Преузимање ПДФ-а

Градски завод за јавно здравље Београд

Булевар Деспота Стевана 54а, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-064
ПИБ:100044907
Акр. број:01-036
Web:http://www.zdravlje.org.rs/
Тел:+381 11 2078 604
Факс:+381 11 3235 080

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. август 2002.
Датум последње акр.:12. фебруар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:11. фебруар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Др сц. мед. Весна Слепчевић
Функција:Координатор за квалитет здравствене заштите у Заводу
Телефон:+381 11 2078 604
Факс:+381 11 3235 080
Е-маил:vesna.slepcevic@zdravlje.org.rs

Локације

Л2 - Лабораторија - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек санитарне микробиологије
Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија -Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек санитарне хемије

Историја статуса

12. фебруар 2020. - 11. фебруар 2024.Акредитован
12. фебруар 2016. - 11. фебруар 2020.Акредитован
12. фебруар 2012. - 11. фебруар 2016.Акредитован
11. фебруар 2008. - 11. фебруар 2012.Акредитован
15. август 2002. - 15. август 2007.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Животна средина

Одређивање нивоа буке

(20-130)dB

SRPS ISO
1996-1:2010
SRPS ISO
1996-2:2010

Т1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација коагулаза позитивног стафилокока

Правилник^16)
метода II-2

Л2 

Изоловање и идентификација Proteus врсте

Правилник^16)
метода II-5

Л2 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник^16)
метода II-4

Л2 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa

Правилник^16)
метода II-3

Л2 

Одређивање укупног броја мезофилних аеробних бактерија и укупног броја квасаца и спора плесни

Правилник^16)
метода II-1

Л2 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање броја аеробних мезофилних бактерија

SRPS EN ISO 21149:2017

Л2 
Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Escherichia coli

SRPS EN ISO 21150:2016

Л1 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Pseudomonas aeruginosa

SRPS EN ISO 22717:2016

Л1 

Откривање Staphylococcus aureus

SRPS EN ISO 22718:2016

Л1 
Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Откривање Candida albicans

SRPS EN ISO 18416:2016

Л1 

Одређивање броја квасница и плесни

SRPS EN ISO 16212:2017

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Доказивање Salmonella у води методом мембранске филтрације (МF техника)

Приручник^2)
метода 2.1.1.1.

Л2 

Одређивање укупних и фекалних колиформних бактерија методом МPN технике

ВДМ 0185

Л2 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације
(МF техника)

SRPS ISO
7899-2:2010

Л2 
Вода - Површинска вода, Отпадна вода

Одређивање укупних и фекалних колиформних бактерија методом МPN технике

ВДМ 0185

Л2 

Доказивање Salmonella у води методом мембранске филтрације (МF техника)

Приручник^2)
метода 2.1.1.1

Л2 

Детекција Pseudomonas aeruginosa у води методом MPN технике

ВДМ 0234

Л2 

Квалитет воде - Бројање Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 2: Метода највероватнијег броја (МPN техника)

SRPS ISO 9308-2:2015

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Детекција Pseudomonas aeruginosa у води методом МPN технике

Приручник^2)
метода 6.1.1.

Л2 
Водa - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Базенскa водa

Квалитет воде - Бројање Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 2: Метода највероватнијег броја (МPN техника),

SRPS ISO 9308-2:2015

Л2 

Квалитет воде - Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације (МF техника)

SRPS ISO 9308-1:2017/А1:2017

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Одређивање највероватнијег броја Enterococcus sp.,
IDEXX Enterolert DW/Quanti-Tray IDX 33/03-10/13

IDEXX - IDX 33/03-10/13

Л2 
Вода - Површинска вода, Отпадна вода

Одређивање бројности факултативних олиготрофа (FO), аеробних хетеротрофа (H), индекса FO/H и индекса фосфатазне активности (IFA)

ВДМ 0049

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода природна минерална, природна изворска, стона, Прерађенa вода, Подземна вода Површинска вода Отпадна вода

Изолација и идентификација CRYPTOSPORIDIUM ooциста и GIARDIA циста из воде

ISO 15553 :2006

Л2 
Вода - Површинска вода, Отпадна вода

Доказивање Proteus врста у води

ВДМ 0237

Л2 

Одређивање сулфиторедукујућих клостридија МPN метода

ВДМ 0235

Л2 

Одређивање највероватнијег броја Enterococcus sp.
IDEXX Enterolert E/Quanti-Tray IDX 33/04-02/15

IDEXX - IDX 33/04-02/15

Л2 
Вода - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Доказивање Proteus врста у води

Приручник^2)
метода 4.1

Л2 

Одређивање сулфиторедукујућих клостридија МPN метода

Приручник^2)
метода 5.1.1.

Л2 
Водa - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Вода за расхладне системе Базенска вода, Вода за рекреацију

Квалитет воде - Детекција и квантификација Legionella spp. и/или Legionella pneumophila концентрацијом и генском амплификацијом помоћу квантитативне полимераза ланчане реакције (qPCR)

ISO/TS 12869:2012

Л2 
Водa - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Базенскa водa

Квалитет воде - Одређивање броја културабилних микроорганизама - бројање колонија засејавањем

SRPS EN ISO 6222:2010

Л2 
Водa - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода

Квалитет воде-Одређивање броја Clostridium perfringens-Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 14189:2017

Л2 
Водa - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Вода за расхладне системе Базенска вода, Вода за рекреацију

Откривање и одређивање броја Legionella

SRPS EN ISO 11731:2017

Л2 
Воде - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Базенскa водa

Одређивање највероватнијег броја Pseudomonas aeruginosa IDEXX PSEUDALERT /QuantiTray IDX 33/05-03/16

IDEXX-IDX 33/05-03/16

Л1 
Воде - Базенска вода

Тест за Staphylococcus или Staphylococcus aureus у базенској води

SMEWW 21th, 9213. APHA

Л1 
Воде - Вода за пиће, Флаширана вода (природна минерална, природна изворска, стона), Прерађенa вода, Подземна вода Базенскa водa

Квалитет воде — Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa — Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројање колонија на 30°С техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л2 
Храна

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017
изузимајући Анекс Д

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-β-D- глукуронида

SRPS ISO 16649-2:2008

Л2 

Микробиологија ланца хране-Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae-Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за бројање мезофилних млечних бактерија - „Colony-count“ техника бројања колонија на 30°C

ISO 15214:1998

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria
spp - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria
spp - Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л2 

Одређивање броја Bifidobacterium spp у храни

ВДМ 0238

Л2 

Одређивање присуства Listeria monocytogenes у храни
(Имуно ензимски тест)

VIDAS LMO2 BIO 12/11-03/04

Л2 

Одређивање укупног броја бактерија у храни
(Eнзимски тест)

TEMPO AC BIO 12/35- 05/13

Л2 

Одређивање броја ентеробактерија у храни
(Eнзимски тест)

TEMPO EB BIO 12/21-12/06

Л2 

Одређивање присуства стафилококног ентеротоксина у храни
(Имуно ензимски тест)

VIDAS Staph Enterotoxin II (SET2)

Л2 

Одређивање присуства Salmonella врста у храни

VIDAS Up Salmonella BIO 12/32-10/11

Л2 

Oдређивање присуства Salmonella врста у храни (имуноензимски тест)

VIDAS EASY Salmonella BIO12/16-09/05

Л2 

Одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus) у храни
(ензимски тест)

TEMPO STA BIO 12/28-04/10

Л2 

Детекција Listeria monocytogenes у храни (BAX System PCR Assay Listeria monocytogenes 24E)

AFNOR QUA 18/05-07/08

Л2 

Детекција Salmonella spp.
(BAX System PCR Assay Salmonella spp.)

AFNOR
QUA18/03-11/02

Л2 

Детекција Cronobacter sакаzаkii
(BAX System PCR Assay E.sakazakii (Cronobacter ))

MFLP-27:2003

Л2 

Хоризонтална метода за
одређивање броја коагулаза
позитивних стафилокока
(Staphylococcus aureus и друге
врсте) - Део 1: Техника употребом
агара по Берд-Паркеру

SRPS EN ISO
6888-1:2009

Л2 

Детекција Campylobacter
jejuni/coli/lari (BAX System Real-
Time PCR Assay Campylobacter
jejuni/coli/lari)

AOAC 040702

Л2 

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л2 
Храна - Млеко и производи од млека

Микробиологија ланца хране-Хоризонтална метода за откривање Cronobacter spp.

SRPS EN ISO 22964:2017

Л2 
Храна - Меко воће и салатно поврће

Микробиологија хране и хране за животиње-Хоризонтална метода за одређивање вируса хепатитиса А и норовируса у храни коришћењем ланчане реакције полимеразе у реалном времену (RT-PCR)-Део 2: Метода за квалитативно откривање

SRPS CEN ISO/TS 15216-2:2014

Л2 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л2 

Хоризонтална метода за откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л2 

Микробиологија ланца хране-Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae-Део 2: Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 21528-2:2017

Л2 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројање колонија на 30°С техником наливања плоча

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Изоловање и идентификација
Staphylococcus aureus у узорцима са површина у зони производње и руковања храном, посуђу, прибору и амбалажи

ВДМ 0278

Л1 

Изоловање и идентификација Еsherichiae coli у узорцима са површина у зони производње и руковања храном, посуђу, прибору и амбалажи

ВДМ 0279

Л1 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Изоловање и идентификација Proteus врста у узорцима са површина у зони производње и руковања храном, посуђу, прибору и амбалажи

ВДМ 0280

Л1 
Узорци са површина у зони производње хране и руковања, посуђе и амбалажа

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens – Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Калцијум и магнезијум - комплексиметријском титрацијом
(волуметрија)

(1-1000)mg/l

Приручник^2)
метода
P-V-22/A

Л1 

Анјонски површински активне материје као MBAS
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,02-2)mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 5540 C

Л1 

Стандардна тест метода за цијаниде у води
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,010-0,150)mg/l СN

ASTM D2036-09

Л1 

Одређивање фенолног индекса -спектрофотометријска метода са
4-аминоантипирином после дестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)

Вода за пиће
Природне флаширане воде за пиће,
Изворске, минералне и стоне воде,
Површинске воде,
Подземне воде,
Базенске и воде
за рекреацију,
Раствори за дијализу,
Прерађене воде (0,001-0,005)mg/l
Отпадне воде
(0,01-0,05)mg/l

ВДМ 0265

Л1 

UV апсорпција
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,1-40)m-1

SMEWW 19th^1)
метода 5910 B

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из дизела (C10-C28) (техником GC-FID)

(0,05-2,0)mg/l

ВДМ 0133

Л1 

Одређивање метала и елемената у траговима у води и отпаду индуктивно спрегнутом плазмом -атомске емисионе спектрометрије
(ICP-OES)

Ag (0,005-0,5)mg/l
Al (0,010-1)mg/l
As (0,050-10)mg/l
B (0.05-2) mg/l
Ba (0,005-1)mg/l
Be (0,0005-1)mg/l
Ca (0,500-50)mg/l
Cd (0,001-2)mg/l
Co (0,005-10)mg/l
Cr (0,005-5)mg/l
Cu (0,010-10)mg/l
Fe (0,010-10)mg/l
K (0,200-20)mg/l
Li (0,0007-0,5)mg/l
Mg (0,200-50)mg/l
Mn (0,001-2)mg/l
Mo (0,005-10)mg/l
Na (0,5-50)mg/l
Ni (0,010-2)mg/l
P (0,055-50)mg/l
Pb (0,050-10)mg/l
Sb (0,050-5)mg/l
Si прерачунат на SiO2 (0,018-10)mg/l
Se (0,1-5) mg/l
Sn (0,020-4)mg/l
Sr (0,002-1)mg/l
Ti (0,002-5)mg/l
Tl (0,050-5)mg/l
V (0,005-2)mg/l
Zn (0,001-5)mg/l

ВДМ 0254

Л1 

Одређивање метала и елемената у траговима у води и отпаду индуктивно спрегнутом плазмом -атомске емисионе спектрометрије
(ICP-OES)

Отпадна вода
As (0,050-10)mg/l
Cd (0,001-2)mg/l
Cr (0,005-5)mg/l
Cu (0,010-10)mg/l
Fe (0,010-10)mg/l
Mn (0,001-2)mg/l
Ni (0,010-2)mg/l
P (0,055-50)mg/l
Pb (0,050-10)mg/l
Zn (0.005-25)mg/l

ВДМ 0254

Л1 

Одређивање трагова елемената у водама на масеном спектрометру са индукованом куплованом плазмом (ICP-MS)

Вода за пиће
Природне флаширане воде за пиће,
Изворске, минералне и стоне воде,
Површинске воде,
Подземне воде,
Базенске и воде за рекреацију,
Прерађене воде,
Раствори за дијализу
Ag (1,0-25)μg/l
As (1,0-50,0)μg/l
Ba (0,3-50)μg/l
Be (0,2-50)μg/l
Cd (0,2-50)μg/l
Co (0,4-25)μg/l
Cr (0,5-50)μg/l
Cu (0,5-50)μg/l
Mn (0,3-50)μg/l
Mo (0,3-50)μg/l
Ni (1,0-50)μg/l
Se (1,0-50)μg/l
Sb (0,4-50)μg/l
Pb (1,0-25)μg/l
Tl (0,1-25)μg/l
Zn (0,4-50)μg/l
V (0,2-50)μg/l
Отпадне воде
As (1,0-50,0)μg/l

ВДМ 0255

Л1 

Квалитет воде - Гасно хроматографско одређивање броја моноцикличних ароматичних угљоводоника, нафталена и неколико хлорованих једињења методом "purgeandtrap" и термалном десорпцијом
(GC-MSD-PT)

(0,1-200)µg/l
* у Напомени 1 дати опсези моноцикличних ароматичних угљоводоника, нафталена и хлорованих једињења

SRPS EN ISO 15680:2009

Л1 

Одређивање бензена и деривата бензена - Део 1: „Head-space“ гасно хроматографска метода

Бензен, Толуен, Етилбензен, м,п-Ксилен, о-Ксилен, Стирен
>2µg/l

ISO 11423-1: 1997

Л1 

Квалитет воде - Одређивање лако испарљивих халогенованих угљоводоника - Метода гaсне хроматографије
(GC-ECD)

Хлороформ
(0,3-100)µg/l
Дихлорбромметан
Дибромхлорметан
Бромоформ
1,1,1-трихлоретан
Трихлоретилен
Тетрахлоретилен
1,1,2,2-тетрахлоретан
(0,05-100)µg/l
Угљентетрахлорид
1,2,3-трихлорпропан
(0,1-100)µg/l
Метиленхлорид
(0,5-100)µg/l
1, 1-дихлоретан
1, 2-дихлоретан
1, 2-дихлорбензен
1, 3-дихлорбензен
1, 4-дихлорбензен
(1-100)µg/l
1, 1-диброметан 1, 2-диброметан
2-100)µg/l

SRPS EN ISO 10301:2008

Л1 

Одређивање остатака пестицида у води техником LC-MS/MS

(0,01-0,2)µg/l
* у Напомени 3 дати опсези пестицида

ВДМ 0219

Л1 

Одређивање фенолних једињења у води (техником GC-MSD)

(0,02-5,0)µg/l
* у Напомени 5 дати опсези фенолних једињења

ВДМ 0010

Л1 

Одређивање садржаја епихлорхидрина
(GC-MSD)

(0,1-2,0)µg/l

SRPS EN
14207:2008

Л1 

Смернице за одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)

(0,5-1000)mg/l TOC
(0,5-1000) mg/l DOC

SRPS ISO
8245:2007

Л1 
Вода - Површинска вода

Мерење биохемијских параметара - Спектрофотометријско одређивање концентрације хлорофила a

мин. 0,5 µg/l

SRPS ISO 10260:2017

Л1 
Површинске воде, Подземне воде, Прерађене воде, Отпадне воде

Одређивање адсорбованог органски везаног халогена
(микроколуметријска титрација)

(10 -300) µg/L

SRPS EN ISO 9562:2008

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Квалитет воде-Одређивање изабраних фенокси алканских хербицида, укључујући бентазоне и хидроксибензонитриле, гасном хроматографијом и масеном спектрометријом након екстракције чврсте фазе и дериватизације

Бентазон, MCPA, MCPP, Mekoprop,
2,4-D, Dihlorprop,
2,4,5-T, 2,4,5-TP,
2,4-DB, MCPB
>50ng/l

SRPS EN ISO 15913:2009

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање слободног и укупног хлора - колориметријска метода са N,N-диетил’1,4 фенилендиамином за рутинску контролу (колориметријски)

(0,05-2,0)mg/l Cl2

SRPS ЕN ISO
7393-2:2009 - повучен

Т1 

Хлор - резидуални колориметријски са ортотолидином и натријумарсенитом
(колориметријски)

(0,05-1,0)mg/l Cl2

Приручник^2)
метода
P-V-18/B

Т1 

Одређивање pH (потенциометрија)

2 – 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Т1 

Одређивање електролитичке проводности
(кондуктометријa)

(0,1-20000)μS/cm

SRPS EN 27888:2009

Т1 

Одређивање температуре
(физичка)

(0–100)°C

US EPA 170.1:1974

Т1 
Вода Вода за пиће Површинске воде Подземне воде Прерађене воде

Одређивање трихлор сирћетне киселине и одабраних халогено сирћетних киселина - Метода гасне хроматографије после течно-течне екстракције и дериватизације
(GC-ECD)

Хлорсићетна киселина,
Бромсирћетна киселина,
Дихлорсирћетна киселина,
Трихлорсирћетна киселина,
Бромохлорсирћетна киселина,
Дибромсирћетна киселина

(0,5-20)µg/l

SRPS EN ISO 23631:2009

Л1 
Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, Прерађене воде, Отпадне воде

Oдређивање живе у течним и чврстим узорцима директном анализом, применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије)

течни узорци
(вода)
0,0002-0,003mg/l
за узорке мутноће
<1 NTU
0,0005-0,003mg/l
за узорке мутноће
>1 NTU

ВДМ 0282

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање органских једињења пореклом из бензина(C6-C10) (техником GC-FID)

(0,01-0,50)mg/l

ВДМ 0132

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Потрошњa калијум перманганата KMnO4 (волуметријa)

(0,5-45)mg/l KMnO4
(0,2-10)mg/l O2

Приручник^2)
метода P-IV-9a

Л1 

Одређивање укупних суспендованих материја на 105°C (гравиметријa)

> 1 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 D

Л1 

Одређивање укупног сувог остатка на (103-105)°C (гравиметријa)

> 10 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 B

Л1 

Одређивање електролитичке проводности (кондуктометријa)

(1-20000)μS/cm

SRPS EN
27888:2009

Л1 

Одређивање pH (потенциометрија)

2 - 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1, Т1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање угљоводоничног индекса након екстракције растварачем
(GC/FID)

(0,05-2,0)mg/l

ВДМ 0267

Л1 

Одређивање полуиспарљивих органских једињења на капиларној колони гасном хроматографијом / масеном спектрометријом
(техником GC-MSD)

(0,005-5,0)µg/l
* у Напомени 2 дати опсези полуиспарљивих органских једињења

ВДМ 0005

Л1 

Одређивање нитрита –молекуларна апсорпциона спектрофотометријска метода

(0,007-0,8) mg/l NO2

SRPS EN 26777:2009

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n даnа (ВРКn) - Део 2: Метода за неразблажене узорке (електрохемијa)

(0,5-6)mg/l O2

SRPS EN
1899-2:2009

Л1 

Амонијак спектрофотометријски са Неслеровим (Nessler) реагенсом (без дестилације)
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-1,2)mg/l NH3

Приручник^2)
метода P-V-2/B

Л1 

Нитрати UV метода
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,5-20)mg/l NO3

SMEWW 19th^1)
метода
4500-NO3B

Л1 

Одређивање хлорованих нуспроизвода дезинфекције, хлорованих растварача и халогенованих пестицида у води за пиће течно-течном екстракцијом
(GC-ECD)

Дихлорацетонитрил,
Трихлорацетонитрил Дибромацетонитрил,
Бромохлороацето-нитрил,
Хлорпикрин,
Хлорал-хидрат,
1,1-Дихлор-2-пропанон,
1,1,1-Трихлор-2-пропанон
(0,05-100)µg/l

ВДМ 0008

Л1 

Oдређивање раствореног сулфида- Фотометријска метода са метиленским плавим
(UV-VIS спектрофотометрија)

(40-1500)μg/l S2-

ISO 10530:1992

Л1 

Одређивање растворених Li+, Na+,NH4+,К+, Ca2+, Mg2+ јонском хроматографијом – метода за воду и отпадну воду
(јонскa хроматографијa)

Ca (2-100)mg/l
Mg (0,25-50)mg/l
Li (0,01-5)mg/l
Na (0,25-50)mg/l
K (0,1-5)mg/l
NH4 (0,05-5,00)mg/l

SSRPS EN ISO 14911:2009

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa

Одређивање укупних растворених соли на 180°C и 260°C (гравиметријa)

> 10 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 C

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу

Одређивање алкалитета - Део 1: Одређивање укупног и композитног алкалитета (волуметрија)

(0,4-20) mmol/l

SRPS EN ISO 9963-1:2007

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију

Одређивање глифосата
(LC-MS/МS)

(0,01-0,25) µg/l

ВДМ 0295

Л1 

Одређивање микроцистина LR (LC-MS/МS)

(0,05-0,5) µg/l

ВДМ 0293

Л1 

Манган – персулфатна метода
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-1,0)mg/l

ВДМ 0311

Л1 

Гвожђе – спектрофотометријски са тиоцијанатом
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-0,5)mg/l

Приручник^2)
метода
P-V-17/C

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде

Одређивање хрома (VI) - Фотометријска метода за слабо загађену воду
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,005-0,05)mg/l Cr+6

SRPS EN ISO 18412:2009

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Подземне воде

Јодиди (волуметријa)

јодид (2-20)mg/l

WA^3) 1988
метода 3.2.3.

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде

Одређивање фосфора – спектрофотометријска метода са амонијум молибдатом
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,005-0,800)mg/l P

SRPS EN ISO 6878:2008

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, Отпадне воде

Одређивање масти и уља по Сокслету (Soxhlet) (гравиметријa)

>2 mg/l

SMEWW 19th^1) метода 5520 D

Л1 

Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после n даnа (ВРКn) - Део 1: Метода разблаживања и засејавања са додавањем алилтиоуре (електрохемијa)

(3-6000)mg/L O2

SRPS EN
1899-1:2009

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Kотловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Одређивање таложних материја по Имхофу (Imhoff)

(0,1-100)ml/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 F

Л1 
Водa - Отпадне воде

Одређивање неорганских анјона јонском хроматографијом
(јонскa хроматографијa)

опсези мерења у mg/l
нитрити (0,025-2,5)
нитрати (0,5-50)
хлориди (0,5-50)
сулфати (0,5-50)
флуориди
(0,025-2,5)

ВДМ 0314

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу

Одређивање неорганских анјона у води за пиће јонском хроматографијом
(јонскa хроматографијa)

опсези мерења у mg/l
нитрити (0,020-5)
нитрати (0,5-50)
хлориди (0,5-50)
сулфати (0,5-50)
ацетати (0,5-50)
фосфати (0,02-1,5) као Р
флуориди
(0,025-5,00)
бромиди (0,05-2,5)
хлорати (0,05-5)
бромати (0,002-5)
хлорити (0,05-5,0)

US EPA 300.1:1999

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Kотловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Одређивање хемијске потрошње кисеоника
(UV-VIS спектрофотометрија)

(10-15000)mg/l O2

ВДМ 0181

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa

Боја (колориметријa)

(5-70)º Co-Pt скале

US EPA 110.2:1971

Л1 
Водa - Површинске воде, Подземне воде, котловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Одређивање остатка жарења и испарљивих материја на 550°C
(гравиметријa)

> 10 mg/l

SMEWW 19th^1)
метода 2540 E

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу

Одређивање садржаја хлорида - Титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор (метода по Мору (Mohr))(волуметрија)

(5-400)mg/l Cl-

SRPS ISO 9297:1997
SRPS ISO 9297/1:2007

Л1 

Одређивање акриламида у води коришћењем гасне хроматографије са масено-спектрометријском детекцијом
(GC/MS/MS)

(0,05-2,0) µg/l

ВДМ 0259

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Подземне воде, Прерађене воде, Раствори за дијализу

Угљен-диоксид, титриметријска метода (волуметријa)

(2 – 450)mg/l CO2

SMEWW 19th^1)
метода
4500-CO2С

Л1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу

Одређивање садржаја слободног и укупног хлора - Део 2: Колориметријска метода са N,N-1,4 фенилендиамином за рутинску контролу (колориметрија и UV-VIS спектрофотометрија)

(0,05-2,0)mg/l Cl2

SRPS EN ISO 7393-2:2018

Л1 

Хлор диоксид - DPD метода
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,05-2,0)mg/l ClO2

SMEWW 19th^1) метода
4500-ClO2 D

Л1 
Водe - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa

Одређивање мутноће нефелометријски (турбидиметријa)

(0,1-1000)NTU

US EPA 180.1:1993

Л1 
Воде - Вода за пиће Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију

Одређивање мутноће
(турбидиметрија)

од 0,1 NTU
> 1000 NTU

US EPA 180.1:1993

Т1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Одређивање азота у једињењима (TNb) после оксидације до оксида азота (каталитички са CLD детекцијом)

(1,0-5,0)mg/l N
(5,0-50,0)mg/l N

SRPS EN
12260:2008

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Прерађене воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, котловска вода; вода за напајање котловa, Отпадне воде

Мерење кисеоника луминисценцијом

(0,1-20)mg/l O2

HACH metod 10360 LDO probe

Л1 
Вода - Отпадне воде

Одређивање хрома (6+) спектрофотометријски са
дифенил-карбазидом

(0,05 -0,5)mg/l Cr^+6

SMEWW 19th^1) 3500-Cr+6D

Л1 
Вода - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Раствори за дијализу, Отпадне воде

Мерење кисеоника луминисценцијом

(0,2-20) mg/l О2

HACH метод 10360 LDO пробе

Т1 
Водa - Вода за пиће Природне флаширане воде за пиће, Изворске, минералне и стоне воде, Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију, Прерађене воде

Стандардна метода за одређивање оксидо – редукционог потенцијала воде

±1200.0 mV

ASTM D1498 – 14

Л1 
Водa - Вода за пиће Изворске, минералне и стоне воде Површинске воде, Подземне воде, Базенске и воде за рекреацију

Стандардна метода за одређивање оксидо – редукционог потенцијала воде

±1200.0 mV

ASTM D1498 – 14

Т1 
И-13.1 Физичка, хемијска и сензорска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, Дијететски производи као додаци исхрани Воће, поврће и производи на бази воћа и поврћа, Адитиви за прехрамбену индустрију

Одређивање конзерванаса и адитива
(HPLC/DAD)

Освежавајућа безалкохолна пића
Na-бензоат (2-300 mg/l);
K-сорбат (2-120 mg/l);
Кофеин (2-250 mg/l)
Аспартам (4-1000 mg/l)
Na-сахарин (2-400 mg/l)
K-ацесулфам (2-400mg/l)

Воће, поврће и производи и производи на бази воћа и поврћа,
Адитиви за прехрамбену индустрију
Дијететски производи као додаци исхрани
Na-бензоат (50-7500mg/kg)
K-сорбат (50-3000 mg/kg)
Кофеин (50-6250 mg/kg)
Аспартам (100-25000 mg/kg)
Na-сахарин (50-10000 mg/kg)
K-ацесулфам (50-10000mg/kg)

ВДМ 0247

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја метанола методом гасне хроматографије са пламено-јонизујућим детектором (GC-FID)

>0,05 % (v/v)

ВДМ0312

Л1 
Дијететски производи, Чај

Одређивање фармаколошки активних супстанци
( LC-MS/MS)

Сибутрамин
Бисакодил
Орлистат
Силденафил
Варденафил
Тадалафил
мин. 1 mg/kg

ВДМ 0307

Л1 
Храна Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Воће, поврће и производи, Освежавајућа безалкохолна пића, Мед и пчелињи производи, Какао зрна, какао производи, производи сличничоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу,Дечја храна, Дијететски производи као додаци исхрани, Чај,Адитив за прехрамбену индустрију, Сирова кафа, производи од кафе и сурогата кафе

Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзионом
SPE – Модуларна QuEChERS метода

* у Напомени 4а (за GC-MS/MS) и 4б (за LC-MS/MS) дати опсези испитиваних пестицида

SRPS EN 15662:2018

Л1 
Уља, масти, маргарини, маслац биљног и животињског порекла. Млински и пекарски производи

Уља и масти биљног и животињског порекла – Гасна хроматографија метил естара масних киселина
Део 1: Упутства за савремену гасну хроматографију метилестара масних киселина
Део 2: Припрема метилестара масних киселина
Део 4:Одређивање капиларном гасном хроматографијом

0,1-2 g/l
*у Напомени 12 дати су опсези одабраних једињења

SRPS EN 12966-1:2015
SRPS EN 12966-2:2017
SRPS EN 12966-4:2016

Л1 
Пољопривредни производи, дечија храна на бази цереалија

Одређивање атропина и скополамина
(LC-MS/MS)

Пољопривредни производи
мин. 2 µg/kg
Дечија храна на бази цереалија
мин. 1 µg/kg

ВДМ 0306

Л1 
Биљни материјал, Дијететски производи

Одређивање канабиноида
(HPLC; LC-MS/MS)

Биљни материјал
мин. 0,01%
(CBD, CBN, THC)
Дијететски производи
мин. 10 µg/kg
(CBD, CBN, THC)

ВДМ 0305

Л1 
Производи од меса, Дијететски производи, Скроб, Млински производи, пекарски производи Какао производи Чоколадни производи Крем производи Фини пекарски производи Жита за доручак Снек производи Оброк

Одређивање садржаја масти по M.Weibull-у и W.Stoldt-у
(гравиметрија)

Производи од меса (0,1-80)%
Производи од рибе (0,1-40)%
Дијететски произв.
(0,1-30)%
Скроб и скробни производи,
Жито, млински производи и брзо смрзнута теста,
пекарски производи
(0,1-40)%
Какао производи
Чоколадни производи
Крем производи
Фини пекарски производи
Жита за доручак
Снек производи
(0,1-40)%
Оброк
мин. 0,1 %

ВДМ 0196

Л1 
Месо и производи од меса, Производи од рибе, Дијететски производи, Скроб и скробни производи, Беланчевинасти производи, Матични млеч, Жито, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Какао производи, чоколада и производи слични чоколади, Кекс и производи сродни кексу, Супа, Aдитиви, Производи од меса, Млеко и производе од млека, Оброк

Oдређивање садржаја беланчевина, по Кјелдалу (Кјеldahl) (електрохемија)

мин. 0,5 %

ВДМ 0162

Л1 
храна

Одређивање трагова метала
Cd, Pb, Cu, Fe, Zn, As, Sn (ICP-OES) и Hg (CVAAS)

Алкохолна пића
As (0,10-10)mg/kg
Cu (1-10,0)mg/kg
Fe (1,0-10,0)mg/kg
Pb (0,1-10)mg/kg
Zn (0,2-25)mg/kg
Sn(0,10-4)mg/kg
Кухињска со и со за прехрамбену индустрију
As (0,2-200)mg/kg
Hg(0,010-0,12)mg/kg
Cd(0,1-40)mg/kg
Pb (2,0-200)mg/kg
Cu (0,2-200)mg/kg

ВДМ 0310

Л1 
Храна - Пржена кафа, Чај

Oдређивање растворљивих материја (воденог екстракта) (гравиметрија)

мин. 0,01 %

ВДМ 0203

Л1 
Храна - Декстроза (монохидратна и анхидрована), Адитиви за прехрамбену индустрију Дијететски производи

Oдређивање сулфатног пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

ВДМ 0195

Л1 
Храна - Сенф, Зачин и мешавине зачина, Адитиви, Производи од воћа и поврћа Млински производи Сировине за дијететске производе

Oдређивање песка (нерастворљиве минералне материје у 10 % HCl)
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

ВДМ 0194

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека, Пиво, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и производи од скроба, Сировине за дијететске производе, Ароме, Сокови од воћа, поврћа и сродни производи, Производи од воћа, поврћа и печурака

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

1-14

ВДМ 0150

Л1 
Храна - Какао производи, чоколадни производи, производи слични чоколадним; Крем производи

Одређивање какао делова у какао производима (преко количине укупних алкалоида)
(UV VIS спектрофотометријa)

(1-30)%

Правилник^11)
метода 17

Л1 
Храна – Кукуруз и храна на бази кукуруза, дечија храну на бази кукуруза

Одређивање фумонизина B1 и B2

FB1: 25-1000μg/kg
FB2: 7,5-300μg/kg

ВДМ 0289

Л1 
Храна Храна са малим садржајем воде, храна са већим садржајем воде, уљани узорци

Oдређивање живе у течним и чврстим узорцима директном анализом,применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије

чврсти узорци са
малим садржајем
воде
(0,003-0,3)mg/kg
чврсти узорци са
већим садржајем
воде
(0,003-0,3)mg/kg
уљани узорци
(0,015-0,70)mg/kg
дијететски производи, адитиви и ароме
(0,01-0,3) mg/kg

ВДМ 0282

Л1 
Храна Цереалије и производи на бази цереалија Дечија храна на бази житарица и цереалија

Одређивање микотоксина Т2 и НТ2
(LC-MS/MS)

T2 1-1250μg/kg
HT2 25-1250μg/kg

ВДМ 0290

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића, сировине за освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја таурина (HPLC/DAD)

250-8000mg/l

ВДМ 0291

Л1 
Храна - Млеко, производи од млека, Месо и производи од меса, Масти и уља, Риба, Јаја и производи од јаја

Одређивање пестицида и полихлорованих бифенила (PCB)
Део 2: Екстракција масти, пестицида и полихлорованих бифенила и одређивање садржаја масти,
Део 3: Методе пречишћавања,
Део 4: Одређивање, тестови потврде, разно

(10-2000)µg/kg

SRPS EN
1528-2:2008
SRPS EN
1528-3:2008
SRPS EN
1528-4:2008

Л1 
Храна - Сенф, Дечја храна, Дијететски производи, Супе и додаци јелима, Зачин и мешавине зачина, Чај, Скроб и производи oд скроба, Адитиви, Беланчевинасти производи, Производи од кафе и пржена кафа Какао производи, Бомбонски производи, Језграсто воће, Сушено поврће, Оброк

Oдређивање садржаја
воде (гравиметријa)

мин. 0,1%

ВДМ 0157

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи

Немасна храна - Одређивање остатака дитиокарбамата и тиурамдисулфида - Део 2: Метода гасне хроматографије (GC-ECD)

(0,050-2,0)mg/kg

SRPS EN 12396-2:2008

Л1 
Жито, млински и пекарски производи, воће, поврће и производи од воћа и поврћа, алкохолна пића и пиво

Одређивање глифосата
(LC-MS/МS)

(0,01-0,10) mg/kg

ВДМ 0295

Л1 
Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста Воће, поврће и производи, Воће свеже Поврће свеже Шећер Скробни (глукозни) сирупи, Декстроза монохидрат и анхидрована декстроза Ензимски препарати за прех. произ., Ароме за прех. произ. Адитиви за прехрам. индустрију Додаци исхрани Освежавајућа безалкохолна пића, Газирана пића Мед и пчелињи производи Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади, крем производи, кекс и производи сродни кексу Сирова кафа, производи од кафе и сурогата кафе Чај Адаптирана млека (замена) и храна за одојчад Дечија храна са и без упутства и дечији инстант чај Додаци исхрани, дијететски производи таблете капсуле Воћни сок Печурке Уље и уљани производи

Одређивање трагова метала Pb, Cd, As (ICP-MS), Cu, Zn, Fe, Sn и Ni (ICP-OES)


ICP-MS опсег мерења 7-260амu
ICP-OES oпсег мерења 167-785nm
Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,02-0,5mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Воће, поврће и производи,
Воће свеже
Поврће свеже
Pb 0,025-0,25 mg/kg
Cd 0,005-0,25 mg/kg
As 0,025-0,25 mg/kg
Шећер
Скробни (глукозни) сирупи,
Декстроза монохидрат и анхидрована
декстроза
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cu 0,25-500mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Ензимски препарати за прех. произ.,
Ароме за прех. произ.
Адитиви за прехрам. индустрију
Додаци исхрани
Pb 0.125-1.25 mg/kg
Cd 0.125-1.25 mg/kg
As 0.125-1.25 mg/kg
Освежавајућа безалкохолна пића,
Газирана пића
Pb 0,05-0,5 mg/kg
Cd 0,02-0,5 mg/kg
As 0,05-0,5 mg/kg
Мед и пчелињи производи
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,025-0,5mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Cu 0,5-500mg/kg
Fe 10,0-500mg/kg
Zn 5,0-1250mg/kg
Какао зрна, какао производи, производи
слични чоколади, крем производи, кекс и
производи сродни кексу
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,05-0,5mg/kg
As 0,05-0,5mg/kg
Cu 5-500mg/kg
Сирова кафа, производи од кафе и
сурогата кафе
Pb 0,1-1,0mg/kg
Cd 0,1-1,0mg/kg
As 0,1-1,0mg/kg
Чај
Pb 0,1-1,0mg/kg
As 0,1-1,0mg/kg
Адаптирана млека (замена) и храна за одојчад
Pb 0.010-0.2mg/kg
Cd 0.005-0.2mg/kg
As 0.005-0.2mg/kg
Sn (5-200) mg/kg
Дечија храна са и без упутства и дечији инстант чај
Pb 0.025-0.25mg/kg
Cd 0.0025-0.25mg/kg
As 0.025-0.25mg/kg
Додаци исхрани, дијететски производи, таблете, капсуле
Pb 0,125-1,25mg/kg
Cd 0,125-1,25mg/kg
As 0,125-1,25 mg/kg
Воћни сок
Pb 0,025-0,25mg/kg
Cd 0,0125-0,25mg/kg
As 0,025-0,25mg/kg
Cu 2,5-250mg/kg
Печурке
Pb 0,05-0,5mg/kg
Cd 0,05-0,5mg/kg
As 0.05-0.5mg/kg
Уље и уљани производи
Pb (0,05-0,5)mg/kg
Cu (0,05-500)mg/kg
Ni (0,25-100)mg/kg
Fe (0,5-500)mg/kg
As (0,05-0,5)mg/kg

ВДМ 0281

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи

Одређивање воде у меду
(рефрактометирија)

(0,1-85)%

Правилник^10)
метода V.4

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање етил карбамата у алкохолним пићима методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом (GC-MSD)

(0,050-3,0)mg/l

ВДМ 0016

Л1 

Oдређивање садржаја етил алкохола (дензитометaр)

(1-100)%

ВДМ 0268

Л1 
Храна - Сирће и разблажена сирћетна киселина

Одређивање количине укупних киселина (као сирћетна киселина) (волуметријa)

(0,5-100)%

Правилник^8)
метода 5

Л1 
Храна - Риба и производи од рибе

Одређивање хистамина
(HPLC/DAD)

(2-800)mg/kg

ВДМ 0023

Л1 
Храна - Масти и уља

Одређивање јодног броја (волуметрија)

мин. 1 gI2/100g

ВДМ 0251

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

(0,5-20)mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1 

Одређивање слободних масних киселина (волуметријa)

(0,01-10)%

Правилник^7)
метода 5

Л1 

Одређивање сапонификационог броја (волуметрија)

(1-200)mg KOH/g

Правилник^7)
метода 4

Л1 

Одређивање воде и испарљивих састојака (гравиметрија)

(0,01-1)%

Правилник^7)
метода 2

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Мерење pH вредности (потенциометрија)

0-14

SRPS ISO
2917:2004

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида у производима од меса
(волуметрија)

(1-5)%

ВДМ 0241

Л1 

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

(0,1-90)%

SRPS ISO
1442:1998

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора
(UV-VIS спектрофотометријa)

(1-7)g/kg

SRPS ISO 13730:1999

Л1 
Храна - Месо и производи од меса

Одређивање садржаја нитрита
(UV-VIS спектрофотометрија)

(50-200)mg/kg

SRPS ISO
2918:1999

Л1 
Храна - Зачинска млевена паприка

Одређивање етарског
екстракта (гравиметрија)

(0,1-40)%

Правилник^6)
метода 14

Л1 
Храна - Воћни сокови

Одређивање испарљивих киселина (волуметријски)

(0,1-20)g/kg

ВДМ 0223

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање фосфора кao P2O5
(спектрофотометрија)

(92,0-700)mg/l P2O5

ВДМ 0253

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Oдређивање директно редукујућих и укупних шећера – Луфовим (Luff) раствором (волуметрија)

(2-50)%

Правилник^6)
метода 3

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа

Сокови од воћа и поврћа - Одређивање титриране киселости
(потенциометрија)

мин. 5 mmol H+/L

SRPS EN
12147:2005

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи

Одређивање садржаја нитрата и/или нитрита - Део 2: HPLC/IC метода за одређивање садржаја нитрата у поврћу и производима од поврћа
(јонска хроматографија)

нитрата
(25-2500) mg/kg
нитрита (1-250) mg/kg

SRPS EN 12014-2:2018

Л1 

Oдређивање укупне суве материје (гравиметрија)

мин. 0,1 %

Правилник^6)
метода 2

Л1 
Храна - Дијететски производи: дечја храна на бази млека као и храна за посебну медицинску намену на бази млека Сирово млеко, термички обрађено млеко и млеко за производњу млечних производа

Одређивање афлатоксина М1
(HPLC/FLD)

Дијететски производи: дечја храна на бази млека као и храна за посебну медицинску намену на бази млека
(0,01-1,00)μg/kg

Сирово млеко, термички обрађено млеко и млеко за производњу млечних производа
(0,025-0,2)μg/kg

ВДМ 0244

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање воде
(гравиметрија)

Млеко у праху,
Сир,
Кајмак,
Маслац
мин. 0,05%

Правилник^5) метода IV.1
метода VI.1
метода VII.1
метода VIII.1

Л1 

Одређивање садржаја масти (бутирометрија)

Млеко (0-7)%
Кисело млеко и јогурт (0-7)%
Згуснуто млеко
(0-7)%
Млеко у праху
(0-7)%
Павлака (0-40)%
Сир (1-40)%
Кајмак (0-90)%
Маслац (0-90)%
Кефир (0-7)%
Сладолед (0-7)%

Правилник^5) метода I.3
метода II.1
метода III.2
метода IV.2
метода V.1
метода VI.2
метода VII.2
метода VIII.2
метода IX.1
метода X.1

Л1 

Одређивање суве материје
(гравиметрија)

Млеко,
Кисело млеко и јогурт,
Згуснуто млеко,
Кефир,
Сладолед
(0,1-20)%

Правилник^5) метода I.4
метода II.3
метода III.1
метода IX.3
метода X.2

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски, производи тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање киселинског степена (волуметрија)

- средина хлеба
- жито и млински производи
- тестенина
(0,1-10)

Правилник^4)
метода II.2
метода I.16
метода III.6

Л1 
Храна - Oсвежавајућа безалкохолна пића Супе и додаци јелима, Адитиви за прехрамбену индустрију, Течни дијететски производи

Одређивање синтетичких боја (HPLC/DAD)

Oсвежавајућа безалкохолна пића,
Течни дијететски производи

Е 102 (2-400)mg/l
Е 123 (1-20)mg/l
Е 132 (40-800)mg/l
Е 124 (2-40)mg/l
Е 110 (2-40)mg/l
Е 151 (20-400)mg/l
Е 129 (20-400)mg/l
Е 104 (4-80)mg/l
Е 122 (20-400)mg/l
Е 133 (10-200)mg/l
Е 131 (8-120)mg/l

Супе и додаци јелима,
Адитиви за прехрамбену индустрију

Е 102 (40-400) mg/kg
Е 123 (20-200) mg/kg
Е 132 (40-400) mg/kg
Е 124 (20-200) mg/kg
Е 110 (20-200) mg/kg
Е 151 (20-200) mg/kg
Е 129 (20-200) mg/kg
Е 104 (4-40) mg/kg
Е 122 (20-200) mg/kg
Е 133 (20-200) mg/kg
Е 131 (20-200) mg/kg

ВДМ 0260

Л1 
Храна - Адитиви за прехрамбену индустрију, Масти и уља

Одређивање релативне густине (дензитометрија)

Адитиви
ρ=(0,6000-1,6000) g/cm^3
Сировине
ρ=(0,6000-1,6000) g/cm^3
T=0-40 ºC
η=0-1000 mPa*s

ВДМ 0165

Л1 

Oдређивање индекса рефракције (рефрактометрија)

(1,3000-1,7000)

ВДМ 0242

Л1 
Храна - Чај

Одређивање пепела растворљивог у води и пепела нерастворљивог у води (гравиметрија)

(0,01-30)%

SRPS ISO
1576:1995

Л1 
Храна - Шећер

Oдређивање инвертног шећера (волуметријa)

(0,01-10)%

ВДМ 0210

Л1 

Одређивање пепела
(електрохемија)

(0,01-10)%

SRPS E.L8.017: 1992

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења (гравиметрија)

(0,01-10)%

SRPS E.L8.016: 1992

Л1 
Храна - Kакао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу

Oдређивање садржаја лактозе по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl)
(волуметријa)

(1-30)%

Правилник^11)
метода 13

Л1 

Oдређивање садржаја шећера по Луф-Шурлу (Luff-Schoorl)
(волуметријa)

(2-80)%

Правилник^11)
метода 12

Л1 

Одређивање сахарозе
(волуметрија/рачунски)

(1-30)%

ВДМ 0202

Л1 
Храна - Сирова кафа

Одређивање садржаја влаге (рутинска метода) (гравиметрија)

мин. 0,01

ВДМ 0243

Л1 
Храна - Кухињска со и со за прехрамбену индустрију

Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)

(0,5-100)%

SRPS H.G8.077: 1983

Л1 

Одређивање садржаја јода (волуметријa)

(1-30)mg/kg

SRPS E.Z8.002: 2001

Л1 

Одређивање губитка масе на
110°C
(гравиметрија)

(0,1-10)%

SRPS ISO 2483:2015

Л1 
Храна - Мед и пчелињи производи

Одређивање редукујућих шећера и сахарозе
(волуметрија/рачунски)

Редукујући шећери
(30-120)%
Сахароза
(1-20)%

ВДМ 0269

Л1 

Oдређивање киселости
(волуметрија)

(1-60)mmolkis/kg

Правилник^10)
метода V.7

Л1 

Oдређивање нерастворних материја у води (гравиметрија)

(0,1-10)%

Правилник^10)
метода V.5

Л1 
Храна - Прехрамбени производи

Одређивање садржаја нитрата и/или нитрита
(јонска хроматографија)

нитрата
(5-200)mg/kg
нитрита
(0,2-50)mg/kg

ВДМ 0149

Л1 
Храна - Димљени производи од меса и роштиљско месо, Дечја храна, Уље биљног и животињског порекла

Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника
(GC-MSD)

Нафтален, Ацетнафтилен, Ацетнафтен, Флуорен, Фенантрен, Антрацен, Флуорантен, Пирен, Бензо(а,х)антрацен, Кризен, Бензо(б)флуорантен, Бензо(к)флуорантен, Бензо(а)пирен, Индено(1,2,3-цд)пирен, Дибензо(а,х)антрацен
Бензо(г,х,и)перилен
Димљени производи
од меса и роштиљско месо
(0,5-10)µg/kg

Дечја храна,
Уље биљног и животињског порекла
(0,2-5,0)µg/kg

ВДМ 0021

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дијететски производи као додаци исхрани, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни и кромпиров скроб), Ензимски препарати за прехрамбене производе. Дечја храна Пржена кафа Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе, Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади. Чај, Зачини

Одређивање охратоксина A (HPLC/FLD)

Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста,
Бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дијететски производи као додаци исхрани
Адитиви за прехрамбену индустрију,
Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни и кромпиров скроб),
Ензимски препарати за прехрамбене производе
Дечја храна
(0,25-24,0) μg/kg

Пржена кафа
Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе,
Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади
Чај,
(1,2-120,0)μg/kg
Зачини:
(5,0 – 500,0) μg/kg

ВДM 0014

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи тестенине и брзо смрзнута теста, Зачини и мешавине зачина, Адитиви за прехрамбену индустрију, Дечја храна, Дијететски производи као додаци исхрани, Скроб и скробни производи (пшенични скроб, кукурузни скроб)

Одређивање зеараленона
(HPLC/FLD)

(5,0-750)µg/kg

ВДM 0227

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе, Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, Дечја храна, Дијететски производи као додаци исхрани, Чај, Адитиви за прехрамбену индустрију, Скроб и скробни производи, Ензимски препарати за прехрамбене производе, Зачини, Језграсто и коштуњаво воће

Одређивање афлатоксина B1, B2, G1, G2
(HPLC/FLD)

Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста, Бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу
Скроб и скробни производи,
Ензимски препарати за прехрамбене производе
Језграсто и коштуњаво воће
G2 (0,4-20,0)μg/kg
G1 (0,4-20,0)μg/kg
B2 (0,4-20,0 μg/kg
B1 (0,4-20,0)μg/kg

Сирова кафа, производи од кафе и сурогат кафе,
Какао зрна, какао производи, производи слични чоколади,
Чај
Зачини
G2 (0,4-40,0)μg/kg
G1 (0,4-40,0)μg/kg
B2 (0,4-40,0)μg/kg
B1 (0,4-40,0)μg/kg

Дечја храна,
Дијететски производи као додаци исхрани
G2 (0,05-10,0)μg/kg
G1 (0,05-10,0)μg/kg
B2 (0,05-10,0)μg/kg
B1 (0,05-10,0)μg/kg

ВДM 0013

Л1 
Оброк

Одређивање енергетске вредности оброка применом конверзионих фактора и садржаја масти, протеина и угљених хидрата

ВДМ 0308

Л1 
храна - Воћни сокови, воћни пиреи и концентрати Дечјa хранa, Сокови, Кашице

Одређивање патулина у воћним соковима, дечјим соковима и кашицама (HPLC/DAD)

Воћни сокови, воћни пиреи и концентрати
(4-1000)µg/kg

Дечја храна,
Сокови и
Кашице
(4-1000)µg/kg

ВДМ 0015

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића дијететски производи

Одређивање садржаја цикламата
(HPLC/DAD)

Освежавајућа безаклохолна пића (10-800)mg/L
Дијетететски производи
(40-3200)mg/kg

ВДМ 0245

Л1 
Храна - Житa, цереалије и њихове прерађевине Дечја храна

Одређивање деоксинваленола (HPLC/DAD)

жита, цереалије и њихове прерађевине
(25-2000)µg/kg
Дечја храна
(25-2000)µg/kg

ВДМ 0246

Л1 
Храна - Фруктоза и фруктозни сируп

Oдређивање глукозе / фруктозе
(волуметрија / рачунски)

(1-10)%

ВДМ 0197

Л1 
Храна - Производи од воћа, Сирће, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја етил алкохола (волуметрија)

Производи од воћа
(0,05-10)g/kg
Освежавајућа безалкохолна пића,
Сирће (0,05-10)%

ВДМ 0152

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Сенф, Пиво

Одређивање укупног
сумпор-диоксида (волуметрија)

(10-300)mg/kg

ВДМ 0198

Л1 
Храна - Фини пекарски производи, Тестенине, Кајмак, Производи од поврћа, Сенф, Супе и додаци јелима, Беланчевинасти производи

Одређивање натријум хлорида
(волуметрија)

Фини пекарски производи
Тестенине
Кајмак
Производи од поврћа
Сенф
Супе и додаци јелима Беланчевинасти производи
мин. 0,1%

ВДМ 0191

Л1 
Храна - Oсвежавајућа безалкохолна пића, Производи од воћа и поврћа Ратлук, Желе производи

Одређивање суве материје
(рефрактометрија)

(0,5-85)%

ВДМ 0156

Л1 
Храна - Жита и производи од жита

Одређивање садржаја пепела спаљивањем

мин 0,05 %

SRPS EN ISO 2171:2012

Л1 
Храна - Дечја храна, дијететски производи

Одређивање садржаја глутена (ELISA фотометрија)

мин 5 mg/kg

ВДМ 0304

Л1 
Храна - Мед, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху, воћни нектари и сродни производи

Одређивање 5-(хидроксиметил)фурфурала (HMF)
(HPLC/DAD)

(5-100) mg/kg

ВДМ 0298

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи, пшеница,житарице и производи на бази житарица

Одређивање хлороталонила у храни техником LC-MS/MS и GC-MS/MS

LC-MS/MS
(0.01-0,10) mg/kg
GC-MS/MS
(0.01-0,20) mg/kg

ВДМ 0299

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи

Одређивање дитианона
(LC-MS/МS)

(0,01-0,10) mg/kg

ВДМ 0297

Л1 
Храна - Жита и производи од жита

Одређивање садржаја влаге

мин 0,05 %

SRPS EN ISO 712:2012

Л1 

Oдређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

Сирова кафа, производи од кафе и сурогата кафе,
Сенф,
Зачин и мешавине зачина,
Дечја храна,
Чај,
Адитиви за прехрамбену индустрију,
Скроб и скробни производи,
Беланчевинасти производи:
мин. 0,01 %
Супе и додаци јелима
мин. 0,01 %
Производи од воћа и поврћа
мин. 0,05 %
Мед и пчелињи производи
мин. 0,01 %
Сирће и разблажена сирћетна киселина
мин. 0,05 %
Дијететски производи
мин. 0,1 %
Сировине за дијететске производе
мин. 0,1 %
Брашно
мин. 0,01 %
Оброк
мин. 0,1 %

ВДМ 0190

Л1 
Храна - Дечја храна Дијететски производи, Остали производи

Oдређивање енергетске вредности - протеина, масти, угљених хидрата (рачунски према саставу намирница)

-

Правилник^12)
члан 8

Л1 
Храна - Безалкохолна пића, Пиво

Одређивање садржаја
угљен-диоксида (манометром)

Безалкох. пића
Пиво
(2,1-12,2) g/l

ВДМ 0192

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање поларизације

-

ВДМ 0252

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Биолошки материјал Пчеле

Одређивање остатака пестицида
у пчелама (LC-MS/MS)

имидаклоприд 1-50 µg/kg
клотианидин 1-50 µg/kg
ацетамиприд 1-50 µg/kg
тиаметоксам, 1-50 µg/kg
тиаклоприд 1-50 µg/kg
6-хлороникотинска киселина 1-50 µg/kg

ВДМ 0292

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Козметички производи, Производи од еластомера, Алуминијумска амбалажа, Амбалажа од хартије, Боје за бојење посуђа, прибора и дечјих играчака

Одрeђивање трагова метала у екстрактима и садржаја метала у предметима опште употребе и козметичким производима техником индуковано купловане плазме са оптичким емисионим спектрометром (ICP-OES) и живе директним анализатором живе (DMA)

Козметички производи
As 1,0-500 mg/kg
Cd 0,5-100 mg/kg
Cr 5-250 mg/kg
Ni 5-100 mg/kg
Pb 5-500 mg/kg
Hg (0,25-4,0)mg/kg
Производи од еластомера
As 2,5-1250 mg/kg
Pb 2,5-1250 mg/kg
Zn 0,00025-0,3125%
Алуминијумскаамбалажа
Аs 0,001-0,05%
Cu 0,010-0,050%
Pb 0,0005-0,05%
Zn 0,010-0,125%
Амбалажаодхартије
As 2,5-1250 mg/kg
Pb 2,5-1250 mg/kg
Боје за бојење посуђа, прибора и дечјих играчака
Аs 2,5-500 mg/kg
Ba 25,0-50,0 mg/kg
Cd 2,0-500 mg/kg
Cr 10-500 mg/kg
Pb 10-500 mg/kg
Sb 10,0-250 mg/kg
Se 15,0-250 mg/kg

ВДМ 0303

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за пречишћавање воде за пиће: (алуминијум сулфат, бакар сулфат, активни угаљ (прашкасти), активни угаљ (зрнасти))

Одрађивање трагова у производима и хемикалијама које се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу техникама индуковано купловане плазме са оптичким емисионимспектрометром (ICP-OES) и индуковано купловане плазме са масеним спектрометром (ICP-MS)

Алуминијум-сулфат.
As 1,1-27,5mg/kgAl
Cd 1,1-2200mg/kgAl
Cr 5,5-5500mg/kgAl
Fe 110-11000mg/kgAl
Ni 11-2200mg/kgAl
Pb 11-1100mg/kgAl
Sb 0,44-27,5mg/kgAl
Se 0,5-27,5mg/kgAl

Бакар-сулфат
As 0,1-2,5mg/kg
Cd 0,1-200mg/kg
Cr 1-500mg/kg
Ni 1-200mg/kg
Pb 5-1000mg/kg
Sb 0,04-2,5mg/kg
Se 0,1-2,5mg/kg
Fe 10-1000mg/kg

Активни угаљ (прашкасти)
As 0,2-100mg/kg
Cd 0,01-20mg/kg
Cr 0,05-50mg/kg
Ni 0,1-20mg/kg
Pb 0,1-100mg/kg
Sb 0,5-50mg/kg
Se 0,5-50mg/kg

Активни угаљ (зрнасти)
As 1-25µg/l
Cd 0,2-25µg/l
Cr 1-25µg/l
Ni 1-25µg/l
Pb 1-25µg/l
Sb 0,4-25µg/l
Se 1-25µg/l

ВДМ 0309

Л1 

Oдређивање живе у течним и чврстим узорцима директном анализом, применом термалне декомпозиције, амалгамизације и атомске апсорпционе спектрофотометрије(DMA)

Алуминијум-сулфат.
Hg 0,55-3,3mg/kgAl
Бакар-сулфат
Hg 0,020-0,3mg/kg
Активни угаљ (прашкасти)
Hg 0,002-0,03mg/kg
Активни угаљ (зрнасти)
Hg 0,2-3µg/l

ВДМ 0282

Л1 
Предмети опште употребе - Боје за бојење посуђа и прибора

Одређивање живе у предметима опште употребе техником CVAAS

Hg (0,25-4,0)mg/kg

ВДМ 0112

Л1 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја формалдехида
(HPLC/DAD)

(0,01-1)%

ВДМ 0177

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја метил-изо-тиазолинона и хлор-метил-изо-тиазолинона
(HPLC/DAD)

(0,00045-0,02)%

ВДМ 0176

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела која се спирају након употребе

Одређивање садржаја натријум хлорида (потенциометрија)

(0,01-10)%

ВДМ 0110

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће у домаћинству, Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

0-14

ВДМ 0166

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање катјонских површински активних материја, потенциометријском двофазном титрацијом (потенциометрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0034

Л1 

Одређивање анјонских површински активних материја, потенциометријском двофазном титрацијом (потенциометрија)

мин. 0,01%
као натријум-лаурил-сулфат

ВДМ 0033

Л1 

Одређивање садржаја водоник пероксида(волуметријa)

(0,5-20,5)%

ВДМ 0204

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за пречишћавање воде

Зрнасти активни угаљ - Део 2: Реактивни зрнасти активни угаљ (волуметријa, гравиметрија)

ВДМ 0208

Л1 

Одређивање чистоће бакар сулфата (волуметријa, гравиметријa)

ВДМ 0207

Л1 

Одређивање чистоће NaCl (волуметријa, гравиметријa)

ВДМ 0206

Л1 

Неорганске соли - Феросулфат - технички (зелена галица) (волуметријa, гравиметријa)

SRPS H.B1.048-IX:1966

Л1 

Одређивање чистоће алуминијум сулфата
(гравиметријa)

ВДМ 0205

Л1 
Предмети опште употребе - Сировине за детерџенте, средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање укупног садржаја силицијум диоксида (гравиметрија)

min. 0,5%

SRPS ISO
8215:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање воде по Карл-Фишеру (Karl-Fisher) (потенциометрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0111

Л1 

Одређивање јодног броја (волуметрија)

(0,1-200)g J2/100 g

ВДМ 0287

Л1 

Одређивање киселинског броја (волуметрија)

(0,15-280)mgKOH/g

ВДМ 0286

Л1 

Одређивање сапонификационог броја (волуметрија)

(0,15-250)mgKOH/g

ВДМ 0285

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

(0,1-100)
mM^1 /2O2/1000g

ВДМ 0284

Л1 

Одређивање сулфатног остатка (гравиметрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0283

Л1 
Предмети опште употребе - Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству Сировине за детерџенте

Одређивање остатка након жарења – пепео
(гравиметрија)

мин. 0,01%

ВДМ 0249

Л1 

Одређивање индекса рефракције (рефрактометрија)

1,3000-1,7000

ВДМ 0275

Л1 

Одређивање релативне густине (дензитометрија)

ρ=(0,6000-1,6000) g/cm3
Т=0-40 ºC
η=0-1000 mPa*s

ВДМ 0165

Л1 

Одређивање садржаја влаге - губитак сушењем
(гравиметрија)

мин 0,01%

ВДМ 0248

Л1 
Средства за одржавање чистоће у домаћинству (за прање и оплемењивање-обраду текстила), сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинствуПредмети опште упоребе -

Одређивање укупних површински активних материја (гравиметрија)

(0,2-99,0)%

ВДМ 0036

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству (за прање и оплемењивање – обраду текстила)

Одређивање садржаја хлороводоничне киселине
(волуметријa)

(0,5-20)%

ВДМ 0171

Л1 

Одређивање слободних алкалија
(волуметријa)

(0,2-10)%

ВДМ 0170

Л1 

Одређивање садржаја фосфата
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,2-10)%

ВДМ 0142

Л1 
Предмети опште упоребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја активног хлора (волуметријa)

(0,5-20)%

ВДМ 0164

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање садржаја активног кисеоника (волуметријa)

(0,25-20)%

ВДМ 0163

Л1 
Предмети опште употребе - Сапуни

Одређивање укупне сапонификујуће материје (потенциометрија)

мин. 1%

ВДМ 0155

Л1 

Одређивање садржаја укупних слободних алкалија (волуметрија)

тоалетни сапуни
(0,005-0,1)%
сапуни за ручно прање веша
(0,1-10)%

SRPS ISO 684:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за чишћење и негу зуба и усне шупљине

Одређивање садржаја флуорида (потенциометрија)

(10-2000)mg F-/kg

ВДМ 0035

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за бојење и улепшавање косе

Одређивање садржаја амонијака
(потенциометрија)

(0,5-12)%

ВДМ 0038

Л1 

Одређивање садржаја резорцинола, фенилендиамина и њихових деривата (HPLC/DAD)

о-фенилендиамин,
м- фенилендиамин,
о-аминофенол:
(0,08-0,8)%
п- фенилендиамин,
м-аминофенол,
п-аминофенол,
2,4-диаминотолуен
(0,08-2)%
2,5-диаминотолуен
(0,2-2)%
резорцин (0,2-2)%

ВДМ 0037

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање бронопола, бронидокса и јодопропинил бутилкарбамата
(HPLC/DAD)

бронопол (0,005-0,2)%
бронидокс (0,005-0,2)%
јодопропинил бутилкарбамат
IPBC
(0,005-0,1)

ВДМ 0262

Л1 

Одређивање дезинфицијенаса
(LC-MS/MS)

хлорхексидин глуконат
(0,03-0,30)%
триклосан
(0,05-0,5)%

ВДМ 0261

Л1 

Одређивање синтетичких боја
(HPLC/DAD)

Е 102 (40-400) mg/kg
Е 123 (20-200) mg/kg
Е 132 (40-400) mg/kg
Е 124 (20-200) mg/kg
Е 110 (20-200) mg/kg
Е 151 (20-200) mg/kg
Е 129 (20-200) mg/kg
Е 104 (40-400) mg/kg
Е 122 (20-200) mg/kg
Е 133 (20-200) mg/kg
Е 131 (20-200) mg/kg

ВДМ 0260

Л1 

Одређивање конзерванаса и активних супстанци за козметику
(HPLC/DAD)

метил-парабен,
етил-парабен,
пропил-парабен,
бутил-парабен
(0,01-0,50)%
парабени укупни (рачунски)
(0,01-0,50)%
натријум бензоат (0,01-1,00)%
калијум сорбат
(0,01-0,40)%
2-феноксиетанол (0,01-1,00)%
кофеин
(0,01-1,00)%
салицилна киселина
(0,01-1,00)%
калијум ацесулфам
(0,01-1,00)%
натријум сахарин
(0,01-1,00)%
хидрохинон
(0,02-1,00)%

ВДМ 0039

Л1 

Одређивање садржаја антиоксиданаса (пропилгалата, октилгалата, додецилгалата, бутилхидрокси толуена и бутилхидрокси анизола)
(HPLC/DAD)

BHA, BHT,
пропилгалат,
октилгалат,
додецилгалат
(0,01-1,00)%

ВДМ 0041

Л1 

Одређивање садржаја органских UV филтера (HPLC/DAD)

Фенилбензимидазол сулфонска киселина (0,5-20)%
Бензофенон-4 (0,5-20)%
Бензофенон-3 (0,5-20)%
4-метилбензилиден камфор (0,5-20)%
Бутилметокси дибензоил метан (0,5-20)%
Етилхексилметокси цинамат (0,5-20)%
Хомосалат (0,5-20)%
Октокрилен (0,5-20)%
Етилхексил салицилат (0,5-20)%
Бензил салицилат
(0,5-20)%
Падимат О (Е 6007)
(0,5-20)%
Амоксилат
(0,5-20)%
Бемотризинол
(0,5-20)%
Искотризинол
(0,5-20)%

ВДМ 0042

Л1 
Предмети опште употребе Сировине за средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, Сировине за средства за одржавање чистоће у домаћинству Сировине за детерџенте

Одређивање садржаја фосфорне киселине (волуметрија)

ВДМ 0288

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Амбијентални ваздух

Одређивање елементарног и органског угљеника
(GC-FID)

(1,08-64,88)
OC µg/m^3

ВДМ 0214

Л1 
Амбијентални ваздух - Таложне материје - кишница

Одређивање неорганских анјона из таложних материја
(јонскa хроматографијa)

Cl- (0,6-30)mg/m^2 /dan
SO4-2(1,2-60)mg/m^2 /dan
NO2-(0,07-15)mg/m^2 /dan
NO3- (0,6-30)mg /m^2 /dan

ВДМ 0216

Л1 

Одређивање амонијака, калцијума из таложних материја
(јонскa хроматографијa)

NH3(0,07-7)mg /m^2 /dan
Ca(0,3-150)mg /m^2 /dan

ВДМ 0217

Л1 

Одређивање укупне, растворне и нерастворне таложне материје, пепела из таложних материја
(гравиметрија)

ВДМ 0105

Л1 

Одређивање електролитичке проводности
(кондуктометријa)

(1-20000)μS/cm

SRPS EN
27888:2009

Л1 
Амбијентални ваздух

Одређивање формалдехида и акролеина, узорковањем на чврстом адсорбенсу и анализа техником течне хроматографије
(HPLC/DAD)

(0,01-0,15)mg/m3

ВДМ 0239

Л1 

Стандардна метода за одређивање Pb, Cd, As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица
(ICP-MS)

As (1-350)ng/m^3
Cd (0,1-50)ng/m^3
Ni (3-100)ng/m^3
Pb (10-4000)ng/m^3

SRPS EN 14902:2008/АС:2013

Л1 

Одређивање сулфата, нитрата, хлорида, амонијака, калцијума, магнезијума, натријума, калијума у суспендованим честицама
(јонска хроматографија)

SO42-(0,7-36)µg/m^3
NO3-(0,4-15)µg/m^3
NH3(0,04-4,00)µg/m^3
К (0,010-15)µg/m^3
Na (0,028-90)µg/m^3
Ca(0,014-90)µg/m^3

ВДМ 0051

Л1 

Одређивање масене концентрације водоник сулфида - спектрофотометријски метод са метиленски плавим
(UV-VIS спектрофотометријa)

(20-200)μg/m3

ВДМ 0098

Л1 

Одређивање масене концентрације акролеина - спектрофотометријски са 4-хексил резорцинолом
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,01-0,15)mg/m3

ВДМ 0097

Л1 

Одређивање масене концентрације хлороводоника и флуороводоника - метода јонске хроматографије
(јонска хроматографија)

хлороводоника
(5-150) μg/m3 НCl
флуороводоника
(1-50) μg/m3 HF

ВДМ 0096

Л1 

Одређивање масене концентрације амонијака - индофенолни метод
(UV-VIS спектрофотометријa)

(10-300)µg/m^3

ВДМ 0095

Л1 

Одређивање масене концентрације фенолних материја, спектрофотометријски са 4-амино антипирином
(UV-VIS спектрофотометријa)

(10-1000)µg/m^3

ВДМ 0094

Л1 

Одређивање масене концентрације формалдехида - спектрофотометријски метод са хромотропном киселином
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,01-0,15)mg/m3

ВДМ 0093

Л1 

Одређивање масене концентрације азот диоксида – Модификована метода Griess-Saltzman
(UV-VIS спектрофотометријa)

(5-200)µg/m^3

ВДМ 0091

Л1 
Амбијентални ваздух

Одређивање масене концентрације сумпор диоксида – метода са тетрахлор-меркуратом и парарозанилином
(UV-VIS спектрофотометријa)

(10-200)µg/m^3

ВДМ 0090

Л1 
Амбијентални ваздух - Таложне материје - кишница

Одређивање pH вредности

(2 – 12)

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 
Отпад - Течни отпад

Одређивање метала и елемената у траговима у отпаду индуктивно спрегнутом плазмом -атомске емисионе спектрометрије

Ag (0,05-5,0)mg/l
As (0,50-100)mg/l
Ba (0,05-10)mg/l
Cd (0,01-20)mg/l
Cr (0,05-50)mg/l
Cu (0,10-100)mg/l
Mo (0,05-100)mg/l
Ni (0,10-20)mg/l
Pb (0,50-100)mg/l
Sb (0,50-50)mg/l
Se (1,0-50) mg/l
V (0,05-20)mg/l
Zn (0,01-50)mg/l

ВДМ 0254

Л1 
Амбијентални ваздух - Анализа узорака на лицу места – тренутна мерења

Одређивање угљен-моноксида, сумпор-диоксида, хлора,
водоник сулфида, цијановодоника, хлороводоника, амонијака, азот-моноксида,
азот-диоксида, меркаптана (електрохемија)

Угљен моноксида, Сумпор диоксида, Водоник сулфида
Амонијака,
Азот моноксида
Азот диоксида, Меркаптана:
(10-100) ppm
Хлора,
Цијановодоника,
Хлороводоника:
(0,01-10) ppm

ВДМ 0224

Т1 
Отпад

Одређивање метала и елемената у траговима у отпаду техникама ICP-OES i ICP-MS и живе техником CVAAS
Припрема елуата:
“EP” екстракт (поступак екстракције):
SRPS EN 12457(1-4):2008
“TCLP” екстракт (токсичне карактеристике поступка лужења): US EPA 1311:1992
Чврстог отпада:
SRPS ISO 11466:2004

„EP“ екстракт
ICP-OES
Ba (0,05-100)mg/kg
Cu (0,25-100)mg/kg
Mo (0,085-100)mg/kg
Zn (0,200-250)mg/kg
ICP-MS
As (0,010-0,50)mg/kg
Cd(0,010-0,50)mg/kg
Ni(0,010-0,50)mg/kg
Pb(0,010-0,50)mg/kg
Sb(0,005-0,50)mg/kg
Se(0,010-0,50)mg/kg
CVAAS
Hg (0,0005-0,08)mg/kg
„TCLP“екстракт
ICP-OES
Ag(0,025-0,5)mg/L
As(0,5-10)mg/L
Ba(0,05-1)mg/L
Cd(0,1-2)mg/L
Cr(0,25-5)mg/L
Cu(0,1-10)mg/L
Mo(0,05-10)mg/L
Ni(0,01-1)mg/L
Pb(0,05-10)mg/L
Sb(0,05-5)mg/L
Se(0,1-5,0)mg/L
V(0,03-2)mg/L
Zn(0,25-25)mg/L
CVAAS
Hg(0,002-0,08)mg/L

ВДМ 0256

Л1 

Одређивање лако испарљивих ароматичних и хлорованих једињења, метода гасне хроматографије са headspace узоркивачем
(GC-ECD/GC-GID)

бензен, толуен,
етилбензен,
о-,м-,п-ксилена,
стирен, нафтален,
дихлорметан,
хлороформ,
угљентетрахлорид,
1,1-дихлоретан,
1,2-дихлоретан,
1,1,1-трихлоретан,
1,1,2-трихлоретан,
цис и транс 1,2-дихлоретен,
трихлоретилен,
тетрахлоретилен:
(0,01-20)mg/kg

ВДМ 0222

Л1 

Карактеризација отпада - Одређивање угљоводоника од
C10 - C40 (GC-FID )

(100-10 000)mg/kg

SRPS EN 14039:2012

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из дизела (C10-C28)
уземљишту, седименту и отпаду (техником GC-FID )

(5,0-200)mg/kg

ВДМ 0221

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из бензина (C6-C10) у земљишту, седименту и отпаду
(GC-FID )

(0,10-20)mg/kg

ВДМ 0220

Л1 

Изолационе течности - Контаминација полихлорованим бифенилима (PCB)
(GC-ECD)
(PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180 )

PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180
(1-500)mg/kg

SRPS EN
61619:2010

Л1 

Нафтни производи и коришћена уља - Одређивање PCB-а и сродних производа - Део 1: Раздвајање и одређивање одабраних (сродних) PCB конгенера гасном хроматографијом са детектором апсорпције електрона (ECD)
(PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180 )

PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180
(0,2 –2)mg/kg
по конгенеру

SRPS EN
12766-1:2011

Л1 

Карактеризација отпада – Одређивање одабраних полихлорованих бифенила (PCB) у чврстом отпаду
(GC-ECD, GC-MSD)
(PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180 )

PCB 28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB180
(10,0-1000)µg/kg

SRPS EN
15308:2017

Л1 

Карактеризација отпада –Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника у отпаду (GC-MSD)

(10-250)µg/kg

SRPS EN 15527:2012

Л1 

Карактеризација отпада –Одређивање пестицида у отпаду
(GC-MSD)

α-BHC, линдан, β-BHC, δ-BHC, хептахлор, хептахлор епоксид, α-ендосулфан, β-ендосулфан, алдрин, диелдрин, ендрин, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT,симазин, атразин
(10,0-100)µg/kg

ВДМ 0107

Л1 

Одређивање садржаја укупних метала (ICP-OES) и живе (CVAAS)
Припрема:
SRPS EN 13657-2008
SRPS ISO 11466:2004
US EPA 3050B:1996

Ag (0,5-50)mg/kg
Al (1,0-5000)mg/kg
As (5,0-5000)mg/kg
Be (0,05-100)mg/kg
Ba (0,5-100)mg/kg
Ca (1,6-5000)mg/kg
Cd (0,2-200)mg/kg
Co (0,5-1000)mg/kg
Cr (0,5-500)mg/kg
Cu (2,0-1000)mg/kg
Fe (1,0-1000)mg/kg
K (2,0-2000)mg/kg
Li (0,06-50)mg/kg
Mg (1,5-5000)mg/kg
Mn (0,1-200)mg/kg
Mo (0,3-1000)mg/kg
Na (3,0-1000)mg/kg
Ni (1,0-200)mg/kg
P (2,0-5000)mg/kg
Pb (5,0-1000)mg/kg
Sb (2,0-500)mg/kg
Se (4,0-500)mg/kg
Sn (2-400)mg/kg
Ti (0,5-500)mg/kg
Tl (2,5-500)mg/kg
V (0,5-200)mg/kg
Zn (1-2500)mg/kg
Hg (0,07-1,6)mg/kg

ВДМ 0250

Л1 

Смернице за одређивање укупног органског угљеника (TOC) и раствореног органског угљеника (DOC)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457 (1-4):2008

(0,5-4000)mg/l

SRPS ISO
8245:2007

Л1 

Одређивање фенолног индекса -спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином после дестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

0,1 – 10 mg/kg

ВДМ 0265

Л1 

Хром(VI)- спектрофотометријски са дифенилкарбазидом
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

(0,5-5)mg/kg

SMEWW 19^th1) метода
3500-Cr^+6 D

Л1 

Цијаниди у води
(UV-VIS спектрофотометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

(0,1-1,5)mg/kg

ASTM
D2036-09

Л1 

Сулфати (турбидиметрија)
Припрема елуата:
EN 12457 (1-4):2008

(20-400)mg/kg

US EPA 375.4:1978

Л1 

Одређивање неорганских анјона јонском хроматографијом
(јонскa хроматографијa)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

F- (1,0-50)mg/kg
Cl- (5,0-500)mg/kg
NO2- (1,0-50) mg/kg
NO3-(5,0-500)mg/kg
P (1,0-50)mg/kg
SO42-(5,0-500)mg/kg

US EPA 300.1:1999

Л1 

Одређивање садржаја хлорида титрација сребро нитратом уз хроматни индикатор (метода по Мору (Mohr)) (волуметрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457 (1-4):2008

(20-1500)mg/kg

SRPS ISO
9297:1997
SRPS ISO
9297/1:2007

Л1 

Карактеризација отпада – Одређивање укупних растворних соли (TDS) у води и елуату (гравиметрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

од 100 mg/kg

SRPS EN 15216:2012

Л1 

Карактеризација отпада – Одређивање губитка жарењем у узорцима отпада, муља и седимената (гравиметрија)

(1-100)%

SRPS EN
15169:2010

Л1 

Карактеризација отпада – Израчување суве материје одређивањем сувог остатка или садржаја воде (гравиметрија)

(1-99,9)%

SRPS EN 14346:2012

Л1 

Одређивање електролитичке проводности (кондуктометријa)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

од 1 μS/cm

SRPS EN
27888:2009

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометрија)
Припрема елуата:
SRPS EN 12457(1-4):2008

2 – 12

SRPS EN ISO 10523:2016

Л1 
Земљиште и седимент

Одређивање сулфата у земљишту (турбидиметрија)

(20-400) mg/kg

ВДМ 0175

Л1 

Одређивање укупног азота - Модификована метода по Кјелдалу (Kjeldahl) (волуметрија)

(0,5-25)g/kg

SRPS ISO 11261:2005

Л1 

Одређивање губитка жарењем – садржаја органске материје (гравиметрија)

(1-100)%

ВДМ 0081

Л1 

Одређивање садржаја суве материје и воде у облику масене фракције (гравиметрија)

(1-100)%

SRPS ISO 11465:2002

Л1 

Одређивање pH (потенциометрија)

3-11

SRPS ISO 10390:2007

Л1 

Одређивање садржаја метала и металоида (ICP-OES) и живе (CVAAS)

Ag (0,5-50)mg/kg
Al (1,0-5000)mg/kg
As (5,0-5000)mg/kg
Be (0,05-100)mg/kg
Ba (0,5-100)mg/kg
Ca (1,6-5000)mg/kg
Cd (0,2-200)mg/kg
Co (0,5-1000)mg/kg
Cr (0,5-500)mg/kg
Cu (2,0-1000)mg/kg
Fe (1,0-1000)mg/kg
K (2,0-2000)mg/kg
Li (0,06-50)mg/kg
Mg (1,5-5000)mg/kg
Mn (0,1-200)mg/kg
Mo (0,3-1000)mg/kg
Na (3,0-1000)mg/kg
Ni (1,0-200)mg/kg
P (2,0-5000)mg/kg
Pb (5,0-1000)mg/kg
Sb (2,0-500)mg/kg
Se (4,0-500)mg/kg
Sn (2-400)mg/kg
Ti (0,5-500)mg/kg
Tl (2,5-500)mg/kg
V (0,5-200)mg/kg
Zn (1-2500)mg/kg
Hg (0,07-1,6)mg/kg

ВДМ 0131

Л1 

Гасно-хроматографско одређивање лако испарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника и одабраних етара – статички headspace метод
(GC-ECD/GC-FID)

Лако испарљиви ароматични
(0,01-20)mg/kg
Лако испарљиви халогеновани угљоводоници
(0,01-0,2)mg/kg
* у Напомени 9 дати су опсези одабраних једињења

SRPS EN ISO 22155:2016

Л1 

Одређивање остатака пестицида
(LC-MS/MS)

(0,005-0,200)mg/kg
* у Напомени 7 дати су опсези одабраних пестицида

ВДМ 0258

Л1 

Одређивање полицикличних ароматичних угљoводoника
(GC-MSD)

(10-250)µg/kg
* у Напомени 8 дати су опсези одабраних једињења

ISO 18287:2006

Л1 

Одређивање органохлорних пестицида и полихлорованих бифенила
(GC-ECD)

OCP (10-100)µg/kg
PCB
(10-1000)µg/kg
* у Напомени 10 дати су опсези органохлорних пестицида и PCB-a

ISO 10382:2002

Л1 

Одређивање садржаја угљоводоника од C10 до C40
(GC-FID )

(5-8000)mg/kg

SRPS ISO 16703:2013

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из дизела (C10-C28)
у земљишту, седименту и отпаду (GC- FID )

(5,0-200)mg/kg

ВДМ 0221

Л1 

Одређивање органских једињења пореклом из бензина (C6-C10) у земљишту, седименту и отпаду
(GC-FID )

(0,10-20)mg/kg

ВДМ 0220

Л1 
Амбијентални ваздух - Таложне материје - кишница

Одређивање тешких метала из таложних материја
(ICP-OES)

As(0,060-11,8)mg/m^2 /dan
Cd(0,006-2,4)mg/m^2 /dan
Pb(0,06-11,8)mg/m^2 /dan
Mn(0,001-2,4)mg/m^2 /dan
Ni(0,01-2,36)mg/m^2 /dan
Zn(0,001-29,5)mg/m^2 /dan

ВДМ 0218

Л1 
Земљиште, седимент, отпад

Одређивање тешких метала техником преносиве флуоресценције ренгенских зрака
(FPXRF)

Al (2,90-15,92)%
Si (7,80-30,67)%
K (0,19-2,60)%
Ca (0,07-14,62)%
Cr (150-3116)mg/kg
Ni (80-2073)mg/kg
Cu (70-4114)mg/kg
Zn (60-7124)mg/kg
As (40-3602)mg/kg
Se (40-929)mg/kg
Mo (15-1954)mg/kg
Cd (100-1274)mg/kg
Sb (40-1393)mg/kg
Hg (30-1274)mg/kg
Pb (70-12903)mg/kg

ВДМ 0240

Т1 
Депонијски гас

Мерење гасова са депонија (метана, угљен диоксида, кисеоника, угљен моноксида, водоник сулфида)

CH4 (0-100)%
CО2 (0-100)%
О2 (0-100)%
CО (0-500)ppm
H2S (0-500)ppm

ВДМ 0226

Т1 
Амбијентални ваздух - Аутоматска, континуална мерења

Стандардна метода за одређивање концентрације бензена - Дeo 3: Аутоматско узорковање пумпом са гасном хроматографијом на лицу места

(3,3-1613)µg/m^3

SRPS ЕN
14662-3:2017

Т1 

Одређивање метео параметара:
- температуре
- барометарског притиска
- релативне влажности
- брзине и смера ветра
- УВ радијације

температура
од - 40ºC до + 60ºC
притисак
(825-1050)hPa
релативна влажност
(0-100)%
брзина ветра
(0-60)m/s
смер ветра (0-360)º
УВА (0-100)В/m^2
УВБ (0-0,5)W/m^2

ВДМ 0225

Т1 

Мерење масе суспендованих честица на филтру „Beta-ray“ апсорпциони метод

(1-1000)µg/m^3

ISO 10473:2000

Т1 

Стандардна метода за одређивање концентрације угљен моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене спектроскопије

(1,2-116)mg/m^3

SRPS ЕN 14626:2013

Т1 

Стандардна метода за одређивање концентрације озона ултраљубичастом фотометријом

(2-2000)µg/m^3

SRPS EN 14625:2013

Т1 

Стандардна метода за мерење концентрације азот диоксида и азот моноксида на основу хемилуминисценције

азот диоксид
(1,9-955)µg/m^3

SRPS ЕN 14211:2013

Т1 

Стандардна метода за мерење концентрације сумпор диоксида на основу ултраљубичасте флуоресценције

(2-1000)µg/m^3

SRPS ЕN 14212:2013/АС:2015

Т1 
Амбијентални ваздух

Одређивање индекса црног дима

(5-150)µg/m^3

ВДМ 0089

Л1 
Амбијентални ваздух - Аутоматска, континуална мерења

Амбијентални ваздух – Аутоматски мерни системи за мерење концентрације суспендованих честица (PM10; PM2,5)

1- 1.000 µg/m3 za 24h, 1- 10.000 µg/m3 za 1h

SRPS EN 16450:2017

Л1 
Амбијентални ваздух

Одређивање укупних полицикличних ароматичних угљоводоника (гасовите и чврсте фазе) - Сакупљање на филтрима сa сорбентом и анализа гасном хроматографијом са масеном спектрометријском детекцијом

(0,02-20,0)ng/m^3

SRPS ISO 12884:2010

Л1 

Стандардна метода за мерење концентрације бензо(а) пирена у ваздуху амбијента

(0,02-20,0)ng/m^3

SRPS EN
15549:2010

Л1 
Земљиште и седимент

Одређивање глифосата
(LC-MS/МS)

(0,025-0,25 mg/kg)

ВДМ 0295

Л1 

Квалитет земљишта-Одређивање одабраних фенола и хлорфенола –Гасна хроматографија са масеном спектрометријом

(0,1-20)mg/kg
* у Напомени 6 дати опсези одабраних фенола и хлорфенола

ISO/TS 17182:2014

Л1 
Амбијентални ваздух

Стандардна метода за одређивање концентрације бензена - Део 1: Узорковање пумпом, термална десорпција и гасна хроматографија

(0,5-40,0)µg /m^3

SRPS EN
14662-1:2008

Л1 

Ваздух амбијента – Стандардна гравиметријска метода мерења за одређивање PM10 и PM2,5 масене концентрације суспендованих честица

(1-200)µg/m^3

SRPS EN 12341:2015

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Предмети и прибор од плуте, Текстилни производи, Амбалажа од полимерних материјала, хартије, алуминијума, белог лима ослојена заштитним органским превлакама

Одређивање екстрахованог формалдехида
(UV-VIS спектрофотометријa)

(0,1-1,2)mg/dm^2

ВДМ 0060

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од текстила, Освеживачи просторија

Одређивање ароматичних и хлорованих лако испарљивих органских једињења (GC-ECD и/или GC-FID)

Амбалажа од текстила, Освеживачи просторија
(0,01-0,2)mg/kg

ВДМ 0068

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од хартије

Одређивање миграције натријум бензоата (HPLC/DAD)

(0,2-2)g/m^2

ВДМ 0040

Л1 

Одређивање садржаја полихлорованих бифенила техником GC-MSD

(0,01-10)mg/kg

ВДМ 0065

Л1 
Предмети опште употребе - Алуминијумска амбалажа

Одређивање садржаја силицијума (гравиметрија)

(0,02-2,0)%

ВДМ 0169

Л1 
Предмети опште употребе - Емајлирано посуђе и прибор

Одређивање миграције емајла из модел раствора (гравиметрија)

(5,0-100)mg/dm^2

ВДМ 0167

Л1 
Предмети опште употребе - Производи од полимерних материјала (PVC и тврда термопластика)

Одређивање садржаја фталата (Ди-бутил-фталат, Ди-(2-етилхексил)- фталат, Бутилбензил- фталат, Ди-н-октил-фталат, Ди-изононил- фталат, Ди-изодецил-фталат) техником GC-MSD

(0,01-1)%w/w

ВДМ 0180

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дечје играчке

Одређивање миграције примарних (анилин) и секундарних (дифениламин) амина
техником GC-MSD

Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0079

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Боје за бојење посуђа и прибора, Амбалажа од текстила, Дечје играчке

Одређивање миграције полицикличних ароматичних угљоводоника
(GC-MSD)

Флуорантен,
Бензо(б)флуорантен,
Бензо(к)флуорантен,
Бензо(а)пирен,
Индено(1,2,3-цд)пирен, Дибензо(а,х)антрацен, Бензо(г,х,и)перилен)

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm2

Боје за бојење посуђа и прибора,
Амбалажа од текстила,
Полимерни материјали,
Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0078

Л1 
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Метално посуђе и прибор, Стаклено посуђе и прибор, Керамичко и порцеланско посуђе и прибор

Одређивање трагова метала у предметима опште употребе после миграције у 3% сирћетној киселини техником индуковано купловане плазме са оптичким емисионим спектрометром

1. Дрвено посуђе и прибор
Аs 0,02-10 mg/l
Cd 0,01-2 mg/l
Cr 0,01-5 mg/l
Pb 0,05-10 mg/l
Zn 0,25-25 mg/l
2. Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала
As 0,02-10 mg/l
Ba 0,05-1 mg/l
Cd 0,01-2 mg/l
Cr 0,01-5 mg/l
Co 0,1-2,0mg/l
Mo 0,01-10 mg/l
Pb 0,05-10 mg/l
Se 0,1-5 mg/l
Sn 0,2-5,0 mg/l
Zn 0,25-25 mg/l
3. Метално посуђе и прибор
Al 0,05-50 mg/l
As 0,02-10 mg/l
Cd 0,010-2 mg/l
Cr 0,010-5 mg/l
Cu 0,01-1 mg/l
Mn 0,01-2 mg/l
Ni 0,01-2 mg/l
Pb 0,05-10 mg/l
Zn 0,25-25 mg/l
4. Стаклено посуђе и прибор
Pb 0,05-10 mg/l
Cd 0,010-2 mg/l
5. Керамичко и порцеланско посуђе и прибор
Cr 0,01-5 mg/l
Ba 0,05-1 mg/l
Cd 0,010-2 mg/l
Pb 0,05-10 mg/l
Se 0,10-5 mg/l

ВДМ 0302

Л1 
Предмети опште употребе - Производи од еластомера, Алуминијумска амбалажа, Амбалажа од хартије

Одрађивање трагова метала у екстрактима и садржаја метала у предметима опшђте употребе техником индуковано купловане плазме са оптичким емисионим спектрометром

Производи од еластомера
As 2,5-1250 mg/kg
Pb 2,5-1250 mg/kg
Zn 0,00025-0,3125%
Алуминијумска амбалажа
Аs 0,001-0,05%
Cu 0,010-0,050%
Pb 0,0005-0,05%
Zn 0,010-0,125%
Амбалажа од хартије
As 2,5-1250 mg/kg
Pb 2,5-1250 mg/kg

ВДМ 0303

Л1 
Предмети опште употребе - Дрвено посуђе и прибор, Предмети и прибор од плуте, Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала

Одређивање живе у предметима опште употребе после миграције у 3% раствору сирћетне киселине

Дрвено посуђе и прибор,
Предмети и прибор од плуте,
Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала
Hg (0,001-0,016)mg/l

ВДМ 0113

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа од белог лима и алуминијума ослојена заштитним органским превлакама, Епокси – фенолни лакови за заштиту амбалажних материјала

Одређивање фенолног индекса –спектрофотометријска метода са 4-аминоантипирином после дестилације
(UV-VIS спектрофотометрија)

(0,02-0,5)mg/dm2

ВДМ 0055

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дрвено посуђе и прибор, амбалажа од белог лима, алуминијума и хартије ослојена заштитним органским превлакама

Одређивање укупне миграције нискомолекулских органских и неорганских супстанци
(гравиметрија)

(1,0-1000)mg/dm2

ВДМ 0059

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала

Одређивање миграције омекшивача
(Ди-бутил-фталат, Ди-(2-етилхексил)- фталат, Бутилбензил- фталат, Ди-изобутил-фталат, Ди-н-октил-фталат, Ди-изононил- фталат, Ди-изодецил-фталат)
(GC-MSD)

(0,002-0,1)mg/dm^2

ВДМ 0077

Л1 

Одређивање бисфенола А
(HPLC-FLD)

(0,3-6 µg/ml)

ВДМ 0296

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала за животне намирнице

Пластичне масе, хомопoлимери и кополимери винил хлорида, Одређивање заосталог винилхлорид-мономера (VC) у поливинил-хлориду (PVC-у) и PVC-производима, методом гасне хроматографије (GC-FID/GC-ECD)

(0,025-5)mg/kg

ВДМ 0058

Л1 

Одређивање заосталог стирен –мономера у полистирену – метода гасне хроматографије (GC-FID)

(10-600)mg/kg

ВДМ 0057

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дувански производи

Одређивање трагова метала Pb, Cd, As (ICP-MS), Cu, Zn, Fe, Sn и Ni (ICP-OES)

Pb 0,25-1,25 mg/kg
As 0,25-1,25 mg/kg

ВДМ 0281

Л1 
Предмети опште употребе - Дуван, дуванске прерађевине и ароме за дуван

Одређивање остатака органохлорних пестицида
(GC-MSD)

α HCH, β-HCH, δ-HCH, линдан γ-HCH, Хептахлор, Хептахлор епоксид, α-Ендосулфан,
β-Ендосулфан, Алдрин, Диелдрин, Ендрин, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT, o,p-DDE, o,p-DDD, o,p-DDT
(0,01-5,0)mg/kg

ВДМ 0257

Л1 

Одређивање садржаја бензоата, сорбата, кофеина и ванилина
(HPLC/DAD)

Na-бензоат (35-2000)mg/kg,
K-сорбат (20-3000)mg/kg,
Кофеин
(130-600)mg/kg,
Ванилин
(50-500)mg/kg

ВДМ 0048

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-24 Играчке, спортска и опрема за хоби
Предмети опште употребе - Дeчије играчке: Категорија III -Превлаке боје и лакови, штампарске боје, полимери и сличне превлаке -Полимери и слични материјали, укључујући ламинате, од ојачаног текстила или не, али искључујући остале текстилне материјале, -Папир и картон, -Текстили, природни и синтетички, -Стакло и керамика, -Остали материјали, бојени у маси или не (нпр. дрво, влакнасте плоче, тешке плоче, кости и кожа) Категорија I -Компримати боја, материјали намењени да остављају трагове и слични материјали ( нпр. Оловке за бојење, креде, креони) -Савитљиви материјали за моделовање, укључујући глину и гипс Категорија II -Течне боје, боје које се боје прстима, лакови и течне боје у оловкама и слични материјали у играчкама ( сапуница, љигавци) -Лепкови

Анализа одређених елемената, након миграције према стандарду SRPS EN:71-3
(ICP-OES) и анализатор живе (DMA80)

Категорија III
Hg 0,010-0,15 mg/kg
Al 25-2500 mg/kg
As 5-500 mg/kg
B 5-50 mg/kg
Ba 2,5-250 mg/kg
Cd 2-100 mg/kg
Co 5-500 mg/kg
Cu 2-500 mg/kg
Mn 5-100 mg/kg
Ni 100 mg/kg
Pb 25-500 mg/kg
Sb 12,5-250mg/kg
Se 12,5-250 mg/kg
Sn 10-1000 mg/kg
Sr 2,5-50 mg/kg
Zn 12,5-1250 mg/kg
Категорија I и II
Hg 0,01-0,15 mg/kg
Al 25-2500 mg/kg
As 5-500 mg/kg
B 5-50 mg/kg
Ba 2,5-250 mg/kg
Cd 2-100 mg/kg
Co 0,25-500 mg/kg
Cu 2-500 mg/kg
Mn 5-100 mg/kg
Ni 0,5-100 mg/kg
Pb 0,25-500 mg/kg
Sb 2,5-250mg/kg
Se 5-250 mg/kg
Sn 10-1000 mg/kg
Sr 2,5-50 mg/kg
Zn 12,5-1250 mg/kg

ВДМ 0300

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дечје играчке

Одређивање миграције примарних (анилин) и секундарних (дифениламин) амина гасном хроматографијом/ масеном спектрометријом

Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm^2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0079

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Боје за бојење посуђа и прибора, Амбалажа од текстила, Дечје играчке

Одређивање миграције полицикличних ароматичних угљоводоника
техником GC-MSD

Флуорантен,
Бензо(б)флуорантен,
Бензо(к)флуорантен,
Бензо(а)пирен,
Индено(1,2,3-цд)пирен, Дибензо(а,х)антрацен, Бензо(г,х,и)перилен)

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала
(0,002-0,1)mg/dm^2

Боје за бојење посуђа и прибора,
Амбалажа од текстила,
Полимерни материјали,
Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0078

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Дрвено посуђе и прибор, Амбалажа од белог лима, алуминијума и хартије

Одређивање укупне миграције нискомолекулских органских и неорганских супстанци
(гравиметрија)

(1,0-1000)mg/dm^2

ВДМ 0059

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе, прибор и амбалажа од полимерних материјала, Амбалажа од текстила, Средства за подмазивање у прехрамбеној индустрији, Дечје играчке

Одређивање миграције омекшивача (Дибутил-фталат, Бутилбензил-фталат, Ди-2-етилхексил фталат, Диоктил фталат) техником

Посуђе, прибор и
амбалажа од полимерних материјала,
Амбалажа од текстила,
Средства за подмазивање
у прехрамбеној индустрији
(0,002-0,1)mg/dm^2

Дечје играчке
(10-100)µg/kg

ВДМ 0077

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од полимерних материјала

Одређивање живе у предметима опште употребе после миграције у 3% раствору сирћетне киселине

Дечје играчке од полимерних материјала
Hg (0,0002-0,003) mg/l

ВДМ 0113

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке

Одређивање трагова метала у предметима опште употребе после миграције у 3% сирћетној киселини техником индуковано купловане плазме са оптичким емисионим спектрометром

. Дечје играчке
As 0,02-10 mg/l
Ba 0,05-1 mg/l
Cd 0,010-2 mg/l
Co 0,10-2 mg/l
Cr 0,01-5 mg/l
Mo 0,01-10 mg/l
Pb 0,05-10 mg/l
Se 0,1-5 mg/l
Sn 0,20-5 mg/l
Zn 0,25-25 mg/l

ВДМ 0302

Л1 
Предмети опште употребе - Дечје играчке од PVC и тврда термопластика

Одређивање садржаја фталата (Ди-бутил-фталат, Ди-(2-етилхексил)- фталат, Бутилбензил- фталат, Ди-н-октил-фталат, Ди-изононил- фталат, Ди-изодецил-фталат)

(0,01-1)%w/w

ВДМ 0180

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Отпад

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 011

Л1 

Седимент

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 009

Л1 

Земљиште

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 010

Л1 

Таложне материје

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

УЗ 008

Л1 

Амбијетални ваздух

узорковање гасовитих једињења (VOC) нa чврстом медијуму

УЗ 008

Л1 

Амбијетални ваздух

узорковање аеросола – чађи, суспендованих честица– на филтру / полиуретану

УЗ 008

Л1 

Амбијетални ваздух

узорковање гасовитих једињења (SO2, NO2, HCL/HF, NH3, HCHO, C6H5OH, H2S, акролеина) у течном медијуму

УЗ 008

Л1 

Котловске воде, воде за напајање котлова

узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

SRPS ISO 5667-7:2007

Л1 

Индустријске и отпадне воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Индустријске и отпадне воде

Узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања


- SRPS ISO 5667-10:2007


Л1 

Подземне воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Подземне воде

Узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

- SRPS ISO 5667-11:2005 осим тачака 4.2.3, 4.2.4 i 4.2.5

Л1 

Вода
Површинске воде

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Вода
Површинске воде

Ручно узимање узорака без мерења протока воде за физичко – хемијска испитивања

- SRPS ISO 5667-4:1997 осим тачке 4.2.3;
- SRPS EN ISO 5667-6:2017 осим тачака 5.1.3, 7.6, 9.2, 9.4, 9.5, 10.6, 10.7 и 10.8

Л1 

Вода
Вода за пиће, природне флаширане воде за пиће,
изворске, минералне и стоне воде, Вода из базена за купање

Узимање узорака за микробиолошка испитивања

- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Службени лист СФРЈ“ бр. 33/87, део II, члан 2.
- SRPS EN ISO 19458: 2009

Л1 

Вода
Вода за пиће, природне флаширане воде за пиће,
изворске, минералне и стоне воде, Вода из базена за купање

Узимање узорака за:
физичко – хемијска испитивања

- Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Службени лист СФРЈ“ бр. 33/87, део II, члан 5.

- SRPS ISO 5667-5:2008

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Узорци радних површина, прибора за рад и руку

Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева

SRPS ISO 18593:2010

Л1