Преузимање ПДФ-а

Центар за моторе и возила Tehnolab CMV

Тургењева број 3, 11030 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-232
ПИБ:108857323
Акр. број:06-184
Web:
Тел:011/354-5225
Факс:011/354-6018

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. новембар 2016.
Датум последње акр.:5. фебруар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:5. фебруар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Иван Сиротановић
Функција:директор
Телефон:011/3545 225
Факс:
Е-маил:tehnolab@tehnolab.rs

Напомена

Продужава се важење Сертификата о акредитацији и Обима акредитације, акредитациони број 6-184, са роком важења до 08.11.2020. године, до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 07.02.2020. године

Локације

Л1 - Центар за моторе и возила ТехноЛаб ЦМБ д.о.о

Историја статуса

5. фебруар 2021. - 5. фебруар 2025.Акредитован
2. септембар 2019. - 5. фебруар 2021.Акредитован
8. новембар 2016. - 4. јун 2018.Акредитован
8. новембар 2016. - 7. новембар 2020.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-05 Возила
Моторна возила која се у Републику Србију увозе као употребљавана

Контролисање безбедносно-техничких карактеристика:
-Визуелно контролисање

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15,78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 - испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 и 104/2018)

Правилник о испитивању возила („Сл. гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16)

Моторна возила са погоном на течни нафтни гас - ТНГ

Контролисање исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас (ТНГ)

Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16)

Л1 
Преправљена и/или појединачно произведена, комплетирана друмска моторна и прикључна возила

Контролисање безбедносно- техничких карактеристика

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“ бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17- испр, 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 и 104/2018)

Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16)

Л1