Преузимање ПДФ-а

ДОО ЈУГОИНСПЕКТ НОВИ САД, Централна лабораторија, Лабораторија за испитивање пољопривредно прехрамбених производа, Нови Сад

Дунавска 23/I, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-097
ПИБ:100237781
Акр. број:01-090
Web:http://www.juins.rs/
Тел:+38121422733
Факс:+381216611822

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. јун 2004.
Датум последње акр.:1. јун 2023.
Датум истицања/укидања акр.:31. мај 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Родић
Функција:директор квалитета
Телефон:+38121422732
Факс:+381216611822
Е-маил:milos.rodic@juins.rs

Локације

Л4 - Лабораторија за испитивање (физичка и хемијска испитивања хране)
Л3 - Лабораторија за испитивање (физичка и хемијска испитивања хране и хране за животиње)
Л2 - Лабораторија за испитивање (микробиолошка испитивања хране)
Л1 - Лабораторија за испитивање (физичка, хемијска и сензорска испитивања хране и хране за животиње)

Историја статуса

1. јун 2023. - 31. мај 2027.Акредитован
3. март 2019. - 1. јун 2023.Акредитован
3. март 2015. - 2. март 2019.Акредитован
3. март 2011. - 2. март 2015.Акредитован
22. децембар 2006. - 22. децембар 2010.Акредитован
1. јун 2004. - 11. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја Фумонисин

мин. 222 µg/kg

ТМ-1100/53

Л1 

Одређивање садржаја Деоксиниваленола (ДОН)

мин. 74 µg/kg

ТМ-1100/51

Л1 

Одређивање садржаја Зeараленона

мин 25 µg/kg

ТМ-1100/50

Л1 

Одређивање садржаја Охратоксин А

мин. 2,5 µg/kg

ТМ-1100/49

Л1 

Одређивање садржаја Афлатоксини-укупни

мин. 2 µg/kg

ТМ-1100/48

Л1 

Одређивање садржаја Афлатоксин Б1

мин 1 µg/kg

ТМ-1100/47

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Жита и млински производи, пекарски и тестенине, кекс снек, зачини

Одређивање садржаја афлатоксин Б1

LOQ 0,82 ppb

ТМ-1100/47

Л1 
Храна - жита и млински производи, пекарски и тестенине, кекс снек, зачини

Одређивање садржаја Афлатоксини-укупни

LOQ 0,90 ppb

ТМ-1100/48

Л1 
Храна-жита и млински производи зачини, кафа

Одређивање садржаја Охратоксин А

LOQ 0,04 ppb

ТМ-1100/49

Л1 
Храна- жита и млински производи

Одређивање садржаја Зeараленона

LOQ 5 ppb

ТМ-1100/50

Л1 

Одређивање садржаја Фумонисин

LOQ 5 ppb

ТМ-1100/53

Л1 

Одређивање садржаја Деоксиниваленола (ДОН)

LOQ 0,31 ppb

ТМ-1100/51

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода (вода за пиће) Вода

Откривање и одређивање
броја сулфитно-редукујућих анаероба
(клостридија) – Део 2: метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 26461-2:2009

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока- део 2: метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2: 2010

Л1 

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa - метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Вода (вода за пиће)

Квалитет воде – откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија – Део 1: метода мембранске филтрације

ISO 9308-1:2014

Л2 
Вода (вода за пиће) Вода

Одређивање броја културабилних микроорганизама- бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна Храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella spp. Део1: откривање Salmonella spp

/

SRPS EN ISO 6579-1:2017/А1: 2020

Л2 
Храна

Хоризонтална метода за oдређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) – део 1: техника употребом агара по Berd-Parkeru

SRPS ЕN ISО 6888-1:2009/A2:2018

Л1 
Храна и храна за животиње

Хоризонтална метода за oдређивање броја β-glukuronidaza позитивне Е.coli део 2 - техника бројања колонија на 440 C помоћу 5-bromo 4hloro 3-indolil β-D-glukuronida

SRPS ISО 16649-2:2008

Л1 
Храна

Хоризонтална метода за
одређивање броја мезофилних млечно-
киселинских бактерија – Метода бројања
колонија на 30ºС

ISO 15214:1998 (E)

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформних бактерија – метода бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1 
Храна Храна за животиње

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens- Техника бројања колонија

SRPS ЕN ISО 7937:2010

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – техника бројања колонија на 30 °C

/

SRPS EN ISO 4833: 2008

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни Део 2 - техника бројања колонија у
производима са активношћу водом мањом од или једнаком 0,95

/

SRPS ISO 21527-2:2011

Л2 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни Део 1 техника бројања колонија у производима са активношћу водом већом од 0,95

/

SRPS ISO 21527-1:2011

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae- Део 2техника бројања колонија

/

SRPS ISO 21528 -2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање
Listeria monocytogenes и Listeria spp- Део 2 - метода одређивања броја

/

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање
Listeria monocytogenes и Listeria spp. - Део 1- метода откривања

/

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus- техника бројања колонија на 30 °C

SRPS ЕN ISО 7932:2020

Л1 

Хоризонтална метода за oдређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ЕN ISО 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae Део 1 - откривање Enterobacteriaceae

/

SRPS ISO 21528 -1:2017

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци из животне средине у зони производње и руковања храном

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1- бројања колонија на 30 °C техником наливања плоча

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

Л2 
Узорци из животне средине у зони производње и руковања храном

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae- Део 2 метода бројања колонија

SRPS ISO
21528 -2:2017

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање сирове целулозе

мин 0,10 %

ТМ-1100/25

Л1 

Одређивање скроба

oд 0 до 100 %

Правилник^3)
метода 17

Л1 

Одређивање натријум хлорида (NаCl)

мин 0,10 %

Правилник^3) метода 22

Л1 

Одређивање пепела нерастворљивог у HCl

мин 0,01 %

Правилник^3)
метода 19

Л1 

Одређивање сировог пепела

мин 0,10 %

Правилник^3)
метода 18

Л1 

Одређивање сирових масти

до 20%

Правилник^3)
метода 12

Л1 
Храна за животињe

Одређивање сирових протеина

мин 0,10 %

Правилник^3)
метода 7

Л1 
Храна за животиње

Одређивање садржаја влаге

мин 0,10 %

Правилник^3)
метода 6

Л1 
храна за животиње

Одређивање количине примеса у житу (сензорска / гравиметрија)

Правилник3)
метода 3

Л1 
Храна за животиње/производи семена соје

Одређивање
активности уреазе

мин. 0,05 mg N/g/min

SRPS ISO 5506:2019

Л2 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода (вода за пиће) Вода

Одређивање одабраних елемената оптичком емисионом спектрометријом индуктивно спрегнуте плазме

Al (0.006 -312.5)mg/l,
As (0.003-3.125)mg/l,
Sb (0.016-1.875)mg/l,
Cu (0.008-31.25)mg/l,
Zn (0.001-31.25)mg/l,
Pb (0.004-3.125)mg/l,
Se (0.012-3.125)mg/l,
Co (0.006-3.125)mg/l,
Cr (0.005-312.5)mg/l,
Cd (0.0007-0.325)mg/l,
Mn (0.001- 312.5)mg/l,
Mo (0.029-3.125)mg/l,
Ni (0.003-0.625)mg/l,
Fe (0.002-31.25)mg/l
Na (0.076-3125)mg/l,
K (0.009-1.875)mg/l,
Mg (0.010-312.5)mg/l,
Ca (0.010-312.5)mg/l,
Hg (0.0001-0.325)mg/l

SRPS EN ISO 11885:2011

Л3 

Одређивање мутноће

0,01 - 10 NTU/FNU

SRPS EN ISO 7027-1:2016

Л1 

Одређивање рН-вредности

0-12

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање проводљивости

мин 5 μS/cm

EPA 120.1:1982

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
храна -масти животињског порекла, маргарин

Одређивање киселинског броја

мин 0.01 mgKOH/g

SRPS EN ISO 660:2021

Л1 
Храна -Воћни сокови, воћни нектари, воћни концентрати

Ензимско одређивање Д-изолимунске киселине

мин 0,1 mg/l

SRPS EN 1139:2005

Л1 

Процена садржаја растворљиве суве материје

мин 0,1 %

SRPS EN 12143:2005

Л1 

Ензимско одређивање саджаја Д/Л млечне киселине

мин 0,01 g/l

SRPS EN 12631:2005

Л1 

Одређивање хидроксиметил фурфурала

мин 1 mg/l

ТМ-1100/45

Л1 

Одређивање садржаја P и K

Р: мин 0,5 mg/l
К: мин 5 mg/l

TM-1100/58

Л1 
Храна-Воћни сокови, воћни нектари, воћни концентрати, воћне каше

Одређивање садржаја патулина

мин 7,5 µg/kg

ТМ-1100/64

Л1 
Храна - Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина

Одређивање садржаја влаге (дестилација)

мин 0,10 %

SRPS ISO 939:2017

Л1 

Одређивање садржаја испарљивог уља

мин 0,1 mg/100g

SRPS ISO 6571:2016/А1:2019

Л1 
Храна Воће и поврће

Одређивање садржаја сока

мин 0,10 %

TM-1100/54

Л1 
Храна Семе уљарица

Одређивање азота методом по Kjeldahlu

мин 0,1 %

SRPS ISO 1871:2013

Л1 
Храна- какао зрна

Спецификација и захтеви
квалитета

мин 0,10 %

SRPS ISO 2451:2019

Л1 
Храна-зачинска паприка

Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)

мин 0,10 %

SRPS EN ISO 7540:2020

Л1 

Одређивање укупног пепела

мин 0,10 %

SRPS ISO 928:2001

Л1 

Одређивање пепела нерастворљивог у киселини

мин 0,001 %

SRPS ISO 930:2001

Л1 

Одређивање неиспарљивог етарског екстракта

мин 0,10 %

SRPS ISO 1108:1997

Л1 

Одређивање садржаја укупно обојених материја

мин 1,0 g/kg s.m.

SRPS ISO 7541:2020

Л1 
Храна-адитиви у храни

Одређивање концентрације бензоеве и сорбинске киселине

мин 10 mg/l

SRPS ISO 22855:2011

Л1 
Храна и храна за животиње

Преглед стања узорака и одређивање калибраже, масе и дужине воћа и поврћа

/

TM-1100/40

Л1 
Храна

Израчунавање енергетске вредности хране (рачунски)

Правилник10), члан 33, прилог 13

Л4 
Храна - јечам и кафа

Одређивање охратоксина А
–HPLC метода са пречишћавањем на имуноафинитетној колони

мин 1,88 µg/kg

TM-1100/71

Л2 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине сирове целулозе (гравиметрија)

мин 0,10 %

Правилник5)
метода II 8

Л2 
Храна - Адитиви у храни

Одређивање садржаја ацетсулфама К, сахарина, аспартама

ac K мин 13 mg/l
a мин 9 mg/l
c мин 4 mg/l

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина

мин 10 mg/l

TM-1100/41

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање боје шећера у раствору

мин 15 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Л1 

Одређивање редукованих шећера

мин 0,002 %

SRPS E.L8.019:1992

Л1 

Одређивање поларизације

макс 99,9°

SRPS E.L8.018:1992

Л1 

Одређивање сумпордиоксида

мин 0,10 mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Л1 

Одређивање пепела

дмин 0,001 %

SRPS E.L8.017:1992

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења

мин 0,01 %

SRPS E.L8.016:1992

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање садржаја сумпор-диоксида

мин 0,64 %

SRPS EN 1185:2008

Л1 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,10 %

SRPS EN ISO 1666:2008

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање пепела

мин 0,01 %

SRPS EN ISO 3593:2008

Л1 

Одређивање садржаја укупне масти

мин 0,01 %

SRPS EN ISO 3947:2008

Л1 

Одређивање садржаја азота методом по Kjeldalu

мин 0,10 %

SRPS EN ISO 3188:2008

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине пепела

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода II 7

Л1 

Одређивање количине натрујумхлорида NаCl из алкализованог пепела

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода II 6

Л1 

Одређивање количине масти по Weibull-Stoldtu

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода II 4

Л1 

Одређивање количине сирових протеина

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода II 3

Л1 

Одређивање киселинског степена средине хлеба

мин 0,10

Правилник^5)
метода II 2

Л1 

Одређивање количине воде

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода II 1

Л1 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање количине примеса у пиринчу

од 0-100%

Правилник^5)
метода I 5

Л1 

Одређивање количине укупних шећера по Luff-Schoorlu

мин 0,24 %

Правилник^5)
метода II 9

Л1 

Одређивање количине скроба по Eversu

oд 0 до 100 %

Правилник^5)
метода I 28

Л1 

Одређивање количине примеса у пшеници за прераду

oд 0-100%

Правилник^5)
метода I 4

Л1 

Одређивање количине примеса у кукурузу

oд 0-100%

Правилник^5)
метода I 3

Л1 

Одређивање количине примеса у ражи

oд 0-100%

Правилник^5)
метода I 2

Л1 

Одређивање запреминске масе жита

35-90 kg/hl

Правилник^5)
метода I 6

Л1 

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима

мин 0,10 %

Правилник^5)
тачка I 16

Л1 

Одређивање количине масти по Weibull-Stoldtu у житу и млинским производима

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода I 15

Л1 

Одређивање количине сирове целулозе у житу и млинским производима

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода I 14

Л1 

Одређивање количине сирових протеина у житу и млинским производима

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода I 12
SRPS EN ISO
20483:2014

Л1 

Одређивање количине пепела нерастворљивог у HCl:песка у млинским производима

мин 0,01 %

Правилник^5)
метода I 11

Л1 

Одређивање количине пепела у житу и млинским производима

мин 0,01 %

Правилник^5)
метода I 10
SRPS EN ISO
2171:2012

Л1 

Одређивање количине воде у кукурузу

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода I 9
SRPS EN ISO
6540:2021

Л1 

Одређивање количине воде у житу и млинским производима

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода I 8
SRPS EN ISO
712:2012

Л1 
Храна - Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина

Одређивање садржаја страних материја

/

SRPS ЕN ISO 927:2012/АЦ:2014

Л1 

Одређивање пепела нерастворљивог у киселини

мин 0,01 %

SRPS ISO 930:2001

Л1 

Одређивање укупног пепела

мин 0,10 %

SRPS ISO 928:2001

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Одређивање садржаја воде

мин 0,10 %

SRPS Е.М8.022:1987

Л1 
Храна - Чајеви

Одређивање воденог екстракта

10-70%

SRPS ISO 9768:1995

Л1 

Одређивање пепела нерастворљивог у киселини

мин 0,01 %

SRPS ISO 1577:1995

Л1 

Одређивање укупног пепела

мин 0,1 %

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање губитка масе на 103⁰С

мин 0,1 %

SRPS ISO 1573:1995

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја материја нерастворних у води или у киселини

мин 0,01 %

SRPS ISO 2479:2015

Л1 

Одређивање садржаја јода

мин 0,26 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 

Одређивање ксадржаја NaCl

до 99%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 

Одређивање губитка масе на 110 °C

мин 0,001 %

SRPS ISO 2483:2015

Л1 
Храна - Брзо смрзнута теста

Одређивање количине укупних шећера

мин 0,24 %

Правилник^5)
метода IV 5

Л1 

Одређивање количине масти по Weibull-Stoldtu

мин 0,5 %

Правилник^5)
метода IV 4

Л1 

Одређивање количине сирових протеина

мин 0,1 %

Правилник^5)
метода IV 3

Л1 

Одређивање количине воде

мин 0,1 %

Правилник^5)
метода IV 2

Л1 
Храна - Пиво

Одређивање садржаја сумпордиоксида

мин 0,64 mg/l

TM-1100/33

Л1 

Одређивање садржаја угљендиоксида

мин 2g/l

TM-1100/08

Л1 

Одређивање боје

мин 2,5 EBC јединице

TM-1100/09

Л1 

Одређивање рН вредности

0-12

TM-1100/13

Л1 

Одређивање садржаја алкохола

мин 0,5 %

TM-1100/07

Л1 

Одређивање екстракта у основној сладовини

5-20 %

TM-1100/07

Л1 
Храна - Сенф

Одређивање пепела нерастворљивог у HCl

мин 0,01 %

Правилник^4)
метода 5

Л1 

Одређивање пепела

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 12

Л1 

Одређивање хлорида

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 10

Л1 
Храна - Сенф

Одређивање укупне суве материје

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 2

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање укупног пепела

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 12

Л1 

Одређивање испарљивих киселина

мин 0,01 g/l

Правилник^4)
метода 17

Л1 

Одређивање етанола

мин 0,01 %

Правилник^4)
метода 9

Л1 

Одређивање укупног сумпордиоксида

мин 0,64 mg/kg

ТМ-1100/44

Л1 

Одређивање материја нерастворљивих у етанолу

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 22

Л1 

Одређивање укупне киселости

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 18

Л1 

Одређивање хлорида

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 10

Л1 

Одређивање вредности рН

0-14

Правилник^4)
метода 6

Л1 

Одређивање пепела нерастворљивог у HCl

мин 0,001 %

Правилник^4)
метода 5

Л1 

Одређивање директно редукујућих и укупних шећера

мин 0,24 %

Правилник^4) метода 3

Л1 
Храна - Семе уљарица

Одређивање садржаја нечистоћа

SRPS EN ISO 658:2008

Л1 

Одређивање киселости уља

мин 0,01 %

SRPS ISO 729:1992

Л1 

Одређивање садржаја уља

мин 0,10 %

SRPS EN ISO 659:2011

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

мин 0,10 %

SRPS EN ISO 665:2020

Л1 
Храна - Воћe и поврћe

Одређивање садржаја нитрата и/или нитрита

/

SRPS EN 12014-2:2008

Л1 

Одређивање садржаја сока

до 50%

TM-1100/54

Л1 
Храна - Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја препржених зрна

TM 1100/15

Л1 

Одређивање екстарктивних материја

10-90%

TM 1100/10

Л1 

Одређивање укупног пепела

мин 0,10 %

TM 1100/16

Л1 

Одређивање губитка масе на 105⁰С

мин 0,10 %

SRPS ISO 6673:2016

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање количине воде

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода III 5

Л1 

Одређивање процента раскувавања тестенине

мин 0,10 %

Правилник^5)
метода III 2

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање степена киселости

мин 0,10

Правилник^5)
метода III 6

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине укупних шећера по Lufle Schoorlu

мин 0,24 %

Правилник^5)
метода II 9

Л1 
Храна - Супе

Одређивање азота методом по Kjeldahlu

мин 0,1 %

SRPS ISO 1871:2013

Л1 

Одређивање укупне суве материје

мин 0,1 %

Правилник^9)
метода 2а

Л1 

Одређивање хлорида у поврћу

мин 0,1 %

Правилник^4)
метода 10

Л1 
Храна - Sneck производи

Одређивање натијум хлорида у трајном сланом пециву по Mohru

мин 0,1 %

Правилник^8)
метода II 21

Л1 

Одређивање укупне масти по Soxhletu

мин 0,1 %

Правилник^8)
метода II 9

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање укупне суве материје

мин 0,01 %

Правилник^4)
метода 2

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје

oд 0 до 95 %

Правилник^4)
метода 1

Л1 
Храна - Масти и уља биљног порекла

Одређивање садржаја укупне масти у мајонезу

мин 0.1 %

SRPS E.K8.050:1997

Л1 

Одређивање сапонификационог броја

мин 100 mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2020

Л1 

Одређивање јодног броја

мин 1,5 gJ2/100g

SRPS EN ISO 3961:2019

Л1 

Одређивање алкалитета

мин 7,6 mg/kg

SRPS EN ISO 10539:2008

Л1 

Одређивање индекса рефракције

1,3300-1,7000

SRPS EN ISO 6320:2017

Л1 
Храна - Маргарин

Одређивање садржаја масти

мин 0,10 %

SRPS E.K8.046:1993, повучен

Л1 
Храна - Јака алкохолна пића и остала алкохолна пића

Одређивање садржаја виших алкохола

до 2000 mg/l a.a.

Правилник^2)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја шећера

(100-400) g/l

Правилник^2)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја естара

до 3000 mg/l a.a.

Правилник^2)
метода 4

Л1 

Одређивање укупне титрационе киселости

до 5000 mg/l a.a.

Правилник^2)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја екстракта

(10-350) g/l

Правилник^2)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја алкохола

5-100%

Правилник^2)
метода 1А

Л1 
Храна - Беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа

Одређивање рН вредности

0-12

Правилник1)
метода 7

Л1 

Одређивањуе количине целулозе

мин 0,10 %

Правилник^1)
метода 6

Л1 

Одређивање количине пепела

мин 0,10 %

Правилник^1)
метода 3

Л1 

Одређивање количине беланчевина по Kjeldal –у

мин 0,10 %

Правилник^1)
метода 4

Л1 

Одређивање количине масти по Soxhlet –у

мин 0,10 %

Правилник^1)
метода 2

Л1 

Одређивање количине воде

мин 0,10 %

Правилник^1)
метода 1

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хлорида по Volhard –у

мин 0,10 %

SRPS ISO 1841-1:1999

Л1 

Мерење рН

0-12

SRPS ISO 2917:2004

Л1 

Одређивање садржаја слободне масти

мин 0,10 %

SRPS ISO 1444:1998

Л1 

Одређивање садржаја влаге

мин 0,10 %

SRPS ISO 1442:1998

Л1 

Одређивање садржаја азота

мин 0,1 %

SRPS ISO 937:1992

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређиванје садржаја таурина

мин 50 mg/l

ТМ 1100-65

Л1 
Храна- Жито и млински производи

Одређивање броја падања по Хагберг-Пертену

50 – 400 s

SRPS ЕN ISО 3093:2010

Л1 

Одређивање влажног глутена механичким начинима

14-40 %

SRPS ЕN ISО 21415-2:2016

Л1 
Храна Месо и производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина

мин 0,06 %

SRPS ISO 3496:2002

Л1 

Одређивање укупног пепела

мин 0,010 %

SRPS ISO 936:1999

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора

мин 0,025 %

SRPS ISO 13730:1999

Л1 
Храна-Беланчевинасти производи и мешавине беланче-винастих производа

Одређивање количине натријум хлорида по Volhard -у (волуметрија)

мин 0,10 %

Правилник1)
метода 9

Л1 
Храна - Беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију

Одређивање пепела нерастворљивог у НCl

мин 0,01 %

Правилник2)
метода 19

Л1 
храна- масти животињског порекла, масти и уља биљног порекла

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја

мин 0,001 %

SRPS EN ISO 662:2017

Л1 
Храна - Масти и уља биљног порекла

Одређивање конвенционалне запреминске масе

SRPS ISO 6883:2017

Л1 
Храна-чај

Одређивање садржаја кофеина

мин 0,33 %

SRPS ISO 10727:2015

Л1 
Храна -Воћни сокови, воћни нектари, воћни концентрати

Одређивање релативне густина-пикнометрија

SRPS EN 1131:2005

Л1 

Одређивање pH-вредности

0-12

SRPS EN 1132:2005

Л1 

Одређивање формолног броја-потенциометријска титрација

мин 0,1 ml 0,1 mol
NaOH/100 ml

SRPS EN 1133:2005

Л1 

Одређивање пепела

мин 0,2 g/l

SRPS EN 1135:2005

Л1 

Ензимско одређивање саджаја Л-јабучне киселине

мин 0,010 g/l

SRPS EN 1138:2005

Л1 
Храна - Какао производи, бомбонски производи Кекс, снек и сродни производи

Одређивање растворљивих састојака у гуменим бомбонама

60-70%

Правилник^8)
метода 20

Л1 
Храна - Масти и уља биљног порекла

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

мин 0,25 mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л4 

Одређивање киселинског броја (волуметрија)

мин. 0,01
mg KOH/g

SRPS EN ISO 660:2015 2021

Л4 
Храна - Какао производи, бомбонски производи Кекс, снек и сродни производи

Одређивање садржаја воде у желе производима и ратлуку

мин 0,10 %

Правилник^8)
метода II 4

Л1 

Одређивање лактозе по Luff-Schoorlu

мин 0,60 %

Правилник^8)
метода II 13

Л1 

Одређивање какао делова у какао производима

мин 0,3 %

Правилник^2)
метода 17

Л1 

Одређивање садржаја воде сушењем под нормалним притиском

мин 0,10 %

Правилник^8)
метода 1

Л1 

Одређивање киселости тврдих бомбона

мин 0,10 %

Правилник^8)
метода 18

Л1 
Храна - Масти животињског порекла

Одређивање пероксидног броја

мин 0,25 mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1 
Храна Воће и поврће

Одређивање калибраже (тежине и дужине плода) (гравиметрија)

TM-1100/40

Л1 
Храма - масти и уља биљног порекла

Oдређивање садржаја неосапуњивих материја

SRPS EN ISO 18609:2012

Л1 
Храна-кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање страних примеса и недостатака

SRPS ISO 4149:2014

Л1 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање седиментационе вредности у пшеници за прераду (седиментација)

10-100

Правилник^5)
метода I 13

Л1 

Одређивање заражености житне масе инсектима

/

Правилник^5)
метода I 19

Л1 
Храна - Пиво

Јодна проба на скроб (сензорски)

/

TM-1100/31

Л1 
Храна - Какао производи, бомбонски производи Кекс, снек и сродни производи

Одређивање шећера по Луф Шурлу

мин 0.24 %

Правилник8)
метода 12

Л4 
Храна - Масти и уља биљног порекла

Одређивање талога у сировим уљима и мастима – метода центрифугирањем (таложење)

SRPS EN ISO 15301:2008

Л4 

Гасна хроматографија метил естара масних киселина припрема и одређивање

SRPS EN ISO
12966-2:2017
SRPS EN ISO
12966-4: 2016

Л4 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Храна и храна за животиње

Одређивање садржаја метала арсена, кадмијума, кобалта, антимона, бакра, олова, живе, гвожђа, цинка, калаја, молибдена, селена и никла

kaфа и сурогати кафе
As (0.006-3.125) mg/kg
Cd (0.001-0.312) mg/kg

жестока алкохолна пића
Pb (0.001-3.125) mg/l
As (0.002-3.125) mg/l
Cu (0.003-31.25) mg/l
Fe (0.004-31.25)mg/l
Zn (0.003-3.125) mg/l
Sn (0.0006- 313) mg/l

пекарски квасац
Pb (0,003-3.125) mg/l
As (0,002-3.125) mg/kg

пиво
Pb (0.004-3.125) mg/l
As (0.003-3.125) mg/l
Cd (0.0006-0.325) mg/kg
Hg (0.00008-0.325) mg/l

чај
Pb (0.004-3.125) mg/l
As (0.008-3.125) mg/l

биљна уља, масти и маргарин
Pb (0.004-3.125) mg/l
As (0.009-3.125) mg/l
Cu (0.006-31.25) mg/l
Fe (0.039-31.25) mg/l
Ni (0.002-0.625) mg/l

ликери
Pb (0.005-3.125) mg/l
Cu (0.008-31.25) mg/l
Fe (0.003-31.25) mg/l
Zn (0.00008-31.25) mg/l

производи од воћа и поврћа
Cu (0.012-31.25) mg/l

свеже воће и поврће
Pb (0.003-3.125) mg/l
As (0.004-3.125) mg/l
Cd (0.001-0.312) mg/kg
Hg (0.00006-3.125) mg/kg

житарице и производи
од житарица
Pb (0.006-3.125) mg/kg
Аs (0.003-3.125) mg/kg
Cd (0.0008-0.312) mg/kg
Hg (0.00004-3.125) mg/kg

воћни сокови, нектари, сирупи, сродни производи и ОБП
Pb (0.006-3.125) mg/kg
Аs (0.006-3.125) mg/kg
Cd (0.0004-0.312) mg/kg
Cu (0.01-31.25) mg/kg
Zn (0.003-31.25) mg/kg

храна за животиње
Pb (0.006-3.125) mg/kg
Аs (0.010-3.125) mg/kg
Cd (0,002-0.312) mg/kg
Hg (0.00008-3.125) mg/kg
Mo (0.002-3.125) mg/kg
Se (0.011-3.125) mg/кg
Co (0.04-3.125) mg/kg

ТМ-1100/43

Л3 
Храна и храна за животиње

Преглед стања узорака и
одређивање калибраже,
масе и дужине воћа и
поврћа

ТМ-1100/40

Л1 
Храна - Храна и храна за животиње

Одређивање садржаја органохлорних пестицида
(GC-ECD)

ТМ-1100/75

Л4 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина
(радне површине, уређаји, опрема, руке радника)

Микробиологија ланца хране –
Хоризонталнe методe за технике узимања узорака са површине

SRPS EN ISO
18593:2018
oсим тачака 7.5.2, 7.5.4

Л1