Преузимање ПДФ-а

AГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД, Лабораторија за испитивање АГИ

Др ђорђа Јоановића 4/7, 21000 Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-518
ПИБ:107062214
Акр. број:01-457
Web:http://www.aginstitut.com/
Тел:+38121511551
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. август 2017.
Датум последње акр.:22. август 2017.
Датум истицања/укидања акр.:21. новембар 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Марија Станимировић
Функција:технички руководилац лабораторије
Телефон:+38121511551; +381695874130
Факс:+38163298134
Е-маил:marija.stanimirovic@aginstitut.com

Напомена

Одлуком број 410/2021 од 11.08.2021. године продужава се акредитација 01-457, почев од 22.08.2021. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 21.11.2021. године.

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

22. август 2017. - 21. новембар 2021.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.10 Физичка, хемијска, механичка и геомеханичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Тло

Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу оптерећења кружном

DIN 18134:2012

Л1, Т1 

Невезане и хидрауличким
везивом везане мешавине – део 42: метода испитивања за одређивање чврстоће при индиректном затезању мешавина везаних хидрауличким везивом

SRPS EN 13286-42:2012

Л1 

Невезане и хидрауличким
везивом везане мешавине – део
41: притисна чврстоћа

SRPS EN 13286-41:2012

Л1 

Одређивање СВR-а динамичким конусним пенетрометром

пенетрација (1-2) m

ASTM D 6951 / 6951M –
09:2015

Л1, Т1 

Одређивање модула деформације динамичком методом

ASTM E 2835-11:2015

Л1, Т1 

Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену

ASTM D 4429-09а:1993

Л1, Т1 

Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену

SRPS U.B1.043:1997 – повучен

Л1 

Геотехничко испитивање и
истраживање, Лабораторијско
испитивање тла – део 5: Едометарско испитивање степенастим оптерећењем

σ дo 24 MPa

SRPS EN ISO
17892-5:2017

Л1 

Испитивање отпорности
цементно стабилизованог тла према мразу

SRPS U.B1.050:1970

Л1 

Одређивање притисне чврстоће тла

дo 50 MPa

SRPS U.B1.030:1968 – повучен

Л1 

Геотехничко испитивање и
истраживање, Лабораторијско
испитивање тла – део 10: Испитивање директног смицања

σ=1200 kPa
τ=1200 kPa

SRPS EN ISO 17892-10:2019

Л1 

Опит директног смицања

σ=1200 kPa
τ=1200 kPa

SRPS U.B1.028:1996 – повучен

Л1 

Одређивање влажности узорака тла

SRPS U.В1.012:1979 – повучен

Л1 

Одређивање запреминске масе материјала тла са порама методом са цилиндром познате запремине

SRPS U.B1.013:1992 – повучен

Л1 

Одређивање гранулометријског састава

SRPS U.B1.018:2005 – повучен, т.3.1, 3.2

Л1 

Одређивање конзистенције тла-Атербергове границе

SRPS U.B1.020:1980 – повучен

Л1 

Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла

SRPS U.B1.038:1997 – повучен

Л1 

Лабораторијско одређивање калифорнијског индекса носивости

SRPS U.B1.042:1997 – повучен

Л1 

Одређивање еквивалента песковитих тла

SRPS U.B1.040:1968 – повучен

Л1 

Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче

SRPS U.B1.046:1968

Т1 

Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом

SRPS U.B1.047:1997

Т1 

Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине – Метода за одређивање CBR-а, непосредног индекса носивости и линеарног бубрења

SRPS EN 13286-47:2012

Л1, Т1 

Одређивање стишљивости тла

σ дo 24 MPa

SRPS U.B1.032:1970 – повучен

Л1 
И-13.4 Физичка, хемијска и механичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Цемент

Испитивање чврстоће цемента

савојна чврстоћа:
дo 600 kN
притисна чврстоћа:
дo 600 kN

SRPS EN 196-1:2017

Л1 
Бетон

Одређивање динамичког
модула методом ултразвука

SRPS EN 12504-4:2008

Л1 

Одређивање температуре
бетона

SRPS U.М1.032:1981 - повучен

Л1 

Испитивање очврслог бетона- Део 3: Чврстоћа
при притиску узорака за
испитивање

SRPS EN 12390-3:2019 / АС:2014

Л1 

Испитивање свежег бетона - Део 2: Испитивање слегања

SRPS EN 12350-2:2019

Л1 
Битумен

Одређивање пенетрације иглом

SRPS B.H8.612:1980 - повучен

Л1 

Одређивање тачке размекшавања по методи прстена и куглице

SRPS B.H8.613:1980 - повучен

Л1 

Одређивање тачке лома по Фрасу

(-30 - +5)°C

SRPS B.H8.616:1981 - повучен

Л1 
Камени агрегат

Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања

SRPS B.B8.029:1982 - повучен

Л1 

Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања

SRPS B.B8.036:1982 - повучен

Л1 

Одређивање стварне запреминске масе и упијања воде – Пикнометарска метода

SRPS ISO 7033:1999

Л1 
Тло

Испитивање природног и дробљеног агрегата машином “Los angeles”

SRPS B.B8.045:1978 - повучен

Л1 
Камени агрегат

Одређивањe запреминске масе пунила без шупљина

SRPS B.B8.101:1982 - повучен

Л1 
Тло

Одређивањe гранулометријског састава

SRPS B.B8.105:1984 - повучен

Л1 
Асфалт

Одређивање привидне запреминске масе минералних и асфалтних мешавина

SRPS U.M8.082:1967 - повучен

Л1 
Тло

Асфалтне мешавине за коловозе- Испитивање по Маршалу

SRPS U.M8.090:1966 - повучен

Л1 
Асфалт

Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева

SRPS U.M8.092:1966 - повучен

Л1 

Испитивање удела битумена индиректном методом

SRPS U.M8.105:1984 - повучен

Л1 

Одређивање гранулометријског састава минералне мешавине

SRPS U.M8.102:1967 - повучен

Л1 

Мерење дефлексија флексибилних коловоза

SRPS U.Е8.016:1981

Л1 

Асфалтне мешавине – Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком - Део 23: Одређивање чврстоће на индиректно затезање асфалтних узорака

SRPS EN 12697-23:2018

Л1 
Бетон

Испитивање свежег бетона – Део 8: Самоуграђујући бетон – Испитивање распостирања слегањем

SRPS EN 12350-8:2019

Л1, Т1 

Израда и неговање узорака за испитивање чврстоће

SRPS EN 12390-2:2019

Л1, Т1 

Испитивање очврслог бетона – Део 8: Дубина пенетрације воде под притиском

SRPS EN 12390-8:2019

Л1, Т1 

Испитивање очврслог бетона – Део 9: Отпорност на замрзавање/одмрзавање – Љуштење

SRPS EN 12390-9:2017

Л1, Т1 

Испитивање очврслог бетона – Испитивање отпорности површине бетона на дејство мраза и соли за одмрзавање

SRPS U.M1.055:1984 - повучен

Л1, Т1 

Испитивање очврслог бетона – Део 7: Запреминска маса очврслог бетона

SRPS EN 12390-7:2019

Л1, Т1 

Испитивање очврслог бетона –део 5: Чврстоћа при савијању узорака за испитивање (бетон, цреп)

SRPS EN 12390-5:2019

Л1, Т1 

Префабриковани бетонски производи - Међуспратни системи од греда са испунама - Део 2: Бетонски блокови

SRPS EN 15037-2:2012

Л1, Т1 

Префабриковани бетонски производи – Полумонтажне ситноребрасте таванице – Део 3: Блокови од глине

SRPS EN 15037-3:2012

Л1, Т1 

Производи и системи за заштиту и санацију бетонских конструкција - Методе испитивања - Одређивање отпорности према карбонатизацији


SRPS EN 13295:2010

Л1, Т1 

Испитивање бетонских конструкција — Део 2: Испитивање без разарања — Одређивање величине одскока

SRPS EN 12504-2:2014

Л1, Т1 

Испитивање отпорности бетона према дејству мраза

SRPS U.M1.016:1992 - повучен

Л1, Т1 
Грађевински материјали

Производи и системи за заштиту и санацију бетонских конструкција - Методе испитивања - Мерење прионљивости "пулл-офф" методом

SRPS EN 1542:2010

Л1, Т1 

Лепкови за плочице – Одређивање приањања при затезању за цементне лепкове

SRPS EN 1348:2012

Л1, Т1 

Методе испитивања малтера за зидање – Део 12: Одређивање чврстоће приањања очврслих малтера за облагање спољашњих и унутрашњих површина на подлоге

SRPS EN 1015-12:2016

Л1, Т1 
Асфалт

Испитивање отпора клизању хабајућег слоја коловозних конструкција

SRPS U.C4.018:2013

Л1, Т1 
Асфалт

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе испитивања – Део 4: Метода за мерење отпорности површине на проклизавање/клизање – Испитивање клатном

SRPS EN 13036-4:2012

Л1, Т1 
Асфалт

Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе испитивања – Део 6: Мерење попречних и подужних профила у опсезима таласних дужина за равност и мегатекстуру

SRPS EN 13036-6:2012

Л1, Т1 
Камени агрегат

Одређивање запреминске масе у растреситом и збијеном стању

SRPS B.B8.030:1986 - повучен

Л1, Т1 

Испитивање геометријских својстава агрегата – Део 5: Одређивање процената дробљених и ломљених површина у крупнозрном агрегату

SRPS EN 933-5:2010

Л1, Т1 
Камени агрегат

Испитивања геометријских својстава агрегата – Део 4: Одређивање облика зрна – Индекс облика

SRPS EN 933-4:2010

Л1, Т1 
Камени агрегат

Испитивања геометријских својстава агрегата – Део 9: Оцена садржаја ситних честица – Испитивање на метилен плаво

SRPS EN 933-9:2014

Л1, Т1 

Испитивање топлотних и временских утицаја на својства агрегата – Део 2: испитивање магнезијум сулфатом

SRPS EN 1367-2:2010

Л1, Т1 
И-13.6 Физичка и механичка испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Арматура

Профоскоп за детекцију полозаја, дубине и пречника арматуре

BS 1881-204:1988

Л1, Т1 

Профометар - Метода за тражење корозије арматуре у бетону

ASTM C876-15

Л1, Т1 
И-15 Узорковање/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције

Бетон

Испитивање свежег бетона - Део 1: Узимање узорака

SRPS EN 12350-1:2019

Т1 

Асфалт

Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставака

SRPS U.M3.090:1961 – повучен

Т1 

Камени агрегат

Природни камен - Узимање узорака камена и камених агрегата

SRPS В.В0.001:1984 – повучен, изузев т.7

Т1 

Tло

Узимање узорака тла

SRPS U.В1.010:2000 – повучен

Т1