Преузимање ПДФ-а

Градски завод за јавно здравље Београд

Булевар Деспота Стевана 54а, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-064
ПИБ:100044907
Акр. број:01-036
Web:http://www.zdravlje.org.rs/
Тел:+381 11 2078 604
Факс:+381 11 3235 080

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. август 2002.
Датум последње акр.:12. фебруар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:11. фебруар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Др сц. мед. Весна Слепчевић
Функција:Руководилац интегрисаног система менанџмента
Телефон:+381 11 2078 604
Факс:+381 11 3235 080
Е-маил:vesna.slepcevic@zdravlje.org.rs

Локације

Л1 - Лабораторија -Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек санитарне хемије
Т1 - Терен
Л2 - Лабораторија - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек санитарне микробиологије

Историја статуса

12. фебруар 2016. - 11. фебруар 2020.Акредитован
12. фебруар 2012. - 11. фебруар 2016.Акредитован
11. фебруар 2008. - 11. фебруар 2012.Акредитован
15. август 2002. - 15. август 2007.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Одређивање нивоа буке

(20-130)dB

SRPS ISO
1996-1:2010
SRPS ISO
1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна и храна за животиње

Одређивање укупног броја бактерија у храни
(Eнзимски тест)

1 - 4,9 x 1011 cfu g/ml

TEMPO AC BIO 12/35- 05/13

Л2 

Одређивање присуства Listeria monocytogenes у храни
(Имуно ензимски тест)

VIDAS LMO2 BIO 12/11-03/04

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-β-D- глукуронида

SRPS ISO 16649-2:2008

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројање колонија на 30°С техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л2 

Одређивање присуства стафилококног ентеротоксина у храни
(Имуно ензимски тест)

VIDAS Staph Enterotoxin II (SET2)

Л2 

Одређивање броја ентеробактерија у храни
(Eнзимски тест)

TEMPO EB BIO 12/21-12/06

Л2 

Хоризонтална метода за бројање мезофилних млечних бактерија - „Colony-count“ техника бројања колонија на 30°C

ISO 15214:1998

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2009

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 

Детекција Cronobacter sакаzаkii
(BAX System PCR Assay E.sakazakii (Cronobacter ))

MFLP-27:2003

Л2 

Детекција Salmonella spp.
(BAX System PCR Assay Salmonella spp.)

AFNOR
QUA18/03-11/02

Л2 

Детекција Listeria monocytogenes у храни (BAX System PCR Assay Listeria monocytogenes 24E)

AFNOR QUA 18/05-07/08

Л2 

Одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus) у храни
(ензимски тест)

TEMPO STA BIO 12/28-04/10

Л2 

Oдређивање присуства Salmonella врста у храни (имуноензимски тест)

VIDAS EASY Salmonella BIO12/16-09/05

Л2 

Одређивање присуства Salmonella врста у храни

VIDAS Up Salmonella BIO 12/32-10/11

Л2 

Одређивање броја Bifidobacterium spp у храни

ВДМ 0238

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација коагулаза позитивног стафилокока

Правилник^16)
метода II-2

Л2 

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник^16)
метода II-5

Л2 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник^16)
метода II-4

Л2 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^16)
метода II-3

Л2 

Одређивање укупног броја мезофилних аеробних бактерија и укупног броја квасаца и спора плесни

Правилник^16)
метода II-1

Л2 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2011

Л1 
Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

Л1 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л1 

Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л1 
Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

Л1 

Одређивање броја квасница и плесни

SRPS EN ISO 16212:2013

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Доказивање Salmonella у води методом мембранске филтрације (МF техника)

Приручник^2)
метода 2.1.1.1.

Л2 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације
(МF техника)

SRPS ISO
7899-2:2010

Л2 

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације (МF техника)

SRPS ISO 9308-1:2017

Л2 
Вода - Површинска вода, Отпадна вода

Одређивање укупних и фекалних колиформних бактерија методом МPN технике

ВДМ 0185

Л2 

Доказивање Salmonella у води методом мембранске филтрације (МF техника)

Приручник^2)
метода 2.1.1.1

Л2 

Детекција Pseudomonas aeruginosa у води методом MPN технике

ВДМ 0234

Л2 

Квалитет воде - Бројање Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 2: Метода највероватнијег броја (МPN техника)

SRPS ISO 9308-2:2015

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Квалитет воде - Бројање Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 2: Метода највероватнијег броја (МPN техника),

SRPS ISO 9308-2:2015

Л2 

Детекција Pseudomonas aeruginosa у води методом МPN технике

Приручник^2)
метода 6.1.1.

Л2 

Одређивање укупних и фекалних колиформних бактерија методом МPN технике

ВДМ 0185

Л2 

Квалитет воде - Одређивање броја културабилних микроорганизама - бројање колонија засејавањем

SRPS EN ISO 6222:2010

Л2 

Одређивање највероватнијег броја Enterococcus sp.,
IDEXX Enterolert DW/Quanti-Tray IDX 33/03-10/13

IDEXX - IDX 33/03-10/13

Л2 

Одређивање сулфиторедукујућих клостридија МPN метода

Приручник^2)
метода 5.1.1.

Л2 

Квалитет воде - Детекција и пребројавање Pseudomonas aeruginosa мембранском филтрацијом

SRPS EN ISO 12780:2008

Л2 
Вода - Површинска вода, Отпадна вода

Одређивање бројности факултативних олиготрофа (FO), аеробних хетеротрофа (H), индекса FO/H и индекса фосфатазне активности (IFA)

ВДМ 0049

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода природна минерална, природна изворска, стона, Прерађенa вода, Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Изолација и идентификација CRYPTOSPORIDIUM ooциста и GIARDIA циста из воде

ISO 15553 :2006

Л2 
Вода - Површинска вода, Отпадна вода

Доказивање Proteus врста у води

ВДМ 0237

Л2 

Одређивање сулфиторедукујућих клостридија МPN метода

ВДМ 0235

Л2 

Одређивање највероватнијег броја Enterococcus sp.
IDEXX Enterolert E/Quanti-Tray IDX 33/04-02/15

IDEXX - IDX 33/04-02/15

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Откривање и одређивање броја Legionella

SRPS EN ISO 11731-2:2009

Л2 

Доказивање Proteus врста у води

Приручник^2)
метода 4.1

Л2 
Воде - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Базенскa водa

Одређивање највероватнијег броја Pseudomonas aeruginosa IDEXX PSEUDALERT /QuantiTray IDX 33/05-03/16

IDEXX-IDX 33/05-03/16

Л1 

Квалитет воде — Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa — Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Воде - Базенска вода

Тест за Staphylococcus или Staphylococcus aureus у базенској води

SMEWW 21th, 9213. APHA

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Млеко и производи од млека

Млеко и производи од млека - Откривање Enterobacter (Cronobacter) sakazakii

SRPS ISO/TS 22964:2009 повучен

Л2 
Храна и храна за животиње

Mикробиологија хране и хране за животиње. Хоризонтална метода за одређивање броја ко-
агулазапозитивних стафилокока (Staphyloco-ccus aureus и друге врсте) - Део 1: Техника употре-
бом агара по Berd-Parkeru,

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Детекција Campylobacter jejuni/coli/lari (BAX System Real-Time PCR Assay Campylobacter jejuni/coli/lari)

AOAC 040702

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2009

Л2 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројање колонија на 30°С техником наливања плоча

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Изоловање и идентификација
Staphylococcus aureus у узорцима са површина у зони производње и руковања храном, посуђу, прибору и амбалажи

ВДМ 0278

Л1 

Изоловање и идентификација Еsherichiae coli у узорцима са површина у зони производње и руковања храном, посуђу, прибору и амбалажи

ВДМ 0279

Л1 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Изоловање и идентификација Proteus врста у узорцима са површина у зони производње и руковања храном, посуђу, прибору и амбалажи

ВДМ 0280

Л1 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens – Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода Вода за пиће Површинске воде Подземне воде Прерађене воде

Одређивање трихлор сирћетне киселине и одабраних халогено сирћетних киселина - Метода гасне хроматографије после течно-течне екстракције и дериватизације
(GC-ECD)

Хлорсићетна киселина,
Бромсирћетна киселина,
Дихлорсирћетна киселина,
Трихлорсирћетна киселина,
Бромохлорсирћетна киселина,
Дибромсирћетна киселина

(0,5-20)µg/l

SRPS EN ISO 23631:2009

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Oдређивање раствореног сулфида- Фотометријска метода са метиленским плавим
(UV-VIS спектрофотометрија)

(40-1500)μg/l S2-

ISO 10530:1992

Л1 

Одређивање растворених Li+, Na+,NH4+,К+, Ca2+, Mg2+ јонском хроматографијом – метода за воду и отпадну воду
(јонскa хроматографијa)

Ca (2-100)mg/l
Mg (0,25-50)mg/l
Li (0,01-5)mg/l
Na (0,25-50)mg/l
K (0,1-5)mg/l
NH4 (0,05-5,00)mg/l

SSRPS EN ISO 14911:2009

Л1 

Калцијум и магнезијум - комплексиметријском титрацијом
(волуметрија)

(1-1000)mg/l

Приручник^2)
метода
P-V-22/A

Л1 

Анјонски површински активне материје као MBAS
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,02-2)mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 5540 C

Л1 

Стандардна тест метода за цијаниде у води
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,010-0,150)mg/l СN

ASTM D2036-09

Л1 

Одређивање потенцијала трихалометана (GC-ECD)

Хлороформ,
0,5-100µg/l Бромдихлорметан, Дибромхлорметан,
Бромоформ
(0,05-100)µg/l

SMEWW 19th^1)
метода 5710 B

Л1 

Арсен (техника HGAAS)

(0,001-0,015)mg/l

ВДМ 0266

Л1 

Одређивање садржаја слободног и укупног хлора - Део 2: Колориметријска метода са N,N-1,4 фенилендиамином за рутинску контролу (колориметрија и UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-2,0)mg/l Cl2

SRPS EN ISO 7393-2:2009

Л1 

Хлор диоксид - DPD метода
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,05-2,0)mg/l ClO2

SMEWW 19th^1) метода
4500-ClO2 D

Л1 

Угљен-диоксид, титриметријска метода (волуметријa)

(0,5-100)mg/l CO2

SMEWW 19th^1)
метода
4500-CO2С

Л1 

Одређивање фенолног индекса -спектрофотометријска метода са
4-аминоантипирином после дестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)

Вода за пиће
Природне флаширане воде за пиће,
Изворске, минералне и стоне воде,
Површинске воде,
Подземне воде,
Базенске и воде
за рекреацију,
Раствори за дијализу,
Прерађене воде (0,001-0,005)mg/l
Отпадне воде
(0,01-0,05)mg/l

ВДМ 0265

Л1 

UV апсорпција
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,1-40)m-1

SMEWW 19th^1)
метода 5910 B

Л1 

Одређивање адсорбованог органски везаног халогена
(микроколуметријска титрација)

(10 -300) µg/L

SRPS ISO
9562:2008

Л1 

Одређивање метала и елемената у траговима у води и отпаду индуктивно спрегнутом плазмом -атомске емисионе спектрометрије
(ICP-OES)

Ag (0,005-0,5)mg/l
Al (0,010-1)mg/l
As (0,050-10)mg/l
B (0.05-2) mg/l
Ba (0,005-1)mg/l
Be (0,0005-1)mg/l
Ca (0,500-50)mg/l
Cd (0,001-2)mg/l
Co (0,005-10)mg/l
Cr (0,005-5)mg/l
Cu (0,010-10)mg/l
Fe (0,010-10)mg/l
K (0,200-20)mg/l
Li (0,0007-0,5)mg/l
Mg (0,200-50)mg/l
Mn (0,001-2)mg/l
Mo (0,005-10)mg/l
Na (0,5-50)mg/l
Ni (0,010-2)mg/l
P (0,055-50)mg/l
Pb (0,050-10)mg/l
Sb (0,050-5)mg/l
Si прерачунат на SiO2 (0,018-10)mg/l
Se (0,1-5) mg/l
Sn (0,020-4)mg/l
Sr (0,002-1)mg/l
Ti (0,002-5)mg/l
Tl (0,050-5)mg/l
V (0,005-2)mg/l
Zn (0,001-5)mg/l

ВДМ 0254

Л1 

Одређивање метала и елемената у траговима у води и отпаду индуктивно спрегнутом плазмом -атомске емисионе спектрометрије
(ICP-OES)

Отпадна вода
As (0,050-10)mg/l
Cd (0,001-2)mg/l
Cr (0,005-5)mg/l
Cu (0,010-10)mg/l
Fe (0,010-10)mg/l
Mn (0,001-2)mg/l
Ni (0,010-2)mg/l
P (0,055-50)mg/l
Pb (0,050-10)mg/l
Zn (0.005-25)mg/l
Течни отпад
Ag (0,05-5,0)mg/l
As (0,50-100)mg/l
Ba (0,05-10)mg/l
Cd (0,01-20)mg/l
Cr (0,05-50)mg/l
Cu (0,10-100)mg/l
Mo (0,05-100)mg/l
Ni (0,10-20)mg/l
Pb (0,50-100)mg/l
Sb (0,50-50)mg/l
Se (1,0-50) mg/l
V (0,05-20)mg/l
Zn (0,01-50)mg/l

ВДМ 0254

Л1 

Одређивање трагова елемената у водама на масеном спектрометру са индукованом куплованом плазмом (ICP-MS)

Ag (1,0-25)μg/l
As (1,0-50,0)μg/l
Ba (0,3-50)μg/l
Be (0,2-50)μg/l
Cd (0,2-50)μg/l
Co (0,4-25)μg/l
Cr (0,5-50)μg/l
Cu (0,5-50)μg/l
Mn (0,3-50)μg/l
Mo (0,3-50)μg/l
Ni (1,0-50)μg/l
Se (1,0-50)μg/l
Sb (0,4-50)μg/l
Pb (1,0-25)μg/l
Tl (0,1-25)μg/l
Zn (0,4-50)μg/l
V (0,2-50)μg/l

ВДМ 0255

Л1 

Квалитет воде-Одређивање изабраних фенокси алканских хербицида, укључујући бентазоне и хидроксибензонитриле, гасном хроматографијом и масеном спектрометријом након екстракције чврсте фазе и дериватизације
(GC-гасна хроматографија)

Бентазон, MCPA, MCPP, Mekoprop,
2,4-D, Dihlorprop,
2,4,5-T, 2,4,5-TP,
2,4-DB, MCPB
>50ng/l

SRPS EN ISO 15913:2009

Л1 

Квалитет воде - Гасно хроматографско одређивање броја моноцикличних ароматичних угљоводоника, нафталена и неколико хлорованих једињења методом "purgeandtrap" и термалном десорпцијом
(GC-MSD-PT)

(0,1-200)µg/l
* у Напомени 1 дати опсези моноцикличних ароматичних угљоводоника, нафталена и хлорованих једињења

SRPS EN ISO 15680:2009

Л1 

Одређивање бензена и деривата бензена - Део 1: „Head-space“ гасно хроматографска метода

Бензен, Толуен, Етилбензен, м,п-Ксилен, о-Ксилен, Стирен
>2µg/l

ISO 11423-1: 1997

Л1 

Квалитет воде - Одређивање лако испарљивих халогенованих угљоводоника - Метода гaсне хроматографије
(GC-ECD)

Хлороформ
(0,3-100)µg/l
Дихлорбромметан
Дибромхлорметан
Бромоформ
1,1,1-трихлоретан
Трихлоретилен
Тетрахлоретилен
1,1,2,2-тетрахлоретан
(0,05-100)µg/l
Угљентетрахлорид
1,2,3-трихлорпропан
(0,1-100)µg/l
Метиленхлорид
(0,5-100)µg/l
1, 1-дихлоретан
1, 2-дихлоретан
1, 2-дихлорбензен
1, 3-дихлорбензен
1, 4-дихлорбензен
(1-100)µg/l
1, 1-диброметан 1, 2-диброметан
2-100)µg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 

Одређивање остатака пестицида у води техником LC-MS/MS

(0,01-0,2)µg/l
* у Напомени 3 дати опсези пестицида

ВДМ 0219

Л1 

Одређивање фенолних једињења у води (техником GC-MSD)

(0,02-5,0)µg/l
* у Напомени 5 дати опсези фенолних једињења

ВДМ 0010

Л1 

Одређивање садржаја епихлорхидрина
(GC-MSD)

(0,1-2,0)µg/l

SRPS EN
14207:2008

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из дизела (C10-C28) (техником GC-FID)

(0,05-2,0)mg/l

ВДМ 0133

Л1 

Одређивање угљоводоничног индекса након екстракције растварачем
(GC/FID)

(0,05-2,0)mg/l

ВДМ 0267

Л1 

Одређивање акриламида у води коришћењем гасне хроматографије са масено-спектрометријском детекцијом
(GC/MS/MS)

(0,05-2,0) µg/l

ВДМ 0259

Л1 
Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, Прерађене воде, Отпадне воде

Oдређивање живе у течним и чврстим узорцима директном анализом, применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије)

течни узорци
(вода)
0,0002-0,003mg/l
за узорке мутноће
<1 NTU
0,0005-0,003mg/l
за узорке мутноће
>1 NTU

ВДМ 0282

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање слободног и укупног хлора - колориметријска метода са N,N-диетил’1,4 фенилендиамином за рутинску контролу (колориметријски)

(0,05-2,0)mg/l Cl2

SRPS ЕN ISO
7393-2:2009

Т1 

Хлор - резидуални колориметријски са ортотолидином и натријумарсенитом
(колориметријски)

(0,05-1,0)mg/l Cl2

Приручник^2)
метода
P-V-18/B

Т1 

Одређивање pH (потенциометрија)

2 – 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Т1 

Одређивање електролитичке проводности
(кондуктометријa)

(0,1-10000)μS/cm

SRPS EN 27888:2009

Т1 

Одређивање температуре
(физичка)

(0–100)°C

US EPA 170.1:1974

Т1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање органских једињења пореклом из бензина(C6-C10) (техником GC-FID)

(0,01-0,50)mg/l

ВДМ 0132

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Потрошњa калијум перманганата KMnO4 (волуметријa)

> 0,5 mg/l KMnO4

Приручник^2)
метода P-IV-9a

Л1 

Одређивање укупних суспендованих материја на 105°C (гравиметријa)

> 1 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 D

Л1 

Одређивање остатка жарења и испарљивих материја на 550°C
(гравиметријa)

> 10 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 E

Л1 

Одређивање укупних растворених соли на 180°C и 260°C (гравиметријa)

> 10 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 C

Л1 

Одређивање укупног сувог остатка на (103-105)°C (гравиметријa)

> 10 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 B

Л1 

Одређивање електролитичке проводности (кондуктометријa)

(0,1-10000)μS/cm

SRPS EN
27888:2009

Л1 

Одређивање pH (потенциометрија)

2 - 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1, Т1 

Боја (колориметријa)

(5-70)º Co-Pt скале

US EPA 110.2:1971

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање полуиспарљивих органских једињења на капиларној колони гасном хроматографијом / масеном спектрометријом
(техником GC-MSD)

(0,005-5,0)µg/l
* у Напомени 2 дати опсези полуиспарљивих органских једињења

ВДМ 0005

Л1 

Одређивање нитрита –молекуларна апсорпциона спектрофотометријска метода

(0,007-0,383)mg/l NO2

SRPS EN 26777:2009

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n даnа (ВРКn) - Део 2: Метода за неразблажене узорке (електрохемијa)

(0,1-20)mg/l O2

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 

Амонијак спектрофотометријски са Неслеровим (Nessler) реагенсом (без дестилације)
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-1,2)mg/l NH3

Приручник^2)
метода P-V-2/B

Л1 

Нитрати UV метода
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,5-20)mg/l NO3

SMEWW 19th^1)
метода
4500-NO3B

Л1 

Одређивање садржаја хлорида - Титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор (метода по Мору (Mohr))(волуметрија)

(5-400)mg/l Cl-

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1 

Одређивање хлорованих нуспроизвода дезинфекције, хлорованих растварача и халогенованих пестицида у води за пиће течно-течном екстракцијом
(GC-ECD)

Дихлорацетонитрил,
Трихлорацетонитрил Дибромацетонитрил,
Бромохлороацето-нитрил,
Хлорпикрин,
Хлорал-хидрат,
1,1-Дихлор-2-пропанон,
1,1,1-Трихлор-2-пропанон
(0,05-100)µg/l

ВДМ 0008

Л1 
Водa - Отпадне воде

Одређивање неорганских анјона у води за пиће јонском хроматографијом
(јонскa хроматографијa)

опсези мерења у mg/l
нитрити (0,025-2,5)
нитрати (0,5-50)
хлориди (0,5-50)
сулфати (0,5-50)
флуориди
(0,025-2,5)

US EPA 300.1:1993

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Kотловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(UV-VIS спектрофотометрија)

> 10 mg/l O2

ВДМ 0181

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију

Одређивање глифосата
(LC-MS/МS)

(0,01-0,25) µg/l

ВДМ 0295

Л1 

Одређивање микроцистина LR (LC-MS/МS)

(0,05-0,5) µg/l

ВДМ 0293

Л1 

Манган – персулфатна метода
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-1,0)mg/l

SMEWW 19th^1) метода
3500-MnD

Л1 

Гвожђе – спектрофотометријски са тиоцијанатом
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-0,5)mg/l

Приручник^2)
метода
P-V-17/C

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде

Одређивање хрома (VI) - Фотометријска метода за слабо загађену воду
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,005-0,05)mg/l Cr+6

SRPS EN ISO 18412:2009

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде

Одређивање бората спектрофотометријски са азометином-H
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,1-1)mg/l B

ISO 9390:1990 (Е)

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Подземне воде

Силикати- молибдосиликатна метода
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,5-20)mg/l SiO2-

SMEWW 19th^1) метода
4500-Si D

Л1 

Јодиди (волуметријa)

јодид (2-20)mg/l

WA^3) 1988
метода 3.2.3.

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде

Одређивање фосфора – спектрофотометријска метода са амонијум молибдатом
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,005-0,800)mg/l P

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу

Одређивање неорганских анјона у води за пиће јонском хроматографијом
(јонскa хроматографијa)

опсези мерења у mg/l
нитрити (0,020-5)
нитрати (0,5-50)
хлориди (0,5-50)
сулфати (0,5-50)
ацетати (0,5-50)
фосфати (0,02-1,5) као Р
флуориди
(0,025-5,00) μg/L
бромиди (0,05-2,5)
хлорати (0,05-5)
бромати (0,002-5)
хлорити (0,05-5,0) μg/L

US EPA 300.1:1993

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, Отпадне воде

Одређивање масти и уља по Сокслету (Soxhlet) (гравиметријa)

>2 mg/l

SMEWW 19th^1) метода 5520 D

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n даnа (ВРКn) - Део 1: Метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоуре (електрохемијa)

(0,1-20)mg/l O2

SRPS EN
1899-1:2009

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Kотловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Одређивање таложних материја по Имхофу (Imhoff)

(0,1-100)ml/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 F

Л1 
Воде - Вода за пиће Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију

Одређивање мутноће
(турбидиметрија)

од 0,1 NTU
> 1000 NTU

US EPA 180.1:1993

Т1 
Воде - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Одређивање мутноће нефелометријски (турбидиметријa)

(0,1-1000)NTU

US EPA 180.1:1993

Л1 
Вода - Отпадне воде

Одређивање хрома (6+) спектрофотометријски са
дифенил-карбазидом

(0,05 -0,5)mg/l Cr^+6

SMEWW 19th^1) 3500-Cr+6D

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање живе у води техником хладних пара атомском апсорпционом спектрометријом

(0,0005-0,008)mg/l

US EPA 245.1:1994

Л1 

Одређивање азота у једињењима (TNb) после оксидације до оксида азота (каталитички са CLD детекцијом)

(1,0-5,0)mg/l N
(5,0-50,0)mg/l N

SRPS EN
12260:2008

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Мерење кисеоника луминисценцијом

(0,1-20)mg/l O2

HACH metod 10360 LDO probe

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Смернице за одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)

(0,5-4000)mg/lTOC
(0,5-4000)mg/lDOC

SRPS ISO
8245:2007

Л1 

Одређивање алкалитета - Део 1: Одређивање укупног и композитног алкалитета

(0,5-10)ml/l 0,1М HCl

SRPS EN ISO 9963-1:2007

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Мерење кисеоника луминисценцијом

(0,2-20) mg/l О2

HACH метод 10360 LDO пробе

Т1 
Вода - Површинска вода

Мерење биохемијских параметара - Спектрофотометријско одређивање концентрације хлорофила a

SRPS ISO 10260:2017

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде

Стандардна метода за одређивање оксидо – редукционог потенцијала воде

±2000.0 mV

ASTM D1498 – 14

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију

Стандардна метода за одређивање оксидо – редукционог потенцијала воде

±2000.0 mV

ASTM D1498 – 14

Т1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Освежавајућа безалкохолна пића, сировине за освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја таурина (HPLC/DAD)

250-8000mg/l

ВДМ 0291

Л1 
Храна - Фини пекарски производи, Тестенине, Кајмак, Производи од поврћа, Сенф, Супе и додаци јелима, Беланчевинасти производи

Одређивање натријум хлорида
(волуметрија)

Фини пекарски производи
Тестенине
Кајмак
Производи од поврћа
Сенф
Супе и додаци јелима Беланчевинасти производи
мин. 0,1%

ВДМ 0191

Л1 
Храна - Сирова кафа, Производи од кафе и сурогата кафе, Сенф, Зачин и мешавине зачина, Дечја храна, Чај, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и скробни производи, Беланчевинасти производи, Супе и додаци јелима, Производи од воћа и поврћа, Мед и пчелињи производи, Сирће и разблажена сирћетна киселина, Дијететски производи, Сировине за дијететске производе Брашно

Oдређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

Сирова кафа, производи од кафе и сурогата кафе,
Сенф,
Зачин и мешавине зачина,
Дечја храна,
Чај,
Адитиви за прехрамбену индустрију,
Скроб и скробни производи,
Беланчевинасти производи:
(0,01-20)%
Супе и додаци јелима
(0,01-10)%
Производи од воћа и поврћа (0,05-20)%
Мед и пчелињи производи (0,01-10)%
Сирће и разблажена сирћетна киселина
(0,05-10)%
Дијететски производи (0,1-80)%
Сировине за дијететске производе (0,1-70)%
Брашно
(0,01-10)%

ВДМ 0190

Л1 
Храна - Oсвежавајућа безалкохолна пића, Производи од воћа и поврћа Ратлук, Желе производи

Одређивање суве материје
(рефрактометрија)

(0,5-85)%

ВДМ 0156

Л1 
Храна - Пржена кафа, Чај

Oдређивање растворљивих материја (воденог екстракта) (гравиметрија)

(0,01-70)%

ВДМ 0203

Л1 
Храна - Декстроза (монохидратна и анхидрована), Адитиви за прехрамбену индустрију Дијететски производи

Oдређивање сулфатног пепела
(гравиметрија)

(0,01-10)%

ВДМ 0195

Л1 
Храна - Сенф, Дечја храна, Дијететски производи, Супе и додаци јелима, Зачин и мешавине зачина, Чај, Скроб и производи oд скроба, Адитиви, Беланчевинасти производи, Производи од кафе и пржена кафа Какао производи, Бомбонски производи, Језграсто воће, Сушено поврће

Oдређивање садржаја
воде (гравиметријa)

Мед и пчелињи произв.(0,1-80)%
Сенф (0,1-100)%
Дечја храна (0,1-50)%
Дијететски произ.
(0,1-10)%
Супе и додаци јелима (0,1-20)%
Зачин и мешавине зачина (0,1-30)%
Чај (0,1-30)%
Скроб и производи oдскроба (0,1-30)%
Декстроза монохидрат
(0,1-10)%
Адитиви (0,1-70)%
Беланчевинасти производи (0,1-30)%
Производи од кафе (0,1 –85)%
Какао производи
(0,1 – 10)%
Бомбонски производи (0,1-5)%
Језграсто воће
(0,1- 30)%
Сушено поврће
(0,1- 40)%

ВДМ 0157

Л1 
Храна - Сенф, Зачин и мешавине зачина, Адитиви, Производи од воћа и поврћа Млински производи Сировине за дијететске производе

Oдређивање песка (нерастворљиве минералне материје у 10 % HCl)
(гравиметрија)

(0,01-10)%
Млински производи:
(0,01-5)%

ВДМ 0194

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Пиво, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и производи од скроба, Сировине за дијететске производе, Ароме, Сокови од воћа, поврћа и сродни производи, Производи од воћа, поврћа и печурака

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

1-14

ВДМ 0150

Л1 
Храна - Какао производи, чоколадни производи, производи слични чоколадним; Крем производи

Одређивање какао делова у какао производима (преко количине укупних алкалоида)
(UV VIS спектрофотометријa)

(1-30)%

Правилник^11)
метода 17

Л1 
Храна – Кукуруз и храна на бази кукуруза, дечија храну на бази кукуруза

Одређивање фумонизина B1 и B2

FB1: 25-1000μg/kg
FB2: 7,5-300μg/kg

ВДМ 0289

Л1 
Храна Храна са малим садржајем воде, храна са већим садржајем воде, уљани узорци

Oдређивање живе у течним и чврстим узорцима директном анализом,применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије

чврсти узорци са
малим садржајем
воде
(0,003-0,3)mg/kg
чврсти узорци са
већим садржајем
воде
(0,003-0,3)mg/kg
уљани узорци
(0,015-0,70)mg/kg
дијететски производи, адитиви и ароме
(0,01-0,3) mg/kg

ВДМ 0282

Л1 
Производи од меса, Дијететски производи, Скроб, млински производи и пекарски производи Какао производи Чоколадни производи Крем производи Фини пекарски производи Жита за доручак Снек производи

Одређивање садржаја масти по M.Weibull-у и W.Stoldt-у
(гравиметрија)

Производи од меса (0,1-80)%
Производи од рибе (0,1-40)%
Дијететски произв.
(0,1-30)%
Скроб и скробни производи,
Жито, млински производи и брзо смрзнута теста,
пекарски производи
(0,1-40)%
Какао производи
Чоколадни производи
Крем производи
Фини пекарски производи
Жита за доручак
Снек производи
(0,1-40)%

ВДМ 0196

Л1 
Храна Цереалије и производи на бази цереалија Дечија храна на бази житарица и цереалија

Одређивање микотоксина Т2 и НТ2
(LC-MS/MS)

T2 1-1250μg/kg
HT2 25-1250μg/kg

ВДМ 0290

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи

Немасна храна - Одређивање остатака дитиокарбамата и тиурамдисулфида - Део 2: Метода гасне хроматографије (GC-ECD)

(0,050-2,0)mg/kg

SRPS EN 12396-2:2008

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Воће, поврће и производи, Освежавајућа безалкохолна пића, Мед и пчелињи производи, Какао зрна, какао производи, производи сличничоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дечја храна, Дијететски производи као додаци исхрани, Чај, Адитив за прехрамбену индустрију, Сирова кафа, производи од кафе и сурогата кафе

Одређивање трагова пестицида методом GC-MSD, GC-MS/MS и/или LC-MS/MS након екстракције ацетонитрилом / пречишћавања дисперзивном SPE QuEChERS - метода
(GC-MSD, GC-MS/MS и/или LC-MS/MS)

* у Напомени 4 дати опсези пестицида

ВДМ 0228

Л1 
Жито, млински и пекарски производи, воће, поврће и производи од воћа и поврћа, алкохолна пића и пиво

Одређивање глифосата
(LC-MS/МS)

(0,01-0,10) mg/kg

ВДМ 0295

Л1 
Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста Воће, поврће и производи, Воће свеже Поврће свеже Шећер Скробни (глукозни) сирупи, Декстроза монохидрат и анхидрована декстроза Ензимски препарати за прех. произ., Ароме за прех. произ. Адитиви за прехрам. индустрију Додаци исхрани Освежавајућа безалкохолна пића, Газирана пића Мед и пчелињи производи Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади, крем производи, кекс и производи сродни кексу Сирова кафа, производи од кафе и сурогата кафе Чај Адаптирана млека (замена) и храна за одојчад Дечија храна са и без упутства и дечији инстант чај Додаци исхрани, дијететски производи таблете капсуле Воћни сок Печурке Уље и уљани производи

Одређивање трагова метала Pb, Cd, As (ICP-MS), Cu, Zn, Fe, Sn и Ni (ICP-OES)


ICP-MS опсег мерења 7-260амu
ICP-OES oпсег мерења 167-785nm
Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,02-0,5mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Воће, поврће и производи,
Воће свеже
Поврће свеже
Pb 0,025-0,25 mg/kg
Cd 0,005-0,25 mg/kg
As 0,025-0,25 mg/kg
Шећер
Скробни (глукозни) сирупи,
Декстроза монохидрат и анхидрована
декстроза
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cu 0,25-500mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Ензимски препарати за прех. произ.,
Ароме за прех. произ.
Адитиви за прехрам. индустрију
Додаци исхрани
Pb 0.125-1.25 mg/kg
Cd 0.125-1.25 mg/kg
As 0.125-1.25 mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића,
Газирана пића
Pb 0,05-0,5 mg/kg
Cd 0,02-0,5 mg/kg
As 0,05-0,5 mg/kg
Мед и пчелињи производи
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,025-0,5mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Cu 0,5-500mg/kg
Fe 10,0-500mg/kg
Zn 5,0-1250mg/kg
Какао зрна, какао производи, производи
слични чоколади, крем производи, кекс и
производи сродни кексу
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,05-0,5mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Cu 5-500mg/kg
Сирова кафа, производи од кафе и
сурогата кафе
Pb 0,1-1,0mg/kg
Cd 0,1-1,0mg/kg
As 0,1-1,0mg/kg
Чај
Pb 0,1-1,0mg/kg
As 0,1-1,0mg/kg
Адаптирана млека (замена) и храна за одојчад
Pb 0.010-0.2mg/kg
Cd 0.005-0.2mg/kg
As 0.005-0.2mg/kg
Sn (5-200) mg/kg
Дечија храна са и без упутства и дечији инстант чај
Pb 0.025-0.25mg/kg
Cd 0.0025-0.25mg/kg
As 0.025-0.25mg/kg
Додаци исхрани, дијететски производи, таблете, капсуле
Pb 0,125-1,25mg/kg
Cd 0,125-1,25mg/kg
As 0,125-1,25 mg/kg
Воћни сок
Pb 0,025-0,25mg/kg
Cd 0,0125-0,25mg/kg
As 0,025-0,25mg/kg
Cu 2,5-250mg/kg
Печурке
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,05-0,5mg/kg
As 0.05-0.5mg/kg
Уље и уљани производи
Pb (0,05-0,5)mg/kg
Cu (0,05-500)mg/kg
Ni (0,25-100)mg/kg
Fe (0,5-500)mg/kg
As (0,05-0,5)mg/kg

ВДМ 0281

Л1 
Храна

Одређивање трагова метала
Cd, Pb, Cu, Fe, Zn (FААS), Hg (CVAAS) As (HGААS) и Sn (ICP-OES)

Додаци исхрани, дијететски производи таблете, капсуле
As (0,025-0,075)mg/kg
Hg (0,1-1,5)mg/kg
Cd (0,5-15)mg/kg
Pb (2,5- 150)mg/kg

ВДМ 0031

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја формалдехида
(HPLC/DAD)

(0,01-1)%

ВДМ 0177

Л1 

Одређивање садржаја метил-изо-тиазолинона и хлор-метил-изо-тиазолинона
(HPLC/DAD)

(0,00045-0,02)%

ВДМ 0176

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела која се спирају након употребе

Одређивање садржаја натријум хлорида (потенциометрија)

(0,01-10)%

ВДМ 0110

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће у домаћинству, Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

0-14

ВДМ 0166

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање катјонских површински активних материја, потенциометријском двофазном титрацијом (потенциометрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0034

Л1 

Одређивање анјонских површински активних материја, потенциометријском двофазном титрацијом (потенциометрија)

мин. 0,01%
као натријум-лаурил-сулфат

ВДМ 0033

Л1 

Одређивање садржаја водоник пероксида(волуметријa)

(0,5-20,5)%

ВДМ 0204

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од текстила, Освеживачи просторија

Одређивање ароматичних и хлорованих лако испарљивих органских једињења (GC-ECD и/или GC-FID)

Амбалажа од текстила, Освеживачи просторија
(0,01-0,2)mg/kg

ВДМ 0068

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање миграције натријум бензоата (HPLC/DAD)

(0,2-2)g/m^2

ВДМ 0040

Л1 

Одређивање садржаја полихлорованих бифенила техником GC-MSD

(0,01-10)mg/kg

ВДМ 0065

Л1 
Предмети опште употребе - Алуминијумска амбалажа

Одређивање садржаја силицијума (гравиметрија)

(0,02-2,0)%

ВДМ 0169

Л1 
Предмети опште употребе - Емајлирано посуђе и прибор

Одређивање миграције емајла из модел раствора (гравиметрија)

(5,0-100)mg/dm^2

ВДМ 0167

Л1 
Предмети опште употребе - Производи од полимерних материјала (PVC и тврда термопластика) Дечје играчке

Одређивање садржаја фталата (Ди-бутил-фталат, Ди-(2-етилхексил)- фталат, Бутилбензил- фталат, Ди-н-октил-фталат, Ди-изононил- фталат, Ди-изодецил-фталат) техником GC-MSD

(0,01-1)%w/w

ВДМ 0180

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи

Одређивање воде у меду
(рефрактометирија)

(0,1-85)%

Правилник^10)
метода V.4

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање етил карбамата у алкохолним пићима методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом (GC-MSD)

(0,050-3,0)mg/l

ВДМ 0016

Л1 

Oдређивање укупне цијановодоничне киселине
(UV-VIS спектрофотометријa)

(5-100)mg/l

Правилник^9)
метода 13

Л1 

Oдређивање садржаја етил алкохола (дензитометaр)

(1-100)%

ВДМ 0268

Л1 
Храна - Сирће и разблажена сирћетна киселина

Одређивање везаног сумпор диоксида (волуметрија)

(10-300)mg/kg

Правилник^8)
метода 7

Л1 

Oдређивање слободног сумпор диоксида (волуметрија)

(10-100)mg/kg

Правилник^8)
метода 6

Л1 

Одређивање количине укупних киселина (као сирћетна киселина) (волуметријa)

(0,5-100)%

Правилник^8)
метода 5

Л1 

Oдређивање укупног екстракта (са инвертним шећером и без инвертног шећера) (гравиметрија)

(0,1-30)%

Правилник^8)
метода 3

Л1 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање хистамина
(HPLC/DAD)

(2-800)mg/kg

ВДМ 0023

Л1 
Храна - Масти и уља

Одређивање јодног броја (волуметрија)

(1-200)gI2/100g

ВДМ 0251

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

(0,5-20)mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1 

Одређивање слободних масних киселина (волуметријa)

(0,01-10)%

Правилник^7)
метода 5

Л1 

Одређивање сапонификационог броја (волуметрија)

(1-200)mg KOH/g

Правилник^7)
метода 4

Л1 

Одређивање воде и испарљивих састојака (гравиметрија)

(0,01-1)%

Правилник^7)
метода 2

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Мерење pH вредности (потенциометрија)

0-14

SRPS ISO
2917:2004

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида у производима од меса
(волуметрија)

(1-5)%

ВДМ 0241

Л1 

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

(0,1-90)%

SRPS ISO
1442:1998

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора
(UV-VIS спектрофотометријa)

(1-7)g/kg

SRPS ISO 13730:1999

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја нитрита
(UV-VIS спектрофотометрија)

(50-200)mg/kg

SRPS ISO
2918:1999

Л1 
Храна - Зачинска млевена паприка

Одређивање етарског
екстракта (гравиметрија)

(0,1-40)%

Правилник^9)
метода 14

Л1 
Храна - Воћни сокови

Одређивање испарљивих киселина (волуметријски)

(0,1-20)g/kg

ВДМ 0223

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање фосфора кao P2O5
(спектрофотометрија)

(92,0-700)mg/l P2O5

ВДМ 0253

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Oдређивање директно редукујућих и укупних шећера – Луфовим (Luff) раствором (волуметрија)

(1-50)%

Правилник^6)
метода 3

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Одређивање алкалитета укупног и у води растворљивог пепела (гравиметрија и волуметрија)

(0,5-20)%

Правилник^6)
метода 12

Л1 

Сокови од воћа и поврћа - Одређивање титриране киселости
(потенциометрија)

SRPS EN
12147:2005

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи

Одређивање садржаја нитрата и/или нитрита - Део 2: HPLC/IC метода за одређивање садржаја нитрата у поврћу и производима од поврћа
(јонска хроматографија)

нитрата
(50-3000)mg/kg
нитрита (10-250) mg/kg

SRPS EN 12014-2:2008

Л1 

Oдређивање укупне суве материје (гравиметрија)

(0,1-90)%

Правилник^6)
метода 2

Л1 
Храна - Кефир

Одређивање слободне угљене киселине
(волуметрија)

(0,1-5,5)mg/l

Правилник^5) метода IX.4

Л1 

Одређивање млечне киселине
(волуметрија)

(0,1-30)%

Правилник^5) метода IX.5

Л1 
Храна - Дијететски производи: дечја храна на бази млека као и храна за посебну медицинску намену на бази млека Сирово млеко, термички обрађено млеко и млеко за производњу млечних производа

Одређивање афлатоксина М1
(HPLC/FLD)

Дијететски производи: дечја храна на бази млека као и храна за посебну медицинску намену на бази млека
(0,01-1,00)μg/kg

Сирово млеко, термички обрађено млеко и млеко за производњу млечних производа
(0,025-0,2)μg/kg

ВДМ 0244

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање воде
(гравиметрија)

Млеко у праху,
Сир,
Кајмак,
Маслац
(0,05-30)%

Правилник^5) метода IV.1
метода VI.1
метода VII.1
метода VIII.1

Л1 

Одређивање садржаја масти (бутирометрија)

Млеко (0-7)%
Кисело млеко и јогурт (0-7)%
Згуснуто млеко
(0-7)%
Млеко у праху
(0-7)%
Павлака (0-40)%
Сир (1-40)%
Кајмак (0-90)%
Маслац (0-90)%
Кефир (0-7)%
Сладолед (0-7)%

Правилник^5) метода I.3
метода II.1
метода III.2
метода IV.2
метода V.1
метода VI.2
метода VII.2
метода VIII.2
метода IX.1
метода X.1

Л1 

Одређивање суве материје
(гравиметрија)

Млеко,
Кисело млеко и јогурт,
Згуснуто млеко,
Кефир,
Сладолед
(0,1-20)%

Правилник^5) метода I.4
метода II.3
метода III.1
метода IX.3
метода X.2

Л1 
Храна - Брашно

Одређивање количине пепела нерастворљивог у HCl (песка) (гравиметрија)

(0,01-5)%

Правилник^4)
метода I.11

Л1 

Oдређивање количине пепела (гравиметрија)

(0,01-10)%

Правилник^4)
метода I.10

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски, производи тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање киселинског степена (волуметрија)

- средина хлеба
- жито и млински производи
- тестенина
(0,1-10)

Правилник^4)
метода II.2
метода I.16
метода III.6

Л1 

Одређивање количине воде
(гравиметрија)

- жито и млински производи
- тестенина
- пекарски производи
- брзо смрзнута теста
(0,01-60)%

Правилник^4)
метода I.8
метода III.5
метода II.1
метода IV.2

Л1 
Храна - Oсвежавајућа безалкохолна пића Супе и додаци јелима, Адитиви за прехрамбену индустрију, Течни дијететски производи

Одређивање синтетичких боја (HPLC/DAD)

Oсвежавајућа безалкохолна пића,
Течни дијететски производи

Е 102 (2-400)mg/l
Е 123 (1-20)mg/l
Е 132 (40-800)mg/l
Е 124 (2-40)mg/l
Е 110 (2-40)mg/l
Е 151 (20-400)mg/l
Е 129 (20-400)mg/l
Е 104 (4-80)mg/l
Е 122 (20-400)mg/l
Е 133 (10-200)mg/l
Е 131 (8-120)mg/l

Супе и додаци јелима,
Адитиви за прехрамбену индустрију

Е 102 (40-400) mg/kg
Е 123 (20-200) mg/kg
Е 132 (40-400) mg/kg
Е 124 (20-200) mg/kg
Е 110 (20-200) mg/kg
Е 151 (20-200) mg/kg
Е 129 (20-200) mg/kg
Е 104 (4-40) mg/kg
Е 122 (20-200) mg/kg
Е 133 (20-200) mg/kg
Е 131 (20-200) mg/kg

ВДМ 0260

Л1 
Предмети опште употребе - Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом, Посуђе и прибор за животне намирнице, Производи од еластомера, Амбалажа од белог лима, Алуминијумска амбалажа, Амбалажа од хартије, Боје за бојење посуђа и прибора

Одређивање метала у предметима опште употребе (технике FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS, (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, As))

Посуђе и прибор за животне намирнице
Pb (0,001-0,06)%
Cd (0,0002-0,006)%
Cr (0,001-0,02)%
Zn (0,0004-0,006)%
Ni (0,001-0,04)%
Mn (0,0005-0,015)%
Cu (0,0005-0,03)%
As (0,00001-0,00015)%
Производи од еластомера
Pb (5,0-300)mg/kg
Zn (0,0002-0,003)%
As (0,05-0,75)mg/kg
Амбалажа од белог лима
Pb (0,0005-0,03)%
Zn (0,0002-0,003)%
As (0,000005-0,000075)%
Cu (0,0003-0,015)%
Алуминијумска амбалажа
Pb (0,001-0,06)%
Cd (0,0002-0,006)%
Zn (0,0004-0,006)%
Cr (0,001-0,02)%
As (0,00001-0,0002)%
Ni (0,001-0,04)%
Cu (0,0005-0,03)%
Fe (0,001-0,05)%
Mn (0,0005-0,015)%
Амбалажа од хартије
Pb (5-300)mg/kg
As (0,05-0,75)mg/kg
Боје за бојење посуђа и прибора
Pb (5,0-300)mg/kg
Cd (1,0-30,0)mg/kg
Zn (2,0-30)mg/kg
Hg (0,25-40,0)mg/kg
As (0,05-0,75)mg/kg
Cr (5,0-100) mg/kg
Ba (0,25-250)mg/ kg
Se (5-250)mg/ kg
Sb (2,5-250)mg/ kg

ВДМ 0112

Л1 

Одређивање метала у предметима опште употребе (технике FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS, (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, As))

Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом
Pb (5-300)mg/kg
Cd (1,0-30)mg/kg
Ni (5-200)mg/kg
Cr (5-100)mg/kg
As (1-500)mg/kg
Hg (0,25-4,0)mg/kg
Ba (0,25-250)mg/l

ВДМ 0112

Л1 
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе и амбалажа од стакла, Керамичко и порцеланско посуђе и прибор, Емајлирано посуђе и прибор, Дечје играчке

Одређивање метала у предметима опште употребе после миграције (техникe FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, Mo, Co, Sn))

Стаклено посуђе и амбалажа од стакла
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l

Керамичко и порцеланско посуђе
и прибор, Емајлирано посуђе и прибор
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
Ba (0,005-5)mg/l
Se (0,10-5)mg/l
Sb (0,05-5)mg/l

Дечије играчке
Pb (0,02-1,2)mg/dm^2
Cd (0,004-0,12)mg/dm^2
Zn (0,008-0,12) mg/dm^2
Cr (0,02-0,4)mg/dm^2
As (0,0002-0,003) mg/dm^2
Hg (0,0002-0,003) mg/dm^2
Ba (0,001-1) mg/dm^2
Se (0,02-1) mg/dm^2
Sb (0,01-1) mg/dm^2
Mo (0,001-2) mg/dm^2
Sn (0,004-0.8) mg/dm^2
Co (0,001-2) mg/dm^2

ВДМ 0113

Л1 
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Предмети и прибор од плуте, Текстилни производи, Амбалажа од текстила Алуминијумско и друго посуђе и прибор, Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Метално посуђе и прибор од нерђајућег (хром-никл) челика

Одређивање метала у предметима опште употребе после миграције (техникe FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, Mo, Co, Sn))

Текстилни производи
и амбалажа од текстила
Pb (0,02-1,2)mg/dm2
Cd (0,004-0,12)mg/dm2
Zn (0,008-0,12) mg/dm2
Cr (0,02-0,4)mg/dm2
As (0,0002-0,003) mg/dm2
Hg (0,0002-0,0032) mg/dm2
Алуминијумско и друго посуђе и прибор
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600) mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
Zn (0,04-0,6)mg/l
Ni (0,1-4,0)mg/l
Mn (0,05-1,50)mg/l
Cu (0,05-3,0)mg/l
As (0,001-0,015)mg/l
Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала,
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l
Zn (0,04-0,6)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
As (0,001-0,015)mg/l
Hg (0,001-0,016)mg/l
Ba (0,005-5)mg/l
Se (0,10-5)mg/l
Sb (0,05-5)mg/l
Mo (0,005-10)mg/l
Sn (0,020-4)mg/l
Co (0,005-10)mg/l
Метално посуђе и прибор од нерђајућег (хром-никл) челика
Ni (0,1-4,00)mg/l
Mn (0,05-1,50)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l

ВДМ 0113

Л1 

Одређивање метала у предметима опште употребе после миграције (техникe FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, Mo, Co, Sn))

Дрвено посуђе и прибор,
Предмети и прибор од плуте
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l
Zn (0,04-0,6)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
As (0,001-0,015)mg/l
Hg (0,001-0,016)mg/l

ВДМ 0113

Л1 
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Предмети и прибор од плуте, Текстилни производи, Амбалажа од полимерних материјала, хартије, алуминијума, белог лима за животне намирнице

Одређивање екстрахованог формалдехида
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,1-1,2)mg/dm^2

ВДМ 0060

Л1 
Храна - Адитиви за прехрамбену индустрију, Масти и уља

Одређивање релативне густине (дензитометрија)

Адитиви
(0-2,0) g/cm^3
Сировине
ρ=0-2,0 g/cm^3
T=0-40 ºC
η=0-1000 mPa*s

ВДМ 0165

Л1 

Oдређивање индекса рефракције (рефрактометрија)

(1,3000-1,7000)

ВДМ 0242

Л1 
Храна - Чај

Одређивање пепела растворљивог у води и пепела нерастворљивог у води (гравиметрија)

(0,01-30)%

SRPS ISO
1576:1995

Л1 
Храна - Шећер

Oдређивање инвертног шећера (волуметријa)

(0,01-10)%

ВДМ 0210

Л1 

Одређивање пепела
(електрохемија)

(0,01-10)%

SRPS E.L8.017: 1992

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења (гравиметрија)

(0,01-10)%

SRPS E.L8.016: 1992

Л1 
Храна - Kакао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу

Oдређивање садржаја лактозе по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl)
(волуметријa)

(1-30)%

Правилник^11)
метода 13

Л1 

Oдређивање садржаја шећера по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl)
(волуметријa)

(1-80)%

Правилник^11)
метода 12

Л1 

Одређивање сахарозе
(волуметрија/рачунски)

(1-30)%

ВДМ 0202

Л1 
Храна - Сирова кафа

Одређивање садржаја влаге (рутинска метода) (гравиметрија)

(0,01-20)%

ВДМ 0243

Л1 
Храна - Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)

(0,5-100)%

SRPS H.G8.077: 1983

Л1 

Одређивање садржаја јода (волуметријa)

(1-30)mg/kg

SRPS E.Z8.002: 2001

Л1 

Одређивање губитка масе на
110°C
(гравиметрија)

(0,1-10)%

SRPS ISO 2483:2015

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи

Одређивање редукујућих шећера и сахарозе
(волуметрија/рачунски)

Редукујући шећери
(30-120)%
Сахароза
(1-20)%

ВДМ 0269

Л1 

Oдређивање киселости
(волуметрија)

(1-60)mmolkis/kg

Правилник^10)
метода V.7

Л1 

Oдређивање нерастворних материја у води (гравиметрија)

(0,1-10)%

Правилник^10)
метода V.5

Л1 
Храна - Прехрамбени производи

Одређивање садржаја нитрата и/или нитрита
(јонска хроматографија)

нитрата
(5-200)mg/kg
нитрита
(2-50)mg/kg

ВДМ 0149

Л1 
Храна - Млеко, производи од млека, Месо и производи од меса, Масти и уља, Риба, Јаја и производи од јаја

Одређивање пестицида и полихлорованих бифенила (PCB)
Део 2: Екстракција масти, пестицида и полихлорованих бифенила и одређивање садржаја масти,
Део 3: Методе пречишћавања,
Део 4: Одређивање, тестови потврде, разно
(GC хроматографија)

(10-2000)µg/kg

SRPS EN
1528-2:2008
SRPS EN
1528-3:2008
SRPS EN
1528-4:2008

Л1 
Храна - Димљени производи од меса и роштиљско месо, Дечја храна, Уље биљног и животињског порекла

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника
(GC-MSD)

Нафтален, Ацетнафтилен, Ацетнафтен, Флуорен, Фенантрен, Антрацен, Флуорантен, Пирен, Бензо(а,х)антрацен, Кризен, Бензо(б)флуорантен, Бензо(к)флуорантен, Бензо(а)пирен, Индено(1,2,3-цд)пирен, Дибензо(а,х)антрацен
Бензо(г,х,и)перилен
Димљени производи
од меса и роштиљско месо
(0,5-10)µg/kg

Дечја храна,
Уље биљног и животињског порекла
(0,2-5,0)µg/kg

ВДМ 0021

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дијететски производи као додаци исхрани, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни и кромпиров скроб), Ензимски препарати за прехрамбене производе. Дечја храна Пржена кафа Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе, Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади. Чај, Зачини

Одређивање охратоксина A (HPLC/FLD)

Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста,
Бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дијететски производи као додаци исхрани
Адитиви за прехрамбену индустрију,
Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни и кромпиров скроб),
Ензимски препарати за прехрамбене производе
Дечја храна
(0,25-24,0) μg/kg

Пржена кафа
Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе,
Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади
Чај,
(1,2-120,0)μg/kg
Зачини:
(5,0 – 500,0) μg/kg

ВДM 0014

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи тестенине и брзо смрзнута теста, Зачини и мешавине зачина, Адитиви за прехрамбену индустрију, Дечја храна, Дијететски производи као додаци исхрани, Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни скроб)

Одређивање зеараленона
(HPLC/FLD)

(5,0-750)µg/kg

ВДM 0227

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе, Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дечја храна, Дијететски производи као додаци исхрани, Чај, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и скробни производи, Ензимски препарати за прехрамбене производе, Зачини, Језграсто и коштуњаво воће

Одређивање афлатоксина B1, B2, G1, G2
(HPLC/FLD)

Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу
Скроб и скробни производи,
Ензимски препарати за прехрамбене производе
Језграсто и коштуњаво воће
G2 (0,4-20,0)μg/kg
G1 (0,4-20,0)μg/kg
B2 (0,4-20,0 μg/kg
B1 (0,4-20,0)μg/kg

Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе,
Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади,
Чај
Зачини
G2 (0,4-40,0)μg/kg
G1 (0,4-40,0)μg/kg
B2 (0,4-40,0)μg/kg
B1 (0,4-40,0)μg/kg

Дечја храна,
Дијететски производи као додаци исхрани
G2 (0,05-10,0)μg/kg
G1 (0,05-10,0)μg/kg
B2 (0,05-10,0)μg/kg
B1 (0,05-10,0)μg/kg

ВДM 0013

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Дијететски производи као додаци исхрани Воће, поврће и производи на бази воћа и поврћа, Адитиви за прехрамбену индустрију

Одређивање конзерванаса и адитива
(HPLC/DAD)

Освежавајућа безалкохолна пића
Na-бензоат (2-300 mg/l);
K-сорбат (2-120 mg/l);
Кофеин (2-250 mg/l)
Аспартам (4-1000 mg/l)
Na-сахарин (2-400 mg/l)
K-ацесулфам (2-400mg/l)

Воће, поврће и производи и производи на бази воћа и поврћа,
Адитиви за прехрамбену индустрију
Дијететски производи као додаци исхрани
Na-бензоат (50-7500mg/kg)
K-сорбат (50-3000 mg/kg)
Кофеин (50-6250 mg/kg)
Аспартам (100-25000 mg/kg)
Na-сахарин (50-10000 mg/kg)
K-ацесулфам (50-10000mg/kg)

ВДМ 0247

Л1 
храна - Воћни сокови, воћни пиреи и концентрати Дечјa хранa, Сокови, Кашице

Одређивање патулина у воћним соковима, дечјим соковима и кашицама (HPLC/DAD)

Воћни сокови, воћни пиреи и концентрати
(4-1000)µg/kg

Дечја храна,
Сокови и
Кашице
(4-1000)µg/kg

ВДМ 0015

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића дијететски производи

Одређивање садржаја цикламата
(HPLC/DAD)

Освежавајућа безаклохолна пића (10-800)mg/L
Дијетететски производи
(40-3200)mg/kg

ВДМ 0245

Л1 
Храна - Житa, цереалије и њихове прерађевине Дечја храна

Одређивање деоксинваленола (HPLC/DAD)

жита, цереалије и њихове прерађевине
(25-2000)µg/kg
Дечја храна
(25-2000)µg/kg

ВДМ 0246

Л1 
Храна - Фруктоза и фруктозни сируп

Oдређивање глукозе / фруктозе
(волуметрија / рачунски)

(1-10)%

ВДМ 0197

Л1 
Храна - Производи од воћа, Сирће, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја етил алкохола (волуметрија)

Производи од воћа
(0,05-10)g/kg
Освежавајућа безалкохолна пића,
Сирће (0,05-10)%

ВДМ 0152

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Сенф, Пиво

Одређивање укупног
сумпор-диоксида (волуметрија)

(10-300)mg/kg

ВДМ 0198

Л1 
Храна - Мед, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху, воћни нектари и сродни производи

Одређивање 5-(хидроксиметил)фурфурала (HMF)
(HPLC/DAD)

(5-100) mg/kg

ВДМ 0298

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи

Одређивање дитианона
(LC-MS/МS)

(0,01-0,10) mg/kg

ВДМ 0297

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи, пшеница,житарице и производи на бази житарица

Одређивање хлороталонила у храни техником LC-MS/MS и GC-MS/MS

LC-MS/MS
(0.01-0,10) mg/kg
GC-MS/MS
(0.01-0,20) mg/kg

ВДМ 0299

Л1 
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина, Суво воће, коштуничаво воће, Биљно уље, Жита и млински производи, Фини пекарски производи

Одређивање трагова метала
Cd, Pb, Cu, Fe, Zn (FААS), Hg (CVAAS) As (HGААS) и Sn (ICP-OES)

Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста
Аs (0,006-0,075)mg/kg
Hg (0,02-0,32)mg/kg
Cd (0,02-0,60)mg/kg
Pb (0,16-6,0)mg/kg

Воће, поврће и производи,
Воће свеже
Поврће свеже
As (0,002-0,037)mg/kg
Hg (0,01-0,16)mg/kg
Cd (0,01-0,30)mg/kg
Pb (0,05-3,0)mg/kg

Воће сушено,
Поврће сушено

Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни и
кромпиров скроб)

Беланчевинасти производи
As (0,005-0,075)mg/kg
Hg (0,02-0,32)mg/kg
Cd (0,02- 0,60)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg

ВДМ 0031

Л1 

Одређивање трагова метала
Cd, Pb, Cu, Fe, Zn (FААS), Hg (CVAAS) As (HGААS) и Sn (ICP-OES)

Алкохолна пића
As (0,001-0,015)mg/kg
Cu (0,05-3,0)mg/kg
Fe (1,0-5,0)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg
Zn (0,04-0,6)mg/kg
Sn (0,020-4)mg/kg
Кухињска со и со за прехрамбену индустрију
As (0,010-0,15)mg/kg
Hg (0,010-0,12)mg/kg
Cd (0,1-200)mg/kg
Pb (1,0-1000)mg/kg

ВДМ 0031

Л1 

Одређивање трагова метала
Cd, Pb, Cu, Fe, Zn (FААS), Hg (CVAAS) As (HGААS) и Sn (ICP-OES)

Ензимски препарати за прех. произ.,
Ароме за прех. произ.
Адитиви за прехрам. индустрију
Додаци исхрани
As (0,025-0,375)mg/kg
Hg (0,1-1.6)mg/kg
Cd (0,2-6,0)mg/kg
Pb (1,0-60)mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића,
Газирана пића
As (0,025-0,375)mg/kg
Cd (0,02-0,6)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg
Алкохолна пића
As (0,001-0,015)mg/kg
Cu (0,05-3,0)mg/kg
Fe (1,0-5,0)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg
Zn (0,04-0,6)mg/kg
Sn (0,020-4)mg/kg
Мед и пчелињи производи
As (0,025-0,375)mg/kg
Cd(0,01-0,30)mg/kg
Cu (0,025-1,5)mg/kg
Fe (0,05-2,5)mg/kg
Pb (0,05-3,0)mg/kg
Zn (0,02-0,3)mg/kg
Кухињска со и со за прехрамбену индустрију
As (0,010-0,15)mg/kg
Hg (0,010-0,12)mg/kg
Cd (0,1-200)mg/kg
Pb (1,0-1000)mg/kg

ВДМ 0031

Л1 

Одређивање трагова метала
Cd, Pb, Cu, Fe, Zn (FААS), Hg (CVAAS) As (HGААS) и Sn (ICP-OES)

Производи од воћа и поврћа у лименој амбалажи

Риба у лименој амбaлaжи
As (0,005-0,075)mg/kg
Hg(0,02-0,32)mg/kg
Cd (0,02-0,60)mg/kg
Cu (0,05-3,0)mg/kg
Fe (0,1-5,0)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg
Zn (0,04-0,60)mg/kg
Sn (0,1-20)mg/kg

Производи од воћа и поврћа у другој амбалажи
As (0,005-0,075)mg/kg
Hg (0,02-0,32)mg/kg
Cd (0,02-0,60)mg/kg
Cu (0,05-3,0)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg

Шећер
Скробни (глукозни) сирупи,
Декстроза монохидрат и анхидрована декстроза
As (0,025-0,375)mg/kg
Cu (0,050-3,0)mg/kg
Pb (0,1-6,0)mg/kg

Масти и уља
As (0,025-0,375)mg/kg
Cu (0,025-1,50)mg/kg
Fe (0,05-2,5)mg/kg
Pb (0,05-3,00)mg/kg
Ni (0,05-2,00)mg/kg

ВДМ 0031

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала за животне намирнице

Одређивање заосталог стирен –мономера у полистирену – метода гасне хроматографије

(10-600)mg/kg

ВДМ 0057

Л1 
Храна - Безалкохолна пића, Пиво

Одређивање садржаја
угљен-диоксида (манометром)

Безалкох. пића
Пиво
(2,1-12,2) g/l

ВДМ 0192

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала за животне намирнице

Пластичне масе, хомопoлимери и кополимери винил хлорида, Одређивање заосталог винилхлорид-мономера (VC) у поливинил-хлориду (PVC-у) и PVC-производима, методом гасне хроматографије

(0,025-5)mg/kg

ВДМ 0058

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање поларизације

-

ВДМ 0252

Л1 
Храна - Дечја храна Дијететски производи, Остали производи

Oдређивање енергетске вредности - протеина, масти, угљених хидрата (рачунски према саставу намирница)

-

Правилник^12)
члан 8

Л1 
Храна - Месо и производи од меса, Производи од рибе, Дијететски производи, Скроб и скробни производи, Беланчевинасти производи, Матични млеч, Жито, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Какао производи, чоколада и производи слични чоколади, Кекс и производи сродни кексу, Супа Aдитиви Производи од меса Млеко и производе од млека

Oдређивање садржаја беланчевина, по Кјелдалу (Кјеldahl) (електрохемија)

(0,5-50)%

ВДМ 0162

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал Пчеле

Одређивање остатака пестицида
у пчелама (LC-MS/MS)

имидаклоприд 1-50 µg/kg
клотианидин 1-50 µg/kg
ацетамиприд 1-50 µg/kg
тиаметоксам, 1-50 µg/kg
тиаклоприд 1-50 µg/kg
6-хлороникотинска киселина 1-50 µg/kg

ВДМ 0292

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја формалдехида
(HPLC/DAD)

(0,01-1)%

ВДМ 0177

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја метил-изо-тиазолинона и хлор-метил-изо-тиазолинона
(HPLC/DAD)

(0,00045-0,02)%

ВДМ 0176

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела која се спирају након употребе

Одређивање садржаја натријум хлорида (потенциометрија)

(0,01-10)%

ВДМ 0110

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће у домаћинству, Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

0-14

ВДМ 0166

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање катјонских површински активних материја, потенциометријском двофазном титрацијом (потенциометрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0034

Л1 

Одређивање анјонских површински активних материја, потенциометријском двофазном титрацијом (потенциометрија)

мин. 0,01%
као натријум-лаурил-сулфат

ВДМ 0033

Л1 

Одређивање садржаја водоник пероксида(волуметријa)

(0,5-20,5)%

ВДМ 0204

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за пречишћавање воде

Зрнасти активни угаљ - Део 2: Реактивни зрнасти активни угаљ (волуметријa, гравиметрија)

ВДМ 0208

Л1 

Одређивање чистоће бакар сулфата (волуметријa, гравиметријa)

ВДМ 0207

Л1 

Одређивање чистоће NaCl (волуметријa, гравиметријa)

ВДМ 0206

Л1 

Неорганске соли - Феросулфат - технички (зелена галица) (волуметријa, гравиметријa)

SRPS H.B1.048-IX:1966

Л1 

Одређивање чистоће алуминијум сулфата
(гравиметријa)

ВДМ 0205

Л1 
Предмети опште употребе - Сировине за детерџенте, средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање укупног садржаја силицијум диоксида (гравиметрија)

min. 0,5%

SRPS ISO
8215:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање воде по Карл-Фишеру (Karl-Fisher) (потенциометрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0111

Л1 

Одређивање јодног броја (волуметрија)

(0,1-200)g J2/100 g

ВДМ 0287

Л1 

Одређивање киселинског броја (волуметрија)

(0,15-280)mgKOH/g

ВДМ 0286

Л1 

Одређивање сапонификационог броја (волуметрија)

(0,15-250)mgKOH/g

ВДМ 0285

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

(0,1-100)
mM^1 /2O2/1000g

ВДМ 0284

Л1 

Одређивање сулфатног остатка (гравиметрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0283

Л1 
Предмети опште употребе - Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству Сировине за детерџенте

Одређивање остатка након жарења – пепео
(гравиметрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0249

Л1 

Одређивање индекса рефракције (рефрактометрија)

1,3000-1,7000

ВДМ 0275

Л1 

Одређивање релативне густине (дензитометрија)

ρ=0-2,0 g/cm^3
Т=0-40 ºC
η=0-1000 mPa*s

ВДМ 0165

Л1 

Одређивање садржаја влаге - губитак сушењем
(гравиметрија)

мин 0,01%

ВДМ 0248

Л1 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству (за прање и оплемењивање-обраду текстила), сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинствуПредмети опште упоребе -

Одређивање укупних површински активних материја (гравиметрија)

(0,2-99,0)%

ВДМ 0036

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству (за прање и оплемењивање – обраду текстила)

Одређивање садржаја хлороводоничне киселине
(волуметријa)

(0,5-20)%

ВДМ 0171

Л1 

Одређивање слободних алкалија
(волуметријa)

(0,2-10)%

ВДМ 0170

Л1 

Одређивање садржаја фосфата
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,2-10)%

ВДМ 0142

Л1 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја активног хлора (волуметријa)

(0,5-20)%

ВДМ 0164

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја активног кисеоника (волуметријa)

(0,25-20)%

ВДМ 0163

Л1 
Предмети опште употребе - Сапуни

Одређивање укупне сапонификујуће материје (потенциометрија)

мин. 1%

ВДМ 0155

Л1 

Одређивање садржаја укупних слободних алкалија (волуметрија)

тоалетни сапуни
(0,005-0,1)%
сапуни за ручно прање веша
(0,1-10)%

SRPS ISO 684:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за чишћење и негу зуба и усне шупљине

Одређивање садржаја флуорида (потенциометрија)

(10-2000)mg F-/kg

ВДМ 0035

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за бојење и улепшавање косе

Одређивање садржаја амонијака
(потенциометрија)

(0,5-12)%

ВДМ 0038

Л1 

Одређивање садржаја резорцинола, фенилендиамина и њихових деривата (HPLC/DAD)

о-фенилендиамин,
м- фенилендиамин,
о-аминофенол:
(0,08-0,8)%
п- фенилендиамин,
м-аминофенол,
п-аминофенол,
2,4-диаминотолуен
(0,08-2)%
2,5-диаминотолуен
(0,2-2)%
резорцин (0,2-2)%

ВДМ 0037

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање бронопола, бронидокса и јодопропинил бутилкарбамата
(HPLC/DAD)

бронопол (0,005-0,2)%
бронидокс (0,005-0,2)%
јодопропинил бутилкарбамат
IPBC
(0,005-0,1)

ВДМ 0262

Л1 

Одређивање дезинфицијенаса
(LC-MS/MS)

хлорхексидин глуконат
(0,03-0,30)%
триклосан
(0,05-0,5)%

ВДМ 0261

Л1 

Одређивање синтетичких боја
(HPLC/DAD)

Е 102 (40-400) mg/kg
Е 123 (20-200) mg/kg
Е 132 (40-400) mg/kg
Е 124 (20-200) mg/kg
Е 110 (20-200) mg/kg
Е 151 (20-200) mg/kg
Е 129 (20-200) mg/kg
Е 104 (40-400) mg/kg
Е 122 (20-200) mg/kg
Е 133 (20-200) mg/kg
Е 131 (20-200) mg/kg

ВДМ 0260

Л1 

Одређивање конзерванаса и активних супстанци за козметику
(HPLC/DAD)

метил-парабен,
етил-парабен,
пропил-парабен,
бутил-парабен
(0,01-0,50)%
натријум бензоат (0,01-1,00)%
калијум сорбат
(0,01-0,40)%
2-феноксиетанол (0,01-1,00)%
кофеин
(0,01-1,00)%
салицилна киселина
(0,01-1,00)%
калијум ацесулфам
(0,01-1,00)%
натријум сахарин
(0,01-1,00)%
хидрохинон
(0,02-1,00)%

ВДМ 0039

Л1 

Одређивање садржаја антиоксиданаса (пропилгалата, октилгалата, додецилгалата, бутилхидрокси толуена и бутилхидрокси анизола)
(HPLC/DAD)

BHA, BHT,
пропилгалат,
октилгалат,
додецилгалат
(0,01-1,00)%

ВДМ 0041

Л1 

Одређивање садржаја органских UV филтера (HPLC/DAD)

Фенилбензимидазол сулфонска киселина (0,5-20)%
Бензофенон-4 (0,5-20)%
Бензофенон-3 (0,5-20)%
4-метилбензилиден камфор (0,5-20)%
Бутилметокси дибензоил метан (0,5-20)%
Етилхексилметокси цинамат (0,5-20)%
Хомосалат (0,5-20)%
Октокрилен (0,5-20)%
Етилхексил салицилат (0,5-20)%
Бензил салицилат
(0,5-20)%
Падимат О (Е 6007)
(0,5-20)%
Амоксилат
(0,5-20)%
Бемотризинол
(0,5-20)%
Искотризинол
(0,5-20)%

ВДМ 0042

Л1 
Предмети опште употребе - Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом, Посуђе и прибор за животне намирнице, Производи од еластомера, Амбалажа од белог лима, Алуминијумска амбалажа, Амбалажа од хартије, Боје за бојење посуђа и прибора

Одређивање метала у предметима опште употребе (технике FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS, (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, As))

Посуђе и прибор за животне намирнице
Pb (0,001-0,06)%
Cd (0,0002-0,006)%
Cr (0,001-0,02)%
Zn (0,0004-0,006)%
Ni (0,001-0,04)%
Mn (0,0005-0,015)%
Cu (0,0005-0,03)%
As (0,00001-0,00015)%
Производи од еластомера
Pb (5,0-300)mg/kg
Zn (0,0002-0,003)%
As (0,05-0,75)mg/kg
Амбалажа од белог лима
Pb (0,0005-0,03)%
Zn (0,0002-0,003)%
As (0,000005-0,000075)%
Cu (0,0003-0,015)%
Алуминијумска амбалажа
Pb (0,001-0,06)%
Cd (0,0002-0,006)%
Zn (0,0004-0,006)%
Cr (0,001-0,02)%
As (0,00001-0,0002)%
Ni (0,001-0,04)%
Cu (0,0005-0,03)%
Fe (0,001-0,05)%
Mn (0,0005-0,015)%
Амбалажа од хартије
Pb (5-300)mg/kg
As (0,05-0,75)mg/kg
Боје за бојење посуђа и прибора
Pb (5,0-300)mg/kg
Cd (1,0-30,0)mg/kg
Zn (2,0-30)mg/kg
Hg (0,25-40,0)mg/kg
As (0,05-0,75)mg/kg
Cr (5,0-100) mg/kg
Ba (0,25-250)mg/ kg
Se (5-250)mg/ kg
Sb (2,5-250)mg/ kg

ВДМ 0112

Л1 
Предмети опште употребе Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству Сировине за детерџенте

Одређивање садржаја фосфорне киселине (волуметрија)

ВДМ 0288

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Амбијентални ваздух - Таложне материје - кишница

Одређивање pH вредности

(2 – 12)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 

Одређивање неорганских анјона из таложних материја
(јонскa хроматографијa)

Cl- (0,6-30)mg/m^2 /dan
SO4-2(1,2-60)mg/m^2 /dan
NO2-(0,07-15)mg/m^2 /dan
NO3- (0,6-30)mg /m^2 /dan

ВДМ 0216

Л1 

Одређивање амонијака, калцијума из таложних материја
(јонскa хроматографијa)

NH3(0,07-7)mg /m^2 /dan
Ca(0,3-150)mg /m^2 /dan

ВДМ 0217

Л1 

Одређивање укупне, растворне и нерастворне таложне материје, пепела из таложних материја
(гравиметрија)

ВДМ 0105

Л1 

Одређивање електролитичке проводности
(кондуктометријa)

(1-10000)μS/cm

SRPS EN
27888:2009

Л1 
Амбијентални ваздух

Одређивање формалдехида и акролеина, узорковањем на чврстом адсорбенсу и анализа техником течне хроматографије
(HPLC/DAD)

(0,01-0,15)mg/m3

ВДМ 0239

Л1 

Одређивање елементарног и органског угљеника
(GC-FID)

(1,08-64,88)
OC µg/m^3

ВДМ 0214

Л1 

Стандардна метода за одређивање Pb, Cd, As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица
(ICP-MS)

As (1-350)ng/m^3
Cd (0,1-50)ng/m^3
Ni (3-100)ng/m^3
Pb (10-4000)ng/m^3

SRPS EN 14902:2008/АС:2013

Л1 

Одређивање сулфата, нитрата, хлорида, амонијака, калцијума, магнезијума, натријума, калијума у суспендованим честицама
(јонска хроматографија)

SO42-(0,7-36)µg/m^3
NO3-(0,4-15)µg/m^3
NH3(0,04-4,00)µg/m^3
К (0,010-15)µg/m^3
Na (0,028-90)µg/m^3
Ca(0,014-90)µg/m^3

ВДМ 0051

Л1 

Одређивање масене концентрације водоник сулфида - спектрофотометријски метод са метиленски плавим
(UV-VIS спектрофотометријa)

(20-200)μg/m3

ВДМ 0098

Л1 

Одређивање масене концентрације акролеина - спектрофотометријски са 4-хексил резорцинолом
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,01-0,15)mg/m3

ВДМ 0097

Л1 

Одређивање масене концентрације хлороводоника и флуороводоника - метода јонске хроматографије
(јонска хроматографија)

хлороводоника
(5-150) μg/m3 НCl
флуороводоника
(1-50) μg/m3 HF

ВДМ 0096

Л1 

Одређивање масене концентрације амонијака - индофенолни метод
(UV-VIS спектрофотометријa)

(10-300)µg/m^3

ВДМ 0095

Л1 

Одређивање масене концентрације фенолних материја, спектрофотометријски са 4-амино антипирином
(UV-VIS спектрофотометријa)

(10-1000)µg/m^3

ВДМ 0094

Л1 

Одређивање масене концентрације формалдехида - спектрофотометријски метод са хромотропном киселином
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,01-0,15)mg/m3

ВДМ 0093

Л1 

Одређивање масене концентрације азот диоксида – Модификована метода Griess-Saltzman
(UV-VIS спектрофотометријa)

(5-200)µg/m^3

ВДМ 0091

Л1 
Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације сумпор диоксида – метода са тетрахлор-меркуратом и парарозанилином
(UV-VIS спектрофотометријa)

(10-200)µg/m^3

ВДМ 0090

Л1 
Амбијентални ваздух - Анализа узорака на лицу места – тренутна мерења

Одређивање угљен-моноксида, сумпор-диоксида, хлора,
водоник сулфида, цијановодоника, хлороводоника, амонијака, азот-моноксида,
азот-диоксида, меркаптана (електрохемија)

Угљен моноксида, Сумпор диоксида, Водоник сулфида
Амонијака,
Азот моноксида
Азот диоксида, Меркаптана:
(10-100) ppm
Хлора,
Цијановодоника,
Хлороводоника:
(0,01-10) ppm

ВДМ 0224

Т1 
Отпад

Одређивање метала и елемената у траговима у отпаду техникама ICP-OES i ICP-MS и живе техником CVAAS
Припрема елуата:
“EP” екстракт (поступак екстракције):
SRPS EN 12457(1-4):2008
“TCLP” екстракт (токсичне карактеристике поступка лужења): US EPA 1311:1992
Чврстог отпада:
SRPS ISO 11466:2004

„EP“ екстракт
ICP-OES
Ba (0,05-100)mg/kg
B (0.5-20)mg/kg
Cu (0,25-100)mg/kg
Co (0.05-100)mg/kg
Cr (0,04-50)mg/kg
Mo (0,085-100)mg/kg
Sn(0.20-40)mg/kg
Tl (0.5-50)mg/kg
Zn (0,200-250)mg/kg
ICP-MS
As (0,010-0,50)mg/kg
Cd(0,010-0,50)mg/kg
Ni(0,010-0,50)mg/kg
Pb(0,010-0,50)mg/kg
Sb(0,005-0,50)mg/kg
Se(0,010-0,50)mg/kg
CVAAS
Hg (0,0005-0,08)mg/kg
„TCLP“екстракт
ICP-OES
Ag(0,025-0,5)mg/L
As(0,5-10)mg/L
Ba(0,05-1)mg/L
Cd(0,1-2)mg/L
Cr(0,25-5)mg/L
Cu(0,1-10)mg/L
Mo(0,05-10)mg/L
Ni(0,01-1)mg/L
Pb(0,05-10)mg/L
Sb(0,05-5)mg/L
Se(0,1-5,0)mg/L
V(0,03-1)mg/L
Zn(0,25-25)mg/L
CVAAS
Hg(0,002-0,08)mg/L

ВДМ 0256

Л1 

Одређивање лако испарљивих ароматичних и хлорованих једињења, метода гасне хроматографије са headspace узоркивачем
(GC-ECD/GC-GID)

бензен, толуен,
етилбензен,
о-,м-,п-ксилена,
стирен, нафтален,
дихлорметан,
хлороформ,
угљентетрахлорид,
1,1-дихлоретан,
1,2-дихлоретан,
1,1,1-трихлоретан,
1,1,2-трихлоретан,
цис и транс 1,2-дихлоретен,
трихлоретилен,
тетрахлоретилен:
(0,01-20)mg/kg

ВДМ 0222

Л1 

Карактеризација отпада - Одређивање угљоводоника од
C10 - C40 (GC-FID )

(100-10 000)mg/kg

SRPS EN 14039:2012

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из дизела (C10-C28)
уземљишту, седименту и отпаду (техником GC-FID )

(5,0-200)mg/kg

ВДМ 0221

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из бензина (C6-C10) у земљишту, седименту и отпаду
(GC-FID )

(0,10-20)mg/kg

ВДМ 0220

Л1 

Изолационе течности - Контаминација полихлорованим бифенилима (PCB)
(GC-ECD)
(PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180 )

(1-500)mg/kg

SRPS EN
61619:2010

Л1 

Нафтни производи и коришћена уља - Одређивање PCB-а и сродних производа - Део 1: Раздвајање и одређивање одабраних (сродних) PCB конгенера гасном хроматографијом са детектором апсорпције електрона (ECD)
(PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180 )

(0,2 –2)mg/kg
по конгенеру

SRPS EN
12766-1:2011

Л1 

Карактеризација отпада – Одређивање одабраних полихлорованих бифенила (PCB) у чврстом отпаду
(GC-ECD, GC-MSD)
(PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180 )

(10,0-1000)µg/kg

SRPS EN
15308:2017

Л1 

Карактеризација отпада –Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника у отпаду (GC-MSD)

(10-250)µg/kg

SRPS EN 15527:2012

Л1 

Карактеризација отпада –Одређивање пестицида у отпаду
(GC-MSD)

α-BHC, линдан, β-BHC, δ-BHC, хептахлор, хептахлор епоксид, α-ендосулфан, β-ендосулфан, алдрин, диелдрин, ендрин, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT,симазин, атразин
(10,0-100)µg/kg

ВДМ 0107

Л1 

Одређивање садржаја укупних метала (ICP-OES) и живе (CVAAS)
Припрема:
SRPS EN 13657-2008
SRPS ISO 11466:2004
US EPA 3050B:1996

Ag (0,5-50)mg/kg
Al (1,0-5000)mg/kg
As (5,0-5000)mg/kg
Be (0,05-100)mg/kg
Ba (0,5-100)mg/kg
Ca (1,6-5000)mg/kg
Cd (0,2-200)mg/kg
Co (0,5-1000)mg/kg
Cr (0,5-500)mg/kg
Cu (2,0-1000)mg/kg
Fe (1,0-1000)mg/kg
K (2,0-2000)mg/kg
Li (0,06-50)mg/kg
Mg (1,5-5000)mg/kg
Mn (0,1-200)mg/kg
Mo (0,3-1000)mg/kg
Na (3,0-1000)mg/kg
Ni (1,0-200)mg/kg
P (2,0-5000)mg/kg
Pb (5,0-1000)mg/kg
Sb (2,0-500)mg/kg
Se (4,0-500)mg/kg
Sn (2-400)mg/kg
Ti (0,5-500)mg/kg
Tl (2,5-500)mg/kg
V (0,5-200)mg/kg
Zn (1-2500)mg/kg
Hg (0,07-20)mg/kg

ВДМ 0250

Л1 

Смернице за одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457 (1-4):2008

(0,5-4000)mg/l

SRPS ISO
8245:2007

Л1 

Одређивање фенолног индекса -спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином после дестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

0,1 – 10 mg/kg

ВДМ 0265

Л1 

Хром(VI)- спектрофотометријски са дифенилкарбазидом
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

(0,5-5)mg/kg

SMEWW 19^th1) метода
3500-Cr^+6 D

Л1 

Цијаниди у води
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

(0,1-1,5)mg/kg

ASTM
D2036-09

Л1 

Сулфати (турбидиметрија)
Припрема елуата:
EN 12457 (1-4):2008

(20-400)mg/kg

US EPA 375.4:1978

Л1 

Одређивање неорганских анјона јонском хроматографијом
(јонскa хроматографијa)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

F- (1,0-50)mg/kg
Cl- (5,0-500)mg/kg
NO2- (1,0-50) mg/kg
NO3-(5,0-500)mg/kg
SO42-(5,0-500)mg/kg

US EPA 300.1:1993

Л1 

Одређивање садржаја хлорида титрација сребро нитратом уз хроматни индикатор (метода по Мору (Mohr)) (волуметрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457 (1-4):2008

(20-1500)mg/kg

SRPS ISO
9297:1997
SRPS ISO
9297/1:2007

Л1 

Карактеризација отпада – Одређивање укупних растворних соли (TDS) у води и елуату (гравиметрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

од 100 mg/kg

SRPS EN 15216:2012

Л1 

Карактеризација отпада – Одређивање губитка жарењем у узорцима отпада, муља и седимената (гравиметрија)

(1-100)%

SRPS EN
15169:2010

Л1 

Карактеризација отпада – Израчување суве материје одређивањем сувог остатка или садржаја воде (гравиметрија)

(1-99,9)%

SRPS EN 14346:2012

Л1 

Одређивање електролитичке проводности (кондуктометријa)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

од 1 μS/cm

SRPS EN
27888:2009

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

2 – 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 
Земљиште и седимент

Одређивање сулфата у земљишту (турбидиметрија)

(20-400) mg/kg

ВДМ 0175

Л1 

Одређивање укупног азота - Модификована метода по Кјелдалу (Kjeldahl) (волуметрија)

(0,5-25)g/kg

SRPS ISO 11261:2005

Л1 

Одређивање губитка жарењем – садржаја органске материје (гравиметрија)

(1-100)%

ВДМ 0081

Л1 

Одређивање садржаја суве материје и воде у облику масене фракције (гравиметрија)

(1-100)%

SRPS ISO 11465:2002

Л1 

Одређивање pH (потенциометрија)

3-11

SRPS ISO 10390:2007

Л1 

Одређивање садржаја метала и металоида (ICP-OES) и живе (CVAAS)

Ag (0,5-50)mg/kg
Al (1,0-5000)mg/kg
As (5,0-5000)mg/kg
Be (0,05-100)mg/kg
Ba (0,5-100)mg/kg
Ca (1,6-5000)mg/kg
Cd (0,2-200)mg/kg
Co (0,5-1000)mg/kg
Cr (0,5-500)mg/kg
Cu (2,0-1000)mg/kg
Fe (1,0-1000)mg/kg
K (2,0-2000)mg/kg
Li (0,06-50)mg/kg
Mg (1,5-5000)mg/kg
Mn (0,1-200)mg/kg
Mo (0,3-1000)mg/kg
Na (3,0-1000)mg/kg
Ni (1,0-200)mg/kg
P (2,0-5000)mg/kg
Pb (5,0-1000)mg/kg
Sb (2,0-500)mg/kg
Se (4,0-500)mg/kg
Sn (2-400)mg/kg
Ti (0,5-500)mg/kg
Tl (2,5-500)mg/kg
V (0,5-200)mg/kg
Zn (1-2500)mg/kg
Hg (0,07-20)mg/kg

ВДМ 0131

Л1 

Гасно-хроматографско одређивање лако испарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника и одабраних етара – статички headspace метод
(GC-ECD/GC-FID)

Лако испарљиви ароматични
(0,01-20)mg/kg
Лако испарљиви халогеновани угљоводоници
(0,01-0,2)mg/kg
* у Напомени 9 дати су опсези одабраних једињења

SRPS EN ISO 22155:2016

Л1 

Одређивање остатака пестицида
(LC-MS/MS)

(0,005-0,200)mg/kg
* у Напомени 7 дати су опсези одабраних пестицида

ВДМ 0258

Л1 

Одређивање полицикличних ароматичних угљoводoника
(GC-MSD)

(10-250)µg/kg
* у Напомени 8 дати су опсези одабраних једињења

ISO 18287:2006

Л1 

Одређивање органохлорних пестицида и полихлорованих бифенила
(GC-ECD)

OCP (10-100)µg/kg
PCB
(10-1000)µg/kg
* у Напомени 10 дати су опсези органохлорних пестицида и PCB-a

ISO 10382:2002

Л1 

Одређивање садржаја угљоводоника од C10 до C40
(GC-FID )

(5-8000)mg/kg

SRPS ISO 16703:2013

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из дизела (C10-C28)
у земљишту, седименту и отпаду (GC- FID )

(5,0-200)mg/kg

ВДМ 0221

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из бензина (C6-C10) у земљишту, седименту и отпаду
(GC-FID )

(0,10-20)mg/kg

ВДМ 0220

Л1 
Амбијентални ваздух - Таложне материје - кишница

Одређивање тешких метала из таложних материја
(ICP-OES)

As(0,060-11,8)mg/m^2 /dan
Cd(0,006-2,4)mg/m^2 /dan
Pb(0,06-11,8)mg/m^2 /dan
Mn(0,001-2,4)mg/m^2 /dan
Ni(0,01-2,36)mg/m^2 /dan
Zn(0,001-29,5)mg/m^2 /dan

ВДМ 0218

Л1 
Земљиште, седимент, отпад

Одређивање тешких метала техником преносиве флуоресценције ренгенских зрака
(FPXRF)

Al (2,90-15,92)%
Si (7,80-30,67)%
K (0,19-2,60)%
Ca (0,07-14,62)%
Cr (150-3116)mg/kg
Ni (80-2073)mg/kg
Cu (70-4114)mg/kg
Zn (60-7124)mg/kg
As (40-3602)mg/kg
Se (40-929)mg/kg
Mo (15-1954)mg/kg
Cd (100-1274)mg/kg
Sb (40-1393)mg/kg
Hg (30-1274)mg/kg
Pb (70-12903)mg/kg

ВДМ 0240

Т1 
Депонијски гас

Мерење гасова са депонија (метана, угљен диоксида, кисеоника, угљен моноксида, водоник сулфида)

CH4 (0-100)%
CО2 (0-100)%
О2 (0-100)%
CО (0-500)ppm
H2S (0-500)ppm

ВДМ 0226

Т1 
Амбијентални ваздух - Аутоматска, континуална мерења

Стандардна метода за одређивање концентрације бензена - Дeo 3: Аутоматско узорковање пумпом са гасном хроматографијом на лицу места

(3,3-1613)µg/m^3

SRPS ЕN
14662-3:2008

Т1 

Одређивање метео параметара:
- температуре
- барометарског притиска
- релативне влажности
- брзине и смера ветра
- УВ радијације

температура
од - 40ºC до + 60ºC
притисак
(825-1050)hPa
релативна влажност
(0-100)%
брзина ветра
(0-60)m/s
смер ветра (0-360)º
УВА (0-100)В/m^2
УВБ (0-0,5)W/m^2

ВДМ 0225

Т1 

Мерење масе суспендованих честица на филтру „Beta-ray“ апсорпциони метод

(1-1000)µg/m^3

ISO 10473:2000

Т1 

Стандардна метода за одређивање концентрације угљен моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене спектроскопије

(1,2-116)mg/m^3

SRPS ЕN 14626:2013

Т1 

Стандардна метода за одређивање концентрације озона ултраљубичастом фотометријом

(2-2000)µg/m^3

SRPS EN 14625:2013

Т1 

Стандардна метода за мерење концентрације азот диоксида и азот моноксида на основу хемилуминисценције

азот диоксид
(1,9-955)µg/m^3

SRPS ЕN 14211:2013

Т1 

Стандардна метода за мерење концентрације сумпор диоксида на основу ултраљубичасте флуоресценције

(2-1000)µg/m^3

SRPS ЕN 14212:2013/АС:2015

Т1 
Земљиште и седимент

Одређивање глифосата
(LC-MS/МS)

(0,025-0,25 mg/kg)

ВДМ 0295

Л1 
Амбијентални ваздух

Одређивање укупних полицикличних ароматичних угљоводоника (гасовите и чврсте фазе) - Сакупљање на филтрима сa сорбентом и анализа гасном хроматографијом са масеном спектрометријском детекцијом

(0,02-20,0)ng/m^3

SRPS ISO 12884:2010

Л1 
Земљиште и седимент

Квалитет земљишта-Одређивање одабраних фенола и хлорфенола –Гасна хроматографија са масеном спектрометријом

(0,1-20)mg/kg
* у Напомени 6 дати опсези одабраних фенола и хлорфенола

ISO/TS 17182:2014

Л1 
Амбијентални ваздух

Стандардна метода за мерење концентрације бензо(а) пирена у ваздуху амбијента

(0,02-20,0)ng/m^3

SRPS EN
15549:2010

Л1 

Стандардна метода за одређивање концентрације бензена - Део 1: Узорковање пумпом, термална десорпција и гасна хроматографија

(0,5-40,0)µg /m^3

SRPS EN
14662-1:2008

Л1 

Ваздух амбијента – Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање PM10 и PM2,5 масене концентрације суспендованих честица

(1-200)µg/m^3

SRPS EN 12341:2015

Л1 

Одређивање индекса црног дима

(5-150)µg/m^3

ВДМ 0089

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Амбалажа од текстила, Освеживачи просторија

Одређивање ароматичних и хлорованих лако испарљивих органских једињења (GC-ECD и/или GC-FID)

Амбалажа од текстила, Освеживачи просторија
(0,01-0,2)mg/kg

ВДМ 0068

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање миграције натријум бензоата (HPLC/DAD)

(0,2-2)g/m^2

ВДМ 0040

Л1 

Одређивање садржаја полихлорованих бифенила техником GC-MSD

(0,01-10)mg/kg

ВДМ 0065

Л1 
Предмети опште употребе - Алуминијумска амбалажа

Одређивање садржаја силицијума (гравиметрија)

(0,02-2,0)%

ВДМ 0169

Л1 
Предмети опште употребе - Емајлирано посуђе и прибор

Одређивање миграције емајла из модел раствора (гравиметрија)

(5,0-100)mg/dm^2

ВДМ 0167

Л1 
Предмети опште употребе - Производи од полимерних материјала (PVC и тврда термопластика) Дечје играчке

Одређивање садржаја фталата (Ди-бутил-фталат, Ди-(2-етилхексил)- фталат, Бутилбензил- фталат, Ди-н-октил-фталат, Ди-изононил- фталат, Ди-изодецил-фталат) техником GC-MSD

(0,01-1)%w/w

ВДМ 0180

Л1 
Предмети опште употребе - Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом, Посуђе и прибор за животне намирнице, Производи од еластомера, Амбалажа од белог лима, Алуминијумска амбалажа, Амбалажа од хартије, Боје за бојење посуђа и прибора

Одређивање метала у предметима опште употребе (технике FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS, (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb))и ICP-OES (за As – само за средства која долазе у контакт са кожом и слузoкожом)

Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом
Pb (5-300)mg/kg
Cd (1,0-30)mg/kg
Ni (5-200)mg/kg
Cr (5-100)mg/kg
As (1-500)mg/kg
Hg (0,25-4,0)mg/kg
Ba (0,25-250)mg/l
Посуђе и прибор за животне намирнице
Pb (0,001-0,06)%
Cd (0,0002-0,006)%
Cr (0,001-0,02)%
Zn (0,0004-0,006)%
Ni (0,001-0,04)%
Mn (0,0005-0,015)%
Cu (0,0005-0,03)%
As (0,00001-0,00015)%
Производи од еластомера
Pb (5,0-300)mg/kg
Zn (0,0002-0,003)%
As (0,05-0,75)mg/kg
Амбалажа од белог лима
Pb (0,0005-0,03)%
Zn (0,0002-0,003)%
As (0,000005-0,000075)%
Cu (0,0003-0,015)%
Алуминијумска амбалажа
Pb (0,001-0,06)%
Cd (0,0002-0,006)%
Zn (0,0004-0,006)%
Cr (0,001-0,02)%
As (0,00001-0,0002)%
Ni (0,001-0,04)%
Cu (0,0005-0,03)%
Fe (0,001-0,05)%
Mn (0,0005-0,015)%
Амбалажа од хартије
Pb (5-300)mg/kg
As (0,05-0,75)mg/kg
Боје за бојење посуђа и прибора
Pb (5,0-300)mg/kg
Cd (1,0-30,0)mg/kg
Zn (2,0-30)mg/kg
Hg (0,25-40,0)mg/kg
As (0,05-0,75)mg/kg
Cr (5,0-100) mg/kg
Ba (0,25-250)mg/ kg
Se (5-250)mg/ kg
Sb (2,5-250)mg/ kg

ВДМ 0112

Л1 
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Предмети и прибор од плуте, Текстилни производи, Амбалажа од полимерних материјала, хартије, алуминијума, белог лима за животне намирнице

Одређивање екстрахованог формалдехида
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,1-1,2)mg/dm^2

ВДМ 0060

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дрвено посуђе и прибор, Амбалажа од белог лима, алуминијума и хартије

Одређивање укупне миграције нискомолекулских органских и неорганских супстанци
(гравиметрија)

(1,0-1000)mg/dm2

ВДМ 0059

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала

Одређивање бисфенола А
(HPLC-FLD)

(0,3-6 µg/ml)

ВДМ 0296

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Амбалажа од текстила, Средства за подмазивање у прехрамбеној индустрији, Дечје играчке

Одређивање миграције омекшивача (Дибутил-фталат, Бутилбензил-фталат, Ди-2-етилхексил фталат, Диоктил фталат)
(GC-MSD)

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала,
Амбалажа од текстила,
Средства за подмазивање
у прехрамбеној индустрији
(0,002-0,1)mg/dm2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0077

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала за животне намирнице

Пластичне масе, хомопoлимери и кополимери винил хлорида, Одређивање заосталог винилхлорид-мономера (VC) у поливинил-хлориду (PVC-у) и PVC-производима, методом гасне хроматографије (GC-FID/GC-ECD)

(0,025-5)mg/kg

ВДМ 0058

Л1 

Одређивање заосталог стирен –мономера у полистирену – метода гасне хроматографије (GC-FID)

(10-600)mg/kg

ВДМ 0057

Л1 
Предмети опште употребе - Стаклено посуђе и амбалажа од стакла, Керамичко и порцеланско посуђе и прибор, Емајлирано посуђе и прибор, Дечје играчке од полимерних материјала

Одређивање метала у предметима опште употребе после миграције у 3% раствору сирћетне киселине (техникe FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, Mo, Co, Sn))

Стаклено посуђе и амбалажа од стакла
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l

Керамичко и порцеланско посуђе
и прибор, Емајлирано посуђе и прибор
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
Ba (0,005-5)mg/l
Se (0,10-5)mg/l
Sb (0,05-5)mg/l

Дечије играчке
Pb (0,02-1,2)mg/dm2
Cd (0,004-0,12)mg/dm2
Zn (0,008-0,12) mg/dm2
Cr (0,02-0,4)mg/dm2
As (0,0002-0,003) mg/dm2
Hg (0,0002-0,003) mg/dm2
Ba (0,001-1) mg/dm2
Se (0,02-1) mg/dm2
Sb (0,01-1) mg/dm2
Mo (0,001-2) mg/dm2
Sn (0,004-0.8) mg/dm2
Co (0,001-2) mg/dm2

ВДМ 0113

Л1 
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Предмети и прибор од плуте, Текстилни производи, Амбалажа од текстила Алуминијумско и друго посуђе и прибор, Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Метално посуђе и прибор од нерђајућег (хром-никл) челика

Одређивање метала у предметима опште употребе после миграције у 3% раствору сирћетне киселине (техникe FAAS (за Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Cu), HGAAS (за As), CVAAS (за Hg) и ICP-OES (за Ba, Se, Sb, Mo, Co, Sn))

Дрвено посуђе и прибор,
Предмети и прибор од плуте
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l
Zn (0,04-0,6)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
As (0,001-0,015)mg/l
Hg (0,001-0,016)mg/l
Текстилни производи
и амбалажа од текстила
Pb (0,02-1,2)mg/dm2
Cd (0,004-0,12)mg/dm2
Zn (0,008-0,12) mg/dm2
Cr (0,02-0,4)mg/dm2
As (0,0002-0,003) mg/dm2
Hg (0,0002-0,0032) mg/dm2
Алуминијумско и друго посуђе и прибор
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600) mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
Zn (0,04-0,6)mg/l
Ni (0,1-4,0)mg/l
Mn (0,05-1,50)mg/l
Cu (0,05-3,0)mg/l
As (0,001-0,015)mg/l
Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала,
Pb (0,1-6,00)mg/l
Cd (0,02-0,600)mg/l
Zn (0,04-0,6)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l
As (0,001-0,015)mg/l
Hg (0,001-0,016)mg/l
Ba (0,005-5)mg/l
Se (0,10-5)mg/l
Sb (0,05-5)mg/l
Mo (0,005-10)mg/l
Sn (0,020-4)mg/l
Co (0,005-10)mg/l
Метално посуђе и прибор од нерђајућег (хром-никл) челика
Ni (0,1-4,00)mg/l
Mn (0,05-1,50)mg/l
Cr (0,1-2,00)mg/l

ВДМ 0113

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор за животне намирнице, Амбалажа од белог лима и алуминијумска амбалажа, Епокси – фенолни лакови за заштиту амбалажних материјала

Одређивање фенолног индекса –спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином после дестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,02-0,5)mg/dm2

ВДМ 0055

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дечје играчке

Одређивање миграције примарних (анилин) и секундарних (дифениламин) амина
техником GC-MSD

Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0079

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Боје за бојење посуђа и прибора, Амбалажа од текстила, Дечје играчке

Одређивање миграције полицикличних ароматичних угљоводоника
(GC-MSD)

Флуорантен,
Бензо(б)флуорантен,
Бензо(к)флуорантен,
Бензо(а)пирен,
Индено(1,2,3-цд)пирен, Дибензо(а,х)антрацен, Бензо(г,х,и)перилен)

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm2

Боје за бојење посуђа и прибора,
Амбалажа од текстила,
Полимерни материјали,
Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0078

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дувански производи

Одређивање трагова метала Pb, Cd, As (ICP-MS), Cu, Zn, Fe, Sn и Ni (ICP-OES)

Pb 0,25-1,25 mg/kg
As 0,25-1,25 mg/kg

ВДМ 0281

Л1 
Предмети опште употребе - Дуван, дуванске прерађевине и ароме за дуван

Одређивање остатака органохлорних пестицида
(GC-MSD)

α-BHC, β-BHC, σ-BHC,HCB, Хептахлор, Хептахлор епоксид, α-Ендосулфан,
β-Ендосулфан, Алдрин, Диелдрин, Ендрин, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT, o,p-DDE, o,p-DDD, o,p-DDT
(0,01-5,0)mg/kg

ВДМ 0257

Л1 

Одређивање садржаја бензоата, сорбата, кофеина и ванилина
(HPLC/DAD)

Na-бензоат (35-2000)mg/kg,
K-сорбат (20-3000)mg/kg,
Кофеин
(130-600)mg/kg,
Ванилин
(50-500)mg/kg

ВДМ 0048

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дечје играчке

Одређивање миграције примарних (анилин) и секундарних (дифениламин) амина
техником GC-MSD

Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm^2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0079

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Боје за бојење посуђа и прибора, Амбалажа од текстила, Дечје играчке

Одређивање миграције полицикличних ароматичних угљоводоника
техником GC-MSD

Флуорантен,
Бензо(б)флуорантен,
Бензо(к)флуорантен,
Бензо(а)пирен,
Индено(1,2,3-цд)пирен, Дибензо(а,х)антрацен, Бензо(г,х,и)перилен)

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm^2

Боје за бојење посуђа и прибора,
Амбалажа од текстила,
Полимерни материјали,
Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0078

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дрвено посуђе и прибор, Амбалажа од белог лима, алуминијума и хартије

Одређивање укупне миграције нискомолекулских органских и неорганских супстанци
(гравиметрија)

(1,0-1000)mg/dm^2

ВДМ 0059

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Амбалажа од текстила, Средства за подмазивање у прехрамбеној индустрији, Дечје играчке

Одређивање миграције омекшивача (Дибутил-фталат, Бутилбензил-фталат, Ди-2-етилхексил фталат, Диоктил фталат) техником

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала,
Амбалажа од текстила,
Средства за подмазивање
у прехрамбеној индустрији
(0,002-0,1)mg/dm^2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0077

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Отпад

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 011

Л1 

Седимент

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 009

Л1 

Земљиште

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 010

Л1 

Таложне материје

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 008

Л1 

Амбијетални ваздух

узорковање гасовитих једињења (VOC) нa чврстом медијуму

УЗ 008

Л1 

Амбијетални ваздух

узорковање аеросола – чађи, суспендованих честица– на филтру / полиуретану

УЗ 008

Л1 

Амбијетални ваздух

узорковање гасовитих једињења (SO2, NO2, HCL/HF, NH3, HCHO, C6H5OH, H2S, акролеина) у течном медијуму

УЗ 008

Л1 

Котловске воде, воде за напајање котлова

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-7:2007

Л1 

Индустријске и отпадне воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Индустријске и отпадне воде

Узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања


- SRPS ISO 5667-10:2007


Л1 

Подземне воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Подземне воде

Узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

- SRPS ISO 5667-11:2005 осим тачака 4.2.3, 4.2.4 i 4.2.5

Л1 

Вода
Површинске воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Вода
Површинске воде

Ручно узимање узорака без мерења протока воде за физичко – хемијска испитивања

- SRPS ISO 5667-4:1997 осим тачке 4.2.3;
- SRPS EN ISO 5667-6:2017 осим тачака 5.1.3, 7.6, 9.2, 9.4, 9.5, 10.6, 10.7 и 10.8

Л1 

Вода
Вода за пиће, природне флаширане воде за пиће,
изворске, минералне и стоне воде, Вода из базена за купање

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Службени лист СФРЈ“ бр. 33/87, део II, члан 2.
- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Вода
Вода за пиће, природне флаширане воде за пиће,
изворске, минералне и стоне воде, Вода из базена за купање

Узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Службени лист СФРЈ“ бр. 33/87, део II, члан 5.

- SRPS ISO 5667-5:2008

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци радних површина, прибора за рад и руку

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2010

Л1