Преузимање ПДФ-а

Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Лабораторија за испитивање прехрамбених производа

Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-092
ПИБ:
Акр. број:01-059
Web:http://www.tf.uns.ac.rs/
Тел:+381214852000
Факс:+38121450413

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. јул 2003.
Датум последње акр.:30. децембар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:29. децембар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Mилош Бјелица
Функција:Сарадник техничке службе
Телефон:+381214853681
Факс:+38121450413
Е-маил:prehlab@tf.uns.ac.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија за испитивање прехрамбених производа

Историја статуса

30. децембар 2016. - 29. децембар 2020.Акредитован
30. децембар 2012. - 29. децембар 2016.Акредитован
29. децембар 2008. - 29. децембар 2012.Акредитован
8. јул 2003. - 8. јул 2008.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина, Суво воће, коштуничаво воће, Биљно уље, Жита и млински производи, Фини пекарски производи

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfrigens – Техника бројања колонија

/

SRPS EN ISO 7937: 2010

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus – Техника бројања колонија на 30ºС

/

SRPS EN ISO 7932: 2009

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

/

SRPS ISO 21527-2: 2011

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

/

SRPS ISO 21527-1: 2011

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes – Део 2: Метода одређивања броја

/

SRPS EN ISO 11290-2:2010

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44ºC помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-D-глукуронида)

/

SRPS ISO 16649-2: 2008

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за одређивање броја коегулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру

/

SRPS EN ISO 6888-1: 2009

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes – Део 1: Метода откривања

/

SRPS EN ISO 11290-1:2010

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Метода бројања колонија

/

SRPS ISO 21528-2: 2009

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp

/

SRPS EN ISO 6579: 2008

Л1 

Микробиологија ланца хране – Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1 : Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

/

SRPS EN ISO 4833-1: 2014

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина

Микробиологија ланца хране– Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Т1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes – Део 1: Метода откривања

/

SRPS EN ISO 11290-1:2010

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње - Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

/

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње - Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae – Део 2: Метода бројања колонија

/

SRPS ISO 21528-2: 2009

Л1 

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

/

SRPS EN ISO 6579: 2008

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Вино, Шира

Oдређивање садржаја сорбинске киселине

13÷200 mg/l

OIV- MA-E-AS313-14A: R2009

Л1 
Храна Вино и шира

Одређивање садржаја органо-хлорних пестицида (GC-μECD):
- алдрин
- 4,4'- DDD
- 4,4'- DDE
- ендосулфан I
- ендосулфан II
- ендосулфан сулфат
- ендрин
- ендрин алдехид
- ендрин кетон
- аlfa-BHC
- gama-BHC (линдан)
- delta-BHC- - хептахлор ендо-епоксид
- метоксихлор

4,4'- DDD, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфан сулфат, ендрин алдехид, alfa-BHC, хептахлор ендо-епоксид и метоксихлор:
0,0002 mg/kg до 0,0333 mg/kg
4,4'- DDE, ендрин, gama-BHC (линдан):
0,0003 mg/kg до 0,0333 mg/kg
ендрин кетон:
0,0001 mg/kg до 0,0333 mg/kg
delta-BHC:
0,0005 mg/kg до 0,0333 mg/kg

DM-601/03

Т1 
Храна Кекс и производи сродни кексу

Одређивање садржаја органо-хлорних пестицида (GC-μECD):
- алдрин
- 4,4'- DDD
- 4,4'- DDE
- ендосулфан I
- ендосулфан II
- ендосулфан сулфат
- ендрин
- ендрин алдехид
- ендрин кетон
- аlfa-BHC
- gama-BHC (линдан)
- delta-BHC- - хептахлор ендо-епоксид
- метоксихлор

4,4'- DDD, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфан сулфат, ендрин алдехид, alfa-BHC, хептахлор ендо-епоксид и метоксихлор:
0,0002 mg/kg до 0,0333 mg/kg
4,4'- DDE, ендрин, gama-BHC (линдан):
0,0003 mg/kg до 0,0333 mg/kg
ендрин кетон:
0,0001 mg/kg до 0,0333 mg/kg
delta-BHC:
0,0005 mg/kg до 0,0333 mg/kg

DM-601/03

Т1 
Храна Вино и шира

Одређивање садржаја тешких елемената (GF AAS):
- арсен (Аs)
- кадмијум (Cd)
- кобалт (Co)
- хром (Cr)
- бакар (Cu)
- гвожђе (Fe)
- манган (Mn)
- никал (Ni)
- олово (Pb)
- цинк (Zn)
- калај (Sn)

As: 0,03 mg/kg до 1 mg/kg
Cd: 0,01 mg/kg до 0,6 mg/kg
Co: 0,02 mg/kg до 1,75 mg/kg
Cr: 0,06 mg/kg до 0,6 mg/kg
Cu: 0,01 mg/kg до 0,3 mg/kg
Fe: 0,50 mg/kg до 7,5 mg/kg
Mn: 0,005 mg/kg
до 2,25 mg/kg
Ni: 0,10 mg/kg до 2 mg/kg
Pb: 0,003 mg/kg до 0,975 mg/kg
Zn: 0,115 mg/kg до 22 mg/kg
Sn: 0,1 mg/kg до 100 mg/kg

DM-601/01

Т1 

Одређивање садржаја охратоксина А-имуноензиматска метода (ELISA)

0,4 ppb до
5,0 ppb

DM-302/09

Т1 
Храна Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја неосапуњивих материја-Метода екстракције хексаном
(гравиметрија)

0,5 g/kg до 25,0 g/kg

SRPS EN ISO 18609:2012

Т1 

Одређивање јодног броја (волуметрија)

0,4 g/100g до
200 g/100g

SRPS EN ISO 3961:2016

Т1 

Одређивање сапонификационог броја (волуметрија )

100 mgKOH/g до
300 mgKOH/g

SRPS EN ISO 3657:2014

Т1 

Одређивање конвенционалне запреминске масе („литарске масе на ваздуху“)-Релативна густина (пикнометрија)

0,850 до 0,950 х°C/вода 20°C
(х=15÷60°C)

SRPS EN ISO 6883:2017

Т1 

Одређивање пероксидног броја –Јодометријско (визуелно) одређивање завршне тачке (волуметрија)

0,01 mmol/kg до 15,00 mmol/kg

0,02 meq/kg до 30,00 meq/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Т1 

Одређивање киселинског броја и киселости (волуметрија)

SRPS EN ISO 660:2015

Т1 

Одређивање садржаја растворљивих сапуна (алкалитета) (волуметрија)

1mg/kg до 3000 mg/kg

SRPS EN ISO
10539:2008

Т1 
Храна Какао производи, чоколада, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Oдређивање садржаја укупне масти - по Soxhlet-у

5-60 % s.m.

Правилник 2)
метода 9

Т1 
Храна Семе уљарица и производи на бази семена уљарица, уља, масти и производи од уља и масти, Воће, поврће и производи од воћа и поврћа, сокови од воћа и поврћа, Кекс и производи сродни кексу Ракија и друга алкохолна пића

Одређивање садржаја тешких елемената (GF AAS):
- арсен (Аs)
- кадмијум (Cd)
- кобалт (Co)
- хром (Cr)
- бакар (Cu)
- гвожђе (Fe)
- манган (Mn)
- никал (Ni)
- олово (Pb)
- цинк (Zn)
- калај (Sn)

As: 0,03 mg/kg до 1 mg/kg
Cd: 0,01 mg/kg до 0,6 mg/kg
Co: 0,02 mg/kg до 1,75 mg/kg
Cr: 0,06 mg/kg до 0,6 mg/kg
Cu: 0,01 mg/kg до 0,3 mg/kg
Fe: 0,50 mg/kg до 7,5 mg/kg
Mn: 0,005 mg/kg
до 2,25 mg/kg
Ni: 0,10 mg/kg до 2 mg/kg
Pb: 0,003 mg/kg до 0,975 mg/kg
Zn: 0,115 mg/kg до 22 mg/kg
Sn: 0,1 mg/kg до 100 mg/kg
mg/kg
Zn: 0,115-22 mg/kg
Sn: 0,1-100 mg/kg

DM-601/01

Л1 
Храна Брзо смрзнута теста

Одређивање количине укупних шећера по Луф-Шорлу (Luff-Schoorl-у)

1-10% s.m.

Правилник 3)
део IV, метода 5

Т1 

Oдређивaње количине мaсти по Веибул-Столду (Wеibull-Stoldt-у)

5-60% s.m.

Правилник 3)
део IV, метода 4

Т1 

Одређивање количине сирових протеина (макропоступак)

4-22% s.m.

Правилник 3)
део IV, метода 3

Т1 

Одређивање количине воде у пекарским производима

2-60%

Правилник 3)
део IV, метода 2

Т1 
Храна Тестенине

Одређивање степена киселости

до 15%

Правилник 3)
део III, метода 6

Т1 

Одређивање количине воде

5-40%

Правилник 3)
део III, метода 5

Т1 

Одређивање процента раскувавања тестенине

до 20%

Правилник 3)
део III, метода 2

Т1 
Храна Пекарски проиводи

Одређивање количине укупних шећера по Луф-Шорлу (Luff-Schoorl-у)

1-10% s.m.

Правилник 3)
део II, метода 9

Т1 

Oдређивaње количине пепела

0-10% s.m.

Правилник 3)
део II, метода 7

Т1 

Oдређивaње количине мaсти по Веибул-Столду (Wеibull-Stoldt-у)

5-60% s.m.

Правилник 3)
део II, метода 4

Т1 

Одређивање количине сирових протеина (макропоступак)

4-22 % s.m.

Правилник 3)
део II, метода 3

Т1 

Одређивање киселинског степена средине хлеба -волуметријско одређивање

до 15

Правилник 3)
део II, метода 2

Т1 

Одређивање количине воде

2-60%

Правилник 3)
део II, метода 1

Т1 
Храна Млински производи

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима

до 10,0

Правилник 3)
део I, метода 16

Т1 

Одређивање количине сирових протеина у житу и млинским производима (макропоступак)

4-18 % s.m

Правилник 3)
део I, метода 12

Т1 

Одређивање количине пепела у житу и млинским производима

0-10 % s.m.

Правилник 3)
део I, метода 10

Т1 

Одређивање количине воде у житу и млинским производима (рутинска метода)

2-15 %

Правилник 3)
део I, метода 8

Т1 
Храна - Вино

Oдређивање укупног садржаја алкохола (рачунски)

8,0÷30 % vol.

DM-302/02

Л1 

Oдређивање екстракта без шећера (рачунски)

0÷500 g/l

OIV-MA-AS2-03B: R2012

Л1 
Храна - Вино, Шира

Oдређивање садржаја слободног SO2

0÷60,00 mg/l

OIV- MA-E-AS323-04B: R2009

Л1 
Храна Жита и млински производи Пекарски производи Тестенине Кекс и производи сродни кексу

Одређивање микотоксина:
- афлатоксини
AFB1
AFB2
AFG1
AFG2
- деоксиниваленол (DON)
- HT-2
- T-2 токсин
- зеараленон (ZON)
- охратоксин А (ОТА)
- фумонизини
FB1 и
FB2

AFB1, AFB2 и АFG1:
0,8÷80 μg/kg

АFG2 и OTA:
1,6÷80 μg/kg

DON, HT-2, FB-1 и FB-2:
80÷2400 μg/kg

T-2 токсин и ZON:
16÷2400 μg/kg

DM-601/02

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Oдређивање садржаја воде

2÷98 %

SRPS E.M8.022:1987

Л1 
Храна - Ракија и друга алкохолна пића

Oдређивање садржаја укупне цијановодоничне киселине (HCN)

0÷150 mg/l a.a.

Правилник^1)
метода 13

Л1 

Oдређивање садржаја бензалдехида

0÷300 mg/l a.a.

Правилник^1)
метода 12

Л1 
Храна - Ракија и друга алкохолна пића

Oдређивање садржаја шећера

10÷400 g/l

Правилник^1)
метода 9

Л1 
Храна - Ракија и друга алкохолна пића

Oдређивање садржаја фурфурола

0÷200 mg/l a.a.

Правилник^1)
метода 8

Л1 

Oдређивање садржаја алдехида

0÷2000 mg/l a.a.

Правилник^1)
метода 7

Л1 

Oдређивање садржаја метил-алкохола

0÷50000 mg/l a.a.

Правилник^1)
метода 5

Л1 

Oдређивање садржаја естара

50÷10000 mg/l a.a.

Правилник^1)
метода 4

Л1 

Oдређивање садржаја екстракта

0÷500,00 g/l

Правилник^1)
метода 2

Л1 

Oдређивање садржаја алкохола пикнометром на температури 20°C

2,5÷100,00 % vol.

Правилник^1)
метода 1

Л1 
Храна - Шира

Одређивање суве материје у шири

макс. 95 %

OIV- MA-AS2-02: R2012

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја млечне киселине у вину - ензимска метода

0÷5,0 g/l

OIV- MA-E-AS313-07: R2009

Л1 

Oдређивање фенолних материја, као гална киселина

0,1÷5,0 g/l

DM-302/05

Л1 

Oдређивање испарљивих киселина , као сирћетна киселина, коригована на SO2

0,05÷22,00 meq/l

OIV, MA-E-AS313-02:R2015

Л1 

Одређивање садржаја метанола

0÷500 mg/l

OIV-MA-E-AS312-03B: R2009

Л1 

Oдређивање садржаја сахарозе, квантитативно

0,0÷100,0 g/l

DM-302/06

Л1 

Oдређивање садржаја пепела

0,1÷5,0 g/l

OIV- MA-AS2-04: R2009

Л1 

Oдређивање садржаја редукујућих шећера

0,0÷400,0 g/l

DM-302/03

Л1 

Oдређивање укупног екстракта

0÷530,1 g/l

OIV-MA-AS2-03B: R2012

Л1 

Oдређивање стварног садржаја алкохола

8,0÷27,85 % vol.

OIV- MA-AS312-01A:R2009

Л1 
Храна - Семе уљарица и производи на бази семена уљарица, уља, масти и производи од уља и масти

Одређивање садржаја органо-хлорних пестицида (GC-μECD):
- алдрин
- 4,4'- DDD
- 4,4'- DDE
- ендосулфан I
- ендосулфан II
- ендосулфан сулфат
- ендрин
- ендрин алдехид
- ендрин кетон
- аlfa-BHC
- gama-BHC (линдан)
- delta-BHC
- хептахлор ендо-епоксид
- метоксихлор

4,4'- DDD, ендосулфан I, ендосулфан II, ендосулфан сулфат, ендрин алдехид, alfa-BHC, хептахлор ендо-епоксид и метоксихлор:
0,0002 mg/kg до 0,0333 mg/kg
4,4'- DDE, ендрин, gama-BHC (линдан) :
0,0003 mg/kg до 0,0333 mg/kg
ендрин кетон:
0,0001 mg/kg до 0,0333 mg/kg
delta-BHC:
0,0005 mg/kg до 0,0333 mg/kg

DM-601/03

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу

Oдређивање садржаја скроба по Ewers-у

5÷90 % s.m.

Правилник^2)
метода 19

Л1 

Oдређивање садржаја сирових беланчевина (садржаја протеина) - по Kjeldahl-у (спаљивање)

4÷22 % s.m.

Правилник^2)
метода 7

Л1 

Oдређивање садржаја какао делова у какао производима (преко количине укупних алкалоида)

2÷80 % s.m.

Правилник^2)
метода 17

Л1 

Oдређивање садржаја шећера по Луф-Шурлу (Luff-Schoоrl) (рачунски)

1÷55 % s.m.

Правилник^2)
метода 12

Л1 

Oдређивање садржаја лактозе по Луф-Шурлу (Luff-Schoоrl)

1÷15 % s.m.

Правилник^2)
метода 13

Л1 

Oдређивање садржаја воде сушењем под нормалним притиском

0,5÷25 %

Правилник^2)
методе 1 и 2

Л1 
Храна - Уља и масти и производи од уља и масти

Oдређивање садржаја нерастворљивих нечистоћа

0,01÷10,00 %

SRPS EN ISO 663: 2011

Л1 

Oдређивање садржаја влаге и испарљивих материја

0,01÷5,00 %

SRPS EN ISO 662: 2009

Л1 
Храна - Млеко и млечни производи

Oдређивање pH вредности

3-7

DM-201/04

Л1 

Млеко - Oдређивање садржаја азота - Део 1: Метода по Kjeldahl-у

0,3÷14 %

SRPS EN ISO 8968-1: 2014

Л1 

Oдређивање садржаја млечне масти по Van Gulik-у у сиру

4÷45 %

DM-201/03

Л1 

Oдређивање садржаја млечне масти по Gerber-у

0,01÷8 %

DM-201/02

Л1 

Крем сладолед и млечни сладолед - Oдређивање садржаја укупне суве материје (Референтна метода)

22÷50 %

SRPS ISO 3728:2008

Л1 

Сир и топљени сир - Oдређивање садржаја укупне суве материје (Референтна метода)

20÷70 %

SRPS EN ISO 5534: 2007

Л1 

Млеко, павлака и евапорисано млеко - Одређивање садржаја укупне суве материје (Референтна метода)

8,50÷30,00 %

ISO 6731:2010
(IDF 21:2010)

Л1 
Храна - Вино, Шира

Одређивање релативне густине 20°C/20°C

мин. 0,9929

ОIV- MA-AS2 01A:R2012

Л1 

Oдређивање укупних киселина, као винска киселина

0,65÷20,0 g/l

OIV-МА-Е-АS313-01:R2015

Л1 

Одређивање садржаја лимунске киселине у шири и вину - ензимска метода

45÷2000 mg/l

OIV- MA-E-AS313-09: R2009

Л1 

Одређивање рН

1-12

OIV-MA-AS313-15:R2011

Л1 

Одређивање садржаја јабучне киселине у шири и вину - ензимска метода

0÷10,0 g/l

OIV- MA-E-AS313-11: R2009

Л1 

Oдређивање садржаја укупног SO2

2,7 ÷400,00 mg/l

OIV- MA-E-AS323-04B: R2009

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Oдређивање активности пекарског квасца

0÷1200 ml CO2/h

SRPS E.M8.024:1987

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја диглукозид-малвидола

мин. 5 mg/l

OIV-MA-E-AS315-03:R2009

Л1 
И-15 Узорковање

Узорци са површина

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2010

Т1 

Храна - Шира, вино

Узимање узорака за хемијска (аналитичка) и физичка испитивања и сензорно оцењивање

DM-302/04

Т1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Вино и шира

Сензорно оцењивање

DM-302/01

Т1