Преузимање ПДФ-а

Завод за јавно здравље Ужице, Центар за хигијену и хуману екологију

Др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-084
ПИБ:101780900
Акр. број:01-227
Web:http://www.zavodue.org.rs/
Тел:+381 31 563 150
Факс:+381 31 563 147

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. март 2008.
Датум последње акр.:1. април 2020.
Датум истицања/укидања акр.:31. март 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Власто Стеванетић
Функција:Представник руководства за квалитет
Телефон:+381 31 563 150
Факс:+381 31 563 147
Е-маил:vlasto.stevanetic@zavodue.org.rs

Локације

Л1 - Лабораторија
Т1 - Терен

Историја статуса

1. април 2020. - 31. март 2024.Акредитован
1. април 2016. - 31. март 2020.Акредитован
1. април 2012. - 31. март 2016.Акредитован
31. март 2008. - 31. март 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Хумани клинички узорци - Крв

Одређивање садржаја етанола (гасна хроматографија са “headspace” системом за увођење узорака и FID детектором)

(0,04-4) mg/mL

ДМ К2

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће

Доказивање Proteus врста
(квалитативна метода)

Стандардне методе^1)
метода 4.1

Л1 

Доказивање фекалних стрептокока
(квалитативна метода)

ДМ МБ 3

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Квалитет воде - Пребројавање Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 2: Метода највероватнијег броја

ISO 9308-2:2015

Л1 
Водa - Вода за пиће Базенске воде

Доказивање Pseudomonas aeruginosa (MPN техника)

Стандардне методе^1)
метода 6.1.1

Л1 

Доказивање укупних колиформних бактерија
(MPN техника)

Стандардне методе^1)
метода 2.1

Л1 
Водa - Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Доказивање фекалних стрептокока
IDEXX Enterolert
(MPN техника)

ДМ МБ2

Л1 
Водa - Вода за пиће Базенске воде

Доказивање колиформних бактерија фекалног порекла
(MPN техника)

Стандардне методе^1)
метода 2.2

Л1 
Вода - Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока – Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO
7899-2:2010

Л1 

Доказивање и одређивање броја сулфиторедукујућих клостридија

Стандардне методе^1)
метода 5.1.1

Л1 
Водa - Вода за пиће Базенске воде

Одређивање укупног броја аеробних бактерија у 1 ml на 37ºC и 22ºC

Стандардне методе^1)
метода 1.1

Л1 
Водa - Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Базенске воде

Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017
SRPS EN ISO 9308-1:2017/A1:2017

Л1 

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa
Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Вода - Вода за пиће Природна минерална вода Природна изворска вода Стона вода Базенске воде Површинске воде Отпадне воде

Одређивање броја културабилних микроорганизама – Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Дијететски производи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Техника бројања колонија на 30°С техником наливања плоча

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°С

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком од 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника брojaња колонија на 44 °С помоћу 5 бромо-4-хлоро-3-индолил ß-D-глукуронида

SRPS ISO
16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја кoaгулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: метода употребе агара по Берд-Паркеру (Baird-Parker)

SRPS ЕN ISO 6888-1:2021

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.–
Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 
Храна - Дијететски производи

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа-
Техника бројања колонија

/

SRPS ISO 4832:2014

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина (радне површине, прибор за рад, руке)

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS EN ISO
21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Техника бројања колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO
4833-1:2014

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Површинске воде Отпадне воде Подземне воде

Одређивање седиментних материја после 10 минута и два часа
(таложењем)

(0,1-100)mL/L

SMEWW 16^th Method 209E

Л1 

Одређивање хемијске потрошње кисеоника (ХПК)
(волуметријa)

(30-70000)mg/L

SRPS ISO 6060:1994

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n дана (БПКn) - Део 1: Метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоурее (волуметрија)

(1-6000)mg/L

SRPS EN ISO
5815-1:2020

Л1 

Одређивање масти и уља који се екстрахују н-хексаном и неполарних материја које се екстрахују н-хексаном након третирања силика гелом (екстракт органским растварачима)
(гравиметрија)

(5-1000)mg/L

EPA Method 1664
Revision A

Л1 
Вода - Површинске воде Отпадне воде Подземне воде

Одређивање укупног неорганског азота (NH4-N, NO3-N, NO2-N)
(рачунски)

> 1mg/L

ДМ В13

Л1 
Вода Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Базенске воде

Одређивање садржаја нитрата
(спектрофотометријa)

(0,2-100)mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-V-31/C

Л1 
Вода Површинске воде Отпадне воде Подземне воде

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n дана (БПКn) - Део 2: Метода за неразблажене узорке (волуметрија)

(0,5-6) mg/L

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 
Вода - Површинска вода; Отпадна вода

Одређивање видљивих отпадних материја

ДМ В14

Т1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја бикарбоната (волуметријa)

(0-1000)mg/L као HCO3

Правилник^2)
метода III.13

Л1 

Одређивање садржаја карбоната (волуметријa)

(0-400)mg/L као CO3

Правилник^2)
метода III.13

Л1 

Одређивање алкалитета - Део 1: Одређивање укупног и композитног алкалитета
(волуметрија)

(0,4-20)mmol/L
(25-1200)mg/L HCO3

SRPS EN ISO
9963-1:2007

Л1 

Одређивање анјонских детерџената
(спектрофотометријa)

(0,1-2)mg/L

АРНА^3) 512 B

Л1 

Одређивање фенолног индекса
(спектрофотометријa)

(0,006-0,1)mg/L

SRPS ISO 6439:1997

Л1 

Одређивање садржаја нитрита
(спектрофотометријa)

(0,02-2)mg/L

SRPS EN
26777:2009

Л1 

Одређивање садржаја хлорида (волуметријa)

(5-5000)mg/L

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1 

Одређивање садржаја амонијака
(колориметријa)

(0,25-2)mg/L

ДМ В2

Л1 

Одређивање потрошње калијум перманганата
(волуметрија)

(1-5000) mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-IV-9а

Л1 

Одређивање остатка после испарења на 105°С и 180°С
(гравиметрија)

(5-3000)mg/L

ДМ В17

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости
(кондуктометрија)

(0-199,9)mS/cm

SRPS EN 27888:2009

Л1 

Одређивање рН вредности
(потенциометрија)

0-14

Стандардне методе^1)
метода P-IV-6/А

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја суспендованих честица
(гравиметрија)

>2mg/L

SRPS EN 872:2008

Л1 

Одређивање суспендованих материја
(гравиметрија)

(5-3000)mg/L

Правилник^2)
метода III.22

Л1 

Одређивање мутноће
(турбидиметрија)

(0-1000)NTU

SRPS EN ISO 7027-1:2016

Л1 

Испитивање и одређивање боје
(визуелно, спектрофотометрија, колориметрија)

(0,1-1000000)m^-1
(5-1000000)
Pt-Co скале

SRPS EN ISO 7887:2013

Л1 

Одређивање садржаја амонијака, пре и после дестилације
(спектрофотометријa)

(0,05-1,3)mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-V-2/A и P-V-2/B

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Базенске воде

Одређивање садржаја трихалометана: хлороформ, бромдихлорметан, дибромохлорометан, бромоформ
(течно-течна екстракција, капиларна гасна хроматографија са ECD детектором)

(0,001 - 0,200) mg/L

ДМ В6

Л1 

Одређивање садржаја мангана
(спектрофотометријa)

(0,025-2)mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-V-26/А

Л1 

Одређивање садржаја гвожђа
(спектрофотометријa)

(0,02-5)mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-V-17/С

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање боје
(сензорски)

(5-40)Pt-Co скале

ДМ В1

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја органохлорних пестицида и хербицида (alfa-BHC,beta-BHC
gama-BHC (lindan),delta-BHC,
heptahlor, aldrin, heptahlor epoksid, endosulfan 1, p.p`-DDE, dieldrin, endrin, endosulfan 2, p.p`-DDD, endrin aldehid, endosulfan sulfat, p.p`-DDT,
heksahloro ciklopentadien,
etridiazol, hloroneb,trifluralin
heksahlorobenzen, atrazin, DCDA, hlorobenzilat,cis-permetrin
trans-permetrin)
(течно-течна екстракција , гасна хроматографија са ECD детектором)

(0,03-30)µg/L

ДМ В19

Л1 

Одређивање садржаја сулфида
(титриметрија, јодом)

> 1mg/L

EPA Method 376.1: 1978

Л1 

Одређивање садржаја сулфата
(турбидиметрија)

(1-40)mg/L

EPA Method 375.4: 1978

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање ацидитета (волуметријa)

> 1mL/L N/10 NaOH

ДМ В8

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја магнезијума (рачунски)

(1-1000)mg/L

Правилник^2)
метода III.18

Л1 
Водa - Воде за пиће Базенске воде

Одређивање садржаја резидуалног хлора
(колориметрија)

(0,2-1)mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-V-18/B

Т1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање укупног азота-TKN
(спектрофотометријa)

(1-1000)mg/L

ДМ В12

Л1 

Одређивање садржаја шестовалентног хрома (спектрофотометријa)

(0,005-50) mg/L

SRPS EN ISO 18412:2009

Л1 

Одређивање садржаја шестовалентног хрома (спектрофотометријa)

(0,05-50)mg/L

Стандардне методе^1)
метода P-V-20/B

Л1 

Одређивање садржаја калцијума
(волуметријa)

(1-1000)mg/L

Правилник^2)
метода III.17

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја хидроксида (волуметријa)

(0-100)mg/L

Правилник^2)
метода III.13

Л1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја фосфата
(спектрофотометрија)

(0,06-4)mg/L

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника
(волуметрија)

(0,2-20)mg/L

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање укупне тврдоће (волуметрија)

(0,2-140)°dH

Правилник^2)
метода III.15

Л1 
Вода - Површинска вода; Отпадна вода

Одређивање протока у водотоцима, цевима и отвореним каналима (мерењем брзине струјања ултразвучно и површине попречног пресека протицаја)

(0-4)m3/s

ДМ В15

Т1 

Одређивање протока на крајевима цеви (мерењем истекле запремине у јединици времена).

(0,001-10)L/s

ДМ В16

Т1 
Водa - Водe за пиће Природне минералне воде Природне изворске воде Стоне воде Подземне воде Површинске воде Отпадне воде Базенске воде

Одређивање садржаја
As, Hg, Se
(методом ICP-ОES уз генерисање хидрида)

Hg (0,001-1000)mg/L
As, Se (0,003-1000)mg/L

ДМ В11

Л1 

Одређивање садржаја елемената (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Al, Mn, Mg, Ca, K, Na, Co, Mo, Sb, Sr, V, S, P, Si, Ag, B, Se, Ba, Li, Tl, Ti, Sn, Be, Bi)
(методом ICP-ОES)

Cd, Co, Mo, Be (0,001-1000)mg/L
Cr, Ni, Cu, Mn, Sb, Sr, Ag, Ba, Li
(0,005-1000)mg/L
Pb, As, Hg, Fe, Zn, Al, B, Se, P, Sn, V, Tl, Ti, Bi
(0,010-1000)mg/L
Mg, Ca, K, Na, S, Si
(0,05-1000)mg/L

SRPS EN ISO 11885:2011

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника
(Оптичка сензорна метода)

(0,1-20)mg/L

ISO 17289:2014

Т1 
Водa - Вода за пиће Природна минерална, природна изворска и стона вода Подземне воде, Површинске воде, Отпадне воде Базенске воде

Одређивање температуре воде
(термометром)

(0-100)°С

Правилник^2)
метода II.2

Т1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника
(Оптичка сензорна метода)

(0,1-20)mg/L

ISO 17289:2014

Т1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Мед и други пчелињи производи

Одређивање електричне проводљивости меда

(0-10) mS/cm

ДМ Н57

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање масти у млеку
(метода по Герберу (Gerber)) (ацидобутирометрија)

(0-7)%

Правилник^4)
метода I.3

Л1 

Одређивање киселости сировог млека (волуметрија)

(0,4-20)°SH

Правилник^4)
метода I.2

Л1 

Одређивање млечне масти у кајмаку и сиру (метода по Weibull-Stoldt-у, гравиметрија)

(1-60)%

ДМ Н3

Л1 

Одређивање рН вредности сировог млека, павлаке, кајмака, јогурта и киселог млека
(потенциометрија)

2-12

ДМ Н1

Л1 

Одређивање запреминске масе млека (лактодензиметар)

(1,014-1,042) лак.степена

Правилник^4)
метода I.1

Л1 
Храна - Воће и поврће са високим садржајем киселина и воде, са високим садржајем воде

Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом гасне хроматографије заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзионом SPE – Модуларна QuEChERS метода, (GC-MS/MS)
* листа пестицида А, у прилогу

Лимит квантификације LOQ: 0,010 mg/kg

SRPS EN 15662:2018

Л1 
Храна - Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

(1–20)%

ДМ Н30

Л1 

Одређивање садржаја материја растворљивих у води (екстрактивних материја)
(пикнометрија)

(1–100)%

ДМ Н22

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

(0,1–20)%

ДМ Н18

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића и сирупи

Одређивање садржаја угљен диоксида (манометром)

(0-6)g/L

ДМ Н14

Л1 

Одређивање укупне суве материје (рефрактометрија)

(0,05-80)%

ДМ Н12

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја нитрата
(спектрофотометрија)

(3-300) mg/kg kao NaNO3

ДМ Н53

Л1 

Одређивање садржаја хидроксипролина
(спектрофотометрија)

(0,01-0,5)%

SRPS ISO 3496:2002

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометрија)

4 - 10

SRPS ISO 2917:2004

Л1 

Одређивање садржаја хлорида (волуметрија)

(1-28)%

SRPS ISO
1841-1:1999

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометрија)

(0,1-1,0)% P2O5

SRPS ISO
13730:1999

Л1 

Одређивање садржаја укупних масти (по Сокслету (Soxhlet)) (гравиметрија)

(0,1-100)%

SRPS ISO 1443:1992

Л1 

Одређивање садржаја азота (волуметрија)

(0,03-6,00)%

SRPS ISO 937:1992

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)

(0,02-5)%

SRPS ISO 936:1999

Л1 

Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)

(0,1-50)%

SRPS ISO 1442:1998

Л1 

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)

(2-200) mg/kg kao NaNO2

SRPS ISO 2918:1999

Л1 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху, воћни нектари и сродни производи

Безшећерни екстракт, рачунски

(10-90)%

ДМ Н47

Л1 

Одређивање садржаја укупног екстракта, гравиметрија

(0,2-30) g/L

ДМ Н54

Л1 

Одређивање формолног броја, потенциометрија

2-80)mL 0,1N NaOH/100g

SRPS EN
1133:2005

Л1 

Одређивање релативне густине
пикнометром

> 1

SRPS EN
1131:2005

Л1 

Одређивање титриране киселости (потенциометрија)

> 0,05% као лимунска киселина

SRPS EN
12147:2005

Л1 

Процена садржаја растворљиве суве материје (рефрактометрија)

(0,1-85)%

SRPS EN
12143:2005

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, воћни сокови Печурке и производи од печурки

Одређивање садржаја
5-хидроксиметилфурфурала (5-HMF) (спектрофотометрија)

(2-1000)mg/kg (mg/L)

SRPS ISO 7466:2011

Л1 

Одређивање садржаја бензоеве киселине
(спектрофотометрија)

(10-500)mg/kg

SRPS ISO 5518:2011

Л1 

Одређивање pH у производима од воћа и поврћа (електрохемија)

0 - 14

SRPS ISO 1842:2011

Л1 

Одређивање укупне киселости
(потенциометрија)

> 0,05% као CH3COOH

SRPS ISO 750:2003

Л1 

Одређивање садржаја
сумпор-диоксида (волуметрија)

(0,01-0,1)%

ДМ Н11

Л1 

Одређивање садржаја директно редукујућих и укупних шећера (по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl) (волуметрија)

(2-80)%

Правилник^9)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја хлорида у производима од воћа и поврћа
(волуметрија)

(0,1-20)%

SRPS ISO 3634:2011

Л1 

Одређивање садржаја растворљиве суве материје (рефрактометрија)

(0-85)%

Правилник^9)
метода 1

Л1 

Одређивање пепела нерастворног у HCl (гравиметрија)

(0,01-2)%

SRPS ISO 763:2007

Л1 

Одређивање укупне суве материје / воде у сушеним производима и другим производима са смањеним уделом влаге који је мањи од 10% (дестилацијом)

(90-100)% као сува материја или 1-10% као вода

Правилник^9)
метода 2в

Л1 

Одређивање укупне суве материје (гравиметрија)

(0,05-85)%

Правилник^9)
метода 2а

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја
метил-алкохола
(спектрофотометријa)

(0,2-30)g/L а.а

Правилник^8)
метода 5

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)

(0,5-100)%

SRPS.E.Z8.012:1994

Л1 

Одређивање садржаја минералних примеса нерастворљивих у HCl (гравиметрија)

(0,02-1)%

ДМ Н10

Л1 

Одређивање садржајa воде (гравиметрија)

(0,05-10)%

ДМ Н9

Л1 

Одређивање садржаја јода (волуметрија)

(0,5-65,5)mg J2/kg
(0,8-87)mgKJ/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада, крем производи и бомбонски производи, колачи, кекс и трајно слано пециво

Одређивање шећера по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl) (волуметријa)

(2-30)%

Правилник^7)
метода 12

Л1 

Одређивање укупних масти по Сокслету (Soxhlet) (гравиметријa)

(0,1-50)%

Правилник^7)
метода 9

Л1 

Одрђивање садржаја протеина
(по Кјелдалу (Kjeldahl)) (волуметрија)

(0,2-25)%

ДМ Н5

Л1 

Одређивање укупног пепела (гравиметријa)

(0,02-5)%

Правилник^7)
метода 5 а

Л1 

Одређивање воде у желе производима и ратлуку (рефрактометријa)

(1-30)%

Правилник^7)
метода 4

Л1 

Одређивање воде у колачима под нормалним притиском (гравиметријa)

(0,02-30)%

Правилник^7)
метода 2

Л1 
Храна - Мед и други пчелињи производи

Одређивање активности дијастазе
(спектрофотометрија)

(5-60)mL 1% раствора скроба по g меда/h при t=40ºС

Правилник^6)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурала
(спектрофотометрија)

(3-100)mg/kg

AOAC Official Method 980.23

Л1 

Одређивање киселости (волуметрија)

(1-90)meq/kg

Правилник^6)
метода 7

Л1 

Одређивање пепела (гравиметрија)

(0,01-2)%

Правилник^6)
метода 6

Л1 

Одређивање нерастворљивих материја у води (гравиметрија)

(0,01-5)%

Правилник^6)
метода 5

Л1 

Одређивање воде у меду (рефрактометрија)

(5-30)%

Правилник^6)
метода 4

Л1 

Одређивање сахарозе (рачунски)

(0,5-70)%

ДМ Н7

Л1 

Одређивање редукујућих шећера (по Луф-Шурлу (Luff-Schoоrl)) (волуметрија)

(2-85)%

ДМ Н6

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање протеина (по Кјелдалу (Kjeldahl)) (волуметрија)

(0,2-25)%

ДМ Н5

Л1 

Одређивање киселинског степена у млинским производима (волуметрија)

1 - 10

Правилник^5)
метода I.16

Л1 

Одређивање песка у млинским производима (гравиметрија)

(0,04-1)%

Правилник^5)
метода I.11

Л1 

Одређивање пепела у млинским производима (гравиметрија)

(0,04-10)%

Правилник^5)
метода I.10

Л1 

Одређивање воде у пекарским производима (гравиметрија)

(1-60)%

Правилник^5)
метода II.1

Л1 

Одређивање воде у млинским производима (гравиметрија)

(1-20)%

Правилник^5)
метода I.8

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање садржајa воде у безмасној материји сира
(рачунски)

(40-80)%

ДМ Н32

Л1 

Одређивање садржајa млечне масти у сувој материји сира и кајмака
(рачунски)

(1-90)%

ДМ Н31

Л1 

Одређивање протеина (по Кјелдалу (Kjeldahl)) (волуметрија)

(0,2-25)%

ДМ Н4

Л1 

Одређивање натријум-хлорида у кајмаку (волуметрија)

(0,1-6)%

Правилник^4)
метода VII.3

Л1 

Одређивање воде у сиру (гравиметрија)

(1-80)%

Правилник^4)
метода VI.1

Л1 

Одређивање воде у кајмаку (гравиметрија)

(1-50)%

Правилник^4)
метода VII.1

Л1 

Одређивање суве материје у млеку (гравиметрија)

(1-15)%

Правилник^4)
метода I.4

Л1 

Одређивање масти у јогурту, киселом млеку и кефиру
(метода по Герберу (Gerber)) (ацидобутирометрија)

(0-7)%

Правилник^4)
метода II.1

Л1 
Храна - Храна биљног и животињског порекла, сировине и додаци

Одређивање садржаја метала и других елемената (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cr, Ba, Mo, Co, As, Hg, Se, Sn, Ca, K, Mg, Na, S, P)
(методом ICP-OES)

Cd
(0.01-1000) mg/kg
As, Hg (0,02-1000) mg/kg
Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Se, Ni, Cr, Ba, Mo, Co
(0.1-1000) mg/kg
Sn, Ca, K, Mg, Na, S, P
(0.5-1000) mg/kg

ДМ Н15

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање алкохола пикнометром на t=20°C

(0,07-70)%

Правилник^8)
метода 1а

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, воћни сокови Печурке и производи од печурки

Одређивање садржаја етанола у производима од воћа и поврћа

> 0,05%

SRPS ISO 2448:2003

Л1 
Храна - Мед и други пчелињи производи

Одређивање електричне проводљивости меда

(0-100)mS/cm

ДМ Н57

Т1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја сирове и укупне масти екстракционом методом по Рандалу

(0,2-60)%

SRPS EN ISO 11085:2016

Л1 
Храна - Воће и поврће, Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја органохлорних пестицида (Alfa BHC, Beta BHC, Delta BHC, Lindan, Heptahlor, Aldrin, Heptahlor epoksid, Endosulfan, Dieldrin, DDE, Endrin, Endosulfan II, DDD, Endrin aldehid, Endosulfan sulfat, DDT,vinklozolin, boskalid,trifloxistrobin,captan, Heksachlorocyclopentadiene, Etridiazole, Chloroneb, Propachlor, Trifluralin, Heksachlorobenzene, Simazine, Atrazine, Chlorothalonil, Metrilbuzin, Alachlor, Metachlor, Cyanazine, DCPA, Chlorobenzilate, cis-Permetrin, trans-Permetrin)
(чврсто-течна екстракција QuEChERS, капиларна гасна хроматографија са ECD детектором)

(0,005-0,1)mg/kg

ДМ Н29

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште упиотребе - Детерџенти, биоциди, Средстава за одржавање хигијене у домаћинству, индустрији и сировине

Одређивање pH вредности
(потенциометријa)

1 - 14

SRPS EN 1262:2012

Л1 

Одређивање садржаја
слободних алкалија или
слободних киселина
(волуметријa)

(0,1-14)mg KOH/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи

Одређивање pH вредности
(потенциометријa)

1 - 14

Правилник^11)
метода А

Л1 

Одређивање у сапунима садржаја материје нерастворне у етанолу (гравиметријa)

(0,05-10)%

SRPS ISO 673:1993

Л1 

Одређивање у сапунима садржаја укупних слободних алкалија (волуметријa)

> 0,05% NaOH

SRPS ISO 684:1992

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Амбијентални ваздух

Одређивање концентрације чађи (рефлектометрија)

(6-375)µg/m^3

ДМ A4

Л1, Т1 

Одређивање концентрације укупних суспендованих честица
(гравиметрија)

(10-1000)µg/m^3

ДМ A19

Л1, Т1 

Одређивање концентрације азот-диоксида
(спектрофотометрија)

(3-450)µg/m^3

ДМ А8

Л1, Т1 

Одређивање концентрације сумпор диоксида у ваздуху, пероксидни метод (турбидиметрија)

(12-200)µg/m^3

ДМ A20

Л1, Т1 

Одређивање укупних таложних материја (гравиметрија)

(2-3000) mg/m^2 /дан

VDI 4320 Part2:2012

Л1, Т1 

Одређивање pH вредности у таложним материјама
(електрохемија)

1 - 14

ДМ А22

Л1, Т1 

Мерење концентрације елемената (Pb, Cd, As, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn) у фракцији
PM10 и PM2.5 суспендованих честица (методом ICP-OES)

Pb (5,5-500)ng/m^3
Cd (0,5-500)ng/m^3
As (5,5-500)ng/m^3
Ni (7,7-500)ng/m^3
Cr (7,6-500)ng/m^3
Cu (13,5-500)ng/m^3
Mn (13,7-500)ng/m^3
Zn (0,16-10)µg /m^3
Fe (0,25-10µg/m^3

ДМ А14

Л1, Т1 

Одређивање садржаја метала у укупним суспендованим честицама (Pb, Cd, As, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn, Co)
(методом ICP-OES)

(0,0005-1000) µg/m^3

ДM A21

Л1, Т1 

Одређивање садржаја метала у таложним материјама (Pb, Cd, As, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn)
(методом ICP-OES)

(0,05-10000) µg/m^2 /дан

ДМ А5

Л1, Т1 

Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање PM2.5 масене концентрације суспендованих честица

(1-200)µg/m^3

SRPS EN
12341:2015

Л1, Т1 

Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање PM10 масене концентрације суспендованих честица

(1-200)µg/m^3

SRPS EN
12341:2015

Л1, Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Материјали и предмети у контакту са храном – Папир и картон

Одређивање pH вредности воденог екстракта-Део 1: Хладна екстракција
(електрохемија)

1 - 14

SRPS ISO 6588-1:2014

Л1 

Одређивање pH вредности воденог екстракта-Део 2: Топла екстракција
(електрохемија)

1 - 14

SRPS ISO 6588-2:2014

Л1 

Одређивање садржаја формалдехида у воденом екстракту
(спектрофотометрија)

(1-30)mg/kg

SRPS EN 1541:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Материјали и предмети у контакту са храном – Пластичне масе

Испитивање за “супституционе тестове “ за укупну миграцију из пластичних маса које долазе у додир са масним прехрамбеним производима употребом подлоге за испитивање од изооктана и 95% етанола, пуњењем предмета који се испитује и потпуним потапањем
(гравиметријa)

(10-3000)mg/L
(2-500)mg/dm^2

SRPS EN
1186-14:2008

Л1 

Испитивање укупне миграције у симулаторе хране на воденој основи помоћу потпуног потапања
(гравиметријa)

(10-3000)mg/L
(2-500)mg/dm^2

SRPS EN
1186-3:2008

Л1 

Испитивање укупне миграције у симулаторе хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитује
(гравиметријa)

(10-3000)mg/L
(2-500)mg/dm^2

SRPS EN
1186-9:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Материјали, амбалажа, посуђе и прибор, опрема, уређаји и други предмети у контакту са храном

Одређивање количине метала (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Mo, V, Se, Ba, Li, Sn, Al) отпуштених у симулаторе хране/ модел садржаје на воденој основи (дестилована вода, 3% и 4% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол)
(методом ICP- OES)

Cd,
(0,002-1000)mg/L
или mg/kg
(0,0004-200)mg/dm2
Hg, Ni, Co, Mo, Mn, Ba
(0,005-1000)mg/L или mg/kg
(0,001-200)mg/dm2
Pb, Cr, Zn, Cu, Fe, V, Li, Аs
(0,01-1000)mg/L или mg/kg
(0,002-200)mg/dm2
Sn, Se, Al
(0,05-1000)mg/L или mg/kg
(0,01-200)mg/dm2

ДМ П3

Л1 

Количина заосталих пероксида као активни кисеоник у у симулатору хране/ модел садржају (редестилисана вода, 3% и 4% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол) након додира са вештачком масом
(волуметријa)

(1-100)mg/kg

ДМ П10

Т1 
Предмети опште употребе - Материјали, амбалажа, посуђе и прибор, опрема, уређаји и други предмети у контакту са храном

Оптичка трансмисија у видљивом делу спектра симулаторa хране/ модел садржајa (редестилисана вода, 3% и 4% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол) након додира са вештачком масом (спектрофотометријa)

(0-98)%

ДМ П11

Т1 

Одређивање количине укупних нискомолекуларних органских и неорганских материја отпуштених у у симулаторе хране/ модел садржаје на воденој основи (дестилована вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол) (гравиметријa)

(10-3000)mg/L
(2-500)mg/dm2

ДМ П2

Т1 
Предмети опште употребе - Материјали, амбалажа, посуђе и прибор, опрема и уређаји у додиру са храном и други предмети опште употребе

Одређивање формалдехида у симулаторима хране на воденој основи
(спектрофотометријa)

(0,5-5)mg/dm2
(3-30)mg/kg

SRPS CEN/TS
13130-23:2008

Т1 
Предмети опште употребе - Амбалажа или њене компоненте

Одређивање укупног нивоа концентрације метала (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Mo, Sn)
(методом ICP-OES)

Cd, Co, Mo
(0,5-1000)mg/kg
Pb, As, Hg, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn,
(1-1000)mg/kg
Sn
(2-1000)mg/kg

ДМ П12

Л1 
Предмети опште употребе - Материјали, амбалажа, посуђе и прибор, опрема, уређаји и други предмети у контакту са храном

Одређивање количине метала (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Mo, Ba, Li, Al) отпуштених у симулатор хране биљно уље (специфична миграција метала у биљно уље)
(методом ICP-OES)

Cd, Co, Mo, Ni, Mn (0,02-1000) mg/kg
Ba, Pb, Cu, Cr (0,1-1000) mg/kg
Li, As, Hg, Cu, Zn, Al
(0,25-1000) mg/kg

ДМ П14

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Предмети опште употребе - Материјали, амбалажа, посуђе и прибор, опрема и уређаји у додиру са храном и други предмети опште употребе

Количина заосталих пероксида као активни кисеоник у у симулатору хране/ модел садржају (редестилисана вода, 3% и 4% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол) након додира са вештачком масом
(волуметријa)

(1-100)mg/kg

ДМ П10

Л1 

Оптичка трансмисија у видљивом делу спектра симулаторa хране/ модел садржајa (редестилисана вода, 3% и 4% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол) након додира са вештачком масом (спектрофотометријa)

(0-98)%

ДМ П11

Л1 

Одређивање формалдехида у симулаторима хране на воденој основи
(спектрофотометријa)

(0,5-5)mg/m^2
(3-30)mg/kg

SRPS CEN/TS
13130-23:2008

Л1 

Одређивање количине укупних нискомолекуларних органских и неорганских материја отпуштених у у симулаторе хране/ модел садржаје на воденој основи (редестилисана вода, 3% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол) (гравиметријa)

(5-3000)mg/L
(1-500)mg/m^2

ДМ П2

Л1 

Одређивање количине метала (Pb, Cd, As, Hg, Cr, Ni, Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Mo, V, Se, Ba, Li, Sn) отпуштених у симулаторе хране/ модел садржаје на воденој основи (редестилисана вода, 3% и 4% сирћетна киселина, 10% до 96% етанол)
(методом ICP- OES)

Cd, Hg, Ni, Co, Mo, Mn, Ba
(0,005-1000)mg/L или mg/kg
(0,001-200)mg/m^2
Pb, Cr, Zn, Cu, Fe, V, Li,
(0,01-1000)mg/L или mg/kg
(0,002-200)mg/m^2
Sn, Se, As
(0,05-1000)mg/L или mg/kg
(0,01-200)mg/m^2

ДМ П3

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Базенска вода

Узимање узорка базенске воде, чување и транспорт ради праћења и анализирања базенске воде за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Базенскa вода

Узимање узорка базенске воде, чување и транспорт ради праћења и анализирања базенске воде за физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5667-1:2008
SRPS EN ISO 5667-3:2018
SRPS EN ISO 5667-5:2008

Т1 

Отпадна вода

Узимање отпадних вода за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Отпадна вода

Узимање отпадних вода за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-10:2021 изузев узорковања опремом за аутоматска узорковања
SRPS ISO 5667-3:2018

Т1 

Површинске воде

Узимање узорака из природниних и вештачких језера за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Површинске воде

Узимање узорака из природних и вештачких језера за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-4:2019
SRPS ISO 5667-3:2018

Т1 

Површинске воде

Узимање узорака из река и потока за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Површинске воде

Узимање узорака из река и потока за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO
5667-6:2017
SRPS ISO 5667-3:2018

Т1 

Подземне воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Подземне воде

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-11:2019
SRPS ISO 5667-3:2018

Т1 

Вода
Воде за пиће

Узимање узорака за
микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 

Вода
Воде за пиће

Узимање узорака за физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO
5667-5:2008
SRPS ISO 5667-3:2018

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци са површина

Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS EN ISO 18593:2018, тачка 7.5.3.2

Т1