Преузимање ПДФ-а

ЕКО-ЛАБ ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА; EKO-LAB LLC PADINSKA SKELA

Индустријско насеље бб; Industrijsko naselje bb, 11000 Београд; Beograd

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-083
ПИБ:100210626
Акр. број:01-045
Web:
Тел:+381118871401
Факс:+381118871534

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. децембар 2002.
Датум последње акр.:10. мај 2024.
Датум истицања/укидања акр.:9. мај 2028.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Павловић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381118871401
Факс:+38163642011
Е-маил:gordana.pavlovic@aldahra.com

Локације

Т1 - Терен
Л1 - ЕКО ЛАБ ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА

Историја статуса

10. мај 2024. - 9. мај 2028.Акредитован
12. фебруар 2020. - 10. мај 2024.Акредитован
12. фебруар 2012. - 11. фебруар 2016.Акредитован
11. фебруар 2008. - 10. фебруар 2012.Акредитован
11. децембар 2002. - 11. децембар 2007.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља (семе ратарских врста)

Утврђивање здравствене исправности семена:
- присуство фитопатогених гљива
- инфестација инсектима

(од 0 - 100)%

Правилник^13
метода 8.12

Л1 

Клијавост семена

(од 0 - 100)%

Правилник^13
метода 3

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње - Сировине; Полупроизводи; Готови производи; Компоненте

Микробиологија ланца исхране-
Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Техника бројања колонија у производима са aw≤ 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Микробиологија ланца исхране-
Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Техника бројања колонија у производима са aw> 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Микробиологија ланца исхране-
Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Техника бројања колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:
2014

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока
(Staphylococcus aureus и друге врсте)

SRPS EN ISO 6888-1:
2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens- Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:
2010

Л1 

Хоризонтални метод за нумеричко одређивање сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella-откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 осим Анекс Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017 / A1:2020

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Отпадне воде, Индустријске воде

Доказивање колиформних бактерија у води (највероватнији број у 1000 ml )

ЕЛ 20305 005-11

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Сировине Полупроизводи Готови производи Компоненте

Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2: Техника бројања колонија на 44°С помоћу 5-bromo-4-hloro-3-indolil β-D-glukuronida

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae- Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae-Део 1: Откривање Enterobacteriaceae

SRPS EN ISO 21528-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2: 2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella – Део 1:Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 осим Анекс Д
SRPS EN ISO 6579-1:2017 / A1:2020

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 
Храна - Млеко

Одређивање присуства резидуа антибиотика и сулфонамида у млеку Delvotest SP-NT

EЛ 20305 005-13

Л1 
Храна Сирово млеко

Одређивање присуства резидуа антибиотика у сировом млеку Charm Quad test/
Charm MRLBLTET2 тест

Penicillin G (2-3) ppb Tetracycline
(3-6) ppb (Quad test)
Tetracycline (10-30) ppb (MRLBLTET)
Choramphenicol (0,2-0,3) ppb
Streptomycin
(75-150) ppb

EЛ 20305 005-16

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Брисеви Узорци са предмета и површина које долазе у контакт са храном

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1: 2017

Л1 
Брисеви (предмета и површина који долазе у контакт са храном)

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама – Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 
Брисеви Узорци са предмета и површина које долазе у контакт са храном

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae- Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1 
И-13 Физичка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Семе пољопривредног биља (семе ратарских врста)

Маса 1.000 семена

Опсег мерења зависи од културе

Правилник^13
метода 6

Л1 

Влага семена

Правилник^13
метода 5

Л1 
Семе пољопривредног биља (семе ратарских врста)

Испитивање чистоће семена

Правилник^13
метода 2

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање садржаја влаге
(гравиметријска метода)

(0,5 - 99)%

Правилник^12
метода 6

Л1 
храна за животиње

Одређивање садржаја натријума
(пламенфотометријски)

(100-10.000) mg/kg

Т1 
Храна за животиње

Одређивање садржаја деоксиниваленона
(HPLC метода)

Loq ≤ 500µg/kg

ЕЛ10305 005-56

Л1 

Одређивање садржаја зераленона (HPLC метода)

Loq ≤ 50µg/kg

ЕЛ10305 005-55

Л1 

Одређивање садржаја арсена (метода HG-AAS)

(0,01-10) mg/kg

ЕЛ10305 005-52

Л1 
Храна за животињe

Одређивање садржаја калијума (пламенфотометријски)

(5,0-10.000) mg/kg

ЕЛ10305 005-54

Л1 

Одређивање укупног садржаја живе (метода CV-AAS)

(0,02-5) mg/kg

ЕЛ10305 005-53

Л1 

Одређивање остатака органохлорних пестицида:
(алфа-BHC, бета-BHC, Lindan, Dieldrin, 4,4’-DDT, Endrin, Endosulfan, Heptahlorepoksid)
(метода гасне хроматографије)

(0,001 - 1)ppm

EL 15305 005-08

Л1 
Храна за животиње

Одређивање афлатоксина (B1, B2, G1, G2)
(метода HPLC са флуоресцентним детектором)

min 0,3 μg/kg

AOAC Metoda 994.08/1997

Л1 

Одређивање садржаја целулозе
(гравиметријска метода)

(0,1 - 40)%

ЕЛ 10305 005 - 35

Л1 

Одређивање садржаја киселина у силажи
(волуметријска метода)

(0,1- 5) g/100g

ЕЛ 15305 005 - 04

Л1 

Одређивање садржаја непротеинског азота (волуметријска метода)

(0,02 - 46)%

ЕЛ 15305 005 - 02

Л1 

Одређивање активности урeазе
(волуметријска метода)

(0,01 - 10) mgN/g/min

ЕЛ 15305 005 – 07

Л1 

Одређивање садржаја натријума, калцијума, магнезијума, гвожђа, бакра, цинка, мангана, олова и кадмијума
(метода FААЅ )

Cd: (0,05-5) mg/kg
Pb: (0,20-50) mg/kg
Cu: (0,10-100) mg/kg
Fe: (0,50-350) mg/kg
Mn: (0,50-100) mg/kg
Zn : (0,20-300) mg/kg
Ca: (50-40.000) mg/kg
Mg: (50-2000) mg/kg
Na: (15-10.000) mg/kg

ЕЛ 15 305 005 - 01

Л1 

Одређивање pH вредности
(потенциометријска метода)

0,1– 13,9

Правилник^12
метода 15

Л1 
Храна за животињe

Одређивање каротина (спектрофотометријска метода)

(4,0- 300)mg/kg

ЕЛ 15305005-09

Л1 
Храна за животиње

Одређивање урее
(спектрофотометријска метода)

(0,02 - 46)% kao N

Правилник^12
метода 9

Л1 

Одређивање количине примеса
(гравиметријска метода)

(0,1- 30)%

Правилник^12
метода 3

Л1 

Одређивање сирових протеина
(волуметријска метода по Кјелдалу)

(0,1 - 80)%

Правилник^12
метода 7

Л1 

Одређивање сирових масти
(гравиметријска метода по Soxlet -у)

(0,1 - 88)%

Правилник^12
метода 12

Л1 

Одређивање сировог пепела
(гравиметријска метода)

(0,1- 40)%

Правилник^12
метода 18

Л1 

Одређивање укупног фосфора
(спектрофотометријска метода)

(0,2 - 40)%

Правилник^12
метода 29

Л1 

Одређивање безазотних екстративних материја
(рачунски)

Правилник^12
метода 20

Л1 

Одређивање садржаја калцијума
(волуметријски)

(550-40.000) mg/kg

EЛ 10305 005-12

Т1 
Храна за животиње

Одређивање охратоксина А

min 1,0 μg/kg

ЕЛ10305 005-50

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе Средства за прање и бељење

Одређивање pH вредности у козметици

'1-13

EЛ 10305 005-61

Т1 

Одређивање садржаја конзерванаса и активних супстанци за козметику
(метода течне хроматографије)

метил-парабен,
етил-парабен,
пропил-парабен,
бутил-парабен
(0,01-1,00)%
натријум бензоат
(0,01-1,00)%
калијум сорбат
(0,01-1,00)%
2-феноксиетанол
(0,01-1,00) %
кофеин
(0,01-1,00) %
салицилна киселина
(0,01-1,00) %
калијум ацесулфам
(0,01-1,00) %
натријум сахарин
(0,01-1,00) %
хидрохинон (0,01-1,00) %

EЛ 10305 005-60

Т1 

Релативнa густинa - методом пикнометра (гравиметрија)

0,8-1,30

EL 10305 005-62

Т1 
Предмети опште употребе - Средства за прање и бељење

Одређивање садржаја водоник пероксида
(волуметријска метода)

(0,1 - 30)%

ЕЛ 10305 005 - 16

Л1 
Ђубрива

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у води (спектрофотометријска метода)

(1,0-60)% као P2O5

ЕЛ 11305 005-03

Л1 

Одређивање садржаја калијума
(пламенфотометријска метода)

(1,5-65)% као K2O

ЕЛ 11305 005-09

Л1 

Чврста минерална ђубрива и материје за калцификацију – Одређивање садржаја влаге – гравиметријска метода сушењем на 105± 2 °С

(0,5 - 99)%

SRPS EN 12048:2011

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Отпадна вода; Индустријска вода

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(волуметријска метода)

(30-3.000) mg/L

SRPS ISO 6060:1994.

Л1 
Земљиште

Одређивање лакоприступачног калијума у земљишту АЛ методом

(1,0-50) mg/100 g

ЕЛ 11305 005 - 23

Л1 

Одређивање земноалкалних карбоната

(0,3-60)%

EЛ 11305 005 - 22

Л1 

Одређивање садржаја азота

(0,1-3,00) %

EЛ 11305 005 - 30

Л1 

Одређивање садржаја живе у земљишту (метода CV-AAS)

(0,01-10) mg/kg

ЕЛ 11305 005 – 17

Л1 
Земљиште

Земљиште- Одређивање укупног садржаја мангана, никла, кобалта, олова, кадмијума, цинка и бакра у земљишту (метода FААЅ )

Cd: (0,5-50) mg/kg
Co : (5 -250) mg/kg
Cu : (3-200) mg/kg
Pb : (10-700) mg/kg
Mn: (1,5-200) mg/kg
Ni : (5-200) mg/kg
Zn : (2- 700) mg/kg

ЕЛ 11305 005 - 05

Л1 

Одређивање лакоприступачног фосфора у земљишту АЛ методом (спектрофотометријски)

(0,5-50) mg/100 g

EЛ 11305 005 - 21

Л1 

Одређивање хумуса
(спектрофотометријска метода)

(0,14-10)%

EЛ 11305 005 - 31

Л1 
Земљиште

Одређивање рH вредности
(потенциометријска метода)

(3,0 – 11,0)

EЛ 11305 005 - 25

Л1 

Одређивање минералног азота у свежем узорку земљишта (спектрофотометријска метода)

(2,5-50) mg NO3-N/kg

EЛ 11305 005 – 24

Л1 
Вода - Отпадне воде; Индустријске воде

Одређивање садржаја гвожђа, мангана, бакра, цинка
(метода атомске апсорпционе спектрометрије-ААС )

Fe: (0,50-10) mg/L
Mn: (0,25-5) mg/L
Cu: (0,30-10) mg/L
Zn:(0,15-2) mg/L

EЛ 11305 005 – 08

Л1 

Одређивање остатка и губитка жарењем
(гравиметријска метода)

(1-500) mg/L

EЛ 11305 005 - 38

Л1 

Одређивање садржаја нитрита
(спектофотометријска метода)

(0,03-0,7) mg/L

EЛ 11305 005 - 02

Л1 

Одређивање садржаја нитрата
(спектофотометријска метода)

(0,9-9) mg/L

EЛ 11305 005 - 18

Л1 

Одређивање садржаја сулфата (спектрофотометријска метода)

(2,0-40) mg/L

EЛ 11305 005 - 39

Л1 

Одређивање садржаја амонијака
(спектофотометријска метода)

(0,25-25) mg/L

EЛ 11305 005 - 45

Л1 

Одређивање садржаја азота
(волуметријска метода по Кјелдалу)

(1,20-300) mg/L

EЛ 11305 005 -15

Л1 

Одређивање укупног остатка након испарења
(гравиметријска метода)

(1-1000) mg/L

EЛ 11305 005 – 13

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора
(спектофотометријска метода)

(0,10-20) mg/L

EЛ 11305 005 – 10

Л1 

Одређивање садржаја хлорида
(волуметријска метода)

(5-500) mg/L

SRPS ISO 9297:1997.

Л1 

Одређивање електролитичке проводљивости
(кондуктометријска метода)

(1 -2000) µS/cm

EЛ 11305 005 – 06

Л1 

Одређивање рH вредности
(потенциометријска метода)

(2,0 – 12,0)

SRPS H. Z1.111:1987.

Л1 
Вода - Отпадна вода; Индустријска вода

Одређивање садржаја суспендованих материја
(гравиметријска метода)

(1-1000) mg/L

ЕЛ 11305 005-49

Л1 
Вода - Отпадне воде; Индустријске воде

Одређивање таложења
по Imhoff-у

(0,1-20) ml/L

EЛ 11305 005 – 11

Л1 

Мерење температуре (термометром)

(0-100)oC

SRPS H. Z1.106:1970

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Млеко и млеко у праху

Одређивање садржаја
влакана NDF, ADF, ADL
(гравиметрија)

NDF (1,45-73,00) %
ADF (2,95-73,00)%
ADL (0,50-20,00) %

ЕЛ H-4/1

Л1 
Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Жита и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста Производи од меса, Mлеко и производи од млека

Одређивање укупног садржаја живе

Воће и поврће, производи од воћа и поврћа Жита и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста: (0,02-5,0) mg/kg Mлеко и производи од млека: (0,01-5,0) mg/kg

EЛ 10305 005-53

Т1 
Храна - Сирово млеко

Одређивање pH вредности (потенциометријска метода)

(5-8)

ЕЛ10305 005-02

Л1 
Храна Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Вино

Одређивање резидуа пестицида гасном хроматографијом (GC ECD)

Месо (0,02-0,5) mg/kg
Млеко (0,0008-0,2) mg/kg
Вино (0,01-0,5) mg/kg

У Напомени 1 су дати опсези мерења пестицида

ЕЛ 10305 005-57

Л1 
Храна Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина

Oдређивање резидуа пестицида гасно масеном хроматографијом (GC МS)

(0,01-1,0) mg/kg

У Напомени 2 су дати опсези мерења пестицида

EЛ 10305 005-57

Л1 
Храна Mлеко и производи од млека, Месо и производи од меса

Oдређивање резидуа PCB-a гасном хроматографијом (GC ECD)

Месо (0,01-0,5) mg/kg
Млеко (0,01-0,5) mg/kg

У Напомени 3 су дати опсези мерења PCB-a

EЛ 10305 005-58

Л1 
Храна Вино

Одређивање садржаја сумпор
(IV) оксида(волуметријска метода)

мин 30 mg/l

OIV-MA-АS323-04 А

Т1 
Храна - Производи од воћа

Одређивање садржаја калијума (пламенфотометријски)

(25,00-2000,0) mg/kg

ЕЛ10305 005-54

Л1 
Храна - Млеко и млеко у праху

Одређивање садржаја афлатоксина М1
(метода HPLC са флуоресцентним детектором)

0,02-0,4 μg/l
(μg/ kg)

ЕЛ10305 005-51

Л1 
Храна - Бомбонски производи, Производи од воћа и поврћа, Фини пекарски производи и снек, Вина, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја конзерванаса - бензоева и сорбинска киселина
Na-бензоат и K-сорбат
(HPLC метода)

(25,0-2000) mg/l(kg)

ЕЛ 10305 005 – 08

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Производи од меса, Зачини, екстракти и мешавине зачина, Сенф, Беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа за прехр. индустрију, Супе, чорбе, сосови, додаци јелима и сродни производи, Жита и млински производи, пекарски производи, Кафа, Чај, мешавине чаја , домаћег чаја и инстант чаја, Адитиви за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја пепела
(гравиметријска метода)

(0,1 - 40)%
Адитиви:
мин 0,11 %

ЕЛ 10305 005 - 03

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Сирово млеко, производи од меса, Производи од меса, Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Адитиви за прехрамбену индустрију, Ароме

Одређивање pH - вредности
(потенциометријска метода)

0,1-13,9
Адитиви, Ароме:
1 – 13 %

ЕЛ10305 005-02

Л1 
Храна - Пиво

Одређивање садржаја конзерванаса - бензоева и сорбинска киселина
Na-бензоат и K-сорбат
(HPLC метода)

(25 - 100) mg/L

ЕЛ 10305 005 – 08

Л1 

Одређивање pH-вредности
(потенциометријска метода)

1-13,9

ЕЛ10305 005 – 02

Л1 

Одређивање садржаја сумпор (IV) оксида
(спектрофотометријска метода)

(5 - 50) mg/L

ЕЛ 10305 005 – 36

Л1 

Одређивање садржаја етанола(пикнометром)

(0,5 - 20)%

ЕЛ 10305 005 - 30

Л1 

Одређивање количине екстракта у основној сладовини
(гравиметријска метода)

(0,5 - 20)%

EL14305 005-33

Л1 
Храна -Вино

Одређивање охратоксина А(HPLC метода)

мин 1,0 μg/kg

ЕЛ10305 005-50

Л1 

Одређивање садржаја сумпор (IV) оксида(волуметријска метода)

мин 30mg/L

OIV-MA-АS323-04 B

Л1 

Одређивање испарљивих киселина(волуметријска метода)

мин 0,05g/L

OIV-MA-АS313-02

Л1 

Одређивање пепела(гравиметријска метода)

мин 0,5g/L

OIV-MA-ES2-04

Л1 

Квалитативно oдређивање диглукозид-малвидола (доказна)

макс 15 mg/L

OIV-MA-EAS315-03
Тачка 2

Л1 

Одређивање садржаја екстракта без шећера(пикнометром)

мин 5g/L

OIV-MA-AS2-03B

Л1 

Одређивање укупних киселина(волуметријска метода)

мин 1g/L

OIV-MA-AS313-01

Л1 

Одређивање садржаја шећера по Luff-Schoorl-у
(волуметријска метода)

(0,5 - 20)%

ЕЛ 10305 005 - 22

Л1 

Одређивање садржаја конзерванаса - бензоева и сорбинска киселина
Na-бензоат и K-сорбат
(HPLC метода)

(25 - 100) mg/L

ЕЛ 10305 005 - 08

Л1 

Одређивање садржаја укупних бојених и танинских материја
(спектрофотометријска метода)

(0,1 - 2)g/L

ЕЛ 14305 005 – 04

Л1 

Одређивање укупног и стварног алкохола
(пикнометром)

(1- 20)%

ЕЛ 14305 005 - 05

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја метанола (спектрофотометријска метода)

(0,5 -30)g/L a.a

Правилник^9
Метода 5

Л1 

Одређивање садржаја шећера по Luff-Schoorl-у (волуметријска метода)

(0,5- 60)%

ЕЛ 10305 005 - 22

Л1 

Одређивање садржаја пепела
(гравиметријска метода)

(0,1- 1)%

ЕЛ 10305 005 - 03

Л1 

Одређивање садржаја фосфора
(спектрофотометријска метода)

(0,2- 1)%

ЕЛ 10305 005 - 26

Л1 

Одређивање садржаја конзерванаса - бензоева и сорбинска киселина Na-бензоат и K-сорбат (HPLC метода)

(25- 100) mg/L

ЕЛ 10305 005 - 08

Л1 

Одређивање фурфурола
(спектрофотометријска метода)

(1 -150)mg/L a.a.

Правилник^9
метода 8

Л1 

Одређивање испарљивих естара
(спектрофотометријска метода)

(10 -600) mg/L a.a.

Правилник^9
метода 4

Л1 

Одређивање виших алкохола
(спектрофотометријска метода)

(10 -1500) mg/L a.a.

Правилник^9
метода 6

Л1 

Одређивање укупне титрационе киселости
(волуметријска метода)

(10 -6000) mg/L a.a.

Правилник^9
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја екстракта
(гравиметријска метода)

(0,2 -20) g/L

Правилник^9
метода 2

Л1 

Одређивање ацеталдехида
(спектрофотометријска метода)

(1 -60) mg/L a.a.

Правилник^9
метода 7

Л1 

Одређивање бензалдехида
(спектрофотометријска метода)

(1 -150) mg/La.a.

Правилник^9
метода 12

Л1 
Храна - Жита и млински производи, фини пекарски производи

Одређивање садржаја деоксиниваленона
(HPLC метода)

Loq ≤ 500µg/kg

ЕЛ10305 005-56

Л1 

Одређивање садржаја зераленона (HPLC метода)

Loq ≤ 50µg/kg

ЕЛ10305 005-55

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Производи од меса, Kакао производи, Бомбонски производи, Кекс, производи слични кексу, Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Жита и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Кафа, Уља и масти биљног и животињског порекла, Сенф, Чај, мешавине чаја, домаћег чаја и инстант чаја, Зачини, екстракти и мешавине зачина, Супе, чорбе, сосови, додаци јелима и сродни производи, Пекарски квасац, Скроб и производи од скроба за прехрамбену индустрију, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја арсена (метода HG-AAS)

(0,03-10,0) mg/kg

ЕЛ10305 005-52

Л1 
Храна - Масти и уља,сенф, чај, супе и чорбе, зачини, пекарски квасац, скроб, печурке, прашак за пециво, беланчевинасти производи и освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање укупног садржаја живе ( метода CV-AAS)

(0,02-5,0) mg/kg

ЕЛ10305 005-53

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Какао производи, Кафа, производи од кафе са додатком млека

Одређивање сулфонамида (sulfamerazin, sulfadimidin, sulfadiazin, sulfanilamid, succinylsulfathiazole, sulfathiazole) (HPLC метода)

(0,001 - 100)ppm

ЕЛ10305 005-42

Л1 
Храна - Жита, производи од жита, млински производи, пекарски производи, тестенине, брзосмрзнута теста, фини пекарски производи, зачини, производи од кафе, Јечам, пржена кафa

Одређивање охратоксина А (HPLC метода)

мин 1,0 μg/kg

ЕЛ10305 005-50

Л1 
Храна - Млечна чоколада, производи од кафе типа капућино, Жита, млински производи, Чај, мешавине домаћег и инстант чаја, бомбонски производи, какао производи, чоколада у праху, производи слични чоколадним, Кафа и производи од кафе, Скроб, Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина, језграсто воће

Одређивање афлатоксина (B1, B2, G1,G2)
(метода HPLC са
флуоресцентним
детектором)

min 0,3 μg/kg

АОАC Metода 994.08/1997.

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, производи од воћа, бомбонски производи

Одређивање К-ацесулфама, сахарина и аспартама у течним и чврстим узорцима
(метода HPLC)

мин 5 mg/kg

АОАC Metода 979.08/1997.

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Скроб и производи од скроба за прехр.индустрију, Сенф, Освежавајућа безалкохолна газирана пића

Одређивање садржаја сумпор (IV) оксида
(спектрофотометријска метода)

(5 - 50) mg/L(кg)

ЕЛ 10305 005 - 36

Л1 
Храна - Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Зачини и мешавине зачина, Жита и млински производи, пекарски производи, какао производи, Бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Беланчевинасти производи и мешавина беланчевинастих производа за прехр. индустрију

Одређивање садржаја целулозе
(гравиметријска метода)

(0,1 - 40)%

ЕЛ 10305 005 - 35

Л1 
Храна - Производи од меса, Какао производи, бомбонски производи, кекс,производи слични кексу, Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Скроб и производи од скроба за прехр. индустрију, Жита и млински производи, пекарски производи, брзо смрзнута теста, Супе, чорбе, сосови, додаци јелима, Беланчевинасти производи и мешавина беланчевинастих производа за прехр.индустрију

Одређивање масти по Soxlet -у
(гравиметријска метода)

(0,1 - 80)%

ЕЛ 10305 005-34

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна газирана пића, Воће и поврће производи од воћа и поврћа, Какао производи, бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Скроб и производи од скроба за прехр.индустрију

Одређивање садржаја етанола
(волуметријска метода)

(0,2 - 10)%

ЕЛ10305 005 - 31

Л1 
Храна - Чоколадни производи

Одређивање садржаја етанола
(пикнометром)

(0,5 - 20)%

ЕЛ10305 005 - 30

Л1 
Храна - Производи од меса, Освежавајућа безалкохолна газирана пића, Жита и млински производи

Одређивање садржаја фосфора
(спектрофотометријска метода)

(0,2 - 40)%

ЕЛ 10305 005 - 26

Л1 
Храна - Кајмак, Маслац, Производи од меса, Воће и поврће производи од воћа и поврћа, Какао производи, бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Сенф, Супе, Чорбе, сосови, додаци јелима и сродни производи, Беланчевинасти производи и мешавине, Пекарски производи.

Одређивање садржаја натријум хлорида по Mohr-у
(волуметријска метода)

(0,01 - 99)%

ЕЛ 10305 005 - 25

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Какао производи, бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Воће и поврће, производи од воћа и поврћа и сродни производи, Производи од скроба за прехр.индустрију, Пекарски производи, брзо смрзнута теста, Чај, мешавине чаја, домаћег чаја и инстант чаја

Одређивање садржаја шећера по Luff-Schoorl-у
(волуметријска метода)

(0,5 - 98)%

ЕЛ 10305 005 - 22

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Производи од меса, Какао производи, бомбонски проиводи, кекс, производи слични чоколади, Скроб и производи од скроба за прехрамбену индустрију, Жита и млински производи, пекарски производи и брзо смрзнута теста, Беланчевинасти производи и мешавина беланчевинастих производа за прехр.индустрију

Одређивање садржаја протеина
(волуметријска метода по Кјелдалу)

(0,1-80)%

ЕЛ 10305 005-21

Л1 
Храна - Какао производи, бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Воће, поврће, производи од воћа и поврћа, Сенф, Чај, мешавине домаћег и инстант чаја, Зачини, екстракти зачина и мешавине зачина, Жита и млински производи, Беланчевинасти производи и мешавина беланчевинастих производа за прехр.индустрију

Одређивање садржаја минералних материја нерастворних у хлороводоничној киселини
(гравиметријска метода)

(0,001 - 0,5)%

ЕЛ 10305 005 – 17

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна и газирана пића

Одређивање садржаја аскорбинске киселине
(HPLC метода)

(30-1000)mg/l (mg/kg)

ЕЛ 10305 005 - 11

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Кафа и производи од кафе, Чај, мешавине чаја , домаћег чаја и инстант чаја

Одређивање садржаја кофеина (HPLC метода)

мин 1,0 mg/kg

ЕЛ10305 005 - 10

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Производи од меса, Kакао производи, бомбонски производи,кекс, производи слични кексу, Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Жита и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, Кафа, Уља и масти биљног и животињског порекла, Сенф, Чај, мешавине чаја, домаћег чаја, и инстант чаја, Зачини, екстракти и мешавине зачина,Сенф, Супе, чорбе, сосови, додаци јелима и сродни производи, Пекарски квасац, Скроб и производи од скроба за прехрамбену индустрију, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију, Освежавајућа безалкохолна газирана пића

Одређивање садржаја гвожђа, бакра, цинка, олова и кадмијума
( метода AAC- FААS )

Fe: (0,5-250) mg/kg
Cu: (0,10-100) mg/kg
Zn: (0,20-100) mg/kg
Pb: (0,1-10) mg/kg
Cd: (0,03-5) mg/kg

ЕЛ 10305 005 - 07

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, производи од меса, Какао производи, бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Жита и млински производи, пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, производи од јаја, Сенф, Чај, мешавине чаја , домаћег чаја и инстант чаја, Зачини, екстракти и мешавине зачина, Супе,чорбе, сосови, додаци јелима и сродни производи, Пекарски квасац, Скроб и производи од скроба за прехр. индустрију, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих производа за прехр. индустрију, Адитиви за прехр. индустрију, Ароме

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријска метода) и одређивање садржаја суве материје (рачунски)

(0,5 - 99)%
Адитиви:
мин 0,1 %
Ароме:
мин 0,2 %

ЕЛ 10305 005 - 01

Л1 
Храна - Уља и масти биљног и животињског порекла

Одређивање јодног броја по Хануш-у (волуметријска метода)

(5 -200)g/100g

ЕЛ 10305 005-38

Л1 

Одређивање пероксидног броја
(волуметријска метода)

(0,1 - 50) mmol O2/kg

SRPS ЕN ISO 3960:2011

Л1 

Одређивање неосапуњивих материја
(гравиметријска метода)

(10 -300)g/kg

SRPS EN ISO 3596:2012

Л1 

Одређивање сапонификационог броја
(волуметријска метода)

(100 до 300) mg KOH/g

SRPS ЕN ISO 3657:2014

Л1 

Одређивање киселинског броја и киселости
(волуметријска метода)

(0,2 – 15) mg KOH/g

SRPS EN ISO 660:2011

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја
(гравиметријска метода)

(0,01 - 3)%

SRPS ISO 662:2009

Л1 
Храна - Чај; Мешавине чаја; Домаћи чај; Мешавине домаћег и инстант чаја

Одређивање екстрактивних материја у кафи и чају
(гравиметријска метода)

(5,0 - 50)%

ЕЛ 10305 005 - 20

Л1 
Храна - Чај; Мешавине чаја; Домаћи чај; Мешавине домаћег и инстант чаја

Одређивање садржаја петељки и гранчица
(гравиметријска метода)

(0,1 - 30)%

ЕЛ 10305 005 - 22

Л1 
Храна - Кафа

Одређивање губитка масе на 105оС
(гравиметријска метода)

(1 - 20)%

SRPS ISO 6673:2012.

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна и газирана пића

Одређивање индекса рефракције и суве материје
(рефрактометријска метода)

(0.1 - 85)%

ЕЛ 10305 005 - 33

Л1 

Одређивање укупне киселости
(волуметријска метода)

(1 - 500)g/l

Правилник^5
метода I.18

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање степена киселости
(волуметријска метода)

(0,2 – 15) mL 1M NaOH/100g

Правилник^7
метода III.6

Л1 

Одређивање процента раскувавања
(гравиметријска метода)

Правилник^7
метода III.2

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање киселинског степена средине хлеба волуметријском методом
(волуметријска метода)

(0,2 – 15) ml 1M NaOH/100g

Правилник^7
метода II.2

Л1 
Храна - Жита; Млински производи

Одређивање количине примеса у пиринчу
(гравиметријска метода)

(0,1 - 30)%

Правилник^7
метода I.5

Л1 

Одређивање количине примеса у пшеници за прераду
(гравиметријска метода)

(0,1- 30)%

Правилник^7
метода I.4

Л1 

Одређивање киселинског степена у житу и млинским производима
(волуметријска метода)

(0,2 – 15) ml 1M NaOH/100g

Правилник^7
метода I.16

Л1 
Храна - Супе; Чорбе; Сосови; Додаци јелима

Одређивање садржаја
натријум глутамината
(волуметријска метода)

(0,1 – 35)%

SRPS Е.З8.018:1994.

Л1 
Храна - Скроб, производи од скроба за прехрамбене сврхе

Одређивање садржаја глукозе
(волуметријска метода)

(0,5 - 98)%

ЕЛ14305 005-31

Л1 
Храна- Воће и поврће; Производи од воћа и поврћа

Одређивање укупне киселости
(волуметријска метода)

(0,1 - 10)%

Правилник^5
метода I.18

Л1 

Одређивање испарљивих киселина
(волуметријска метода)

(0,1 - 1)%

Правилник^5
метода I.17

Л1 

Одређивање растворљиве суве материје
(рефрактометријска метода)

(0,1 - 99)%

Правилник^5
метода I.1

Л1 
Храна - Какао производи; Бомбонски производи; Кекс; Производи слични кексу;

Одређивање садржаја теобромина

мин 0.12%

ЕЛ 10305 005 - 09

Л1 

Одређивање растворљивих састојака у гуменим бомбонама
(гравиметријска метода)

(50 - 90) %

Правилник^4
метода 20

Л1 
Храна - Производи од меса

Одређивање садржаја хидроксипролина
(спектрофотометријска метода)

(0,1 - 1)%

SRPS ISO 3496:2002.

Л1 

Одређивање садржаја нитрита
(спектрофотометријска метода)

(0,25 – 150)mg/kg

SRPS ISO 2918:1999.

Л1 
Храна - Млечни дезерти

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1 - 7)%

Правилник^3
метода X.1

Л1 
Храна - Лупана павлака

Одређивање масти (бутирометријски)

(0 - 40)%

Правилник^3
метода XI.1

Л1 
Храна - Сладолед

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1 - 40)%

Правилник^3
метода X.1

Л1 
Храна - Маслац

Одређивање масти (бутирометријски)

(70 - 90)%

Правилник^3
метода VIII.2

Л1 
Храна - Сир

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1 - 40)%

Правилник^3
метода VI.2

Л1 
Храна - Павлака

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1- 50)%

Правилник^3
метода V.1

Л1 
Храна - Млеко у праху

Одређивање киселости (волуметријска метода)

(4-8)°SH

Правилник^3
метода IV.3

Л1 

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1-30)%

Правилник^3
метода IV.2

Л1 
Храна - Кисeло млеко и јогурт

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1-15)%

Правилник^3
метода II.1

Л1 
Храна - Пастеризовано млеко

Одређивање масти (бутирометријски)

(0,1 - 7)%

Правилник^3
метода I.3

Л1 
Храна - Млеко у праху

Одређивање растворљивости
(гравиметријска метода)

(85-99)%

Правилник^3
метода IV.4

Л1 
Храна - Пастеризовано млеко

Одређивање киселости
(волуметријска метода)

(4-8)°SH

Правилник^3
метода I.2

Л1 
Храна храна

Oдређивање резидуа пестицида гасно масеном хроматографијом
Пестициди
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Δ-HCH
heptahlor
aldrin
heptahlorepoksid
α–endosulfan
p,p DDE
dieldrin
endrin
β-endosulfan
p,p-DDD
endosulfan sulfat

(0,01-1,0) mg/kg

EЛ 10305 005-57

Л1 
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина

Oдређивање резидуа пестицида гасном хроматографијом
Пестициди
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Δ-HCH
heptahlor
aldrin
heptahlorepoksid
α–endosulfan
p,p DDE
dieldrin
endrin
β-endosulfan
p,p-DDD
endosulfan sulfat

(0,01-0,5) mg/kg

EЛ 10305 005-57

Л1 
Храна - Сирово млеко

Одређивање параметара сировог млека:
-садржај протеина
-садржај лактозе
-садржај млечне масти
-садржај суве материје без млечне масти
-садржај суве материје
(метода Milkoscan)

млечна маст:
(0,05-10)%
протеини: (2,5-4.5)%;
лактоза:(4 -5)%
сува материја:
(7 -10)%

ЕЛ 12305 005 - 03

Л1 

Одређивање киселости млека алкохолном пробом

ЕЛ12305 005-04

Л1 
Храна -Вино

Одређивање густине и релативне густине на 20°C

мин 0,9929

OIV-MA-AS2-01A (2015)

Л1 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Семе пољопривредног биља

Узимање узорака за биолошка и физичка испитивања

Правилник^13
део 2- поступак узимања узорака

Л1 

Храна за животиње

Узимање узорака за хемијска испитивања

RU 7.3-1, т. 5.2.1 и 5.2.2

Т1 

Храна за животиње

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

RU 7.3-1, т. 5.2.1 и 5.2.2

Т1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Земљиште

Узимање узорака за хемијска испитивања

SRPS ISO 18400-101:2019
ISO 18400-102:2017
ISO 18400-105:2017
SRPS ISO 18400-107:2019
SRPS EN ISO 25177:2013

Т1 

Вода
Отпадне воде Индустријске воде

Узимање узорака за хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-10:2007
изузев т.4.2.2
SRPS EN ISO 5667-3:2018

Т1 

Вода
Отпадне воде Индустријске воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 19458:2009

Т1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Сирово млеко

Узимање узорака за физичко- хемијска испитивања

Правилник14, III 1.
Узимање узорака, чл.9

Т1 

Сирово млеко

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 707:2010,
т. 1-9

Т1 

Храна
Вино

Узимање узорака за физичко- хемијска испитивања

RU 7.3-1 т. 5.2.1

Т1 

Храна
Вино

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

RU 7.3-1 т. 5.2.2

Т1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Брисеви (предмета и површина који долазе у контакт са храном)

Узимање узорака за микробиолошка испитивања (методом бриса)

SRPS EN ISO 18593:2018

Т1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Млеко и производи од млека, Производи од меса, Воће и поврће и производи од воћа и поврћа, Какао производи, бомбонски производи, кекс, производи слични кексу, Скроб и производи од скроба за прехрамбене сврхе, Прашак за пециво и прашак за пудинг, Зачини и мешавине зачина, Сенф, Пиво, Пекарски квасац, Супе, чорбе, сосови, додаци јелима, Освежавајућа безалкохолна и газирана пића, Кафа, Чај, мешавине домаћег и инстант чаја, Уља и масти биљног и животињског порекла, Алкохолна пића, Вина

Једноставни дескриптивни тест (изглед; мирис; укус; боја; конзистенција-текстура)

ЕЛ10305 005-39

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Одређивање изгледа, боје, укуса и мириса

SRPS Е.М8.021:1987.

Л1 
Храна - Кафа

Испитивање мириса и изгледа и одређивање страних примеса и недостатака

(0,1- 30)%

SRPS ISO 4149:2014.

Л1 
Храна - Тестенине

Оцена тестенине

Правилник^7
метода III.1

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање квалитета: оцена основних врста пшеничног хлеба

Правилник^7
метода II.11

Л1 
Храна - Жита Млински производи

Одређивање изгледа, боје, укуса и мириса

Правилник^7
метода I.1

Л1