SRPS ISO 1768: 2016

Л1  
Нафта и нафтни производи - Нафтни производи

Квалитативно одређивање индикатора у уљу за ложење екстралаком "ЕЛ"

/

SRPS B.H8.064: 1990
SRPS B.H8.064/1: 1991

Л1  

Одређивање густине (ареометром)

(650-1100)kg/m^3

SRPS ЕN ISO 3675:2007

Л1  
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-22 Текстил, кожа, тканина, предива, одећа
Кожа

Испитивање постојаности обојења - Постојаност обојења на капи воде

1-5

SRPS EN ISO 15700:2011

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Постојаност обојења на зној

1-5

SRPS EN ISO 11641:2014

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Постојаност обојења на циклусе трљања
напред-назад (визуелно)

1-5

SRPS EN ISO 11640:2018

Л1  
Текстилне подне облоге Теписи

Метода за одређивање масе

SRPS ISO 8543:2022

Л1  

Одређивање димензија

SRPS F.S2.036:1975

Л1  

Одређивање броја расечених и/или нерасечених петљи по јединици дужине и јединици површине

SRPS ISO
1763:2021

Л1  

Одређивање дужине крака расечене петље (висина флора) изнад подлоге

SRPS ISO
2549:2014

Л1  
Текстил и текстилни производи

Одређивање броја петљи по јединици површине и јединици дужине

SRPS EN
14971:2012

Л1  

Одређивање броја нити по јединици дужине

SRPS EN 1049-2:2016

Л1  

Одређивање масе по јединици површине коришћењем малих узорака

SRPS EN 12127:2014

Л1  

Одређивање масе по јединици дужина и јединици површине

SRPS F.S2.016: 1986

Л1  

Одређивање скупљања тканина

SRPS F.S2.020: 1958 - повучен

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део X12: Постојаност обојења на трљање

1-5

SRPS EN ISO
105-X12:2017

Л1  

Испитивања постојаности обојења - Део X11: Испитивање постојаности обојења при пеглању

1-5

SRPS EN ISO
105-X11:2012

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део Е07: Постојаност обојења према капима: вода

1-5

SRPS EN ISO
105-E07:2012

Л1  

Текстил — Испитивање постојаности обојења — Део Е02: Постојаност обојења на морску воду

1-5

SRPS EN ISO 105-E02:2014

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део Е04: Постојаност обојења према зноју

1-5

SRPS EN ISO 105-E04:2014

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део Е01: Постојаност обојења према води

1-5

SRPS EN ISO
105-E01:2014

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део Д02: Постојаност обојења према трљању органским растварачем

1-5

SRPS EN ISO 105-D02:2017

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део Д01: Постојаност обојења према сувом хемијском чишћењу перхлоретеном

1-5

SRPS EN ISO
105-D01:2012

Л1  

Испитивање постојаности обојења - Део Ц06: Постојаности обојења у домаћинству и комерцијалном прању

1-5

SRPS EN ISO
105-С06:2016

Л1  
Текстил и производи од текстила

Одређивање pH вредности воденог екстракта

(0-14)рН јединица

SRPS EN ISO 3071:2020

Л1  
Текстил и текстилни производи

Одређивање страних примеса на влакнастим материјалима растворљивих у органским растварачима

SRPS F.S1.021:1989

Л1  

Испитивање текстила-Одређивање садржаја вискозних влакана у мешавини са вуном - Поступак са калијум-хидроксидом

(0,1-100)%

SRPS F.S3.115: 1968

Л1  

Испитивање текстила -Одређивање садржаја памука у мешавини са полиакрило-нитрилним влакнима - Поступак са азотном киселином

мин. 85 % акрилонитрила

SRPS F.S3.111: 1968

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 21: Mешавина хлорних влакана, неких модакрилних, неких еластана, ацетатних, триацетатних и неких других влакана (метода са циклохексаноном) (гравиметрија)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-21:2019

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 18: Mешавина свиле са вуном или другим животињским длакама (метода са сумпорном киселином) (гравиметрија)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-18:2021

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 17: Mешавина хлорних влакана (хомополимера винилхлорида) и неких других влакана
(метода са сумпорном киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-17:2020

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 16: Mешавина полипропиленских влакана са неким другим влакнима (метода са ксиленом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-16:2019

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 15: Mешавина јуте са животињским влакнима (метода одређивања садржаја азота)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-15:2020

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 12: Mешавина акрилних, одређених модакрилних, одређених хлорних влакана и одређених еластана са неким другим влакнима (метода са диметилформамидом) (гравиметрија)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-12:2021

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 11: Mешавина целулозних и полиестарских влакана (метода са сумпорном киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-11:2018

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 7: Mешавина полиамида и неких других влакана (метода са мрављом киселином)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-7:2018

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 6: Mешавина вискозе и неких типова купро или модалних или лиоцел влакана са неким другим влакнима (метода са мрављом киселином и цинк-хлоридом) (гравиметрија)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-6:2019

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 5: Mешавина вискозе, купро или модалних и памучних влакана
(метода са натријум-цинкатом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-5:2012

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 4:
Mешавина неких протеина и осталих влакана (метода са хипохлоритом)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-4:2018

Л1  

Kвантитативна хемијска анализа - Део 2: Tрокомпонентне мешавине влакана

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-2:2020

Л1  

Квантитативна хемијска анализа - Део 1: Општи принципи испитивања (гравиметрија)

(0,1-100)%

SRPS EN ISO 1833-1:2020

Л1  
И-16 Сензорна испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Hафта и нафтни производи (наставак) Течни нафтни гас: Пропан (ПН) Бутан (БН) Пропан-бутан смеша (ПБС) Аутогас (АУТОГАС ТНГ)

Метода за испитивање мириса ТНГ-а

SRPS EN 589:2022
Прилог А

Л1  

Метода визуелне контроле присутности cлободне воде у течном нафтном гасу

SRPS EN 15469:2010

Л1