Преузимање ПДФ-а

AГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД, Лабораторија за испитивање АГИ

Др ђорђа Јоановића 4/7, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-518
ПИБ:107062214
Акр. број:01-457
Web:http://www.aginstitut.com/
Тел:+38121511551
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. август 2017.
Датум последње акр.:19. новембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:18. новембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Марија Станимировић
Функција:технички руководилац лабораторије
Телефон:+38121511551; +381695874130
Факс:+38163298134
Е-маил:marija.stanimirovic@aginstitut.com

Локације

Т1 - Терен
Л2 - Лабораторија у Београду
Л1 - Лабораторија у Новом Саду

Историја статуса

19. новембар 2021. - 18. новембар 2025.Акредитован
22. август 2017. - 19. новембар 2021.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-10 Механичка, металографска испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите

Арматура

Профометар - Метода за тражење корозије арматуре у бетону

ASTM C876-15:2015

Т1 

Арматура

Профоскоп за детекцију полозаја, дубине и пречника арматуре

BS 1881-204:1988

Т1 
И-13.10 Физичка, хемијска, механичка и геомеханичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Тло

Одређивање влажности узорака тла

SRPS U.В1.012:1979 – повучен

Л1 
Асфалт

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања – Узорак припремљен збијањем ваљком

SRPS EN 12697-33:2019

Л2 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања асфалтних мешавина произведене врућим поступком - Део 9: Одређивање референтне запреминске масе

SRPS EN 12697-9:2011 – повучен, т.6.1.1

Л2 

Мерење дефлексија флексибилних коловоза

SRPS U.E8.016:1981

Л2 

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина –
Методе испитивања – Део 7: Мерење неправилности површине слојева коловозне конструкције – Испитивање равњачом

SRPS EN 13036-7:2012

Л2 

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина –
Методе испитивања – Део 6: Мерење попречних и подужних профила у опсезима таласних дужина за равност и мегатекстуру

SRPS EN 13036-6:2012

Л2 

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина –
Методе испитивања – Део 4: Метода за мерење отпорности површине на проклизавање / клизање – Испитивање клатном

SRPS EN 13036-4:2012

Л2 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања асфалтних мешавина
произведенх врућим поступком – Део 36: Одређивање дебљине асфалтних слојева у коловозу – (деструктивна метода)

SRPS EN 12697-36:2012, т.4.1

Л2 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања – Део 34: Испитивање по Маршалу

(0 – 50) kN

SRPS EN 12697-34:2020

Л2 
Тло

Одређивање запреминске масе материјала тла са порама методом потапања узорка у воду

SRPS U.B1.017:1992 – повучен

Л1 

Одређивање запреминске масе материјала тла без пора

SRPS U.B1.014:1988 – повучен

Л1 

Одређивање запреминске масе материјала тла са порама методом са цилиндром познате запремине

SRPS U.B1.013:1992 – повучен

Л1 
Асфалт

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања - Колотражење

SRPS EN 12697-22:2020

Л2 

Асфалтне мешавине -Методе
испитивања – Део 13: Мерење температуре

SRPS EN 12697-13:2018

Л2 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања – Део 11: Одређивање прионљивости агрегата и битумена

SRPS EN 12697-11:2020

Л2 

Асфалтне мешавине -Методе испитивања – Део 8: Одређивање садржаја шупљина у асфалтним узорцима

SRPS EN 12697-8:2019, т.4

Л2 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања – Део 6: Одређивање запреминске масе асфалтних узорака

SRPS EN 12697-6:2020

Л2 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања – Део 5: Одређивање максималне запреминске масе

SRPS EN 12697-5:2019

Л2 

Асфалтне мешавине – Методе испитивања – Део 2: Одређивање гранулометријског састава

SRPS EN 12697-2:2019

Л2 

Асфалтне мешавине – Методе испитивања – Део 1: Растворљиви удео везива

SRPS EN 12697-1:2020

Л2 

Пројектовање и грађење путева –Израда хабајућих слојева од асфалтних бетона по врућем поступку – Технички услови – Одређивање модула зрнавости – Одређивање збијености

SRPS U.E4.014:1990, т.6.1.2.1, т.10.2.3

Л2 
Битумен

Битумен и битуменска везива – Одређивање тачке лома по Фрасу

(-30 - +5)°C

SRPS EN 12593:2017

Л2 

Битумен и битуменска везива – Спецификација за битумене за путеве – Индекс пенетрације

SRPS EN 12591:2013 Aнекс A

Л2 

Битумен и битуменска везива Одређивање тачке размекшања Метода са прстеном и куглицом са дестилованом водом

Tpk 30°- 50°C
са глицеролом
Tpk 80°- 150°C

SRPS EN 1427:2017

Л2 

Битумен и битуменска везива - Одређивање пенетрације иглом

(0 - 400)° pen

SRPS EN 1426:2017

Л2 
Камени агрегат

Одређивање површинске влаге ситнозрном агрегату

ASTM C70-20:2020

Л2 

Испитивање геометријских својстава агрегата - Део 10: Оцена ситних честица - Гранулометријски састав каменог брашна (просејавање струјањем ваздуха)

SRPS EN 933-10:2009

Л2 

Испитивање хемијских својстава
агрегата – Део 1: Хемијска анализа

SRPS EN 1744-1:2014, т. 15.1

Л2 
Камени агрегат

Испитивање механичких и физичких својстава аграгата – Део 7: Одређивање стварне запреминске масе каменог брашна – Пикнометарска метода

SRPS EN 1097-7:2008

Л2 
Камени агрегат

Испитивање механичких и физичких својстава аграгата – Део 6: Одређивање стварне запремниске масе и упијање воде

SRPS EN 1097-6:2016

Л2 

Испитивање механичких и физичких својстава аграгата – Део 4: Одређивање шупљина у суво сабијеном каменом брашну

SRPS EN 1097-4:2008

Л2 

Ипитивања механичких и физичких својстава агрегата - Део 3: Одређивање шупљина и запреминске масе у растреситом стању

SRPS EN 1097-3:2009

Л2 
Камени агрегат

Испитивање механичких и физичких својстава аграгата – Део 1: Одређивање отпорности према хабању (mikro-Deval)

SRPS EN 1097-1:2013

Л2 
Камени агрегат

Испитивање геометријских својстава агрегата – Део 8: Оцена садржаја ситних честица – Испитивање еквивалента песка

SRPS EN 933-8:2016

Л2 

Испитивање геометријских својстава агрегата – Део 1: Одређивање гранулометријског састава – Метода просејавања

SRPS EN 933-1:2013

Л2 

Испитивање каменог брашна –
Одређивање гранулометријског састава

SRPS B.B8.105:1984 - повучен

Л2 

Природни и дробљени камени агрегати - Одређивање садржаја грудви глине

SRPS B.B8.038:1982 - повучен

Л2 
Тло

Геотехничко истраживање и испитивање - Лабораторијско
испитивање тла – Део 12: Одређивање течења и пластичности тла

SRPS CEN ISO 17892-12:2018

Л2 

Геотехничко истраживање и испитивање - Лабораторијско
испитивање тла – Део 4: Одређивање гранулометријског састава

SRPS EN ISO 17892-4:2017, изузев т. 4.4, 5.4, 6.3

Л2 

Геотехничко истраживање и испитивање - Лабораторијско испитивање тла – Део 3: Одређивање запреминске масе чврстих честица

SRPS EN ISO 17892-3:2016

Л2 

Геотехничко истраживање и испитивање - Лабораторијско испитивање тла – Део 2: Одређивање запреминске масе

SRPS EN ISO 17892-2:2015

Л2 

Одређивање запреминске масе материјала тла са порама методом калибрисаног песка

SRPS U.B1.015:1992

Л2 
Асфалт

Степен збијености асфалтног слоја

SRPS U.Е4.014:1990 t.13.5.6

Л1 

Шупљине у минералној мешавини испуњене везивом

SRPS U.Е4.014:1990 t.13.5.5

Л1 


Шупљине у асфалтном узорку

SRPS U.Е4.014:1990 t.13.5.3

Л1 

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе испитивања - Део 7: Мерење неправилности површине слојева коловозне конструкције – Испитивање равњачом

SRPS EN 13036-7:2012

Л1 

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе испитивања – Део 6: Мерење попречних и подужних профила у опсезима таласних дужина за равност и мегатекстуру

SRPS EN 13036-6: 2012

Л1 

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе испитивања – Део 4: Метода за мерење отпорности површине на проклизавање/клизање – Испитивање клатном

SRPS EN 13036-4:2012

Л1 

Испитивање отпора клизању хабајућег слоја коловозних конструкција

SRPS U.C4.018:2013
изузев т. 3.2 и 3.3

Л1 

Асфалтне мешавине – Методе испитивања - Део 23: Одређивање чврстоће при индиректном затезању асфалтних узорака

SRPS EN 12697-23:2018

Л1 

Мерење дефлексија флексибилних коловоза

SRPS U.Е8.016:1981

Л1 

Одређивање гранулометријског састава минералне мешавине

SRPS U.М8.102:1967 - повучен

Л1 

Испитивање удела битумена индиректном методом

SRPS U.М8.105:1984 - повучен

Л1 
Асфалт

Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева

SRPS U.М8.092:1966 - повучен

Л1 

Асфалтне мешавине за коловозе- Испитивање по Маршалу

SRPS U.М8.090:1966 - повучен

Л1 

Одређивање привидне запреминске масе минералних и асфалтних мешавина

SRPS U.М8.082:1967 - повучен

Л1 
Грађевински материјали

Флексибилне траке за хидроизолацију - Хидроизолација бетонских мостова и других бетонских саобраћајних
површина за возила - Одређивање чврстоће везе

SRPS EN 13596:2011

Л1 

Методе испитивања малтера за зидање – Део 12: Одређивање чврстоће приањања очврслих малтера за облагање спољашњих и унутрашњих површина на подлоге

SRPS EN 1015-12:2016

Л1 
Грађевински креч

Лепкови за плочице – Део 2: Методе испитивања

SRPS EN 12004-2:2017, т. 8.3

Л1 
Грађевински материјали

Производи и системи за заштиту и санацију бетонских конструкција - Методе испитивања - Мерење прионљивости "пулл-офф" методом

SRPS EN 1542:2010

Л1 
Цемент

Методе испитивања цемента – Део 3: Одређивање времена везивања И сталности запремине – Испитивање сталности запремине

SRPS EN 196-3:2017, т.7

Л1 

Методе испитивања цемента – Део 3: Одређивање времена везивања и сталности запремине – Испитивање времена везивања

SRPS EN 196-3:2017, т.6

Л1 

Методе испитивања цемента – Део 3: Одређивање времена везивања и сталности запремине – Испитивање стандардне конзистенције

SRPS EN 196-3:2017, т.5

Л1 

Испитивање чврстоће цемента

савојна чврстоћа: дo 600 kN
притисна чврстоћа:
дo 600 kN:

SRPS EN 196-1:2017

Л1 
Бетон

Испитивање бетонских конструкција - Део 1: Језгровани узорци (кернови) – Узимање, преглед и испитивање при притиску

SRPS EN 12504-1:2019

Л1 

Испитивање очврслог бетона – Део 1: Облик, мере и остали захтеви за узорке и калупе

SRPS EN 12390-1:2014

Л1 

Испитивање свежег бетона – Део 7: Садржај ваздуха – Методе притиска (метода мерења под притиском)

SRPS EN 12350-7:2019, т.6

Л1 

Испитивање свежег бетона – Део 6: Запреминска маса

SRPS EN 12350-6:2019

Л1 

Испитивање отпорности бетона према дејству мраза

SRPS U.M1.016:1992 - повучен

Л1 

Испитивање бетонских конструкција — Део 2: Испитивање без разарања — Одређивање величине одскока

SRPS EN 12504-2:2014

Л1 

Производи и системи за заштиту и санацију бетонских конструкција - Методе испитивања - Одређивање отпорности према карбонатизацији

SRPS EN 13295:2010

Л1 

Префабриковани бетонски производи – Полумонтажне ситноребрасте таванице – Део 3: Блокови од глине

SRPS EN 15037-3:2012, т. 5.1, т. 5.2.1

Л1 

Префабриковани бетонски производи - Међуспратни системи од греда са испунама - Део 2: Бетонски блокови

SRPS EN 15037-2: 2012

Л1 

Испитивање очврслог бетона –део 5: Чврстоћа при савијању узорака за испитивање (бетон, цреп)

SRPS EN 12390-5: 2019

Л1 

Испитивање очврслог бетона – Део 7: Запреминска маса очврслог бетона

SRPS EN 12390-7:
2019

Л1 

Испитивање очврслог бетона – Испитивање отпорности површине бетона на дејство мраза и соли за одмрзавање

SRPS U.M1.055:1984
- повучен

Л1 

Испитивање очврслог бетона – Део 9: Отпорност на замрзавање/ одмрзавање – Љуштење

SRPS EN 12390-9: 2017

Л1 

Испитивање очврслог бетона – Део 8: Дубина пенетрације воде под притиском

SRPS EN 12390-8:2019

Л1 

Испитивање очврслог бетона - Део 2: Израда и неговање узорака за испитивање чврстоће

SRPS EN 12390-2:2019

Л1 

Испитивање свежег бетона – Део 8: Самоуграђујући бетон – Испитивање распостирања слегањем

SRPS EN 12350-8:2019

Л1 

Одређивање динамичког
модула методом ултразвука

SRPS EN 12504-4:2008

Л1 

Мерење температуре свежег бетона

SRPS U.М1.032:1981 - повучен

Л1 

Испитивање очврслог бетона- Део 3: Чврстоћа при притиску узорака за испитивање

SRPS EN 12390-3:2019

Л1 

Испитивање свежег бетона - Део 2: Испитивање слегања

SRPS EN 12350-2:2019

Л1 
Битумен

Одређивање пенетрације иглом

SRPS B.H8.612:1980 - повучен

Л1 

Одређивање тачке размекшавања по методи прстена и куглице

SRPS B.H8.613:1980 - повучен

Л1 

Одређивање тачке лома по Фрасу

(-30 - +5)°C

SRPS B.H8.616:1981 - повучен

Л1 
Камени агрегат

Испитивање механичких и физичких својстава агрегата - Део 5: Одређивање садржаја воде сушењем у вентилисаној сушници

SRPS EN 1097-5:2009

Л1 

Испитивање механичких и физичких својстава агрегата — Део 2: Методе одређивања отпорности на дробљење

SRPS EN 1097-2:2020, изузев, т. 6

Л1 

Испитивање топлотних и временских утицаја на својства агрегата – Део 2: испитивање магнезијум сулфатом

SRPS EN 1367-2:2010

Л1 

Испитивања геометријских својстава агрегата – Део 9: Оцена садржаја ситних честица – Испитивање на метилен плаво

SRPS EN 933-9:2014

Л1 
Тло

Испитивање геометријских својстава агрегата – Део 5: Одређивање процената дробљених и ломљених површина у крупнозрном агрегату

SRPS EN 933-5:2010

Л1, Л2 
Камени агрегат

Одређивање запреминске масе у растреситом и збијеном стању

SRPS B.B8.030:1986 - повучен

Л1 

Испитивање каменог брашна – Одређивањe гранулометријског састава

SRPS B.B8.105:1984 - повучен

Л1 
Тло

Одређивањe запреминске масе пунила без шупљина

SRPS B.B8.101:1982 - повучен

Л1 
Камени агрегат

Испитивање природног и дробљеног агрегата машином “Los angeles”

SRPS B.B8.045:1978 - повучен

Л1 

Одређивање стварне запреминске масе и упијања воде – Пикнометарска метода

SRPS ISO 7033:1999 - повучен

Л1 
Тло

Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања

SRPS B.B8.036:1982 - повучен

Л1 
Камени агрегат

Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања

SRPS B.B8.029:1982 - повучен

Л1 
Тло

Геотехничко истраживање и испитивање -Теренско испитивање - Део 3: Стандардно пенетрационо испитивање

SRPS EN ISO 22476- 3:2011/A1:2014

Л1 

Одређивање смичуће чврстоће крилном сондом у засићеном ситнозрном тлу

ASTM D2573/D2573 M- 18:2018

Л1, Т1 

Одређивање утицајне вредности (IV) тла

ASTM D5874-16:2016

Л1, Т1 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине - Део 54: Метода испитивања за одређивање осетљивости на мраз - Отпорност на замрзавањеи одмрзавање мешавина везаних хидрауличким везивом

SRPS CEN/TS 13286-54: 2016

Л1 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине – Део 2: Методе испитивања за лабораторијску референтну запреминску масу и садржај воде - Збијање по Проктору

SRPS EN 13286-2:2012 изузев т. 7.3, 7.6

Л1 

Одређивање органских материја у тлу

BS 1377-3:2018, т.4

Л1 

Одређивање коефицијента пропустљивости

SRPS U.B1.034:1970 - повучен, изузев т. 5.1

Л1 

Одређивање запреминске масе
материјала тла са порама методом калибрисаног песка

SRPS U.B1.015:1992

Л1, Л2 

Геотехничко истраживање и испитивање - Лабораторијско
испитивање тла – Део 1: Одређивање влажности

SRPS EN ISO 17892-1:2015

Л2 

Одређивање групног индекса тла

SRPS U.B1.021:1994 - повучен

Л1, Л2 

Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу оптерећења кружном

DIN 18134:2012

Л1, Л2 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине – Део 47: Методе испитивања за одређивање калифорнијског индекса носивости, непосредног индекса носивости и линеарног бубрења

SRPS EN 13286-47:2012

Л1, Л2 

Испитивање отпорности цементно стабилизованог тла према мразу

SRPS U.B1.050:1970

Л1 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине – део 42: метода испитивања за одређивање чврстоће при индиректном затезању мешавина везаних хидрауличким везивом

SRPS EN 13286-42:2012

Л1 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине – део 41: Метода испитивања за одређивање чврстоће при притиску мешавина везаних хидрауличким везивом

SRPS EN 13286-41:2012

Л1 

Одређивање динамичког модула деформације динамичком методом

ASTM E 2835-21:2021

Л1, Л2 

Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену

ASTM D 4429-09а:2009 – повучен

Т1 

Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену

SRPS U.B1.043:1997 – повучен

Л1 

Геотехничко испитивање и истраживање, Лабораторијско испитивање тла – део 5: Едометарско испитивање степенастим оптерећењем

σ дo 24 MPa

SRPS EN ISO 17892-5:2017

Л1 

Одређивање стишљивости тла

σ дo 24 MPa

SRPS U.B1.032:1970 – повучен

Л1 

Одређивање притисне чврстоће тла

дo 50 MPa

SRPS U.B1.030:1968 – повучен

Л1 

Геотехничко испитивање и истраживање, Лабораторијско испитивање тла – део 10: Испитивање директног смицања

σ=1200 kPa
τ=1200 kPa

SRPS EN ISO 17892-10:2019

Л1, Т1 

Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом

SRPS U.B1.047:1997

Л1, Л2, Т1 

Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче

SRPS U.B1.046:1968

Л1, Л2, Т1 

Одређивање еквивалента песковитих тла

SRPS U.B1.040:1968 – повучен

Л1 

Лабораторијско одређивање калифорнијског индекса носивости

SRPS U.B1.042:1997 – повучен

Л1 

Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла

SRPS U.B1.038:1997 – повучен

Т1 

Одређивање садржаја карбоната тла

SRPS U.B1.026:1968

Л1 

Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја

SRPS U.B1.024:1968

Л1, Л2 

Одређивање конзистенције тла-Атербергове границе

SRPS U.B1.020:1980 – повучен

Л1 

Одређивање гранулометријског састава

SRPS U.B1.018:2005 – повучен

Л1 

Асфалтне мешавине - Методе
испитивања – Део 29:Одређивање димензија асфалтног узорка

SRPS EN 12697-29:2020

Л2 

Испитивања геометријских својстава агрегата – Део 4: Одређивање облика зрна – Индекс облика

SRPS EN 933-4:2010

Л1, Л2 

Опит директног смицања

σ=1200 kPa
τ=1200 kPa

SRPS U.B1.028:1996 – повучен

Л1 

Одређивање СВR-а динамичким конусним пенетрометром

пенетрација (1-2) m

ASTM D 6951/6951M-18:2018

Л1, Л2 
И-15 Узорковање/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције

Асфалт

Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставака

SRPS U.M3.090:1961 - повучен

Т1 

Асфалт

Асфалтне мешавине -Методе испитивања – Део 27: Узорковање

SRPS EN 12697-27:2017

Т1 

Бетон

Испитивање свежег бетона - Део 1: Узимање узорака

SRPS EN 12350-1:2019

Т1 

Камен агрегат

Испитивања општих својстава агрегата – Део 1: Методе узимања узорака

SRPS EN 932-1:2008

Т1 

Камени агрегат

Природни камен - Узимање узорака камена и камених агрегата

SRPS В.В0.001:1984 – повучен, изузев т.7

Т1 

Тло

Узимање узорака тла

SRPS U.В1.010:2000 – повучен

Т1