Преузимање ПДФ-а

INZA DOO Београд

Булевар Војводе Мишића 43, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-329
ПИБ:108370013
Акр. број:06-337
Web:http://www.inzagroup.eu/
Тел:+381(0)11 369 27 27
Факс:+381(0)11 369 27 27

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:10. април 2020.
Датум последње акр.:10. април 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. април 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Лацмановић
Функција:руководилац квалитета
Телефон: +381(0)11 369 27 27
Факс:+381(0)11 369 27 27
Е-маил:kvalitet@inzagroup.eu

Локације

Локација 1 - Л1

Историја статуса

10. април 2020. - 9. април 2024.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-15 Заштитна средства и опрема
Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара

периодично контролисање

чл. 28 тачке
3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, а у вези чл. 29
Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).

Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара У3.07, верзија 2 од 24.06.2019 заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019

Локација 1 

прво контролисање

чл. 27 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 29 Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара У3.07, верзија 2 од 24.06.2019. заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ”, бр. 87/93) и
SRPS CEN/TS 54-14:2019

Локација 1 
Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом

периодично испитивање

чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 а у вези чл. 24 Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара У 3.06, верзија 1 од 31.10. 2019 заснован на
BS 5306-3:2017

Локација 1 
Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском

контролно испитивање

чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и чл.
23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара У 3.06, верзија 1 од 31.10. 2019 заснован на
BS 5306-3:2017

Локација 1 

периодично испитивање

чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 24 Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара У 3.06, верзија 1 од 31.10. 2019 заснован на
BS 5306-3:2017

Локација 1 
Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара

Периодично контролисање

Упутство за контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара У 3.05, верзија 2 од 31.10. 2019.

чл. 17 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 18
Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
чл. 17 тачка 9, а у вези чл. 18
Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).

Правилник о техничким
нормативима за инсталације
хидрантске мреже за гашење пожара
(„Службени гласник РС”, број 3/18)

Локација 1