Преузимање ПДФ-а

Друштво за услуге у области заштите TEHPRO d.o.o.

Лоле рибара 120, 11250 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-260
ПИБ:100183332
Акр. број:06-316
Web:http://www.tehpro.rs/
Тел:011/2580-911
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. децембар 2019.
Датум последње акр.:25. децембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:24. децембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Биљана Бељић Дурковић
Функција:Технички руководилац
Телефон:011/2580-911
Факс:011/2580-785
Е-маил:biljana.beljic@tehpro.rs

Локације

Л2 - Магацински простор и радионица
Л1 - Седиште предузећа

Историја статуса

25. децембар 2019. - 24. децембар 2023.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-15 Заштитна средства и опрема
Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара

Прво контролисање

члан 16., тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., а у вези члана 18.
Правилник1)
Правилник 2)
интерни документ 1)

Л2 

Периодично контролисање

члан 17., тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., а у вези члана 18.
Правилник1)
Правилник 2)
интерни документ 2)

Л2 
Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском

Периодично испитивање

члан 22., став 1., тачке 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., а у вези члана 24.
Правилник1)
интерни документ 3)

Л2 

Контролно испитивање

члан 23., тачке 1. и 2., а у вези члана 24.
Правилник1)
интерни документ 4)

Л2 
Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом

Периодично испитивање

члан 22., став 2., тачке 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., а у вези члана 24.
Правилник1)
интерни документ 5)

Л2 

Контролно испитивање

члан 23., тачке 1. и 2., а у вези члана 24.
Правилник1)
интерни документ 6)

Л2 
Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара

Прво контролисање

члан 27. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., а у вези члана 29.
Правилник1)
интерни документ 7)

Л2 

Периодично контролисање

члан 28. тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., а у вези члана 29.
Правилник1)
интерни документ 8)

Л2 
Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном

Прво контролисање

члан 33., став 1. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и став 2. тачка 1., а у вези члана 35.
Правилник1)
интерни документ 9)

Л2 

Периодично контролисање

члан 33., став 1. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и став 2. тачка 1., члан 34. тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., а у вези члана 35.
Правилник1)
интерни документ 10)

Л2 
Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима

Прво контролисање

члан 33., став 1. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и став 2. тачка 2. подтачке 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., а у вези члана 35.
Правилник1)
интерни документ 11)

Л2 

Периодично контролисање

члан 33., став 1. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и став 2. тачка 2. подтачке 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., члан 34. Тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., а у вези члана 35.
Правилник1)
интерни документ 12)

Л2 
Инстaлaциje и урeђajи зa гaшeњe пoжaрa прaхoм

Прво контролисање

чл. 33 ст. 1 тачке 5, 6, 7, 8 ,9, 10 и 11 и ст. 2 тачка 3, а у вези чл. 35
Правилник1)
интерни документ 13)

Л2 

Периодично контролисање

чл. 34 тачке 3, 4, 5, 6, 7 и 8, а у вези чл. 35
Правилник1)
интерни документ 14)

Л2 
Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова

Прво контролисање

члан 39. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., а у вези члана 41.
Правилник1)
интерни документ 15)

Л2 

Периодично контролисање

члан 40. тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., а у вези члана 41.
Правилник1)
интерни документ 16)

Л2 
Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије

Прво контролисање

члан 51. тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., а у вези члана 53.
Правилник1)
интерни документ 17)

Л2 

Периодично контролисање

члан 52. тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., а у вези члана 53.
Правилник1)
интерни документ 18)

Л2