Преузимање ПДФ-а

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, Лабораторија ,,ПОЛИХЕМ"

Катарине Амброзић 3, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-605
ПИБ:112178898
Акр. број:01-539
Web:http://www.atssb.edu.rs/
Тел:+381 11 64 10 990
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. јул 2023.
Датум последње акр.:25. јул 2023.
Датум истицања/укидања акр.:24. јул 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Александра Божић
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:
Факс:
Е-маил:abozic@atssb.edu.rs

Локације

Л1 - Лабораторија
Т1 - Терен

Историја статуса

25. јул 2023. - 24. јул 2027.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Отпадни материјали (разврстан према Каталогу отпада, С.Гласник РС 56/10)

Одређивање концентрације водоникових јона – pH у отпаду

0-10

EPA M 9045 D:2004

Л1 

Одређивање садржаја (концентрације) BTEX
у отпаду

појединачни BTEX
> 0,005 mg/kg

ДМ 15

Л1 

Одређивање садржаја (концентрације) BTEX
у отпадним уљима

појединачни BTEX
> 0,5 mg/L

ДМ 14

Л1 

Одређивање садржаја
полихлорованих бифенила:
(PCB – 28, PCB – 52, PCB – 101, PCB – 138, PCB – 153 PCB – 180) у чврстом отпаду и отпадном уљу

Чврст отпад
појединачни PCB
> 0,01 mg/kg

Отпадно уље
појединачни PCB
> 0,02 mg/L

ДМ 13

Л1 
Отпадни материјали (разврстан према Каталогу отпада, Сл. гласник РС 56/10)

Одређивање садржаја полуиспарљивих органских супстанци у отпаду и отпадном уљу:
PAH: (Naftalen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen, Fluoranten, Piren, Krizen, Benzo(a)antracen, Benzo(b)fluoranten, Benzo(a)piren, Dibenzo(a,h)antracen, Benzo(g,h,i)perilen)

Чврст отпад
појединачни PAH
> 0.01 mg/kg

Отпадно уље
појединачни PAH
> 0,05 mg/L

ДМ 12

Л1 
Отпадни материјали (разврстан према Каталогу отпада, С.Гласник РС 56/10)

Карактеризација муља - одређивање садржаја суве материје и садржаја воде

(0,01–100) %

SRPS EN 12880:2007

Л1 

Карактеризација отпада - одређивање садржаја елемената у отпаду применом методе
ICP-OES
(As, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, Sb, Sn, V, Zn)

Ba > 0,22 mg/kg
Co > 0,11 mg/kg
Sn > 0,76 mg/kg,
Ti > 0,27 mg/kg
V > 0,10 mg/kg
Zn > 1,06 mg/kg
Аs > 1,33 mg/kg
Cu > 0,43 mg/kg
Cr > 0,13 mg/kg
Fe > 1,18 mg/kg
Pb > 9,33 mg/kg
Sb > 2,13 mg/kg

ДМ 11

Л1 

Карактеризација отпада -одређивање садржаја угљоводоника

> 0,5 %

SRPS EN 14345:2008

Л1 
Вода - изворске воде, површинске воде, подземне воде, котловске воде, воде за напајање котлова, отпадне воде, минералне воде

Одређивање температуре*

(0 – 100)°C

SRPS H.Z1.106:1970

Т1 

Одређивања садржаја елемената у воденим растворима методом ICP -OES
(Al, , Ba, Be, Ag, Co, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Аs, Ni, Cu, Cr, Fe, Cd, Pb, Mn, Mo, Sb, Se, Mg)

Al > 0,00255 mg/L
Ba > 0,001 mg/L
Be> 0,001 mg/L
Аg > 0,002 mg/L
Co > 0,00125 mg/L
Sn > 0,01 mg/L
Sr > 0,01 mg/L
Ti > 0,01 mg/L
Tl > 0,14 mg/L
V > 0,001 mg/L
Zn > 0,015 mg/L
Аs > 0,01 mg/L
Ni > 0,002 mg/L
Cu > 0,0022 mg/L
Cr > 0,0065 mg/L
Fe > 0,0022 mg/L
Cd > 0,001mg/L
Pb > 0,005 mg/L
Mn > 0,001 mg/L
Мо > 0,0025 mg/L
Sb > 0,03 mg/L
Se > 0,06 mg/L
Mg > 0,01 mg/L

ДМ 10

Л1 

Одређивање биохемијске
потрошње кисеоника после 5 дана (БПК5)

(0 – 4000) mg/L

ДМ 9

Л1 

Одређивање боје

(0 – 500)°Co-Pt

ДМ 8

Л1 

Oдрeђивaњe сaдржaja сулфaтa

(5 – 100) mg/L

ДМ 7

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (ХПК)

(0 – 150) mg/L (LR)
(0 – 1500) mg/L (HR)

ДМ 6

Л1 

Одређивање садржаја амонијака

(0,02 – 1) mg/L N
(1-50) mg/L N (HR)

ДМ 5

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора

(0,02 – 1,1) mg P/L
(0,06 – 3,5) mg PO43-/L

ДМ 4

Л1 

Одређивање садржаја укупног азoтa

(0,5 – 25) mg/L N

ДМ 3

Л1 

Одређивање садржаја нитрита

(0,01 – 0,5) mg/L N
(~0,03–1,6) mg NO2-/L

ДМ 2

Л1 

Одређивање садржаја нитрaта

(1 – 30) mg/L N
(4,4 – 132) mg NO3-/L

ДМ 1

Л1 

Oдређивање укупних растворених соли на 180 °C

> 1 mg/L

АPHA 2540 C (2017)

Л1 

Одређивање садржаја хлорида - титрација сребро нитратом уз хроматни индикатор

5 – 400 mg/L

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1 

Одређивање садржаја детерџената

> 0,03 mg/L

APHA 5540 C (2017)

Л1 

Одређивање укупне тврдоће

> 0,1 mg/L CaCO3

EPA 130.2:1982

Л1 

Одређивање садржаја калцијума - EDTA

(2 – 100) mg/L
(0,05 - 2,5) mmol/L Ca

SRPS ISO 6058:2000

Л1 

Одређивање укупног и композитног алкалитета

(0,4 – 20) mmol/L

SRPS EN ISO 9963-1:2007

Л1 

Одређивање остатка жарења и губитка жарењем суспендованих материја на 600-650°C

> 0,1 mg/L

SRPS H.Z1.160:1987

Л1 

Одређивање садржаја суспендованих материја

> 1 mg/L

SRPS H.Z1.160:1987

Л1 

Одређивање укупног
остатка после испарења на 103-105°C

> 0,1 mg/L

APHA 2540 B (2017)

Л1 

Одређивање перманганатног индекса

(0,5 – 10) mg/L

SRPS EN ISO 8467:2007

Л1 

Одређивање мутноће

(0,02 – 1000) NTU

APHA 2130 B (2017)

Т1 

Одређивање проводљивости

(1 – 13000) μS/cm

EPA 120.1:1982

Т1 

Одређивање pH вредности

1 – 10

SRPS H.Z1.111:1987

Т1